Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 20, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ » А,КАМ ил. м* »о ХОРУЗЛУ ДЭСМАЛ (Эввзли З-чу сэЬяфэдэ) уэ-кезлэрини дaлaJыpды. Анчаг Ьеч кэсин сэси чыхмырды. Кэнд JyxyJa кетди. .Горхудан Ьеч кас ишыг З&ндырмырды. Итлэр кезлэнилэн атыш-манын ваЬимэсиндэн чэкинирмиш ними сусмуш* дулар. Кечэ Japwcw тзкчэ бир хоруз ики дэфэ баллады. Коллугларын далында кизлэнмиш Ва-гяфин дерд Золдашы вэ ики милис нэфэри суб-hy кезлэри илэ ачдылар. Брмэни гулдурларын-дан сэс-сэмир чыхмады. Милис старшинасы де-ди ни, JarHH кэндэ гуввэ кэлдиЗини керублэр. Бу фикир Вагифин рэ Золдашларынын 6ejHHHa бат-ды. — Ола билар. — Вагиф старшинанын фик-ри илэ разылашды. — Биз да кэрэк онлара калан кэлэк. Бир саатдан сонра кэндин ортасына Зыгышыб орадан Зола душмэлиЗик ни, керсунлэр канддэн кедирик. Милис старшинасы JeHa езхэ-бэрдарлыгындан галмады:    ( — Анчаг ела елэЗэк ни. снаЗперин куллэсиИэ гурбан олмаЗаг. — Дуздур. Она Да чаРэ 83Р- — Вагиф Ъврби гуллугда оларкэн бела Ъэрби фэндлэрэ ЗиЗэлэн-мишди. Ьиссэ командири да онун тэклифлэрини бэЗвнврди. — Эввэлчэ бир нэфэр меЗдана чыхыб козлэр. Онлардан аташ ачан олмаса, памымыз меЗдана топлашарыг. Маиса колун далындан кул-лэнин Ьансы тэрэфдэн атылдыгыны ЗохламалыЗам. Разылыга кэлдилар. Кэнд чамааты oJaHMbiui-ды. Евдэн чыхмага горхурдулар. Ушаглары да haj9T-6a4aJa бурахмырдылар.  Корурсунуз да, Зазыглар бутун куну гор- ху ичиндадирлэр. — старшина буну деЗиб гэм-кин-гэмкин кекс етурду. Сонра: — Мен чыхырам. Сиз набэлэдсиниз, — деди. Вагиф hncc етди ки, старшина чох чэсур адам- дыр. О ачыг-ачырына елумэ кедирди. Анчаг узун-да hen бир hoJaxaH вэ горхаглыг эламэти Ьисс олунмурду. О коллугларын далындан чыхыб кэндин ортасындакы ачыглыга кэлди. ДаЗаныб, ку-Ja папирос еширмиш ними хеЗли лэнкиди. Бу муддэт уста снаЗпер учун кифаЗэт иди. Ьеч бир аташ ачылмадыгындан Ьамы кэндин ортасына топлашды вэ бурада сыраЗа дузулуб Иэрби ад-дыиларла канддэн узаглашдылар. Лахынльщда, кэндэ кирэн Золда пундур бир тэпэ варды. Чо-банлар гыш аЗларында соЗугдан горунмаг мэгсэ-дилэ тэпэнин дешундэ кичнк бир магара дузэлт-мишдилэр. Вагифкил дэрЬал Marapaja долуб ах-шам Ьава гараланадэк opa да кезладилэр. Мал-гара челдэн гаЗытды. Бир аздан этрафа дилсиз бир сукут чекду. Вагиф вэ Золдашлары гаран-лыгда сэссиз-сэмирсиз кэндэ гаЗыдыб, ду-нэн кизлэндиклэри колларын далына кечдилэр. Онлар диггэтлэ ермэниларин кэлэ билэчэЗи тэ-рэфэ бахырдылар. Бирдэн экс истигамэтдэн gah-шэтли бир чыгырты ешидилди вэ дэрЬал да кэ-нар евлэрдэн бириндэн тусту галхды. Демэк ер-мэнилэр кэндэ кириб, евлэри Зандырмага башла-Зырдылар. Вагифкил тез Зерлэриндэн галхдылар вэ эЗилэ-эЗилэ евлэрэ тэрэф гачдылар. Ики ер* мани эллэриндэ мэш’эл башга бир еви ЗАндырмаг истэ]ирди ки. Вагиф вэ Золдашлары автоматла-ры ишэ салдылар. Ермэнилэрдэн икиси да jepa сэрилди. Онларын аташ сэсинэ евлэрин архасый-дан автоматлар шаггылдамага баш лады. Душ-мэнлэрэ аташ ачмаг учун элверишли шэраит Ja* радылмышды. Лараглылардан йеч бири евлэрин габагына чыха билмирди. Бундан истифадэ едэн Вагифкил онлары сыхышдырмага башладылар. Бела бир мугавимэти кезламаЗэн ермэнилэр гач* мага башладылар. Бутун кэнд чамааты оЗаныб Занан евлэри свндурурду. Ушаглар во гарылар Ь&ла да аглашырдылар. Лангын сендурулэндэн сонра елдурулмуш ермэниларин меЗитлэрини кэндин кэнарында1 басдырдылар. Кэндэ гаЗыдаркэн узагдакы агачлыг тэрэфдэн так бир куллэ ачйл-ды. Бу снаЗпер куллэси сэрраст атылмамышды. Вагифи севиндирэн о олду ки. eHaJnep куллэси-нин истигаматини тэ’Зин еда билди. —- Инди биз онун езуну ала кечирмэлиЗик, — деЗэ Вагиф архаЗынлыгла сэслэнди. Тэрсликдэн о кечэ кез-кезу кермурду. Вагиф вэ ики Золда-шы агачлара тэрэф сурунурдулэр. Мумкун гЗ-дэр сэссиз ирэлилэмэЗэ чалышыр. даш-кэсэЗин устундэн еИтиЗатла кечирдилэр ки, кичичик бир хышылты илэ душмэни flyjyr салмасынлар. Агач-ларын лап бе]рунэ Захынлашыб, дурдулар. Нэ-фэслэрини дэриб ирэлилэмэк истэЗирдилэр. Бирдэн Вагиф Ьэ]эчанла Занындакы огланын чиЗнин-дэн тутду. Лап узаг агачлардан биринэ нэрдиван дирэнмишди. «Демэк изинэ душмушук», — ha- мынын беЗниндэн ejHH бир фикир кечди. Субйэ-урада кезлэмэк гэрарына кэлдилэр. Лэгин ки, cyoh ачылан кими гатил кэлиб бу нэрдиван- ла агача дырмашачагдыр. Анчаг белэ ачыг Jep дэ кечелэЗэ билмэздилэр. Агач будагларындан езлэри учун далдаланачаг дузэлтдилэр. Кечэ олду. Этрафда чырчырамаларын сэсиндэн гулаг батырды. Белэ сакит кечэдэ адамларын бир-би-рини елдурду]унэ. евлэрини Зандырдыгыца ин^н- , маг чэтин иди. Вагиф Золдашларына. тапшырды ки, JaTbi6 Зухуларыны алсынлар. О езу исэ суб- * Ьэдэк кезлэЗэчэк. Бу заман Ьансы бир гуш исэ бэркдэн сэслэнди. Вагиф, гушлары танымадыгы учун онун сэсини аЗырд елэЗэ билмэди. Кечэ Зарыдай етмуш кез гапаглары rejpH-ихтиЗари га-панмага башлады. Лакин 6eJyK ирадэ гуввэсинэ Вагиф JyxyHy езундэн говду. Cy6h ачылырды. Узаг ермэни кэндиндэн сэс-сэмир, мал-гара мэ-лэртиси ешидилди. Вагиф Золдашларыны еЬмал-ча силкэлэди: «АЗылын, субЬ ачылыр. Кез гулаг олун». Ларым саатдан сонра кэнд тэрэфдэн саггаллы бир ермэни агача тэрэф Захынлашырды. О, аг-зында нэ исэ кэвэлэЗир вэ тез-тез jepa тупу-рурду. СнаЗпер туфэнки дэ чиЗниндэн асылмыш-ды. Вагиф онун нэрднвана Захынлашмагыны кезлэЗирди. Синэсиндэ ypajH елэ чырпынырды ки, елэ бил индичэ Зериндэн гопачагды. О, имканын элдэн чыха билэчэЗиндэн нараЬатды Нечэ азэр-баЗчанлыны ганына гэлтан елэмиш бу чанини ел-дурмэЗэ Ьазыр иди. Анчаг ону дири тутмаг ла-зым иди. Бу мэгсэдлэ кезлэЗирди ки, о пиллэ-лэри галхмага башласын. Ермэни саггаллысы уч пиллэ галханда Вагиф нишан алды. Куллэ сэси ешидилмэси илэ ермэнинин пиллэкэндэн jepa jy-варланмасы бир олду Вагиф вэ Золдашларь1 тез Зерлэриндэн гопуб онун устуиэ чумдулар. Буну керэн кими ермэни элини jepa душмуш снаЗпер туфэнкинэ тэрэф узатды. Вагиф тез ajaryHbi онун элинин устуиэ гоЗуб туфэнкинэ СЫХДЫ-Ьр-мэни агрыдан инилдэди. О, hap ики аЗагындан Зараланмышды. Ермэнинин голуна кириб, cypyja-cypyja кэндэ кэтирдилэр. Милис старшинасы кезлэринэ инйн- мады. Кэндэ сурудуклэри муддэтдэ Вагиф онун уз\-нэ диггэтлэ бахмамышды. Инди она баханда фэти чох таныш кэлди. — Мэнэ бах. де керум, сэнин адын самвел Д0 jjlJI? Кпмэни чэвяб вермэк эвэзинэ с у сл fi чевиоди вэ а1агынын агрысындан зарылдамага башлады. Вагиф ¡олдашларына мурачиэт етди.  Тез эски-уску тапыб аЗагларыны сзрыЗын. — Сонра Зенэ узуну ермэниЗэ тэрэф тутду: — ьэ, де керум, сэн Самвел деЗилсэн? Ермэни башы илэ онун сезлэрини тэсдиг етди. Бу заман Вагифин кезлэри аз галды ки. йэдэ-гэсиндэн чыхсын. — Алчаг. нанкор, — деЗэ дишлэрини гыча-ДЫ. — ЧерэЗимиз hapaM олсун сэнэ. Бу Самвеллэ он ил Вакыда, бир -мэвэллэдэ Зашамышды. Сонра аилэ Ермэнистана кечмушду. Вагиф аз гала Самвели богмага Иазырлатыр-мыш кими тэкрар сорушду. — Бэс нечэ олду ки, сэн бизэ эл галдырдын? ЧерэЗимиз бурнундан текулэчэк сэнин. Самвел зарылдаЗа-зарылдаЗа данышды ки, о Лереванда университетдэ oxyjyp, ону сэфэрбэр-лиЗэ алыб «yja зорла 6ypaja квндэриблэр. СеЬбэтин бу эснасында Зенэ еЗни истигамэтдэн куллэ ачылды. Вагифин голуну ЗалаЗыб кечди. СнаЗпер сэрраст aya билмэмишди. Вагифин голундан гаи ахмага башлады. Оглан чантасын-дан нэнэсинин она вердиЗи хорузлу дэсмалы чы-харыб голуну сарыды. Сонра eHaJnep туфэнкини кетуруб. куллэ кэлэн тэрэфи нишан алды. Самвел зарыЗа-зарыЗа Залварды: — Вурма, о мэним бачымдыр. — Нечэ? Бачын. Демэк аилэнизлэ бирликдэ устумузэ кэлмисиниз? Сатгынлар, рэзиллэр. Бу-дур сизэ вердиЗимиз черэЗин эвэзи? Кезунуздэн кэлсин. Бу вахт кэндэ бир машын кирди. Машын сур -этлэ кэлиб онларын Занында дурду. Бакыдан те-левизиЗа ишчилэри иди. ЭЬвалаты ешидэн кими. Зараланмыш ермэни снаЗперини чэкмэЗэ башладылар.' Вагиф хаЪиш елэди ки, бир нечэ кэлмэ ¿ез'десин. — Мэн шэЬэрдэ бизим маИэллэ ушагларына мурачиэт етмэк истэЗнрэм. Нэриманов денкэсин-дэ jamajaH эзиз достларым. Бу адам вахтилэ би-зимлэ бир мэЬэллэдэ беЗумуш, биркэ черэк бе-лушдурдуЗумуз Самвелдир. Лэгин ки, ону таны-Зарсыныз, инди бачысы илэ бирликдэ эллэриндэ силаИ бизэ гаршы вурушурлар. Хайн ахыр ки. чэзасына чатды. Бундан сонра ajbir олун, Jax-шы билин ки. черэЗимизи кимэ Зедирдирик. Оператор Самвели дэ чэкмэк истэЗирди. Анчаг о, эллэри илэ узуну ертуб чэкмэЗэ rojMyp-ду. Вагиф кучлу эллэри илэ онун эллэрини узун-дэн чэкди. Оператор ону hap тэрэфдэн чэкди. Вагиф кедэндэн нэнэси ондан Иеч бир мэктуб алмамышды. Бутун кунлэрини никаранчылыгла кечирирди. Кечэлэр фикирдэн Зата билмирди. Бу кун ахшам да гэмкин-гэмкин отуруб фикрэ кет-мишди. Бирдэн гоншунун гызы илдырым сур-эти илэ ичэри кирди: — МеЬри нэнэ, Вагифи телевизорда кестэ- рирлэр.    _ Гары чаш-баш галды. Гыз онун голундан ту-туб мэнзиллэринэ апарды. Ьамы телевизорун эт-рафына чэм олмушду. Хэдичэ арвад тез галхыб jepHHH MehpH rapbija верди. — Нэвэндир, aj арвад. нэвэн. Сэс догрудан да нэвэсинин сэси иди. Анчаг ке1иминдэн ону танымады. Ахы Вагиф езунун дедиЗинэ керэ MyhapH6aja jox, ев тикмэЗэ кет-мишди. — Лэ'ни догрудан одур? — сорушду. Хэдичэ:    „ — БыЗ. арвад, ез нэвэни танымырсан? Кер бир нэ гэЬрэманлыг елэЗиб, ej. — Бэс голуна нэ олуб? — Керунур, балача Зараланыб. Кермурсэн сар-гы эвэзинэ дэсмал баглаЗыб. 0зу дэ гэрибэ дэс-малдыр. Хорузлу дэсмал. Бу гэдим дэсмалы Ьардан тапыб? Мейри нэиэ инди apxajbiH олду ки, о догрудан да нэвэси Вагифдир. — О дэсмалы мэн онун Золуна гоЗмушдум. Хэдичэ арвад: — Белэ де дэ. Демэк таныдын^ Гары даЪа сез таиа билмэди. Кез Зашлары Занагларындан сузулду. — Jaxiubi, Захшы, сакит ол, МеЬри хала — деЗэ Хэдичэ она тэсэлли верди. — Сэн севин ки, нэвэн саг-саламатдыр. АллаЪ баисин евини Зыхсын. Бу хаинлик кимин аглына кэлэрди?! Телевизорда Вагиф сезуну гуртарыб деди: — Ермэни ишгалчыларынын ахырына чыхма-Зынча евэ гаЗыдасы деЗилэм. Нэнэ диллэнмир, кезлэриндэн ахай Jaiu сифэ-тинин гырышлары илэ узуашагы Зуварланырды. ОНЛАР В9ТЭНИ ГОРУаУРЛАР Декабрын 17-дэ ахшам санитар авиасиЗасы илэ БакыЗа езунумудафиэ дэс-тэлэринин Гарабагда де-Зуш эмэлиЗЗатлары зама-ны Зараланмыш деЗушчу-лэри кэтирилмишдир. Онларын бир чохунун вэзиЗ-Зэти агырдыр. Ларалылара тэ’чили Зардым кестэрмэк учун онлары шэЪэрин мух-тэлиф клиникаларында ]ер-лэшдирмишлэр. Азэри»-формун мухбири Бакы Ел-ми-Тэдгигат травматолоки-¿а вэ ОртопедиЗа Институ-тунда Зерлэшдирилмиш бэ’-зи Зар^лылара баш чэк-мишдир. Бир чоху муз бэ'зэн аг-лымыза сыгышдыра бил-мирик ки, биздэн бир нечэ Зуз километр аралы, Гарабагда, гэдим Азэр-баЗчан торпагында амансыз муЬарибэ кедир. 0зу дэ бэдбэхтликдэн, эсл муЬа-рибэдэ олдугу кими, де]уш эмэлиЗЗатлары заманы адам-лар Ьэлак олур, Зараланыр-лар. ...АзэрбаЗчан телевизиЗа-сынын оператору, «Далга» верилишиндэн телевизиЗа тамашачыларымыза Зэгин ки, таныш олан СеЗидага Мевсумов кенуллу сурэтдэ ез телевизиЗа камерасыны автоматла эвэз етмиш вэ Милли Мудафиэ Гуввэлэри взводунун командири ол-мушдур. Биз онунла чэр-раЬиЗЗэ эмэлиЗЗатындан сон-па сеЬбэт етдяк. Онун сифэтини саггал басмышды, рэнки авазы-мыш, езу зэифлэмишди. Агрыларына бахмаЗараг су-алларыма чаваб вермэЗэ Ъэвэслэ разы олду. Ьэмка-рым баша душурду ки, бу вачиб ишдир. Азэринфор-мун мухбнрлэри дахилэн эзаб чэксэлэр дэ ону нара- Ьат етмэЗэ мэчбурдурлар. СеЗидага КэркичаИан гэ-сэбэсини мудафиэ едэркэн одлу силаИла аЗагындан Ja-раланмышдыр. О, бу барэдэ данышаркэн тез-тез тэкрар едирди:    .«Ушагларымыздан Зазын, афэрин онлара, эсл гэ)1рэманлыг кестэрирдилэр». СеЗидага тэкчэ бир шеЗэ ИеЗфсилэнирди: орада, Гарабагда видеокамерасы jox иди, чунки сэнэдли кадр-лар чэкэ билэрди вэ бу, тарихи кадрлар оларды. Биз аЗрыланда СеЗидага деди:    Инди тэкчэ бир ше- Jh душунурэм:    мумкун гэ- дэр тез сагалыб opa, Зол-дашларымын Занына гаЗы-дым. Бакы Елми-Тэдгигат Трав-матолокиЗа вэ ОртопедиЗа Институтунда инди С. Мев-сумовун взводундан бир нечэ деЗушчу муаличэ олу-нур. Ьэмин палатада узбэ-уз чарпаЗыда сержант Ел-мир ЭлиЗев Затыр. Онун ав-томашыны атэшэ тутулар»-кэн голундан Зараланмыш-дыр. Биз командирлэ ceh-бэт . едэркэн Елмири чэр-pahHjj9 отагындан кэтирдилэр. О, езуну тох тут-мага чалышараг тибб иш-чил эринии еЗуд-нэсиЬэтинэ гулаг асмаЗыб езу сэрбэст сурэтдэ napnajbija узанма-га чалышды. Биз даЬа «агыр» ше’бэ-дэ — реанимасиЗа ше’бэ-синдэ дэ олдуг. Башындан, элиндэн вэ аЗагындан Зараланмыш СеЬраб TejMypoB вэ чанагындан Зар&ланмыш Фэрман Чэфэров бу ше’бэ-дэ ¿атырлар. Фэрманла биртэЬэр сеЬбэт едэ бил-дик. Мэ’лум олду ки, о вэ езунумудафиэ дэстэсиндэн олан бир нечэ адам он бир ермэни jauiajbiin мэнтэгэси-нин эЬатэсиндэ Зерлэшэн догма кэнди Гушчулары горуЗаркэн .. Зараланмышлар. ДеЗуш кедэркэн дикэр кэнд сакинлэри кими онун аилэси дэ зирземидэ галмышдыр. Фэрман де]ир ки. хошбэхт-ликдэн о деЗушдэ бизим-килэрдэн Ъеч кэс Ьэлак ол-мады, вахтында комэк кэлди вэ кэндимиз вэЬши-чэсинэ дагыдылса да Ъэр Ъалда биз ону мудафиэ едэ билдик. Тибб ишчилэри Заралы-ларын эзаб-эзиЗЗэтини. аг-рысыны ЗункуллэшдирмэЗэ чалышырлар. Би^ клиникаг да олдугумуз Зарым кун эрзиндэ езумуз бунун ша-Ъиди олдуг. Амма инди онлар езлэринин пешэ бор-чуну чох чэтинликлэ Зери-нэ Зетирирлэр: дэрман ча-тышмыр. ТравматолокиЗа вэ ОртопедиЗа Елми-Тэдгигат Институту хэстэхана-сынын баш йэкими Сабир МикаЗыловун тэклифи илэ ертэси кун Ьэтта нэзэрдэ тутулан чэрраЪиЗЗэ эмэ-лиЗЗатларыны тэ’хирэ сал-маг лазым кэлди. Препа-ратларын Иамысы — гаи, гаи эвэзедичилэри, мэЬлул-лар ]аралы мудафиэчилэ-римизии муаличэсинэ иш-лэдилди. Сэ1ш33э назиринин муави-ни Р. ЬусеЗнов Азэринфор-мун мухбири илэ сеЬбэтин-дэ деди: — ГеЗд етмэк истэЗирэм ки. Заралылара Зардым кес-тэрилмэси, лазым кэлдик^ дэ онларын санитариЗа авиасиЗасы илэ Бакы кли-никаларына кэтирилмэси бизим ади кундэлик иши-миздир. Гарабагда За-ранмыш индики екстре-мал вэзиЗЗэт, Заралыларын саЗынын артмасы тибб ишчилэряндэн хусуси гуввэ вэ бачарыг тэлэб едир. Гарабагын даглыг Ьиссэсин-дэ азэрбаЗчанлыларын За-шадыглары кэндлэрдэ хэс-тэханаларын вэ тибб мэн-тэгэлэринин вэзиЗЗэтинэ да-им гаЗгы кестэририк. Ба-кынын тэчрубэли чэррай-лары невбэ илэ Ьэмин тибб мэнтэгэлэриндэ ишлэЗир-лэр. Имкан дахилиндэ хэс-тэханалары аваданлыгла тэ’мин . етмэЗэ чалышырыг. Мэсэлэн,' Шуша мэркэзи раЗон хэстэханасында аз-тапылан апарат — суи’и тэнэффус апараты сырадан чыхмышды. Чэтин дэ олса Шуша учун Зени «РО-6» апараты тапдыг. Буна бахмаЗараг препарат вэ дэрман-ла тэ’минат саЪэсиндэ Ьэлэ бир чох чэтинликлэр вар-дыр. Догрудан да. ГШШ узрэ кечмиш Ьэмкарларымыз бизэ дэрман кендэрилмэсини эслиндэ даЗаидырмышлар. Одур ки, дэрман проблеми артыг диллэрдэ дастан олуб вэ . бу проблем кетдикчэ кэскинлэшир. Бунунла эла-«гэдар олараг мувэффэТиЗ-¿этла валЗута газанан вэ бу вал|утаны еЗни - мувэффэги3-Зэтлэ чаЬ-чэлала вэ пал-пал-тара сэрф едэн муэссисэ-лэрэ. тэшкилатлара уз тутмаг истэЗирик. Мудафиэчи гардашларымыза кемэк един, ез вэтэнпэрвэрлиЗинизи сез-дэ деЗйл, ишдэ субут един. Бартер узрэ валЗута илэ кучлу антибиотиклэр дэ, бирдэфэлик шпритслэр вэ системлэр дэ. саргы материалы да. орада, муИарибэ кедэн Зердэ, адамларык Зараланыб шикэст галдыг-лары Зердэ сон дэрэчэ лазым олан бир чох башга препаратлар да алмаг олар. С. КРАСНОВА, Азэрннформун мухбири. ОХУЧУЛАРЫН НЭЗЭРИНЭ! Кагызын баЬалашмасы, мэтбээ харчлэрммин артмасы ила элагадар бу иундаи е'тибаран «Халг газети»нин сатыш ги|мати 20 гапин ола-чагдыр. ▲39PBAJ4AH Д9МИР ЮЛУ ИДАР8СИНДЭ Декабрын 16-да кундуз Ермэнистанын МеЬри ра-Зонунда элэ кечирилмиш 670 немрэли Бакы — Шэ-рур . гатарынын 93 сэрни-шини азад едилмишдир. Бу гатара хидмэт едэн 18 дэмирЗолчу да бурахыл-мышдыр. Нахчыван Зол ше’бэсинин Ордубад стансиЗасындан ве-рилэн мэ’лумата керэ, зэ-рэрчэкэнлэр арасында сорту кечирилэркэн аЗдын ол-мушдур ки, МеИри стансиЗа-сында Захалайаркэн онлары Зерли Зараглылар гарэт етмиш. кишилэри исэ деЗ-мушлэр. Лук гатарынын локомотив брнгадасы вэ гатарда кедэн Зол ишчилэри, hap* билэшдирилмиш муЬафизэ дэстэсинин атычылары вэ Золусту гатара минмиш ики нэфэр дэ азад едилмиш-лэр. Онлар Бакы — Шэ-рур гатарынын сэрнишин-лэри илэ демэк олар, ejHH вахтда Захаланмышдылар. Табел с ил ah ы Ьэлэлик raj-тарылмамьшгдыр. Лук татары даЗандырыларкэн Japar-лыларын тутуб киров сах-ладыглары Aaha уч нэфэ-рин азад олунмасы har-гында данышыглар давам едир. АзэрбаЗчан дэмир Jo-лунун Ермэнистан эрази-синдэн кечэн МеЬри са-Ьэсиндэ вэзиЗЗэт кэскян-лэшдиЗинэ керэ гоншу республика вэ Нахчыван ис-тигамэтиндэ Иэрэкет му-вэггэти даЗандырылмышдыр. ZIYA ИШКУЗАР ВЭ ТЭПЭРЛИ мутэхэссислэрэ базар игтисади]j аты структурларында ИШ ВАРДЫР! «ЗИJA» XEJPHJja ФОНДУ: * малинечилври, * игтисадчылары, * муИасиблври, * банк вэ сырорта ишлери узрэ мутехэс-сислери, * тэсэрруфат Иугугшунасларыны мусабигэ эсасында дэ’вэт едир. ЭМ ЭЛИ ИШ ТЭЧрубдСИ ОЛЭНЛЭрВ ВЭ бЭШГЭ. шдЬэрлэрин (Москва, Санкт-Петербург, Knjee, Минск ве с. ) али мектеблерини битирмиш шехслере устунлук верилечекдир. Биз Сизи декабрын 21-дэ саат 15-дэн 19-дек кезле]ирик. Унванымыз: Бакы, У. Ьачыбе/ов кучеси, 51 Калин пулларымызы ropyjar! Азэрбазчан Инвестис^а ширкэти    Бакы Ги|мэтли Кагызлар Биржасы илэ биркэ Азэрба]чанын    эн    ири    саИмдар инвестиси]а-брокер    ширкэти    олан «АзИнвест»ин сэИмлэринэ ачыг абуне '¡азылышыны давам етдирир. «Аз Инвест»: * ги]мэтли катыз базарында ири ве самарали го]улуш- * игтисадииатын елмтутумлу ве муасир саКэларина * манзилКваВсана]еВ^кинтиси,Рйвмчинин дикар jY*£®K" калирли ла|иИаларин малиналашдирилмэси демак-дир. «АзИнвест»ин низамнамэ фонду 25 мил ¡он ^анаг^‘Р' hep бир сэЬмин номинал pajapn WOO манатдыр. СаНмлари Нам да аманат китабчаларындан вэ harr Иесабларындан натдсыз Иасабла кечурма joay ила дэ алда етмак олар. «АзИнвест» Азэрба]чанын Рифаты вэ • чичэклэнмэси намина ишла]ир. <<АзИнвест»ин сэЬмлэрини алмагла пулларынызы инфл/аси/а мэрэзиндэн е’тибарлышвкилдэ горумуш оларсыныз! Го1 пуллар пул кэтирсин! Ev кун бир сабмин ги]мэти минчэ манатдыр. Сабап исэ о xejnM баИалана билар. Унванымыз: Бакы, Роза Луксембург куч, 5. ^    98-55-20. Кэнчлэр институту Даалат, кооларатиа, кичнк бирка ва ичара муассисалариида ишламак учун муНасиблар курсуна динла|ичи габулу е'лан едир. Курс херчиниедеме асасында феали||ет кас-тарир. Дарслар Азарба|чан аа рус диллариида аларылыр. ТаНсил муддати уч а|дыр. Дарслар груплар комплектлешдирилдикче башланыр. Курсу гуртардыгдаи сонра динла|ичиларе хусуси васига варилир. Бутун меселелер yapa ашагыдакы унаана мурачиат атмак олар: Бакы, Коммунист кучаси, 27. Телефон: 92-77-81. АЛЛАН РЭНМЭТ ЕЛ9СИН Бакы Довлэт Универси-тети МЗ-нин (машын залы) колле ктиви иш Золдашлары Факт Бэщнр ог-лу Шнринова, даЗысы МнкаЗыл Гоча оглу Кезэловун фачиэли вэфаты илэ эла-гэдар кэдэрлэндиЗини бил-дирир вэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верир. Рэчэб, Рамазан вэ Низами достлары Равшан Гоча оглу Кезэлоуа, гар-дашы МнкаЗыл Гоча оглу Кезэловун фачиэли елумундэн кэдэр-лэндиклэрини билдирир вэ мэрЬумун аилэсинэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы ве-рирлэр. К. ЗеЗналов. Ь. Ладика-ров. Р. Ахундов, И. ЭНмэ-дов. К. МаЬмудов, X. Се-Зидов Ьабнб Фаррух оглу ГараЗевня вахтсыз вэфаты илэ ала-гэдар кадэрлэндиЗини билдирир вэ мэрЬумун аилэсинэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. «Азэркиновидео* Ис-теЬсалат БирлиЗинин кол-лективи иш Золдашлары Аббас Намаз оглу Мэи-иэдэляЗевэ, эзизи Чаи альта вахтсыз вэфатындан кэ-дэрлэндиЗини билдирир вэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верир. ТЭ'СИСЧИЛеР: Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ АЗЭРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ В9 «ХАЛГ ГеЗЕТИаНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ Ежедневная общестаанно-попнтнчаская гавота Азербайджанской Республики. Учредители:    Аппарат Президента Азербай джанской Республики и журналистский коллектив «Халг газети». Родакси|аиыи уиааиы: 170118, БАКЫ Ш0Н9РИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, 18. МО'ЛУМАТ УЧУН ТЕЛЕФОНЛАР: 91-44-92, 91-42-17, 28-51-48.Ндбпчм редактор Г. ПИРШЕВ.Чаш ямзалаяишшдыр: 23.00. Имзаланмышдыр: 23.00. Индекс 00814    1    Ч    1    2    3    4    8^8    7    8    0    10    11    12    13    14    Баки,    «АзэрбаЗчан»    нэшрнЗЗатыжын    иэтбээсн. Вану, тяяографш яадаталаства «Ааарбавджая». Тнражы 254803 Сифаряш 8289 ;