Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 17, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 17, 1992, Baku, Azerbaijan XALQ Q0ZETI ♦-17 Д1КАБР im-4N ил    и* мэ Г® ЗЕТ КвПКУ керию юл юхдур Срагакун Рус^а Ьефмэтинин сэдри В. Черномырдин илк мэтбуат нонфрансы кечирмишдир. О гeJд етмиш-дир ки, ислаИатларын дэринлэшдирилмэсинэ тэрэфдардыр во кер^э )ол joxдyp. Баш назирин дед^инэ керэ, халгын фикрини экс етдирэн Pycиja халг депутатларынын гурул-та]ы да буну субут етмишдир. В, Черномырдин гeJд етмишдир ки, о, ислапатлар програмында кэскин дэ}ишикликлэрэ тэрэфдар де1ил. Созсуз ки, бэ’зи дузэлишлэр едилэчэкдир, лакин бундан отру дэгиг Ьесабламалар вэ Ьэртэрэфли тэЬлил лазым- ДЫР'    «Труд» БЕШМИНЛИКЛЭРИ 0ВВ0ЛЧ0 ИСЛАДЫН Руси!ада 5000 рубл мэблэгиндэ сахта банкнотлар пе]-да олмушдур. Рус^а Федераси)асы ДИИ-нин вердоОи мэ’-лумата корэ сахта банкнотларын фэрглэндиричи чэпэти пулу исладанда ашкар олур. Чунки сахта пул кэсэнлэрин истифадэ етди1и бо}аг маддэси нэмл^э таб кэтирмир — су]а салынан банкнотларын рэнки Жылыр. «Комсомолска]а правда» ьэлалик.ю ил, сонрасына бахарыг Туркмэнистанын али органы Ашгабадда качирди]» биркэ ичласында ДYHja практикасында кврунмэмиш гэрар гэбул етмишдир, Али Мэчлисдэ Туркменистан президен-тинин електрик енержисиндэн, газдан, судан пулсуз истифадэ Ьаггында гэрары б9J9Hилмишдиp. Гэрар 1993-чу ил ¿анварын 2-дэн эн азы он ил муддэтинэ гуввэ^ минир «Правда» «КОМПЛЕКС» ТАМАМЛАНМА1ЫБ Дашкэнд милиси чина]эткарлыгла мYбapизэJэ 1внэл-дилмиш шэрти ады «Комплекс» олан дмэлиЦаты давам етдирир. Дашкэнддэн верилэн хэбэрэ корэ, эмэли]]атын илк 20 куну эрзиндэ шэИердэ 137 гумархана ^хланыл-мыш, 2700 огру, со]гунчу, наркоман вэ фаЬишэ 1ахалан-мышдыр. «Комсомолска]а правда» ДЕПУТАТ Ч0РИМ0 ВЕРИР. ГАЧАГМАЛЧЫЛЫТА КОРЭ «Мустэгил Полша кoнфeдepacиJacы» миллэтчи пар-ти]асындан олан депутат Aнчej Анче1чак Исвеч мэЬкэмэ-синэ 1.500 крон (тэхминэн 220 доллар) мэблэгиндэ чэри-мэ одэ)эчэкдир. Се^мин депутаты Исвечэ гачаг )олла мал кечирмэ)э чэЬд етмэкдэ тэгсирлэндирилир. 1ерли мушаИидэчилэрин аеди)инэ керэ, Анче)чакын мэсэлэси вз узвлэринин тэмизли1и барэдэ дил богаза го)-ма!ан парти)анын нуфузуна кучлу зэрбэдир. «Мустэгил Полша Конфедераси)асы» парт^асы Полша чэми))этинин коммунизмдэн узаглашмасы хусуси чэЬд костэрир вэ халг Полшасынын рэЬбэрлэринин вз хидмэти вэзифэсиндэн суи-истифадэ етдиклэринэ керэ мэЬкэмэ мэс’улиЛэтинэ чэлб олунмасыны тэлэб едир. 0з узву исэ... «Правда» «БАКЫ, СЭН БИ39 НЕЧ8 ДЭ МХЫНСАН» «Усинс^а нов» гэзети баш редакторунун муавини азэрба)чанлы, хе]ли вахт бундан эввэл Коми)э кечмуш ба-кылы Олег Султанов сэмимиликлэ вэ Вэтэн нискили илэ 1азыр: «Бакы, Бакы, сэн бизэ нечэ дэ )ахынсан...» О бу 1ахынларда вэтэндэ кечирди)и мэ’зуни^этиндэн га)ытдыг-дан сонра гэзетдэ Азэрба]чана Ьэср олунмуш силсилэ )а-зыларла чыхыш етмишдыр. О, ге)д едир ки, «))азырда Азэрба]чанда )аша)ыш чэ-тиндир, муЬарибэ)э кулли мигдарда вэсаит сэрф олунур», сонра о )азыр: республиканын Иазыркы рэЬбэрлэри ашкар-лыга, демокраифЗа мане олмурлар вэ бу атрибутларын азад инкишаф етмэкдэ олан девлэтдэ Иэмишэ кез габа-гында олмасы учун Иэр ше)и едирлэр. «Усинска]а нов» MÜSTAKÍL SANAYÍCÍ ve í§ ADAMLARIDERNEGÌ ^ У rw- SANAYIQ ve I§ ADAMLARI AZERBAYCAN GEZÍSÍ 21-25 DEKABH 1992 Декабрын 22-дэ саат 14.30-дан 17.30-а гэдер, 23-дэ 9.30-дан 17.30-а гэдэр «Азэрба|чан» меНманханасында нш адамлары илэ Бирлик тэмсилчилэринин керушу олачаг. A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ маденилет НАЗИРЛЖИ A30PBAJ4AH девиат АКАДЕМИК ОПЕРА В0 БАЛЕТ ТЕАТРЫ Аэерба|чаи Республикесынын халг артистлэри ГЭНДАБ Г У ЛИ JE В А ■э . ЧАНЭЛИ ЭКБЭРОВУН иштиракы илэ 20 декабр    3.    hanwóajoi, Ни|ази «АШЫГ ГаРИБв ШаЬсэнэм    Гэндаб    ГУЛИЗЕВА Ашыг Гэриб    Чанэли    аКБ0РОВ Тамаша саат 1Е-дэ башлаиыр. Билэтлэр тэатрыи кассасыида саат 10-дам 19-дэи сатылыр. SANAYICILER TEKSTÌL GIDA iMALAT ELEKTRÌK ve ELEKTRONÌK KIM YA Щ ADAMLARI IH RAC AT ¡THALAT YATIRIM MÜSÍAD Dl§ ¡LͧKÍLER KOMÍTESÍ Mecidiye Cad. Cansizoglu i§ Merkezi 7/50-51 Mecidiyeköy-istanbul-TüRKiYE Tel : ( 1 ) 267 40 37-267 40 38 Fax : 267 49 41 Telex : 27140 Müsd TR MÜSÍAD (Müstakil Sanayici ve í§ Adamian Demegi ) 1990 yilinda tstanbulda faaliyete ge^mi^tir. Kisa siirede Tiirkiye ^apinda te§kilatlanmi§ olup hedefleri dogrultusunda siirekli ve istikrarli bir §ekilde hizla biiyiimeye devam etmektedir. Amaci;Tiirkiye ve bütiin Türk Cumhuriyetlerinde sinai, ticari, sosyo-ekonomi, egitim, kültiirel alanlarda i§birligi ve koordinasyonu seri olarak ger$ekle§tirmek, de|i§en dilnya §artlannda geli§meleri uzman-üniversite kadrosuyla degerlendirerek gelecege i§ik tutabilecek nitelikli ara§tirma1ar yaparak uygulamaya koymaktir. iki yil gibi kisa bir siirede ger^ekle^tirilen fuar ve organizasyonlar, kar§ilikli sözle§meler iiniversite-uzman-sanayici i§birligiyle hazirlanan bilimsel ara§tirmalar bu inancin üriinüdiir. Tiirkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasindaki karde§lik duygulannin yanisira yukarda belirtilen konularda i§birligi ve koordinasyonun dahada gü^lendirilmesinde Azerbaycan gezimizi önemli bir adim olarak kabul ediyoruz. Sayin Azerbaycan devlet adamlan ile resmi temasin yanisira Türkiye ile i§ yapmak isteyen i§ adamlanm yapacagimiz toplantilara bekliyoruz. 11Í Í |( iti ¡ гг. i » » 11 и Нэгмэлэр гурбэтэ кедэрмиш Кунумузун танынмыш бэс-тэкары Елдар Мансуровун гэриб вэ накам шайр А л мае Лылдырымын созлэрину бес-тэлэди)и «Азэрба)чаным, о)1» илк дэфэ ефирдэ сэсленэн-дэ гарышыг Ьисслор кечир-дим. Бу Ьисслэрин нчиндэ, олбэттэ, эн мэзи))этлиси тэ-сэлли иди. О тэсэлли иди ки, вахтилэ Вэтэндэн перин душэнлэр нэ вахтса нэгмэ олуб улу )урда денурлэр. Кэрэк ки, М. Света)ееа де-)эрмиш: «ДаИа ше’р )азмы-рам.    ааздыгларым башыма кэлир...» ...«Ьаны мани кул го)нунда доруран, Хэмнрнмн кез 1ашы]ла 1огуран, Бешн)нндэ ла)ла балам чагыран, Азэрба]чан... Маним бэхтсиз анам, оЛ..» Блдарын бу маИнысы ба-шына кэлди. Бирча фэрглэ. А. Лылдырым ишгал олунмуш Вэтэндэн дидэркин душмуш-ду. Елдар Мансуров мустэгил Азэрба)чандан «езу ке-диб». Инди ТуршОэдэ )аша-]ыр вэ чалышыр. Кун-кузэ-ранындан разыдыр. — Лап дузуну десэм; мэ* ни бурда )ола вермэдилэр,— де1ир. — Мадди сыхынтыла* рым бир ^на, чэкд^им мэ’-нави эзаблара таб кэтирмэк чох чэтин иди. Бакыда Аз-телерадионун сэ^азма сту-ди)асында чалышырдым. Сонра мэни АзэрбаТчан телеви-зи)асынын мусиги програм-лары редакси]асына мудир тэ^ин етдилэр. Орда чох галмадым.    ДаЬа    догрусу, чох тез. анладылар ки, мэн онлвр истэ)эн адам де1илэм... Ругрвэт алмагы. ¿алтагланма-гы, кимгеэ бо]ун э)мэ)н ба-чармырдым. Бу да азмыш ними, сонра йшлэди)им сэс)азма сту-ди]асында ез маЬныларымын )азылмасы ^-чун    она-буна агыз ачмалы олурдум, Инди бура да JoxaM. Лакин те-левизи)ада, радиода ара-сыра маЛныларым сэсдэнир. Адььм исэ jacar едилиб. —- Турки Ja нечэ, сани га-не едкрмя? — печ олмаса билиром ки, балаларымы доландыр-маг учун пул газанырам. TypKHja ади Авропа влкэси- ДИр. СЭНЭТЭ, C8H9T4Hj8 rnj- мэт дэ Авропа елчулэри илэ дир. Лахшы сэнэтчисэнсэ. Íaxmbi да доланырсан. Ьэр 1алда, мэн мусигичилэрдэн данышырам: opa кедэнлэрин арасында исте'дадсызыны кврмэмишэм. ToJ Ьеч кэс бизи reJpH-B3TaHnapB0p3H^ü кунаЬландырмасын. Вэтэни-ми «Вэтэн, чан Вэтэн» де-]энлэрдэн аз севммрэм. Вэ-тэним учун ¿азмышам вэ ja-зачагам. Бир гарын ач, бир гарын тох jauiaJapAbiM. Би-лэрдим ки, балаларым саг-саламатдырлар. Экэр сэнэт-чи Вэтэниндэ долана бил-миреэ, бунун тэгсири Вэтэндэ jox, онун башына ojyH кэ-тирэнлэрдэдир. — Ja ни бнзнм харнча пэ-наЬ кэтнрэн сэнэтчклэрнмиз бу гэдэрми чохдур?.. — Элбэттэ. Сиз Ьарадан билэсиниз? Керун кимлзр тэкчэ TypKHj9j9 черак газан-мага кедиб. Дирижор Ел-шад Вагыров, мэшИур му-гэнни Лутфи]ар Иманов. скрипкачы Orraj Кэримов Истанбул Ататурк Мэдэни)-Jet Мэркэзиндэ, дирижор Фэхрэддин Кэримов Бешик-таш консерватор^асында. тарчалан Ьэмид Вэкилов Мэ-дэшШэт Назирли]инин Анкара хорунда. Назим P3ajee Мэрсин симфонии оркестрин-дэ чалышырлар. Дирижор Рауф АбдуллаJeB, виоленчел-чалан Адил Ea6ajee. чазист-пианочу Илjac MHp3sJee, Фэр-hoHK hycejHOB, 3\^ejxa Ja-губова. скрипкачы Азад Салман лы — Ьамысы Туркиja-дэдирлзр. Мэиим билднклэрим. ]а-дымда галанлар бунлардыр. Онларын арасында дун]а шеЬрэтлилэр дэ вар. умид-верэн ифачылар да... Ьу-напландырмаг асан дыр. «Бакински рабочи» гэзетиндэ бу адамлар Ьаггында бир танынмыш мусигичи мэгалэ ]азыб. Сэрлевпэ дэ го]уб: «ПoгoнJa за долларами»... Аилэсини, ушагыны сахламаг учун. лап елэ инсан ними ]ашамаг учун кедэн «енлугырыг адамлар Ьагда бела данышмаг инсаф-сызлыг дeJилми? Дедим ки, сэ^азма сту-ди]асында ишлэJэ-ишлэjэ ез маЬныларымы ]аздыра бил-мирдим... — Сирр де)нлсэ, орада нэ ишлэ мэшгулсан? — Истанбул Университе-тинин . тибб факултэси нэз-диндэки турк мусигиси араш-дырма мэркэзиндэ мугам уз-рэ мутгхэссисэм. Мэркэзэ нхт^сасча Иэким А)Ьан Ссн-гар 'башчылыг едир. м\ави-ни Оруч К^-вэнчлир. Мусиги-нин муаличзви аИэмиПэтини тодгиг едирлэр. — Бэстэчилик нечэ?.. т- Мэн маГшы бастэлэмэ]и Ьеч вахт )ерэ гojмajaчaгaм. Индн егмэрэ.ли чалышырам. Олкэннн зиJaлы муЬитиндэн дэ *кэнарда дeJилэм. Чохлу достум вар. Вэкил AJдын Тораман-ла Ьэм дэ ]арадычылыг эмэк-дашлыгы едирик. Эслэн кэн-чэлидир. Иш адамы Ьэсэн Ордал, диш Ьэкими Oгтaj Мне. сизин Мухбириниз Ча-мал Анадол эсл э^алы, хе-]ирхаЬ инсанлардыр. Онлар-сыз биз «гэриб»лэрин иши ашмаз. Орда эсэрлэрими ленту алдырмаг учун Ьеч бир проблемим joxдyp. Туркхф-дэ касетчилик* мэркэзлэри вар. Биздэ исэ Иэлэ дэ вал Jaздыpмaгдaн дэм вурурлар. — Елдар, биздэ бир маЬ-ныны 1азандан сонра о ну бир нечэ «сузкэч»    эмелнМ&ты кезлэ!ир. Эввэлчэ муенгн вэ сезлэр бэднн шура де1нлэн «днванхана»дан кечир. Се-вимлн бэстэкарымыз Емки Сабнтоглу илэ бирликдэ бир маНны ¿азмышдыг:    «Кечэ )арышы», Орада белэ сезлэр варды:    «Инди    кэдэриндэн агласан белэ...»    Танынмыш шанр вэ бэстэкарымыздан ибарэт «худсовет» муенгини дэ, мэтнн дэ бэ1энди. Бнрчэ «кэдэр» сезундэн башга. МэслэЬэт кердулэр кн, дэ]и-шэк. Дэ]ишдик.    «Индн се- винчиндэн агласан белэ...» Бах, маИны белэчэ дэ ефи-рэ кетди... — Бу ишлэрдэн башыма мин дэфэ кэлиб. Туркэфдэ нз «худсовет» вар. нэ ду «техсовет». Турки]эдэ мусиги ширкэти вар. бир дэ онун мусигинин биличиси олан патрону вэ ифачысы. МаИныны бэ)энднсэ. гуртар-ды кетди. Параны бурадача нагд ала билэреэн. — 1ери кэлмишкэн, орада бир маЬнынын мусигнеинэ нэ гэдэр пул верирлэр? — МаИньОа бахыр. Зн азы о00 АБШ доллары. Биздз бунун учун 225 рубл верирлэр. Орада бир маЬны илэ мн.^ончу олан бсстэкарлар вар. Га)аханын елэ маЬны- сы вар ки. 70—80 мин дол лара кедир. — Jam&JbinniH, евин-ешн-Jhh нечэднр? — Ев кира)элэмишэм. Пне де]ил. Аваданлыгы, hap чур раЬатлыгы вар. Ушаглар Jem шэрантэ нечэ у]гунлашырлар? — Аилэм. ушагларым Ба-кыдадыр. Jox, елэ билмэ-Jhh ки, бу. hap Ьансы эла-вэ хэрчлэри азалтмаг hhJJo-тиндэн ирэли кэлир. Садэ-чэ олараг. Турки]эдэки му-Ьит бамбашгадыр. Дуздур. TypKHja турклэри бизимлэ coj. гаи гардашларыдырлар. Амма орадакы мэ’нэви му-Ьитлэ бизим муЬит арасында чидди фэрг вар. Бир дэ ушагларын тэЬ-сили... Биздэ тэЬсилин сэ-BHjJacH даЬа JVKcaKaHp. Маним З-чу синифдэ oxyjaH ог-лумун 10 TypKHja синфи Ьэч-миндэ бил^и вар. — EJhh иулаЬнзэни мусн-гн тэЬсилннэ дэ шамил ет-мэк олармы? — Элбэттэ. Керун бизим кимлэрнмиз олуб вэ кимле-римиз вар: (Y3ejHp 6oJh де-мирэм. О бутун Шэргин сен-мэз улдузудур). Гара Гара-jee. Фикрэт Эмиров. Ариф Мэликов... Бунлар гуру jepAa JapaH ма]ыблар. Бу сонэткарлар рус бэстэкарлыг мэктэбинин }арадычы аб-Ьавасындан ке-чиблэр. Турклэрин ез санбаллы мусигичилэри дз Франсада. Hia.THjaja тэЬсил алыблар. Кечмиши cejaiua. кэрэк агзыны ачыб кезуну jy.MMa-jacaH. — Ьэр ha.iAa Ьэмишэ беле ra«iMaja4ar. Зэманэмязнн вз xycycHjjaTAapH вар. Ке-чид деврлэриндэ мэ’нэви дэ-jap.i9p9 бахыш ке)фн))этчэ AdjHnrap вэ бу AdjmnMd муд-дэтнндэ сэнэт адамы учун агрылы мэгамлар олур. . ■ ■■ — Зэманэнин A3jHiu34a-JHH9 инанырам. миллэтнн сэ нэтэ, сэнаткара мунасибэти-нин AajHm04öjHHo исэ... нэ билим. РэЬмэтлик атам Бобрам Мансуров он да да ла^гли ги}мэтини алмамышды. инди дэ aлмaJыб. Биздэ мэ мурлар ез гэ-рарларыны JepHHa JeTHpMeja белэ эрннирлэр. Jy6HnejH не чирилмэди. Баша душмэк оларды. МуЬарибэ кедир. (Ьэрчэнд руслар бизим fìri-заминин JyOH.ieJHHH блокада-лы Ленинградда кечириб-лер)/ Бэс гуруча бир хатирэ левЬэсинэ нэ кэлиб. — Сез муЬарнбэдэн душ-ду... Ахы шанр дэ, бэстэкар да сэнэтн илэ вурушмалы-дыр. — Маршлары илэ демэк ncTajHpcoH? Билирсэн, мэиим дг вэтэнпэрвэрлнк мевзусун-да маЬныларым аз jejH.i. СеЬбэт жанрдан кетмир. Гор-хулусу башга’ мэсэлэдир. Биздэ кампани)ачылыга бир Ьэ-рислик вар. Гэзетлэр )азды ки, «милли Ьэрби маршла-рымыз )охдур. бэстэкарлары-мыз нэ илэ мэшгулдурлар?» ДэрЬал бир нечэ урэ1г)атым-лы марш ja ранды. Сонра башланды, нэ башланды. Инди Ьамы марш ¿азыр. Бача-ран да, 6a4apMajaH да... Ахы чэбЬэдэ вурушан эс-кэрэ дeJYшдэ марш да кэ-рэкдир. топлар сусанда, сев-килисиндэн кэлэн мэктубу oxyjaH да бир лирик Ьава да... Caóah дава гуртаранда тэ-командамы верилэчэк. Марш лирика ja!» — Бах, бу дэгнгэ ypajHH-дэн кечэн нэднр? — Вэтэнимин гэлэбэ сим ipoHHjacuHa JeTHniaMajH вэ HahaJeT.' сакит. ишыглы. Ьэ-зин маЬнылара гaJыдaчaFы куну кермэк... СеЬбэтн JaaAH: Зулфугар РУФ’ЭТОГЛУ, «Xa.ir газета»нин мухбнри. маркаэи коневгг САЛОНУ «РЕСПУБЛИКА CAPAJhb ТАЛЕ ГАДЫН XEJPHJJ0 40MHJJ0TH 24 декабр XEJPHJJ0 КОНСЕРТИ мштирак адмрлар: Республиканын халг артмстларн НЭСИБЭ ЗЕ1НАЛОВА, НАЧЫБАБА БАТЫРОВ, СЭКИНа ИСМА1ЫЛОВА, 1АШАР НУРИ, ФЛОРА К8РИМОВА. Республиканын емекдар артмстларн АФАГ БОШИРГЫЗЫ, Ш0ФИГ0 EJBA30BA, АРИФ ГУЛИ1ЕВ, амина 1усифгызы. Консартдан алда адмлан калмрми бир Нмс-сасм Jyxapw Г арабе# да ва Ерманмстаила Ьам-сарНад ра|онлерынде армамм ишталчыларыма гаршы муНарибада Ватам утр у и да На лак влаи-лерын башсыа гелмыш емлалармна «ариламак. Комсарт саат 19-да башлаиыр. Билатлар сара|ыи кассаларыида декабрын 20-деи сатылыр. Кассалар саат 15-дан 19-дек ншла|кр. «Халг гэзети»нин реклам жидмат 93-79-81 Е'ЛАИ Азер6а]чвн Республик асы Халг ТеЬсили Назир-л^инин 29.x.1992-ми ил тарихли 856 cajnbi амрина мувафиг олараг 25.Х1.92-ми ил тарихиндан Бакы ша-Ьаринда ¡ерлешен качмиш 66, 26 аа 82 с^лы тахни-ки-пеше мактабларинин бирлешдирилмеси нати-часинда в ah ид 193 са|лы тохучу-тикишчи тахники паша мактаби ]арадылмышдыр. Муассисе аа таижилатларыи назарииа чатды-рырыг ки, бутун Ьасабламалар |ухарыда нестерилен мфктеблерле Бакы шаЬари MajdKoacKM 16 унванда |арлашаи Нариманов pajony CaHaja Тикии-ти Бамкы 61120770 Ьасаблама Ьасабы олан 193 caj-лы тохучу-тикишчи мактаби ила апарасыныз. Гв|д: Е'лан дарч едилди^и кундаи бутун Насаб-лар laj муддатииа апарылмалыдыр. мудирииат. за « Aaap6aj4aH Республикасы Назирлар Кабииати-иин 1992-чи ил 29 OKTjaóp тарихли 585 №-ли, Азар-6aj4dH Республикасы «Аэеригаз» даалат ширкети-иин 1992-чи ил 8 декабр тарихли 1/1-18 №-ли гара-рына асасан «АзгазнаглиЦат» ИстаЬсалат Бирли)и-нин фаЬла тачЬиэаты ша'баси лева адилиб аа онун базасында «Азаригаэ» даалат ширкатинии табали-¡инда сосиал тачЬизат 6ирли)и )арадылмышдыр. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ ТЭ'СИСЧИ: «Хмг газаткжнмн журналист коллактиви. УЧРЕДИТЕЛЬ:    Журналистский    коллектив    «Халг гаэети». РЕДАКСЖАНЫН УНВАИЫ: 370158, Бакы шаЬари,Ба|ук даииэ кучаси, 18. ТЕЛЕФОНЛАР: ма лумат учуй — 93-61-02, ииформаси|а — 93-62-37, реклам хидметм муНасиблик — 93-34*23, навбатчн редактор — 31-51 -68. Неабатчм редактор: Е ГЭДИРОВ — 93-79-81, Чапа ммааланмалыдыр 23.00 I Имаемммышдыр 23.00 ИНДЕКС: 66014    ц,|    23456709    10    11    12    13    14.    А112345670.    Бакы,    «Ааарба^чан»    иашриЦатынын    матбааси.    Вшщу,    тюю^рафюг    «здательстаа    «Азербайджан». Тиража« 25069 Сифариш 8241 ;
RealCheck