Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 17, 1992, Baku, Azerbaijan XALQ Q0ZETI ♦-17 Д1КАБР im-4N ил    и* мэ Г® ЗЕТ КвПКУ керию юл юхдур Срагакун Рус^а Ьефмэтинин сэдри В. Черномырдин илк мэтбуат нонфрансы кечирмишдир. О гeJд етмиш-дир ки, ислаИатларын дэринлэшдирилмэсинэ тэрэфдардыр во кер^э )ол joxдyp. Баш назирин дед^инэ керэ, халгын фикрини экс етдирэн Pycиja халг депутатларынын гурул-та]ы да буну субут етмишдир. В, Черномырдин гeJд етмишдир ки, о, ислапатлар програмында кэскин дэ}ишикликлэрэ тэрэфдар де1ил. Созсуз ки, бэ’зи дузэлишлэр едилэчэкдир, лакин бундан отру дэгиг Ьесабламалар вэ Ьэртэрэфли тэЬлил лазым- ДЫР'    «Труд» БЕШМИНЛИКЛЭРИ 0ВВ0ЛЧ0 ИСЛАДЫН Руси!ада 5000 рубл мэблэгиндэ сахта банкнотлар пе]-да олмушдур. Рус^а Федераси)асы ДИИ-нин вердоОи мэ’-лумата корэ сахта банкнотларын фэрглэндиричи чэпэти пулу исладанда ашкар олур. Чунки сахта пул кэсэнлэрин истифадэ етди1и бо}аг маддэси нэмл^э таб кэтирмир — су]а салынан банкнотларын рэнки Жылыр. «Комсомолска]а правда» ьэлалик.ю ил, сонрасына бахарыг Туркмэнистанын али органы Ашгабадда качирди]» биркэ ичласында ДYHja практикасында кврунмэмиш гэрар гэбул етмишдир, Али Мэчлисдэ Туркменистан президен-тинин електрик енержисиндэн, газдан, судан пулсуз истифадэ Ьаггында гэрары б9J9Hилмишдиp. Гэрар 1993-чу ил ¿анварын 2-дэн эн азы он ил муддэтинэ гуввэ^ минир «Правда» «КОМПЛЕКС» ТАМАМЛАНМА1ЫБ Дашкэнд милиси чина]эткарлыгла мYбapизэJэ 1внэл-дилмиш шэрти ады «Комплекс» олан дмэлиЦаты давам етдирир. Дашкэнддэн верилэн хэбэрэ корэ, эмэли]]атын илк 20 куну эрзиндэ шэИердэ 137 гумархана ^хланыл-мыш, 2700 огру, со]гунчу, наркоман вэ фаЬишэ 1ахалан-мышдыр. «Комсомолска]а правда» ДЕПУТАТ Ч0РИМ0 ВЕРИР. ГАЧАГМАЛЧЫЛЫТА КОРЭ «Мустэгил Полша кoнфeдepacиJacы» миллэтчи пар-ти]асындан олан депутат Aнчej Анче1чак Исвеч мэЬкэмэ-синэ 1.500 крон (тэхминэн 220 доллар) мэблэгиндэ чэри-мэ одэ)эчэкдир. Се^мин депутаты Исвечэ гачаг )олла мал кечирмэ)э чэЬд етмэкдэ тэгсирлэндирилир. 1ерли мушаИидэчилэрин аеди)инэ керэ, Анче)чакын мэсэлэси вз узвлэринин тэмизли1и барэдэ дил богаза го)-ма!ан парти)анын нуфузуна кучлу зэрбэдир. «Мустэгил Полша Конфедераси)асы» парт^асы Полша чэми))этинин коммунизмдэн узаглашмасы хусуси чэЬд костэрир вэ халг Полшасынын рэЬбэрлэринин вз хидмэти вэзифэсиндэн суи-истифадэ етдиклэринэ керэ мэЬкэмэ мэс’улиЛэтинэ чэлб олунмасыны тэлэб едир. 0з узву исэ... «Правда» «БАКЫ, СЭН БИ39 НЕЧ8 ДЭ МХЫНСАН» «Усинс^а нов» гэзети баш редакторунун муавини азэрба)чанлы, хе]ли вахт бундан эввэл Коми)э кечмуш ба-кылы Олег Султанов сэмимиликлэ вэ Вэтэн нискили илэ 1азыр: «Бакы, Бакы, сэн бизэ нечэ дэ )ахынсан...» О бу 1ахынларда вэтэндэ кечирди)и мэ’зуни^этиндэн га)ытдыг-дан сонра гэзетдэ Азэрба]чана Ьэср олунмуш силсилэ )а-зыларла чыхыш етмишдыр. О, ге)д едир ки, «))азырда Азэрба]чанда )аша)ыш чэ-тиндир, муЬарибэ)э кулли мигдарда вэсаит сэрф олунур», сонра о )азыр: республиканын Иазыркы рэЬбэрлэри ашкар-лыга, демокраифЗа мане олмурлар вэ бу атрибутларын азад инкишаф етмэкдэ олан девлэтдэ Иэмишэ кез габа-гында олмасы учун Иэр ше)и едирлэр. «Усинска]а нов» MÜSTAKÍL SANAYÍCÍ ve í§ ADAMLARIDERNEGÌ ^ У rw- SANAYIQ ve I§ ADAMLARI AZERBAYCAN GEZÍSÍ 21-25 DEKABH 1992 Декабрын 22-дэ саат 14.30-дан 17.30-а гэдер, 23-дэ 9.30-дан 17.30-а гэдэр «Азэрба|чан» меНманханасында нш адамлары илэ Бирлик тэмсилчилэринин керушу олачаг. A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ маденилет НАЗИРЛЖИ A30PBAJ4AH девиат АКАДЕМИК ОПЕРА В0 БАЛЕТ ТЕАТРЫ Аэерба|чаи Республикесынын халг артистлэри ГЭНДАБ Г У ЛИ JE В А ■э . ЧАНЭЛИ ЭКБЭРОВУН иштиракы илэ 20 декабр    3.    hanwóajoi, Ни|ази «АШЫГ ГаРИБв ШаЬсэнэм    Гэндаб    ГУЛИЗЕВА Ашыг Гэриб    Чанэли    аКБ0РОВ Тамаша саат 1Е-дэ башлаиыр. Билэтлэр тэатрыи кассасыида саат 10-дам 19-дэи сатылыр. SANAYICILER TEKSTÌL GIDA iMALAT ELEKTRÌK ve ELEKTRONÌK KIM YA Щ ADAMLARI IH RAC AT ¡THALAT YATIRIM MÜSÍAD Dl§ ¡LͧKÍLER KOMÍTESÍ Mecidiye Cad. Cansizoglu i§ Merkezi 7/50-51 Mecidiyeköy-istanbul-TüRKiYE Tel : ( 1 ) 267 40 37-267 40 38 Fax : 267 49 41 Telex : 27140 Müsd TR MÜSÍAD (Müstakil Sanayici ve í§ Adamian Demegi ) 1990 yilinda tstanbulda faaliyete ge^mi^tir. Kisa siirede Tiirkiye ^apinda te§kilatlanmi§ olup hedefleri dogrultusunda siirekli ve istikrarli bir §ekilde hizla biiyiimeye devam etmektedir. Amaci;Tiirkiye ve bütiin Türk Cumhuriyetlerinde sinai, ticari, sosyo-ekonomi, egitim, kültiirel alanlarda i§birligi ve koordinasyonu seri olarak ger$ekle§tirmek, de|i§en dilnya §artlannda geli§meleri uzman-üniversite kadrosuyla degerlendirerek gelecege i§ik tutabilecek nitelikli ara§tirma1ar yaparak uygulamaya koymaktir. iki yil gibi kisa bir siirede ger^ekle^tirilen fuar ve organizasyonlar, kar§ilikli sözle§meler iiniversite-uzman-sanayici i§birligiyle hazirlanan bilimsel ara§tirmalar bu inancin üriinüdiir. Tiirkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasindaki karde§lik duygulannin yanisira yukarda belirtilen konularda i§birligi ve koordinasyonun dahada gü^lendirilmesinde Azerbaycan gezimizi önemli bir adim olarak kabul ediyoruz. Sayin Azerbaycan devlet adamlan ile resmi temasin yanisira Türkiye ile i§ yapmak isteyen i§ adamlanm yapacagimiz toplantilara bekliyoruz. 11Í Í |( iti ¡ гг. i » » 11 и Нэгмэлэр гурбэтэ кедэрмиш Кунумузун танынмыш бэс-тэкары Елдар Мансуровун гэриб вэ накам шайр А л мае Лылдырымын созлэрину бес-тэлэди)и «Азэрба)чаным, о)1» илк дэфэ ефирдэ сэсленэн-дэ гарышыг Ьисслор кечир-дим. Бу Ьисслэрин нчиндэ, олбэттэ, эн мэзи))этлиси тэ-сэлли иди. О тэсэлли иди ки, вахтилэ Вэтэндэн перин душэнлэр нэ вахтса нэгмэ олуб улу )урда денурлэр. Кэрэк ки, М. Света)ееа де-)эрмиш: «ДаИа ше’р )азмы-рам.    ааздыгларым башыма кэлир...» ...«Ьаны мани кул го)нунда доруран, Хэмнрнмн кез 1ашы]ла 1огуран, Бешн)нндэ ла)ла балам чагыран, Азэрба]чан... Маним бэхтсиз анам, оЛ..» Блдарын бу маИнысы ба-шына кэлди. Бирча фэрглэ. А. Лылдырым ишгал олунмуш Вэтэндэн дидэркин душмуш-ду. Елдар Мансуров мустэгил Азэрба)чандан «езу ке-диб». Инди ТуршОэдэ )аша-]ыр вэ чалышыр. Кун-кузэ-ранындан разыдыр. — Лап дузуну десэм; мэ* ни бурда )ола вермэдилэр,— де1ир. — Мадди сыхынтыла* рым бир ^на, чэкд^им мэ’-нави эзаблара таб кэтирмэк чох чэтин иди. Бакыда Аз-телерадионун сэ^азма сту-ди)асында чалышырдым. Сонра мэни АзэрбаТчан телеви-зи)асынын мусиги програм-лары редакси]асына мудир тэ^ин етдилэр. Орда чох галмадым.    ДаЬа    догрусу, чох тез. анладылар ки, мэн онлвр истэ)эн адам де1илэм... Ругрвэт алмагы. ¿алтагланма-гы, кимгеэ бо]ун э)мэ)н ба-чармырдым. Бу да азмыш ними, сонра йшлэди)им сэс)азма сту-ди]асында ез маЬныларымын )азылмасы ^-чун    она-буна агыз ачмалы олурдум, Инди бура да JoxaM. Лакин те-левизи)ада, радиода ара-сыра маЛныларым сэсдэнир. Адььм исэ jacar едилиб. —- Турки Ja нечэ, сани га-не едкрмя? — печ олмаса билиром ки, балаларымы доландыр-маг учун пул газанырам. TypKHja ади Авропа влкэси- ДИр. СЭНЭТЭ, C8H9T4Hj8 rnj- мэт дэ Авропа елчулэри илэ дир. Лахшы сэнэтчисэнсэ. Íaxmbi да доланырсан. Ьэр 1алда, мэн мусигичилэрдэн данышырам: opa кедэнлэрин арасында исте'дадсызыны кврмэмишэм. ToJ Ьеч кэс бизи reJpH-B3TaHnapB0p3H^ü кунаЬландырмасын. Вэтэни-ми «Вэтэн, чан Вэтэн» де-]энлэрдэн аз севммрэм. Вэ-тэним учун ¿азмышам вэ ja-зачагам. Бир гарын ач, бир гарын тох jauiaJapAbiM. Би-лэрдим ки, балаларым саг-саламатдырлар. Экэр сэнэт-чи Вэтэниндэ долана бил-миреэ, бунун тэгсири Вэтэндэ jox, онун башына ojyH кэ-тирэнлэрдэдир. — Ja ни бнзнм харнча пэ-наЬ кэтнрэн сэнэтчклэрнмиз бу гэдэрми чохдур?.. — Элбэттэ. Сиз Ьарадан билэсиниз? Керун кимлзр тэкчэ TypKHj9j9 черак газан-мага кедиб. Дирижор Ел-шад Вагыров, мэшИур му-гэнни Лутфи]ар Иманов. скрипкачы Orraj Кэримов Истанбул Ататурк Мэдэни)-Jet Мэркэзиндэ, дирижор Фэхрэддин Кэримов Бешик-таш консерватор^асында. тарчалан Ьэмид Вэкилов Мэ-дэшШэт Назирли]инин Анкара хорунда. Назим P3ajee Мэрсин симфонии оркестрин-дэ чалышырлар. Дирижор Рауф АбдуллаJeB, виоленчел-чалан Адил Ea6ajee. чазист-пианочу Илjac MHp3sJee, Фэр-hoHK hycejHOB, 3\^ejxa Ja-губова. скрипкачы Азад Салман лы — Ьамысы Туркиja-дэдирлзр. Мэиим билднклэрим. ]а-дымда галанлар бунлардыр. Онларын арасында дун]а шеЬрэтлилэр дэ вар. умид-верэн ифачылар да... Ьу-напландырмаг асан дыр. «Бакински рабочи» гэзетиндэ бу адамлар Ьаггында бир танынмыш мусигичи мэгалэ ]азыб. Сэрлевпэ дэ го]уб: «ПoгoнJa за долларами»... Аилэсини, ушагыны сахламаг учун. лап елэ инсан ними ]ашамаг учун кедэн «енлугырыг адамлар Ьагда бела данышмаг инсаф-сызлыг дeJилми? Дедим ки, сэ^азма сту-ди]асында ишлэJэ-ишлэjэ ез маЬныларымы ]аздыра бил-мирдим... — Сирр де)нлсэ, орада нэ ишлэ мэшгулсан? — Истанбул Университе-тинин . тибб факултэси нэз-диндэки турк мусигиси араш-дырма мэркэзиндэ мугам уз-рэ мутгхэссисэм. Мэркэзэ нхт^сасча Иэким А)Ьан Ссн-гар 'башчылыг едир. м\ави-ни Оруч К^-вэнчлир. Мусиги-нин муаличзви аИэмиПэтини тодгиг едирлэр. — Бэстэчилик нечэ?.. т- Мэн маГшы бастэлэмэ]и Ьеч вахт )ерэ гojмajaчaгaм. Индн егмэрэ.ли чалышырам. Олкэннн зиJaлы муЬитиндэн дэ *кэнарда дeJилэм. Чохлу достум вар. Вэкил AJдын Тораман-ла Ьэм дэ ]арадычылыг эмэк-дашлыгы едирик. Эслэн кэн-чэлидир. Иш адамы Ьэсэн Ордал, диш Ьэкими Oгтaj Мне. сизин Мухбириниз Ча-мал Анадол эсл э^алы, хе-]ирхаЬ инсанлардыр. Онлар-сыз биз «гэриб»лэрин иши ашмаз. Орда эсэрлэрими ленту алдырмаг учун Ьеч бир проблемим joxдyp. Туркхф-дэ касетчилик* мэркэзлэри вар. Биздэ исэ Иэлэ дэ вал Jaздыpмaгдaн дэм вурурлар. — Елдар, биздэ бир маЬ-ныны 1азандан сонра о ну бир нечэ «сузкэч»    эмелнМ&ты кезлэ!ир. Эввэлчэ муенгн вэ сезлэр бэднн шура де1нлэн «днванхана»дан кечир. Се-вимлн бэстэкарымыз Емки Сабнтоглу илэ бирликдэ бир маНны ¿азмышдыг:    «Кечэ )арышы», Орада белэ сезлэр варды:    «Инди    кэдэриндэн агласан белэ...»    Танынмыш шанр вэ бэстэкарымыздан ибарэт «худсовет» муенгини дэ, мэтнн дэ бэ1энди. Бнрчэ «кэдэр» сезундэн башга. МэслэЬэт кердулэр кн, дэ]и-шэк. Дэ]ишдик.    «Индн се- винчиндэн агласан белэ...» Бах, маИны белэчэ дэ ефи-рэ кетди... — Бу ишлэрдэн башыма мин дэфэ кэлиб. Туркэфдэ нз «худсовет» вар. нэ ду «техсовет». Турки]эдэ мусиги ширкэти вар. бир дэ онун мусигинин биличиси олан патрону вэ ифачысы. МаИныны бэ)энднсэ. гуртар-ды кетди. Параны бурадача нагд ала билэреэн. — 1ери кэлмишкэн, орада бир маЬнынын мусигнеинэ нэ гэдэр пул верирлэр? — МаИньОа бахыр. Зн азы о00 АБШ доллары. Биздз бунун учун 225 рубл верирлэр. Орада бир маЬны илэ мн.^ончу олан бсстэкарлар вар. Га)аханын елэ маЬны- сы вар ки. 70—80 мин дол лара кедир. — Jam&JbinniH, евин-ешн-Jhh нечэднр? — Ев кира)элэмишэм. Пне де]ил. Аваданлыгы, hap чур раЬатлыгы вар. Ушаглар Jem шэрантэ нечэ у]гунлашырлар? — Аилэм. ушагларым Ба-кыдадыр. Jox, елэ билмэ-Jhh ки, бу. hap Ьансы эла-вэ хэрчлэри азалтмаг hhJJo-тиндэн ирэли кэлир. Садэ-чэ олараг. Турки]эдэки му-Ьит бамбашгадыр. Дуздур. TypKHja турклэри бизимлэ coj. гаи гардашларыдырлар. Амма орадакы мэ’нэви му-Ьитлэ бизим муЬит арасында чидди фэрг вар. Бир дэ ушагларын тэЬ-сили... Биздэ тэЬсилин сэ-BHjJacH даЬа JVKcaKaHp. Маним З-чу синифдэ oxyjaH ог-лумун 10 TypKHja синфи Ьэч-миндэ бил^и вар. — EJhh иулаЬнзэни мусн-гн тэЬсилннэ дэ шамил ет-мэк олармы? — Элбэттэ. Керун бизим кимлэрнмиз олуб вэ кимле-римиз вар: (Y3ejHp 6oJh де-мирэм. О бутун Шэргин сен-мэз улдузудур). Гара Гара-jee. Фикрэт Эмиров. Ариф Мэликов... Бунлар гуру jepAa JapaH ма]ыблар. Бу сонэткарлар рус бэстэкарлыг мэктэбинин }арадычы аб-Ьавасындан ке-чиблэр. Турклэрин ез санбаллы мусигичилэри дз Франсада. Hia.THjaja тэЬсил алыблар. Кечмиши cejaiua. кэрэк агзыны ачыб кезуну jy.MMa-jacaH. — Ьэр ha.iAa Ьэмишэ беле ra«iMaja4ar. Зэманэмязнн вз xycycHjjaTAapH вар. Ке-чид деврлэриндэ мэ’нэви дэ-jap.i9p9 бахыш ке)фн))этчэ AdjHnrap вэ бу AdjmnMd муд-дэтнндэ сэнэт адамы учун агрылы мэгамлар олур. . ■ ■■ — Зэманэнин A3jHiu34a-JHH9 инанырам. миллэтнн сэ нэтэ, сэнаткара мунасибэти-нин AajHm04öjHHo исэ... нэ билим. РэЬмэтлик атам Бобрам Мансуров он да да ла^гли ги}мэтини алмамышды. инди дэ aлмaJыб. Биздэ мэ мурлар ез гэ-рарларыны JepHHa JeTHpMeja белэ эрннирлэр. Jy6HnejH не чирилмэди. Баша душмэк оларды. МуЬарибэ кедир. (Ьэрчэнд руслар бизим fìri-заминин JyOH.ieJHHH блокада-лы Ленинградда кечириб-лер)/ Бэс гуруча бир хатирэ левЬэсинэ нэ кэлиб. — Сез муЬарнбэдэн душ-ду... Ахы шанр дэ, бэстэкар да сэнэтн илэ вурушмалы-дыр. — Маршлары илэ демэк ncTajHpcoH? Билирсэн, мэиим дг вэтэнпэрвэрлнк мевзусун-да маЬныларым аз jejH.i. СеЬбэт жанрдан кетмир. Гор-хулусу башга’ мэсэлэдир. Биздэ кампани)ачылыга бир Ьэ-рислик вар. Гэзетлэр )азды ки, «милли Ьэрби маршла-рымыз )охдур. бэстэкарлары-мыз нэ илэ мэшгулдурлар?» ДэрЬал бир нечэ урэ1г)атым-лы марш ja ранды. Сонра башланды, нэ башланды. Инди Ьамы марш ¿азыр. Бача-ран да, 6a4apMajaH да... Ахы чэбЬэдэ вурушан эс-кэрэ дeJYшдэ марш да кэ-рэкдир. топлар сусанда, сев-килисиндэн кэлэн мэктубу oxyjaH да бир лирик Ьава да... Caóah дава гуртаранда тэ-командамы верилэчэк. Марш лирика ja!» — Бах, бу дэгнгэ ypajHH-дэн кечэн нэднр? — Вэтэнимин гэлэбэ сим ipoHHjacuHa JeTHniaMajH вэ HahaJeT.' сакит. ишыглы. Ьэ-зин маЬнылара гaJыдaчaFы куну кермэк... СеЬбэтн JaaAH: Зулфугар РУФ’ЭТОГЛУ, «Xa.ir газета»нин мухбнри. маркаэи коневгг САЛОНУ «РЕСПУБЛИКА CAPAJhb ТАЛЕ ГАДЫН XEJPHJJ0 40MHJJ0TH 24 декабр XEJPHJJ0 КОНСЕРТИ мштирак адмрлар: Республиканын халг артмстларн НЭСИБЭ ЗЕ1НАЛОВА, НАЧЫБАБА БАТЫРОВ, СЭКИНа ИСМА1ЫЛОВА, 1АШАР НУРИ, ФЛОРА К8РИМОВА. Республиканын емекдар артмстларн АФАГ БОШИРГЫЗЫ, Ш0ФИГ0 EJBA30BA, АРИФ ГУЛИ1ЕВ, амина 1усифгызы. Консартдан алда адмлан калмрми бир Нмс-сасм Jyxapw Г арабе# да ва Ерманмстаила Ьам-сарНад ра|онлерынде армамм ишталчыларыма гаршы муНарибада Ватам утр у и да На лак влаи-лерын башсыа гелмыш емлалармна «ариламак. Комсарт саат 19-да башлаиыр. Билатлар сара|ыи кассаларыида декабрын 20-деи сатылыр. Кассалар саат 15-дан 19-дек ншла|кр. «Халг гэзети»нин реклам жидмат 93-79-81 Е'ЛАИ Азер6а]чвн Республик асы Халг ТеЬсили Назир-л^инин 29.x.1992-ми ил тарихли 856 cajnbi амрина мувафиг олараг 25.Х1.92-ми ил тарихиндан Бакы ша-Ьаринда ¡ерлешен качмиш 66, 26 аа 82 с^лы тахни-ки-пеше мактабларинин бирлешдирилмеси нати-часинда в ah ид 193 са|лы тохучу-тикишчи тахники паша мактаби ]арадылмышдыр. Муассисе аа таижилатларыи назарииа чатды-рырыг ки, бутун Ьасабламалар |ухарыда нестерилен мфктеблерле Бакы шаЬари MajdKoacKM 16 унванда |арлашаи Нариманов pajony CaHaja Тикии-ти Бамкы 61120770 Ьасаблама Ьасабы олан 193 caj-лы тохучу-тикишчи мактаби ила апарасыныз. Гв|д: Е'лан дарч едилди^и кундаи бутун Насаб-лар laj муддатииа апарылмалыдыр. мудирииат. за « Aaap6aj4aH Республикасы Назирлар Кабииати-иин 1992-чи ил 29 OKTjaóp тарихли 585 №-ли, Азар-6aj4dH Республикасы «Аэеригаз» даалат ширкети-иин 1992-чи ил 8 декабр тарихли 1/1-18 №-ли гара-рына асасан «АзгазнаглиЦат» ИстаЬсалат Бирли)и-нин фаЬла тачЬиэаты ша'баси лева адилиб аа онун базасында «Азаригаэ» даалат ширкатинии табали-¡инда сосиал тачЬизат 6ирли)и )арадылмышдыр. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ ТЭ'СИСЧИ: «Хмг газаткжнмн журналист коллактиви. УЧРЕДИТЕЛЬ:    Журналистский    коллектив    «Халг гаэети». РЕДАКСЖАНЫН УНВАИЫ: 370158, Бакы шаЬари,Ба|ук даииэ кучаси, 18. ТЕЛЕФОНЛАР: ма лумат учуй — 93-61-02, ииформаси|а — 93-62-37, реклам хидметм муНасиблик — 93-34*23, навбатчн редактор — 31-51 -68. Неабатчм редактор: Е ГЭДИРОВ — 93-79-81, Чапа ммааланмалыдыр 23.00 I Имаемммышдыр 23.00 ИНДЕКС: 66014    ц,|    23456709    10    11    12    13    14.    А112345670.    Бакы,    «Ааарба^чан»    иашриЦатынын    матбааси.    Вшщу,    тюю^рафюг    «здательстаа    «Азербайджан». Тиража« 25069 Сифариш 8241 ;