Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 15, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ « декам тнм ил. Jen* китабпар СЭН9ТДЭ САБИР МЭКТЭБИ Сабиршуиаслыгын ачылма мыш, елми Ьэллини тапма-мыш проблемлори Ьэло чох-дур Севиндкричи Ьалдыр ки, }ени сабиршунаслар поели бу иунун тэлебинэ чаваб вера« урурлу тэдгигатлар а пары р. Тэрлан Новрузовун «Лазычы» нэшрк))атында ишыг узу корон «Сабир вдоби мэктабн» монографи]асы бу бахымдан сечилнр. Китабда сабиршу-наелыгда чох аз в)ранилмиш, а]рыча тэдгигат об]ектннэ чеврнлмвмиш бир прболем — Сабир поез^асы ила XX аср сатирик ше’римиз арасыида-кы влага ва та’сир Ърашды-рыльф. Муаллиф Сабир реализми* иии эсас хусусиЛатларшш конкретлашдирма)» са'[ ет-миш, бу поез^ада Сабир ше -ринэ адэби мактаб статусу газандыран аламатлари уза чыхармага чалышмышдыр. Китабда Сабир реализми-нин хусуси]}атлар1жи муа| ¿энлашднрмэк учуй Азероа)-чан эдaбиJJaтьmдa реалиамин тарихиндэн классик поези)а-да сатирик мунасибатнн му-»JJaн форматы кими езуну костарак пачвдан, илкин ма- арифчиларин }арвдычылы рындакы сатирик унсурлор-дан, хусусаи м. Ф. Ахундову« реализмяидан атрафлы бэЬс едилир. Тадгигатчы Ьэгигет Ьиссн-иин дэринл^ини, керчэкли]и да]ишдирмак мэрамыны, ей* энэ]э баглылыг ва он дан сэ морали ф&1даланмагы, бит кин сосиал умумилашдирмэ ке)фиЛ*гннк Сабир сатира сынын сачиМэви хусуси^эт ларя кимн ачыгла1ыр. Т. Новрузов Сабир давам чыларыиын сатираларыныи конкрет тэЬлнлини верир. Сабир ше'ри ила му^иеэ-лар апарыр ва бир сыра уму-милэшдиричи гэнаатлера ко-лир. Узун муддэт Сабир )ара-дычылыры ила тамасда олан алимин сатирик ше’ри тэЬлил ва пОматландирмэ принсип-лари мантиглидир. мэЬз бу чаЬат она мухтэлиф сатирик-ларий ]арадычылырында мев-зу ва идейны экс етднрмак механизмиии ачыгламага, бу ма'нада а)ры-а)ры сэнэткар-ларын фарди услуб ме^дла-ри, гуваатли ва заиф чэЬэт-лорини MYэJJaнлaшдиpэн ме‘- )арлар тапмага имкан вер-мишдир. Муаллиф    Ьачв, мэрси)э, бэЬри-тэвил, мурэб-бе. фэхриЛа. мадЬиЛа. газэл, рубаи, мустаэад, мухэммэс, мусаддас кими лирик жанр-лары, епик жанр ними мэс-навиинн, классик, сатирик жанрлар кими парод^а, гита ва таз^ананнн сатирик кулу-шун ифадэ ааситэсина чев-рилмасинин хусуси))этлэри-ни, ан’энави формадан кэна* ра чыхманын сабэблэрини ачыб кестэрир. Муаллиф сабирнн ва адэби мактаб нума^ндэларинин Ьэм лирик эсэрлэрини, Ъэм да ичтимаи-си/аси мотивли ше’рларини тадгиг едир. Сабир онун давамчылары да ичтимаи-си^си мэзмунлу лирик ше’рлэр )азмышлар вэ бурада да даЬи шаирин та’-сири езуну габарыг шэкилдэ костэрир. Э. Назми, Э. Гам-кусар, М. С. Ордубади, Б. Аббасзада, М. Сабит, Ч. Чаб-барлынын бу истигамэтдэки )арадычылыгынын кениш тзалили Сабир адэби мактэби-нин xYcycиJJэтлэpини араш-дыран тэдгигатчынын Чени Уолла кетдн}ини твсдигла]нр. «Эдоби мэктебин бэдиилнк ме^арлары» адланаи сонунчу фасилда Сабир сатирасыныя услуб хусус^/атлэри, бодни дил ва ифада васитэлариннн эдаби мактаб нума)эндалэри-нин ¿арадычылыгында езуну буруза верен чэЬатлари кос-тарилир. Бу да Сабир эдаби мэктэбини езунамэхеус иде-Ja-ecтeтик ке]фи^этл8рэ малик бир Кадиса кими гавра-мара имкан верир. Монограф^анын моз*Ч-)этлэриндэн бири да онун полемик руЬудур. Муаллиф эн иуфузЛу сабиршунасларла полемика кирэрок бир чох проблемлэри ]ени -бахышла ачыгла]ыр. Лакин бу. ба’зи лузумсуз тэкрарлара кэти-.риб чыхарыр. Бир сыра Кал-ларда иса Сабир ше’ринэ алу-дэлик эдаби мэктэбин динар нума^ндалэринин арха плана кечмэсинэ сэбэб* олт Монография Сабир эдаби мак-табнни вJpэнмэк бахымындан угурлудур. Тв))ар САЛМАНОГЛУ, эьад ьэрэноглу, фнлолок^в елмларн намн-ээдларн. Нахчыван хэбэрлэри НАХЧЫВАНА JYK ГАТАРЫ КЭЛМИШДИР Ичарисиндэ эрзаг моЬсул-лары вэ ¿аначаг олан невбэ-ти )ук татары Иравдан Нахчывана кэлмишдир. Мухтар республика)а 900 тон ун. 220 тон и&кэр, 920 тон нему р. 519 тон диэел )анача* ры, 300 тона гэдэр мазут кэтирилмишдир. Мухтар рес-публнканын Назирлэр Каби-нетиндэ билдирмишлар ни, бу маллар блокада]а алын-мыш рекиона ики елкэ ара-сында бундан эавэл элдэ олунмуш разылыга эсасэн Шэрги AзapбaJчaн останын-дан кэтирилмишдир. СЭРНИШИН АШЫНМАСЫ БЭРПА ДИЛМИШДИР 0тэн кундэн е’тибарэн Бакы—Шэрур сэрнишин татары Кэлэлик )алныз Иран сэрЬэдиндэки Ьорадиз стан-сн]асына гэдэр кедиб-калэ-чэкдир.. Сэрнишинлэр бура-дан раЬат автобусларла Иран эразиси васитэсилэ ахырын-чы cтaнcиJaJa чатдырылачаг-дыр. Нахчыван Мухтар Рес-публикасьша бу транзит маршруту гонлГу елкэ иле разылашдырылмышдыр. Aзэpбajмaн Дамир Лолу Идарэси Бакы—Шэрур -мар-шрутунда сэрнишин дашын-масынын бэрпа олунмасы вэ бу истигамэт учун билетлэ-рин сатылмасы барэдэ тара р гэбул етмишдир. 20 ЛИТР БЕНЗИНИ 8 МИН РУБЛА САТЫРЛАР Нахчыван базарларында бир канистр бензинин ги^э-ти 7 мин рубла чатмьпцдыр. Бензин Ордубад. Шэрур вэ Чулфа ра^ларында даИа баЪа ги}мэтэ сатылыр. Инди бурада 20 литр бензинин ги}-мати 8 мин рубла чатмыш-дыр. Лерли полис иса jaнaчaг алверчилэринин фырылдаг-ларына кез ^.мур. «Реал»—Азэрннфори. «Сасим дустаг галыб» Сас да инсан кимидир. Со-Jyr, Ja да исти олур. Налим, кобуд, ачы вэ ширин сэс да вар. Онлары бир-бириндэн а]ырмаг чох асандыр. Мэн дэ Рафигин сэсинн белэчэ сечиб севмищдим. Онун кур, шаграг, ]аныглы сэсинн. ...Он ики илин свЬбатидир. Бакы Девлэт Университети-нин jaiarx&HacbfflAa Jama-JupAbr. Лоддашларымызын биринин ад KyHyjAy. Касыб тэлэбэ суфрэсинда hap iuej варды. Бу кунлэ муга]исадэ Ьэгигэтэн дэбдэбэли иди. Ад кунунэ haflJ^JJa алмаздыг. Кимин на]и вардыса топла-1ыб cvtixDo ачардыг Мэчлисин ширин ]ериндэ инчэсэнэт институтунун тэ-лэбэси Рафиг Аббасов кэ-лнб чыхды. Масэлэдэн хэ-бэрдар оланда эввэлчэ ту-тулду. Тез дэ га]ытды ки. мэн сэсими кетуруб кэлми-шэм. haaHjjaM бир мутам дэсткаЬы олачаг. Намин ахшам Васиф тары кеклэди, Рафиг бизэ «Шур» мутамыны охуду. Бу кун дэ haMHH ахшамы, Иэмин сэси унуда билмирэм. О вахтдан бу сосин cehpHHaaJaM. Бу Ja-хынларда АзэрОДчан Девлэт Опера вэ Балет Театры-нын сэЬнэснндэ Ьэмин ja-ныглы, ypoJaJaTbiMAH сэси ешитдим. Ленидэн онун са-Иибини тапдьш. — Сэсин HHja кэлмир, Рафиг? — сорушдум. — Сэсим нчимда дустаг-ды. гардаш, — деди. Демэ Рафиг анчаг сэсинэ, исте’дадына кувэнирмиш. О да кара кэлмэJэндэ кемэксиз галыр. 1984-чу илдэ институту фэрглэнмэ диплому илэ битиреэ дэ иш тапмыр. Бир ил сонра чэтинликлэ Атча-бэдинин BojaT кэнд клубун-да бэдии раЬбэр вэзифэсинэ дузэлир. 1987-чи илдэ аилэ b93hJ.Joth илэ элагадХр иш-дэн чыхыр. Ленэ ики ил иш-сиз галыр. Сонра бир муддэт Бакыда мухтэлиф театр-ларда чалышыр. — 1990-чы илин эввэлин-дэ мани A3ap6aj4aH Девлэт Опера вэ Балет Театрында ишо гэбул стдилэр. Эввал хорда охудум ' Аз сонра мутам шо’бэсинэ солист кечир-дилэр. Сат олсунлар, бejYK арзуларымдан бнрияз говуш-мушам. YзeJиp бэJин ады илэ батлы сэнэт очагында чальппмагла ejYHYpэм. Бу-нун учун театрын директору Акиф Мэликова миннэтда-рам. Рафиглэ сеИбэтимиз тез-ликлэ сэнэт устунэ кэлди. Хусусилэ опера сэнэтимизин бу кунунун га]гыларьшд^н данышдыг. — Бела бир фикир вар ки, мусигн сэиэтимнздэкн иерилэмэ тэкчэ нгтисадн чэ-тинликлэ, муЬарибэ шэрахти илэ баглы де]нл. Бэшэри эсэрлэримнзин бир чоху та-рихин аплр чагларында ]а-раныб. — Тагсири тамашачыларын устунэ jыxмa^aг. Онун нэ]и-нэ лазымдыр ки. ашагы сэ-виJjэли эсэрэ, консертэ бах-сын. Чох вахт дejиpлэp те-левиз^а го^мур чамаат та-мaшaja кэлсин. Дуз дejил. Башга бир фикир дэ вар ки, тамашачынын эевгу ашагы-дыр. Экэр белэдиреэ. бунун да тэтсири сэнэт адамларын-дадыр. Онлар зэиф есарлэ-рн илэ чамаатын зевгуну аз-мы корла]ьгблар. Эслиндэ пис тамашачы ]охдур. Пис эсэр, пис ак^ор, мугэнни вар. Таныш-билишлэ, мухтэ- лиф ]олларла нэ гэдэр теле-BH3iiJaJa чыхмаг, консерт тэш-кил етмэк олар?.. — Опера сэнэтимиз har-гында кэнч ифачыларын фик-ря нечаднр? — Опера сэнэтимизин чаН-чэлаллы девру олуб. Виз хзлинэ устундэ отурмушуг. . «Короглу», «Jlej.iH вэ Мэч-иун», «Эсли вэ Кэрэм* кими тамашалар дун ja онера сэ-нэтинин uiah эсэрлэридор. ' — Jaxuibi j ады ма салдын. «Эсли вэ Кэрэм» операсынын адыны сон вахтлар чэкми-рик. — Ииди чохлары «JaHbir Карами» Кавасыны чалдыр-магы да гобаКэт cajbip. Сэ-бэби ha мы Ja мэ'лумдур. Чуи-ки Эсли Гара кешишин гы-зыдыр. Бу халг дастанына биз Ьомишэ накам мэЬэббэт Ьека]эти ними бахмышыг. Гара кешишин тимсалында ермэни халгынын намэрдл!Т-JH, хэ]анэти, hиjлэкэpлиjи, HKHYiay.iyjY, гэддарлыгы ачы-лыр. Бу кун Ьэмин эсэри кизлэтмэклэ Ьрч нэ газалмы-рыг. — Tojaapa кедиреэнмн? — Jox, кетмнрэм. Мэн халг маЬныларыны, мугамла-ры oxyJvoaM. Бир дэ керур-сэн бири эл чгкмир ки, мэнэ бир «Гэни-тэни» оху. Мэн ач галсам да сэиэтэ хэлэл кэ-тиран 'маИзы oxy^MajanaraM. — Бас ни ja раднода, те-левиз^ада чыхыш елэмир- сэн? — Чох мурачиэт етмишэм. Охудутум .маЪнылары }азды-рыб вермишэм, Гулаг асыб мин дофэ «бэЬ-бэп> дejиб• лор. Амма sepMajHónap. hop дэфэ дэ кунапы бир-биринин устунэ атыблар. ДаЪа кет-мирэм. 40—45 Jaimibi, Ьэлэ дэ «чаван» адланан, сэси, сезу ичиндэ дустаг галан мусиги-чилэримпздэн бири кими Ра-фити ce4MajHMH3 сэбэбсиз AejHn. «Чаван», «ад алма-jbi6*, — Aeje^eja исте’дад-ларын гаршысына сэдд чэк-MajHMH3 бэс дeJилми? ВаЬид ИМАНОВ, «Халг гэзети»нин мухбири. X 0 3 0 Р ИНКИЛИСДИЛЛИ A3aPBAJ4AH УНИВЕРСИТЕТИ ашагыдакы мхтисаслар узрэ Назырлыг ше'бэсинэ ГЭБУЛ Е'ЛАН ЕДИР: ДИСЛИ|И лер PMjaanjjaT во компутер елмлери Компутер, електроника ве рабитэ муЬем- Бе|мелхалг Нугуг ве бе)нелхалг мунасибет- Игтисади^ат ве менеммент Тибб Термумечи филолог Ьазырлыг ше'бесине орта мектеб ме'зунлары ве бурахылыш синиф шакирдлери гебул едилирлер. Ьазырлыг ше'бесинде теНсил луллудур. Гебул учун ашагыдакы сеиедлерн тегдим етмек лазымдыр: — Аттестат (если ае /а сурети, орта мектеб ме'зунлары учун) ве ja орта мектебин сон синфин-де охудугларыны тесдиг еден apajbmj (бурахылыш синифлеринин шакирдлери учун). — Ики фотошекил (3X4 см. елчуде). Ьазырлыг ше'бесинде теЬсил муддети 6 а|дыр. Дерслер jaHBapbiH 4*де башланыр. Сенедлер декабрын 15 дэн 26*дек ашагыдакы унааида гебул едилмр: Бакы, ЭНмедли гесебеси, Неапол ме^даны, Ке нерал МеНмандаров кучеси, 8. «Хезер» униаерситетм. Телафонлар: 72-39*63; 72-61-79. РЕКТОРЛУГ. «Халг    г9зег реклам хидмат 93-79-81 БИЛДИРИШ Екстрасенс Тат|ана Сеферева * ве «ФИРУЗЭ» фирмасы 1992-чи ил декабрын 19-да сват 12*де сизи кумраНлашдырма-муаличе сеансына де'ает едир. YHBAH: Бекы, Гарабаг кучеси, 22. «ФИРУЗЭ» фирмасынын модалар театры сало* ну, 5-чи мэртебе. Г I I I I I I Азербшчаи Реслубликасы Халг ТеЬсили Назирлир Азэр6а]чан Девлэт Педагожи Университета 1 I i I Харичи дил — кафедра мудири, елмлер намизеди, досент; баш муеллим — 1 jap (фарс ди-ли фении уаре). Реем, Не|келтерашлыг ее 6о|акарлыг — кафедра мудири, профессор; муеллим — 1 jep. Рус дили — муеллим — 1 jep. Педагокика — досент — 1 jep. I-е- Умуми ким|а ее ким|екыи тедриси методи-касы — досант — 2 jep. Мусигн алетлери — досант — 1 jap, баш му* I еллим — 1 jep, муеллим — 1 jep. ■    Умуми тарих    — досент — t jep. I-е- Фелсефе —    досент — 1 jep. -е- Турк ве Шерги Аарола халгларынын тарихи |ве тарихии тедриси методикасы — досент — t jep, баш муеллим — 1 jep. -4- Електрик ее оптике — досент — 1 jep. I-е- Азербе)чан    дили ее оиуи тедриси    методи- касы — досент — 1    jep, баш муеллим —*    1    jep. Муасир Азерба)чам дили — досент — 1 jep. Азерба|чан дилчили|и — досант — 1 jap, баш муеллим — 2 jep. -e- Азэрба)чам едебиЦаты тарихи — досент — 1 jep. -4- ЭдебиИатым тедриси методикасы — досент — 1 jep, баш муеллим — 1 jep. i тут маг учуй МУСАВИГ» Г ЛАН СДИ* АаербаНаи тарихи — баш муеллим — 1 jep. | -4- Iлектрорадиотехимка — баш муеллим — U«P- -4- Иисаи ве hejaan фихиолоеси|асы — баш муеллим — 1 jep. -4- Незери физике — баш муеллим — 1 jep. -4- Ресмхетт ее оиуи тедриси методииесы — баш муеллим — 1 jep. ШУША ФИЛИАЛЫ УЗРЭ -4- Азерберееи дилинии тедриси методииесы ее харичи дил — баш муеллим — 1 jep, муеллим — 2 jep (инкилис дили ихтисесы узре). -4- Сослал си|аси феи лер — баш муеллим — 1 jep. -4- Беден терби|еси — муеллим — 3 jep. -4- Тибби биликлернм ес ас лары ее ушеглерын саглемлыгынын муИафизеси — баш муеллим — 1 jep- -4- Педагокика ве псмхолоки|а — баш муеллим — 3 jep. Мусебигеннн муддети бу е'лан дери едилдии-деи 1 aj кечеиедекдир. Сенедлери те'лимата у|гум олараг ректоруи адыиа (азылмыш еризе иле бир-ликде бу унвана кеидермек лазымдыр: 370000, Бакы шеНерн, У. Ьачыбе|ов кучеси, е Телефон: 93-42-87. АЗЭРБАМАН РЕСЛУБЛИКАСЫ МЭДЭНИЛЭТ НАЭИРЛН1И АЗОРБАМАН ДвВЛвТ АКАДЕМИК ОПЕРА ВО БАЛЕТ ТЕАТРЫ Азерба)чан Реслублмкесыиын хелг артмстлери ГЭНДАБ ГУЛИЗЕВА ■е БАБА МАЬМУДСИЛУНУН иштиракы нле 18 декабр    Шефнге АХУНДОВА «КЭЛИН ГАМСЫв 3 перде, 6 шекиллн олера КулбаЬар    Г*НД^    ГУЛЖЕВА Азврбв|чан Республикасынын халг артисти Чамал    Баба М А КМ УД 09 Л У AaepóajuaH Республикасыныи халг артисти Тамаша сват 19-да башлаиыр. Билет лер театрын кассасыида саат 10-дан 19-дек сатылыр. С И Р к ТЭ'ЧИЛИ ТЕЛЕГРАМ Эзиз Аналар, Аталар, Ненеяер, Бабалар ае бу-тун сирк северлери 1992-чи ил декабрын 28-ден ]анварын 10-дек мектеблилери гыш те'тили кунле-ринде Бакы Девлет Сирки «мечузэли улдузларв адлы ренкаренк сирк программна де'вет едир. Програл«да мешЬур сирк артистлери, еЬлилеш-дирилмиш ^ылар, итлер, иланлар, к^ерчиилер чыхыш едирлер- Билетлер нард ве кечурме |олу иле сатылыр. Билетлерин г^мети 20 рублден 30 рубла гедардир-Тамашалар ^саат 10*00, 12*30,    14    ае 16,00-да башланыр. Касса саат 10.00-дан 19.00-дек ишле|ир4 Ме'лумат учун телефонлар** 94-94-12, 94-95-37. Ьерметле: ТОША во АНТОША адлы мезНе-кечилер. A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИР ЛИЛ4 АЗЭРБАШАН девлэт ИГТИСАД ИНСТИТУТУ 1992—1993-чу дере илинде Назырлыг ше'бесине дахил олмаг исте]ен абитури^еитлерин неэерине чатдырыр ки, me'6eje динле}ичи габулу Ьаггында 20 Hoja6p «Халг геэети», 21 HojaÒp «Аэерба{чан» ае «Берекет» гвзетлерииде дерч олунмуш е'лана му-вафиг сенед габулу давам атдирилир. Элавв ма'лумат алмаг учун бу унвана мурачи-ет етмвк олар. Бакы, Ьаиифе Элескеров кучеси, 10 (С. Вургун кучеси иле кесишди)и jep) II тедрис корпусу, З-чу мертебе, отег 7. Телефон: 95 30 60. РЕКТОРЛУГ. ХЭТАИ РАЮНУ ЭЬАЛИСИНИН ВЭ МУЭССИСЭЛЭРИНИН НЭЗЭРИНЭ! Хетаи pajony еНалинин мешгуллугу мрркези pajoHyn еНалисине ве муессиселернн неэерине чатдырыр ки, меркеэ 370123, ЭНмедли гесебеси, 1723-чу кечид, 3/23 ев (Ь. 3* TarwjeeHH Не|кели иле уз-беуэ) унвамыида олан jeHH ÓHHaja кечурулуб Тал-: 71-40-58. Буиунла ¿анашы )вии ]арадылан кичик муесси-селерин, кооператиалерии, ксосиеси(ал*рын ее с. муессиселернн незерине чатдырыр ыг ки, мешгул-луг фондуиа ajwpMeflap емек Неггы фоидуиуи 2 фаизини тешкил едир ве меркезин Хетаи ра)оиу ceHaje-MHBecTHcnja банный да 1609975 немрели Неса-быма кечурулур, банкын коду 501747. Мешгуллуг фондуна в|ырмш»ерыи умуми меб-легм муессисв терефннден истеНсел олунмуш мел-ларын Оахуд «ерулен и шин ве нестерилен хидме-тмн) ма{а де^ерине дахил олур. АЛДАН РЭКМЭТ 8ЛЭСИН1 A3ap6aj4aH Техники Универснтетинин «Автомобил ве автотэсэрруфат» кафедра сынын эмэкдашлары иш )олдаш-лары Ариф В«рдн)еве, атасы Зудфугар Верди)евяя вэфаты ила элагэдар кадарлаидиклариии билдирнр ве дерни Ьузнла башеарлыгы верирлар. Н. Нариманов адыиа Aaep6aj4aH Тибб Университет«-нин ЛОР кафедрасынын амаидашлары ве Ф. 9феиди)ев адыиа 4 немрели шаЬэр клиник хэстехаяасынын коллектив иш Jo^flam.TapHb1^^^2jra^JaeaJaf езю аиасы вэфаты иле элагэдар кадэрлендиклэршт билдирнр ве дерни Ьузнла башеаглыгы верирлар. ТЭ'СИСЧИ; «Халг гезетивник журналист коллективи. Баш 4 редактор    | Т Т РУСТЭМОВ    I    У'ДОДИТЕЛЬ: Журналистский коллектив «Халг i газетн». РЕДАКСМАНЫН УНВАНЫ: 37015В, Бакы ше»ерн,В4|ук деннз кучеси, 18. ТЕЛЕФОНЛАР: ме'лумат учун — 93-61-02, инфермаофа — 93-62-37, реклам хидмети — »НМ1, муНасиблик — 93-34-23, иеабетчи редактор — 38-51-60. 3. РУФ' »редактор: 9ТОРЛУ. Чала имааламмалыдыр 23.00 Имаапамммшдмр 23jOO ИНДЕКС: 66814 41    23456789    10    11    12    13    14.    М.12345671 Бакы, «Ааар6»)чаи» нФшрм)|’атыиыи мотбооек. Тиражы 25069 Сифариш 8172 м ;