Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 25, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 25, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ « Д“А» 1991^ МП. -*-,т г53 Елмин агсаггаллары С03 Х03ИНЭМИЗИН БИЛИЧИСИ Профессор Абузар Хадафов АзарбвЛтда кнтабхаяа яшншго таряхя яла иашруд олвв ялх жоряамдн тадгягат-чыдыр. Азэрба)чанда чохэсрляк кятабхаяа таряхяяян бу* тук иэрЬэлэлэри мэНз онун монографи)а вэ иэгалэлэрин-дэ ез эксини тапиышдыр. Керкэмля алимин вО ]ашы тага am олур. Л Халуфов ксмп.мокешли hajai }олу кечмишдир. Гыр-хынчы иллэрин агыр, cap-сыдычы ичтимаи-игтисади чэтинликлэри ону еркэн эмэ-Ja алышдырмыш. зэЬмэтин гэдир-ги]мэтини чаванлыг-дан билмишдир. ТэЬсил ил-лэриндэ дэ бу, ез мусбэт тэ’сирини кестэрмишдир. Тэ-лэба икон Ьисс едирди ки, китабханачылыг тэЬсилин-дэ, фэНлэрин тэдрисиндэ Луксэк ихтисаслы алим се-зунэ 6eJyK еЬти)ач вар, Азэр-6aj4aHAa китабхана ишинин тарихиндэ гаранлыг сэЬи-фэлэр чохдур. Нечэ ола билэр ки. Хагани, Низами, Фу-зули, Нэсими, Вагиф. БэЬ-MBHjap вэ Туси кими мутэ-фэккирлэр jeTHpaH бир халгын китаб мэдэниjjэти вэ китабхана тарихи Ьаггында тутарлы алим сезу дejил-мэсин? Бу суаллар 1955-чи илдэ университетин ки-табханашунаслыг вэ биб-лиографи]а кафедрасында муэллим ишЛ0jэн А. Хэла-фову Ьэмишэ нараЬат етмишдир. Гырх иллик елми-педагожи тэчрубэси алимэ республикада вэ елкэдэ шеЬрэт газандырмыш, ону керкэмли мутэхэссис сэви]-)эсинэ jyкcэлтмишдиp. А. Хэлэфов МЭДЭНИ]]ЭТИМИ0ИН муЬум голу олан китабха-наларын 1500 илдэн артыг бир деврунун апарычы тэд-гигатчысы Ьесаб едилир. XX эсрин икинчи он ил-ли]инд0н сонра A3ap6aj4aH-да китабханаларын инкишаф тарихи онун тэдгига-тында гызыл сэЬифэлэрэ чеврилмишдир, Китабхана-ларымызын 1920 — 1932-чи. 1933 — 1958-чи иллэрэ аид девру онун намизэдлик вэ докторлуг диссертаси-. jacbiHbiH мевзусу олмуш-дур. А. Хэлэфов республикада вэ елкэдэ китабхана тарихи саЬэсиндэ илк му-тэхэссис-алим Ьесаб олу- нур. Узун иллэр А. Хэлэфов-ла биркэ фэали)]эт кестэ- рэн библиографи]а кафед-расынын мудири. профессор 3. Эли)ев де)ир:    «А. Хэлэфовун Азэрба)чанда китабханашунаслыг саЬэсиндэ илк угурлу аддым лары республика библиографи)а вэ китабханашунаслыг саЬэсиндэ дэ елми кадрларын )етишмэсинэ сэбэб олмушдур. Бу да факултэнин елми потенсиалынын 1уксэлмэси-нэ кэтириб чыхармышдыр». Профессор А. Хэлэфов республикада китабханашу-наслыгын елми, нэзэри вэ методоложи эсасларыны )а-ратмыш китабханалары-мызын тарихини муасир елм сэви))эсинэ галдырмыш, )ук-сэк ихтисаслы милли ки-табханачы кадрларын ел-ми-мэ’нэви ]еткинли]инэ бе-)ук га)гы кестэрмишдир. Азэрба)чан Республика-сынын эмэкдар мэдэни))эт ишчиси кими ла)игли ад да-шы)ан профессор А. Хэлэфовун ичтимаи вэ елми фэaлиjJэти республиканын чографи эразиси илэ мэЬ-дудлаШыб галмыр. О, узун иллэр    Москвада докторлуг узрэ елми шуранын узву, елкэнин ,бир сыра рекион-ларында мухтэлиф миллэт-лэрдэн    олан онларча елм- лэр намизэди вэ докторла-рынын рэсми оппоненти вэ мэслэЬэтчиси олмушдур. м. Э. Рэсулзадэ адына БДУ-нун елми потенсиалы-нын артырылмасында, ]ук-сэк ихтисаслы кадр cиjacэ-тинин    Ьэллиндэ, умуми)- )этлэ,    университетин ичти- маи-мэдэни Ьэ)атында А. Хэлэфовун эмэ]и вэ ролу аз олмамышдыр. О. емрунун 40 илэ ]ахын бир девруну бу тэдрис муэссисэси илэ баг-ламышдыр. Онун тэшэббу-су илэ китабханашунаслыг кафедрасынын базасы эса-сында    библиографи)а, ки табхана фонду вэ каталог-ларын тэшкили кафедралары )арадылмыш, уч лаборатори]а тэшкил едилмишдир. О. узун иллэрдир ки, китабханачылыг факултэсинэ рэЬбэрлик етмэклэ, 1963 — 1990-чы иллэрдэ китабханашунаслыг кафедрасынын .мудири олмушдур. Алимин M9ДЭHиJJэт та-рихимиз барэдэ де)эчэ)и сез-лаф Ьэлэ чохдур. 23 а]лыг гыса тарихи олан АДР-ын гаранлыг сэЬифэлэри, гэ-дим вэ орта эср китабхана-ларынын эсаслы тэдгиги, Шэрг елкэлэринин китабхана тарихинин тэдриси... Проблем л эр чох, вахт исэ аздыр. Тэки сарль1г олсун. Муртуз ЗЭНКИБАСАРЛЫ. Долуя    hap Дэфэ Ча1яэ11Дэ душэцдэ    яеауя яуябруз,    суси KoimccHja ишла]ир. Ко-    олмрзыя фырылдаглара ал    на едад. а)ры    jjWP- магрУР бахышлы А1дыны ахтарыр.    Ела    бнлярэм нндячэ    мисси)аяын садри paJoH халг    атылыб. Он нафэрдан чох    Парти]а узвлук Ьаггыныи СУРД¥1У «Ханлар—Ча)кэнд» автобусуядая душачак, узла-' тэЬсилн ше’бэсинин мудири гадын ку]а наспор^у ити- рння бяр дэфа бела кермэдн)н, таньшадыгы со1дашдары- Мнрбэшир МэЬэррэмов    На    ксшсомсм!    нэ    дэ    пар- 91ЫЗЛ& ад B£DH6 КвОУШЭЧЭК ШЭСТЛ8*    Нв1ЭДЖр7^    ЗИфЭСИНЭ СОН ДЭрЭЧЭ МЭС • Л9рД8Ю1 ГCJДЯJJЯTЫ врТ*бЯС .    -    •    Д нечадафг»    ул^]]этлэ )анашыр. Башы дыр етдирмак олуб. Ьеч бир «Ja билети олан. отуз илэ Алмл    даЬа Ьеч вахт нэ А1дыя    бу суалы вера бнла-    кечкунлэрин га]гыларына га-    сэнад топламадая «гачгынам,    ]ах^ суручу ишлэмиш (езу чэк „ “!?f    -Лап    рышса да ЧаЛганди «Ьэрра-    ев вернн. дeJэнэ бир аризэ    дэ бнривчн дэрэчэли), сукан 6aíS:¿^^    rojákaapbí    ифша    ед£б.    илэ еГвериблэр. Ьэтта ахи- тутиагдан эллэри габар ол- wpoaj4a^    ...    Ча1кэнд    хошунуза    евлэрин бош олмасынын сэ- рэт дун)асында оланларын муш СэЬман Оручова узуму мэлппган? *    ЧВ1КВПЛ    хошунуза    арашдырыб.    Ра-    да адына ордер )азылыб. бир тутурам: - Б^ сиз нэ гэ- мня TaaccvA ки 6v суала чаваб кэзэркэн Joh мэшгуллуг мэркэзинин евэ ики. бэ'зэн дэ уч ордер дэр алмысыныз? gsís рулэя xejHpzah ншлэр дэ келкэдэ галды. ьала A4 AI AIUUHA    чаг.    кабабларыны    ЧЭКЭЧЭК-    ni^MajDuuiDiMa. MAJ А1ЫНДА...    -    бир    aj    эввэл    Минкэчевирдэ.    Газахда.    Сум-    шикэст    ушагы вар. Лакин Г ___\£^т\п^т\пл    rolntiHftTO    TtVTttflvlv ЙЙПЭ ОЛШ* — Ча;ын гырагында ]ах-шы бир ев сечдим... — Ермэнидэн су ги)мэти-нэ «Жигули» алдым... Ьэлэ мaJbIн эввэллэриндэ, ЧaJкэнд ермэни гулдурла-рындан тэмизлэнэн вахт Ьэр кун кeтдиJим гэраркаЬда бу сезлэри тез-тез ешидирдим. Дузу. мэнэ гэрибэ, Ьэм дэ чох агыр кэлирди ки. кэнд Ьеч. эмэлли-башлы бошалма-мыш, jaндblpbIлaн евлэрин тустусу чэкилмэмиш, шэЬид-лэри.мизин чэназэси Jepдэн кетурулмэмиш мулк, эмлак, мал-гара, Ьэтта шэраб чэл-лэ)и алвери башламышды. Нэ кизлэдим, о .мэнзэрэни се)р едэндэ бэ’зилэринин ди-линдэн гопан «Вэтэн», «Тор-паг», «ГeJpэт» кэлмэлэринэ дэ шубЬэ илэ Jaнaшмaгa башламышдым. Амма ]енэ дэ ЧaJкэнд шэЬидлэри — ики керпэси ]етим галан 31 jaшлы суручу Ajдыи Ьачы-]ев, Ьэ)атдан до]унча кам алмамыш милис ишчилэри Мэммэдэли ЭЬмэдов. Сэн’ан Ага)ев, Рафиг Мэммэдов. СэрЬэддин 0лиjeв, Шэриф Мэммэдов .совхоз директору Курзалы Mycajeв вэ онларча башгалары (адларыны чэ-кэ билмэдиклэримин руЬла-ры гаршысында баш эjлpэм) кезлэрим енундэ кэлиб да-jaныpдbI. Урэклэриндэ Вэ-тэн, торпаг севкиси, ез догма jypд-jyвacындaн говул-муш 200 мин нэфэр aзэpбaj-чанлынын тээссубу олмаса]-ды онлар чанларындан ке-чэрдилэрми? ГАПЫЛАР НИ1Э БАГЛЫДЫР! Аг epпэjэ бурунмуш' Чaj-кэнд танынмаз олуб. Адда-. будда евлэрин бачасындан чыхан тусту бурулганлары кезэ дэjмэcэ деЗэрсэн ки. 1000-э jaxын еви олан бвjyh бир кэнд бом-бошдур. Гэрибэдир ки, эн jaxшbI, нечэ де]эрлэр, чаЬ-чэлаллы евлэрин эксэри]]этинин гапы-сындан ири гыфыллар асы-лыб. Баглы дарвазаларын узэринэ ири Ьэрфлэрлэ ja~ зылмыш сезлэр узагдан диг-гэти чэлб едир: «Ев тутул-мушдур», «Ев алыныб»... ИзаЬ едирлэр ки, бу евлэрин бир чоху Кэнчэдэ, Хан-ларда, Бакыда, дикэр шэЬэр вэ ра]онларда jaшajaн им-канлы адамларын «дача»ла-рыдыр. Нэ вахт кефлэри ис-тэсэ кэлиб гапысыны ача- дан кемэклик кестэрир. Ба-    сы илэ    гулаг асдыг. Деди ки.    ашы алырдымса. саг олсун- кыда, Кэнчэдэ.    Хандарда.    беш aja    Jaxындыp онун-бунун    лар ону вердилэр мэнэ. Исма1ыллыда.    Фузулидэ,    евиндэ    кeчэлэJиp. 23 Jaшлы    ЭдaлэтcизлиJи. ганунсуз- -      лугу.    мэc’yлиJjэтcизлиJй    ке- рурсунузму? Белэ чыхыр ки, бир сэнэдлэ девлэтдэн кифа]эт гэдэр пул алмаг Вах. бурада да ]охлама апарыларкэн мэ лум raJbiTfla вэ дикэр JepappflB reJflHjJara душду]у евдэ баш олду ки. 67 евдэ бир нэфэр адына ев ола-ола Ча]кэнддэ гасы JamajHp. L ОЛСУН 1ашамыр    Дэ    сахта    1олла    ев    аланлары    Ч»Jкэиддэ    ев    аландан    сон ДЭ олсуи JdmaiviDiiJ.       «nVnvu    .ла foni.t.nauwanaiianu ЬэТТа Аоа^ыоа К0Л^^^^ евинэ баш узэ чыхарыб. Ьэтта мэ'лум ра гапы-пэнчэрэлэри. Ьэтта олармыш. ьах оурада да -■ V. ).р..»•" f-ssir.ss’Ä аз яе1ил B*a”SpH ?унун fey агласыгмаз фактлары Онларын учбатындан Ьазыр- Ахы онларын бири мин ма-?^эбин2’ кэнмГлаз^и ^ ешидандэ нэдэнсэ ^Бакыда, да кэнддэ 20-дэн чох аилэ нат алырса эввэзннда дикэр ила изаЬ Азадлыг ме1дачында: «Пре- учуг-сэкук, гапы-пэнчэрэсиз гачгыи эзаб чэкир. мухтэлиф е^диТр.°"догрудаимы* б"ел^ Ä бизэ'^в вер^аир, ч^- ¿влэрдэ JamaMara мэчбур- «шкилатлара тутмагдаи днр7 Кэлин артшдыраг. Эв- дэ галмышыг» - де]эн гач- дур.    .    абры кедир. ез палал пулу ну Нэ гэдэр ачы олса да, ЧАШДИН АГРЫЛАРЫ КОМСОМОЛ мин МАНАТ АЛЫРСА... ала билмир. Чунки элиндэ Ьеч бир сэнэди JoxAyp. Кеч олса да республика Гачгынлар Комитэси, *ди- вэла, сон вахтлар кэндэ диг-    гынлар Jaдымa душду. Мух- гэт, rajrbi артырылыб. Ики    тэлиф республика, шэЬэр. aja jaxындыp ки. pajOH ичра    pajoH тэшкилатларынын га- baKHMHjjaTH башчысынын    пысыны jaгыp едэн бичарэ-    л..«    Рг..    кэп    ппятляп    ташкилатлао ss.c-s,rs»;np ры-а]ры тэшкилатлары ара-    рын рэЬбэрлэри вэ илк нев-    Д«-    мэ лум^Р    ки.    муавинд сында белушдурулуб. Евлэ-    бэдэ гачгынларын езлэри.    ™ 1«спубл^^^^^ рин гапы-пэнчэрэлэри салы- Керэсэн ик1Г-уч ]ердэ ев УЗэринэ кету|^^^^ он минлэр- ныр, дешэмэси вурулур. Ко-    зэбт едэнлэр челдэ галан    „    Ча1кэнддэки    сеЬбэт-    ьу сезлэри утана-утана    оа- миccиjaнын сэдри Мнрбэшир минлэрлэ coJдaш^ы фикир- Лакин Ч^энад^    У    *;экдиjим    СэЬман мпЬаппампп билпиппи КИ лэшмиолэрми? Ахы нечэ ола лэримиздэн aj^H олду ки,    «    М    J лика будчэсиндэ пул галмаз. «MAFA3AJA БОРЧУМ ВАРп... ныр, дешэмэси вурулур. по-    -шлдэ    g    сезлэри    утана-утана    ба- сэдри Мирбэшир минлэрлэ coJдaшьшы фикир- лакин »iajKaHwaKH сепоэт j    j    j    . МэЬэррэмов билдирди ки. лэшмирлэрми? АХЫ нечэ ола лэримиздэн aJ^H олду ки, J    Соноа    ла    Y3YHv тэ'мир ^унмамыш чэми 17 билэр ки. Бакыда атасынын бу ишдэ дэ мЬид систем Ja- ев га^ыб. Кэндин дикэр со- Ьалалча еви олан тэлэбэ paдылмaJыб. Ьалалча пулуну Сэттархан Чаббарова т>та Адил KocajeB 4ajKaHflAa дэ ала билмэJэнлэp галыб бир ра^^ пичлаи ла    Сэнин ал- мышам? Сэттархан диллэн.мэди. вери- Бирчэ ону деди ки. колхо-зун рэЬбэрли]и, илк невбэдэ яг;. &'.йй" ж s-SÄriris;: сиал проблемлэринэ дэ диг- ЛДИЛ nvл,aJcи -IйJni#пддe# дх» -----''г г -----—г - _ п„т„я„ гэт артырылыб. Чврэк-сехи    ев алсын? Гэрибэдир кн. тэ-    кэнарда. кимлэрсэ чох асан-    „-.„лэн    на    гадэр    " бооч ишэ салыныб. магаза. клуб.    лэбэ]э кондэриши республи-    лыгла бу вдллара JиJэлэниб.    вз^ндэн    нэ    гэдэр    оорч поликлиника, хэстэхана тэ‘-    ка Гачгынлар Комитэси ве-    езу дэ бевя мэблэгдэ. мир олунуб.    риб. Амаси1а paJoнyндaн кэ-    Бэс    Ьэмин    пул    гачгын- Кэнддэки евлэрин аз гала лэн али тэЬсилли игтисадчы лара нэ]ин эсасында japbIдaн чохунун бош галма- Ьэмзэ AjдbIH0в Ханлар ра- лир? ^ ^ вар. 1онунуй Мурут кэндиндэ гач- Ра]он гачгынлар гмн кими рп ялпмгпян сон- ТИ ЧajKЭHД Да1аГ НЬ1 1 «ул-ппгш Лэтиф Aбдyллajeв масына гajгы илэ Jaнaшмыp. олмаТан гачгын Ьарада ]аша- ]элэниб. Де]илэнэ керэ инди санки суалымы кезлэ]ир- Догруд>р, Ьамыны кр^^^з ]а билэр? Ьазырда кэнддэки ДЭ ону Кэнд Тэсэрруфаты миш. Чибиндэн бир комсо- ишинэ чэлб етмэк 22 евсиз аилэ онун-бунун Aкaдeмиjacынын бир муэлли- мол билети чыхарыб мэнэ де]ил. Амма к^эк СэЬман е^ндэ ^^ир Ашр^^ минэ са^ыб. Лери^^кэ^миш- узатды. Бахырам. Алмаз Ьэ- киши кими кулфэт саЬиблэ-DajoнvнYн Халиса кэндиндэн кэн, гачгынларын адына алы- сэнова адлы бир гызын дуз ри yнyдyлмaJa. олан Елшад Ьycejнoвyн аилэ- нан евлэрин бир чохунун эсл 1988-чн илин декабр ajынa-    Ьэнд сакинлэринин си Ьэлэ дэ челлэрдэдир. Дог- саЬибн тамамилэ башга адам- дэк чох сэлигэ илэ долду- 340 V гуз баш аилэ узву олан Са- лардыр. Онсуз да НЬнддэ Ьа- рулмуш. штампы вурулмуш кириб био Эли1ев Хылыо ГYDбaнoв. мы билир ки. Ьансы ев ки- комсомол билетидир. 7В0. т^н I Елмира Муса]ева вэ башга- миндир. Камода атасынын 800, 830 манат... KyJa А. лэр. Чунки Ча]кэнддэ ез м\-лары да онун кими Бэс эри- 200 квадратметр мулку олан Ьэсэнованын алдыгы мааш- эссисэлэринин Филиаллары-ни муЬаДэдэ Гирм^^ Эли Шамилов. Ханларда Ьа- дыр.    ^ ны ачачаглары ¿арэдэ вэ д ?ашльГ ЬэмХл Элишова. лалча еви олан Шэкили Лу- - Керурсунузму. «Упла- вериб. синэсинэ дeJэнлэp ин-алты нэф^    узву илэ сифов. Бакыдакы евлэрини чено. ВЛКСМ» Jaзылыб. гол ди чэкилиб дурублар кэиар- паоысгал био отагда 1аша- «jaддaн чыхаран» Эли Уч- да чэкилиб. — де]о Л. Аб- да. ?ан Ва|пам Мэммэдов ни]э гач. Фэрзэндэ Учгач. Рза- дулла1ев шубЬэлэрими дагыт-    PaJoн чГшэнпи таок етми^ Дем^ хан Мэммэдов. Минарэ Ис- мага cэ•J кестэрир вэ элавэ нин директору Мубариз М- ли,^'‘шэраи;Г Зас5*б|: мaJылoвa в? башгалар^. ез еф,р^ -. Д^ГРУДУР бУ- чэми колхозда ишэ эс галанлары? Бу- 340 нэфэри 780, тун кун бош-бекар кэзир- шэраитин Ьанэдир.    , cojдaшлapbIHbш узунэ Лухарыда гejд етдик ки, баха билирлэр? кэнддэ ики aja jaxbiHAbip ху- 4ajK8HAA3 ев алмаг нечэ НИН Ьэр JepHHA3 ejHH елчудэ, ejHH тилдэ олан штампдыр. учун Сахта да ола билэр. Анчаг чыхды ки, кэлэн ил pajoHAa ишсизлэрин cajbi 14 миндэн 17 мин нэфэрэ чатачаг. Ди- ректор чох со]угганлыгла: — Онсуз да гоншу ермэни кэндлэрнндэн Ьэф кун кул-лэ. атышма сэслэри ешиди-ляр. Кимин HajHHd лазымдыр ки. кэтирснн бу кэнддэ сех. филиал, кооператив ачсын? «Бэли. мэЬз белэ биканэли-JHH нэтичэсидир ки. инди Ханлар pajoiiyHfla уч мни нэ-фэрдэн чох кечкун ишсиз* дир. Ча]кэнддэкилэр дэ онун кими. Кечкунлэрэ бу агыр кун-лэрдэ эл.тутмаг, онлары иш-лэ тэ’мин ет.мэк Ьэр б>шими-ЗИН вэтэнпэрвэрлик оорчу-дур. Лахшы ки. pajoH ич^ ЬакимиЛэтинин тэшэббусу илэ Чajкэнддэкм кечкунлэрин бир чоху на учуз ги]мэтэ мал*гара, roJyH-гузу саты-лыб. Гышы биртэЬэр ]ола верэчэклэр. Лакин ишсизли-jH арадан галдырмаг олдуг-ча вачибдир. Joxca, СэЬман киши кими магаза]а борчу оланларын cajH артачаг. рэнБЭРлар чэкишэндэ... Кэнддэ киминлэ сеЬбэт етдимсэ деди ки, колхбз сэдри илэ ичра haKHMHjjaT башчысынын 4ajK3HA HyMaJoH-дэси арасындакы эдавэт вэ чэкиш.мэ Ьамыны бездириб. Гэрибэдир, Ьэр икиси кеч-кундур. Ьэр икиси ejHH ра* joHAaii, ejHH кэнддэндир, Ди кэл, колхоз сэдри Аббас Мазаное бир тэрэфэ чэкир, ичра baKHMHjjdTH башчысынын HyMajaHAacH Имамат Кэри-.мов башга тэрэфэ. — МэЬз бу чур мунасибэ-тин нэтичэсидир ки, ермэни-лэр гоншу Тодан кэндинэ Ьучута кечэндэ колхоздан бир дэнэ .машын ала билмэ-дик ки, KOMaja кедэк, — де-jo С. Чаббаров билдирир. Имамат Кэримовла сеЬбэт едирэм. Озунун ACAHjHHa керэ колхоз сэдриндэн 25—30 Jam кичикдир. «Ьэтта Ja-нында сигарет белэ чэкми-рэм» AejoH И, Кэримов ку-наЬы катхоз сэдриндэ ке- рур: — Сэдр амирлик девру-нун ада.мыдыр. Кэнддэ ал-.ма, гоз, тахыл jыFылды. Ешитдирдим ки, (фикир ве-рин, дедим jox. «ешитдирдим» — Ь. Г.) кэнд чама^ атына сатсын, сатмады. 0зу дэ а]ры вахт ганундан, дуз-лукдэн данышыр. Озунун еви ола-ола кэнддэ Мухтар XyAHjeea верилмиш евэ ордер алыб. Мухтар аилэси илэ челдэ галыб, сэдр исэ Ьеч бу евдэ ]ашамыр. Сэдрлэ керушэ билмэди.м. Деднлэр Бакыдадыр. Лэгин ки. KopymcdjAHK о да И. Кэ-римовун «пахырыны» ачыб текэчэкди. ...Кэнддэн шэр гарышанда чыхдым. Озумлэ шэЬэрэ агыр бир «]ук» • апарырдым. Ча]кэндин агрылары иди бу ]ук. Бйлмирэм Ьеч олмаса бу Jaзымлa Ьэмин Jvky аз да олса )ункуллэшдирэ билдим, ^‘"‘ьамлет ГАСЫМОВ, «Халг гэзети»ннн мухбирн. ЧАЛКЭНД. B0JYK БРИТАНША БАШ НАЗИРИНИН ГОРБАЧОВ KYP4YCTAH: ЬАДИШаРИН ХРОНИКАСЫ ВЭ 1ЕЛТСИНЛЭ ТЕЛЕФОН ДАНЫШЫГЛАРЫ БИР НЕЧЭ СЭТИРДЭ АЛМА-АТА. Че]мс БeJкep Jeнэ дэ Нурсултан Назарба-]евэ зэнк вуруб билдирмиш-днр ки, бу ]ахынларда кечмиш Совет Иттифагына сэ-фэри заманы бир сыра рес-публикаларын лидерлэрн нлэ апардыгы данышыглар барэдэ АБШ Президенти Чорч Буша мэ’лумат вермишдир. Девлэт катиби умидвар олдугуну билдирмишднр кн, Бирлэшмиш Штатлар МДЬ-Jэ дахил олмуш бутун дев-лэтларнн иетнглали1]этини тaныJaчaг вэ Газахыстан бу девлэтлэр сырасында бирин-чнлэрдэн бири олачаг. БУХАРЕСТ. Румыни1а Ьэ-кумэтн взбэкистан Республикасынын, Гыргызыстан Республикасынын, Тачнкис-тан Республикасынын вэ Туркмэннстан Республикасынын бу республикаларын пар-ламентлэрн тэрэфиндэн е’лан олунан нcтиглaлиJJэтини та-нымышдыр. ТЭЛ-ЭВИВ. Исранлин му-Ьачнрэт ишлэри назнри Ис-Ьаг Перетс кечмиш Совет Иттнфагындан кедэн jэhyди-лэрнн олдугу автобуса гаршы Будапештдэ терэдилэн террорчулуг Ьэрэкэтини шэрЬ едэрэк демишдир кн, бу, ]э-Ьуднлэрнн Исраилэ кэлмэси-нэ тэ’сир кестэрмэ1эчэк. БОНН. Кечмиш ССРИ-]э Ьуманнтар ]ардым кестэрнл-иэси кaмпaннJacы АФР-ин Ьэр ]ериндэ ]ени вус’эт алыр. Бундесвернн хусуси нэгли1-1ат тэJJapэcи Москва]а 27 тон эрзаг кэтирмишдир. ТОКИО. Денидэнгурма вэ ашкарлыг нэтичэсиндэ Совет Иттнфагында демократяк-лэшднрмэ просесияэ баш-ламыш бир инсан ними Михаил Горбачов «таряхдэ галачаг». Бу фякрн дуяэн бурада кечирилмиш мэтбуат конфрансында JaпoниJa баш назяринин муавиии, харнчи ншлэр назярн Мнтно Вата-набе ceJлэмншднp. Декабрын 23-дэ BejyK Британи]анын баш назнри Чон Mej40p ССРИ Президенти М. С. Горбачов вэ Руси ja Президенти Б. Н. Je л теин илэ телефонла да-нышмышдыр. Даунинг-Стритин рэсми нума]эндэсинин СИТА-нын мухбиринэ верди]и мэ'лу-мата керэ. М. С. Горбачов Ч. Ме]чорла japbiM саат-дан чох сеЬбэт едиб бу фикирдэ олдугуну билдир-мишдир ки. инди Ьамы «бир-AHja вэ PycHjaJa Japдым кестэрилмэси учун нэ мум-кунсэ етмэлидир». О. Бри-TaHHja Ьекумэтинин баш-чысыны Ьэмчинин ЭМИН етмишдир ки, совет нувэ чэб-бэханасы «меЬкэм нэзарэт» алтындадыр вэ белэ нэзарэт бундан сонра Да сахла-намаг. Ч. MejMop Б. Н. Лелтсин-лэ сеЬбэт едэркэн демишдир ки, PycHja Президенти-нин CHjacH вэ игтисади ис-лаЬатларыны Лондон «гэ-THjjOTAO    68jOHMaKA8AHp». Онун AeAHjHHa керэ. БвjYк Бpитaниja бирлик девлэт-лэри илэ «сабит, динч вэ мутэрэгги мунасибэтлэрин инкишафы учун нэ мумкун-сэ едэчэк». BpHTaHHja Ьекумэтинин башчысы демишдир ки, онун Ьекумэти Ру-cHjaHbi кечмиш ССРИ-нин «девлэт гурулушунун ва-риси» cajbip вэ куман едир ки. Совет Иттифагынын малик олдугу беЗнэлхалг Ьугуглар вэ вэзифэлэр, о чумлэдэн БМТ-дэки Ьугуглар вэ вэзифэлэр PycHja-нын узэринэ душур. hajAT савиласи ашагыдыр Сон заманлар москвалы-ларын baJaT caBHjjacH xejли ашагы душмушдур. Буну Норвечин нуфузлу «Афтен-постен» гэзети JasMbimAbip. Гэзет 2500 москвалынын со-сиоложи pa’J соргусунун нэ-тичэлэринэ, Ьабелэ статистика мэ’луматларына вэ Мос-кванын мухтэлиф муэссисэ-лэриндэ вэ тэшкилатларында кечирилмиш pa'j соргудэры-на эсасланмышдыр. Элдэ едилэн мэ’лумата керэ. 1986-чы илдэ кэлирлэри аз олан бир труп эЬали je-Maja эмэк Ьаггынын 42 фа-изини хэрчлэ]ирди, инди исэ орта Ьесабла 80 фаизини xap4AajHp. Ьэм дэ сеЬбэт инди Москванын бутун эЬали-си Ьаггында кедир. ШэЬэрли-лэрин aKcapHjjoTHHHH палтар вэ ajarraöbi алмага вэсаити ]охдур. Апрел ajbiHAa кечирилмиш FHjMaT ислаЬатынз гэдэр joxcyллyг caBHjjacHHHH Ьэдди ajAa 150 манат Myaj-joH едилирди, инди исэ бу Нэдд 370 — 400 манатдыр. лакин эЬалинин aKcapHjJaTH, даЬа догрусу, москвалыла-рын 60 фаизи бу C3BHjjaA8H дэ ашагы caBHjjoAa ]аша-jbip. Белэликлэ, норвечлилэ-рин фикринчэ, апрел ajbiHAa кечирилмиш rHjMOT ислаЬаты москвалыларын bajax cobhJ-JacHHHH xejли ашагы душмэ-синэ сэбэб олмушдур. Лакин 1992-чи илин jaHBapbiHAa сэрбэст    гиjмэтлэp тэтбиг едилдикдэн сонра BasHjjai даЬа да пис олачагдыр. Дурустлэшдирилмиш мэ’лумата керэ, Президент Гам-сахурдианын тэрэфдарлары илэ элejЬдapлapы арасында дejYшлэp башланандан бэри 51 нэфэр елдурулмуш. рэс-мэн ¿76 нэфэрин japaлaнды-гы гejдэ алынмышдыр. Тби-лисинин Руставели адына мэркэзи проспектиндэ cojгyн-чулуг башланмышдыр. Бурада Курчустан Президенти Звиад Гамсахурдианын тэрэфдарлары илэ эле]Ьдарла-ры арасында дejYшлэp ке-. дир. Cajы чох олан коммер-cиja магазаларына, Ьэдиjjэ дуканларына вэ кешклэринэ, ичтимаи иашэ муэссисэлэринэ даЬа чох зэрэр дэjмиш-дир. Дунэндэн е’тибарэн Курчустан па]тахтынын харичи алэмлэ элагэси демэк олар кэсилмишдир. Эсас рабитэ говшагларына нэзарэт едэн мухалифэт бутун шэЬэрлэр-арасы телефон вэ телеграф кoммyникacиjaлapыны шэбэ-кэдэн чыхармышдыр. Мутэ-хэссислэрин фикринчэ. бу. Президент Звиад Гамсахурдиа тэрэфдарларынын эмэ-лиjjaтыны чэтинлэшдирмэк учун едилмишдир. Онлар учунчу кундур ки, Ьекумэт евини мудафиэ едирлэр. Москвадан телевизи]а вэ радио програмларынын тран-cлJacиjacы да кэсилмиш. naj-тахт аэропорту багланмыш-дыр. Дердулдузлу бejнэл-халг «Метехи-палас* меЬ-манханасындан nejK рабитэ системи Тбилисини харичи алэмлэ бирлэшдирэн Ьэлэ-лик Jeкaнэ хэтт кими галыр. Бу системдэн истифадэ учун сэрбэст KOHBepcHja едилэн вaлjyтa илэ Ьагг вермэк лазымдыр. «Таври)а»нын Бакыда автосервиси АБШ KYPNYCTAHAA В83ИЛЭТ8... Н83АР8Т ЕДИР АБШ Ьекумэти Курчус-танын Ьекумэтини вэ му-халифэтчи гуввэлэрини си-JacH ихтилафлары динч Золла арадан галдырмага вэ Ьамы тэрэфиндэн гэбул олунмуш бeJнэлxaлг Ьугуг нормаларына там эмэл ет-M3j9 чагырмышдыр. АБШ Президентинин мэтбуат катиби Марлин Фит-суотер Курчустанда b93hJ-jaiHH бирдэн-бирэ кэскин-лэшмэсинэ Президентин му- насибэти барэдэ суала чаваб верэрэк демишдир ки, АБШ-ын фикринчэ, «cHjacH вэ дикэр мубаЬисэлэр динч Joл-ла. бе]нэлхалг алэмдэ гэбул олунмуш инсан Ьугуг-лары принсиплэринэ yJryH шэкйлдэ низама салынмалы-дыр». О. сезунэ давам едэрэк демишдир:    Ьазырда Кур чустанда бизим сэфирли]и-МИЗ JOXAyp. Лакин B33HjJaT9 нэзарэт етмэкдэ]як». АФР БУНДЕСТАГЫ ДeJYШ 8МвДИ]1АШРЫНЫ ДА1АНДЫРМАГА ЧАЕЫРЫР Гарачв]да митинг давам едир. РСФСР теркибинда Гарача) Республикасынын мух-тарицат статусунун барласы Ьаггында Руси]а Али Советинин ганунверичилйк акты габул едиланадак митинг да|анма|ачаг. МуЬариба илларинда репресси)е|а ма*руз галмыш гарача|    халгына там бараат варилмаси угрунда умуммилли Ьаракатын ташкилат коммта- си бу барада гарар габул етмишдир. -Ф- Гарача)да митинг.    СИТА-иыи    фетохроимиасы. АФР бундестагынын сэдри Рита 3JycMyT «Експресс» гэ-зетинин мухбири илэ муса-Ьибэсиндэ демишдир:    Проб лемлэри зоракылыг Joлy илэ Ьэлл етмэк олмаз. бу joллa jaлныз jeHH проблемлэр Ja-, ратмаг олар. Милад бaJpaмы эрэфэсиндэ о. ДYнJaнын мухтэлиф рекионларында давам едэн силаЬлы мунагишэлэрин бутун иштиракчыларыны тез-ликлэ дeJYш эмэлиJJaтлapы-ны дaJaндыpмaFa чагырмышдыр. AлмaниJa парламентцнин башчысы демишдир:    «МэЬз 1991-чи илдэ, Шэрг илэ Гэрб арасында эмэкдашлыгын инкйшаф едиб меЬкэи-лэндиJи бир заманда биз Ьа- мымыз aJдын шэкйлдэ баша душурук ки. сулЬ ca'jH эслиндэ Ьэлэ сулЬу тэ’мин етмир». О хатырлатмышдыр ки. илин эввэлиндэ Иран керфэзиндэ муЬарибэ башланмышдыр. бу кун Jyroc-лaвиJaдa вэ Курчустанда де-Jymnap кедир. Одур ки, бу Милад кун-лэриндэ алманлар    башга халгларла haMpa’J олмалы. онлара мэ’нэви Japдым кес-тэрмэли. Ьэмчинин эмэли ишлэрлэ кемэк етмэлидир-лэр. Р. 3JycMyT АФР вэтэн-дашларынын JyrocлaвиJaдa рамзи сулЬ тэдбириндэ иштирак етмэсинэ тэрэфдар олдугуну билдирмишднр. Бундан сонра тэкчэ кечмиш ССРИ-дэки авто.мобил-гаЗырма cэнaJecинин мэЬсу-лу олан Jeни «TaвpиJa» ав-томашынларынын    дeJил. Ьэм дэ-кеЬнэ. а.мма е’тибарлы «Запорожетс» машын-ларынын саЬиблэри ез фэрди нэглиJJaт васитэлэринин «сагламлыгы» сарыдан на-раЬатлыг кeчиpмэJэ билэр-лэр. Хырдалан гэсэбэсиндэ ачылмыш Jeни «TaвpиJa» их-тисаслашдырылмыш    авто- мэркэз Ьэмин маркалардан олан машынларын    JYкcэк кeJфиJJ9TЛИ зэманэтли вэ сервис хидмэтини    тэ’мин едэчэкдир. Лени мэркэз тэгрибэн 1.5 Ьектар саЬэдэ Jepлэшэн сех-лэрдэн вэ хидмэт oбJeктлэ-риндэн ибарэтдир.    Ьэмин саЬэнин чох Ьиссэсини 10 хидмэт посту олан станси-Ja тутур. Бурада кеЬнэ вэ яшлэдилмиш машынларын тэ’миринэ дэ бoJYк мэс’у-лиJJэтлэ Jaнaшыpлap. Мэркэздэ Jeни машынлар учун иуштэринин зевгунэ yJгyн чехол тикир, машына радио апаратлары гурашды-рыр, онун гачырылмасынын гаошысыны алан системлэр дузэлдирлэр. Лени илдэн е’тибарэн автомэркэз ва-ситэсилэ алдыглары вэ Ja тэ’мир етдирдиклэри авто-мобиллэри респуоликамы-зын истэнилэн JaшaJыш мэя-тэгэсииэ чатдырмаг хидмэ-тиндэн дэ истифадэ едэ билэрлэр. Мэркэздэ истеЬсалат са-Ьэлэриндэн л элавэ раЬат, зевглэ    тэртиб олунмуш ка- бинетлэр. фэЬяэлэр учун Ьэр чур шэраити олан мэишэт отаглары, JeM0KxaHa, ишчи-лэрин истираЬэт етмэлэри вэ муштэрилэрин кезлэмэлэ-ри у^ун хусуси отаглар да вардыр. Ьэмкарлар иттифагы    онларын сахланылма- сына    чэкилэн хэрчлэрин бир. ГИС.МИНИ ез узэринэ ке-турмушдур. «TaepHja» ав-томэркэзиндэ 6eJyK эксэ-pHjJaiHHHH «Запорожетс» машынлары олан элиллэр учун хусуси отаг да тэшкил олу;1мушдур. Бу гэбилдэн /олан    муштэрилэрэ коллек тив хусуси гaJгы кестэрир, онлара Ьеч' вахт ♦Joxдyp» демирлэр. Автомэркэзин директору Елдэниз Мэммэдовун деди-jHHa керэ, Jchk мэркоэин Ьеч бир .муштэринин нара-гaJытмaмacы учун höp зы .    ... luejH вардыр, бутун бунлар ы пэмк^л «Ком.мунар» ЗАЗ-ЫН баш эмкарларла yкpaJнaлы )» зла муэссисэсинин ишчилэри илэ Jaxшы мунасибэтлэр Japaдылмacы caJэcиндэ мум-кун ол\|ушдур. МэЬз онлар JeHH мэркэзин Japaдылмac^ учун ики милJoн манатдан чох вэсаит aJыpмыш, му-тэхэссислэрин Ьазырлан-иасыны да тэшкил етмищлэр. МуэсисэнНн    A30p6aj4aH белмэсинэ кэлэчэкдэ дэ даЬа элверишли элагэлэр режими вэ’д олунмушдур. (Азэринформ). ;