Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 14, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 14, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ НС 24« Акту ал соНбат Конкрет сеЬбатэ башла-ма;;даи оввэл, »кэр бела де мэк мумкундурсэ, гысача олараг проблемны фэлсэфэ-сиии тэсвир етмэк истэрдим. Бу кун aJдын олмушдур ки. 70 ил орзиндэ Коммунист Пapтиjacынын вэ Совет Ье-кумэтинин инсан hojaтынын дэ]эри^ адамларын саглам-лыгы вэ xoшбэxтлиjинэ гaJ-гы Ьаггында е’лаи етдиклэ-ри шуарлар эслиндэ бусбу-тун хул]а имиш. Бу. Ьэрби идарэлэрин фоалиЗЗэти, о чум-лэдэн кутлэви гыргын си-лаЬларынын мухтэлиф нев-лэринин сынаглары тимса-лында хусусило aJдын кору-нур. 50-чи иллэрдэ дyнja июЬрэтли физиклэр — Ферми. Жолио вэ Мари Кури-лэр радиаси]анын бутун чан-лылар учун тоЬлукэсини су-бут едэрэк атом силаЬы сы-нагларыиын кечирилмэси-нэ во ондан истифадэ олун-масына гаршы фэал муба-ризэ]э башладыгы бир вахт-да Иттифаг Семипалатинск вэ Hoвaja Земл]а полигонла-рында интенсив сынаглар ке-чирирди. 0ЛКЭНИН бутун эЬа-лисинин мэ’руз галдыгы шуаланманын дозасыны бу кун Ьесабламаг чэтиндир. Лалныз ону ге]д етмок олар ки, Ьэмин иллор орзиндэ урэк-дамар вэ хэрчэнк хэс-толиклэрииин сэви]]эси... Ьондэси силсило ило арт- МР»ИНДЫ р. — Сиз Ьесаб едирсиниз кн(. бу, радиаси]анын нэти-чэсидир? — Ионлашдырычы шуа-лаиманын чанлы o6jeктлэpэ то’сири Ьэлэ ахырадэк aj-цыилашдырылмамышдыр. Ис-тор биздо, исторсэ до харич-до бир чох при ел ми мэркэз-лор бу 11))облемло мошгул олмушлар во инди до мэш-гулдурлар. Лакин биз ^ал-ныз харичн тэдгигатчыларын олдэ етдиклэри нотичэлэрдэн хэбор тутуруг, совет алкм-лэриннн ишлорн исо бусбу-тун кизли сахланылыр. Ол-ко Мудафио Haзиpлиjинин фoaлиjjэти узориндо Ьэгиги иозаротин олмамасы да бу кузлнлик, бо'зон исо и^чти-маи]]ото билорокдон ]алан инф(;pмacиja верилмоси ило изаЬ едилир. Ьэрбчилор Вэ-тонин мудафиоси кимн хе-jнpxah мисси]а архасында кизлонэрэк 03 тсхннкасыны ]аратл1ыш, адамларын сар-ламлыгы, этраф муЬитин го-рунмасы гajFыcынa осла галмамышлар. Ьалбуки^ он-лар озлори мэЬз бунун на-мино фоали]^от костормоли-дирлор. Ьорби об]ектлэрин бир чоху индиjoдэк оЬалн-ннн, hejвaнaт во битки алэ-минин... Ногаты учун чидди тэЬлуко торэдир. — ...О чумлэдэн Гэбэлэ pajoнyндaкы раднолокаси]а станси]асы? ™ Боли. Гэболо РЛС нроблеми Ьорбн идаронин диктатынын во озбашыналы-Р1>1нын бариз ну.муноси, бэд-нам «мохфили]ин>>' во ичти-ман]]оти алдатмагын нэти-чэсидир. «Ф0pjaдi> гэзетин-дэки мэгалэ до моЬз мэхфи-лик пордэсини котурмэ]и. станси]аныи этрафдакы бутун чанлылар учун теротди-]и горхулу тэЬлуко барэдэ чар чэкмэ]и гаршысына мэг-СОД го.) му III дур. — Бу тэЬлукэ конкрет отараг нэдэн ибарэтдир? 70 чи иллорин овволин- дэ «ССРИ ЕА-нын ионосфера CTBHCHjacbi» (71) ними ти-килэн Гэбэлэ paдиoлoкacиJa станси]асы башга бир идар^ дэ «754 немрэли o6jeKT» ки-ми кедирди. Керду^унуз ними, Ьэрби o6JeKTHH мэхфи-ли]и елмлэр aкaдeмиjacынын ады алтында пэрдэлэнирди. Ьалбуки, Гэбэлэ РЛС узаг мэсафэдэн ашкаретмэ стан-cиJaлapынa аиддир вэ бу типли эн кучлу станси]алар-дан биридир. иутэхэссислэри бцзи РЛС шуаларыньш зэрэрли олиа-масьша инандырмага чалы-шырлар. Ьэм дэ тэкчэ онлар Jox. —- Сиз нэ]н нэзардэ ту-турсунуз? — Ьэлэ лап бу ]ахынлар-да |республика гэзетлэрин-дэн бириндэ «ШaJиэлэp вэ Ьагигэт» рубрикасы алтыи-да «CTaHCHja сагламлыга зи-JaH вурмур» адлы Jaabi дэрч едилмишди. Бу xaJaHaTKap cbiHbiH тэшэббусчусу кими чы-хыш етмишдир. Елмлэр Ака-AeMHjacbiHAa вэ Aaa^JnaH CahHjJa Назирли]ияде тэ* шэббус мудафиэ олунмуш-дур. Комисси]анын тэркябн-нэ 30 нэфэр апарычы мутэ-хэссис дахилдир. Лахын вахтларда республика На-знрлэр Каоинети онун ста-тусуну вэ эсаснамэсини тэс-диг етмэлидир. — Сиоч», бу мэсэлэннн Ьэдлн нэ дэрэчэдэ ревлдыр? Азо|1баНаиын Табяэт« Муйафвзэ Коаш-тэсипин |ор1ганы «Oapjauv» {гэзетяинн |нО||а(^ немраихэри^дан биривдо атош пЕэрЪн ялэ «A3ap6a^j4aH ЧервОбылы?!» адлы {мэгалэ дэрч ¡олунмушду. Мэгалэ ч>хучу)ЛЕа|)|да )ке. ниш Марат Aoiypaiym, ]|уа|лар|Лэ tneineipAM, мэкгуб (альгамыш, телефон зэяклэря еднл-мишдир. Ьэмия ]азь|да, тээссуф |кн, республика оЬалнсинэ аз таныш 'олан, лакин сон дэрэчэ кэскин вэ муЬум ¡проблем тал. дырылмыщдыр. Аз^нфоршун (мухбцри Азэр)б1а]чан Республикасы (Девлэт Тэбнэтн МуЬафизэ Комитэскнин са(дри А. Е. {МАН-СУРОВДЛН бу барэдэ )этрафлы данышма. ты хаЪиш етмищдир. О демшцдир; 754 номрали OBJEKT, JAXYA «ТАМАМИЛЭ МЭХФИДИР» ГРИФИ АРХАСЫНДА НЭ КИЗЛЭНИР — Ариф муэллим, бир гэдэр сада шэкилдэ демэк олармы? — Экэр гысача десэк, мэсэлэ бундадыр ки, Гэбэлэ РЛС-нин ифрат тезликли шуалары ез характеристика-ларына керэ нуфузедичи ра-диаси]а шуаланмасына ja-хынлашыр. Радиаси]а шуа-лары кими онун да тэ’сири hy4ejpa cэвиjjэcиндэ баш ве-рир. Шуаланма Ьуче]рэ мад-досини ионлашдырараг онда натоложи дэjишикликлэpэ, hynejpoHHH енержи вэ ир-cиjjэт механизминин позул-масына сэбэб олур. Узун муддэт тэ’сир костэрдикдэ исэ, иммун механизминин зэифлэмэси баш верир. — Бир нев СПИД? — Тамамилэ догрудур, лакин бу Ьэлэ Ьам.ысы де-]ил. Али мл Эрин бир чоху електромагнит саЬэсинин эсэб вэ ендокрин системинэ, нэсилвермэ фyнкcиjaлapы-на, урэк-дамар системинэ, ганын морфоложи тэркибиь нэ вэ маддэлэр мубадилэси-но зэрэрли тэ'сирини екс-пернментал гajдaдa MyaJJaH етмишлэр. Лакин бу мэ’лу-матлар кениш öajaii олун-мур. HahajaT сонунчусу. Ин-терференси]а максимумла-ры нэзэрэ алынмагла Гэбэлэ РЛС-нин кэркинлик са-Ьэси бутун нормалардан xej-ли jyKcaKAHp. — Бир гэдэр ]умшаг десэк, мэнзэрэ фэрэЬлэндири-чи де1нлдир. — Бу.рада мэн чэсарэтлэ башга ифадэлэр ишлэдэрдим: мэнзэрэ беЬранлы, фэлакэт-лидир. Лакин буна öaxMaja-раг Мудафиэ HaanpflHjHHHH информаси]анын мэгзини онун сонунчу ифадэсиндэн баша душмэк олар: «¡...На-раЬатлыг учун эсас Joxдyp». Ьэмин вахтда «KpacнaJa звезда» гэзетиндэ Москва Нава Ьучумундан Мудафиэ Даирэсинин баш радиолог вэ токсикологу полковник А. Гaлaбyjeв ]азырды: «Москва Ьава Ьучумуй^ан мудафиэ даирэсиндэ муЬарибэдэн сон-ра пajтaxтын этрафында вэ инди мэ'лум олдугу кими, тэЬлукэсизлик мэсафэси тэ-лэблэринэ эмэл едилмэдэн ]ерлэшдирилэн станси]алар Ьэлэ дэ вар. Ифрат тезликли шуаларын зэрэрли тэ’си-ринэ ]ол вермэмэк мэгсэди-лэ Ьазырда белэ oбjeктлэp лэгв олунур, Jaxyд тэЬлукэ-сиз мэcaфэJэ кочурулур». Ьэм дэ бу, ]ахын радиуслу, кучу Гэбэлэ ,радиолокаси]а cтaнcиJacындaн jyз дэфэлэр-Яэ аз олан cтaнcиJaлap барэдэ деЗилир. Бундан эла-вэ, полковник ГалабуЗевин дедиЗи типли РЛС-лэр Бакы вэ СумгаЗытын билаваситэ Захынлырында да вар. Абше-ронда белэлэри бир нечэдир, эн беЗуЗУ Зира гэсэбэсиндэ-дир. Ьалбуки бу стансиЗанын тэ’сир зонасында сэккиз гэсэбэ вэ Бакы шэЬэринин бир Ьиссэси Зерлэшир. — Вэс биз нэ етмэлиЗик? — Ьесаб едирэм ки. РЛС-нин башга Зерэ квчурулмэ-си вэ )а Зенидэн гурулмасы Ьаггында мэсэлэни эн Зунсэк сэвиЗЗэдэ галдырмаг лазым-дыр. ВэзиЗЗэтин бутун му-рэккэблиЗини вэ февгэл’адэ-лиЗини баша душэн республика Тэбиэти МуЬафизэ Ко-митэси бу мэсэлэЗэ дайр дев-лэт комиссиЗасы Зарадылма- Бел» мясаллар мэ'луидур- му? — Ьэр шеЗ бизим гэтиЗ-Зэтимиздэн вэ принсипиал-лыгымыздан асылы олачаг-дыр. Мисаллара кэлдикдэ исэ, Гэрби УкраЗнада Го-бэлэ РЛС типли Мукачово стансиЗасы фэалиЗЗэт кес-тэрирди. Ьэлэ 1989-чу ил-дэ УкраЗнанын алимлэри. ичтимаи тэшкилатлары вэ мутэхэссислэри стансиЗанын секулмэси угрунда гэти му-баризэЗэ башламышдылар. Онлар Мудафиэ Назирли-Зинин мутэхэссислэринэ е’ти-бар етмэЗэрэк, (^Знэлхалг експертлэрдэн РЛС-нин адамлара вэ тэбиэтэ тэ’си-рини еЗрэнмэЗи хаЬиш ет-мишдилэр. Бу чур биркэ комиссиЗа бир нечэ ил иш-лэмиш вэ бирмэ’налы нэти-чэЗэ кэлмишди:    стансиЗа бутун' чанлылар учун чох тэЬлукэлидир. Мукачово РЛС инди мевчуд деЗилдир. Лакин бир мэсэлэ ачыг галды — експертизанын нэ-тичэлэри е’лан едилмэди. МуэЗЗэн гуввэлэр бу мэ*-луматлары Зенэ дэ «тамамилэ мэхфи» грифи алтында кизлэдэ билдилэр. Куну бу кун дэ Ьэмин мэ’лу-матлары алмаг мумкун деЗилдир. . — Бизнм тэрэфнмяздэн онлары алмага чэ^ кестэ-рилмншдирмн? — Вэли, дэфэлэрлэ. Азэр-баЗчан «Лашыллар» Ьэрэка-ты експертизанын нэтпзчэ-лэрини езлэринин УкраЗна Ьэмкарлары васитэсилэ ал-мага чалышмышлар. Азэр-баЗчан алимлэри ДЭ УкраЗна Елмлэр АкадемиЗасы ва- ситэсила бела бнр ca’J кос* тармишлар. Инди бутун ушдларнмяз республика На-эярлар Кабннетяиадир: балка о. Ьамин ма'луматлары УкраЗна Ьекуматя васита-сила ала билар. Лакин нэ-зара алмаг лазымдыр ки. Мудафиа НазирляЗи вэ hap-би-санаЗе комплекси Ьалэ де ез манафеларинии кеши-Зинда аЗыг-саЗыг даЗанмыш-лар. КрасноЗарск РЛС-нин та-рнхи да Захшы мэ’лумдур. Экэр кутлавя информасиЗа васитэлэринэ инансаг. стра-тежи силаЬлар узаринда нэзарэта дайр АБШ илэ ССРИ арасындакы мугави-Л9 чэрчивэсиндэ Ьэмин стансиЗанын тикянтиси да-Зандырылмышдыр. Лакин бунуи Ьагиги сэбэбини Зе-нэ дэ эЬалидэн кнзлэтмнш-лэр. Гэбэлэ стансиЗасындан да кучлу олачаг Ьэмин РЛС-нин тикинтисинин да-Зандырылмасында Ьэлледичи ролу онун ИШ8 салынмасы-нын элеЗЬинэ чыхан Руси-Занын апарычы алимлэри оЗнамышлар. — Ьар шеЗдая керундуЗу кямя, РЛС Ьаггында ма-сэла сырф еяояожя проб-леилар чарчнваснядан чох кенара чыхыр? — Бэли, сиз Ьаглысыныз. Гэбэлэ стансиЗасы Ьаггын-дакы    мэсэлэ тэкчэ онун фэалиЗЗэт кестэрмэсннин мэгсэдэуЗгунлугу барэдэ деЗил, Ьэм дэ эн эввэл ССРИ Мудафиэ НазирлиЗинин Азэр-баЗчан вэ онун халгы гар-шысыкда мэс’улиЗЗэти Ьаггында    мэсэлэдир. Бу кун Азэ^кЗаЗчан эразисинин 10 фаязиндэн чохуну Мудафиэ НазирлиЗинин обЗект-лэри тутмушдур. Бу ида рэяин фэалиЗЗэти торпага, суЗа,    мешэ сэрвэтлэринэ. ЬеЗванат алэминэ вэ рес публика аЬалисинин саг-ламлыгына эвэзедилмэз зэ-рэр вурмушдур. Мисал учун узага кетмэк лазым деЗил:    Ширван    Девлэт Го- ругунун 81ЖЗИСИНДЭ поли гонун    тэшкилини. Астара, Гэбэлэ раЗонларында вэ бир сыра башга раЗонларда Ьэрби обЗектлэр тикмэк учун надир мешэлэрин вэЬ-шичэсинэ гырылмасыны, Хэзэр донанмасы кэмилэри-нин чиркаб суларыны кутлэви ишкилдэ Хэзэр Ьев-зэсннэ текмэсини вэ саирэ-ни геЗд етмэк кифаЗэтдир. Ьесаб едирэм ки. бутун бунларын кунаЬкарлары ла-Зигли чэзаларыны алмалы вэ республикаЗа дэЗмиш за-рэри едэмалидирлэр. Geh-бэт тэкчэ пул компенсаси-Засындан деЗил, илк невбэдэ Ьэм тэбиэтэ вурулан зэрэрин бэрпасыны, Ьэм дэ муаличэ-сагламлыг комплекслэри-нин тикинтисини езундэ бирлэшдирэн комплекс програм Зарадылмасындан кедир. Лалныз бу заман бнз проблемин гэти Ьэллиндэн даныша билэрик. Гэбэлэ радиолокасиЗа стансиЗасы-на кэлдикдэ исэ. онун фэа-лиЗЗэтини даЗандырмаг учун биз Ьамымыз максимум сэ’З кестэрмэлиЗик. Экс Ьалда АзэрбаЗчан «Чернобылы» лабувдур. СаЬбатя Заады: X. ИМАНОВ. Калин пулларымызы ropyjar! Азэрба|чан Инаестиси]а ширкати Бакы ги|матли кагызлар Биржасы ила бирка Азарба]чанын    ан    ири    саИмдар инвестиси]а-6рокер    ширкати    олан «АзИнвестмин саЬмларина ачыг абуна ¡азылышы е’лан едир. «Аз Инвест»: * ги]матли кагыз базарында ири ва самарали го|улушлар, ^ игтисадииатын елмтутумлу ва муасир сапа-. Ларина перспективли инвестиси]алар; * манзил ва сана]е тикинтиси, Иамчинин цм-кар ]уксаккалирки ла]иИаларин малипа-лашдирилмаси демакдир. :АзИнвест»ин низамнама фонду 25 мил/он манатдыр. hap бир сэЬмин номинал pajapn ЮОи манатдыр. «АзИнвест» Азарба/чанын рифаЬы вэ чичэклэнмэси намина ишлэ/'ир! «АзИнвест»ин сэЬмлэрини алмагла пулларншызы инфл]аси]а мэрэзиндан е’тибарлы ш.жилдэ горумуш оларсыныз! Дбуне |азылышы декабрын 16-да башла]ачагдыр. Унванымыз: Бакы, Роза Луксембург куч, 5. S 98-55-20 РЕСПУБЛИКА 9МТЭЭ БИРЖАСЫ Эмер смзм АяербаЗманда мстеНсм елумам машмрым чешмдм гаме «тмир-€• м |ахуд смэ респу^лмиада еа малларыиыаа раал алымы тала бмлмирсм* имаса РЕСПУБЛИКА еМТ09 БИРЖАСЫ смами кама|мммаа калмб бутум лробламлармнмаи Балл рдар. Р0Б раслублмкадан.калара лисалам|асыа мал аа маБсул аларылмаеыма Бугугм та'Ашмат аараи |акаиа бмрмсадыр. Р0Б Иттмфагыи ам габагмыл 10 биржасы ила мугааила багла|ыб ва бу, ашагыдакы адлары чаиилаи биржаларда сарбаст алгы-сатгы амалиЦатларм алармага имкан аарир: Уфа амтаа фонд биржасы Ноагород амтаа биржасы Чечеи-Иигушети)а хаммал амтаа биржасы ^ Чал1абииск амтаа-иивастиси]а Удмурт Республика амтаа фонд универсал биржасы -а- Тбилиси универсал биржасы Воркута ракиоиал амтаа бмржа- сы сы Е. М8ММ8Д0В ГАЧЫБ «НезависимаЗа газета »нын етэя немрэлэриндэн бнрнн-дэ Бладнмнр СеркеЗев адлы бир нэфэр «Азадлыга чыхыб, арадан чыхды» мэгалэсиидэ Зазыр:    «Ёлхан Мэммэдовун Ьугугларыны мудафиэ коми-тэсиндэн редакснЗаЗа хэбэр да хил олду ки, профессор Телман Гурбановун елумун-дэ шубЬэлн олан Е. Мэммэ-дов «субут олмадыгы учун» Ьэбсдэн азад едилмишдир». «НГ»-нин редакснЗасы Бакы шэЬэр прокурорунун му-авинн, бу нши тэЬгнг едэн нстннтаг групунун рэЬбэри Ревшэн ЭлиЗевдэн верилэн хэбэрн шэрЬ етмэЗн хаЬяш етмишдир. Гэзетин Заздыгы-на керэ Р. ЭлиЗев ашагыда-кылары демншднр; «НоЗаб-рын 11-дз мэн ишдэ олма-Занда (буллетендэ олмушам) хусусилэ муЬум ншлэр узрэ мустэнтнг ИбраЬям 'ГатыЗев еЬтнЗат тэдбирлэрнн дэЗиш-днрилмэси вэ «сэЬЬэтн нм-кан вермэдиЗиндэн» Ёлхан Мэммэдовун Ь^сдэн азад еднлмэсн паггында гэрар гэ-бул етмиш вэ Ьэмчянин Ьеч бир Зерэ кетмэЗэчэЗи барэдэ ондан илтизам алмышдыр. Лакин еЬтиЗат тэдбирлэри-ни дэЗишдирмэЗэ эсас верэн сэбэб олмадыгы учун ноЗаб-рЫн 12-дэ Зенидэн Е. Мэм--мэдовун Ьэбсинэ санксиЗа вермишэм. Ьэм дэ Е. Мэммэдовун Ьэбсдэ гала билмэЗэ-чэЗи Ьаггында тибби рэ’З дэ олмамышдыр. Амма азадлыга чыхмыш Е. Мэммэдов кизлэнмиш вэ онун ахтарышыны сэлаЬиЗЗэт-ли тэшкилатлар давам етди-рирлэр. Ел.хан Мэммэдовун Умумиттифаг ахтарышы е’лан олунмушдур». Биз дэ ез невбэмиздэ «НГ»-нин бу информасиЗа-сынын сэЬиплиЗини Зохла-маг учун Бакы шэЬ^ прокурорунун муавини Ревшэн ЭлиЗевэ зэнк чалдыг. Р. ЭлиЗев билдирди: — Мэ’лумат обЗективдир. Ьазырда Елхан Мэммэдовун ахтарышы давам етдирилир. Ьэгигэтэн дэ бу кунэдэк онун «сэЬЬэти имкан вермэ-диЗи учун» Ьэбсдэн азад едилмэсинэ эсас олачаг тибби рэ’З Зохдур. Мустэнтиг И. ТатыЗевин белэ гэрар гэбул етмэси барэдэ исэ рэЬбэрлик тэдбир кермэлидир. Бир сезлэ. истинтаг групунун рэЬбэри Р. ЭлиЗев «НГ»-нин кестэрдиЗи факт-ларын Ьамысыны тэсдиг ет-ди. Бу ишдэ Ьугуги бахым-дан кимин кунаЬкар олмасы-ны Ьугуг муЬафизэ органла-ры вэ мэЬкэмэ аЗдынлашды-рачаг. Амма бизи мараглан-дыран одур ки, керэсэн За-хын кунлэрэ гэдэр респуб-ликанын мэтбуат органларын-да чыхыш едиб Елхан Мэммэдовун кунаЬсыз олмасы Ьаггында ичтимаи рэ’З Зарат-мага чалышан. Ьэтта Зери кэ-лэндэ республиканын сэла-ЬиЗЗэтли рэЬбэр органлары-на мухтэлиф бэЗанатлар ве-риб, Елхан Мэммэдовун азад олунмасыны тэлэб едэн чох нуфузлу вэ танынмыш адам-лар. Ьэмчинин онун Ьугуг-ларынын мудафиэси наминэ Зарадылмыш комитэ инди Е. Мэммэдовун ахтарышында Бакы . ШэЬэр Прокурорлугу-нун истинтаг групуна кемэк кестэрэчэклэрми?! Илгар РУСТЭМОВ. «Халг гэзетн»яян мухОяря. БИКАНеЛИК МЭР83И ЛАХУД БИР К0НДИН АГРЫЛАРЫ жасы Кэндимизин мискин керкэ-миндэн, Зарыач. Зарытох адамларындан, Зерли Ьеку-мэтин езбашыналыгындан, биканэликдэн чохдан З^змаг истэЗирдим. Анчаг Зазмыр-дым. Чунки шикаЗэт елэмэ-Зи хошламырам. Ахы Ьэр дэр-димизин элачы ез элимиздэ ола-ола ниЗэ башгаларындан кемэк уммалыЗыг? Амма елэ мэсэлэлэр вар ки, биздэн асылы олмур. Хусуси гэрар-ларла, эмрлэрлэ Зеринэ Зе-тирилир. Белэ гэрар вэ эмр-лэрин Занлыш олдугуну би-лэ-билэ. керэ-керэ Ьамы су-суб. Онсуз да,, онлары Ьеч КИМ ешитмэЗэчэкди. Агдам раЗонунун Гызыл-лы КЭНДИ дэ Занлыш гэрар вэ эмрлэрин нэтичэсиндэ инди суЗу соврулмуш дэЗирма-на бэнзэЗир. Та гэдимдэн бу кэнд бэ-рэкэтли торпагы, меЗвэ баг-лары илэ ад газаныб. Кэн-димиздэн ашагы, «Сары бэ-рэ» деЗилэн Зердэ — 50 Ьек-тардан чох саЬэни эЬатэ едэн багда надир меЗвэ агачлары варды: гоз, алма, армуд, алча, зогал, эзкил, узум, дэр-ман кими истифадэ олунан итбурну, Земишан вэ с. Ач-лыг иллэриндэ бу баглар ча-маатын умид Зери олуб. Лаш-лы адамлар деЗирлэр ки, му-Ьарибэ иллэриндэ Гызыллы багы илэ бу баг олмасаЗды чамаат ачындан гырыларды. АзэрбаЗчанда узумлуклэрин артырылмасы гэрары еллик-лэ ЬэЗата кечирилэндэ бу ба-гын да бэхтинэ гырылмаг душду. Лериндэ узумлук сал-дылар. Агачлары дибиндэн елэ кеклэдилэр ки, Ьеч За-гынын да эли кэлмэзди бу иши кермэЗэ. Узумлуклэр За-ваш-Заваш З^риЗиб чэпэрлэ-римизэ чатды. ДаЬа Ьэмишэ олдугу кими Зазда, ЗаЗда. па-Зызда Ьавадан кул этри. меЗвэ этри кэлмэди. Индя ба-шымыза зэЬэрли кимЗэви дэрманлар сэпирлэр. Лаваш-Заваш буна да еЗрэидик. Гызыллы багы да вахти-лэ чох беЗук олуб. Бахымсыз-лыг узундэн дограныб, сеЗ-рэлиб. Бир кун ешитдик ки, кэнд чаванларындаи бири — Расим Эшрэфов багын се}-рэлмиш Зерлэринэ гоз, алма, армуд агачлары экяр. Кэнддэ буна Ьамы севиняр-ди. Арабир кемэЗэ кедэилэр дэ олурду. Тракторчу Расим гаЗгы илэ беЗудурду бу агачлары. Демэ. кечэнлэр совхоз рэЬбэрлиЗинэ дэрс олма-Зыбмыш. Кэнч аилэлэрэ Ьэ-ЗатЗаны торпаг саЬэлэри ве-рилэндэ дуз-дунЗаны бура-хыб бу багы тутдулар. Ра-СИМИН мин заЬмэтла бэслоди-Зи агачлары булдозерлэ га-зыб атдылар. Кэндимизин этрафында чохлу тэбии булаглар вар: Фэрзалы булагы. Шыхалы булагы, Гозлу булаг. Кул-лу булаг, Садыг булагы. Соф-лу булагы. Гурдлу булаг... Бэс ниЗо бир белэ булагы олан кэндимиз ичмэли судан корлуг чэкнр? Кэнд агсаггалы МеЬдн Са-дыгов хатырлаЗыр:    «Сэксан илян сеЬбэтндир. Достмэм-мэд адлы бир киши сахсы бо-руларла кэндо су чэкдирди. Совет Ьекумэти кэлэндэн сонра бахымсызлыг узундэк батыб кетди». Лахшы. бэс сон 70 илдэ кэндимиздэ Ьансы Зенилик-лэр олуб? Ьансы сосиал мэ-сэлэлоримиз Ьэлл едилиб? КеЬяэ. дарысгал. Заражыз бир мэктэбимиз вар. ьина тикмоЗэ кучу чатма]ан муэл-лимлэримиз кезэл меЗвэ багы салмышлар. ИндиЗэ гэдэр тэкчэ о багын мэЬсулу илэ нечэ муасир типли мэктэб бннасы тикмэк оларды. Бир кун кэлиб бу агачлары да учдантутма балталадылар ки. бурада Зёни мэктэб би-насы тикэчэЗик. ДеЗир сэн саЗдыгыны саЗ. кар бурократ-лар нэ саЗыр. Сеэч:еЬбэт агачларын гырылмасы илэ кэснлди. Ьеч Зхда салан да Зохдур. . 03 кунаЬларымыз да чох-дур. Амма билмэк ястэрдик ки. иЛлэрдт бэри кэнд эмэк-чялэримизия зэЬмэти илэ совхозун вэ советляЗия фон-дуяа Зыгылан вэсаитдэн ян-Зэ бпрЧ9 фаизяяи бу чама-атыя раЬатлыры учуя хэрч-лэмярлэр? Экэр ихтяЗар са-Ьябя олаяларыиыз хеЗярхаЬ бабаларын Золуяа гаЗытсалар яяанырам кя. еЬтяЗач элян ДЭН дндэркня душэя чаваяла-рымыз да Зурд-Зуваларыяа денэрлэр. ТэЬмаеяб QIYICYPOB. Агдаа pijMy, Гшаиш сы Хабаровск амтаа фонд биржасы Симбирск хаммал амтаа биржа- Паиэа амтаа биржасы Стааропол амтаа биржасы Руси|а маша биржасы Петрозаводск амтаа биржасы Воронеж амтаа биржасы Дагыстаи амтаа фонд биржасы сы Укра|иа универсал амтаа биржа- Лаов амтаа биржасы    ^ «Молдова» уииаарсал биржасы жасы Москва тикмитм материаллары биржасы «Латуаос биржасы» саЬмдарлар мамм|)атм ^ Твар амтаа биржасы «Балтик» бмржас1»1 Чал{абииск амтаа биржасы Мармупол универсал амтаа бмр^ Ростов амтаа фонд биржасы Омск хаммал амтаа биржасы Одесса рамиоиларарасы бмржа- Закутм]а хаммал амтаа биржасы Томск тмтшт фонд биржасы Мурманск хаммал амтаа бмр- Сургут хаммал’амтаа биржасы Доиатск амтаа биржасы Подолск хаммал амтаа биржасы ^ BypjaT хаммал амтаа биржасы Коми амтаа биржасы Гомел хаммал амтаа биржасы «Новруэ» Тачикистаи уииаарсал биржасы ^ «Диана» Латаи)а хаммал амтаа фонд биржасы Турммаиистаи амтаа биржасы «Дашкаид» биржасы Куаиатск хаммал амтаа биржа сы Кустаиа) амтаа биржасы «Ба{иалхалг маша биржасыв М*. унимреал амтм биржасы саЬмдарлар иамийати «Краб» биржасы Камчатск балыгчылыг сы сы Сибир амтаа биржасы Гыргыаыстан хаммал амтаа бир- Алмалык хаммал амтаа биржа- Ашагы-Волжск хаммал амтаа биржасы Приазоаск хаммал амтаа биржасы. Свердловск амтаа биржасы Нижегород амтаа фонд биржа- Р0Б-да «О-даи чсц бремар фирмаяары га|ди|ата аяыиыб м on_ рая васитасила Бамии биржаиарда иаааш оиаи машмра! аяая-сата бияарси-ииз. Бир брокер |аряя11 ги|мати 200 мии манатдыр. вяава ма'луАнат алмаг ву Т"**иа мураииот адии: Бакы, Э. 0яаи-бароа куиаси, 13/23. Талафоилар: Зб-22-30, 39-17-Н. Факс 30-76-30. ;