Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 18, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 18, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ1» ДЕКАБР 1М1-ЧН ИЛ-*^ Mt 241 A39P5AJ4AHblH AÜECTAGHJA К0МИТ8СИ ОЛАЧАГМЫ? МУХБИРИМИЗИН СУАЛЛАРЫНА РЕСПУБЛИКА ХАЛГ ТвКСИЛИ НАЭИРИ, ПРОФЕССОР Р. ФЕ13УЛЛА4ЕВ ЧАВАБ ВЕРИР Сушя:    Профессор, J9гин ки. елми-техники тэрэгги ол-мадан мустэгиллик ]олуна гэ-дэм гojмyш республикамыз сосиал вэ игтисади саЬэдэ урурлу аддымлар ата бил- М83. Чаваб: Элбеттэ. Елми вэ елми-педагожи кадрларын Ьазырланмасы вэ аттестаси-)асы мэсэлэлэри мустэгил девлэтин елмИ'Техники тэрэгги истигамэтиндэ инкиша-фынын тэ’минаты учун му-Ьум эhэмиJJэт кэсб едир. Азэрба]манда елми вэ елми-педагожи кадрларын - ат-тecтacиJacынын Пэ]ата кечи-рилмэси мувафиг cэлahиJjэ-тэ малик девлэт гурумуна Ьэ-валэ едилмэлидир. AзэpбaJ' чан AттecтacиJa Комнтэси белэ бир гурум ола билэр. Бу тэшкилат сосиал-игтиса-ди вэ мэдэни инкишафымы-зын вачиб истигамэтлэри уз-рэ елми вэ елми-педагожи кадрларын ]уксэк cэвиJJэли aттecтacиJacыны тэшкил ет-мэ1э имкан верэр. Суал:    Ларадылмасы нэ- зэрдэ тутулан аттестаси]а комитэсинин тэркибинэ Ьан-сы белмэлэр дахил олмалы-дыр? Чаваб: Мэним фикримчэ. ААК-ыи тэркибинэ комитэ-иин пленуму, рэ]асэт heJ'эти Вэ олмалыды} НИН тэрки( узв дахил етмэк мум.сундур. Бундан элавэ. аттестаси]а комитэсинин структурунда Н плкпуту,    Iitj о »я експерт шу^алары дахил малыдыр. PaJacoT heJ’aTH-н тэркибинэ 15—1^ нэфэр Ьугуг хидмэти, илкин експер-тиза болмэси, девлэт муфэт-тишли]и вэ инзибaти-Japдым-чы белмэ да олмалыдыр. AттecтacиJa комитэси елм, тэЬсил, • техника вэ мэдэниJ-Jэтин мухтэлиф саЬэлэри узрэ елми вэ елми-педагожи кадрлара алимлик дэрэчэси вэ елми ад верэн девлэт ор-ганыдыр. ААК елмлэр доктору вэ елмлэр намизэди алимлик дэрэчэси. профессор вэ досент елми адлары верилмэси илэ баглы ола-раг Jyкcэк cэвиJJэли елми вэ елми-педагожи кадрларын аттестаси]асынын вэ-зиJJэти вэ тэкмиллэшдирил-мэсиндэ мэc’yлиJJэт дашы-малыдыр. Суал: Сизчэ. кoмитэJэ нэ кими вэзифэлэр вэ Ьугуглар верилмэлидир? Чаваб: Комнтэнин эсас вэ-зифэси Jyкcэк ихтисаслы елми *вэ елми-педагожи кадрларын аттестаси]асыны тэшкил етмэк, елми дэрэчэ вэ адлар иддиачыларына ваЬид тэлэблэри тэ’мин етмэк, дис-сертаси]а ишлэринин кeJфиj-jэтинэ, онларын елми вэ тэч-руби эhэмиJJэтинэ нэзарэт етмэк, Азэрба]чан Респуб-ликасынын елми гудрэтинин елмин вэ халг тэсэрруфаты саНэлэринин инкишафы оа-хымындан даЬа да артмасына наил олмагдыр. ААК ез гаршысына го]у-лан вэзифэлэрэ му зафиг ола-раг али мэктэблэрин вэ ел-ми-тэдгигат институтлары- нын шураларыньга вэсатэти эсасында докторлуг диссерта-си]аларынын мудафиэси. вэ елмлэр намизэди алимлик дэрэчэси верилмэси учун их-тисаслашдырылмыш шура-лар Japaдыp. ШуралаГра му-дафиэ учун диccepтacиJa гэ-бул етмэк Ьугугу верилмиш ихтисасларын cиJahыcы вэ Ьэмин шураларын шэхси тэр-киби дэ аттестаси]а комитэси тэрэфиндэн муэ]1эн вэ тэсдиг олунур. ААК мувафиг ихтисаслаш-дырылмыш шуранын тэгди-маты эсасында елмлэр доктору алимлик дэрэчэси верир, ихтисаслашдырылмыш шура-ларын елмлэр намизэди алимлик дэрэчэси вермэк барэдэ гэрарыны тэсдиг едир. Ко-митэ Ьэмчинин али мэктэблэрин вэ елми тэдгигат инс-титутларынын елми шурала-рынын вэсатэти эсасында профессор вэ досент елми адлары верир. AттecтacиJa комитэсинэ даЬа бир муЬум вэзифэ Ьэ-валэ едилмэлидир. СвЬбэт дикэр довлэтлэрдэ верилмиш елми адлар|>ш вэ алимлик дэ-РЭЧЭЛЭ1ЖНИН AзэpбaJчaндa, ААК тэрэфиндэн верилмищ аттестат вэ дипломларын ди- дыр.    мындан керкэмли наилиПэт- Суал:    Фасилэсиз милли лэрэ маликдирсэ вэ Ja елми- тэЬсил програмынын Ьэ]ата техники ингилабла баглы иш-кечирилмэси бахымындан ат- лэмэлэрин муэллифидирсэ. TecTácHja комитэсинин фэ-aлиjjэтиндэ Ьансы xycycnj-]этлэр взуну бурузэ верэчэк- : Бэллидир ки, Азэр-6aj4aH елми гуввэлэринин 70 тэЬсил, мэдэни]]эт вэ инчэсэ-нэт саЬэсиндэ узун иллэр танынмыш, JyKcaK cэвиJJэли мутэхэссисдирсэ ААК она мустэсна Ьал кими диссерта-CHja мудафиэ етмэдэн про- кэр елкэлардэ нострификаси-]асындан (бэрабэрлэшдирил-мэсиндэн) кедир. Комитэ Ьэм дэ ]уксэк , Ьэвалэ едилмэлидир. ихтисаслы елми вэ елми-пе- Башга бир мэсэлэни дэ дагожи кадрларын аттеста- гejд етмэк HCTaJnpaM. Экэр си]асы мэсэлэлэри узрэ ху- Ьэр Ьансы бир шэхс милли I уси буллетен бурахмалы- дирчэлиш вэ инкишаф бахы- фаиздэн чоху али мэктэблэр-    фессор елми ады вермэк Ьу- дэ чэмлэнмишдир. Али мэк-    гугуна малик олмалыдыр. тэб муэллимлэри ичэрисиндэ^ Лэгин ки, бунун учун ихти-тэчрубэли, узун иллэр елми-    саслар cиJahыcынa Jeни «мил- педагожи иш саЬэсиндэ ча-    ли тэрэгги» ихтисасы дахил лышмыш, лакин алимлик дэ-    едилмэлидир. Бу га]дада про фессор елми ады да али мэк-тЫЗлэрин вэ елми тэдгигат институтларынын елми шу-раларынын тэгдиматы эсасында верилэ билэр. НэЬа]эт, белэ бир муЬум чэЬэт узэриндэ дaJaнмaг ис-тэjиpэм. Блмлэ!^ намизэди вэ ]а доктору алимлик дэрэчэ-синэ, досент вэ Ja профессор елми адына тэгдим едилмиш ишлэрин експертизадан кечи-рилмэси зэрурэти ]аранарса харичи pэ’j усулундан исти-фадэ етмэк олар. Ьэм дэ бу, кечмиш ССРИ Али Аттеста-си]а Koмиccиjacындa олдугу кими кизли дeJил, ачыг, квр- кэмли мутэхэссислэрин иш-тиракы илэ кечирилмэлидир. рэчэси олма]ан шэхслэр вар. Мараглы будур ки, Ьэмин муэллимлэр эсасэи милли вэ Ja белкэ xycycиJJэтл9pи илэ баглы орижинал елми тэдги-гатлар апармыш, бэлкэ мэЬз бу сэбэбдэн вахтында дис-cepTacHja ишлэрини мудафиэ едэ билмэмишлэр. Буна кв-рэ да милли филoлoкиJa, дил-чилик, тарих, мэдэниJJэт, инчэсэнэт вэ дикэр ихтисас-лар узрэ мувафиг али мэктэблэрин вэ елми тэдгигат институтларынын елми шу-раларынын вэсатэти эсасында намизэдлик диccepтacиJa-сы мудафиэ етмэмиш шэхс-лэрэ досент елми ады, докторлуг диccepтacиJacы мудафиэ етмэмиш елмлэр нами-зэдлэринэ исэ профессор елми ады верилмэси дэ ААК-а СеЬбэтн Jaзды: В. ШАЬБАЛАОГЛУ. /¡if ¡ujosMpuMüx щлшг, вробтщ УМИД ВАР, кемэк Аздыр Лерик paJoнyндa 39 мин чатдырылан баглар гэдир-600 Ьектар экинэ Japapлы са- гиjмэтдэн душду. Ьэ, кифaJэт гэдэр ишчи гув- Лерикдэ узум jeтишдиp-вэси вар. Ди кэл ки. мэЬсул mbJhh сэрфэли олдугуну аша-Jeтишдиpмэк чэЬэннэм эза- гыдакы фактлар субут едир^ бына чеврилиб. Бу ил paJOH- Эввэллэр 2—3 aj ишлэjэн да 3.423 Ьектар сапэдэн колхозчу галан вахтларыны 2 902 тон бурда, арпа, чов- бош-бекар кечирирди. Алды-дар кетурулуб. Зэмилэрин гы мааш да чуз’и олурду. Н. Ьэр Ьектарынын мэЬсулдар- Нэриманов адына совхрзун лыгы вур-тут 8.5 сентнер- yзyмчyлyJэ кечмэздэн эввэл дир. Эксэр тэсэрруфатларда иллик кэлири 400—450 мин мэЬсулдарлыг 4—7 сентнер. маната кучлэ чатырды. 1986-М Ф. Ахундов адына сов- чы илдэ исэ 1 милjoн 180 хозда исэ Ьэтта 2.9 сентнер- мин манат кэлир элдэ едил-дир. Кэндлэрин бэ’зилэринэ ди. Устэлик 511 фэЬлэ езунэ ади 1ол белэ Joxдyp. Халг даими иш JepH тапды. Шин-маарифи. мэдэниJJэт. cabnj- кэдулан кэндинэ асфалт 1ол 1э об1ектлэри чатышмыр, эЬа- чэкилди, эмэкчилэр аг даш-линин Ьэ1ат сэвнЛэси кун- дан икимэртэбэли. Japaшыг-дэн-гкунэ пислэшир. Даг кэнд- лы евлэр тикдилэр. Мэктэб, лэринин кундэлйк эрзаг мэЬ- ушаг багчасы, хэстэхана му-сулларына тэлэбаты едэнил- асир услубда тикилмиш тэзэ мир. Белэ Ьарачан кетмэк биналара кечурулду. Даг олар? Чамаатын кузэраны- кэндлэриндэ фэрди миник ны 1ахшылашдырмаг, pajo- машынлары KopyHMoJa баш-нун учурума Jyвapлaнaн иг- лады. Бутун бунлар узумун тисади]1атыны Jyкcэлтмэк, Ьесабына газанылды. ГУЛД9^ЛАРЫН олиндан JAXA РТАРМЫШЛАР Ьазырда A3ap6aj4aH Pec-публикасы Дахили Ишлэр Назирли1инин Истинтаг Ида-рэси тэрэфиндэн тэЬгиг олу-нан чина1эт иши субут едир ки. ермэни Japaглылapы Совет Ордусунун вэ ССРИ Дахили Ишлэр Назирли1и дахили гошунларынын -Ьэрби гуллугчуларындан ез чина- лэр: Константин вэ AлeкceJ Гарабагын даглыг Ьиссэсинин aзэpбaJчaнлы эЬалисинэ гар-шы чинaJэтлэp терэтмэли — азэрба1чанлылары киров тут-малы, онларьга мал-гарасыны oгypлaJыб гулдурлара тэЬ-вил вермэли идилэр. Ьэрби гуллугчулар белэ «мэкдаш-лыг»дан эвйэлчэ имтина ет- иллэрлэ Jыгылыб гàлмыш сосиал проблемлэрэ энчам чэк-мэк учун нэ етмэли, Japan-мыш вэзиJJэтдэн нечэ чых-малы? Алты ил эввэл узумун ке-ту1унэ бир дэфэ балта ча-лынды, инди икинчиси вуру-лур. Бутун саЬэлэрдэ thJ-мэтлэр артыб. Узумчулук Ра1онда тэзэчэ фэaлиJJэт9 нормативлэрини исэ 1ада са-башла1ан ичра Ьакимииэти лан 1охдур. Мэсэлэн, эл илэ чохлу белэ <!этин суаллар 160 квадратметрлик шум гаршысында галыб.    учун 3 манат 37 гэпик. 120 - ВазиЛэт „энз |ахшы та- эд««    ХгаЖ1о нышдыр. — де1э Лерик ра- ‘ тэнэ1ин багланмасы JOH ичра baKHMHjjBTHHHH    3 манат 35 гэпик ве- ^'’“мхтилэ Р“™Р- бэтэ башла)ыр, —    суллугун    кундэн-кунэ    ар’гды- бурада 10 ил РЭ^бэр вэзифэ- ^У^У 5охунТ’“хыман рам. Кэндли бир нев суст- Узумчулэр Ьаглыдырлар. лэшиб. И11З1ЭК эллэри coJy- Лэгин буну республика Кэнд 1уб. гaJгы. Ьермэт кермур, Тэсэрруфаты вэ Эрзаг на-ишлэ]ир, амма аз газаныр. зиpлиJиндэ дэ билирлэр. Ам-Белэликлэ. мин чур эзаб- Ьэрэкэт 1охдур. Олса]ды. эзи1]этлэ экилмиш узум баг- ^здрэсэ невунун тону 940 ^“н?н"*ГлэрдТ%1онда маната, Изабелла невунун 3.500 Ьектар узум саЬэси тону исэ 820 маната алын-олуб. Ийди 2.436 Ьектары мазды. Галан невлэрин ги1- ^умЯун инТиш|:    бу»“ бэнзэрдир. фы илэ элагадар 1ени. Ьэм ¥зумчу зэЬмэтинин бэЬ-ДЭ конкрет програм Ьазыр- рэсини учуз ги1мэтэ са-ладыг. Елэ бу ил дэрилмиш . ханда истэр-истэмэз руЬдан узум Ьесабына мевчуд шэ- душур, торпага. езунэ ина-раб заводуну ^енидэн гур-саг. Ьазыр мэЬсулу габлаш-    мы елур. дырыб тичарэт тэшкилатла- Ьазырда узум баглары бе рына кендэ^эк 20 милJoн    чэрилир. Н.    Нэриманов ады- манат кэлир кетурэрик....    на совхозда.    «Гэлэбэ» совхо- паюнлаоындан фэрг-    зунда ишлэр    нумунэви гуру- ли олараг Лерикдэ узум дэм-    луб. Пл^си™ лар ^ даТ1аКачла- Узумчулэр филлоксера зэрэр-llлaнтacиJaлdp д ^ ¿сасэн веричисинин сур этлэ Jajыл- ?^Г‘™о^'"ркясители Ба1ан-    масынъга    гГршысыны алмаг Мэдрэсэ. Ркасители. Жа невлэрГ бечэрилир.    мэлидирлэр. Ьэмин саЬэлэ- пепик vsvmySyh шэкэрли1и    рнн лэгв    едилмэсн лэнкиди- í» ГуксКХ тэхминэн 20    лир. 0зу    дэ бу ишдэ тэсэр- фаиздир. PaJOH аграр-сэна-Je комбинатында дедилэр ки. 11 ил эрзиндэ узумчулукдэн 44 милJoн манат кэлир элдэ едилиб. Эн Jyкcэк нэти руфатларын тэгсири 1охдур. Республика Назирлэр Кзби-нетинин гэрары верилмэлидир. Ьэлэлик нэ гэрар вар нэ дэ иши апармаг учун куч-лу тракторлар, плантаж ко- чэ 1985-чи илдэ газанылыб. ханлары, дикэр техники ва- п вахт певлэтэ 7.400 тон эвэ- ситэлэр. Лени саЬэлэр Ьазыр 1П099 тон Y3YM тэЬ- олмадыгындан бэрпа ишлэри зинэ 10.922 тон узум    керулмур.    Тинклэрин    алы- вил верилиб. Сон ики илдэ    кэтирилмэси башлы-ба- Ьэмин кестэричи JapыoaJapы    бурахылмышдыр.    Лу- азалыб. Бу ил 7 мин тон эвэ- гocлaвиJaдaн кэтирилэчэк Ьэр зинэ 5472.3 тон узум ]ы?ы- чалаг тинки учун 2 манат зинэ    I ' „лмэди1и -33 гэпик Ьагг едэнилмэли- лыб. Плана эмэл едил Д J    Тэлэб олунан 450 мин учун 1 мил1он манат кэлир дддд хинкэ 1 милjoн 35 итирилиб. Бунун сэбэбини манат вэсаит лазымдЫр. Иг- пя1он агоао-сэна1е комбина- тисади чэЬэтдэн зэиф олан pajoH аграр- J    gy    элбэттэ.    чэ- тынын баш директору. Р у„„д„р вэсаит 1охдур. олан публиканыи халг депутаты    гуввэдэн    душуб.    Jax- Атахан Шири1ев белэ изап    ^д^р ки. Кэнд Тэсэрру фаты вэ 0рзаг HaзиpлиJи бу етди: — Сэрхошлугдэ мубаризэ Ьаггьшда бэднам . гэрар Тзумчулэрин мэс’улиЛэтини азалтды. Чбху Kyja кедэрэк плaнтacиJaлapы дагытмага башлады. «ЗЫ1Мэтлэ apcaja саЬэдэ дэ лериклилэрэ ке-MdjHHH эсиркэмэсин. Телман ЭЛИЛЁВ, «Халг гэзети»ннн мухбири. Элисэфа ЬЭСЭНОВ; Jэткap мэгсэдлэри учун не- дилэр, лакин тэЬгирлэрдэн, тифадэ едирлэр. Бу 4HHaj9T иши бир дэ она керэ мараг догурур ки, Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ Jepлэшэн Ь|эрби белмэлэрдэн дeJyшчy-лэрин ермэни гулдур дэстэ-лэринэ чэлб олунмасы меха-низмини MyaJj0H дэрэчэдэ ачыб кестэрир, ...Hoja6pbiH 9-да ССРИ Дахили Ишлэр HaзиpлиJи дахили гошунларынын Ханкэн-диндэ Jepлэшэн белмэсинин Ьэрби гуллугчусу Константин Василенко Ьэрби Ьиссэдэн кэнарда бир груп ермэни тэрэфиндэн тутулмуш вэ зор кучунэ Мардакерт paJoHynyH эразисиндэки ермэни гул-ДУР дэстэлэриндэн биринин мевге1инэ апарылмышды. Елэ илк диндирмэ зама-ны гулдурлар К. Василенко-ну этрафлы соргу-суала . ту-туб Ьэрби гуллугчулардан ишкэнчэлэрдэн вэ вэЬшичэ-синэ дoJyлдyкдэн сонра го-1улан шэртлэрэ разылыг вер-мэ1э мэчбур олдулар. Он-лара ЭЛ гумбаралары вэ Со-Jyr силаЬ вердилэр. К. Василенко вэ А. Дерн-пас алдыглары тапшырыгы JepHHa JeiHpMaK учун респуб-ликанын Тэртэр pajonyna рус Ьэрби гуллугчулары зор кучунэ, 1ахуД пул вэ THJM9T-ли ЬэдиJJэлэp Ьесабына ез тэрэфлэринэ чэкмэк вэ он-лардан азэрба!чанлы эЬали-Ja гаршы истифздэ етмэк-дир. К. Василенко вэ А. Дерн-пас Ьэмчинин билдирмишлэр ки, Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ хидмэт етдиклэри муд-дэтдэ онларын Ьиссэсиндэн он нэфэрэ JaxbiH Ьэрби гул-лугчу Joxa чыхмышдыр. Кон-стантинин вэ AлeкceJин фик-ринчэ, чох куман ки, онлар ермэни гулдур дэстэлэринин узву олмуш вэ Ьазырда aзэpбaJчaнлbIлapa гаршы те-рэдилэн чинaJэтлэpдэ ишти-рак едирлэр. ‘ Гулдурларын кезиб-долашмалы олмадылар. Тезликлэ эскэрлэр нахыр отаран бир чобана раст кэл-дилэр. 0Jни-бaшbI текулэн Ьэрби гуллугчулары ермэни JapaглылapbI Ьесаб едэн чо-бан онлара атэш ачды. Гор-ху1а душэн де1ушчулэр чо-баны зорла инандыра бил-дилэр ки, Ьэрби гуллугчу-дурлар вэ JeJиб-ичмэJэ бир шeJ «ахтарырлар. Чобан еЬ-тиJaтbI элдэн вepмэJиб онла-ры евинэ кэтирди. сонра исэ киминлэ JaxblнлbIг етди^ини    Зерли милис ше’бэсинэ му сору шмушдулар. Констан- . рачиэт етди. Константин Ватин хидмэт JoлдaшbI вэ Ьэм-    силенконун вэ AлeкceJ Де- 1ерлиси, сырави эскэр Алек-    рипасын «cэJaЬэтнaмэcи» бе- cëJ Дерипасьш адыны чэк-    лэ баша чатды. Тэртэр Ра- мишди. ЧинaJэткapлap Ва-    1он Дахили Ишлэр ше’бэсин- силенкону мэчбур етдилэр    дэ онларын устундэн 4 эл Joлa душдулэр. Онлар чох .сеЬбэтиндэн Константинэ вэ AлeкceJэ мэ’лум олмушдур ки. А. Дерипаса мэктуб Jaa-сын. Групун узвлэриндэн бири бу мэктубу Ьиссэнин нэ-зарэт-бурахылыш мэнтэгэси-нэ чатдырды вэ тезликлэ AлeкceJ К. Василенконун Ja- тэрибэ эЬвалатлар данышды- ки. лап бу JaxbIHлapдa чина-JaTKapnap Виктор адлы бир. Ьэрби гуллугчуну ез тэрэф''-лэринэ чэкэ билмишлэр вэ Ьазырда о, кечмиш lUayMjaH pajoнyндa ермэни japaглbIлa-рына кемэк едир. К. Василенконун вэ А. Дерипасьш дeдиJинэ керэ. ермэни japaглылapынын сэ-рэнчамында олан эсас силаЬ-лар «Лереван заводларында Ьазырланыр вэ вepтDлjoтлap-да Даглыг Гарабага дашы-ныр. Бунунла JaHambi, онла-ры элэ кечирмиш гулдурлар мухтэлиф нов харичи гилаЬ вэ двJyш сурсаты илэ силаЬ-ланмышлар. А. Дерипасьш ифадэлэриндэн бу да мэ’-гумбарасы    вэ сунку-бычаг '    лум олмушдур ки. декабрын тапылды.    8-дэ Ханкэндиндэ Jepлэшэн Ьэрби гуллугчулар    рес-    гоншу Ьэрби Ьиссэнин мев- публика Ьугуг муЬафизэ ор-    rejHH4aH «Алазан» ганларынын эмэкдашларына нына кэлиб чыхды. Гулдурлар башыбэлалы дeJyшчYлэpин гаршысында белэ тэлэблэр ирэли сурду- лар. Онларын дeдиJинэ керэ. ермэни Japáглылapынын ез гаршыларына гoJдyглapы муЬум вэзифэлэрдэн бири типли ракетлэрлэ IlJyшaja атэш ачылмышдыр. О. езу бунун шаЬиди олмушдур. Ьэмин иш узрэ истинтаг давам едир. (Азэринформ). ШЛОМИН ИКИ ВАР (Эввэлн 1-чн сэЬнфэде) НИН катиби И. Мэммэдов бэ]ан елэди: Кэнд Совети-НИН сэдри Мэлик Мэммэ-довун ишдэн чыхмасы мэс-лэЬэт билиниб. Лакин де-путатлар эл галдырмадылар, ceccHja дагылды. Бу Ьади-сэ ИКИ дэфэ тэкрар олунса да мэЬэл гoJyлмaды. Мэлик Меммэдов ишдэн кет-мэли олду. Нечэ дeJэpлэp, куч-бэла илэ. Бу «просесдэ» бэлкэ да reJpH-гануни Ьеч нэ Jox иди. Тутаг ки, Мэлик Мэммэдов пис кшлэмишди (Ьэр-чэцд Ьеч вахт бу Ьагда сеп-бэт KeTM8jH6) вэ ону Ьансы гэбаЬэтинэ керэсэ ищ;дэн чыхартдылар. Кэлин керэк онун jepHHa кими сечди-лэр? Бах сез-сеЬбэт бурада чезэлэнирди. Чунки онун JepHHa едэ адак сечдилэр ки, КИМ ону тaныJыpдыca инана билмирди. Сечилэн адам Чамал Намазов иди. О. Саманлыг кэнд мэдэииJJэт евинин директору ишлэJиplди. 12 ил муддэтиндэ чамаат ара-сын да    мэдэниJ’Jэт JajMarna Jox. чахнашма салмагла ад-сан газанмышды. Мэн онун эмэллэри илэ ИКИ ил эввэл «таныш» олмушдум. О вахт peдaкcиJaмызa бир mHKaJaT мэктубу Jaзыл-мышды:    алтында    285 нэ- фэрин имзасы вар иди. Онлар pajKOM катиби Р. Ьусе]новун MикaJыл Эс-кэрову сэдрликдэн чыхар' масына е тираз едирди-лэр. Мэн о. вахт Ьэмин мэк-тубун изи илэ Саманлыг кэндинэ кедэндэ адамларын чоху деди: — Бизим о мэктубдан хэ-бэримиз Joxдyp. Имза атма-мышыг. Ьамысы Чамалын ишидир. Инди дэ гапы-гапы душуб чэбЬэ дузэлдир. Кар-тоф исэ челдэ галыб. Ча.мал Намазовун вэ она Ьавадарлыг едэн достла-рынын белэ мэктублары нэ-тичэсиндэ кэнддэ сон уч илдэ дерд дэфэ колхоз сэдри дэJишилмишди, тэсэрру-фата 6eJyK зэрэр дэJмиш• ди. Ьеч КИМ ишэ чыхмаг истэ.мирдн. Анчасг Чамал-кил Ьэр JeHH сечилэн сэд-рэ ултиматум    кендэрирди- лэр ки, онлара гулаг асмаса ишлэмэJэ гoJмaJaчaглap. Ча.мал вэ достлары чамаата ке.мэк етмэк    эвэзинэ Ja Кэнчэдэн. Ja    Шэмкирин Чардахлы кэндиндэн Кэдз-6aJ pajKO.MyHa    телеграм ву- pypW-^ap: «М^ум девлэт ишлэри илэ элагэдар Мос-KBaJa (вэ Ja БaкыJa) кет-диJимиз учун бизи ахтар-мaJын». Сонра да aJлapлa Бакыда, Москвада отуруб Саманлыг кэндинин проблем-лэрини «Ьэлл едирдилэр». Joxлaмa бригадасынын бири кэлир. бири кедирди. Сэдрлик устундэ дава-да-лаш кэсилмирди. Ади бир мэдэниJJэт «ишчиси керэсэн бу гэдэр пулу Ьарадан алыр-ды ки. JoxлaJычылapы Мос-квадан узу бэри Саманлыг кэндинэ текурду? Онун 'эмэллэриндэн гоЬум-эграба-сы да, бутун paJoH чамаЭ-ты да безмишди. Ьэтта бир дэфэ мэнэ дэ белэ дедилэр: .    — ФeлJeтoн Jaзмacaныз чанымыз rypTapMaJaMar... Мэи о вахт бутун эмэл-лэрини Чамалын узунэ де-мишдим. Ьэтта Ja3Mar да истэмшцдим. Аимвг писи-Н8 Ja3Man>m дв она JyiccaK mjM9T олдугуну душунуб фпкрямдэя двнмушдум. Не едэсэн ки, тале Чамал На-маэову бу JaxiAMapffi Jeae гаршыма чыхартды. взу дэ нечэ? «Агсаггал» гиJaфэ-синдэ. Мэя Саманлыг кэнд Советинин бир нечэ депута-тындан: «Чамал Намазовун кэнд Советинэ сэдр олмв-га Ьаггы вармы?» Aeja со-рушдум. «Сяэ аллаЬ'. бион бу ишэ raiMaJbiH»—дедилэр. Бах будур чэлпэшик вЬвалат! Вах будур mHKaJaTH Japa-дан1 Мэн онда кердум ки, гэлэмин ИКИ учу вармыш... Jaaa-Jaaa JYкcэлмэк дэ олар-мыш... 3. СЭХАВ9ДШН на истаЯ!^ Директор мэсэлэни би-лэида бэрк Ьирслэнди. рэи-ки агарды вэ чыхарыб. папирос Зандырды.’ Эввэлчэ елэ баша душдум ки, мэним калишимэ нараэылыг eflajHp. Сонра билдим ки, тэкчэ бу МЭСЭЛЭДЭН втм JeAQH дэфэ Joxлaмa кэлиб. Афэр 8ли)е9а ишэ MYBЭ^ гэтя (эрнэесяидэ дэ белэ Зазыб) кетурулуб. Аналыг Ma’ayHHjJaTHiia чыхмыш Кулназ AлыJeвaIlын эвэзинэ. О raJuTHbirAaH сонра тоса-дуф нэтичэсннда ajAFHUH сындырмыш Хатын ^устэ-мованыц дэрслэрмнн апа-рыб. HohajBT, бир кун о да сагалыб ез ишинэ чы-хаяда ; Афэр aAHjesa ним aJarыны бир башмага дирэ-Jh6 разылашмады: «Башга иш мэнэ лазым дeJил». аазышманын гызгын ча-рында Jaxшылыг eл9Jиб Афэр ЭлиJeвaкы ишэ кетур-муш мэктэб директору Аббасэли 'ИбраЬимов ше-hep Советинэ сэдр кет-миш, онун JepHH0 Габил Ал-лahввpдиJeв директор се-чилмишди. (Эслиндэ Сэха-вэдднн Нэсибова да елэ бу лазым иди, даЬа узаглара, даЬа этрафлы JaaMar олар- ды).    * Ьалбукн Афэр Эли]ева алты aJ эввэл азад едил-мишдн. Лакин тэзэ директор А. ЭлнJeвaн^lн Ьалына ачыды. Ьэм да коллективдэ )едди двфв мвктвбия кол- дедя-годуну нвсм»к хатирино лективиня бнр Jep» Jurufr    Jas- ды вэ HCTaAHjH иши тэклиф етди. Афэр квлмэди. Рэс-мн идарэлэр онун Ьагсыз олдугуну баша салсалар да - roj ахы^^свауму га- ГрГЖддя!:®'’hÄ багча AejHM. ^лиядэ Афэр кэтирди:    «0з JepHHa бэр- ЭлиJeвaны ишэ ганунсуз ко-    иш    ла- турмушук. Чунки онун ТЭ-*    дeJил». Муэллимлэр' лар. Оида директора Ьагг газандырдым. Илк сезу директорун тэд-рис <ишлэри узрэ ц^вяни Аббас ЭлиJeв деди: Jинaты .бизэ Jox. мэишэт хидмэти комбинатына олуб. Инди дэ бутун дyнJaны ба-шымыза текуб. Нэ гэдэр JoxnaMar блар? Муавин данышдыгча ду-шунурдум: Ьагсыз олдугуну билэ-билэ эдалэт тэлэб ет- дэ Jaзышмaдaн. ]охланыш-дан безиб онун .ишсиз гал-дыгы (кямия тэгсири уч-батындан) aJлapын пулуну (бэрпа пулуну) JыFмaг истэ-дилэр. лакин Афэр (эслиндэ Сэхавэддин) ипэ-сапа  Jaтмaды. , Онда директор мэк олармы? 148 немрэли мэчбур олуб эмэк китабча-техники пешэ мэктэбинин сыны почтла езунэ кендэр-кечииш муэллими Афэо ди, ону да кетурмэди. ЭлиJeвa белэ Joл тутуо, Мэи шикaJэтчи Афэр «иш просесиндэ Ьеч бир Эли]ева илэ керушэ билмэ-чэза вэ хэбэрдарлыг ал- дим. Лаздыгларыиы она де-маса да» (мэктубунда белэ мак hct8Jkpahm. bajar Jpл-Jaзыб) ишдэн чыхарылмасы дашы Сэхавэддин Нэсибов барэдэ Ьэр JaHa чар чэкиб. дд чагырыша кэлмэди. Иши-Ьагсызлыга Ьеч ким би- ми гуртарыб haj8Ta душэн-канэ дeJил. Мэн дэ онун ‘Дэ уз-узэ кэлдик. (Бэлкэ мэктубуну ‘ oxyJaHAa белэ дэ мэним белэ чох отура-Ьисс кечирдим. Лакин Ьэ- чагымы зэнн етмирдн). мин мэктубун изи илэ ке- Нэ • гэдэр сеЬбэтэ чэкдимсэ дэндэ тэрсини кердум. Бэ- Захынлыг вермэдо: <Мэндэ ри башдан де]им ки, Ьеч гэнэдлэр вар, * Афэри наЬаг КИМ Афэр ЭлиJeвaны ишдэн чыхарыблар» AejHö дурур-чыxapмaJыб. Садэчэ олараг ду. Лакин ^нэдлэри дэ езунун Ьиккэсими, Joxca пе- кестэрмэди. Афэрин чагы-шэ мэктэбиндэ физика муэл- . рыша кэлмэмэсини исэ ев-лими ишлэJэн hdjar Joлдaшы дэ корпэ олмасы илэ изап СэхавэДднн Нэсибовун » . ej- етди. Вас керэсэн ишэ иечэ ^ ратмэси учбатынданмы иш- кэлэчэк? 14 ajflan бэри да-сиз галыб. Дуз 14 aJ олар. вам едэн 1азышмалар. Jox-Белэ дэ AejH(6i9p: езу Jыxы- * ламалар. ган гаралыгы нэ-лан агламаз.    Ja    лазым имиш? Маи уч мэктубдая еэЬбэт ачдым. Истадэм де|ам ии, аг кагыза иэ десая Jaaa бмлэрсэя... Ьэиля нушжул пш-xajar да, ea4»6aja гам JaxMa да, беЬтая делу сичяллэмэ дэ. Нэднр бязи бу {оддара да’вэт едэя? Ьэ1атвш чэтяя аяларымы? алмядэ Ьехму оланлараш сарнштасяэдм|яяя7. ВяртэЬэр аялэсяин caxaajai Офедщ|а адя|еваяы нхтисара салыб '1ерииа гоЬум кетурэядэ, элбэттэ, Jaaanar (мэядэ белэ мэктуб вар). КеЬмэ бшопкдэ MepaHjJa ко1^эсин» ягтясади)]ат Ш1гбасвмэ башчылыг едав Зивэр aflMjeaaja JepHHH TaHMTMaJaiQU. элбэттэ, ]азачаг (белэ мэктуб да вар). Бнр дэ аг раякэ гари де]эндэ кулмэли мэитублар 1вэылачаг (нечэ ки, 1азылыб). By, мл1здэ иштн- гамыя сэсснз гясасыва бэизэ]ир. Чунки белэ май-туб |азавыя элкндэн башга Ьеч яэ кэлмир вэ она керэ дэ имза атмыр. Имзасызлыг исэ бязям итиб41атма-гыиыз демэкдяр. HKja чамааты олмазьга эзаба сальфыГ ИЯ. кезуиуз керэ-кера езумузу ятярэк? Вэ гэлэмкк нкнн- ' в«лшыхлы. «Халг гээетк»яян иухбнри. КЭДЭБЭ4 paJoHy. Игтисадицат: бвЬрандан чыхыш ¡олу ХЯРИЧИ кяпитялын дхыны г дирчолишин зорури шортидмр Игтисади, елэчэ дэ си)аси мустэгиллик тэкчэ сездэ е’лан етмэклэ газанылмыр. Бунун учун реал игтисади база Japaдылмaлыдыp. Дун-Ja тэчрубэси кестэрир ки, базар мунасибэтлэри. базар иг-тиcaдиJJaты бу Joлдa атылан Ьэлледичи аддымлардаи би-ридир. Дахили ehтиJaтлзpы-мыз вэ имканларымыз чох зэифдир. Она керэ дэ базар. игтиcaдиjjaтI^шын сабитлэш-диjи деврдэ республикамы-зЗ харичи капиталын ахыны зэруридир. Сэрбэст игтисади зоналарын Japaдылмacы исэ бу просеси сур’этлэндирэр. Сон вахтлар сэрбэст игтисади зоналар Ьаггьшда чох Jaзылыp. Охучуларын мара-гыны нэзэрэ алыб бу мэсэ-лэнин узэриндэ даЬа эт|раф-лы дaJaнмaг истэрдим. Эввэлчэ ону гeJд едим ки, сэрбэст игтисади зона харичи капиталын Ьэр Ьансы био eлкэJэ ахыныны тэ'мин едэн хусуси тэсэрру-фатчылыг формасыдыр. Белэ зоналарын езунэмэхсус ху-cycиJJэтлэpи. вар. Мэсэлэн, Ьэр Ьансы бир елкэнян пар-ламенти JepnH муэссисэлэр-дэн верки алмаг Ьаггында сэрт ганунлар чыхардыгы Ьал да. белэ ганунлар сэрбэст игтисади зоналара шамил едилмир. Бу зоналарын raj-да-ганунлары елэ тэнзимлэ-нир ки, харйчи ишкузарлар Ьэвэслэнсин, хзричи муэссч: сэлэрин вэ муштэрэк муэс-сисэлэрин cajbi артсын, Jchh иш Jepлэpи ачылсын, харичи капитал ахыны кучлэнсин вэ инкишафа тэкан верэн вал-]ута газанылсын. Ьэр бир сэрбэст зона му- aJj8H мэгсэдэ хидмэт етмэли-    дыр. ИтaлиJa, Франсу, Ал- дир. Бурада Ьэрч-мэрчлик    MaHHja. HcnaHHja    кими дэ- агыр нэтичэлэр верэ билэр.    низ девлэтлэри бу    тэ’сирдэн Мэсэлэн. рекионда ишсизли-    чох фaJдaлaныб.    • АБШ-да JHH лэгв едилмэси, мэЬсулдар гуввэлэрдэн даЬа долгун истифадэ, агыр canaJeHHH инкишафы, мутэрэгги техника вэ тexнoлoкиJaнын рес-публиканын игтиcaдиJJaты- тэхминэн 100-э ]ахын харичи игтисади элагэлэр »зонасы вардыр. Америка ишкузар-лары бунун Ьесабына ку-зэштли кемруклэ харичдэн мал алыр, мэ’мулаты ком- иа чэлб олунмасы, еколожи #плектлэшдирир. . мухтэлиф муЬитин Jaxшылaшдыpыл-масы бу истигамэтлэрдэндир. Уч нев сэрбэст игтпсади зона вар. сэрбэст ишкузар-лыг зонасы, caHaJe зонасы, игтисади вэ елми-техники инкишаф зонасы. Сэрбэст ишкузарлыг зонасы елкэнин башга эрази-синдэн тэчрид едилмиш, га-нунла мудафиэ олунан. езунэмэхсус фэaлиJJэт кестэ-рэн бир нев горугдур. Opa кириш вэ чыхыш ичазэ илэ-дир. Эмтээ хусуси кемрук-хана мэнтэгэсиндэн кечи-рилир. Бурада елкэнин ез муэссисэлэри, Ьэмчинин муштэрэк вэ харичи капитал Ье- хидмэтлэр кестэрирлэр. Бе-лэликлэ, Америка эмтээси-нин рэгабэтэ дезуму артыр, истеЬсал кенишлэндирилир. CaHaJe зонасы мухтэлиф мYЛкиjjэт формаларына малик муэссисэлэрдэн тэшкил ратмышлар. Лакин Jaддaн чыхармаг лазым дeJил ки. бу иш эсаслы вэсаит гoJy-лушу тэлэб едир. Мэсэлэн, Ьесабламалара керэ .Наход-канын инфраструктурунун инкишаф етдирилмэси учун биринчи беш илдэ бир мил-Japддaн беш милJapдaдaк вэсаит тэлэб едилир. Санкт-Петербург да Japaнaчaг сэ^эст зона]а 7.5 милJapд .манат, Выборг зонасына исэ 2 милJapд манат хэрч лазым-дыр. Чэтинликлэр тэкчэ бу-нуи.ла битмир. Бу кун би- кэлмишкэн, республиканын милли пул системинин Japa-дылмасы бу саЬэнин инки-шафына эвэзсиз кемэк олар-ды, Кестэрилэн чэтинликлэрэ 6axMaJapar. республикамыз-да да сэрбэст игтисади зоналар J^TMar вахты чатмыш-дыр. БЭС бизим учун Ьансы мустэгил игтисади - соиалар мэгбулдур? • тэдгигат вэ AajKha тэшкиЛат-ларыны, институт вэ техни-кумлары, «Хэзэр» ассосиаси-Jacыны чэлб етмэк мумкун-ÄYP* Республиканын сэрЬэд зо-наларында. мэсэлэн. Билэ-суварда, НЬхчывняда сэрбэст ишкуза1^ыг зоналарынын JapaAHHMacH элверишлндир. Эрзаг проблемнни Ьэлл етмэк учун мунбит вэ reJpH-мунбит торпагларда кэнд тэсэрруфаты узрэ мустэгил зоналар Japaдылмaлыдыp верилмир. Бу зонанын Japa-дылмасыны, фэaлиJJэтинин идарэ едилмэсини хусуси ин-вестиси]а тэшкилаты. Jaxyfl биркэ муэссисэ bajara кечи-рир. Сон заманлар JeHH Ja-радылан canaje зоналарынын идарэ едилмэси хусуси тэш-килатлара Ьэвалэ едилир. Милли вэ харичи инвестор-лар хусуси идарэетмэ opra-^    .    ны ]арадыр, инфраструк- сабына Japaдылaн муэссисэ-    тэшкил    едир.    истеЬсалы лэр Jepлэшдиpилe билэр. EJ- мaлиjjэлэшдиpиp. мэнимсэ-ни заманда. бу зоналарда    f    г эмэкдашларын нормал baja- - Республикамызын игтиса-диJJaтындa loiMja caHaJecH ........^___ меЬкэм Jep тутур. Бу сэна-1 Белэ саЬэлэр харичи ишку- зимлэ эмэкда[шлыг”^етм*эк ис- ]енин чох Ьиссэсн CyMrajHT зарларв узун муддэта ичарэ- лик муэссисэлэрдэн тэшкил едилир. Она а]рыча эрази “тэмэ1э,1"инзЖи амимик ’ л?р ?э дакэр ястеЬсал фонд- вандарлыг вэ гушчулуг ин- лары харичдэн кэтирилмэли- HCTdMdJaH инзибати амирлик óYpoкI¿тиJзcы илэ узлэшмэ- кишаф етдирилэр. Белэлик- ли олурлар. Бизим муэсси- дир. Бу фоид^рш uVaJJaH    эрзага    олан    ebTHja- сэлэрэ бирбаша. Ja да дола Jыcы илэ нэзарэт вэ рэЬбэр-лик едэн тэшкилатларын са-jbi Гэрб бизнесменлэрини дэЬшэтэ кэтирир. Ьэр муэс-сисэнин пaJынa тэхминэн 80 Ьиссэси ашыиыб. Кениш тэкрар. истеЬсалы JepHHa JeiHp-мэк учуй бутун мевчуд техно-локи]алар вэ эсас (^длар д8Jяшдяpилмaлиднp. Нэ республиканын. нэ дэ муэссн- белэ тэшкилат душур. Хари- сэлэ|}ин буна кучу |охдур. чи бизнесменлэрэ маис олан    BaлJyтt eЬтиJaтлapы оэс ет- чь|мыэ едэнэр. Ьэм дэ бош саЬэлэримиз истифадэсиз галмаз. . Сэрбэст игтисади зоналарын Japaдылмacы учун нэ-дэн башламалы? Ьэр mejAdH енчэ. тэ’чили олараг мува- тыны вэ иш шэраитини тэ -мин етмэк учун мувафиг ин-фраструктурлар Japaдылыp. Харичи тичарэт бу зона]а аиддир. ДYнJaнын тэхминэн нилэн эразинин узун муддэт-ли планларыны тэртиб едиб bajara кечирир. Игтисади вэ елмн-техникн ннкншаф зонасы кениш ра-joHy эЬатэ едир. Бурада да дыр ки. харичи ишкузарлар бунлардан хаммал M8h68Jm кими истифадэ едэ бялэрлэр. ШэЬврде KMMja тexиoлoкиJa- ija. сы узрэ eKorexHoaoKMj Мали, рекионда зонанын Ja-радылмасынын конкрет мэг* СЭДИ, бу мэгсэдэ наил олмаг Joл‘лapы MYэJJэнлэшдиpилмa' ля. зона учун хусуси AajHha- елми-техяяки Ja(paAbi4HHbir Ьазырлаямалы. Hajnhanep зонасы JapaTMar . мэгсэдэ- • игтисади чэЬэтдэя эсаслая- сидир. Башга xaтeгqpяJaлы игтисади тофэккурэ ’ малик олан инсаиларла ишкузар элагэларэ кирмэк чэтиндир. ИстеЬсалын зэрури инфраструктурунун олмамасы. эла- _____________ ______________ .    гэ каналларынын кeJфиJJэт- 100-дэн .^чох елкэсиндэ белэ милли, муштэрэк вэ харичи cHannjH, кемэкчи хидмэтлэ- у]гуидур. Бу Э(шада кениш дырылмалы, тэшэббус рек-зоналар фэaлиJJэт кестэрир. муэссисэлэр кузэштли шэрт- рин зэиф инкишафы. муЬа^-    паокы    —олуималыдыр г 'Г    ^     учотунун,    програм    тэши- натынын, oпepaтивлиJии аз- “    ....... лыгы вэ нэЬа)эт. манатын конвертлэшмэмэси пробле-мин Ьэллинн. беЬрандан чы-хышы чэтйилэшдирир. JepH Онларын Эй гэдими сэрбэст    лэрлэ фэaлиJJэт кестэрир. лиман — «Порто франке» ол-    Белэ зоналарын бир нумунэ- мушдур. Белэ зоналарын Ja-    сини — технояожи парны ранмасы- капитализмин дйр-    BeJyK BpHTaHHjaAa Ьэр ики чэлмэсинэ. бeJнэлxaлг тича-    университетдэн бириндэ. рэтин Зуксэк сур’этлэ кениш-    ФинлaндиJaдa исэ Ьэр уч лэнмэсинэ имкан Japaтмыш-    университетдэ« бириндэ ja- муасир техниканы HyMaJnm етдир-мэк учуй сэркя салоялары тэшкил едилмэлидир. Зоиа-ныя JapaflHHMacuHa шэЬерян иря муэссясэлерюш. еями- Иш чод. Jyk исэ агырдыр. Амма ишкузар олмаг истэ]и-риксэ, фа]дд1П|Г да иэзардэи гачырмамалы)ыг. А. TAI'blJEB, шптшм екняэрк «имяэадк. ;
RealCheck