Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 16, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 16, 1992, Baku, Azerbaijan si;av^u u . 1^СЛ a 1A : \i . «* г-fr w * 1 -V 1» ДЕКАБР 1992-чи ИЛ. Ч9РШ9НБ9, М» 232 |21«J*| Osasi 1919-cu ilda qoyulmu?dur GÜNDéÜK ICTiMAl-SiYASl Q9ZET QlYMdTl3 fcUBL. Тммкмстаида нчшмам-смЦсм И1фт 1M* PN49N сабмтлешмр. Лакин имдн ajpfai ajpbi сидаплы груилашмалар Ьеку-мат гошунларына мугавимэт кестерирлэр. Республика naj-тахтыяын учгарларында, КофнрниЬан ра^ояунда атышма лар баш верир. Мнлли парламентнн матбуат мэркэзяняв aepAHjH мэ’лумата лера, Тамикистан Али Советияин седри Имамэлн Рэпмаыов умидвар олдугуну билдирмишдир К»-республика рэЬбэрли4кннн де]ушвн групларын башчыда* ры ила данышыглары нстэннлэн нэтичэлэри верэчэкдяр Матбуат мэркээи пэмчинии билдирмишдир ни, Имаиали Pah ма но в телефонла вэбэкистанын, Газахыстанын вэ Гыр-гьиыстанын лидерлэри ила данышмышдыр. Ьэр вахтыныз xejnp! Десэк ки, адамлар_«сиja-car» хэстэлн]инэ тутулублар, Ьеч ким тээччублэимэз. Догружая да беладнр. Додда вэ да]амчагда, автобусда вэ метрода, то!да вэ Jacju уч-дерд «лам топлашан план Оашла]ырлар драный «rej-бэтияи» гырмага. Аиеряка-дая тутмуш Шэрг олкалэря-нэдэк AYBja Ьаднсэлэринн тэЬлял едир, «гя|мэт» веряр-лэр. Ьеч кнм яаяагыяы ган багыяа rojyó душунмур кя, керэсэн гошпусунун черэк алмага пулу вармы? Базар-да jan« кнлограмы ни)э 400—500 маяатдыр? Алты да, усту дэ «гыаылдыр» — деди]иииз ана торпагын хе-jHp-бэрэкэтя нечэ олду? Ал-верлэ, cojhacojna, бнр-бнрн-иизэ а рыл дэрся демэклэ Пара кедирих? . Чэтин деврдэ Jaiuajupbir. Адамларда эввэлкя дезум галма]ыб. Гидамызда вята-мнялэр jox дэрэчэснцдэдир. Органязмя горумаг учуя тэ-ээ Kej-KeJapTH, мер-ме]вэ, агарты вэ днкэр эрзаг мэЬ-сулдары лазымдыр. Амма ястэдн|ннн ала бялнрсэямя? Нэ гэдэр адам дава-дэр-мана меЬтачдыр. Кундэ яе-чэ-нечэ хэстэ эляядэ ресепт аптехлерн кэзнр. ileHCHja-сындая, иуавииэтнндэя кэсиб дар ajara сахладыгы пулла-ры дава-дэрмаяа aepMaja мэчбурдур. Чаны саг олмуш Ьэким да агына-бозуяа бах-мыр, аглына кэлэнн ]азыб веряр заваллы xacraja. О исэ шэЬэри элэк-вэлэк елэ-Jhp, RCTaAHja дэрманы тала бнлмэ!нб кор-пепшан rajM-дыр. Декалэ чарэмнз буяа галыр ки, хэстэлэнме1эк! «Сн]асэт» хэстэ ля jHHa туту-ланлар муалячэ ояуяяа]Ыя-ча чэтин ки, сагламлыгымы-зы ropyjar. АЛИ СОВЕТДЭ ГЭБУЛ Декабрын 14-дэ республика Али Советинин сэдри Иса Гэмбэров БМТ Баш катиби-нин A3©p6aj чан даны шэхси HyMajdHAacH сафир МаИмуд эл-Сэиди вэ БМТ-нин гачгын-ларын иши узрэ яума]эндэ Ье]’этинин башчысы Majiui Алфорду гэбул етмишдир. СеИбэтин эввэлиндэ Mah-муд эл-Сэиди BMTHyMaj3H-дэл^инин Азэрба^анда нор-мал фэaлиjJэтинэ мане олан мэсэлэлэрдэи данышмыш, Али Советин сэдриндэн бу ишэ кемэк кестэрмэсини ха-Ьиш етмишдир. Онун фик-ринчэ. ну ма j эндэлик учуй хусуси бина, KOMMyHHKacnJa васитэлэри • аЗрылмамасы Азэрба]чанын MeerejHHHH Бирлэшмиш Миллэтлэр Тэш-килатында лазымынча тэмсил олунмасыны чэтинлэшдирир. Иса Гэмбэров гонаглары эмин етмишдир ки, о, Ьэмин чэтинликлэрин }ахын вахт- ларда арадан галдырылмасы-на чалышачагдыр. Чэнаб Majiüi Алфорд Азэр-6а]чандакы гачгынлар учун БМТ хэтти илэ а]рылмыш 2 mwiJoh долларлыг ^рдымын ]ерлэрэ чатдырылмасыида Ьвкумэт органларыиын кемэ-JHH9 ehTHjan олдугуну билдирмишдир. Али Советин сэдри рес-публикамыздакы ичтимаи-CHjacH ’ вэзиjj9T Ьаггында гы-са мэ’лумат вердикдэн сон-ра rejfl етмишдир ки, Азэр-6aj4aH халгынын тэбиэтинэ элэбахымлыг }аддыр. Ан-чаг халгымыз дун Ja ичтима-Hjj9ThHHH диггэтиндэн кэнар-да галмадыгыны, тэклэнмэ-ди]ини Ьисс етмэлидир. Рес-публиканын jeHH pэhбэpлиJи jaxbifi вахтларда AiapöaJ-чанын Jap дым алан елкэдэн japAbiM едэн влкэ}э чеврил-мэсинэ чалышыр. Азэринформ. АЗЭРБА1ЧАН КСПУБЛИКАСЫНДА ЭМ91ИН едэнилмесинин минимум МОБЛОГИНИН АРТЫРЫЛМАСЫ ьаггында АЗЭРБАЗЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ Маддэ 1. Будчэдэн мал^-jэлэшдиpил9н идарэ вэ тэш-килатларда чалышан ишчилэ-рин ганунверичиДйклэ тэ’-Jhh олунан минимум эмэк Ьаггынын мэблэги Азэрба}чан Республикасы эразисиндэ 1992-чи ил декабрын 1-дэн ajfla 250 манат (2500 рубл} MyaJJdH едилсин. Дикэр муэссисэ, идарэ вэ тэшкилатлар бу маддэнин би ринчи Ьиссэсиндэ MyaJjdH-лэшдирилмиш минимум эмэк harrbiHbiH мэблэгини 1992-чи ил декабрын 1-дэн хусуси вэсаитлэри Несабына тэтбиг едирлэр. Минимум эмэк Иаггынын мэблэгинэ эмэк Ьаггына эла-вэлэр вэ артырмалар, Ьабе-лэ мукафатлар вэ дикэр Ьэ-вэслэндирн^и едэнчлэр да-хил едилмир. Маддэ 2. MYЭjJэн олунсун ки, гэбул олунмуш минимум эмэк Ьаггыидан вэ вэ-тэндашларын она бэрабэр мигдарда днкэр кэлирлэрин-дэн верки тутулмур. Маддэ 3. Пенси]аларын. тэгаудлэрин минимум мэблэги вэ елэчэ дэ будчэдэн ма л и J J э л эш дири л эн идарэ вэ тэшкилатларда чалышан иш-чилэрин вэзифэ маашлары вэ тариф дэрэчэлэри эмэJин едэнилмэсинин минимум мэблэгинэ yJгyнлaшдыpылcын. Маддэ 4. Бу ганун гYввэJэ минд^и андан AзэpбaJчaн Республикасы ганунверичи-лиjи илэ нэзэрдэ тутулмуш чэримэлэр минимум эмэк Ьаггьшьш 250 манатдан ' (2500 рубл) ибарэт олан мэб-дэги эсас кетурулмэклэ Ье-саблансын. ' A39p6aj4aH Республикасынын презнденти ___ Эбулфэз EJI4HB9J. Бакы шэИзри, 2 декабр 1992-чи ил. Jазыланлара га'}ырырыг КУЗаШТ 0JIMACA ••• кенчедаки истихана комбинаты ТЕЗликле багланачаг Мки ил эввэл гэзетнмвздэ «Астары узундэн 6ahaa ад-лы jaabJ дэрч олунмушду. Бурада Кэнчэдэки истихана комбинатынын flymAYjy чэтин MaflHjJa вэзиJJaTHHдэн. кечмиш Иттифагын мухтэ-лиф шэЬэрлэринэ кендэри-лэн мэИсулун имугабилиндэ чох чуз’и кэлир элдэ олун-масындан вэ дикэр проблем-лэрдэн сеЬбэт ачылырды. Инди нэ Иттифаг вар, нэ дэ комбинатын москвадакы баш идарэси. Муэссисэ бир-баша республика Кэнд Тэ-сэрруфаты вэ Эрзаг Назир-.ihJhhhh табелиЗиндадир. Лакин проблемлэрин формасы A9jHiuca дэ. мэзмун flajam-.\oJh6. Комбинат багланмаг тэЬлукэси гаршысындадыр... Кэнчэ истихана комбинаты najbi3-rb*iii aJnapbiHAa pec-публиканы тэзэ хЦ)ар вэ по-мидорла аз-чох тэ’мин едэн эн 6eJyK муэссисэдир. Бурада Ьэр ил 2600— 2800 тон мэЬсул-¿етншдирилир. Элдэ едилэн газанч исэ коллекти-вин эмэк Иагтына анчаг ча-тыр. Дикэр сосиал ehTHjaM-лары eaaMPja. комбинвтда ]енидэнгурма ишлэри алзр-мага. сэпнн учун тохум алмага, електрик, газ енержи-еинин Иагтыны eflaMaJa з*ил-Joh манатларла вэсаит та-лэб олунур. Ьазырда бир килограм помидор тохумунун mjM9TH flyHja базарында 8 мин 225 доллардыр. Камби-ната кэлэн ил азы 4 килограм тохум лазымдыр. ha-рвдан, нечэ ал малы? _ Ланачагын, суртку мате-риалларыиын. минерал вэ у.®« кубрэлэрнн ги}мэти дэ фантастнк сур’этлэ галхыр. Кечэн ил газа чэкилзн хэрч-клэр уму ми хэрчлэрин 21 J^aH3HHM. бу илин биринчи арысында исэ 67 фаизини тэшкил етмишдир. Бу муд-дэтдэ мэЬсул истеЪсалына сэрф олунмуш 13.2 мшОон манатын тэхминэн 9 mhjiJo-ну тэкчэ газа хэрчлэнмиш-дир. Ьазырда муэссисэнин газа кврэ 7 mhaJoh борчу вар. Республика Назирлэр Ка-бинетинин бу Jaxfa^apAa ts’Jhh eTAHjH JeHH г^мэтлэр комбинаты даЬа чыхылмаз B33Hjj9Tfla го]уб. Инди комбинат hap мин кубметр газ учун 5655 манат пул вермэ-лиднр. Гыш aJflapuHfla нор-мал TdaJttr оларса муэссисэ-дэ 2—2,5 милJoн кубметр газ ишлэннр. Назирлэр Кабинети вэ Девлэт Ланачаг Комитэси би-зэ куээшт етмэсэ, комбинат багланачаг. — дeJэ муэссисэнин баш муЬэндиси Ариф BaAaJee фМкрини гэти бил-дирир. — • Билмирик дэрди-мизи кимэ де^эк. Ьалоуки республика Девлэт Гушчу-луг Бирл^инин муэссисэлэ-риндэн hap мин кубметр газ учун 350 манат алыныр. Крллектив она кузэшт олунмасы Ьаггында Jyxapbi органлар гаршысында дэфэ-лэрлэ мэсэлэ галдырыб, вэ-3Hjj9TH изаЬ едиб. Лакин Ьэ-лэлик Ьамы сусур. чСусур» fleJaHAa ки, «чаваб» верэн-лэр дэ тапылыр. Мэсэлэн республика мaлнJJэ назирн-нин муавини Т. Мирз^ев Ja-зыр: «Гуввэдэ олан эсасна-Maja yjryn олараг мэЬсулун ■ЕШИДИРИКМИ? Бу кунлэр халгымыз Хочалы фачяэсяя-дэя соира душмэнин даЬа бир ганлы чя-яа|этяцдэя хэбэр тутуб Ьнддэтлэнди. Ия-сун гакына сусамыш ермэян чэлладдары девлэт сэрЬэдларямнзя позараг Зэякялая вэ Губадлы белкэлэряннн динч эЬалясяяэ дкван тутмуш, эдэ кечэялэрн гэддарлыгда гэтлэ ]етярмнп1лэр. Кязляя Ьазырлавмыш вэ гэфлэтэн hajaTa кечярялмяш бу вэЬпи-ahJhh гаршысыяы алмаг, чох тээссуф кя, мумкун олмамышдыр. Ьэрбчнлэр бнлднрнрлэр:    бу    муЬарябэ- днр, hap mej олур. Дааада пэр ше] сои нэтичэ илэ, гэлэбэ илэ елчулур. ШубЬэ-сяз, иуЬарибадэ эдалэтсяз тэрэф м»глубн1-1этэ мэЬкумдур. Лакин бнр факт коз га-багындадыр:    динч    эЬалн    куллэ    алтында, тэЬлукэля ]ерлэрдэ Januueara мэЬкумдур. Онлар душмэнэ асанлыгла Ьадэф олмагдая Ьеч дз ахырадэк сыгорта олунмамышлар. Зэнкнлан вэ Губадлыда баш верзилэрии телехроннкасына бахаяларын нэ B33HjJe-тэ душдуклэрнндэн данышмаг артыгдыр. Дят оласая кя, бу мэнзэрэлэрэ со|уггаилы бахасая. «Дэдэ Гергуд* филммндэкн ка-фшэлэрнн эмэллэри бу кун эсре мэхсус мэоарэтлэ тэкрарланыр. Саг галаяларыя, ]аралыларыя, вар-Joxy ]аядырылыб талая еднлэнлэркн иусаЬнбэлэрнндэки дэ^анэтэ, мэрдля|э, ннкбинл^э дэ Janra кя, тамаша- шлар hcjpaa оад«*: Бу «дмм«рм «Ч» a эршэ да|аш аяаларыя фачиэснжэ соя roj-маг.    ^ Мтяагиямшш эваэляядэ башбнлэялэрш дедяш фркяр артыгламасялэ тэсдяглмир: хю жч аяарыр. Бу хэмяряя cyjy ]урдддп1ларымызыа яумЬсыэ ахыдылая гаяыдыр. взумуздэ да тэгсяр чохдур. Душман гаювЫаа сусадыгы куяларда саву бяр Jepa roja бялмяшп, кучу бяр едама)а ку-чуяуа чяпшр. Гулдурлар бяаж jaxmwcM-bbJh6. Заяф jepHMHSH вяаая яямя дарЬал варбаяя еядярирлэр. Душман бизя сии-дырмаг учун шараф яегталарямяая уста-лыгла таяыр. Буяа нечэ доаасая кя, мур-дар гулдурлар халгымыз учун fcJP^. »jJT* дан рамаяяа чевриджяш огудлардая tapa Худу Маммэдовуи Агдамда, догулДугу Марзяли жащдяяда ез эля илэ тякяб 1*дн-кар го|дугу евя ощуя ад куиундэ 1«ндырыб кулэ чеяярдя... Бу кун созумуз дэ, дамарыяыадакы гая дз. галбямяздэкя арзу-дялэк дэ, rejpar, внчдая, яамус — hap mej нятягама, гэлэ-6aja, JypAa дяячлнж кэтнрмэ1э чагырыр. Таядалаяаи торпагын фэр1адыиы ешкдн- ******    «ХАЛГ    ГЭЗЕТИ*. PycMja фц«рки|кы жаяг двпутатяары- ВУИ Дйкдбсым (.ДВИ КввММД щнипнMil Uj дмичм гурулта|ы баша чатмышдыр. 1>*рул^ын зхырыичы кунунун эсас jexyny Виктор Черномырдиннн jpycHja Назирлэр Советишш сэдря сечял-мэснндаи ибарот одмушдур. Али Советин сэдри Руслан Хасбулатов Jexyn сеэукде rypyniajbm Je кукла рыла гм J мет верорэк кестермяшдир кя, аля гаяунвернчилнк мачлисн «нслаЬатлара «he» демяш, амма онлары нисана тэрэф JOHdATMUOAiip». Неабета сакхизинчн rypyniajw 1993-чу илии лииде кечирмэк нэзэрдэ тутулмуш дур. апре- душмэнлэ варыг нэпе 1АРАЛЫ ЭСКЭРЛЭР БЕЛЭ ДЕДИЛОР Камран Мэммэдов Гах ра-JOHyHyH Шотавар кэндиндэн-дир. Лачын двJYШЛэpиндэ нштирак едиб. Илкин Му-саханов Загаталада 6oJa-6a-ша чатыб, Агдамда душмз-нэ синэ кэриб. Намиг Tah-мэзов CaлJaн pajoHyHAaKbi Гарачала кэндинин сакини-дир, Фузули белкэсиндэ ву-рушуб. }еканэ Гоча)ева Хр-мэнистанын AMacnJa paJOHy-нун Куллубулаг кэнд мэктэ-биндэ тэЬсилини ]ары.мчыг rojyö гачмага мэчбур олуб. Товуз pajoHyHyH Элиб^ли кэндиндэ элиндэ силаЬ ону ]урдундан едэнлэрин габа-гына чыхыб. Элэддин Cyflej-манов. Хызы pajoHyHyH Лени Ешмэ кэндиндэн Ьэрби хид-мэтэ чагырылыб, пунэрини ермэнилэрэ Лачында кестэ-риб. Инди беши дэ Japaлы-дыр, Бакы да Ьэрби госпи талда муаличэ олунурлар. Ларалары кетдикчэ сагалыр. озлэрини Jaxiubi Ьисс едир- лэр, Ьэкимлэрдэн. тнбб ба-чыларындан чох разыдыр- лар. — Сиз кн бизи унутмур-сунуз. Вэтэн гаршысында евладлыг борчу музу белэ пОмэтлэндирирсиниз. урэ-JHMH3 да га денур. ajara гал-хан ними JeH3 496haja кеда-43Jhk. Мурдар aJarAapu тор-пагымыздан тамамнлэ чэ-килэнэ гэдэр душмэнлэ варыг. Бу сезлери эскэрлэр егэн базар куну Хызы paJonyHAaH онлары ]олухмага калэнлэрэ дeJиpдилэp. Гонаглар бу-тун палаталарда олдулар. Japaлылapлa керушдулэр. Лени Ешмэ кэнд орта мэктэ-бннин шакирдлэри hap пала-Taja бир дэстэ кул гоЛдулар. JapaAHAapa даглы 4epajH. лаваш, пендир, ме|вэ балыг херэклэрн па]ладылар. Ки-лэзи JeM Заводунун, гушчу-луг фабрикннин, Килэзи, Лени Ешмэ. Шураабад. Турк- оба колхозларынын. 12 нем-рэли автомобил Лоллары ида-ртсинин. полис шебэсинин нума1эндэлэри flejyrnn^^ap-лэ Ьал-эЬвал тутдулар. ha мысынын тезликлэ са»алма-сыны арзу лады лар. Ajpb/лачда де/ушчулэрдэн бирииин гардашы ра)он ну мaJэндэлэpинэ деди: — Бунлар учун саг олун. АллаЬ дадыныза чатсын. Анчаг бир хаЬишим вар. Гар-дашым Сэрван чэбЬэдэ кез лэринн итнриб. A3ap6aj4iH-да муаличэси мумкун де]ил. Экэр нмканыныз олса кемек един харичэ мендэрэк. С. hycejHOB 4a6pajMA pa-JoHy-нун Гарачаллы кэндми-дэндир. Ьазырда госпиталда JaTbip. Республккамызын им-кайлы. xejHpxah. иачяб адам-лары онун дэрдинэ чарэ едэ билэрлэр. Варна ЭСЗДОВ, «Халг гээетп»яян мухбмрм. •митор Чарномырдмнми саррямр, ия» Pf Л 11 Л ITH мб j» аа 1 ш a» i... » Цмцц лл    »    ft » .«fìi ■■■■■■■ i --- см|я ч#одереси|асы пакумвтмии Омрмимм Л* ласы олмушдур. Баш назирин биринчи муавини Владимир ¿UyMtjMO демишднр ки, Ьекуматии JeHH сэдри кечмищ Ьеиуматяя «-Jerop Га]дарын кабинетннин бутун узвлэряядац ез вэзифа-лэринин ичрасыны давам ctampmbJh хаЬнш етмншдир. Владимир Uiy.MejKo демишдир: «Jerop TajAapwH ho-кумэтнн jeHH heJ’aTHHHH тэркибииэ дахил олмагдая имтя-иа етмэсинэ 6axMajapar( гэбул едилэн гэрарлара, чох eh-тимал ки, онун тэ’снринин азалачагыны демак олмаз». в тан Нафта 1апонм)анын Симана префектур асынын Мнхоносакн шаНарнини бнр сакм-ннннн евина 6Г5 килограм агырлыгыида «кос-мик гоиаг» ташрнф кетмрмишдмр. Базар куну префектуранын ЬакнмиИат органлары билдирмишлэр ки, бу агыр метеорит 56 )шшлы гуллугчу Масару Матсумотонун евинэ «дузкун нстигамат кетуре-рэк» онун дамыны да, дешамасини да дешарак бияанын буневрэсинин ичэрисниа санчылмышдыр. /алныз тэсадуф нэтичаснндэ аила уэвларкндан Ьеч кж э хатэр ¿етирилмэмшцир. 9 jf ярРчР%. б ШЯЩ лртш бу mbmm фаадяцет мастаамрмк аа кала-pMaajjer нвггарман aciajapKx Iна судЬ нами-нэ бнрбаша m je Чустели Дилатдар ВнршЦн яда амак-дашлыг шэрамтюе peajnjjer «ecrapMaja Ьазырыг. Инди бмз japaepe мушаНидэчмдар иекдармая пмкакышы ajpa-нирмк.    ■ . Бутрос Гия итырдатмышдыр яя. БМТ кимяш к«» тафнг ркоуОяяиир* - Ьиырда яустягмл лмлвтляр* фаятл.рын муаиилашдярклямя узро бнр сыр* hmcchJi-л*р м )а njppxab хнднрг.кр яясся)мары мидормяших. (Дмряяфрратя m РИГА — С*14«я истеЬсалына сэрф едилмшл мэсрэфлэр, онун Maja flaja-ринэ дахил едилмэли, rnj-мэтин формалашмасында нэ-зэрэ альшмалыдыр». Бу би-лирсиниз нэ демэкдир? Ja’-ни инди комбинат hop килограм XHjap вэ помидору aha-jiHja 35 — 40 маната дejил, 350 — 400 маната сатмалы-дыр. Догоудур. Т. Мирзэ}евдэ тэгсир }охдур. О. мевчуд эсаснамэни изаЬ едир. Лакин вачиб Macanaja бу гэдар е'тинасызлыг JapaMa3. Республика Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг Назирл^инин ма-ваблары да MyaccHcaJa умид вермнр. PycHjaoa вэ дикэр бир сыра реслубликаларда истихана комбинатларынын ишлэт-AhJh JaHaxarHH 50 фаизи девлэт тэрэфиндэн едэнилир. Республикамызда вур-тут уч истихана комбинаты вар. Онун да эн öejyjy Кэнчэдэ-дир. Мэкэр кузэшт етмэк белэ чэтиндир? Муэссисэнин директору тээссуфлэ билдирди ки, Je-ничэ экилэн 8 Нектар хи)ар саЬэсини артыг лэгв едиб-лэр. Чунки мэЬсула чэкилэн хэрч онун газанчындан гат-гат артыг олачаг. Кэнчэ истихана комбина-. тына тэ’чили кемэк лазымдыр. Joxca 550 нэфэрэдэк ишчнси олан бир муэссис'э-ни да]андырмаг лазым кэ-лэчэк. Ьамлет ГАСЫМОВ, «Халг гэзети»нян мухбяря. КЭНЧЭ. Азэрба]чан БМТ-дэ хэбэрдарлыг етмишдир БМТ, 15 дежабр (Азарня форщ — СОТА). Азэрба]чан Харкчи Ишлэр НазнрлнJнннн ТаЬлукэснзлик Шурасынын сэнади кнмн БМТ мгамэтка-Ьында JaJbLXMHm ÖoJaHa-тында AejHAHp:    «Ермэнис- танын Ä39p6aj4aHa гаршы тэчавузу jeim дун Ja rajfla-сыныи эсасларыны сарсыда бил эр». BojaHaTAa кестэрнлнр ки, сон кунлэр A3ap6aj4aHHH Ермэяястанла сэрЬэд]аны ра- ]онларыида вази^эт оддугча кэскинлэшмишдир. Ермэнис тан Республикасы СилаЬлы Гуввэлэринин низами Ьиссэ-лэри, Даглыг Гарабагдакы EKciieAHCHja корпусунун фэа-AHjJdTH ила кифа)этлэнмэ]э-рэк, бутун Ермэнистан — AaapöajnaH сэрЬэди 6oJyHsa Ьучум эмэлиНатлары кечир-Mdja чидди чэпд кестэрирлэр вэ A3dp6aj4dH эразисинин ичэрилэринэ догру 15 километр ирэлилэмишлэр. Азэрба J4an Ермэнистан — Азэрба]чаи мунагишэсини сулЬ ¿олу илэ арадан гал-дырмага тэрэф дар олдугуну билдирэрэк AYHja öhpahJh-ни «Ермэнистан Республи-касынын A3ap6aj4aHa гаршы тэгрибэн беш ил давам едэн тэчавузуну да}андыр-маг учун максимум ca’j кес-TdpMdJa чагырмышдыр. Экс Ьалда бу мунагишэ 6ejyjy6 мэЬэлли чэрчнвэдэн чыха би-лэр вэ Jem дун Ja rajAacbiHbra эсасларыны сарсыда билэр». Актуал    сеЬбэт ПАМБЫГ ва Y3YM ЭРЗАГ ДЕМЭКДИР Бу ил Ьава шэраитинин нис кечмэси илэ элагэдар олараг республикамызда пам быг вэ узум Jыгымы кечик мишдир. Бир сыра paJoн ларда JыFымa Ьазырлыгын ашагы cэвиJJэдэ олмасы, ла зыми эмэк шэраити, мутэ шэккиллик Japaдылмaмacы бэ’зи мэс’ул шэхслэрин ишэ ^уг мунасибэти эзaб-эзиJ JэJлэ JeтиIддиpилмиш мэН сулун JыFЫЛыб девлэтэ тэЬ вил верилмэсиндэ xeJли ке рилик japaтмышды. Буну нэ зэрэ алараг сент]абр aJынын ахырларында президентин фэрмаНЫ ИЛЭ МЭ11СУЛ JЫFЫ- мьгаын мутэшэккил кечмэ-сини тэ’мин етмэк учун девлэт мушавири Ариф Ьачы-Jeвин сэдрл^и илэ хусуси республика «гэраркаЬы Japa-дылмышдыр. Будур. памбыг вэ узум Jы' гымы мввсуму архада галыб. ГэраркаЬын иши нэ нэтичэ-лэр вериб, мэЬсул Jыгымы-нын Jeкyнлapы барэдэ нэ де-мэк олар? Азэринформун мухбири девлэт мушавири Ариф Ьачь^евэ бу суаллар-ла мурачиэт етмишдир. О демищдир: — Сон иллэр республика-мызын *кэнд тэсэрруфаты дэ-рин беЬран кечирир. МэЬсул истеЬсалы <вэ салэнин иши-нин сэмзрэл^и кетдикчэ ашагы душур. Бунун эсас сэбэблэри кеЬнэ игтисади ме-ханизмин дагыдылмасы. Je-нисиннн Зарадылмамасы, ис-лаЬщгын кечирилмэмэси, ин тизамын вэ мэc,yлиjJэтин зэ-иф олмасыдыр. Бутун бун-лары нэзэрэ алараг. чари ил; дэ мэЬсул JыFымы заманы ¡аранан проблемлэри опера-тив арадан галдырмаг учун ]арадылан гграркаЬ илк нев-бэдэ мэЬсул у н ¿ердэ галма-сы гаршысыны алмага, онун JыFЫЛыб девлэтэ тэЬвил ве-рилмэсинэ чалышмышдыр. ГэраркаЬ MYэJJэн етмишдир ки, бу ил республикамызда 230 мин 11€ктарда Jox. он минлэрлэ Ьектар аз саЬэ-дэ чн]ид сэпилмишдир. Пам бы*г JыFымынын кечикмэси-ннн эсас сэбзблэриндэн би-ри исэ Ьава шэраитинин пис кечмэсидир. Тэсэрруфат баш-чыларынын вэ раЗон рэЬбэр-лэринин бу муЬум девлэт ишинэ cojyr мунасибэтини, M3C’yflHjj8TCH3flHjHHH, B93HJ- Jot9 дузкун rHjM9T вермзмэ-сини дэ rejfl erM9ja билмэ-рэм. РаJohларда кифaJэт гэдэр памбья^ыган машын ол-масына 6axMajapar. 1ыгым эрэфэсиндэ онларын анчаг учдэ бири Ьазыр иди. Бу да мэЬсулун вахтында вэ итки-сиз Зыгылмасына мане олмушдур. * Бир мэсэлэни Дэ хусуси rejA е\мэк истэ)ирэм. Узун муддэт памбыгчылыгла мэш-гул олан мутэхэссислэрин AeAHjHHa керэ, девлэтэ памбыг сатышы планы JepHHd Зетирнлмэсэ дэ. Ьэм памбыг тaJaлapынын cajH, Ьэм д« анбарларда мэЬсул етэн ил-киндэн чохдур. ’ Буну унутмага Ьаггымыз JoxAyp ки, памбыг вэ узум республикамызын игтиса-AHjJaTUHAa Ьэлледичи рол ojHajHp. Харичдэн эрзаг алынмасы учун бу мэЬсул-ларын боллугуну тэ’мин етмэк чох вачибдир. Узумчулук вэ шэрабчылыг узун иллэр республикамызда эи кэлирля саЬэлэр олса да сон вахтлар онлара лазы ми rajrH кестэрилмир. Узум Зыгымы планынын JepHHa Je-ти рил мэмэсинин бир чох сэ-бэблэри вардыр: баг ларын JepAamAHjH эразилэрин учдэ бйр Ьиссэсиндэ муЬарибэ ке-дир, мэЬсулдар саЬэлэрин демэк олар ки, памысы филлоксер хэстэл»0ин9 туту л-мушдур. Бу да тэиэклэрин инкншафынын да]1нмасы вэ узум л у клэри и мэЬв олмасы илэ нэтичэлэнир. Узумлук-лэрин алтыда бир Ьиссэсиндэ ceJpamiHK вар. бечэрмэ техникасы бэрбад вэзиИэт-дэднр. JepxapAa з^анвернчи-лэрэ гаршы мубаризэ апа-рылмыр. Лахын вахтларда Президент Апаратында кэнд тэсэр-руфатымызын вэзя^этинэ вэ илии ¿екунларына Ьэср олунмуш кениш мушавирэ кечирнлэчэк, саЬэдэ Japan-мыш бвЬранын арадан гал-дырылмасы }оллары музаки-рэ едилэчэкдир. . СеЬбэтя адарды: Мяка]ыя КИРНМО»ЛУ, Азэринформун мухбяря. t Анамызын ве вичданымызын сэси Чэлил Мэммэдгулузадэнин «Анамын ки-табы» njecHHH бу кунлэр, истэр-истэмээ тэкрар-тэкрар вэрэглэмэли олурсан. Бу Ьэ-мишэ]ашар эсэр эслиндэ A3ap6aj4aH халгынын тале китабыдыр. Бурада халгымы-зыи кучлу вэ зэиф чэЬэтлэри даЬи!анэ шэкилдэ бэдии Ьэгагэтэ чеврилиб. «Анамын китабы»ны Bap^ajaHfla биз башыбэ-лалы халгымызы бир даЬа тaныjыp, онун Ьарадан кэли<^ Ьара кетд^ини, jofly ус-тундэки манеэлэри aJдынлыгы илэ керу-рук. Белэ эсэрлэрин мэдэни AyHjajia сада вэ 6eJyK ги!мэти белэдир: муасир сэ-нэт нумунэси! Бу njec Óejyn Мирзэ Чэлил raJacHHHH, идеалларынын пэм JbB4aM, Ьэм дэ эЬатэли Jeкyнyдyp. Эсэр Ьэгнгэтэн ана-мыз Аээрба]чанын тале китабы, ону севэн евладларын вичданынын сэсидир. Бу сэс Вэтенимизин башы устундэ Ьэр заман сэс-лэнэчэк, 1урдумузу бэлалардан хэбэрдар едэчэк. Аббас ЗАМАНОВ. Кэлин МИЛЛЭТ rajFHCH hbkmbJh Мирзэ Фэтэлилэрдэн. Мирзэ Чэлиллэрдэн, Сабир-лэрдэн, Сэттарханлардан eJp9H9K! Черэк далыдча БакьОа ахышан фэЬлэннн, roJyH* гузу дэрди чэкэн елатын, чобаиын reJpaTH бизэ керк олсун. Кезлэрини Keja дикиб га-ф^э ахтаран Сэмэд ВаЬидлэр, лугэтдэн еэкэ бир китаб caja caAMaJaH PycT8M6aJ-лэр. «хусуф-кусуф* . дэрсв верэн Мирзэ МэЬэммэдэлилэр папагларьшы габагларына rojyö сабаЬымызы фикирлэшсинлэр! Лад-лара heJран олуб эслини итирэнлэр. ана )урдуна, ата-баба ханиманына арха чеви-риб кеф-дамаг учун «узаг еллэрэ» чан атан ханым вэ агалар «Анамын китабы»ны оху-Jy6 • кетур-roj елэсинлэр: бу Joл бизи ha-ра апарыр? Сонра гурбэтдэ Вэтэн Ьэсрэ-ти чэкэнлэркмизи JaAa салсынлар. О да чох мэ’налы, ибрэтамиздир ки. бу eJYДЛэpин. бу суалларын, бу то нэлэрин муэллифи 1918-чи илдэ силаЬ кетуруб Ханкэндинэ ермэни чанилэрлэ вуруша кет„ мишди. 50 Jaшлы Молла эми!.. HahaJoT. бэ’зи бмиабэла с^асэтчнлэр «Анамын кн-табы»на «милли мэЬдудлуг» дамгасы вур-дуглары вахт Ьэмидэ ханым дан ешнтд^нм сезлэр }ады*& душур. «Вахт кэлэр. Ьагг JepHHH алар».    "    ______ Эзаэ МИРЭЬМЭДОВ. Вахтилэ Сэмэд Вургун ез тарихи гэЬрэ макларыядан биринин дили илэ о деврун HHTf M0A9RHjj9TH саЬэсиндэ влчу Ьиссини итирэн бэ’зя з^алылар барэсиндэ чох ке шал демишдир: AJ атак шэкнли, аяая газахлы, AJ гузу бярчэкдя, кеча шшаглн, Уч aj Истаябулда охудуя Aoje, Нэ тез чаяагыядая чыхыбсая беда?! Ахар-бахарлы AsapöajMaH дилииин бутун кезэлликлэрини вэ ма’на сиглэтиня ше’ря-мкзэ хэтирмиш бу 6ejyx сэнэткарын ки-HaJdCH уч aj Teh ранда го маг галмыш бяр зи}алынын фарсча, JapuM ил Москвада тэч-рубэдэ олмуш мутэхэссисин русча ашгар-лар гатыб днлимиздэ данышмасына да ejHM дэрэчэдэ шамил едилэ билэр. С. Вургуйун мэ’нави атасы олан Чэлил Мэммэдгулузадэ исэ бу Mdcanaj» мутей-бэтинн езунэмэхсус услубн васитэлэрлэ. мэЬз «Молла Нэсрэддин» хими бнлдирмэк мэгсэдилэ 1920-чи илдэ «Анамын китабы» njecHHH гэлэмэ алмышдыр. влмэз эдиб бу эсэриндэ мэтлэби едэ урэк 1ангысы илэ. Ьэм дэ елэ кезэл, ajAbm aejap ки. бу чур г bica Jaobua ону шэрЬ етмэ]э ehTHjax кер-мурэм. Бэкяр H0BHJEB A3ap6aj4aH учун чэтин вэ мурэккаб бир деврдэ Ja3H.TMHm бу эсэрдэ Вэтэн«н дэрд* лэрини ч^ниндэ caxAaJaH анаяын фэр]ады ез энсини тапмышдыр. Iljec ананын гаяы-бир. динибир. амма «дили ajpu» огулла* рыньш бирлнк эвээинэ ajpылыг ме]линэ ус]аныдыр. 3ahpa6ajHM ананын уч оглу вар. BeJyK оглу Рустэм 69) Петербургда, орган-чыл оглу Мирзэ Мэммэдэли Нэчэфдэ, кя« чик оглу Сэмэд ВаЬид исэ Истаябулда охумуш, Ьэр бири тэЬсил алдыгы дядин вэ муЬитии тэ'енри илэ формалашмышдыр. Дэрзли ананын — Вэтэнин дэрдинэ мэл-Ьэм тал мага бу огуллар тэшэбоус кестэр-мнр, мэ’насыз ишлэрлэ мэшгул олурлар. Ана 3ahpa6djHM дэ. гызы КулбаЬар да бирчэ чобан Гэнбэрэ гибтэ едир, онун саэ* лэрнндэн лэззэт алырлар. Гэнбэр амд-а май едир ки. rojywiap ону бяр ишарэдэы баша душур. суру ерушдэ оланда онлары кери га^тармаг учуй тттэк чалмагла фяк-рини чатдыра билир. Муэллиф демэк ис-Tajир ки, бахын о Гэябэрин го]уялары, бу да ЗэЬ pa6aj и мни огуллары. «Анамын китабы* бу куи нечэ муаенр сэслэняр. Шамил ГУРБАНОВ. «АНАМЫН КИТАБЫ» «XAJIT ГЭЗЕТИ*НД9. ^СЭЬИФЭ 2 СЕРТИФИКАТЛАР ДЭ1ИШДИРИЛИРМИ? Республика Назирлэр Ка-Ó ни етннин герары илэ Азер-ба]чаныя эмаяет банклары тэрэфиндэн сатылмыш олан кечмиш ССРИ Эмаиэт Банны сертнфикатларыяын Азэр- öaJsaH Республикасы Эма-нет Банкынын сертификат* ларына дэ)ишдирнлмэси вэ эманэтэ гэбул едилмэся баг рода Назирлэр Кабянетиянн 1992-чи ил 14 ceHTjaöp та-рихли 505 яемрели гэрары-ньш 4-чу маддэсиняи ичра муддэти 1993-чу ил |аяварыя 1-дэн узадылмышдыр \ ;
RealCheck