Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 20, 1991, Baku, Azerbaijan ШШОХ ивш,13JAWI992 Ф >»■ АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭПИК ИЧТИМАИ-СИЗАСИ ГЭЗЕТИ ф 9сасы 1»1Н-чу Ш1Д9 го- I JyAMjrmAyp.    I № 250 (210171 20 декабр 1991-ни ил. Ги|матм 20 rwMN (абуиа учуй 6,5 raimN|. МИЛЛИ ШУРАНЫН и Ч л А с Ы Декабрын 19*да Аздрба]чан Республикасы Али Совети Милли Шурасынын невбэти ичласы олду. Ичласы республика Али Совети сэдри-нин биринчи муавини 3. Э. Сэмэдзадэ апарырды. Милли Шуранын узвлэри Гарабагын даглыг Ьиссэсин-дэ вэ Брмэнистанла Ьэмсэр-Ьэд ра]онларда JaшaJaн эЬа-линин т0hлYкэcизлиjини тэ’-мин етмэкдэ тэ’хирэсалын-маз тэдбирлэр мэсэлэсини музакирэ етдилэр. AзэpбaJчaн мудафиэ нази-ри Т. И. MehдиJeвин ма’лу-маты динлэнилди. Сонра о. депутатларын суалларына ча-ваб верди. Республиканы^ МИЛЛИ тэЬлукэсизлик назири И. П. hYcejнoв да ичласда чыхыш едиб Милли Шура узвлэринин бир чох суалларына чаваб верди. Гыса музакирэлэрдэн сонра Милли Шуранын даими комисси]аларынын, комитэлэ-ринин, нэзарэт групунун тэр* киблэри тэсдиг олунду. Депутатлар cиjacи вэ игти-сади ислаЬатларла элагэдар Aзэpбajчaн Республикасы Али Советинин Ьазырладыгы ганун ла]йЬэлври пакетини музакирэ едиб сэкэдлэри Милли Шуранын даими ко-миccиjaлapынa вердилэр. Гэрара алынды ки, декабрын 29-да, референдум куну Ермэнистандан олан гачгын-ларын Брмэнистанда даими Jaшajыш ]ерлэринэ rajHTMa-сы барэдэ онларын рэ’]ини aJдынлaшдыpмaг мэгсэдилэ Ьэмин гачгынлар арасында ичтимаи сорту кечирилсин. Бунунла элагэдар олараг Азэрба]чан Республикасынын Мэркэзи референдум комис-cHjacHHa мувафиг тапшырыг-лар верилди. Бэ'зи депутатлар «Мустэ-гил Девлэтлэр Бирли]инин Japaдылмacынa мунасибэт Ьаггында» Азэрба]чан Республикасы Али Совети Милли Шурасынын гэрарынын JepHHo jeтиpилмэcи кедиши мэсэлэсинин гаршыдакы му-закирэси илэ элагэдар ез му-лаЬизэлэрини ceJлэдилэp . Азэрба]чан Али Совети Милли Шурасынын невбэти ичласы декабрын 20-дэ ола-чаг.    (Азэринформ). Муст9П1ЛМ]имиз Ьапъща душуивркэя ЭЬалинин фэаллыгыны тэ мин етмэли Факт вэ шэрН БАШ КОМАНДАНЫН СТАТУСУ Мэ'лум олдуту кими, Азэр-ба]чан Республикасынын Президенти А. Н. Мутэл-либов стратежи чэкиндирмэ гуввэлэринин тэркибинэ да-хил олан гошунлардан баш-га, республиканын эразисин-дэ )ерлэшэн бутун силаЬлы гуввэлэрин баш коман-даны вэзифэсини ез узэринэ KeiypAyJy барэдэ фэрман имзаламышдыр. Мухбиримиз Азэрба|чан Республикасынын Ьугуги cHjacaT узрэ девлэт муша-вири С. ha4bijeBA9H хаЬиш етмишдир ки, бу фэрманы шэрЬ етсин. О демишдир: — Фэрман гэбул едил-мэси республиканын ез силаЬлы гуввэлэрини тэшкил eTMajHH Ьугуги эсасыны ja-ратматын Ьазырлыг мэрЬэ-лэсинин баша чатмасы де-мэк олмушдур. Президентин бу аддымы республиканын истиглали]]этини вэ тэЬлу-кэсизли]инин горунмасыны тэ’мин етмэк учун онун pэЬбэpлиJинин JepитдиJи cиJacэтин мэнтиги давамы-дыр. МДБ Ьаггында мугавилэ имзаландыгдан сонра кеч-миш Иттифагын Ьэмишэлик датылмасыыын баша чат-дыгы бир шэраитдэ эрази-миздэ Jepлэшэн гошун бел-мэлэринэ мунасибэти му-eJJэнлэшдиpмэк чох вачиб иди. Президент Мутэлли-бов баш командан вэзн-фэсини ез узэринэ кетурмэ-]и гэрара aлмacajды, гошун Ьис^элэринин вэзиJ-jэти ^ гeJpи-мyэJJэн характер кэсб * едэрди. Элбэттэ, бунунла элагэдар бутун мубаЬисэли мэ^ сэлэлэр тэмкинлэ вэ ду-шунулмуш Ьэлл едилмэли-дир. Куман едирик ки, декабрын 21-дэ кечмиш Иттифагын суверен девлэтлэри башчыларынын Алма-Ата керушундэн сонра чох шej aJдынлaшaчaг. (Азэринформ). ПЕНСИЗАЧЫЛАРЫН МаНАФиИ НАМИНа Азэрба)чан Республикасынын Президенти А. Н. Мутэллибов сыторта Ьагла-рынын вахтында топланма-сы системини тэкмиллаш-дирмэк, пенси)а вэ муави-нэтлэрин едэнилмэсини ма-ли))элэшдирмэк вэ Ьэмин вэсаитлэрин дузкун сэрф олунмасына сэмэрэли нэза рэт етмэк мэгсэдилэ ССРИ Пенси)а Фондунун Азэрба)-чан белмэсинин Азэрба]-чан Республикасы Пенси)а Фондуна чеврилмэси барэдэ фэрман вермишдир. Эвэз Экбэр отлу Элэкбэ-ров Азэрба]чан Республика Пенси)а Фонду идарэ Ье)*этинин сэдри тэ’)ин едил-мишдир. АЗаРБАЛАН РЕСПУБЛИКАСЫ дбвлат МаТБУАТ    Ба]АНАТЫ Сон вахтлар Мэркэзв кутлэвн ннфopмacнJa васцтэ-лэрнндэ Гарабаг нифopиacнJa акентлн]инэ нстинад еднлэ-рэк хэбэр JaJuHbip аа матерналлар дэрч олунур. Бу ин,-формасн]а эсассыздыр, антназэр!ба)чан нстнгамэтн вэ гэразкарлыты нлэ фэрглэняр. Республиканын бутун 1^тлэвн ннформасв^а васнтэ-лэрннн ге)дэ алан ]еканэ орган кнмн Азэрба1чан Девлэт Мэтбуат Комнтэсн бнлднрнр кн, ]ухарыда ады чэкилмнш акентлнк республнкада ге)дэ алынмамышдыр вэ онун фэaлнJJэтн мэтбуат Ьаггында ганунверичнлн)э знддир. Азэрба)чан Республикасы Девлэт Мэтбуат Комитэ-синин сэдри    с.    РУСТЭМХАНЛЫ. Азэрннформдан: Республика Девлэт Мэтбуат Комитэ-синин бэ)анатына тамамилэ тэрэфдар чыхыб Ьэмчинин билдиририк ки. сон вахтлар кутлэвн мнформаси)а васитэ-лэр{1ндэ Гарабаг информа' си Ja акентли]и дeJилэн акентли]ин хэбэрлэринэ ис-тинад едилмэси илэ элагэдар Азэринформ СИТА-ja е’тираз телеграмы кендэрмишдир. Азэринформун телегра-мында деЗилир ки, Ьэмин «aKeHTHHjHH» хэбэрлэриндэ бир гaJдa олараг. гэрэзли тэЬрифлэрэ, )анлышлыглара вэ аг janana ]ол верилдр. Лухарыда кестэрилэн акент-лик Азэрба]чан Конституси-]асына мувафиг сурэтдэ республиканын Девлэт Мэтбуат Комитэсиндэ гeJдиjjaтдaн кeчмэдиjинэ керэ Азэринформун коллеки]асы СИТА-дан тэ’кидлэ хаЬиш етмишдир КИ, бу ганунсуз aкeнтлиjин хэбэрлэрини даЬа )а)масын вэ она нстинад етмэсин. СИТА кoллeкиJacынын ка-тиби А. А. Порошин илэ телефон сеЬбэтиндэн мэ’лум олмушдур ки. Азэринформун те-леграмы СИТА-нын колле-ки]асында музакирэ олунмуш вэ тэгдир едилмишдир. СИТА-нын баш директору В. Н. Игнатенко адындан вэ’д едилмишдир ки, бундам сонра СИТА-нын каяаллары нлэ мэркэзи кутлэвн информаси-Ja васитэлэринэ )алныз Азэр-ба)чан Информаси)а Акент-лиJинин материаллары вери-лэчэк. Ьазырда республнкада елэ бир адам )охдур ки, Азерба]йан Республикасынын девлэт мустэгилли]и мэсэлэси узрэ (гаршыдакы ре(йрендумун тарихи эЬэ-MHjJaTHHH, онун кечирил-мэсинин H4THMaH4;HjacH чэ-Ьэтдэн чох вачиб олдугу-ну дэрк етмэсин. Умум-халг сэсвермэсинин мусбэт }екуну Азэрба)чан халгы-нын чохданкы арзусунун —-ез ]урдуну азад, мустэгил кермэк арзусунун baJaTa кечмэси демэк олачагдыр. Бу ]екун кестэрэчэкдир ки, биз Азэрба)чанын Ьэлэ 1918-чи илдэ е’лан едил-МИ1Й девлэт гурумуну там бэрпа едэ 6Hno4ojHK. Инди республиканын Ьэр ]ериндэ референдума Ьазырлыг керулмэ)э башлан-мышдыр. Декабрын 29-на аз галыр. Бу муддэтдэ Jep-лэрдэ референдумун тарихи вэ cHjacH эЬэмиjJэти-нин, референдума чыхары- лан мэсэлэнин мaЬиJJэти-нин ардычыл, Ьэртэрэфли изаЬ едилмэси, сэсвермэ куну эЬалинин фэаллыгы-нын тэ’мин олунмасы саЬэ-синдэ иш апарылмалыдыр. Бу муЬум ишэ AзэpбaJ-чанын халг депутатларыны, назирликлэрин вэ баш ида-рэлэрин рэЬбэрлэрини, кер-кэмли елм вэ мэдэниJJэт хадимлэрини, эмэк коллек-тивлэринин, ичтимаи зум-рэлэрин, республиканын кутлэви инфopмacиja васи-тэлэринин нума]эндэлэрини чэлб етмэк лазымдыр. Бу барэдэ Aзэpбajчaн Президенти Апаратында ке-чирилмиш мушавирэдэ ь. ышыл мыш дыр Мушавирэ-дэ халг депутатлары. Али Советин Милл1^ Шурасынын узвлэри, республика назирликлэринин вэ баш 1^арэлэринин рэЬбэрлэри, Бакы шэЬэриндэки раЗон-ларын нчра haкимиjJэти башчылары, AзэpбaJчaн Пре- зиденти Апаратынын вэ На-зирлэр Кабинетини« мэс’ул ишчилэри, республика кутлэви инфopмacиJa васи-тэлэринин, нума]эндэлэри иштирак етмишлэр. Мушавирэни A3ap6aj4a-нын девлэт катиби М. Т. Абасов апармышдыр. Азэрба)чан Республика»-’ сы Мэркази референдум кoмиccиJacьшын сэдри Э. h. Кэримов мэ’лумат вермишдир. О, эсасэн мэркэзи, даи-рэ вэ мэнтэгэ KOMHCcHja-ларынын фэaлиJJэтиндэн, эсас тэдбирлэр планынын Зеринэ Зетирилмэси кеди-шиндэн, умумхалг сэсвер-мэсиндэ иштирак етмэк Ьу-гугу олан вэтандашларын cиJaЬылapынын    тэртиб едилмэси вэ дэгиглэшди-рилмэси, даирэлэрин вэ мэнтэгэлэрин лазыми сэ-нэдлэрлэ, методики материал ларла, Ьабелэ нэгли)-jar вэ рабитэ илэ тэ’мин едилмэси ишиндэн даныш- мышдыр. Э. h. Кэримов референдумун кечирилмэ-синэ Ьазырлыгла элагэдар олан вэ оператив сурэтдэ Ьэллини тэлэб едэн бэ’зи проблемлэр узэриндэ да-)анмышдыр. Сонра о. суал-лара чаваб вермишд1ш. Мушавирэдэ Азэроа)чан Республикасынын эрази Ьа-. KHMHjJer вэ идарэетмэ ор-ганлары илэ иш узрэ дев-лэт мушавири А. X. Ьачы-JeB чыхыш етмишдир. Мушавирэнин ншцндэ AaapoajHBH Республикасынын девлэт мушавирлэри В. Ч. Ахундов, С. К. Ьачы-JeB, К. Э. Рустэмов, Азэр-ба)чан Али Совети сэдри-нин биринчи муавини 3. Э. Сэмэдзадэ, республиА^а Пре-знденти )анында али нэзарэт инcneкcиjacынын сэдри М. А. АллаЬверди)ев, Бакы ша(-Ьэринин ичра ЬакимиБэти башчысы Р. А. Ага Jes иштирак етмишлэр. (Азэринформ). te • Ааормнформ • Аеса-’Ирадэ • СИТА - Референдума hecp олунур Азэрба)чан Республикасынын девлэт истиглали))э-ти Ьаггында декабрей 29-да кечирилэчэк умумхалг рефе-рендумуна Ьазырлыгла элагэдар Нефтчала ра)онунда семинар-мушавирэ кечирил-мишдир. Семинар-мушавирэ-Зэ paJoH ичра Ьакими))э-ти башчысынын шэЬэр, гэсэ-бэ вэ кэндлэр узрэ HyMajoH-дэлэри, сэсвермэ комисси)а-ларынын сэдрлэри, тэшви-гатчылар вэ фэаллар дэ’вэт олунмушдулар. TejA едилмишдир ки, халгымызын му-гэддэраты учун бе)ук эЬэ-ми])эти олачаг бу тэдбирэ чидди вэ Ьэртэрэфли Ьазыр-лашмаг республиканын Ьэр бир вэтэндашынын мугэддэс борчудур. Ра)Онда 29 мэнтэгэ japa-дылыб вэ сэсвермэ комисси-)алары тэшкил олунуб. Сэс верэн вэтэндашларын си)а-Ьысы дэгиглэшдирилиб. Референдумун кечирилмэси Ьаггында ганунлар вэ сэнэд-лэр бутун мэнтэгэлэрэ чат-дырылыб. Референдумун кечирилмэси. сэсвермэ мэнтэ-гэлэринин фэали)]эти вэ бир сыра вачиб матерналлар pajón гэзетиндэ мунтэзэм дэрч едилир. Семинар-мушавирэдэ сэсвермэ мэнтэгэлэри мудирлэ-ринин мэ’луматы динлэнил-мишдир. Мэ’лум олмушдур ки, бир сыра мэнтэгэл^дэ лазыми тэшкилати тэдбир лэр керулур. Бунунла Ja-нашы, бэ’зи мэнтэгэлэрдэ ча-тышмазлыглар мевчуддур. Бир чох jepnapAo рабитэ хидмэти japытмaздыp. Тэш-вигат иши дэ испэнилэн cэвиj-)эдэ апарылмыр. Галан муддэт эрзиндэ нвг-санларын тамамилэ арадан галдырылмасы учун тэдбирлэр муэВэнлэшдирилди. Рафаг ЬЭСВНОВ, «Халг гээетн»по1 _ * Га]нар негтэлэрдэ ХАЛГЫН JAAAAfflblHAA ЭБЭДИ ЛАШАЛАЧАГДЫР Брмэни )араглыларынын A33p6aj4aHa гаршы оашла-дыглары е’лан олунмамыш муЬарибэнин илк кунлэрин-дэн ]^спублика Дахили Иш-лэр Ha3HpnHjHHHH эмэкдаш-лары онун ен чэбЬэсиндэ-дирлэр. Тэпэдэн дырнагадэк силаЬланмыш, истэр елкэдэ. истэрсэ дэ харичдэ мэ’нэви вэ маддн чэЬэтдэн мудафиэ едилэн ермэни миллэтчилэри онларын шэхсиндэ ез Вэтэ-нини горумага, тэчавузка-ры пешэкарчасына дэф етмэ-ja гадир олан бир гуввэ илэ гаршылашмышлар. Бу кун дэ Даглыг Гара-багда, Брмэнистанла Ьэм-сэрЬэд раЬнларда дejyшлэp ара вермир. милис KejHMnn чаванлар, мэ’лум чэтинликлэ-рэ 6axMajapar, эн ганлы ву-рушмаларда иштирак едир-лэр. Онлар башга чур Ьэрэ-кэт едэ дэ билмэзлэр, чун-ки Вэтэнин иcтиглaлиjjэти, Aзэpбajчaн халгынын шэрэфи вэ* лэjaгэти тэЬлукэдэдир. Лакин муЬарибэнин амансыз ганунларына керэ о, гурбан-сыз олмур вэ бир rajAa олараг, эн jaxшылapы сырала-рымыздан гопарыр... Одур ки, Вэтэн онларын хатирэси-ни эбэдилэшдирмэк учун нэ мумкундурсэ едир. A3op6aj4aHbiH HCTHrnannj-joTHHHH горунмасы учун тап-шырыгы jepHHa jeiHpepKeH KecTapAHjH мэрдлик вэ гэЬрэ-манлыга керэ Фузули PaJOH Дахили Ишлэр Ше’бэсинин саЬэ инспектору Намиг Ьум-бэтов. Мартуни PajOH Дахили Ишлэр Ше’бэси Гарадаг-лы белмэсинин саЬэ инспектору Ариф Мэммэдов, Аг-дам PaJoH Дахили Ишлэр Ше’бэсинин милис старшина-сы Горхмаз Мурадов, хусуси тэ’jинaтлы дэстэнин дejyшчy-лэри Азэр Хамэтов, AJtbkhh Мэммэдов вэ Сэлимхан Рэ-Ьимханов елумундэн сонра Гырмызы Улдуз ордени илэ тэлтиф едилмишлэр. Декабрын 19-да республика Дахили Ишлэр Ha3HpnHjHHHH би-’насында Ьэлак олмуш гэЬрэ- манларын гоЬумларына вэ Ja-хын адамларына бу мукафат-лар тэгдим едилмишдир. Дахили ишлэр назиринин биринчи муавини полковник Рамиз Мэммэдов орденлэри тэгдим едэркэн демишдир; Биз jypAyMy3yH огулларыны Ьеч вахт унутма1ачагыг, онларын хатирэси гэлбимиздэ Ьэмишэ jaшajaчaгдыp. Ьэлак оланларын хатирэ-сини онларын силаЬ дост-лары да урэклэриндэ ja-шадырлар. Бу кун Ьэр бири тапшырыга кедэркэн, дв]у-шэ атыларкэн унутмур ки, о Ьеч дэ тэкчэ дирилэр гар-шысында чавабдеп дejилдиp. (Азэринформ). БАКЫ: унивЕРСитетлер гоьумлашыр М 0 Рэсулзадэ адына Бакы Девлэт Универ^тети 3 ил муддэтинэ Турк Дун)асы Арашдырмалары Фонду илэ эмэкдашлыг мугавилэси багламышдыр. М\гавилэ 10 бэнддэи ибарэтдир. Тэрофлэр бурада Мэрмэрэ вэ Бакы    01умлашмасыны.    елми-техни- ки $1-9кд^гы. тмэбэ вэ муэллимлэр арасында елми мубадилэни. Ь9мчинин биркэ конфранс вэ симпози>м-ларын кечирилмэсини нэзэрдэ тутмушлар. АНКАРА: TYPKHja ТАХЫЛ квндэрвчек TvDKHJa Азэрба)чана 100 мин тон бугда. 50 мин тон VH Jp940K Аз9^а)чан Назирлэр Кабинети JaHbiHfla ^Азэохаричитичар9Т> бирли)инин директор муавини Ра-«м    «АссА-и1^Д8»    Акентли]инин    мухбиринз мэ’лумат верэрак билдирмишдир ки. но)абрын 25-Д9 бн-?им бирли^лэ ^урки)эн^ «НадЬон* фирмасы арас«нда багланмыш мугавилэ)9 эсасан алынан тахыл эвм“ ДИМЛ 1аначагы илэ едэнилэчэк. Турки)эдэн «5^«гымыз мГлумата керэ* декабрын 14-дэ Самсун шэ-hWH    iVK тутум? 5.500 тон о.1ан 2 кэми joña душмушдур. МОСКВА: Б. 1ЕЛТСИНИН ИТАЛИ)А1А СЭФЭРИ РСФСР Президенти Борис Лелтсин Итали)а Республикасынын Прёзиденти Франческо Коссиганын дэ’вэти илэ дунэн Итали1а)а ики кунлук рэсми керушэ кетмиш-дир. Борис Jeлтcин Ромадан Алма-Ата)а joña душэчэк. Декабрын 21-дэ орада республикаларын рэЬбэрлэринин керушу олачаг. Онлар декабрын 8-дэ Брестдэ е’лан едил-миш Мустэгил Девлэтлэр Бирли)и мэсэлэсини музакирэ едэчэклэр. ССРИ ХАРИчи елАгелер нАЗИРлми / легв ЕДИЛМИШДИР Дунэндэн е’тибарэн ССРИ Харичи Элагэлэр На-зирли1Н лэгв едилмишдир. Pycnja Президенти 1^рис Лелтсинин имзаладыгы фэрмана мувафиг сурэтдэ РСФСР Харичи Ишлэр Назирли)инэ тапшырылмышдыр ки. лэгв олунан ССРИ Харичи Элагэлэр Назирли)инин эмэли))ат цдарэсини. о чумлэдэн биналарыны, гургуларыны, э.м-лакыны вэ васитэлэрини ез ихти)арына гэбул етсин. -Ф- КАЗАН: МИЛИС незАРет постлары Дунэндэн е’тибарэн Татарыстанда отуз бир милис нэзарэт посту фэалиЛэтэ башламыщдыр. Бунлар Тата-рыстандан мэЬсул апарылмасыны .мэЬдудлашдырмаг Ьаггында республиканын Президенти Минтимер Шэ)ми-1евин фэрманына мувафиг сурэтдэ )арадылмышдыр. Та-тарыстан ССР Назирлэр Кабинетиндэ СИТА-нын мухби-ринэ верилэн мэ’лумата керэ бу мэчбури тэдбирлэр онунла элагэдардыр. ки. сон вахтлар Гафгаз республика-ларына вэ дикэр республикалара тез-тез кутлэви сурэтдэ эт. jar. japMa, дикэр эрзаг мэЬсулу дашыныр. ОБНИНСК: КУРИЛ АДАЛАРЫНДА ЗвЛЗвЛв Дунэн Москва вахты илэ саат 3.33 дэгигэ;ш Курил адаларында зэлзэлэ олмушдур. Се)смоложи информаси-ja мэркэзинин верди)и мэ’лумата керэ, мэркэзи дэниздэ олан ЗЭЛ39ЛЭНИН кучу 8    8,5    бал.    Кури    лек    дэ    3    бал олмуш;^р. -Ф- МИНСК: еРЗАГ JAPablMblHaAH ИМТИНА ЕДИЛМИШДИР Республика парламентинин дунэн сэЬэр ичласында OHVH башчысы Станислав Шушкевич билдирмишдир ки. Беларус Американын эрзаг )ардымындан имтина етмиш- Али Советин сэдри демишдир; ^ларусун бу мев-rejH АБШ девлэт катиби MejMC Бе)керэ билдирил-мишдир Беларус учун планлашдырылан Америка jap-дым2 кечмнш’^Иттифзгын башга республикаларына квн-дэрилэ билэр. Станислав Шушкевич’даЬа сонра демишдир; Д°^РУ' дур тэрэфлэр шартлэшмишлэр ки, ушаг ?оп;лаолм олан бугда)а вэ битки )агына кэскин еЬти)ач Ьлдугда. АБШ бу мэЬсулларын элдэ олунмасына кемэк едэчэк. Парламент башчысынын депутатлара верди)и мэ лу-мата керэ. MejMC Бе)керлэ олан керушдэ суверен Бела-русун Бирлэшмиш Штатлар тэрэфиндэн дипломатии jon-Jia танынмасынын мумкунлу]у дэ музакирэ олунмуш- ДУР- ПРЕЗИДЕНТ АПАРАТЫНДА М8ТБУАТ рФРАНСЫ . Азэрба)чан Республикасынын Президенти А. Н. Мутэллибов декабрын 21-дэ Алма-Атада кечмиш Иттифагын суверен девлэт-лэри башчыларынын керу-шундэ иштирак етмэ)и гэрара алмышдыр. Бу барэдэ мэтбуат конфрансында мэ’лумат верилмишдир. Мэтбуат конфрансыны Президентин мэтбуат хидмэтинин рэЬбэри Р. Ь. ArajeB вэ Президентин миллэтлэрара-сы мунасибэтлэр узрэ мушавири Р. Н. Myca6dj0B кечирмишлэр. Мэтбуат конфрансында харичи    елкэлэрин, Мос- кванын, республикаларын кутлэви    информаси)а ва- ситэлэринин, телевизи1а вэ радионун мужбирлэри иштирак етмишлэр. rej¿ олун-мушдур ни, бу гэрар Азэр-ба)канын кэлэчэк девлэт^ лэо бирли)инэ дахил ол-масы шэртлэрини вэ ора-дакы    jepHHH    муэ))энлэш- дирмэк мэгсэдилэ гэбул едилмишдир. Мэтбуат конфрансында ге)д едилмишдир ки, Азэр-ба)чан дун)анын бутун девлэтлэри вэ кечмиш Иттифагын    бутун    республика- лары илэ эмэкдашлыг ет-мэ)э Ьазырдыр. Азэрба)чан сазиши имзаламага бу шэрт-лэ разылыг верэр ки. мустэгил девлэтлэр оирли)инин кэлэчэк узвлэри онун ис-тиглалиЦэтини танысын-лар, республиканын эрази бутевлу)унэ вэ сэрЬэдлэри-нин тохунулмазлыгына Ьер-мэт етдиклэрини тэсдиг ет-сянлэр. Журналистлэрин бир чох суалларына i чаваб верилмишдир. (Азаринформ). МусаллэИ эскэрам май да бу кун дан Билэчэри кендэриш мэн-тэгэси. Ьэлэ етэн баЬар ев-ладларымызы бурадан Ру* си)а)а, Укра)на)а. кечмиш Совет Иттифагынын эн учгар негтэлэринэ эскэрли)э )олла-)ардыг. А)рылыг мэгамында Ьара кетдиклэрини нэ езлэ-ри билирди, нэ дэ ата-анала-ры. эзизлэри, )ахынлары. Ин-дисэ унва» бэллидир; Азэр-ба)чан торпагы. Онлар Вэтэнин Милли Ордусунун илк сырави эскэрлэридир. Ьамы гурурлу керунур. Ке)ча) ра-)онунун Чэрэкэ кэндинин са-кини Камил Ширинов бу кун экиз огланларыны — Ел-шады вэ Елчини )ола салыр. 18 )ашы тэзэчэ тамам олан бу )ени)етмэлэр ата е)удунэ диггэтлэ гулаг асырлар; «Си-зи бе)удуб бо)а-баша чатдыр-маг учун еЬдэмэ душэн бор-чуму )еринэ )етирдим. Бу кундэн сиз тэкчэ мэним )ох, илк невбэдэ Вэтэнин евлад-ларысыныз. Бу ады дашы-мага ла)иг олдугунузу субут един». Билэчэри кендэриш мэнтэ-гэси... 73 илдэн сонра бурада )енидэн милли ордумузун илк дэстэлэри, тагымлары, ала)лары формалашмзг-дадыр. Исма)ыллы ра)ону-нун тикинти идарэсинин фэЬ-лэси Нэчмэддин Муса)евин вэ ке)ча)лы Сэттар Ьэсэно-вун урэ)индэн е)ни Ьисслэр кечир; «Бу куну биз чох ар-зула1ырдыг. ёзумузэ нэсиб олмады, шукур АллаЬа,- огул-ларымыздан кердук». Иса Муса)ев вэ ТаЬир Ьэсэновун чаваблары да е1нидир; «Ар-ха)ык олун. Вэтэнин башыны ашагы етмэрик». Республика Ьэрби комис-сарынын муавини подполковник СэЬрэддин Ьэсэнов ча-гырышчылара хе)ир-дуа ве-рир: — Бу кун Ьамымыз учун тарихи кундур. Азэрба)ча-нын Милли Ордусунун эс-кэрлэри! Узэринизэ чох мэс’-ул бир вэзифэ душур. Бу кундэн е’тибарэн сэрЬэдлэ-римизин KémHjHHH чэкмэк сизэ тапшырылыр. Нэ)э гадир олдугунузу субут един. Унутма]ын ки, сизин учун умдэ вэзифэ Ьэрби интизам вэ билик олмалыдыр. Бра керэ командирлэринизин пэр бир тапшырыгыны дэгиг je-ринэ )етирмэлисиниз...». JepH кэлмишкэн, С. Ьэ-сэновдан бэ’зи мэ’луматла-ры алдыг; • — Чагырышчыларын Ьа-мысы республикамызын эра-зисиндэ, Дахили Ишлэр На-зирли)инии гошунлары тэр-кибиндэ гуллуг едэчэк. Тэ-биидир ки, онларын Ьеч бири дэрЬал республикамызын эразисиндэки одлу негтэларэ кендэрилмэ1эчэк. Чагырыш-уылар — Вэтэнимизнн мил-ди ордусунун илк эскэрлэ-ри Ьэрби бИЛИКЛ9р9 дарин-дэн )и)элэнм9ЛЯД1фЛ9р. Та- эссуфлэ де)им ки. бу саЬэдэ xejHH чатинликлэримиз вар. Илкин Ьесабламалара керэ миллн ордумузу сахламаг учун мил)ардларла манат вэсаит лазымдыр. Истэрдик ки. тэкчэ ЬакимиЛат op^jiH-лары де)ил, бутун халг орду ja кемэк етсин. Нечэ де-)эрлэр. сездэн ишэ кечмэк вахты )етишиб. ...Билэчэри кендэриш мэн-тэгэси. Ьэр тэрэфдэн дэстэ командирлэринин чагырыш-лары ешидилир: Рамиз 3eJ-налов!.. Заур эмраЬов!.. Ин-тигам Эли1ев1.. Акиф Даву* дов!.. Мушфиг Кэримов!.. Ва-леЬ "Лачынов!.. Рамин Зе!иа-лов!.. Е1лшад Ши1мтоЫ.. Ел-чин Ширинов!.. Дэстэдар дерд чэркэ бо) сырасы илэ дузулэрэк низам-ла аддымла!ыр. Азэрба)ча-нын низами ордусу белэчэ 1араиыр. Самр АСЛАНОВ. ЧаЬанинр ИВАДОВ (фото), «Хааг гаафти»шш мухбир-лэрм. Швюимврдэ: Аухэрыда солда Камил Ширинов оа.акмз оглаиларымы — 1лшады Елчиии )ола салыр; суда под-полкоаимк СоЬроАДИй Косаиоа чагырышчыларла соНбат одир; ашагыда чагырышчы И. Муссов, втвлар Н. Мусв)ов, С. ho-соиовг чвгырышчы Т. Иосоиов. ;