Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 17, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ дакАЫ» mi-fH ил. ме 247 nYHJA Ф9ХРЭДДИНСИЗ ГАЛДЫ ^ *      А    ..«.К    Munm Фэхрэддин ШаЬбазовун гы* са вэ эзаб*эзи]]этли емрун* дэ ]еканэ севинч па]ы аилэ* си иди. Беш Jaшлы Самирэ-НИН кезлэри Ьэлэ дэ гапы-дадыр:    «На    кеч    кэлди, атам...» Ики ]ашлы Эминэ даЬа Ьеч вахт бeшиJинин ба-шында дуруб онун гыгылты-сыны ДИНЛ9М0КЛ0 бутун )ор-рунлугуну унудан атасынын меЬрибан узуну квpмeJэч0K... Фэхрэддин ахшамлар евэ денэндэ элдэн душурду. Кун арзиндэ нечэ чэкилишдэ олурду. буну взундэн башга Ьеч кэс дэгиг де)э билмэзди. Амма бутун иш Joлдaшлapы, ону таны1анларын Ьамысы Jaxшы билир ки, Фэхрэдди- НИН ДИЛИН ДЭН «Jox, Jopyлмy- шам, кедэ билмэрэм» кэлмэ* си Ьеч вахт чыxмaJыб. ^э Ьэмин мэш’ум 20 но1абр фа-чиэсиндэн бир кун эввэл сэ-йэрдэн бэри ики oбJeктдэ ол-мушду. Лентлэри тэЬвил ве-рэндэн сонра гaJиap нвгтэ]э e’зaмиJJэтэ кетмэк учун оператор ахтарылдытьты еши-диб демишди; «Мэн кедэрэм». Вэ бир дэ евэ зэнк вуруо; «E'aaMHjJaTa кедирэм. АллаЬ rojea ики кунэ га]ыдарам> — де]э хэбэр BepMdJa мачал тап-мышды. Лакин о. догма очагына raJbiAa билмэди... Онун достлары ypajHHHH -»jV'^YJYHa. гэлбинин ке-мни1ли]инэ сыгачаг гэдэр чох иди. Онлардан бири, Азтеле-радио Ширкэтинин баш кинооператору Надир 3ejHaJiOB кезлэриндэ Jam, сэсиндэ пэ-зин бир THTpajHm Фэхрэддин Ьаггында бело деди: — Онун инсани кeJфиJJэт-лэрини, мэ’нэви сафлырыны. MopflHHjHHH сезлэ ифадэ ет-мэк мумкун дeJил. Мэн си-зэ Фэхрэддинив гыса емрун-дэн бэ зи епизодлар даны: шым. Озунуз онун портретики чанландырмага чалышын. ...Фэхрэддин Ьэла^ мэктэб иллэриндэн агырлыг галдыр-маг идманы илэ мэшгул олурду вэ тэбии ки, чох куч-лу иди. Амма Ьеч вахт бу-нунла eJyHM03AH. Ьэмин KeJ-(pHjJoTHHAaH гоча вэ хэстэ ата-анасыны, взуну долан-дырмаг учун истифадо едэр-ди. Фэхрэддин тeлepaдиoJa ишэ дузэлэндэ чэми 17 Jambi варды. Узун муддэт фэплэ ишлэди, сонра телеоператор пешосинэ jHjanoHAH. Алдыгы мааш аз олдугундан езунэ элавэ газанч JepH ахтарыр, вахт тапан кими AojHpMaHa. черэк заводларына кедиб агыр ун кисэлэрини машына JyклэJиб-бoшaлдыp. hop эзи1-]этэ гатлашырды. Деврун, 1ашадыгы муЬи-тин агырдыгы онун moaohhJ-JoTHHO, Mo'HOBHjJaTbiHa. тэм-кининэ тэ’сир кестэрэ бил-мирди. Фэхроддинин рлин-дэн Ьеч кэс. Ьеч вахт" агыр сез ешитмомишди. Вир дэфэ о да эсэблэрини чиловла]а билмэди. Бир ил эввэл Гара-бвгдан чэкилишдэн гajыдaI?' кон гатарда дерд «быгыбур-мажын jaшлы гадыны тэЬ-гир етмасинэ дезмэ1иб ондан узр истэмэлэрини тэлэб ет-ди. взундэн муштэбеЬ чаЬил-лер бунун эвэзинэ Фэхрэд-динин дэ «дэрсини» вермэк истэдилэр. амма эксинэ ол-ду... Иши агыр олса да о Ьэр кун ихтисаслашдырылмыш кулэш мэктэбинэ кедэр, мун-тэзэм мэшг едэрди. Чох вахт достларыны да дилэ тутуб AeJapAH: «Вахтыны идмандан Jaxшы Hoja сэрф едэчэксэн ки? Бир Ьэфтэдэн сонра елэ кумраЬ олачагсан ки!» Фэхрэддин JaxNH-y3ar адам-ларынын дар мачалда илк вэ эн фэдакар кемэкчиси иди. Аз данышар, амма acahJh се-зун мэc‘yлиjJэтини дaшыJap-ды. Алты ил иди ки, пешэ-сини дэ1ишиб кинооператор ишлэ1ирди. Куну-кузэраны 1еничэ 1олуна душурду ки. бир ил эввэл атасыны дэфн елэди. Инди Фэхрэддинин езу дэ Ьагг дун1асындадыр. О Ьеч вахт вэтэнпэрвэр-ликдэн. мэрдликдэн нэинки дэм вурмаз. бу барэдэ Ьеч кэлмэ кэсмэ1и дэ хошламаз-ды. Лакин Вэтэнини, халгы-ны онун ла1игли оглу кими севди1индэн иди ки. сон дерд илдэ азы 20 дэфэ Гарабагын, Газахын одлу-аловлу Jepna-риндэ олмушду. Но1абрын 19-да да камерасыны 4hJhh-нэ алыб кетди... Амма эф-суслар олсун ки, биз нэ онун езу ну. нэ дэ Гарабагдан сон чэкилишини Ьеч вахт керэ билмэJэчэJик... Салар АСЛАНОВ, «Халг гэзети»нин мухбири. 868ДИЯ8Ш8И адлар ХАЧМАЗ. PaJoндaкы К. Маркс адына совхоза Тофиг Исма1ыловун ады верилмиш-дир. Хачмаз шэЬэрицдэки 1 немрэли орта мэктэб МэЬэм-мэд Эсэдовун, 3 немрэли орта мэктэб Исмэт ГaJыбoвyн адыны дaшыJaчar. ШэЬэрин бир нечэ кучэсинэ Вэли Мэм-мэдовун. Алы MycтaфaJeвин, Ариф hyceJнзaдэнин. Худат шэЬэринин ики кучэсинэ исэ Тофиг ИcмaJылoвyн вэ Осман Мирзэ1евин адлары ве-рилмишдир. Эбил1атагы кэнд орта мэк-тэби иннэн бела KopaнбoJдa Ьэлак олмуш шэЬид Блчин Мевламовун адыны дaшыJa-чагдыр. ГУБА. hэмJepлилэpи но-Jaбpын 20-дэ Гарабаг сама сында партладылмыш Ьэрби вepтoлJoтдa Ьэлак олмуш Ариф Ьусе1нзадэнин хатирэ-сини эзиз тутурлар. ШэЬэр халг депутатлары Совети ич-раиЛэ комитэсинин гэрары илэ мэркэзи кучэлэрдэн би-ринэ онун ады верилмиш- в. эсэдов. МЭШ8ГГ8ТЛИ УЗУИ 8МУр.. Керкэмли саЬибкар вэ мэш-Ьур месенат Ьачы Зе!налаб-днн Тагы1евин гызы Сара ханым Тагы1ева 93 Ja-шында вэфат етмишдир. Варлы аилэдэ 6ejyJaH, Санкт-Петербургда нэчиб гызлар институтуну бити-рэн бу гызын тале1и мэ-шэггэт.ли олмушду р. Азэр-баучанда Совет haKHMHjjaTH гурулд>тдан дэрЬал сонра о, репресси1алара вэ тэ'гиблэрэ мэ’руз гал.мыш. лакин haja-тын Ьэр чур агры-ачысына 6axMaJapar атасынын вэ аилэ узвлэринин тэмиз адыны бэр-па етмэ]э вар гуввэ илэ ча-лышмыш. тарихи эдалэти бэрпа етмэк учун гуввэ вэ били1ини эсиркэмэмишдир. Декабрын 16-да бир чох бакылылар Сара ханымын ушаглыг иллэринин кечди]и бина]а — h. 3. TaFыJeвин еви олмуш индики Азэрба]-чан тарихи MyaejHHa. Сара ханымла видалашмага кэл-мишдилэр. Ел адэти узрэ Ьузр мэрасими кечирилди. Адамлар (онларын арасында кэнчлэр чох иди) мэрЬумэ-нин чэназэси го]улмуш табу-тун ]анындан Ьузнлэ кечир-дилэр. Окт)абр PaJoH Ич^ ЬакимиЛэтинин башчысы Ариф AraJeB Сара ханымы догма анасы кими сон манзи-лэ Joлa салды. А. Ага)евин аилэси 1982-чи илдэн Сара ханымы hHMaJaJa кетур.муш-, AY- Дэфн мэрасими Мэрдэкан гэсэбэсиндэ кечирилди (h. 3. TarbijeB дэ бурада дэфн олун-мушдур). АллаЬ рэЬмэт елэ-син! Гэбри нурла долсун. (Азэринформ). КЭНЧ БАКЫЛЬиЛ ФЭХРИ ФЭРМАН Ики ил эввэл YЗMэJи ба-чарма1ан балача Орхан Мурадов идмандакы наилиЛэт-лэри илэ Америка мутэхэс^ сислэринин диггэтяни чэлб етмишдир. Онлар де1ирлэр ки. 1е1ХШЫ тэбии имканлара малик доггуз 1ашлы Орхан планлы шэкилдэ Ьазырлыг кечсэ. бир муддэт сонра пе-шэкар узкучулэрин чидди рэгибинэ чеврилэ бнлэр. Бела нэтичэ1э кэлмэ)э кэнч ба-кылынын Мелборн (Флорида штаты) шэЬэриндэ кечири-лэн мэктэб 1арышларында га-зандыгы мувэффэгиЛэтлэр эсас вермишдир. Ьазырда Орханын аилэси Ьэмин шэ-Ьэрдэ 1аша1ыр. Огланын бе-)ук потенсиал имканларына инанан океанын о та)ында-кы мутэхэссислэр ондан ет-ру хусуси автомобил а)ыр-мышлар. МаЬ5ын ону Ьэфтэ-дэ уч дэфэ евиндэн гырх мИл мэсафэдэ )ерлэшэн пешэкар-ларын «Ситизеншип авард» шэЬэр клубуна мэшгэ апа-рыр: Балача Ьэм)ерлимиз ид-манда илк аддымларыны ики ил эввэл атмышдыр. О, мэк-тэбин нэздиндэки ачыг узку-чулук Ьовузунда мустэгил шэкилдэ узмэ)и е)рэнмиш-дир. Аз сонра мэктэб 1арыш-ларында иштирак етмэ)э башламыш вэ Ьэмишэ )ук-сэк )ерлэр тутмушдур. Онун мувэффэги)]этлэри ичтима-иJJэтин диггэтини чэлб ет-миш. Америка президенти-нин Ьамилик етдк]и милли идман вэ сагламлыг ишлэри идарэсини марагландырмыш-дыр. Елэ Ьэмин идарэ кэнч бакылыны АБШ Президенти Чорч Буша тэгдим етмишдир. Президент Орхан Мура- "'eináa NBMBov ' forooiaodbBeiit^. and achievement torh 1 т дову фэхрн фэрманла .мука-фатландырмышдыр. Мукафат кэнч идманчы)а тэнтэнэли шэраитдэ мэктэб )ыгынча-гында тэгдим олунмушдур. Ону ге)д етмэк мараглы-дыр ки. баша чатмагда олан 1991-чи ил Орханын атасы. ким)а елмлэри доктору Назим Мурадов учун дэ угурлу кечмишдир. О. Флоридада мугавилэ узрэ кунэш енер-жиси мэркэзиндэ ишлэ)ир. Мусабигэ эсасында Америка Ким)а ЧэмиПэтинин узву сечилмишдир. Азэрба)чанлы алим бу шэрэфэ муасир ел-мин эн перспективли исти-гамэтлэриндэн бири — ге)ри-стандарт енержи невлэрин-дэн истифадэ саЬэсиндэки тэдгигатларына керэ ла1иг керулмушдур. Америка му-тэхэссислэри Н. Мурадовун Ьазырладыгы вэ автомобил- га1ырмада практики тэтбиги-ни- тапан кунэш батаре)ала-ры системини )уксэк ги)мэт-лэндирмишлэр. Лери кэл-мишкэн ге)д едэк ки, телеви-зи)а тамашачыларынын бир чоху да Н. Мурадову та-нымамыш де)илдир. Онлар АБШ-дан верилэн телевизи-]а репортажларында Амери-канын )оллары илэ шуту1эн. кунэш енержиси илэ ишлэ-)эн орижинал конструкси1а)а малик автомобиллэри керэ билмишлэр. Бунларын енержи дашы)ычыларыны Ьэм-)ерлимиз, Орханын атасы Назим Мурадов Ьазырламыш-дыр. К. АБДУЛЛАЛЕВ, Азэрняформуи мухбири. ?(с Чорч Бушун фэхри фэр-маны. Фото л. Хэлиловундур. ДОЛЛАР НБЧвЛаДВР? Манат учузлашыр, харичи вал1утанын мэзэннэси исэ сур’этлэ артыр. Ишлэ элаго-дар. Ja да истираЬэт учун ха-ричэ кедэн вэтэндашлар уму-мэн буна алышмышлар ки, доллар вэ франк мугабилин-дэ кетдикчэ даЬа чох манат вермэк лазым кэлир. Бунун-ла бело, сон кунлэрдэ муба-дилэ илэ элагэдар AaapÒaJ-чанын Харичи Игтисади Фэ-annJJoT Банкына кэлэнлор арасында нараЬатлыг Ьекм сурур: бирдэн-бирэ нэ олду ки. Бакыда вал)ута мугаби-линдэ Москвадакына нисбэ-тэн даЬа чох пул вермэк ла-зымдыр? ‘ hop Ьансы изаЬат пул xapnnaMoJo мэчбур олан вэ-тендашлары чэтин ки, сакит-лэшдирсин. лакин буна бах-Majapar, изаЬат лазымдыр. Азэринформун мухбири бу мунасимтлэ ССРИ Харичи Игтисади ФэaлиJJэт Банкы Азэрба^чан Ванкынын эмэ-HHjjBT идарэсинин рэиси Вл-дар СЭМИМШЭ я^рачиэт етмишдир. О демишдир: — Ьэгигэтэн, сои бир нечэ кун арзиндэ биз вaлJyтa-ны Москвадакына нисбэтэн баЬа сатырыг. Мосолон, Ьэ-лэ етэн Ьэфтэнин орталарын-да биздэ доллар 90 маната иди. Ьэфтэнин сонунда исэ 106 манат олмушдур. Истис-на дeJилдиp ки. сабаЬ Jox. бири кун вaлJyтa даЬа да баЬа олачагдыр. Лакин бу. эс-ла Jepли вoлJyнтapизм вэ эл-бэттэ, меЬтэкирлик дэ де1ил-дир. Иш бурасындадыр ки. ел-кэнин вaлJyтa (Лзарында rej-ри-сабит B33HjJaTna элагэдар ОСРИ Девлэт Банкындан ал- дыгымыз телеграмда де1ил-AHjH кими. ха(ричи Banjyiaja нисбэтэн манатын турист мэ-зэннэси адланан мэзэннэ бу ил декабрын 2-дэн лэгв едил-мишдир. Бунунла элагэдар бизэ, ССРИ Харичи Игтисади ФэaлиJГэт Банкынын ше’-бэлэринэ ичазэ верилмишдир ки, вэтэндашлара харичи вaлJyтaнын алгы-сатгы мэ-зэннэсини онларын арасында эн чоху 10 фаиз фэрглэ мустэгил муоиэнлэшдирэк. — Бу ясэ вал1утанын. са-тыш Д91эрвня тэгрибэв «хэл-бвзаф» сэвн^эсинэдэк яикан вермяш- ввтя артырмагв ml биз Иш бурасындадыр кн. вaлJyтa сатычыларынын диггэтини езумузэ башга чур чэлб едэ билморик. бунлар исэ эсасэн ири canaje муэс-сисэлэридир. Бу Jaxынлapa-дэк. Ьэр Ьалда муэссисэлэ-рин чох Ьиссэсинэ бизим банкымызда вал J у таны ма-натлара дэ)ишмэк сэрфэли дeJилди: ауксион мозэннэсин-дэн хе]ли кери галан бизим мубадилэ мозаннэмиз онлары гане етм1фди. BaлJyтaнын верилмэсиндэ даими фасил^ лэр эслиндэ бунунла иадЬ олунурду. Инди исэ B03Hjj3T AajHmMHmAHp. Мэзэннэнин MyaJJoH едилмэсиндэ бизэ мустогиллик вернлдикдэн вaлJyтaны муэссисэ1э ли олан rHjMOTO алы-Бунун caJacHHAO инди банкда BanJyTa вардыр. Бу исэ, JepH кэлмишкэн. «хэл-вэти базар»а чидди зэрбэ вурур. — Вуяуяла беле, вэтэи-дашлвр онуя хндмэтлврнядэн сонра серфэс: рыг. Ьэлэляк им тина етмэмиш-лэр. ■ Бутун бунла(р она кв-рэ белэдир ки, бизим банкымызда мубадилэ нэтйчэсин-дэ онларын алмага ихти)ары олан 200 доллар Ьэр Ьалда 6ejyK мэблэг де)илдир. Ахы адамлар эсасэн харичэ мал учун кедирлэр, чунки бизим магазалар бошдур... Экэр бу мэЬдудиЛэтлэр дэ лэгв едилсэ)ди, бу исэ ССРИ Харичи Игтисади ФэaлиJJэт Ванкынын (биз бу кунэдэк онун ше’6эси)ик) сэлаЬи))э-тинэ дахилдир, онда ола билсин, «хэлвэти базара» сон го]ула(РДЫ. Ьэлэлик исэ биз ез тэрэ-фимиздэн ajpы-aJpы шэхс-лэрдэн (мэн эчнэбилэри нэ-зэрдэ тутурам) бизэ ахыб кэлэн вал)утанын артырыл-масы саЬэсиндэ тэдбирлэр керурук. «Интурист» систе-ми меЬманханаларында. ае-ропортда эн )ахын вахтда биз вал)ута мубадилэси мэн-тэгэлэри тэшкил едэчэ]ик, бунла(р да «хэлвэти базар»ын биздэн потенсиал муштэрили-ри гопарыб элэ кечирэн зи-рэк ишбазларынын )олуну кэ-сэчэкдир. BaлJyтaнын сатышы мэ-зэннэсиндэ даими AaJnrnHK-ликлэрлэ элагэдар олараг Ьэр чур деди-годуларын гар-шысыны алмАг учун тезлик-лэ республика гэзетлэрин-дэ вал)ута мэзэннэсинин дэ-)ишилмэси Ьаггында мунтэ-зэм сурэтдэ информаси1а дэ1рч етмэк ниЛэтиндэ1ик. СеЬбэтн 1азды: А. БАУЛА. ФУТБОЛ. ССРИ-нин да-гылмасы Итали)а футболчу-ларында Авропа чемпионаты-нын финалына душмэк уми-ди о1атмышдыр: экэр Совет Иттифагы даЬа мевчуд де)ил-сэ. олма)ан бир елкэни чем-пионатда ким тэмсил едэ би-лэр? Бела олан тэгдирдэ исэ финала чыхмаг учун итал-)анларын учунчу групда икинчи )ери тутмасы да ки-фа1эт едэр. Мараглыдыр ки. Авропа Футбол Федераси1а-сында бу мэсэлэ этрафында гызгын мубаЬисэлэр кедир. ДУЗХАНАЛЫ ДАМА. Азэрба1чан бярннчнля1я. Уч турдан сонра бакылы Вэфа Гэнбэрова уч халла лидер-дир. Сэбинэ ИбраЬимова вэ Нупел Носирова ики хал )а-|)Ы.м топламышлар. f Г7и f 17 ДЕКАБР Республикада Ьава JarMyp-суз кечэчэк, caHHjaAa 5—10 метр сур’этлэ гэрб вэ чэнуб-гэро кулэ1и эсэчэк. Даглар-да кулэ)ин сур’эти сани1эдэ 20 метрэ чатачаг. Аран ра-)онларында температур мус-бэт 8, дагларда О дэрэчэ олачаг. Бакыда вэ Абшерон 1арым-адасында сани1эдэ 15—20 метр сур’этлэ гэрб вэ чэнуб-гэрб KyaajH эсэчэк. 8 дэрэчэ исти олачаг. Азяр6а|мам Распубямиасы Халг ТаЬсшм Наамр|1м|м А39РБА1Р1АН девиат тТНСкЛ институту ашагыдаиы кафедрамрыи мудмри иэмфки-НИИ в«»* «AMiMKN учун мусабмг» Е'ЛАН ЕДИ8: «Рус ДИЛИ» Педагожи елмлар намизади — 1 jap. Санадлар а'лан дарм адилан мундан бир а] муддатинда габул адилир. Санадлар ракторун адына ашагыдакы ун-вана тагдим адилир. Бакы шаНари—370001, М. Расулзада ку-часи, 6, кадрлар ша'баси, талафои: 92-87-64. Азарба|чан Распубллилсы СаЬмЦа Назмрлм|и Н. Нариммоа адыиа Гырмызы Омам ЪЦршш ордаилм АЗеРБАШАН ТИББ УНИВБРСИТСТИ Абитури]антларин назарина чатдырыр ки, габул комисси|асынын гарарына асасан 1992-чи илда Тибб Униварситатинда габул имтаНан-лары Азарба)чан ва рус балмаларинда ашагыдакы фанлардан качирилачакдир: Муалича-профилактика Педиатри|а Стоматолоки|а Тибби-профилактика • Эчзачылыг факулталаринда: Ана ДИЛИ ва адабиЦат ()азылы—инша). Физика (|азылы). Биолоки|а (шифаЬи). Ким|а (шифаЬи). Тибби-биоложи факултада: Ана ДИЛИ ва адаби|‘|ат Цазылы—инша). Ри|ази|)ат Цазылы). Биолоки|а (шифаНи). Ким]а (шифаНи). Бутун имтаЬанлар баш бал систами ила ги|матландирилачакдир. Орта мактаби гызыл (кумуш) мадалла, орта ихтисас ва орта техники паша мактаблари-ни фаргланма диплому ила битиран абитури-|антлар учун габул комисси]асынын гарара ила профил имтаНан фанни муалича-лрофилакти-ка ва тибби-биоложи факултада—биолоки)а, галан факулталарда иса ким|а муаЦан адил-мишдир. РЕКТОРЛУГ. АзарблИаи Республлмасы Халг ТаЬсмли i Назирли|м A30PBAJ4AH девлет игтисад институту ашагыдаиы кафадраларым профессор-муаллим ЬаГатмиии аваэ адилмасмиа MycaBtira Е'ЛАН ЕДИР: «Халг тасарруфаты саЬалармиии тахиолоии|асы саЬаларм» Баш муаллим — 1 jap. «МуЬасибат учоту ва иазарат» Баш муаллим, игтисад алмлари намизади — 1 |вр. «Игтисади ииформатииа ва АИС» Баш муаллим — 1 |ер. «Рус ДИЛИ» Баш муаллим — 1 jap. «Харичи диллар» Баш муаллим — 1 jap. «Пул тадавулу ва кредит» Баш муаллим, игтисад алмлари намизади —1 jap. «Ри|ааиЦат» Досент, ■физикa-pиjaзиjjaт алмлари намизади — 1 jap. «Материал ресурсларыиыи идара едилмаси ва толдаисатыш тииаратииии ташиили» Профессор — 1 jap. Санадлар а'лан дарч адилан кундан бир aj муддатинда габул адилир. Санадлар ракторун адына ашагыдакы ун-вана тагдим адилир. Бакы шаЬари—370001, АА. Расулзада ку-часи, 6, кадрлар ша'баси, талафои: 92-87-64. АЛЛАЬ РЭЬМЭТ ВЛЭСИН Эли ATaJeB вэ Чамал Гэдимов Равшэя Вазэзо- ва, гардашы    ^ Мнка1ыл Гоча оглу Кезодовуя фачиэли вэфаты илэ элагэдар олараг кэдэрлэндик-лэрини билдирир вэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы ве-рирлэр.    _ Республика Мелиораси1а вэ Су Тэсэрруфаты Назирли1и Су Тэсэрруфаты Об1ектлэринин Йстас-мары вэ Тэ'мнри узрэ ИстеЬсалот лективи иш 1олдашлары Канал Эскэу оглу оеэврва, гардашы    ..    ^ Надяряя вахтсыз вэфаты илэ элагэдар дэрин Ьузнлэ башсаг-лыгы верирлэр.    _____ Азэрба1чан Иншаат МуЬэндислэри Инстатуту-HVH ме’маолыг факултэсинин коллективи «Ме иар-лыг композиси1асы* кафедрасынын мудири. досент Эскэр Ме)расяб оглу Чаббаровуя гэфлэтэн вэфаты илэ элагэдар oAajw JHHH билдирир вэ аилэсинэ дэрин Ьузнлэ башсаг- лыгы верирлэр.    ___ БИЛД1ФИШ A3ap6aj4aH Елмлар АкадамЦвсы ва    ^ сафа MaMHjjaTH 6ajYK Азарба^чан философу ШиНабаддин Jahja СуЬравардинмн вафатыныи 800 нлли)ина hacp олунмуш алмм ceccHja ка-чирир. Елми caccHja 1991-чм ил декабрын 25-да cahap саат 10-да Акадами1а шahapчиjинин асас бинасында олачагдыр (М. Эзизба1ов лрослак-ти, 31). Ташкилат комитаси. АэарбаНбн Распубликасы Халг ТаЬсили Наэирли|и I Ь. Маммадали|ав адыиа НАХЧЫВАН девлет университети Валиде1нларин ва абитури1внтяарин ха-Нишларини назара алараг 1992-чи илда габул ммтаЬанларына вахтында Ьазырлашмага камак кастармак магсадила ихтисаслар узра габул имтаЬанларына душен фанлар Ьаггында ма*-лумат варирик: Ри1ази11ат, информатика вв Ьасаблама тах-никасы — pиjaзиjjaт Цазылы), pиjaзиjjaт (ши-фаНи); ана дили ва адаби11ат Цазылы—инша) —ге1ри-мусабига имтаЬаны; Физикa-pиjaзиjjaт (шифаЬи), физика (шн-фаЬи); ана дили ва адаби11ат Цазылы — инша) — гвjpи-мycaбигa имтаЬаны; Kимja ва биoлoкмja-кммja (шиф^и), био-локи1а (шифаЬи); ана дили ва aдaбиjjaт Цазылы—ниша) гajpи-мycaбигa имтаЬаны; Шаргшуиаслыг — харичи дня (шифаЬи), Совет жалгларыиын тарихи (шифаЬи), ана дили ва aдaбиjjaт Цазылы—инша), ана дням ва ада-биjjaт (шифаЬи); Тарих—Совет халгларыиын тарихи (шифаЬи), ана дили ва адабм11ат Цазылы—инша), харичи дил (шифаЬи); Азарба1чаи дили ва адаби|1ат — Азарба)-чаи дили ва aдaбиjjaты Цазылы—инша), Азар-ба1чан дили ва aдaбиjjaт (шифаЬн), Совет халг-ларыныи тарихи (шифаЬи); * Китабхаиашуиаслыг ва бибnиoгpaфиja — ана дили ва aдaбиjjaт Цазылы — инша), ана дили ва адаби11ат (шифаЬи), Совет халгларыиын тарихи (шифаЬи); Умуми техники фанлар алава амак — физика (шифаЬм), ри1ази11ат (шифаЬи), ана дили ва aдaбиjjaт (Цазылы—ииша) — га|ри-муса-бига имтаЬаны; Падагокика ва психолоки1а (мактабага-д«р) ^ ана дили ва адаби11ат Цазылы—инша), биолоки|в (шифаЬи), Соват халгладыиыи тари- хи (шифаЬи); Ибтидаи та'лим падагокикасы ва матодм-касы — аиа дмлм ва адаби|1ат Цазылы — ии-ша), pиjaзиjjaт (шифаЬи), Совет халгларыиын тарихи (шифаЬи); Ибтидаи та'лим падагокикасы ва матоди-касы, алава мусиги — аиа Дили ва адвби]1ат Цазылы—ииша), мусиги, pиjaзиjjaт (шифаЬи). ИстаЬсалыи игтиcaдиjjaты ва идара олун-масы — ри1ази|1ат (шифаЬи), чографи1а (шифаЬи); аиа дили ва aдaбиjjaт Цазылы—ииша) —гвjpи-мycaбигa имтаЬаиы; МуЬасибат учоту, иазарат ва тасарруфат фaaлиjjaтмиии таЬлили — pиjaзиjjaт (шифаЬи), чoгpaфиja (шифаЬи), аиа дили ва адаби11ат Ца-2ЫПМ инша) — г6jpи-мycaбигa имтаЬаны; Ма'лумат алчма тахиикасы pиjaзиjjaт (шифаЬи), физика (шифаЬи); аиа дили ва ада-биjjaт Цазылы — ииша) — га1ри-мусабига имтаЬаиы; Агрономлуг — биопоки|а (шифаЬи), ким;а (шифаЬи), аиа дили ва aдaбиjjaт Цазылы—ииша) — га1ри-мусабига имтаЬаны;    у Ма1аа-таравазчилик ва узумчулук — био-локи1а (шифаЬм), ким1а (шифаЬи), аиа дили ва адаби11ат Цазылы — ииша) — га1ри-мусабмгв имтаЬаиы: Зоотехник — бмoлoкмja (шмфаЬм), ким|В (шифаЬи); аиа дили ва адабиЦат Цазылы — ииша) — га]ри-мусабига имтаЬаиы; Ба1тарлыг — биоло«и1а (шифаКм), кимja (шифаЬи), аиа дили аа aдaбиjjaт Цазылы — ииша) — га1ри-мусабига имтаЬаиы; rajдлao: 1. Харичи дил кeчмajaи абитурм-1аитяар тарих ихтисасыида харичи дил (шифаЬи) имтаЬаиы авазииа рус дмлм (шмфаЬм, орта таЬсмлм Aзapбajчaи дмлмнда аланлар учун) •а '¡а Азарба1чаи дили ва aдaбиjjaт (шмфаЬи, орта таЬсили рус дилиида олаилар учуй) им-т^амы варачаклар. Ихтисаслар ва имтаЬанлар Ьаггында да1и-шмкликяар оларса, алааа ма'лумат варилачак- дмр« '    '    .    . УНВАН: Нахчыван Университет шаЬарчм|и. Телафоилар: 5-23-66 ва 5-39-29.__ БИЛДИРИШ “ "МГ.Ф. Ахундов адыиа АПРД01^иуи мат-баасмиин «ШТЕМПЕЛ ва ьеККАКЛЫГ» а ма-латханасы маЬур ва штампларын та'чиям Ьа-зырланмасы учун Давлат муассмсалариндан, кооларатиалардан, ассосмасНалардан, кмчик муассмсалардаи ва фарди шахслардан смфа- ришлар габул адир. Унван: Бысы шаЬарм, ШаЬ Исма1ыл Хатам проспакти, 38. Т«л«рон: 64-53-20. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Т9'СИСЧИЛвР: АЗеРВА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ■е «ХАЛГ геЗЕТИаНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ Еимдиммаа o6mai,iaaiaio-HoawT»wacicaa гааата Ааарбайлжаиекой Painiy6iiMiN. Учрадитаяи: Аппарат Празилаита Ааарбай-джаисиой Распубяими и журиаямстский поммктм «Халг гааети». Радаиси|аиыи уиеамы: 370118, БАКЫ шеМРИ, КИРОБ ПРОСППОИр 18. Ме'ЛУМАТ Y4YH ШШФОНЛАР: 9hé4-n, 93-6М7а It-SI-éS. НаЫЮтчя редактор Е. ГЭДИРОВ. Чвов яяавдаяявлыдыр: 23.00. Имэаланмышдыр: 23.00. Индекс 88814    Ч    1    2    3    4    8    8    7    8    9    10    11    12    13    14    Бакы,    «Азэрба1чан»    нэшрн))атынын    иэтбээсн. Баку, тяяографяя яздатедьства «АэсрбвЕдяиш». Тиражы 254893 Сифариш 8193. ;