Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 19, 1992, Baku, Azerbaijan % У I »г»** I *"# r 1* ДЕКАБР 1992-чи ИЛ. Ш8НБ9, Ht 1» (11»J9| dsasi 1919-cu ilda qoyulmu§dur GÜNDdLÍK ¡CTiMAi-SiYASi Q9ZET QiYMdfl 3 RUBL □ Чумя ахшамы куму Ky^iyctfM Аяи CffW уэум дмскуссм|адям сомря бе|анжт гябуя ят- мишдмр. Саня дин мятом думай Сакииформ Акянтлм|м тяряфиидяи |я|ылмышдыр. Курчустан парламент« PycHja СнлаЬлы Гуввэляркним курчу — абхаз мунагишясн белкесинн «дэрЬал тярк Ьт-мэлэрннн*-, «Русиja эразнснндэн Курчустана гаршы тя- чавузун дэрЬал да1андырыдм&сыны» тэлэб еднр. Сэнэддэ руоф------- ________ _длвр1 _________________ raj мат л эн дири лир. Курчустан парламента бклдирнр: «Сон ! — п-i I9diw СДЛ[ энэддэ PycHjaHbiH бар сыра Ьэрэкэтлэрн «Курчус-талын дахнлн ишлэрннэ кобуд шэкнлдэ мудахнлэ» ними вахтлардакы PycHja — Курчустан мунаснбэтлэрн кестэ-рир ни, PycHjaHbiH chJhcothhab тэчавузкар амил кучлэнир. бу исэ тэкчэ Гафгазда де]ил, Нам да бутун дун!ада сабит- ihJh тэЬлукэ алтына алыр*. Ьэр вахты i xejHp Иллэрлэ мэнзил кезлэ ¿энлэрня умнди сон вахтлар бнр аз да гырылыб. Мате* риал чатышмадырына керэ Ja рымчыг галан тнкннтнлэр сырасына Janiajuiii евларн да алавэ о луну б. Амма та* кннтн яшлэри Ьеч дэ Ьэр Jep-да /да1&ндырылма1ыб. Ьэр кунчдэ-бучагда    ком мерен Ja магазалары тикинтиеннэ, зирзэмилэрнн тэмярннэ вэ ан баЬалы матернелларла бэ* зэдилмэеннэ этэк-этэк пул хэрчлэнир. Буна гэта]|эн е’тир&зымыз Jox дур. Эксинэ су басмыш, агчаганад 1увасы на чеврилмиш зирзэмилэрнн тэмнзлэниб ¿арарлы Ьала са-лынмасы xejHpxah ншдир. Амма тамаЬы кучлу олан-лар ба'зэн Ьеч нэ нлэ he сабл&шмыр, Ьарада истэсэ езунэ магаза ачдырыр вэ Ja тикдирир, шэЬэрин архитек* турасыны корла]ырлар. Бутун бу ншлэр девлэт сэвн]-эсяндэ    низам ланмалы дыр. эЬэрин рэЬбэрли!и бундан хэбэренз де!ил, Дени тнкнлэн Jauiajuni ев-лэрннин знрзэмненндэн не* тнфадэ етмэк олмур. Бела евлэрнн биринчн мэртэбэспнэ дэ кечмэк HCT9j9H аз дыр. Буну нэзэрэ алыб кэлэчэкдэ евлэри елэ тикмэк олмазмы кн. бутун бнналарын биринчн мэртэбэлэрнндэ магазалар ачмага имкан олсун. Мэнзил* лэрнн cajú азалса да, ком-MepCHja магазаларынын вер* ди]и лчарэ Ьаггы шэЬэр буд-чэеннэ чохлу кэлнр кэтнрэ бнлэр. Ирн шэЬэрлэрдэ бизнес фэалиЛэти нлэ мэшгул олаи* лар хусуси мэнзнллэрдэ офис ачырлар. Инднннн езундэ Бакы да нэ гэдэр белэ адам вар. AJPH4B ннзибатн бина-лар тнкмэкдэнсэ, евлэрнн бн* ринчн мэртэбэенни бу чур фэ&лиПэт учун у|гунлащдыр-магла да бнр inox проблем лэри Ьэлл етмэк олар. Чох niej мумкундур:    бирчэ тэ- шэббускарлыг, чаиы1анан-лиг, ишкузарлыг гэдэрннчэ олса. АЗаРБАДЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГУБАДЛЫ раюну эРАЗисинде Фввгал'АДа везилет ТЭТБИГ Едилмаси НАГГЫНДА A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАИЫ ЗДНКИЛД^ЫН АГРЫ ЛАРЫ ]эс Шг A3dp6aj4aw Республякасы Конституси Jac ын ы н 12Н-чу маддэсинин 16-чы бэндинэ эсасэн гэрара алы рам: 1. Зоракылыгла муша1иэт олунан кутлэви игтишашлар. ганунсуз силаЬлы дэстэлэ-рнн Ьэрэкэтлэрн нэтичэсин-дэ вэтэндашларын hajaTbi учун Japan мыш реал тэЬлу-кани нэзэрэ алараг Азэрба] чан Республикасынын Губад-лы pajoHy эразисиндэ бир aj муддэтинэ февгэл’адэ bb3hJ-Jot е'лан едилсин. 2. Февгэл’адэ b93hJJbt режим« ни    haJaTa нечирмэк Азарба1чан Республикасынын Дахнлн Ишлэр Наоирл«1инэ вэ Азэрба>чан Республика*: ы-нын Милли ТэЬлукасиэлик Назирл^инэ Ьэвалэ едилсин. A3cp6aj4aH Республикасынын Мудафиэ Назирли>ннэ таи-шырылсын ни, онун гуввэ вэ васитэлэрнмин Ьэмин фэрма-нь№ ичрасы учун чэлб едил-мэсини тэ’мин етенн. 3. Февгэл’адэ вэзи^эт двв-рундэ: — хусуси кэлиш-кедиш ре-жимя MyajJaH едилсин. Ьабе лэ му'вафиг бурахылыш вэ-рэгэси олма}ан Ha^HjJaT ва-ситалэринин бу ра]онун эра-эисиндэ Ь%>экэт сэрбэстли]и мэЬдудлащдырыл сын ; — ичтимаи acajHiuHH. халг тэоэрруфатынын haJaT нэ аали^этинн тэ'мин едэн об-ектлэрин муИафизаси иуч-лэндирилсин; -г- ]ыгынчаалар. митинг-лэр, кучэ ]урушлэри, нума-jHiuaap, дикэр кутлэви тэд-бирлэр кечирилмэси гадаган едилсин; — саат 22-дан cahap саат 5-дэк гада гаи сааты MyajjaH едилсин; — вэтэндашларын чэм-лэшдиклэри ]ерлэрдэ сэнэд- f Je лэрнн )охланмасы тэмнн едилсин, взтэндашларда си-лаЬ олмасы Иагтында мэ’лу-мат олдугда исэ онларын уст-башы, эш)алары вэ нэгля]-]ат васитэлэри ^хлансын; — ДИН, МТН вэ МН^ин Ьэрби гуллугчуларынын бир-кэ кеш и к чэкмэси тэшкил едилсин; — ганунсуз силаЬ дашы-Jaн вэтэндашларын снлаЬла-ры мусадирэ олунсун; — эрзаг зеэЬсулларьшыи вэ эн зэрури малларын бе- • лущдурулмэеннин хусуси гaJ-дасы тэтбиг едилсин; — лазым кэлдикдэ эмэк гaбилиJjэтлн эЬалн фавгэл’адэ вЭзи^этин тэ'мин олунмасы нлэ элагэдар ишлэрэ с эф эр-бэр едилсин. 4. Аз&рба]чан Ресг^гблика-сынын дахили ишлэр наоирн-нэ, милли тэЬлукэсизлик на-зиринэ вэ мудафиэ назирннэ тапшырылсыи ки, Губадлы ра>онунда бнркэ эмэти^ат гэраркаЬы japaтcbгнлap. Да хнли ишлэр назнри paJoнyн комендантыны тэ’)ин етсии. Бу фэрманда вэ «Февгэл’адэ вэзи»эт Ьаггында> AзэpбaJ-чан Республикасы гануиукда муэЯэн едилмиш тэ^Зирлэ-рин hэjaтa кечирилмэси учуй мэc’yлиJJэт комендаитын узэ-ринэ гojyлcyн. 5. Азэрба]чан Ресиублика-сьжын Милли Мэчлисинэ тэклиф олунсун ки. бу фэр-маны тэсдиг етсии вэ Азэр-ба]чан Реснубликасьшын Губадлы ра]онунда февгэл’адэ вэзиЯэт е’лан едилмэсииин сэбэблэриии БМТ-нин баш катибинэ билднреин. 6. Бу фэрман 1992-чк ил д&кабрын 18-дэ саат 00-дан гуввэ)э минир. 7. Бу фэрман Азэрба)чан Республикасы Милли Мэчлн-синии тэсднгинэ верилсин. Тммкистям Дяхмлм Ишляр Няэмрям|мммм» Милли ТяНлукясмзлмк Коммтясмимм яя Хялг ЧябНясмнмм бмрляшммш гуяяялярм Душянбядя •яэиуятя там нязярят ядмрлар. Тачикистан дахили ишлэр яазири ^губ Сэлимовун Ми.1ли телевиз^анын мухбири иле мусаЬибэсиндэ деди-.¡инэ керэ шэЬэрдэ ичтимаи-си]аси вэзиJj0т тэдричэн са-битлэшир вэ hэJaт ез нормал мэчрасына дахил олур. Назирин дед^инэ керэ. индн шэЬэрдэ 1200 кучлэнднрйл миш пост пЯулмушдур, 30 ваЬид зиреЬли техника васи* тэсилэ эн мупум муэссисэлэр, Joллap вэ керпулэр е’та-барлы шэкнлдэ мудафиэ олз^нур. Буна бахма]араг, сон кунлэр эрзиндэ гануни Ьвкумэтэ гаршы чыхад снлаЬлы груплашмалар бир сыра халг тэсэрруфаты об]ектлэрини дагыда билмишлэр. Инсан тэлэфаты вардыр. -Я- АБШ Нярби Наша Гуваалярмнми мутяхяс-смслярм ян |ямм стратяжм бомбардмамчы В-2 «Стеле» тяЦярясмммм иявбятм сынагларымы ка-чмрмишляр. АП Акентл^иниы верди]н мэ’лумата керэ, бу, муа-сир тарихдэ эн баИа cэнaJe сынагларыядан бири олмуш-ДУР- A33p6aJiaH Республикасынын президента Эбулфэз ЕЛЧИБЭ/. Баны шэИэри. 17 декабр 1992-чи ил. yjflyPMA ШИ1ШЭТЛЭР Бакыдан    Вашингтона. Азэрба]чанын    АБШ-дакы мувэггэти ишлэр вэкили ЧeJ-Иун MoллaзaдэJэ хусуси тап-шырьгг верилмишдир. Она тэклиф олунмушдур ки, дэр-Иал АБШ девлэт департамен-тинин нума]эндэси Чозеф Сна1дер йлэ керушеун вэ бу идарэнин белэ бир ОДанаты илэ элагэдар республика рэЬ-бэрл^инин тээччубуну бил-дирсин ки, «Aзэpбajчaн> тэрэфиндэн давам едэн иг-' тисади блокада узундэн Ер-мэнистан учун милли фэла-кэт тэЬлукэси 1аранмыш-дыр». Азэрба1чан Республикасынын харичи си^сэт мэсэлэ-лэри узрэ девлэт мушавириАгрылы eohóar Вэфа Гулузадэ буну Азэр-информун мухбиринэ билди-рэрэк aJpbiHa rejA етмишдир ки, «JaHanar вэ эрзагын ча-тышмамасы барэдэ Ермэнис-танын шика]этлэри yjflyp-ма характер AamujHp». О Ьэмчинин rejA етмишдир ки, «Ермэнистан СилаЬлы Гуввэ-лэринин танклары. зиреЬли тpaнcпopтJopлapы, вертел-jo^apbi JaHanar сарыдан эс-ла корлуг чэкмир». Девлэт мушавири сезунэ гуввэт ола-раг хаты рлатмыш дыр ки. «декабрын 10-да Ермэниста-нын силаЪлы белмэлэри зи-реЬли техниканын вэ авиаси-JaHbiH komsJh идэ A3ap6aj4aH эразисинэ сохулмуш, бурада бир сыра кэндлэри гэсб етмишдир. бу исэ динч эЬали арасында чохса]лы тал эфа та кэтириб чыхармышдыр». О билдирмишдир ки, ермэни Иэрбцилэринин бу эмэллэри-ни республика рэЬбэрли]и «Азэрба]чана гаршы тэчаву-зун Jeни деврэси* ними г^-мэтлэидирмишдир. В. Гулузадэ демишдир. Тээччуб догу ран Ьалдыр ки, девлэт департаментинин ну-ма^эндэси Ермэнистанын кejфиJJэтчэ бу Jeни тэчавуз-карлыг Ьэрэкэтлэринэ диггэт Jeтиpмэмишдиp, палбуки Ьэ-мин Ьэрэкэтлэр АТЭМ-ин сулИ ]аратмаг учун сэ^лэр кестэрди]и бир вахтда баш вермишдир. Бу сэ^лэрэ исэ гоншу республика мане олур. Девлэт мушавиринин фик- ринчэ, АБШ Ирагын Kyeej-тэ гаршы тэчавузу заманы олдугу ними. Ермэнистанын тэчавузуну дэ AaJaHAbipMa-лыдыр. О Ьэмчинин rejA етмишдир ки, «Даглыг Гараба-гын Ермэнистана бирлэшди- Еилмэси Ъаггында онун Али оветинин мэ’лум гэрары илэ элагэдар Бирлэшмиш Штатларын девлэт департа-менти ин/рфдэк ез мунаси-бэтини билдирмэмишдир*. Вафа Гулузадэ эминдир ки, «АБШ вэ AyHja HMTHMaHjJa-ти тэчавузкары да]андырма-jbiHwa вэ пислэмэ]инчэ, бел-кэдэ муЬарибэ давам едэчэк вэ ола билсин. нэзарэтедил-мэз характер алачагдыр*. Азэринформ. Нэдэн башламалы? A3ap6aj4aH халгы мустэ-гиллиjин чэтин Joлyнa гэдэм rojMymflyp. Бу Joллa ирэли-лэмэк, Ьэм дэ сур’этлэ ирэли-лэмэк асан де]ил. Бир тэрэф-дэн, нгтисади бурулган (буна игтисади беЬран де]энлэр jaнылыpлap, чунки онун арадан галдырылмасы вах-тыны вэ усулуну кестэрмэк мумкун де]илдир) кучлэнир вэ си]аси кэркинлик артыр, дикэр' тэрэфдэн, ермэни гул-дур бирлэшмэлэринин рес-публикамыза тэчавузу ара вермир. Проблем ДYjYнлэpи-ннн Ьамысыны бирдэн де]ил, Jaлныз бир-бир, элагэли ач-маг олар. 0зу дэ ил кин ду-jYHy тапыб ипин учуну элэ кечирмэклэ ирэлилэмэк мумкундур. Ьазырда мухтэлиф фикир-лэр, програмлар ирэли суру-лур. Бэ’зилэри илкин ола-par игтисади flyjYHy,* дикэр-лэри муЬарибэ ayJyhyhY ач-магы тэклиф едирлэр. Бир груп CHjacaT4HH9p вар ки, ил к невбэдэ си jac и кэркин-ahJhh азалдылмасы, сабнт милли девлэт haKHMHjjaTH ]арадылмасы истигамэтиидэ бутун гуввэлэрин ишэ са-лынмасыны вачиб билирлэр. Догрудур, истэр игтисади, истэрсэ дэ муЬарибэ ду)уну-ну ачмаг учун республикада cHjacH кэркинлйк азалдыл-малы вэ сабитлНк ]арадыл-малыдыр. CHjacn кэркинли-Jh кучлэндирэн бэ’зи гуввэ-лэр керунур, онун сосиал кекунун дэрин олачагыны лазымынча тэсэввур етмир-лэр. Бэ’зи «лидерлэр» jaл- ныз си1асн тэлэблэр ирэли сурмэклэ кифajэтлэниp, Ьэ-мин тэлэблэрин архасында дуран Ьадисэлэрин мэнтиги кедишинин нэтичэлэри ба* рэдэ фикирлэшмирлэр. Дун)а диплoмaтиjacынын тарихи тэчрубэси кестэрир ки,. оНасэтдэ миллэтин мэ-нaфejинин дэгиг, Ьэссас вэ чевик ифадэси евэзолунмаз габшпШэт вэ вачиб шэрт-дир. Белэ raбилиjjэт Ьеч дэ бош jepд9н, ез-езунэ фор-малашмыр. Бунун учун му-эjjэн вахт, кэркин иш вэ дезум тэлэб олунур. Лакин республнкамыздакы Ьазыркы ичтимaи-cиjacи вэ-зиjJэт чох тээссуф догурур. Демократии гуввэлэр элбир фэaлиjjэтэ мejл кестэрмир-лэр. Нэтичэдэ халг Ьэрэка-тынын ajpы-ajpы cyбjeктлэ-ри (бир сыра эмэк коллек-тивлэри, фэрдлэр) Ьаггында данышдыгымыз дYjYнлэpин ачылмасында ачизлнк, де-зумсузлук кестэрирлэр. Бу-рулгана душуб богулан иг-тиcaдиjjaт гаршысында эсас-лы сосиал тэлэблэр гт^улур, елэ куну бу кун ондан бejYк сэмэрэ тэлэб едилир. Jэ*ни бурулганда богулан игтиса-диjjaтa саман чепундэн белэ ]апышмаг имканы вер-мирлэр. Догрудур, игтиcaднJJaт би-зи }едиртм9ли, че]дирмэли вэ 1ашатмадыдыр (элбэттэ, japaтдыгымыз, верд^имнз эмэк теЬфэси Ьэчминдэ). Экэр игтисади]]ат ез тэбнн инкишаф joлy илэ кетсэ]ди беле оларды. Игтиcaдиjjaты инзибати-амирлик методла-рына табе едэндэ о да ез интигамыны бу шэкилдэ алар. Сон ики илдэ республика-да истеЬсал тэгрибэн 40 фаиз ашагы душуб. (ИстеЬ-салын 1 фаиз ашагы душ-мзеи мю^ардларла рубл милли кэлирин азалмасы де-мэкдир). Белэ шэраитдэ там мэе’ул^]этлэ демэк олар ки, нэинки rejpH-мадди истеЬсал, Ьабелэ мадди нстеЬ-сал муэсснсэлэринин езундэ белэ эмэк Ьапынын артырыл-масы чох мушкулдур. Су-ал олуна билэр: бэс сон илдэ чуз’и дэ олса эмэк Ьаггы HajHH Ьесабына артырылмыш-дыр? Садэчэ nijM9T ojyHy Ьесабына. HijMdTHdp 50 — 60, Ьабелэ 100 дэфэ, эмэк Ьаггы исэ 10 — 15 дэфэ артмышдыр. Бу исэ пул беп-раныны (ннфл1аси1аны) да-Ьг да дэринлэшдирмишдир. Экэр бундан сонра да эмэк Ьаггыны артырмаг учун nij-мэт о!унундан мунтэзэм ис-тифадэ ’олунса игтисадиПат-дакы истеЬсал бошлугу даЬа чох артачаг, гытлыг ачына-чаглы характер алачаг вэ нэтичэдэ нэзэрдэ тутулма]ан hнпepинфлjacиja ними сосиал бэла 1араначагдыр. Бэс нэ етмэлн? Чыхыш jo луну нечэ тапмалы? Илк невбэдэ инфлjacиja дал га сыны сакнтлэшдирмэк лазымдыр. Бунун учун ка-гыз пул емисси]асы узэ-риндэ девлэтин бирбаша нэ-зарэти кучлэндирилмэлидир. Экэр девлэт будчэ кэсирн- ни тэдавулэ пул бурахмагла долдурачагса, онда m^Aja-cHja napTAajbimuHu етуш-дурмэк мумкун OAMajanar. Белэ шэраитдэ эсаслы пул ислаЬаты кечирмэк дэ сэмэрэ вермир. Чунки дун]а тэчрубэси кестэрир ки, иг-THcaAHjjaTHH кэскин беИран B93Hjj9THHA9 пул ислаЬаты-нын кечирилмэси езуну дог-рултмур. Белэ ислаЬат jafl-ныз HrTHcaAHjjaTNH    чуз’и чанландыгы, истеЬсалын аз да олса артдыгы вахтда мус-бэт нэтичэ вермишдир. Икинчиси, милли    кагыз пул нишанларынын,    милли «кyпJypлapын» бурахылышы ишиндэ тэлэсикл^э ¿ол вер-мэк олмаз. Ьэгиги    гызыл мэзмунуна малик, Ьэртэрэф-ли елчулуб-бичилмиш nijMOT ми^асына эсасланан милли пул ваИиди бурахылмалы-дыр. Лалныз милли nijM9T Миллсы зэмининдэ    милли пул ваЬйдинин ады гэбул едилэ билэр. Чунки бутун елкэлэр гызыл металын му 9jjaH чэкиси эсасында фор-малашан елчу ваЬидинэ вэ JaxyA mjM8T MHrjacbffla керэ ' езлэринин милли пул ваЬид л эрини гэбул етмншлэр. Бу, тарихи зэрурэтднр. О дур ки, «манаты» рубла 10 ваЬид нисбэтдэ кетуруб тэлэм-тэлэсик бурахмаг Ьэлэ чыхыш ]олу Aejiui. Лери кэл-дикчэ милли чеклэрдэн вэ купонлардан да истнфадэ етмэк лазымдыр. Иршад КЭРИМЛИ, игтисад елмлэрн иамизэди.БУДЧЭ ДИБСИЗ ЧЭЛЛЭК ДЕЛИЛ Хэбэр вердиjHMH3 кими. декабрын 16-да Милли Мэч-лис 1993-чу илдэ республи-канын тэЬсил системиндэ эмэк Ьаггынын артырылмасы барэдэ гэрар гэбул етмишдир. МалиЛэ назиринин би-ринчи муавини Фикрэт Jy-сифов бу гэрары шэрЬ едэ-рэк демишдир: — Ьэмин гэрарда кэлэн ил jaHBapbiH 1-дэн муэллим-лэрин вэ халг тэЬсили сис-теми ишчилэринин эмэк Ьаггынын 2.5 дэфэ артырылмасы нэзэрдэ тутулур. Бу. тэЬ сил системиндэ тэкчэ эмэк Ьаггы учун будчэ хэрчлэри-нин 70 милJapд рубла гэдэр артырылмасы демэкдир. Ьал-буки индики шэраитдэ рес* публиканын мали!1э B93Hjja-ти буна ramjjaH имкан вермир.' Леничэ ajar устэ дур-мага бaшлajaн. азгын душ монлэ муЬарибэ апаpapar эзэли торпагларыны ишгал-дан хилас eTMajo чалышан. сон тикэсини дэ гэлобэ намина еэфэрбэрл^э алмалы олан канч девлэтимиз белэ бэдxэpчлиJэ joл вера бил-мэз. Нэчиб вэ xejnpxah пешэ саЬиблэри олан муэл/шмлэ-римиз дэ jaxuibi билирлэр ки, инди биз илк невбэдэ ол-кэнин бутун еЬти)атларыны низами орду вэ Ьэрби caHaJe комплекси JapaTMara, бунун-ла да гэлэбэни ]ахынлашды-papar икид эсхэрлэркмизин вэ динч эЬалинин ганыны»' ахыдылмасына сон rojMara чaлышмaлыjыг. Инанырам ки, чoxcaJлы муэллим орду-муз Вэтэнин бу дар кунун-дэ ез шэхеи рифаЬыны душман узэриндэ гэлэбэмизин тэ’мин едилмэсиндэн устун тутмаз. Милли Мэчлисин гэрары ajpu-ajpbi пешэ саЬиблэри арасында гаршыдурма учун дэ шэраит japaAup. Ахы инди 43MHjjaTHM43A3 haJaT шэраити чэтин олан тэкчэ муэллимлэр де|илдир. Биз игтисади1}атымызы дирчэлт-мэк ]олу илэ Ьэм муэллим-лэрин, Ьэм дэ башга пешэ саЬиблэринин кузэраныны тэдричэн jaxuibmauiAbipMar га]гысына галмалы]ыг. Ьэ-лэлик исэ унутмамальОыг ки. торпагымызда муЬарибэ кедир, Вэтэнин вэ халгын мугэддэраты Ьэлл олунур. Белэ Bd3HjJaTA3 Ьэрэ jopr&Hbi ез устунэ чэксэ, Ьамымызын агибэти агыр ола билэр. Азэргаформ. «МуЬарнбэвян дэ ез та Jab* .тары вар», деДирлэр. Бу му-Ьарябэ гаЛда-гаиупсуз муЬа-рнбэдир Онун гылыичы гы-лынча Jox, эли]алын, динч адамларын, кэндлэрии башы устун» cHjpH.iHp. Гачгывла-рын, евсизлэрнн, ^етамлэрнн cajú саатбасаат артыр. Зэнкнлан pajoHyиун Ша-)ыфлы кэнднндэ чэкилмиш бу шэкнллэр душмэнин гаи* сызлыгына днленз шаЬнд-дир. Сада кэидли евяянн ха-рабалыгларында душуб гал-мыш бу «тарих» китабы ар-тыг Jep узундэ onnaJaH . бир девлэтин шэрэфенз сонлу-гундан хэбэр вернр. Бу куя тарихи мэрмилэ-рии курултусу, танкларын тыртыллары Ja3up. Ганла Ja-зылан бу тарихдэ Ьэр кэсИн ез JepH олачаг. Гачгынларын да, гэЬрэман эскэрлэримнзнн дэ, езкэ торпагында мурдар олуб галмыш душмэнин дэ... Фото О. А1дыиоглунундур. Дуням Белчмка ля|тахтындя Шммялм Атлям-тмкя Эмякдашлыгы Шурясымым ммлясы ачыл-мышдыр. Бир ил'эввэл Japdдылмыш бу бejнэлxaлг мэчлиеэ НАТО, Шэрги Авропа, Балтии, МДБ елкэлэри вэ Курчустан дахилдир Ичласда Авропада тэЬлукэсизл^ин меЬ-кэмлэндирилмэси нлэ баглы мэсэлэлэр, о чумлэдэн гитэ-нин шэрг Ьиссэсиндэ мэЬэлли мунагншэлэри арадан гал-дырмагын мумкун олан Joллapы муэакирэ едилэчэкдир. Ичласда 1993-чу ил учун диалогу, ортаглыгы вэ эмэкдаш-лыгы инкишаф eтдиpмэJэ дайр план гэбул eдилэч9Jи кез-лэнилир. Ьэмин план тэЬлукэсизлик оОасэти, Ьэрби плдн-лашдырма, кoнвepcиja вэ игтисади инкишаф проблем-лэрини эЬатэ едир. БМТ-нин ТяЬлуяясмэ«ми Шур асы Босмм|я •я Нярсягоямиадакы Ьадмсяляря дямр мясля-Ьятляшмяляр кечир мишдмр. Ьэмин мэслэЬэтлэшмэлэрдэ Ьэрби тэПарелэрцн Бос1 HHja вэ Ьерсеговнна узэриндэи учушларынын гаддган еднлмэси барэдэ ТэЬлукэсизлик Шурасыныы гэтнамэсияэ эмэл олунмасыны тэ’мин етмэк мэгсэдилэ зор ишлэтмэ-Jh нэзэрдэ тутан jeHH гэтяамэнин гэбул еднлмэси имкан-лары музакирэ олунмушдур. Чянубн Коре)ада президент сячкмлярм башланмышдыр*. Олкэнин президенти вэзифэеннэ jeдди намизэд г«1-дэ алынмышдыр. Лакин парламентдэ 1ерлэрин эксэриНэ-тинэ малик олан Демократии Либерал {1арта1адан Ким Сам, Демократик Парт^адан Ким Те Чжун вэ Милли Бирлик Парт^асынын нума1эндэси, кечмиш бизнесмен Чон Чу Лен эсас намизэдлэрдир (Азэринформ у и ве МТА — СбТА-мын есясмиде Наяырнеямммдыр).МЭ'ЛУМАТ .Азэрба1чаи Респ>бликасы презндентиннн фэрман лары илэ: республика Ссснал Тэ’ми-нат Наз»рли1иннн лэрв еднл мэсн илэ элагэдар Лнд^а Худат гызы Расулова наэкр вээифэсиндэн азад олунмуш-дур; Девлэт 9мэк вэ Сосиал Мэсэлэлэр Комитэсияин лэгв олунмасы илэ элагэдар Светлана Чннкиз гькы Гасымова Ьэмин комитэнин садри вэзифэсиндэн азад едилмиш-дир. Акту ап мусаЬмба БИЗИ ЕНЕРЖИ БвЬРАНЫ кезлэжрми? А ЗОРЕ НЕ РЖИ БИРЛИЖ ДИРЕКТОРУНУН ИГТИСАДИ МОСОЛОЛОР УЗРЭ МУАВИНИ ВАГИФ ИОСИБОВЛА МУХБИРИМИЗИН СОНБОТИ — Азэрба|чая кечмиш ССРИ-шш езуну електряк еяержкеи ндэ тэ’ммн едэн дерд респубдмкасындап бнри иди. Индн B98HjJar нечэднр? — Азэрба1чан тарихэн енеркетика^аначаг ehwJaT-лары илэ зэнкин олдугу учун онун електроенеркетика са-Ьэся кечмиш мэркэз тэрэфиндэн екстенсив шэкилдэ инкишаф етдирилмишдир. Бу инкишаф A33p6aj4aHHH jox, бутун Загафгаз^а республи-каларынын марагына эсасэн гурулмушду. Буна 6axMaJa par инди дэ A33p6aj4aH сиз AejdH ними езуну електрик енержиси илэ там тэ’мин едэн дерд реепубликадан бири дир. Кечэн ил кэнара xejAH електрик енержиси сатмы-шыг. 1992-чи илдэ исэ рес-публикада eHepwHja тэлэбат ашагы душду1ундэн бу имкан даЬа ики дэфэ артмышдыр. Тэлэбатын ашагы душмэси хошакэлмэз Нал олса да мэЬз буна керэ системдэ ehraJaT кучу 30 фанзэ чатдырыл-мышдыр. Бу да ЬЬмин кес-Tapü4Hj6 керэ АБШ-а «чат-магымыз» демэкдир. — Ьазырда реснублика-мызда нэ гэдэр еяержн истеЬсал олунур вэ бунун учун нечэ тон Ja*aw JiHAHpHXUp? — YMyMHjj9TA9. 1991-чи илдэ 23 MHAjapA кнловатсаат електрик енержиси истеЬсал етмншик. Онун 1 мш^ард 600 мил joн киловатсаатыны башга республикалара сат-мышыг. Бу ил исэ тэлэбат тэгрибэн 18 фаиз ашагы душ-AYJyHAdH тэоня ки. о гэдэр дэ аз енержи истеЬсал едэ-чэ]ик. Енержинин 92 фаиэи истилик електрик станаНала-рында. 8 фаизи исэ су електрик станси1аларында истеЬсал олунур. Республиканын 1аначаг eh-THjaTbíHbiH 50 фаизиндэн чо-хундан електроенеркетика системиндэ истнфадэ едилир. Илии ахырына кими 9 мил-joH тона гэдэр шэрти JaHa-чагдан истнфадэ олуначагы кезлэнилир. Чох тээссуф ки. jaHa4arbiH истифадэсиндэ гэ-наэт элдэ едэ билмэмишик. Эксинэ, иерафчылыга jo л вермишик... — Нэ гэдэр? — Нэзэрдэ тутулдугундан тэхминэн 250 мин тон чох. — Дедшшз жя, республжка-мызд» нстеЬлакымыздан ар-тмг електряк енержнея истеЬсал олунур. Эяяэллэр Ьэ-мня еяержн гоншу республн-калара xejAH учуз гн]мзтэ сятылырды. Индн ояу Ьаясы rijHm сатырсыныз? — Эввэллэр електрик енержиси реепубликадан кэ- нара Maja дэ]эринден 2—3 дэфэ ашагы ги]мэтэ саты-лырды. Бу барэдэ кечмиш Иттифаг HaaHpAHjKH9 вэ республика Ьекумэтанэ дэфэ-лэрлэ е‘тира зы мызы    бил* дирмишдик. HahaJaT, бу илин эввэлиндэн електрик енер-жнеини Курчустана дун]а ги]мэтинэ jaxuH (Ьэр кило-ватсаатыиы 5 рубла) саты* рыг. 1993-чу илдэ исэ Ja вал-1ута мэзэннэсн нлэ, ja да ив-фл1асн1а эмсалыны нэзэрэ алараг рублла сатачагыг. — Машыя вэ няхвяяа«-лэрнн гн1мэтлэяряшя фяя-тветяж шэкнлдэ артдыгы бнр вахтда эсас фондлар нечэ тэзэлэшга? — Чох вачиб мэсэлэ1э то-хундунуз. Республикамыз-да мевчуд електрик кучлэри физики вэ мэ’нэви чэЬэтдэн кеЬнэлди1н учун Ьэдднндэн артыг 1аиачаг ишлэдялир. Биздэ енержинин Ьэр ваЬидинэ кеЬнэ Иттифаг нормал а-рындан 15 фанз. ayhJb нор-маларындан исэ 35 фаиз артыг 1аначаг сэрф олунур. Бу. илдэ 3 мил)он тоядан чох 1аначаг иерафы демэкдир. Экэр биз енеркетака снсте-миндэ муасир тохнолоюОа гурашдыра бил с эк республиканын игтисади поте немалы-на илдэ 300 mmaJoh доллара (Арды 2-чн еэЬяфадэ) ;