Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 17, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 17, 1992, Baku, Azerbaijan XALQ QdZETi17 ДЕКАБР 1992-чи ИЛ. НС 233 Миш ' катиран адам О BAJPAFbl КИ, М. 8. РЭСУЛЗАДЭНИН ЭМАН8ТИ ИДИ ЧЭЛИЛ МЭММЭДГУЛУЗАДЭ Ву эЬвадах 1В88-1И илнв сонларывда олуб. Чамаат ¡VI а штага кэндиндэ «итивглэрэ ]ырышыр, ермэни тэчаву* зунэ. Ьагсыялыглара гаршы е’тиразыны билдирирди. Кэнд клубу внундэ кочирилан бела топлантылардан биркндэ ■ Кулмирзэ киши]э свз вердилэр. сузлугдан адамлар беш-беш, он-он гырылырды. Бу вахт Ьараданса Мэммэд Эмин кэ-либ чыхды. Азэрба^чанлы-лары сечиб а]ырдылар, сон- | ра да Алмани]а]а апарды-лар. О вахт Ьэр миллэтин эсир-лэриндэн милли лекионлар ]арадырдылар. 70 минэдэк азэрба]чанлы вар иди. Ма-]ор ФэтэлибэJлинин рэЬбэр* лик eтдиJи Азэрба]чан милли лекионуна Мэммэд Эмин тез-тез баш чэкир, вэзи]]э-тимизлэ марагланырды. Онун Алмани]ада бе]ук Ьермэти варды. МуЬарибэ гуртарандан сон-ра эсирлэр сэрбэст бурахыл-ды. Ким Ьара истэсэ кедэ билэрди. Кулмирзэ Миттен-валдда галды. Мэммэд Эмин дэ ханымы Ле]ла (пoлjaк гызы дыр, эсл ады Вандадыр) илэ бу шэЬэрдэ ]аша]ырды. О, тез-тез hэмjepлилэpинэ баш чэкир, онларла керушуб. дэрд-сэрлэринэ элач едирди. Хусусилэ, .милли, дини ба]-рамларда бир 1ердэ олурду-лар. Азэри мупачирлэр она «баба» (туркчэ ата анла-мында) дejиpдилэp. Кулмирзэ Ьэмин керушлэрин бирини белэ хатырла]ыр:    Бир    кэрэ она мурачиэт едиб, тамаша Ьазырламаг истэ]ирик, мэс-лэЬэтиниз нэдир? — дедик. О севинди вэ бачарарсыныз-мы? — де]э суалымыза су-алла чаваб верди. — Эсэри парадан тапачагсыныз? Те]мур адлы бир орлан варды. «Мэшэди Ибад»ы. «Эр вэ арвад»ы вэ башга эсэрлэри эзбэр билирди. Виз лэнкимэдэн мэшглэрэ башладыг. Те]мур Мэшэди Ибады. Экбэр Сэрвэри, мэн-сэ Ьамамчы ролуну о]на]ыр-дыг. Гадын ролларыны чэр-кэз гызларына тапшырдыг. Тезликлэ тамаша Ьазыр олду. Сон мэшгэ Мэммэд Эмини дэ’вэт етдик. О, Лejлa ханым вэ бир алман досту илэ кэл-мишди. Тамаша]а эввэлдэн ахырадэк диггэтлэ бахды вэ дэриндэн кекс етуруб деди: «Белэ кезлэмирдим, сар олун, эвладларым. Japaмын кезу-ну гопардыныз...» ДаЬа да-ныша билмэди, кеврэлди, кез-тэриндэн ]аш ахмага баш лады. Ьамымьп чох мутээссир олдуг. Мэммэд Эминин разы галмасы бизэ гол ганад вер-ди. 1945-чи илин мула]им па-]ыз кунлэриндэн бириндэ ]енэ Мэммэд Эмин бэ]ин ба-шына ]ыгышмышдыг, — де-. ]э Кулмирзэ киши хатирэ дэфтэрчэсини вэрэглэ]ир. О бизэ кеЬнэ Бакы, Азэрба]-чан Демократии ЧумЬури]]э-тиннн тарихи илэ баглы, ма-раглы свЬбэтлэр елэди. Мэт-лэб Ьимнимизин вэ ба]рагы- Кэнддэ Ьамынын еЬтирам бэслэди]и бу гоча, ]ашына yjryn кэлмэ]эн гывраг ад-дымларла ирэли кечиб арам-ла данышмага башлады; 33 илин а]рылыгындан сонра мэн Вэтэнимэ, дорма кэндимэ — сизин ]аныныза га]ытдым. бзумэ ев-ешик тикиб, бар-барча салдым. Буна керэ Ьамыныза миннэт-дарам. Гурбэтдэ мин зулм кердум, хош кунлэр дэ ке-чирдим. Фэгэт Вэтэними бир ан да унутмадым, Вэтэнин нэ гэдэр ширин, нэ гэдэр эзиз олдуруну ]алныз гурбэт чэкэнлэр билэр. Мэгам ]ети-шиб, елликлэ Вэтэнин азад-лыгы угрунда мубаризэ]э галхмышыг. Мэн дэ сизэ гошулурам. Инди истэ]ирэм сизэ бир мугэддэс эманэт — Мэммэд Эмин Рэсулзадэнин эманэтини чатдырам. Кулмирзэ киши голтугун-дакы букулудэн бир ба]раг чыхарды вэ ачыб башы узэ-ринэ галдырды. Сонра сезунэ давам етди: — Бу Óajpapbi мэнэ шэх-сэн Мэммэд Эмин бэ] езу ве-риб вэ де]иб ки, сахла, замай кэлэр, кэрэ]иниз олар. Дуз 43 илдир ки, ону кез бэбэ]и кими гору]уб сахламы-шам. Инди ону узэ чыхар-маг вахтыдыр. Белэликлэ, Азэрба]чанын учрэнкли, aj-улдузлу милли óajpapbi илк дэфэ Маштага кэндиндэ учалды. Тезликлэ милли ба]рагын сорары Ьэр ]ерэ Jajbuw>i. Бакыдан, му^-тэлиф чэми]]эт вэ тэшкилат-лардан кэлиб ба]рагын шэк-лини чэкдилэр, апарыб узуну чыхардылар. Чох кечмэди митинглэрдэ, нума]ишлэрдэ милли ба]рагларымыз далга-ланмара башлады. Кулмирзэ киши óaJparbiH эслини Мэммэд Эминин эзиз ]адика-ры кими инди дэ гору]уб сах-ла]ыр, Бакыда 6ejyK девлэт хадиминин музе]и 1арады-ларса ]алныз opa верэчэ]и-ни cejnajnp. Кулмирзэ Багыров 1910-чу илдэ Маштага кэндиндэ AYHjaJa коз ачыб. МуЬари-бэдэн эввэл трамва] суручу-су ишлэ]иб. Аилэнин 5 ог-лунун беши дэ чэбЬэ]э ке-диб. Онлардан тэкчэ Кулмирзэ сар галыб. Онун да башы олмазын мусибэтлэр чэкиб. 1942-чи илин баЬарында онлары бэрэ]э миндириб Крыма кэтирирлэр. Керч ]арымадасында де]ушэ ки-рирлэр. Cojyr, ачлыг, бир ]андан да силаЬ чатышмыр-ды. Кулмирзэ киши хатыр-лаji»ip ки. де]ушлэрин бириндэ 1араландым. Бизи эсир кетуруб Укра]нанын ичэрилэринэ апардылар. Вэ-зи]]этимиз дезулмэз иди. Зэифликдэн. ачлыгдан. су- мызын устунэ кэлэндэ деди: - Кэлин, бирликдэ милли ба]рагымызы бэрпа елэ]эк. Сэн демэ эввэлчэдэн буна Иазырлыг керубмуш. Ле]-ла ханыма ишарэ етди ки, гумашлары кэтирсин. Jaшыл, гырмызы, не] парчалары кэ-сиб верди Ле]ла ханыма. Узэринэ дэ Ъилал вэ сэккиз-кушэли улдузу тикмэ]и тап-шырды. Ле]ла ханым ба]ра-гы Ьазыр елэди. Мэммэд Эмин деди: — Овладларым, мэн ем-румун ихти]ар чагларыны ]аша]ырам. Сиз кэнчсиниз. Вэтэнин Ьурри]]этэ говуша-чары кунлэри мутлэг керэ-чэксиниз. Бу, кун кими а]-дын вэ шэксиздир. Бу ба]ра-ры Ьэмин мучадилэ кунлэ-риндэ Вэтэн ке1лэринэ гал-дырмаг вэзифэси сизин еЬдэ-низэ душур. Алын бу ба]ра-ры, гору]уб сахла]ын. Бу шэ-рэфли иши ким бо]нуна ке-турур? Бир анлыг орталыра су-кут чекду. Кезумуз енунэ Сталин, ДТК вапимэси кэл-ди. Jypдa денэн эсирлэри «вэтэн хаини», «сатгын» кими куллэлэдиклэриндэн хэ-бэрдар идик. Буна бахма]а-раг Ьамы «мэн» де]э сэслэн-ди. Мэммэд Эмин буна гэл-бэн севинди: —■ Саг олун, балаларым, фэгэт ба]раг бир нэфэрдэ галмалыдыр. Кулмирзэ зирэк вэ гочагдыр. е’тираз елэмирсинизсэ, ба]-рагы она верэк. Азэрба]чан муЬачирлэри МунЬендэ кечирдиклэри бу-тун шэнлик вэ ба]рамларда милли ба]рагы ]ухары баш-дан асырдылар. О вахт элдэ едилэн разылыга керэ М. Э. Рэсулзадэ 1948-чи илдэ *Гур-ки]э]э кедэрэк орада си^си фэали]]этэ башлады. Артыг Турки]э Ьекумэти Алмани-]адакы азэрба]чанлы муЬа-чирлэрэ паспорт вериб онла-рын кутлэви шэкилдэ ез елкэсинэ кэлмэлэринэ шэ-раит Заратмышды. Кулмирзэ киши о вахт 3680 со]да-шы илэ бэрабэр Турки]э]э кэлди. Болу шэЬэриндэ оир е’ма-латханада харрат ишлэ]ир-ди. Озунэ ев-ешик дузэл-диб раЬат кузэран кечирир-ди. Кулмирзэ ики ил Во луда галандан сонра е’малатхана-]а ]ени, муасир аваданлыг ^ алмаг учуй Алмани]а]а ке-р дир вэ орадакы танышлары-нын тэ’кидилэ даЬа Турки-1Э1Э га]ытмыр. О, МунЬендэ «Мерседес» ширкэтинин «АвтоЬена» филиалында нэ-зарэтчи ишлэ]ир. Бурада ]ахшы Ьермэт га-занмышды, дасэк мааш алырды. Ьэр ил мэ'зуниВэти-ни кетуруб Турки]э]э дин-чэл.мэ]э кэлирди. Алманза- • да мулку, багы-барчасы вар иди. Банкдакы Ьесабына Ьэр а] ]узлэрлэ марка фаиз эла-вэ олунурду. Бир сезлэ, чох ]ахшы ]аша]ырды. Лакин Вэтэн фикри бир ан да ба-шындан чыхмырды. Ьэтта 70-чи иллэрин эввэллэриндэ уч дэфэ Бавы]а кэлди. Дор-РУДУР. ДТК ишчилэри ону дорма кэндэ бурахмырды, го-Ьум танышларла Бакыда меЬ-манханада керушмэли олур-ду. Ьэр аддымына нэзарэт едир, Ьэр Ьэрэкэтинэ кез * го]урдулар. Буна бахма]араг ел-оба. Ьэсрэти ону раЬат бурахмырды. Вэтэнэ денэн ]ол исэ санки маЬир бир ча-дукэрин тилсими илэ барлан-мышды. Бир кун МунЬендэ козлэ-мэди]и бир эЬвалат баш вер-рир. (О, буну хошбэхт тэса-дуф адландырыр). Таныш-ларынын бириндэн ешидир ки, «Родене» Ьотелиндэ Азэрба]чандан гонаглар вар. Тез озуну ]етирир ора. Мэ’-лум олур ки, мусаФир шайр Иэби Хэзридир. Ьал-эЬвал ту тан дан сонра гонаглары евинэ дэ’вэт едир. МоЬтэрэм ханымын Ьазырладыгы ]е-мэкдэн сонра Кулмирзэ Вэтэнэ га]ытмаг арзусуну бил-дирир вэ кемэк истэ]ир. Белэликлэ, Кулмирзэ киши 1976-чы илдэ Вэтэнэ га]ы-дыр. Кулмирзэ кишинин Маш-тагадакы кичик Ьэ]этиндэ Зурдумузда битэн бутун ме]-вэ агачларына раст кэл-мэк олар. МоЬтэрэм ханым-ла о, баг-барчанын назыны чэкир. Омрунун 83-чу баЬа- ^ рына гэдэм го]ан, башы бэла-лар чэкэн гочанын билэклэ-ри Ьэлэ меЬкэмдир. Мэммэд Эминин эманэтини — уч рэнкли, а]-улдузлу ба]ра-ры коз бэбэ]и кими гору]уб сах-та]ыр. Ба]рам кунлэрин-дэ бу ги]мэтли ]адикары чы-харыб евинин габагындан асыр. Бу ба]раг о бо]ук ин-санын керчэкли]э чеврил-миш арзусудур. Се]фулла ЧЭФЭРЛИ, журналист. драма, дерд мечлисде т РУСТЭМ B9J и МИРЗЭ МЭИЭАШЭДЭЛИ (икиси д« аллоринм галхыэыб бнрдан): — Ана, AajaH, Нала холме, саз данышырыг. ЗаНраба)мм fox олур. МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ: — Ьаман барк mejnopMH аввалинчиси дашдыр. РУСТЭМ 69J: — Ja'HM неча Даш? Ахыр дунjада даш чохдур, карах Нансыны да]ирсан? МИРЗЭ. МЭЬЭММЭДЭЛИ: — Ьач тафа-вуту ¡охдур. Нансы даш олур-олсун. Рустам бэ| аа Мирза Насаи кулурлар. i МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ: — Дахи бура-да кулмак, ja'HH че? Сиз хаЬиш атдиниз, мен да AejHpaM. Лазым де|ил, мани афв 6yjypy-нуз; дахи «улмек ¡а'ни на олсун? Ьач дахли вар? РУСТЭМ B0J |кулумсуна-|сулумвуиа|: — 1ахшы, сазуну да, хулманик. Сонра? Дашдан сонра? МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ: — Икинчи мар-табада дашдан сонра барк олан iuej дамир-дир, зира бу ики чисмлари бир-бирина ау-ранда (аллармин гоша тутуб |ааашча бнр-бирн-иа вурур), ашкардыр ки, дамир дашы сынды-рачаг. Рустэм ба| «а Мирза Ьасан |ана кулурлар. МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ: — ha... кулар-синиз, хуларсиниз. Baj сизин Ьвлыныга!.. Афэ-рин лурат ¡азанлар! РУСТЭМ B8J |кул»-кула|: — Сонра? Да-мирдан сонра барк олан ша| Нансыдыр? Мирза МаНэммадали дурур ajafa, иста|ир кетсин. Рустам ба| дурур, онун габагымы иа-сир. РУСТЭМ B9J: — МаНаммадали, ушара ушаг дв|врлар, 6ejyja да 6ajyx да|арлар. Сан сезуну де, экар санин сазун Нагдыр, карах ону Кулмирзэ Багыров милли ба]рагымызла. (Фото 70-чн иллэрдэ Муя-Ьендэ чэкнлиб). КЕЧМИШ ДЭ1УШЧУНУН ТЭШЭББУСУ Лахыи кунлэрэ гэдэр онун сорагы он чэбЬэдэн кэлирди. Крмэнилэр башьша    хе]ли rujMOT го j му ui дул а р. Елман Бэдэлову Гарабаг вэ сэрЬэд-jaHbi ра]онларын чамааты jaxiubi таны]ыр. Ьэмишэ эн rajHap негтэлэрэ. до]ушун гызгын 1ерлэринэ чан атыр- ДЫ. Ики aja ]ахындыр ки, Е. Бэдэлов Сэна]е Тикинти Бир-ли]инин 4 номрэли трестинин 4 номрэли истепсалат-техно-ложи идарэсинэ рэис тэ]ин олунуб. Арха чэбЬэдэ чалыш-дыгына 6axMaJapar дв]уш достларыны бир ан белэ унутмур. Идарэнин гуввэ-синдэн чэбЬэнин еЬти]ачла-ры учун нстифадэ едилмэси барэдэ тэшэббус галдырыб. Республика мудафиэ вэ да-хили ишлэр назирликлэри роЬбэрли]и кечмиш до]ушчу-нун тэшэббусуну бэ]эниб. Идарэнин коллективи ермэни гулдурлар узэриндэ там гэ-лобэ]эдэк Ьэмин назирлик-лэрин сифаришлэрини Jyk-сэк сур’эт вэ ке]фи]]этлэ je-ринэ JeTiipMojH оЬдэсннэ кетуруб. ПРОФЕССОРА ГЭСД ЕДИЛИБ Дунэн алдыгымыз мэ лума-та керэ БДУ-нун профессору Муртуз Элэскэров ез евинин ]ахынлыгында    намэ’лум шэхслэрин Ьэмлэсинэ мэ'руз галмышдыр. Тэфэрруаты «J* рэнмэк учун профессору!! иш ]еринэ — БДУ-нун Ьугуг фа-култэсинэ зэнк чалдыг. Биз-дэ олан информаси]аны бир гэдэр дэ дэгиглэшдирдилэр: Срагакун саат 17 радэлэрин-дэ М. Элэскэров догрудан да евинин ]ахынлыгында до jулмуш вэ бычагланмышдыр. Ьазырда кечмиш 4 номрэли идарэнин хэстэханасында — «лечкомисси]ада»дыр. Азэрба]чан ДИН-ин мэт-буат хидмэтиндэ бу барэдэ Ьеч нэ билмэдилэр. Ьадисэнин баш верди]и эразинин дахил олдуру ра-jonyH — Ласамал pajoHyHyH полис идарэсинэ зэнк чал дыг. Рэис муавини. полис Majopy Ч. Мэммэдов бир не чэ гэзэбли чумлэ илэ кифа-]этлэнди. Онун дедиклэри тэхминэн «кедин ишинизин далынча» мэ’насыны верир ди. Биз дэ е.тэ бу мэгсэдлэ Бакы ШэЬэр Прокурорлугу илэ элагэ сахладыг. Билдир-дилэр ки. Ьазырда був ишлэ элагэдар прокурорлуг тэЬги гат апарыр. «хАлг гэзвти». Зе|тун чан дарманыдыр (Эввэли 1-чн сэЬифэдэ) агротехники гajдaлapын тех-нолоки]асы ]ахшылашдырыл-мышдыр. МэЬз бунун нэти-чэснндэ зе]тун ме]вэлэринин мэЬсулдарлыгы хе]ли арт-мышдыр. Буна yjFyн олараг консерв заводуида ¿енидэн-гурма ишлэри гуртармыш. онун истеЬсал кучу илдэ 4 мин тона чатдырылмышдыр. Гида учун ги]мэтли зе]туи ]агы истеЬсал едэн техноло-жи хэтт истифадэ1э вер!Тл-мишдир. Сон и л лер Шых массивин-дэ кениш эразидэ зе]тун плантасизасы салынмышдыр. Бакы шэЬэринин Эзиэбэjoв, Сураханы вэ Сабунчу ра]он-ларында ]уздэн чох мэЬ-сулдар агач колу экилмиш-дир. ШэЬэр ]ашыллыгла-рына хидмэт едэн трестин багбанлары зе]тунчулугун инкишафына. агачларын эки-либ-бечэрилмесинэ агротехники хидмэт кестэрмэ]э ча-лышырлар. Лакин бу вачиб саЬэни ]алныз багбанларын умндинэ го]маг олмаз. Тэ* эссуф ки. Бакы шэЬэриндэ вэ Абшеронда jaшыллыгa мунасибэт ачыначаглыдыр. Кучэлэрдэ, Ьэ]эт вэ ме]дан-чаларда. ]ашыл золагларда мухтэлиф агач вэ колларла ]анашы зе]тун кими надир агачлары да мэЬ® едиб, ]е-риндэ да]аначаглар, тичарэт об]ектлэри, комис)он магаза- лары, кошклэр тикиблэр. Еколожи фэлакэт ]арадан белэ Ьаллара эн чох Нариманов, Бинэгэди, Хэтаи вэ Ласамал ра]онларында раст кэлмэк* олур. ШэЬэрин ден-дроложи паркында 80 квад-ратметр саЬэдэ экилмиш бутун биткилэр мэЬв едил-миш. jepHHAa тичарэт кошк-лэри ]ерлэшдирилмишдир. Бу дэЬшэтли M9H39p9ja элагэдар тэшкилатлар кез JyM-мушлар. Умуми]]этлэ. езба-шыналыглар нэтичэсиндэ тэкчэ етэн ил Бакы швЬэ-риндэ 103 дэфэ тэбиэти му-Ьафизэ ганунчулугунун по-зулмасы факты ге]дэ алын-мышдыр. Бу чур 4HHaj8T ха-рактерли фактлара эсасэн Ьугуг муЬафизэ органларЫ-на 16 иш кендэрилмиш, ин-зибати комисси]алара 31 тэгдимат вернлмишдир. Тэ-биэтэ AajMHiu 3HjaHbiH одэ-нилмэси учун 43 иддиа гал-дырылмышдыр. Тээссуф ки, бунлардан Ьеч бир нэтичэ ч'ыхарылмамышдыр. Вэзи]. J9T ]ахшылашмагданса, даЬа да пислэшмишдир. Бу илин I рубундэ еколожи ганунчу-лурун иозулмасы илэ баглы 62 фант муэ^эн едилмиш-дир. 15 иш истинтаг орган-ларына кендэрилмиш, 10 мин 404 рубл мэблэгиндэ званый одэнилмэси барэдэ иддиа галдырылмышдыр. Вэтэнимиздэ эрзаг гытлы-гы вэ сосиал-игтисади тэнэз-зулун да®ам етди]и белэ бир агыр вахтда Бакы шэЬэриндэ. онун гэсэбэлэрин-дэ, кучэ вэ Ьэ]этлэрдэ олан зеЗтун агачларынын ме]вэлэ-ри тэлэб олунан сэвнНэдэ Jh-рылмыр. Эл чатан будаглар сындырылыр, эл чатма]ан Ьиссэдэки ме]вэлэр исэ га-лыр вэ о ]етишдикчэ агачла-рын днбинэ токулур. хэзэлэ гарышыб мэЬв олур. Бу, республика Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг Назирли]инин рэЬ-бэрлэрини, Бакы шэЬэр ич-ра Ьакими]]этинин элагэдар тэшкилатларыны чидди на-раЬат етмэлидир. Лашыллыг-ларын горунмасы, зе]тун ме]вэлэринин сон дэнэсинэ кими ]ыгылыб е мал муэс-сисэлэринэ кендэрилмэси эн вачиб ишдир вэ диггэтдэн JajынмaмaлыдЫp. Бакы, Сум-гаЗыт, вэ Абшеронун сэла-Ьи]]этли тэшкилатлары бу проблемлэри чидди нэзарэ-тэ кетурмэли вэ онларын Ьэллинэ наил олмага чалыш-малыдырлар. Кечикмэк олмаз! МевСум баша чатмаг узрэдир, «]ашыл гызыл» ад-ландырдырымыз чан дэрма-ны. дун]а шеЬрэтли зе]тун ме]вэлэри сэкилэрэ. ]оллара вэ агачларын дибинэ току-луб галыр. Биз исэ бир га* шыг зе]тун ]агына Ьэсрэ-тик. Онсуз да калориен лап аз олан дикэр мэЬсуллар ба-лаларымызы кундэн-кунэ зэ-иф салыр. Ьалбуки зе]туна га>гы илэ, вичданла. мэс’-ули]]этлэ ]анашылса о, кун-дэлнк суфрэмизин бэзэ]и, элэдушмэз ]агы, эн . ]ахшы калорили гидамыза чеврилэ билэр. Абдулла АЛЛАЬВБРДИЛЕВ, Девлэт Еколоки]« вэ Тэ-бнэтдэн Истяфадэ]э Нэзарэт Комнтэсн сэдрнннн бн-ринчи муавини, республн-канын эмэвдар агроному, Нэснр БАБАЛЕВ, биолоки]а елмлэрн иамн»-зэди, ]ашыллашдырма э’ла-чысы. ки, лазым олан ¡ерда алум варид олур, лазым олма{анда олмур. Лазым олан ¡ерда ваге олур бала]и*накаЬанлар, мисли-валввлв|н-сагф-аси-манлар, эолзале)и-свтЬи-хакиданлар, хусуф-кусуф, ¡ена хусуф, \еи9 кусуф, ма-таагабал-малэван! |Эллариим {ухары галхызыр ва му-ша калир). Снз харак хахалат чакасиниз, ады-нызы мусалман го|уб ислам елмларина истаЬ-за едирсиниз |чытыра-чытыра дурур а|ага|. Нн]а хулурсунуз? Бурада план ©¡натмырлар ки? Мехер писан аз габаЬатини харак аниама|а? Е]б де{ил? (Нмрсли кадир гапы|а тараф). Рустам ба| ва Мирза Несен дурурлар а|а-га вэ Мирза МаНаммадалинин габагыиы касиб де)ирлар.    _ РУСТЭМ БЭ1 ва МИРЗЭ ЬЭСЭИ: — Да- ¡ан бир, да]ан бир! Чел гапыдан Сэмад ВаНид кирир ичари вэ ги|лу-галы каруб де|ир. СЭМЭД ВАЬИД: — Ишта иркаклар! Ьа|да аркадашлар! МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ: — (Нирсли ва учадан Самад ВаНида): — А киши, Нала бил- мирэм бу на де|ир «¡1.. Самад ВаНид иадиб отурур |^иида ва ка-гыз-галамини чыхардыр. Рустам бе| аа Мирза Ьасан |ена иулмакдадирлар. Мирза МаНаммадали иста|ир башмагларыны ка|а, меда. ЗаН-раба{им гапыда марсаииб. Мирза Ьасандаи утаныр ва чакииир. Мирзе Нвсви буну аила-\ы6, Рустам бе|деи изи алыб чыхыр, медир. ЗаНрабэ|им |авашча ичари мирир ва горха-гор-ха калир чакур бир тэрафда. Рустам бэ| аз ¡ерина отуруб китаба бахыр. Мирза Мапам-медали гапыиыи агзыида да|аиыб, бир исте-¡ир, чипа, бир иста|ир гала. ЗЭНРАБЭЛ4М (Мирза МаЬаммадали|а(: сте‘дядлар Хачмаз ра]онунда рэссам-лыга Mej.i едэн ушаглар чохдур. Онлар инди]эдэк ичти-маи эсасларла фэали]]эт кос-тэрэн тэсвири сэнэт студи]а-сында мэшгул олурдулар. Бу исте’дадлар дэфэлэрлэ республика тэдрис-методика мэр-кэзинин сэркнлэрнндэ иш-тирак етмиш, мухтэлиф му-кафатлара ла]нг корулмуш. бу илин эввэлиндэ «Ана Jyp-ду«м» телевизи]а мусабигэ-риндэ учунчу ]ери тутмуш-лар. Инди ушагларын JapaAbWH-лыг габили]]ртини инкишаф етдирмэк учун даЬа 1ахшы имкан ]аранмышдыр. PajoH-да Ь. 3. TaFHjee адына Рёс-п\тбл»ка Ушагларын Тэсвири Ларадычылыгы Халг Уяивер-ситетинин филиалы ачЫл-мышдыр. Филиалын директору ГэлэмшаЬ Идрисов де]ир: — У шаг л ара милли халг сэнэтини о]рэдэчэк. онларын республика мт^асына чыха-рылмасына, сэрки сатышла-рынын тэшкил едилмэсиИэ чалышачагыг. Исте’дадлы эли л ушагларын мэ’лумат банкыны JapaTMar, инкишаф-ларына Ьиима]эдарлыгы вэ ]ардымы артырмаг фикрин- AdjHK. Халг УниверсиТети Белчика вэ Турки]э илэ гаршылыглы элагэлэр ]аратмышдыр. Бакы с^жилэрин^э бэ]анилэн эл ишлэринйн муэллифлэри Турки]энин ]арадычылыг мэк* тэблэринэ дэ’вэт олуначаг-лар. Баряз ЭСВДОВ, «Халг гэзети*ннн мухбирн. 11 лим? Кима гисмат олар, она аерарик. РУСТЭМ BQJ: — Ахыр неча киме гисмат олар? Ьазыр гызы иста]ирлар, дахи jy3 ил хаз-лэтмэ]ача]ик ки? МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ (бир гадар дии-мэ(иб): — Мена галырса, КулбаНары Мирза Бахшали[а верарик. Рустам ба| мулур. СЭМЭД ВАЬИД: — Неча Мирза Бахшали-ja? Муаллим Мирза Бехшели]е? МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ: — Бали, Неман Мирза Бахшали|‘а. СЭМЭД ВАЬИД: — Бен буна Нархиз разы олмам. МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ (тааччублу): — Неча je'HH разы олмазсам? Ьала сан нечисён? СЭМЭД ВАЬИД: — Бане гальцорса, КулбаНары hycejH ШаНиде аермали. МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ (саг елини фыр-ладыр): — ПаН-паЬ-паН, буна бах сан аллаЫ Бу да бизе муштари тапды. ЗЭЬРАБЭ1ИМ: — Aj балаларым, сиза бела маним чаным гурбан, бир мена Aejnw харум, о деди{иниэ адамлар кимдилар? ]ахшымы адамдылар, начидирлар? РУСТЭМ БЭ1: — Ана, май деди]им Аслан oej чох ¡ахшы адамды; азу да кечан ил jypHCT дарси oxyjypAy, сонра пешиман олду, васточ-ии факултета хирди. Инди иста]ир мал Некими олсун.    _ ЗЭЬРАБЭ)ИМ (Самад ВаНида): — Бала, сан деди]ии едем кимди, начиди? Бир гуллугу вармы? СЭМЭД ВАЬИД: — Ана, hycejH ШаНид бизим кенч адибларнмиздандир, азу да xej-pnjje мактабинда адабиНат дарси муаллими- дир. (Эввэли гэзетнмизин 16 декабр тарнхли неирэсиндэ). 8--- дамакдан чакинма|асан. АллаНа шукур, сан ваизеен, муаллимсан; сан бахма би^им кулма-]имиза, сан сазуну да. Экар биза лазым олар, лугата да бир ша] jaaapbir, лазым олмаз, — ол* маэ. МИРЗЭ ЬЭСЭН: — Мирза МаНаммадали, май сеидам хаНиш едирам, Навсала ала|аси-низ ва 6ajaHaTbiHbi3bi баша ]етирасиниз. МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ (бир гадар фи« кир еле|иб, отурур )ериидэ аа сонра башла-)ыр): — Дамирдан барк олан ше{ оддур ки, де-мири аридир ва азу да сехтлик анасиринда учунчу дарачададир. Оддан барк олан ше{ су-дур ки, оду сандурур ва сахтлик анасириним дердунчу дарачасиндадир. Рустам ба| ва Мирза Ьасаи еллорини агыз-ларына басыб кулурлар. МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ: — Судан барк олан iuej булуддур ки, су Наман булуддан омеле калир. Пана ичари отагдан сас калир, |аио Мирза Маламмадали Нирсли да|ир). Сас кел-масин! Карурсумуз ки, биз бурда саз данышырыг! Бали, агама арз олсун ки, булуддан берк-раг олан ше] ¡елдир ки, булудлара Намиша 1'елдэм фермам чыхыр. (Бир гадар дикелиб На веса калир). 1елдон барк олан iue¡ малак-дир ки, ¡аллари идара едир; ¡е'ни hapaja кен-дермелидир, кендерир; кемдармели де|ил, кендармир. (Бир аз да учадан ва Невес ли). Мелокден барк uiej малакул-мавтдур ки, молоки гебзи-pyh едир. Ьы... Кулерсиниэ! Кулун, ej6n |охдур, кулун! Baj Налыныза! Мелекул-мевтдан де барк олан ше| билирсиниз надир? Элумдур, алум! Ьы... хуларсиниз! (Дахи да Нирсли). Бас билирсинизми ки, елумден барк ше{ надир? Бмлмирсинизмм, ej лугат ¡азанлар?.. Элумдан барк ujej худаааиди-аламин амридир 10- — Aj балам, бир да{ан карум, Пара кедирсан? Ахы на уста бу гадар савашырсыныз? Aj бала сиза мен гурбан олум, ахыр мин дард-сари-миз, дост-душман вар! МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ: — Ана, сан аллаЬ, сан да ал катур биздан! • ЗЭЬРАБЭ1ИМ: — Бала, сизин бела мен гаданыэы алым, маним ахыр сизиан вачиб ишим вар. МаНаммадали, бала, бир кал отур, apxajbiH данышаг. Сан азун, аллаНа шукур, jax-шьНаманы билансан. Ахыр, о гызы hap ¡андан иста|ирлар; гыз ушагынын евда галмагынь1м да бир вахты вар. На де|ирсан, aj Рустам бала? Сан на де|ирсан, Самад бала? Ни|а дин-мирсаи, МаЬаммадэли бала? бир де^ин карум, на меслоНат карурсумуз? Сиза калан гада- бала мана калсин. МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ (ачыглы): — Мана дахли joxflyp! hap коса иста]ирсиниз ве- рин.    , РУСТЭМ B9J (кктабы rojyp, ДУРУР а|аг уста): — Ана, мам габагчадан да сана демишам, инди да jeH» де]ирам, roj of ланларын да ешит-синлар: гыз карак аз хошу ила Нар коса ки, кефи истади, ону харе ва бе|вне ва ара кеда. Дахи о аерлар кечибди ки, гызь! зорнан иста-мади]и адама ара верирдилар. Анчаг |ена маслаНат карурам ки, КулбаНары Асланба|а **РвМИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ (Ьир«ли|; — Эст'вгфуРУлла^> 9cT«r«pYPynnahl э,свР кУл6а- Нар маним бачымдыр, мен бу амра Наркиз разы ола билманам! РУСТЭМ B0J: — На сабаба разы ола бил-мирсан? Хуб, на ©¡би вар, разы олмурсаи, сам де керак кима верак? МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ: — Маи на би- 1Z Мирза МаНаммадали башыиы 6ула)ыр. МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ: — ПаН-паН-паН! Ела бизим кенч адибимиз ескик иди. Аллап бед йазардан сахласьж. (Ькрслк). А киши, май билмирам едиб нади, ахыр aj? РУСТЭМ БЭЛ — Гардашларым, май сиз-д»н хаНиш едирам ки, Нар на аламак иста|ир-синиз, маслаНатнан ва агыл учу]нан а^|ин. Оиу сиз карак билммш оласыныз ки, о шв| ки, меп-рибанчылыгиан ва маслаЬатнвн ашар, дввв-галмагалнаи вшмвз. Кена да дв|ирам ки, Кул-баЬер бизим бвчымызды, карак биз учумуз дв ca*L талаш едок ки, бачымыз бадбахт ол-масын. О, ахы hejea« де)ил ки, ¡апышвг алин-дан, кима ки иста(ирик верак. Сан бир саз де-¡ирсан, май бир саз дфрам, о бир саз де|ир. Гардашларым, белаликнан бир метгеб Насил олмаз. Гыз hasbip, бах, о гапынын далыидадь» (а лини ичари гапы)а уза дыр), чаты par бу сват еэуидан суал eflajan ки, карак ме|ли кимади? AcnaHÓaja истар, Асланба)в кедар, Мирза ьах-шали)а истар, Мирза Бехшели)е квдар, Ьусв|н Шаирди-неди, ону истар, она кедар. СЭМЭД ВАЬИД: — Бела маслаНата гаршы бон бир саз се|лемам. РУСТЭМ БЭ1 (Мирза МаНаммадалм)#): — Hnje диимирсан, МаНаммадали? МИРЗЭ МЭЬЭММЭДЭЛИ: — Эзунуз би-лии, маним ишим joxAyp. Рустем 64 ДУРГР. мтчии КулвЫмры ча-гырыр. КулбЧмр иирир ич^м. 39hPAB9JHM |Kf/i6atap*|: — бала, Кул-баНар, кал оту )анымда, дурма ajar уста. (Арды вар). ;
RealCheck