Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 19, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 19, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ    **Д»абр ил. и* и»АЗЭРБАЛАН РЕСПУБЛИКАСЫХИДМЭТЛЭРИНДЭН ИСТИФАД0 ЕДИН! гарышыг сыгортасы ■ '    •/.    -fc' ' ж ¿. Р *    V, I^É В На(атын гарышыг сыгортасы — Девиат Сыгортасы Коммерси(а Ширкэ-тинин он кутлэви хидмэт невудур. Ьазырда (республикада сыгортанын бу неву узра ватандашлар 500 мин-даи чох мугавила багламышлар. На|атын гарышыг сыгортасы узра мугавилэлар 16 (вшындан 77 (ашына-дак олан ватандашларла багланылыр. Мугавила лари 1000 манатдан аз олма-)араг 3 илдэн 20 иладак муддата баг-ламаг олар. Мугавилэнин муддати баша чатдыг-да вэтандашлара шэртлашдирилмиш маблаг еданилир. Экар мугавила гув-вэда олдугу даврда ватэндаш зада аларса, она сыгорта маблаги ва ja онун муа||ан Ниссаси верилир. Шэрт-лэшдирилмиш га|дада сыгорта ¡арды мы ики-уч гат артырыла билар. ватандАШЛАР! Ьа|атынызы вахтында сыгорта дирма|и унутма(ын! ет- Нэглирт васитэларинин сыгортасы Аэарба|чан Республи-касы Девлат Сыгортасы Коммерси(а Ширкати вэтандашлара махсус олан. Совет Иттифагында вэ харичи елкаларда ис-теНсал олунмуш автомо-билларин |ени га|дада — мугавила ги|матлари аса-сында кануллу сыгорта-сыны апарыр. Мугавила ги|матлорм— каНналмаси назара алын-магла совет автомобил-лари леракеиде сатыш ги)матларинин 3 гат да-(эриндэ, харичи автомо-биллар узра иса 5 гат де|еринда муа||ан еди-лир. Истисмар муддати 8 илдан артыг олма(аи ав-томобиллар бу га]да узра сыгорта олуна билар. By нов узра сыгорта олунан ' автомобиллар зеделендикде Несаблан-мыш сыгорта еданиши мувафиг га|дада арты-рылмагла еданилир. ВЭТЭНДАШЛАР! Шахси автомобилле-ринизи мугавила ги|мат-лари узра кенуллу сыгорта етдирме|и унутма-|ын. Бу мун багладыгы-ныз мугавила калачэ|и-низ учун е'тибарлы тэ'-минатдыр. Бу барада атрафлы мэ'лумат алмаг ва мугавила багламаг учун сиз Республика Коммер-си|а Ширкэтинин |ерли ра|он, шэНар девлат сыгортасы аментликлерине мурачиат еда биларсиниз. Девлат сыгортасынын бу ¡ени, самэрэли хидмат невундан истифадэ един! Бэдбэхт Надисэлврдон сыгорта Азарба|чан Республи-насы Девлат Сыгортасы Коммерсн(а Ширкати вэтандашлара бадбахт ha* дисалардан езларини сыгорта етдирма}и тевси)а •Дир. Бу нов сыгорта узра мугавила л эр    16 |ашдан 79 |ашадак олан ватандашларла багланылыр. Мугавилаиин маблаги 1000 манатдан аз олма|а-раг 1 илдан 5 иладак муддата баглана билар. Сыгорта Наггы сыгорта етдиранин пешасиндан асылы олараг hap 100 манат сыгорта маблагии-дан 0,25 гапикдан 1 манат 20 гели|едек муэ(|эн •дилир. Мугавилэнин гуавада олдугу доарда бадбахт Надисалэр баш верарса, дав лат сыгортасы орган лары шертлешдирил-миш сыгорта меблегини, )ахуд онун муэ(|эн Ниссэ-сиии ^едама|а там та'-минат верир. Экар сыгортанын бу неву сизи марагпанды- рырса, ра|он димт сы- м.'пумат ала биларсиниз. Ьэ,атыныэы Гортаеы акентликларина Сыгорта аиентннн еаа да Надисалардан мурачиат адиб атрафлы да'аат атмак олар.    атдирин! бадбахт сыгорта Девлат сыгортасы Республика Девлат Сыгортасы Коммерси|а Ширкати базар игтисадиЦатына кечид деврунда халг тасэрруфтынын бутун саНаларинда ичтимаи истеН-салын инкишафы, эаЬматкешларнн артан мадди ва ма'нови талабатынын еденилмеси ишина хидмэт едир. Девлат сыгортасы колхоз ва совхозларыи иг-тисадиЦатынын моНкэмлэндирилмэсинэ, Нам да «©-сиал тэ'минатына алава олараг зэНмэткашлэрии мадди та'минаты учун реал заманат верилмаси ними (еканэ, хе|ирхаН магсада |еналдилмишдир. Республикада шахси ва амлак сыгортасынын мухталиф невлари кениш |а|ылмышдыр. Онлардан ан кутлави шакилда |а|ыланлары: — На|атын гарышыг сыгортасы; — бадбахт Ьадисалардан сыгорта; ушагларын сыгортасы; — ушагларын бадбахт Надисэлэрдэн сытор* т асы* — алава пенси(а сыгортасы; — никаНадэк сыгорта; — мактаблиларин бадбахт Надисэлэрдэн сыгортасы;  вэтандашлара махсус тикинтиларин: ев эм- лакынын, наглиЦат васитэларинин, мал-гаранын; — тикинтиларин вэ ев амлакынын комплекс сыгортасы; — фарди эмек фаалиЦати ила машгул олан вэтандашлара махсус амлакын сыгортасы; — Нэ(эт(аны амлакын сыгортасы;  ичарадарлара махсус амлакын сыгортасы; — ги|мэтли материаллардан Ьазырланмыш аш-¡аларын, коллекси(аларын, антиквариатларын ва ин-чэсэнэт асарлэринин сыгортасы; кооперативлара, кооператив вэ ичтимаи ташки латлара, идарэ, муассиса ва ташки латлара мах- сус амлакын сыгортасы; — банк кредитларинин еданилмамаси рискинин сыгортасыдыр. Бу сэНифэда сиз кенуллу шахси ва амлак сыгортасынын бэ'зи невларинин ас ас шартлари ила таныш ола биларсиниз. Сыгорта муНум девлат тадбиридир. О халгы мызын рифаНыиы |ахшыпашдырмег м.гс.Ди дашы-¡ыр. Республика Девлет Сыгортасы Коммерси|а Ширкатинин хидметлеринден истифад» етме|и унут-ма(ын!    ____ УШАГЛАРЫН СЫГОРТАСЫ-ОНЛАРА ГАЛГЫДЫР Нерметли валиде|илар! Ушагларыиы-зы сыгорта етдирма|и унутма|ыи! Бу нов сыгорта мугавила лари догул-дугу кундан 15 (ашынадэк олан ушагларын х^рииа истеиилеи маблага багланылыр. Ушатый 18 |ашы тамам олдугда шартлашдирилмиш маблаг она ва |ахуд онун валиде|нлариие еда- иилир. Мугавилэнин гуввада олдугу деврда ушат зада аларса, саННати лоэуларса, она алава сыгорта (арды-мы верилир. Мугавилаиин шартларина мувафиг олараг сыгорта {ардымы ики-уч гат артырыла билар. ЕВ еМЛАКЫНЫН СЫГОРТАСЫ НикаКадак сыгорта Девлет сыгортасы орган лары * вэтандашлара мехсус олан бутун ев ам-лакыиыи -еыгортвсыиы апарыр. Сыгорта мугавилелари-ни 2 а|даи 11 а|адак ва 1 илдеи 5 иладак муддата истеиилаи маблага багламаг олар. Сыгорта мугавиласи 10.000 маиатадек маб-легда ев емлакы иазар-дан кечирилмадан, 10 мин манатдан артыг маб-лаге нее амлак (еринде иезердаи кечирилмакла багланылыр. Сыгорта Наггы (auia-|ыш евииин вази||атиндан асылы олараг hap 100 манат сыгорта моблагин-даи 0,15 гепикдан 0,40 гапи|едак муаЦеи едр-лир. Девлат сыгортасы ор- нилмасина тэ'минат ве-гаилары сыгорта Ьади- рИр. салари    вв    Ватандашлар!    Ев    амла- амлакы мэНа олдугда мугавилада шартлашди- кынызы вахтында сыгор-рилмиш маблагии еда- та етдирин. тикинтиларин сыгортасы НикаНадек (те» сыгорта ватандашлар у-Т" •« сэрфали сыгорта неву дур. Бу нев сыгорта мугавилелари 1 (ашдан 15 |а-шадэк олан ушагларын хе|ринэ валиде|нлари ва |а-хын гоНумлары тарафиндан багланылыр. Сыгорта олунанлара аила Нэ(аты гурдугда, (ахуд 21 (ашы-на чатдыгда мугавила узра шартлашдирилмиш мао-лаг еданилир. Шартлашдирилмиш га|дада сыгорта (ардымы ики-уч гат артырыла билар. Сыгорта муддати — ушагын (ашыидан, а|лыг сыгорта Наггы иса сыгорта етдиранин (ашыидан, сыгорта мэблэгиндан ва муддатиндан асылыдыр. Сыгорта маблаги сыгорта етдиранла Девлет сыгортасы органлары арасындакы разылыг узре му-э((ан едилир. Ьермэтли валиде(нлар! Ушагларын никаЬадэк |то|( сыгортасы иевуи-дан истифадэ един. Бу сизин учун фа(далыдыр. Ватандашлар! Сиз, ти-кинтиларииизи да(аринин 60 фаизи мигдарыида кенуллу > сыгорта етдира биларсиниз. Мугавила бир ил муд-датина багланылыр. Сыгорта Наггы тикинтиларин |ерлашди(и (ердан асылы олараг hap 100 манат сыгорта маблагии-дан 0,30 гапикдан 0,35 гапи|адак муа)|аи олунур. Девлат сыгортасы органлары кенуллу сыгор-та|а челб олунмуш ти-киитилар табии фалакат ва Надисалар иатичасии-да задалемдикда, маНв олдугда Несаблаимыш зарарии мугавилада шартлашдирилмиш га(дада еданилмасииа там та#-мииат верир. Тикинтиларин кенуллу сыУортасы Напыида алава ма'лумат алмаг ва мугавила багламаг учун |а-шадыгыиыз ра|ои узра девлат сыгортасы акеит-ли|ииа мурачиет еда би-лерсиииэ. Нерметли ватандашлар! Тикинтиларииизи вахтыи-да кенуллу сыгорта ет-дирма(и уиутма|ыи! Сыгорта муЬум девлэт тадбиридир. О, халгын мадди рифаЬыны jахшылашдырмаг мэгсэди дашьцыр. A30PSAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ДвВЛвТ СЫГОРТАСЫ КОММЕ PC MJA ШИРКвТИ. Баш редактор т. т. руаэмов Ежедневная евщеетвенномюлнтнчваия газете I Редеисн|емм унввны:    ЗТ015*, ЕАКЫ ШФНФРИ, I Нвв^”‘|" ,|^^тор Азербайджанской Рвспубпмкн.    I    КИРОВ ПРОСПЕКТИ. IE.    I A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ I    I    “Т™™    J""    |    ™ ВЭ «ХАЛГ ГЭЗЕТИюНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ | «Халг газети».    I    93-62-3/,    i-aa.    “ Л. Индекс 66814    Ч    Г    2    3    4Ve 7 0 9 10 11 12 13 14 Бакы, «AaapOajaaB» вэтряЦатынын мэтбээсн. ;