Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 26, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 26, 1991, Baku, Azerbaijan A3dPEAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫЫЫН КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СЖАСИ ГЭЗЕТИ ф веаен 1»!»^ шад« го-¡уяття^р. I NC 2S4 (216211 Чума шммы, 26 демабр 1991*чи ил. Ги|мати 20 raiMN |абуиа учуй 6,1 гапим|. •‘^Азвринформ • СИТА БАКЫ: ДОГМА М9КТ9БДО КвГУШ Азарба]чш1ым калг артнсти Тофнг ГyлиJeв А. Зе|-иаллы адыиа Вакм Муся» Мактобнннн коллективи ила керушда уэаг нлларнн хвтираларнндан данышмышдыр. Бастаивр вО илдая да чох бундам аввал вешакар иусигм саналшда нлк аддымларыны бурадан атмышдыр. Т. Гу-ли]ев еэ канялн]няи. тар сннфиядэ даре де]эн бeJYк Узе-)ир haчыб8Joвлa керушларнни« Асаф Зе)наллы. Hиjaэи ва Aэapбajчaн мусигасннин дикар бëJYк хадимлари ила бирликда кечирда]и тэ1)снл иллэрини хатырламышдыр. НАЗИРЛеО КАБИНЕТИНИН ГаРАРЛАРЫ 29 декабр умумхалг референдумудур ГАНУН ГЭБУЛ ЕДИЛМИШДИР Декабрын 25-дэ Азэрба]-чан Республикасы Али Со-вети Милли Шурасынын ич-ласында «Ьэрби гуллугчуда-рын статусу паггында* Азэр-6а]чан Республикасынын Га-нуну гэбул олунмушдур. Бу ганун Ьэрби гуллугчуларын Ьугуглары вэ вэзифэлэри, сосиал тэ’минаты, Ьэрби гуллугчуларын статусуна эмэл олунмасынын тэ минаты илэ элагэдар мэсэлэлэри тэнзим едир. «умуми ескери вэзифэ ьаггында» A3aPBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ГАНУНУНУН ЛAJИhaCИ БАРЭДа A3aPBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ МИЛЛИ ШУРАСЫНЫН Г0РАРЫ Азэрба]чан Республикасы Али Советинин Милли Шу-расы гэрара алыр: 1, «Умуми эскэри вэзифэ Ьаггында :► Азэрба]чан Республикасы Ганунунун лaJиЬэcи биринчи охунуш-да бэ]9нилсин. 2. Азэрба]чан Республикасы Али Совети Милли Шурасынын девлэт гуручу-лугу комиссиЗасына тап-шырылсын ки, депутатла-рык ирэли сурдуклэри тэк-лиф вэ гeJдл9pи нэзэрэ ал-магла ганун лaJиЬэcини та-мамласын вэ A39p6aj4aH Республикасы Али Совети Милли Шурасынын муза-кирэсинэ версии. A39p6aj4aH Республикасы Али Советинин свдрн Е. ГАФАРОВА. Бакы шэЬэри. 25 декабр. 1991-чи ил. АЗЭРБА]ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ МИЛ||И ШУРАСЫНЫН ГЭРАРЫ ’ AзэpбaJчaн Республика- бутун дун]ада JaшaJaн азэр-сы Али Советинин Милли .    1.    . Шурасы гэрара алыр:    бaJчaнлылapын Ьэмрэ JлиJи Ьэр ил декабр а]ынын 31-и куну е’лан едилсин. Азэрба|чан Республикасы «Али Советинин сэдри Е. ГАФАРОВА. Бакы шэЬэри. 25 декабр 1991-чи ил. A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ МИЛЛИ ШУРАСЫНЫН KYP4YCTAH ХАЛГЫНА MYPAMHOTH Эзиз курчу гардашлар вэ бачылар! Тбилисидэ силаЬлы гаршыдурма нэтичэсиндэ баш вермиш фачиэли Ьадисэ-лэр гэлбимизи агрыдыр. Тог-гушманын сэбэблэри нэдэн ибарэт вэ CHjacH ихтилаф-лар нэ гэдэр дэрин олса да, эсрлэр 6oJy ез биpлиJи вэ догма торпага мэЬэббэти илэ мэшЬур олан курчу халгы-нын огулларынын ганы те-кулмэси илэ барышмаг мум-кун дeJилдиp. Курчустан хал-гы HMnepHja гуввэлэринэ гар-П1Ы мубаризэдэ азадлыг, де-MOKpaTHja вэ иcтиглaлиjjэт наминэ нечэ-нечэ мугэддэс рурбанлар вермишдир. Дог-руданмы бу 6eJyK умумбэ-шэри дэJэpлэp нэчиб Курчустан торпагында чэтинлик-лэ дэ олса бэргэрар олмага башла]андан сонра курчу гардашларымызын вэ бачы-ларымызын JeHH гурбанлар вермэсини тэлэб едир. Биз Курчустанын рэЬбэр-лэринин, бутун CHjacH ли-дерлэринин мyдpиклиJинэ, Ьэр бир вэтэндашынын ид-ракына мурачиэт едир вэ умиД бэслэ]ирик ки, силаЬ-лар сусачаг, Курчустан хал-гынын эмин-аманлыгы вэ хошбэхт кэлэчэ]и наминэ динч диалог Joлy илэ Ьэм-pэ’Jлик элдэ олуначагдыр. A3ap6aj4aH парламентинин узвлэри милли барышыг элдэ олунмасы ишиндэ васитэ-чи ролу ojHaMara Ьазырдыр-лар. 1991-чи ил декабрын 25-дэ Азэрба|чан Республикасы Али Совети Милли Шурасынын нчласында гэбул едялиншднр. Муст9гилли]имиз Ьаггында душунаркэн Азадлыхын да улдузу Лахын танышларымдан бири гаршыдакы референдум Ьаггында белэ деди: «Бу умумхалг сэсвермэси о бирилэринэ бэнзэмир. Бу-нун Ьеч тэблигэ дэ eЬтиJaчы Joxдyp». Наглы сездур. Бэлкэ дэ елэ бу Ьаглы сезлэри чох ешитмэк учун Бакынын га]-нар кучэлэринин бириндэ а!агусту    мусаЬибэлэр ке- чирмэ]и    гэрара алдыг. Ьа- мыJa eJни суалла мурачиэт етдик: — AзэpбaJчaнын девлэт истиглалиЛэтинэ дайр декабрын 29-да кечирилэчэк референдума мунасибэти-низ?    ' Бэрхудар . Абдулла1ев: (фэЬлэ^: Мэн Ьэлэ индиJэ кими Ьеч бир сечкидэ, сэс-вермэдэ иштирак етмэми-шэм. Амма декабрын 29-ну сэбирсизликлэ кeзлэJиpэм. Аднл Гэднров (иуэдлим): Узун иллэр сечкилэрэ е‘ти-разымызы онларда иштирак етмэмэклэ билдирми-шик. Апарылан тэблигатын да тэ’сири олма]ыб. Намы-нын ]адында олар. Имзчи-лик CHjacH мэсэлэ са1ы-лырды. Неч КИМ горхусун-дан 6oJyH гачыра билмир-ди. Ja елэ кетурэк Ьajлы• ку]лу, бэрли-бэзэкли Ьеку-мэт нyмaJишлэpини. Нечэ aj эввэлдэн Ьазырлыг керу-лурду. CoJyгдa, мэчбури мэшг кедирди. Адамлара гол чэкдирирдилэр. Ьунэрин варды кэлмэ. Эн азы маа-шыны, мукафатыны, вэзи-фэни итирэчэкдин. Е’тибар-сыз адам кими нэзэрдэн ду-шэчэкдян. Тэлэбэ идим. О вахткы Ленин адына мeJдaндa мэшг едирдик. Бэрк cojyглaмыш- дым. Она керэ дэ 7 но]абр иума]ишиндэ иштирак еде билмэдим. Тэк буна    керэ тале]ими Ьэлл етдилэр. Ики иллик эзабдан сонра куч-лэ бэрпа олундум. Эдсэфтэр ЭЬмэдов    (пен- сн1ачы): Мэн декабрын 29-у кунунэ достларымла, аилэ-ликчэ    Ьазырлашырам. О кун халгымызын тарихинэ Гг:зыл    Ьэрфлэрлэ Jaзылa- ч^яг. CyaejMBH Гэрнбов    (пен- cиJaчы):    Адам азад    олмаг учун jermuHp. Инди будур азадлыгын астанасында!ыг. Ьамы сезуну де]эчэк. 29 декабр референдумуна Бакыда вэ Гарабагдакы шэЬидлэрими-ЗИН ганы баЬасына наил ол-мушуг. Азадлыгы газанмаг аздыр,    кэрэк ону ropyJy6 сахла]а билэсэн. Бунун учун нсо агыл во куч ла-зымдыр. Корок халгын аг-лы вэ кучу топлансын. так-тэк адамыи jox. Ннкар Исна|ыдова (тэ-лэбо):    Мэн сэсвермэдэ илк дофэ иштирак ед9чэ]эм. Хошбэхтэм ки. бу Ьугугу газанандая сонра Aao^aJ-чан Республикасынын девлэт истиглали^эти мэсэ-лэсинэ дайр кечирилэн ре-ферендумда иштирак едиром. Jypдyмyэдa кечирилэн hop сечкинн. референдуму халгымызын башы устэ napjiajoH дан улдузу Ьесаб едиб севинмишик. Сонра кермушук ки. jox. бу. «i№ вангыран» имиш. Амма ш декабр референдуму кечэ-мизин эсл дай улдузудур. СабаЬа аз галыр. ВаЬщд ИМАНОВ, «Хадг гээетн»ят1 муябнрн. Мэнтэгэ сэдрлэри Ьесабат верирлэр Политехник техникумун нэздиндэ 1ерлэшэн 2 нем-рэли сэсвермэ мэнтэгэсинэ кэлэндэ артыг бурада сэс верэчэк вэтэндашларын си-Jahыcы Ьазырланырды. Сэсвермэ комнсси]асынын сэдри, техникумун муэллими Севил Гарача]ева билдир-ди ки. декабрын 29-да мэн-Taraja сэс BepMaja 1855 нэ-фэрин кэлмэси нэзэрдэ тутулур. Бунун учун бутун Ьазырлыг ишлэри гуртар-мышдыр. СэЬЬэти илэ элагэ дар кэлэ билмэJэнлэp, го-чалар вэ элиллэр учун дэ лазыми шэраит 1арадыла-чаг, онларын референдум-да иштиракы тэ’мин олуначагдыр. — Ьэр 1ердэ референдума гызгын Ьазырлыг керулуб, -- дeJэ Загатала paJoH Совети тэшкилат иши вэ даими комисси]алар ше'-бэсинин мудири Елбрус Мурадов сеЬбэт эснасында билдирди. — 22 сэсвермэ мэнтэгэси вэ мэитэгэ ко-миccиJacы тэшкил едилиб. Сэсвермэдэ иштирак етмок Ьугугу олан 36.700 нэфэр вэтэндашын cиJaЬыcы Ьа-зырланыб, кезэчарпан jep-лэрдэ вурулмушдур. Ьазырлыг ишлэри илэ элагэдар кениш семинар-муша-вирэ кечирилмишдир. Ра-J'^H вчра baKHMHjJoTHHHH башчысы Галиб ¡урбано-вун иштирак eтдиJи бу му-шавирэдо даирэ во мэнтого комисси]алары сэдрлэринин Ьесабатлары динлвннлмиш. онлара тeвcиJэлэp верил-мишдир. Керулэн ншлэрии coBHjjocH Шэкидэ, Огузда, Балакэндэ. Гахда да Азэр-ба)чан Республикасынын девлэт иcтиглaлиJjoти узрэ спублика референдумуну уксэк . фэаллыг шэраитяндэ кечэчэ]индэн хэбэр верир.пярм мэммедов, «Хвдг гээетя»шш нухбиря. ЗАГАТАЛА PAJOHV. Jyi A30p6aj4aH референдума Ьазырдыр A3op6aj4aH Республикасынын Назнрлэр .n.w«tÁaj4aH Кончлэр Иттифагы Мэркэзи KoMi^ республика Халг ТэЬсилн Назирлиршнн тэклифини гэбул Кабннети :омитэсинии вэ едэрэк Л. Гагарин адына пионер во мэктэблилэр сара]ы ны Тофиг Исма1ылов адына республика yшaг-jeниjeтмэ-лор )арадычылыгы сара)ы адландырмагы горэра алмыш- Азэрба1чаи Республикасы Халг ТэЬсили HaзиpлиJи-нин Азорба]чан Республикасы Девлэт ИгтиcaдиJJaт Планлашдырма Комитэси вэ AзopбaJчaн Республикасы MaлнJJo HaзиpлиJи илэ разылашдырылмыш тэ1^йфинэ асасэя Азэрба]чаи Республикасынын Назирлор Кабйнети ашагыдакы аслирантураларын ачылмасы барэдэ гэрар гэбул етмишдир: ЬГ Зэрдаби адына Азэрба]чан Девлэт Педагоги Институту Jaнындa «филолок^а елмлэри» вэ «пе-дв1Ч>жи елмлэра ихтисаслары узрэ; М. 0ли)ев ба!чан Девлэт Инчосэнэт Университети )анында «фэлсэ-Фо елмлэри» вэ «сэнэтшунаслыг» ихтисаслары уу>э; Ьа-&Л9“ Йвммэдвли)ев адьгаа Нахчыван ситети Занында «игтисад елмлэри». <ким]а елмлэри» вэ «биолоки1а елмлэри» ихтисаслары узрэ. -Ф- МОСКВА: ГОРБАЧОВ ИСТЕ'ФА1А ЧЫХЫР Дунэн Михаил Горбачов телевизи]а илэ халга му-оачиэтиндэ билдирмишдир ки, «принсипиал мулаЬизэлэ-рэ керэ» ССРИ президенти вэзифэсини тэрк етмэЗи гэрара алмышдыр. ЬОНЕККЕР ЬЭЛЭ МОСКВАДАДЫР АДР-ин кёчмиш рэЬбэри Ерих Ьонеккерин агибэти-нин Ьэлли просеси керунур. ду1унэ душмушдур. чунки элагэдар тэрэфлэрин Ьеч бири фэали]]эт вэ Ja Фэаллыг кестэрмнр. Чилинин Москвадакы сэ-фиоли1индэ СИТА-иын мухбиринэ верилэн мэлумата ке-»э. Ьазырда Ерих Ьонеккер Чили сэфиринин игамэтка-1ында гонаг сифэтилэ галмагдадыр.    : РЕСЛУБЛИКАНЫН ÍEHM АДЫ Б Бу барэдэ журналистл^ учун AзэpбaJчaн Республикасы Али Советиндэ кечирилэн мэтбуат конфран-сында мэ'лумат верилди. Мэтбуат конфрансыны Али Советин мэтбуат мэр-кэзинин рэЬбэри Агшин Ба-бaJeв ачды. Республика Али Совети сэдринин биринчи муавини ЗиJaд Сэмэдзадэ вэ республика референдуму Мэркэзи комисси]асынын сэдри Эли Кэримов муЬум cHjacH KaMnaHHjaJa Ьазырлы-гын BasHjJaTH илэ журна-листлэри таныш етдилэр. Гejд олунду ки, респуб-ликанын pajoH вэ шэЬэр бел-кусу узрэ 82 даирэ. 3 мин-дэн артыг сэсвермэ мэнтэгэси тэшкил едилиб. Бутун даирэ вэ мэнтэгэлэр лазыми сэнэдлэр, э]ани тэшви-гат васитэлэри илэ тэ’мин олунуб. Галыб тэкчэ сэсвермэ буллетенлэри, онлар да даирэ вэ мэнтэгэлэрэ де кабрын 27-дэ вэ 28-да иен-дэрилэчэкдир. Даирэ вэ мэитэгэ кoмиccиjaлapынын тэркибинэ 23 миыдэн артыг фэал чэлб олунмушдур. Чанлы диcкyccиja шораи-тиндэ кечэн мэ^уат кон-франсында сеЬбэт нэзэрдэ тутулан мевзу чэрчивэсин-дэн чыхараг кениш саЬэлэ-ри эЬатэ етди. Журналист-лэри даЬа чох Мустэгил Дев-лэтлэр Бирли]инэ узв олуб Алма-Ата бэ]а1шамэсини имзала]ан A39p6aj4aHbm мугэддэраты. республика-нын сосиал вэ cHjacH цроб-лемлэринин Ьэлли. Гарабаг ДУ]унунд9Н чыхмаг учун керулэн вэ нэзэрдэ тутулан тодбнрлэр марагландырыр-ды. 3. Э. Сэмэдзадэ вэ Э. Ь. Кэримов мэтбуат конфрансы иштиракчыларынын суалла-рына чаваб вердилэр. Эвволки Руси]а Совет Федератив Сосиалист Республикасы бундам с(жра Федератив Руси]а (Руси]а) адлана-чаг. Дунэн Али Совет буна сэс вермишдир. Борис Лглт-синин дeдиJинэ керэ, ССРИ президенти jaнындa муда-фиэ ше'бэси мутэхоссислоринин Jyкcэк ихтисасы нэзэрэ алынмагла Руси]а ез Мудафиэ Назирли]ини ]аратмалы-дыр. Ше’бэнин апараты демэк олар. там тэркибдэ Ру-сн1а президентинин иxтиJapынa кечэчэк. ДYШaHБЭ: ТАЧИКИСТАН ПАРЛАМЕНТИ САЗИШИ ТвСДИГ ЕТМИШДИР Тачикнстан Республикасынын Али Совети Мустэгил Девлэтлэр‘ Биpлиjинии japaдылмacы Ьаггында сазиши парламент корпусунун сэс чохлугу илэ тэсдиг етмишдир. Парламент Ьэмчинин Азэрба1чан, Беларус, Гыргы-зыстан, Ермэнистан, взбэкистан Республикаларынын, Туркмэнистанын, PycиJa ФeдepacиJacынын, Укра)нанын, Молдованын. Газахыстанын девлэт иcтиглaлиJJэтини та-нымаг Ьаггында гэрар гэбул етмишдир. Суверен Балтии-]аны республикаларын девлэт иcтиглaлиJJ9Tини танымаг мэсэлэси нэзэрдэн кечирилир. Республиканын харичи ишлэр назири Лэкимэ ГэJy-мова билдирмишдир ки, TypкиJэ вэ Эфганыстан Тачикис-танын девлэт иcтиглaлиJJэтини рэсмэн танымышлар.М Э ’ Л У IM А Т Азорба]чан Республикасы А. С. Манафова башга ишэ Президентинин фэрманы кечмаси илэ элагэдар ела-илэ Назим Элибала оглу par Гусар pajoHy ичра Ьа-Суде|маяов Гусар pajoHy ич- KHMHjjaTHHHH башчысы вэ-ра ЬакимиПэтииин башчысы зифэсиндэн азад едилмиш-To’jHH едилмишдир.    дир. МТЫН МИФБАСЫ БдРПА ОЛУНУР Декабрын 25-дэ Азш ча*н Республикасы Али Совети Милли Шурасынын нев-бэти ичласы олмушдур. Ич-ласы Али Советин сэдри Е. М. Гафарова апармышдыр. Депутатлар 'Азэ^а]чан элифбасынын латын г^фика-сыны бэрпа етмэк мэсэлэси-ни музакирэ етмишлэр. Милли Шуранын тэЬсил. елм, мэдэниjJaт вэ дин мэсэлэлэри кoмиccиJacынын сэдри Ф. А. Чэлилов мэ’лумат в^ мишдир. Музакирэлэрдэ депутатлар Т. М. Гасымов. Ь. С. Эзимов, С. X. Рустэмханлы. М. Э. Мэммэдов, Ш. Б. Ьу-се]нов, И. А. Надиров, В. Г. -ЭЬмэдов, К. Н. РэЬимов, И. Г. Шыхлы, Т. (Г. Кечэрли, республика Али Совети PэJacэт ' Ье1'эти Jaнындa Jeни Аээр- 6aj4aH элифбасыны Ьазырла-jan KOMHCcHjaHbm сэдри Ф. Г. Mypaдэлиjeв вэ башгалары чыхыш етмишлэр. Ге1д олунмушдур ки, республика са-кинлэринин эксэриПэти латын графикасынын бэрпа едилмэсинэ тэрэфдардыр. Депутатлар демишлэр ки, Ьазырда Á33{^aj4aH халгы кечмишдэ бурахылмыш сэЬви дузэлтмэк. эввэлки элифбаны бэрпа етмэк кими тарихи им-кана маликдир. Чыхыш едэн-лэр Jaлныз кечид деврунун муддэтлэри мэсэлэси oai^ синдэ мухтэлиф фикирлэр cejлэмишлa|p, лакин гыса диcкyccиJaдaн сонра иштирак-чылар ваЬид рэ^э кэлмиш-лэр. Депутатлар элифбасынын Азэрба1чан латын графи- касынын бэрпа олунмасы Ьаггында AзэpбaJчaн Республикасынын ганунуну гэбул етмишлэр. «Азэрба]чан элифбасынын латын графикасынын бэрпа олунмасы мэрЬэ-лэлэри Ьаггында» республика Али Совети Милли Шурасынын гэр^ы да гэбул едилмишдир. Гэрарда кирил элифбасына кечмэк Ьаггында 1939-чу ил иJyлyн 11-дэ Азэрба]чан ССР Али Советинин сесси]асында гэбул олунмуш гэрар лэгв едилир, Aзэpбajчaн элифбасынын латын графикасы бэрпа олу-нур вэ 1993-чу ИЛИИ ахыры-надэк ИКИ иллик кечид девру е'лан едилир. Республиканын мувафиг назирликлэринэ вэ баш ида|рэларинэ лазыми тап-шырыглар да верилмишдир. ДАГЛЫГ FAPABAF ЬАГГЫНДА ЬЭГИГЭТИ ДЕМЭК ЛАЗЫМДЫР Декабрын 25-дэ Азерба!-чан Республикасы П^зи-дентинин апаратында республика вэ харичи елкэ кутлэви ннформаси]а васитэ-лэринин нума]эндэлэри учун мэтбуат конфрансы кечирилмишдир. Президентин мэтбуат хидмэтинин рэЬбэри Р. AraJeB мэтбуат учун бэ1анат вермишдир. БэJauaтдa де]илир:    Га- рабагда Ьэрби эмэлиПатын кучлэнмэси вэ бунун этра-фында бэ’зи кутлэви ин-^opMacHja васитэлэринин гал-дырдыглары baj-KyJ Азэр-бaJчaндa чндди тэшвиш до-гурур. A39p6aj4aH кэндлэ- Jat РИ 1андырылмыш. дагыдыл-мышдыр вэ шиддэтли атэ-шэ тутулур. Онларча азэр- бaJчaнлы елдурулмуш вэ 1араданмышдыр. Ермэни миллэтчич:епаратчыларыньт ахырынчы вэЬшили]и бу олмушдур ки. онлар декабрын 23-дэн 24-нэ кечэн кече Мешали кэндини jaндыpмыш• лар. Бурада кэндин 20 нэ-фэрдэн чох сакини елдурул-мушдур. Гочалары, гадынлары вэ ушаглары Гарабага верэн ермэни ]араглылары (^в-гэл'адэ B93иJjэт • paJoнyнy тэрк едэн Дахили Ишлэр Назирли]инин гошун белмэ-лэринэ басгын едирлэр. Мэ-сэлэн, 1991-чи ил декабрын 22-дэ Ханкэндиндэ (кечмиш Степанакерт) )араглылар Дахили Ишлэр Нааирли)и-нин 81-чи оператив полку- нун )олуну кэсмишЛэр. Нэ-тичэдэ полк бусбутун тэрк-силаЬ олунмушдур. шс-гынчылар уч зиреЬли ма-шын, 8 зиреЬли транспор-т)ор, 40-дэк ири ]ук автомобили, тэхминэн мин автомат силаЬ вэ пулем)от элэ кечирмишлэр. Ермэни гул-дур дэстэлэринин бу эмэли)-)аты миг1асына керэ Гарабаг мунагишэсинин ба'шлан-дыгы бутун дерд ил эрзин-дэки эвгэли)}атлары келкэ-дэ го)ур. Бунунла бирликдэ Москва-да кутлэви информаси1а васитэлэри гошун Ьнссэлэри-нин машын вэ зиреЬли техника карванларынын чыха-рыядыгы )олларын ку)а (Арды 2-чн сэЬяфэдэ) ДОГГУЗ КУН ИРАНДА (А39РБАЛАН ПАРЛАМЕНТ НУМА1ЭНДЭ hEJ’dTHHHH СЭФЭРИНИН 1ЕКУНЛАРЫНА ДАИР) Мэ’лум олдугу КИМИ, Азэрба)чан Республикасы Алн Совети сэдринин бнрннЧн муавини 3. 9. Сэиэдзадэ баш-да олиагла республиканын парламент яума1оцдэ heJ'oTB Иран Ислам Республикасы мэчлиснннн рэсми дэ'воте ялэ декабрын 7-дэн 15-дэк бу гоншу елкэдэ олмушдур. Рес-публнкамызын парламентнин Ьэмчинин халг депутатлвры Ш. С. Элн]ев, А. Ч. Чэлилов, Е. В. Исма|ылоа, Э. Т. Мэммэдов. В. J. Новрузов, Ч. Г. Нурн|ев тэмсяя етмяш-лэр. Азэрннформун мухбнря нумв1эцдэ hej'oTHHHH башчысы 3. 9. СЭМЭДЗАДЭД9Н сэфэр Ьаггыяда тээссурв-тыны се]лэмэ]я хаЬнш етмяшднр. — Зн]ад муэллим, сэЬв етмирэмсэ, Азарбв1чан парламент яума)эядэ Ье1*эти Ираида нлк 'дэфэ олмупщур? — Билирсинизми. тарихэн Азэрба)чанын тале1инин сых баглы олдугу гоншу елкэ илэ гаршылыглы мунасибэтлэр-дэн данышанда «илк дэфэ» сезлэринин ишлэдилмэси ез-лу)ундэ ге)ри-тэбии сэслэ-нир. — Сиз тамамилэ Ьаглысы-яыз. Аячаг сеЬбэт парламент cэвнJJэcяцдэ элагэлэрдэн ке-днр. — Азэрба)чан Республикасынын истиглали))эти ]о-луида сычра]ыш лазым иди ки. ики гоншу девлэт ара-СЫЩДа бутун СЭвЧ)()0Л€|р|ДЭ бирбаша элагэлэр )арансын. И^н Ислам Республикасынын президенти 9. Ьашими-Рэфсэнчанинин Бакы)а вэ Азэрба)чан Республикасы- нын президенти А. Н. Му-тэллибовун ТеЬрана сэфэрлэ-ри бу элагэлэрин japaHMa-сында чох муЬум морЬэлэ-лэр олмушдур. Президенти-мизин ТеЬрана сэфори зама-ны мухтэлиф саЬэлордо ики-тэрэфли эмэкдашлыг Ьаггында меморандум имэалан-мышдыр. (Дверей республи-камызын баш назири Ь. 9. Ьэсэновун Ирана сэфэри гаршылыглы фа)далы эмэкдашлыг )арадылмасына тэкан вермишдир. Иран Ислам Республикасынын харичи ишлэр назири Э. Вила)этянин бу Jaxынлapдa Азэрба)чан рэЬ-бэрли)и илэ керушу заманы елкэлэримиз арасында муяа-сибэтлэр даЬа да кенишлэя-миш во бунун нэтичэсиндэ cHjacH, игтисади вэ модэни эмэкдашлыгыя принсяплэрн Ьаггында сазиш оагланвшш-дыр. Сез Jox кн. бутун бун-лар кениШ элагэлорэ тэкай Гебул шатаны. Ашарба^м Республикасы *Алм Совети • седринии биринчи муввими X Семедавце ее Ирей Ислам Республикесымыи витсе-превидеити Ьесем Ьебмбм. Фото О. Меммедпеумдур. (Аверимформ). вермишдир. Парламент иума-]эидэ Ье]*этимизнн сэфэрияэ до мэЬз бу бахымдан »Jmot вермок лазымдыр. Мэгсэди-мнз эн эввэд гоншу девлэтнн парламент узвдэрн илэ бяр-баша элагэ ]аратмаг, Иран Ислам Республикасынын аля ганунвернчнляк органыяын феалиЛэт тоЧрубэсннн eJpoM- мэк, Азэрба1чан Респ)гбли-касында ичтимаичп1]аси вэ-зиЦэт Ьаггында, девлэт ис-тиглаля]1этинин бэроасы илэ элагэдар кэлэчак вээифелэ-римвэ Ьаггында яранлы Ьэм-карларымыза мо'луАат вер-мэк. икнтэрэфли муиасябэт-лэрнн устуя чэЬэтлэрини му-эПэнлэшдирмэк иди. Нэ бу тэрофдэн. нэ дэ о тэрэфдэн Ьэр Ьансы конкрет сазиш багламаг планлашдыры^^мыр-ды. — Гоншу елнэдэ кертш-яарняяв, парламент нума/эя-да Ье|*этшшя олдугу 1ерлэр барэда нэ демэк олар? (Арды 2-чн сэЬяфэдэ) ;