Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 16, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 16, 1992, Baku, Azerbaijan ХА1.0 ПР7_ГП ^-жМ1 БАНЫ ШАМПАН ШЗРАБПАРЫ ЗАВОДУ ТЭВЭЛЛУДУ: 1980-чи ИЛ ИЛКИН ИСТЕЬСАЛ КУЧУ: ИЛДЭ 10 МИЛЮН I ШУШЭ ШАМПАН ШЭРАБЫ. ЬАЗЫРКЫ ИСТЕЬСАЛ КУЧУ: ИЛДЭ 20 МИЛЮН ШУШЭ ШАМПАН    ^ ШЭРАБЫ. - 14 МИЛЮН ШУШЭ АРАГ; ч - 10 МИЛЮН ШУШЭ ТУНД УЗУМ ИЧКИСИ —«ОДЛУ» * * Муэссисэдэ 7 адда шампан шэрабы бурахылыр: 5 адда ади, 1 адда гырмызы — «Азэрбазчан мирвариси» вэ 1 адда «Гызылы шампан». I «Азэрба]чан шампаны» ва «Шарг улдузу» шарабларынын кутлави иствЬсалы гадаа салыныр. Сехлэр ва истеЬсал саЬалари сур'этлэ ]енидзн гурулур. Калан ил истеЬсалын Ьечмини ики дафа артырмаг назарда тутулур. Заводун мэЬсуллары бе^алхалг саркиларда мукафата ла]иг керулуб. Онлар Азэрба]чан Республикасынын ва кечмиш Иттифагын ^узларча унванына кандэрилир. Азарба^чан шампанынын Ьолландфда, Полшада, Алмашфда, Мачарыстанда, Лапоюцада, Румыюфда, Чехча-Слевакчада алычнлары вар. Муассисадэ 650 нафарадак адам ишлвда Орта адоыг эмэк Ьаггы 15 мин рублдан чохдур. ;
RealCheck