Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 25, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 25, 1991, Baku, Azerbaijan XÀJir Г03ЕТИ ДЖАВР 1W1-4H ил. pyCHJA СЕНТРОСОШУНУН ГАНтУЗ ГЭРАРЫ PycHja 0cAeptCHjACUHira Ьвкуматя гэрар шхарараг муаивялашдармшпдяр ш, нечивш ССРИ-шш Сентросо]уз т^пи^лйтыиыи РСФ^Р-мн аэ Ьазырда суварен дввлэтлэ-пй чеврнлврип кечмнш республякаларын эраавларявдахн муассясаларв ав ташквлатлары, ояуя иуасснса, адара, ас-сбС1шса)а, саЬмдарлар «amjjani аа барка му^смаларн-нйя аилак аэ пул васатэларнцдакн па]ы Pycaja Федера-св1асыяын Cearpocojya ташквлатынын ихтн]арына кечир. Гарарда дejвлднJн каин, суаереа деалатлэран ташкалат-ларыаыа аа астеЬлак коопераса]аларынын »»лак вэ шгл аэсаата пajлapalвдaa астафадэ га1дасы онларла РСФСР Cearpocojyay арасында разылашдырылма асасыада ayaJ' 1аалащда1шлар.    .    . Азарааформун мухбара ресш^лака ИстеЬлак Коопе- pacaJacHHbiB садра Т. Ш. МЕЬДИДЕВДЭН ры шэрЬ етмасаан хаЬаш етиншдар: — PycиJa Ьекуматинин Сентросо]узун ' суверен дев-лэтлэрин эразилэриндэ ]ер-лэшан эмлакынын РСФСР Сентросо]узунун иxтиJapынa кечмэси барэдэ гэрары, эс-линда. коллектив амлакы му-садирэ етмак демакдир, ис-теЬлак коопераси]асынын ру-Ьуна ва принсипларина ча-ваб вермир. онун узвларинин Ьугугларыны тапдала1ыр. Бела паракатлар суверен девлатлардаки сосиал-игтиса-ди вaзиJJaти даЬа да кэскин-лашдирир ва Ьеч вахт истеЬ-лак базарындакы вaзиJJaтин сабитлашмасина кемак етма-Jaчaкдиp., Манча, суверен девлатларин истеЬлак коопе-раси]аларынын раЬбарлари Руси]а ФeдepacиJacынын бeJнaлxaлг коопераси]а Ьугу-гуну позмасы барада та’чили олараг БeJнaлxaлг Кооператив ЧaмиJJaтлapи Иттифагы-на ма'лумат вермалидирлар. — Тофнг иуаллнм, ]ахын вахтларда Ьаясы тэдбвр |фр-мак яя11ат1шдэсяниз? —- Азариттифагын идара haMHH rapa- heJ’aTH ]аранмыш бу вази]* ]атла элагадар олараг хусу-си KOMHCCHja Japaтмышдыp. Кечмнш CeHTpocoJyayH рес-публикамызын аразисинда муассисалари аз де]илдир. Онларын рзЬбарларина Japan* мыш масэлал^ аЗдынлашды-рылана гадар оутун банк амэ-ли)3атларыны да]андырмаг тапшырылмышдыр. Та хира салмадан суверен довлэтла-рин истеЬлак иттифаглары-нын салаЬи]]атли нyмajвндa• ларинин мушавирасини ке-4HpMajH ва Ьэмин мушави-рада CeHTpocoJyayH амлакын-дан онун узвларина душан па^лар барада гарар габул едилмасини, Ьамин амлакын аиди^атинин ва ондан исти-фада олунмасы механизми-нин Ьазырланмасыны зарда Ьесаб едирик. Бу саЬада Ук-pajHaHbiH ва Беларусун истеЬлак кooпepacиjaлapыньш идара Ье]'атлари да биза та-рафдардырлар. Виз бу барада ]азылы мактублар да ал-мышыг.    _ М. КЭРИМОВ, Азэринформун мухбнри. ИЛИН ЭН JAXmbI БАНКЫ Aзapдaмиpjoлбaнк Комме pcHja Банкы 1991-чи илин эн jaxuibi банкыдыр. Азэр-ба]чан KOMMepcHja ва кооператив банклары ассосиаси-jacH мушавирэсинин ишти-ракчылары ила JenyH вурар-кэн мэЬз бела гэнаэтэ кэл-мишлэр. Галиби мyэjJэнлэш-дирэркэн банкын езунун то-шэккулу ва инкишафы саЬэ-синдэ газандыгы муваффэ-гиjJэтлэp нэзэрэ алынмыш-дыр. Эн муЬум Me’jap исэ компутерлэшдирмэ олмуш-дур. Ьазьфда AзэpбaJчaндa 38 KOMMepcHja ва кооператив банкы фэaлиjJэт костэрир. Онларын cajbi сур’этлэ ар-тыр. Тэкчэ бу ил тэгрибэн 20 банк ге^дэ алынмышдыр. Онлар артыг реал гуввэЗэ чеврилмишлэр:    чари илдэ кредитвермэнин Ьэчми 605 милjoн маната чатмышдыр. Бу банкларын е’тибарлыгы-на инанмыш муштэрилари JyKcaK фаизлэр ва хидмэт Ьаггы горхутмур. Ахы JyK-сэк cэвиjjэдэ хидмэт кестэ-рилир, демэк олар ки, истэ-нилэн ан кредит алмаг мум-кундур. (Азэринформ). экэр сиз чох ВАРЛЫ МУШТдРИ дыилсинизса. онда бу ИНФОРМАША ИЛЭ МАРАГЛАНМАЗА БИЛЭРСИНИЗ! Амврикмми cTURTLE BEY> umpmrN (H|y-JopK ию1мри| сим Ivncmi Н-фиЦитяи «CADILLAC» мариасыидан еяаи ашмыдаиы модмтрл» мтомобиямри тмслмф эдир: CADILLAC - SEDAN DE VILLE — ELDORADO — FLEETWOOD — SEVILLE Г- CIMARRON Истэ|иии1чэ IWM ГШШ9, IWM ДЭ 1985—1990-ЧЫ нллэрдэ бурпылмыш шт м#ш-hyp Америка фирма аа ширкатлеринии иума|аидаликларинда аааиыг ишладил-А4ИШ автомобиллари сача биларсиэ. Автомобилларии Ьамысы а'ла вазйНатдадира Бутуи модаллар 6 ва 8 сур'атли автомат атуручу счетами ила, компутар-ла^ кондисионарлвр DAV CRUSER сур'ат сабитлашдираи систамла/ гапы шушаларини галдырыб-аидираи, Ьабала суручунуи краслосуиуи вааиЦатиии суиаи колонкасыиыи да(ишма бучагыиа мувафиг олараг да|ишаи автомат систамлар-ла, гапыларын ачылыб-артулмаси учун чохпултлу систамла, |уксаи истилик гору-|учу хассали икигат (о чумладаи дари| таванла, той варилмиш шушаларла/ стерео ва квадроакустик систамла тачЬиэ адилмишдир. МуЬарриклар 250—350 ат кучундадир. Америка фирмаларынын бурахды^ы бутун маркалардан автомобиллэр сифариш еда билэрсиниз Автомобиллар сарбаст конварси|а олуиан вал|ута|а сатылыр |соаат пулуиа са;|ылмасы масаласи Ьаэырда иазардаи качирилир|. Пулу адаиилдикдан 3 а| |арым сонра автомобий сифаришчи|а чатдырылыр. Бу телафонла Рига|а заик вуруб алава ма'лумат ала биларсиз: 62-74-21. Литва Республикасы, Рига шаЬари, реклам буросу. «ИНТИБАН» фирмасы. БИР МУБАНИСЭ НАГГЫНДА BMT-ja Y3B ОЛА ВИЛ9РИКМИ? Сон заманлар Азэрба1ча-нын БМТ-Ja узв олмасынын имканлары ва шартлэри barba эн мухталиф caBHjJaaap-дэ мубаЬисэлар кедир. бтан базар A3ap6a)í^« телевизи-)асынын <7 кун» програмын-да мухалифэтин ики лиде-ри — Е'тибар Мэммэдовла Араз Элизадэнин бу мэсэлэ барэдэ диалогунун шаЬиди олдуг. AзэpбaJчaнын БМТ-Ja гэбулу учун республика-ны 22 Д0ВЛЭТИН танымасы-» нын кифа1эт олдугуну cej-лэjэн Е’тибар Мэммэдовун эксинэ олараг сосиал-демок-рат лидери иддиа едирди ки. бунун учун бизи 70-ДЭН чох елка танымалыдыр. Мэсэлэ-ни aJдынлaшдыpмaг учун Азэрба]чан Респубдикасы Ха-ричи Ишлэр Haзйpлиjинин инфopмacиJa шв’бэсинэ му- рачиэт етдик. Алдыгымыз мэ’луматдан ajдblн олду ки, мубаЬисэ едэнлэрин Ьэр икиси ]аны-лырмыш. hap Ьансы девлэ-тин БМТ-ja узв олмасы учун онун нечэ Д0ВЛЭТ , тэрафин- дэн танынмасы принсипиал магам дeJил.. Башлыча д0в-лэтлэр тэрэфиндан расми ' гаМада танынмаг кифaJэт-дир. Башлыча довлэтлэр де-дикда исэ, асасэн БМТ-нин ТэЬлукэсизлик Шурасыйый даими узву одан дэвлэтлэр — АБШ, Инкилтэрэ, <1^ан-са. Чин ва кечмнш ССРИ нэзэрдэ тутулур. hap Ьансы девлэтин BMT-ja узв олма-сы учун Баш Мэчлис тевси-JaHH мэЬз ТэЬлукасизлик Шурасына тэгдим едир. Реплика йзэрба]чанын... «PyccKaja водка»сы Азарба1чанын бир нечэ заводунда нлдэ 40 милjoн шушэ apar истеЬсал олу-нур. Амма орул она fleja-ром ки, республикамызда истеЬсал олунан бу маЬсул-ларын етикетиндэ Азэрба]-чанла баглы бирчэ сез, бир-чэ ишарэ кестарэ. TanMaJa-чаг. Бакыдакы 1 ва 2 немрэли шараб заводларыцда нечэ иллэрдир ки, «MocKOBCKaJa водка», «Cтoличнaja водка» ва «FS^ccKaJa водка» адлы apar бурахылыр. МаЬсулун бир Ьиссаси республикада сатылыр, галаны кечмнш Иттифагын башга рекион-ларына ва харичэ кендэри-лир. Илк бахышда тээччублу Ьеч на JoxAyp. Лакин иш он да дыр ки, республикамызда Ьасила    калан бу мэЬ- суллар езкэнкн адына чы-хылыр. Кврэсэн    HHja белэдир? Суала бу ишлэ мэшгул олан дикэр муассисэнин — Ба-. кы шампан шэраблары .за-’ водунун баш муЬэндиси Са-Ьиб РэЬимов бела чаваб верди: —Apar    мэЬсулларынын ресептини    Москва верир. Ады да онлар rojyp. Ресепти    дэJишмэк рес публика Кэнд Тэсэрруфаты ETOLICHNAYA HüSSiÁN VODKA в.э Эрзаг Назирли]и. онун елми-тэдгигат институтлары учун догруданмы' чэтин-дир? Haзиpлиjин е’мал со-HaJecH баш идарэсинин ранен Аббас Мэммэдов на чаваб верса Jaxшыдыp; Биз онда карэк сЬолланДи]а пендири»ни да ез адымызла бурахаг. Сорушдуг ки, арат бутул-каларынын устунда flVHja-нын милJoнлapлa адамына A3ap6aj4aHbffl адыны, заЬ-мэтини нишан верэн бирча эламат алава етмак учун чэЬд кестармисинизми? Ол-MajM6, — деди, — анчаг ин-ди тапшырарыг, Ьазырла-JapAap, бир да ахы на дахли вар ки, Ьансы адла бурахылыр, apar ела арагдыр. Полшадан турист сафа-риндэн rajuTMHm бир.таяы-шымыз осэби Ьалда редак-CHjaja кэлиб шэкилдэ кер-дуЗунуз бу емблеми кестар-маса]ди биз да чoxjaJылaн ва чохишлаиан малый Ьансы адла унванлаядыгынын фэр-гинэ BapMaja4arAbn'. Дос-тумузун flCAHjHHa кврэ пол-JaK танышларына чох ча-лышса да субут еда билма-Jk6 ки. бу. Азэрба^чанын истеЬсалыдыр, Москванын jox. Элагадар ]олдашларла керушуб сеЬбэт едандэн сонра фикирлэшдик ки. aj рэЬ-мэхли]ин нэвэси. биз ез азарба]чанлымызы 'баша сала билмирикса, сан орда пoлjaкы нечэ инандырачаг-дын? Асвф МЭММЭДОВ. тэлэБ да ВАР, тэклиФ да CyMraJbTT еУзви Синтез» ИстеЬсалат Бирли]инин ки-чик тэчрубэ-сынаг сехи илдэ 100 мил]он манатлыг халг истеЬлакы маллары ЬaзыpлaJaчaг завода чев-рилмишдир. Базырда за-водда антфрнз, синка, по-лиетилен киса, гапаг, ja-рым литрлик, он литрлик хусуси габлар, полиетилен пл]онка ва дикэр мэишэт мэ’мулаты истеЬсал олунур. Муассисэнин имканлары бунунла битмир. Мэсэлен, рэнкли полиетилен кисэ-лэр бурахан 1ени сех тики-лир ки, бу мэЬсула да б0jyк eЬтиjaч вар. Инди хэттин гурашдырылмасы ила Москва пластик мэ'мулат заво-дунун мутэхэссислэри мэш-тулдур. Лахын aJлapдa рэнкли киса истеЬсалына баш-л&н&н&г* Бу кун полиетиленйн Ьэтта тозу бела вaлjvтa-дыр. Буна кврэ истеЬсал еее просеслэриндэ* алынан тул-лантыларын JeHHAaH е’ма-лы учун аваданлыг алын-масы масаласи тезчэ Ьалл едилиб. MyгaвилэJэ керэ. заводун 03 «Агабаба» коо-пе^тиви туллантыны сон мэЬсула ^вирачэк. Инди муэссисэдэ минимум эмэк Ьаггы ^ин манатдыр. ВаЬмвн АБУШОВ, еСинтаз» . газетявня ре-дапюру. » ■Хусуси мухбиримиз Ф. Рмулм х»6»р мрир: ЧЭБР^Ш ЭТРАФЫНДА ДШУШЛЭР КЕДИР Дунэн саат 11-дэ ермэни ]араглылар кечмнш Бадрут ра]онунун Дашбашы кэн-диндэн Чэбpajыл paJoнyнyн Jyxapы Мазрэ кандини ан мухтв(1иф силаЬлардан интенсив атэшэ тутмушлар. Ч8бpajыл милисинин эмэк-дашы Закир Залов ва ра-JoндaIШ МИЛЛИ мудафиэ ба-талТонЛнун двJYШчycy Чин-квз Гасымов лэлак олмуш-лар. БaтaлJoяyн дикэр де-Jyшчycy Шамил Ага]ев агыр Зараланмышдыр. ЧэбpaJыл paJoнy Дахили Ишлар Ше’басинин    ранен, милис полковники Рашид Маммадовун вepдиJи мэ’- лумата керэ басгынчылар-дан сэккизи елдурулмуш-дур. Бир пyлeмjoт, купли мигдарда nyaeMjor кулласи, Р-105 маркалы Ьава телефону ала кечирилмишдир. Срагакун Фузули pajo-нунун Арыш, Чэмилли, Га]^-баглы кэндлэри ермэни си-лаЬлы дастэлэри тэрэфиндан интенсив ва шиддатли атэшэ тутулмушду. Арышда бир неча ев дагыдылмыш-дыр. Бу мэ’луматы телефонла peAaKCHjaJa дикта етди]им дэгигэлэрдэ Ьэмин кэндлар-да атышма Ьэлэ ара верма-мишди. БИР СААТДАН СОНРА МУХБИРИМИЗ ФУЗУ- лиден заик чалды: Декабрын 24-дэ paJoHyH кечмнш ДГМВ ила пэмсар-Ьэд сэккиз кэнди ермэни си-лаЬлы гулдурларын интенсив Ьучуй1уна мэ'руз галмыш-дыр. Ермэнилар ан муасир силаЬлардан истифадэ едир-лер. Гарадаглы кэнди тэрк едилмишдир. Бу кэндин му-дафиэси уррунда дв]ушлэр-дэ милис капитаны Мухтар Ьэдисов Ьалак олмушдур. Милис эмэкдашла^^ы Jycиф Солтанов ва Набил Чэфаров агыр japaлaнмышлap. Набил Чэфэрову Ьэлэлик де1уш ме1данындан чыхармаг мум-кун олмамышдыр. Чуварлы кэнди муЬасирэ-Ja алынмышдыр. KeMaja ке-дан милис ишчилэрини апа-ран машынын суручусу ел-дурулмушдур. Кечмнш Бадрут pajoHyHyH азэрба1чанлылар JaшaJaн Ахуллу кэнди Ьазырда кул-лэ jaFышы алтындадыр. 18 ев Jaндыpылмышдыp.^ Милис ишчилари МаЬэм-мэдэли Атакиши]ев ва Муба-риз Баширов Ахуллунун му-дафиэсиндэ Japaлaнмышлap. Ермэни Japaглылapдaн Jy-ра XanaTypJaH адлы бириси эсир алынмышдыр. Кечмиш ССРИ-нин эскэр вэ забитларинин бу эразини тарк етмалэриндэн дэрЬал сонра ермэнилэрин Ьучумла-рынын шиддэтлэнмэси чох-дан мевчуд олан бела бир еЬтималы тэcдиглвJиp ки, Ьэрбчилэр ез силаЬларыны вэ техниканы гулдурлара ве-рарэк чыхыб * кетмишлар. Бэ’зи мэ'луматлара керэ Ьэрбчилэр кетмэздэн енчэ истеЬкамларын мепкэмлэнди-рилмэсиндэ ермэнилэрэ ке-мэк етмишлэр. МВДАНДА ПАРТЛАЗЫШ СУМГАТЫТ, 24 декабр (Азерняфори). Декабрын 23-дэ кедиш-кэлиШин кур вахтында — jyзлэpлэ сум-гajытлынын иш кунуну баша чатдырыб мэркэзи колхоз базарына тэласди]и бир вахтда онларын гаршысын-дакы MeJflaHAa партла]ыш олмушдур. Бир нефар Ьалак олмушдур. Тэгрибэн ^ адам мухталиф дэрачади japanap-ла шэЬэр хэстэханасына апарылмышдыр. 4HHajaTHH терэдилмасин-дэ эли олдугу куман «ди-лэн бир нафар Jaxaлaнмыш-дыр. ТэЬгигат апарылыр. ИРАН КИНО ХАДИМЛ8РИ ИЛ8 КОРУШ ]чаныи бир сыра башга шапарларин-да Иран Ислам Республи- Бакыда ва Аза^]' аЪа]^ спу( касы филмлари Ьэфтаси MYвaффaгиjjaтлa кечмиш-дир. Aэapбa^laнын кино Ьаваскарлары Ьафтанин ре-пертуарына дахнл олан ал-ты бадии ва мултипликаси-Ja филмлэрииин Ьамысы ила мдрагла таныш ол-мушлар. Ахы сон вахтла-радэк Иран кинематографы биза о гэдэр да таныш де]илди.    Кянофестнвал AзэpбaJчaн кино сана-ти нYмaJaндaлapянин. республика журналнстларинин Иран кино хадимлари яла керушу ила баша чатмышдыр. Керуш «Азаркинови-део» ИстеЬсал Бирли1инда олмушдур. Дери калмишкан гejд едак ки, бирлик Ьаф-танин ташкилатчыларындан-дыр. «Аэаркиновндео» ИстеЬсал БиpлиJинин баш директору Ф. ГyлиJeв керушу ача-раг умяд eтдиjинн билдир-мишдир ки. чэнуб гоншу-музун инчасанати. о чумла-дан онун кинематографы ила танышлыг давам етдири-лачакдир. Гояаглар Иран Ислам Республикасында кино иши-ния бир чох чаЬатларина даяр квруш нштяракчы-ларынын суалларыяа ча-ваблар вермишлар. Ислам .таблигаты бирли-Jи бeJнaлxaлг алагалар ше’басинин ранен Экбар Ке-шаварз ва нYмajaндa heJ‘-' атинин узву МеЬсун Мас’-удшаЬи керушда чыхыш едзсвк нума]анда Ье]’ати |узвларинин онлары халг-ларымыз арасында умуми чапатларин чохлугуна инан-дыран бир сыра АзарбаБ чан филмлэринэ бахмала-рындан разы галдыгларыны билдармишлар. «Калин» фнлмивия (кино Ьэфтаси Ьамня филм ила баш-ланмышды] кинорежиссор БаЬруз Ьами дост Азэрйа^чанла, илк невбада ояларда кеэал таассурат бурахан Бакы нла. гонагпартар ев саЬнб-лари яла таныш олмаг нм-каны’ ]аратдьв*ларыва кора ез Ьэмкарлары адындан — буяларыв чоху. БaкыJa илк дафа халмишднр — кино-фестивалын ташкялатчы-ларына ташеккур етмиш-дир.* (Азэринформ). А1«рба|м1и ^•спубямсасыиым МядяимЦят Ия1мр1м|м АзеРБА5ЧАн девиат АКАДЕМИК ОПЕВА ВФ ВАЛЕТ ТЕАТРЫ елкеде илк деее! ДБяабрым 29-да Нммд КОДАЛЛЫ «ВАН-ГОГа (3 Ьиссяли опера) Мусмги реЬберм дирижор — KasàiM ЭЛИВЕРДИВеЮВ, Азорба{чаи Республикасьь ныи емекдар инчесенет хадими. ^)ГРулушчу-режиссор — Фирудим СвФе* РОВ, взбекистан Республикасыньт халг ар-тмсти, республика Девлет муиафаты лауреаты, Гурулушчу рессам — Виктор ВОЛСКИ, Азерба1чан Ресоубликасынын емекдар инче-сенот хадими. XopMejcrep — Бибметта ВЭКИЛОВА, Азерба1чан Республикасынын емекдар инче-сенет хадими. Балетме)ствр — Тамилла ШИРЭЛИ5ЕВА, Азерба1чан Республикасынын халг артисти, ССРИ Девлет мукафаты лауреата!, республика Деалет мукафаты лауреаты. ТАМАША АХШАМ СААТ 19-да БАШЛАНЫР. Талафеилар: 93-71-76 ве 93-31-88. Билетлер саат 10.00-дан    19.00-дек теат- рын кассасында сатылыр. Аварба|чак Распублккасы Халг ТаЬсили Назирли|и 22 НеМРЭЛИ ТЕХНИКИ ПЕШЭ МЭКТЭБИ 1991—1992-чм даре или учуй ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: ОРТА МЭКТЭБИН 11-чи СИНФИНИ БИ-ТИРМИШ КЭНЧЛЭР АШАРЫДАКЫ ИХТИСАС-ЛАРА 1И10ЛеН0 БИЛ0РЛ0Р: 1. Харрат |иишаатчы)-дулкар. 2. Реиксаз-суаагчы. 3. Автомобил те'мири увре чилиикер. 4. Аатомобил алактрик чилмикари. 5. Елактрик газ га|иагчысы-таиакачи. ТаЬсил муддати 1 илдир. Шакирдлере aj- да 80—110 манат тегауд верилир. ОРДУ СЫРАЛАРЫНДАН БУРАХЫЛАН К0НЧЛ0Р АШАРЫДАКЫ ИХТИ^АСЛАРА JM-10Л0Н0 БИЛ0РЛ0Р: 1. Гурашдырычы чилиииар. 2. Елактрик газ га|иагчысы. 3. Бору чилиииари, батончу галибчи. ТеЬсил муддети 7,5 а!дыр. Шакирдларе а)да 120—160 манат тегауд верилир. Мектебе Бакы шеЬеринде даими ласпорт ге1ди1)атында олан л ар ве елече де республи-камызын ра1онларындан кендеришле келмиш кенчлер гебул олунурлар. Шакирдлере ис-теНсалат течрубеси эамаиы гаэанчын 50 фаиэи верилир. ТеЬсил муддети иш стажына дахил едилир. Кенчлер мектеби гуртардыгдан сонра база муессисеси олан Гафгазенержигураш-дырма идареси терефинден елкенин мухтелиф шепер ве ра1онларына даими ише кендери-лирлер. ЕЬти]ачы оланлара )атагханада ]ер верилир. М0КТ0Б0 ДАХИЛ ОЛМАГ ИСТ010НЛ0Р АШАГЫДАКЫ С0Н0ДЛ0РИ Т0ГДИМ ЕТМ0-ЛИДИРЛ0Р: 1. Директорун адына еризе. 2. ТеЬсил Ьаггында соиад. 3. 086-У немрели формада тибб ара|ышы. 4. 3X4 см. елчуде 6 едед фотошекил. 5. Паспорт ве ja Ьерби билет. 6. 1аша|ыш‘|ерииден ара|ыш. Дерслер Азерба|чаи ве рус диллерииде кечилир. А^ктебии уибаиы: Бакы—370149, 0Ьмедли |]вша|ыш саЬеси, Неапол кучеси. 43. Телефон: 76-68-31. Мектебе метроиун «Нефтчилер» стаиси-|асындан 12, 113, 220 немрели автобусларла ве 200, 236 немрели маршрут таксилерле кел-мек олар.    __ мудирилет. АЛЛАЬ РЭЬМЭТ ЕЛЭСИН 2^пер метбеесмнин. кол-лактиам иш |олдаишары Ас-яаи ГуамИеа^ аамам 1|иаяы ЗаИаеоаум вафаты мунасибатила дарим'Ьузмла башсаглыгы аа-рмр. 26 Бакы комиссары paje-ну Даалат Банкы ша'басм-НИИ коллактмаи иш {олдаш-лары Ааад Маммауюаа, анасы Сешаи Абдушм гызымам аафаты ила алагадар дарим Ьуаила башсаглыгы аарир. Баш. редактор Т. Т. руаэмовТв'СИСЧИЛЭР:.    .    . О    н    «АЗеРБА1ИАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ВЭ «ХАЛГ ГЭЗЕТИаНИН-ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИЕмсадимнаб общастяеино-пояитическая газата Азербайджамской Распублики. Уч|мдитали: Аппарат Празидаита Азарбай джаискоб Распублики и журналистский коллактиа «Халг газатин. РадамеЦаит упааш; 378158, ВАКЫ ШЭЬЭРИ, КИРОВ ПИКПВСТИ, 1В. . МЭ'ЛУМАТ Y4YH ТВЛВФОНЛАР: 91.64.92, 93.62.37, ЗВ.51.6В. Навбатчя редактор Е. ГЭДИРОВ. Чапа нмаадаямадыдыр: 23.00. Чала няаалаямыщдыр: 24.00. Индекс 66814 Ч 1 2 3 4 5 в 7 8 9 10.11 12 13 14 Бакы, «Азарба|чая» нэшрк)|атыяыв матбаасн. Баку, тяюграфяк надателстм аАаарбаВджак». Тиражы 254893 Сифариш 8377. ;
RealCheck