Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 12, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 12, 1992, Baku, Azerbaijan Кенаде бэстэкарын Japa* дычылыгында мупум Jep ту* тан «АзероеОчаа капрнчни- осуэ сесленди. «Аэерба)чйн каприччиосуэну ве «Курд овшары»ны биз илк ифадан башла^араг Ьэмишэ бе)ук маестрзмуз ВДазинин теф* сириндэ ешипмишнк. Бу де* фе нее дирижор пулту арха-:ында рркестрин )еня бадии реЬбери' вэ баш )алчын  Адыкезэлов Aajai мьпцды. «Азерба^нан кал-рнччиосуанун ве «Курд ов* шарыэнын ]ени интерпрета-си)асында J. Адыкезеловун дирижорлуг иеяе’дады, мэ-Ьарети, тефенкур мю^асы ве фи мэ’насыны ду1маг, онун-ла JamaMar банарыгы нума* 1иш етдирди. Биз бу KeJtJmJ-Ьтлори ^арадынылыг кене-синдэ башга эсэрлерин ифа-сында да кердук. Опера сэнзтимизия шаЬ эсэрлэриндэн олан «Севил» операсьшдан Севилин арч)в-сыны мугэнни ФевоиИ» и®* раЬимова илЬам ве heccac-лыгла ахуду. Керкэмли АзербаНан пи-аночусу, профессор Фэрпад Бадэлбе]линин hep ифасы классик мусиги Ьевэокарлары терэфинден самими гаршыла-ныр. Ф. Эмировун йрвдыны-лыг кенесинде де беле ол- Й1. О, Ф. Эмирову» Елмирв эзирова иле бирллкде )аз-дыты «Эреб мевзуларьКада конеертэи JyKceK сенеткар-лыгла ифа етди. ' Кененин сонунда сосланен «Несюми ддстаныэнда heje-чанлы, нараЬат, фачией ду* чар олмуш образлар квэ енундр чанланды. Оркестр ве дирижор Ф. Эмиров му* сигисиндоки поетиклн)к ве дерия психоложи меэмуну сенэпррлыгла динле^ичиле-ре чатдыра билди. Фикрет Эмировуи Йрады* чылыг кечеси Зуксек ифачы-лыг меЬарэтиие харе сон ил-лерин он Заддагалан сенат Ьадисалсриндендир. Рамив ЗбЬРАБОВ, АвербаЗчаи Вестекардар Исткфагахмя жатибв, емеидар ннчесенет хадя-ма. ХАЛГ ГЭЗЕТИ    т1'т    **    ^    и»мо ¡аддагапан Надис    а ОРКЕСТРИН JEHH yFyPY М. МашмаЗев ад Ын а Аээр-ба)чан Девлэт Филармоний* сьшда боЗук беотекарымыз Фикрет Эмировун анадан олмасынын 70 иллиЗи иле элагедар кечирилан Зарады-чылыг кечаси ЗубилеЗ чэрчи-вэенндэн чыхараг бир нов АзербаЗман муенгнеинин 6aj-рамына чеврклди. Бзстекарын эсэринэ hojaT верен, ону чанландыран ифа-чыдыр. Ифачылыг с эн эти нее о вахт Зуксек caeiijjeje гал-хыр ки, бэстакарын идеЗасы-ны, hиссини шевгле, долгун-лугла динлэЗичилере чатдыра билеин. Y. ЬачыбэЗов адына АзэрбаЗчан Девлэт оркестр» мэЬз беле коллектив-дир. Ф. Эмировун hep йня есеринин или ифачысы одур. Оркестр Ьемчинин Ф. Эмировун симфонии эсерлэринин кезэл теолигатчысыдыр. Jy-билеЗ кечесиии бу коллект»-вин апармасы тесадуфи де* Зилдк. ШИБКАРЛЫГ ФМЛИШТН ИМ МИШУЛ МАНИАРЫИ МИРИМ « Баш Да*лат Барии М|фаттишли|и саНибкарлыг фаалиЦати ила машгул олан аатаидашларыи нааа-рниа чат дыр ыр ки, онлар ю |ашадыгяары |арин ич-ра НакнмиЦати орган ларындан лисаи*и|а алмалы-дырлар. МуаЦаи олуимуш га|дада га|ди||атдам иачмадаи аа лнсаиэи|а алмадан саНибкарлыг фаали||ати ' ила машгул олан аатаидашлар саЬмбкарлыг «раалнЦа тииин нааундан аеылы олараг 4J000 рувл маблега-дак, ил араинда икинчи дафа |ол аардиида 90000 рувл маблагадаи чарима вдилир, учунчу дафа га иуиу поэдугда иса чмна|ат мвс’улнЦатинв чалб олу-нурлар. Лисанаи|а учуй Ьаггым маблаги «аЬибиарлыг фва-лиЦатинии нааундан аеылы олараг Ьал-Ьмырда 600 рублдан 3750 рубладаи ташкил адир. Кастариланлари иааариниаа чатдырараг «а-Нибиарлыг фаалиЦати учуй лиевнаи]« иатурма|и так-лиф адирмк. Баш Даалат Барии Муфаттишли|и аа оиуи |врлврдвки аарии орган пары бу ишда сиаа Нар чур иомак иастарма|а Нааырдыр. Ма'лумат алмаг учуй ашагыдакы телефон пара мурачиат ада биларейииа. •7-74-611 66-24-31; 93-66-70. 1»2-чн ИЛ ДВКАВМН 1-дам СОНГА ОМ»К НАГГЫ вдвнишнндон калиг вегкисинин дагачалаги Варкм тугунам калир Варкм дараиалврм а;да 2500 рубла гадар верки тутулмур а{да 2501 — 15000 рубл 2500 рублдан артыг маблвтин 12 % и ajfla 15001 — 30000 рубл 1500 рубл + 15000 рублдан артыг мвблвгми « 15 % -и •¡да 30001 — 50000 рубл 3750 рубл + 30000 рублдан артыг мвблвгми 20 %-и ajAa 50001 — 87500 рубл 7750 рубл + 50000 • рублдан артыг мвблв* гин 30 %*м «¡да 87501 — 125000 рубл 19000 рубл + 87500 рублдан артыг мвблв- гин 40 % -и а|да 125000 рублдам 34000 рубл + 125000 » артыг рублдан артыг мвблв* гим 55 % -и тепеНвштеФЕШШИд АХБ    хэбэрлэри ^ АХ Б вз сеЬмлэринин сатыналма курсуну артыр* мышдыр. СеНмлерим номинал деЗери 10 мин рубл о л дуг у Ьал-да, сатыналма курсу 18 минден 20 мин рубла галдырыл-мышдыр. Физики шахслерле Ьесаблашма нагд пулла апа- рылыр.    * СеЬмлерин текрар геЗДиЗЗ«т кампаниЗасы декабрын 20-дек давам едир. Бутун сэЬмдарларын келиши вачиб-Дир. БиржаЗа узв олмаг учун Ьагларын гиЗметленди-рилмеси давам едир» Дахилолма Ьагларынын меблеги артмагдядыр. Экер Сиз АХБ-Je не гедер тез узв олсаныз, бу иш Сиза учуз баша келер. -Ф- Декабрын 20-не олан везиЗЗете кере дахилолма Ьагларынын тарифи белвдир; а) биржанын даими узвлери: I — 300 мин рубл (дезишиклик Зохдур); . II — 180 мин рубл (+ 5 мин рубл); б) биржанын ассоснатив узвлери; 1 — 85 мим рубл 1+ 15 мин рубл); И — 30 мин рубл (+ 10 мин рубл). ■) алгы-сатгы иштиракчылары: I — даими иштиракчылар — рубл); II -г бирдефелик иштиракчылар — 1,5 мин (+ 0,5 мин рубл). Ме’теризелерде ги)метлерин етен Ьефте иле муга)исэ си кестернлммшдир. Ма'лумат телефонлары; 92-44-92; 66-32*91; 67-84-95 АХБ СЭЬМДАР 40MHJJ9TH ИДАРЭ ЬЫ’ЭТИ 14 ДЕКАБР «Остамкмио» каналы Мииличлвр. СфЬфр «симиастикасы. СаБар. Фирма та'минат аарир. 1*нили!<лар. Бах аа дм« л а. На? На аахт? Парада? Аншлаг, аншлаг, ¿аниликлар «Пи» ишарасм алтында. 1ани насил сачир. 1анили:<лар. Талэммхст. Блокнот. Мултмттмкас«)« филдлн. 1ани адлар. Тахнодром.    ( 1анилнклар. Улдуэ сааты. Футбол ичмалы. Консэрт. Каманмз хэ)ра галсын, балалар! ¿•ниликл ар. «Ь»]втын хырда-хуру-шу». Бомонд. Бир дафа. Baзиjjaт. Биз. J•нилнклap. «Русм)а» каналы Хабар л ар. Иижузар а дам ын аахты. Вадим филм. Рапорт^ор. Талааизи)а мнформаоб-]а>чомм9рси)а хабарла-рм. Кандли суалы. Хабар л ар. Т алабнржа. Талаанзм^а    фмлми: «Смирноалар анласм». Мимликлар. Трансросэфнр. Чанаблар, ^олдашлар. Э]ланчали мачлнелар. Са)|аЬ. Мултмпликаси)а филми. Кар кун ба|'рам. Хабарлар. Базар артаси кунунун двтэчтизм. 22.50 Криминал хабарлар ак-раны. 23.00 Ратушсуз. 24.00 Хабарлар. 00.25 Идман карусели. 00.40 Руси|а Фвдврвсбчвсы бу кун. 00^5 Фмям-балФт. 15 ДЕКАБР «О стам миме« каналы 1анилм!«лар. Cab ар кимнастикасы. Cabap. Фирма та'минет аэрир. J« ни л и ¡ел ар. Чохсврн]алы бадми та-лаамэм)а фнлмм: «Импэ-pnja». t-мм capnja. Идман и «малы. Jshh адлар. «Начатый хырда-хуру-шу». J ани ли чл ар. Вадим тал вен эм je фил-мм: «вИгор Сазаоаич». . cepMja. Мултиплихасн|а филми. Бедмм телевизи)« филми: «1ад адам». 1аниликлар. 7.00 7.20 7.Э0 ».45 10.00 10.20 10.40 11.45 13.00 13-20 14.00 14.00 1420 17.10 17.15 18.05 1650 19.00 19.25 гаю 20.40 21.40 22.00 22.40 23.10 23.25 00.10 00.50 01.00 9.00 9.25 9.55 13.00 14.35 14.40 15.00 17.00 17.30 1615 18.30 19.20 1935 20.05 2035 20.45 21.00 2125 7.00 7.20 7.30 9.45 iaoo 1020 11,10 11.40 12.25 13.00 13.20 14.25 14 55 14.00 16.25 Ишкуэар хабарлар. 14.40 Блокнот. 14.45 Консорт. 17.15 Мултмплииаобе фмлми. 18.05 Мусиги клубумуз. 18.45 Мотбуат-акспросс. 19XJ0 Ьнилнклар. 1925 Доалатлараросы «Останкино» толокамалы тат-дим адир. 2а 50 Мини а тур, 21 ДО (Моазу. 21.45 Каианиз ха)ра галсын, балалар! 22.00 1анилнклар. 22.40 А. Миндадзе аа 8. Аб-дурашитооун фмлмлари. 01.00 JoHHAHicnop. 01.20 Чохсари^алы бодни то-i*OBM3Mja филми:    Ы4м- nepnja». 1 -ии <ери)а. «Русм)а» коммы 9.00 Хабарлар. 925 Ишкузар адамын вахты. 955 Санадли талаоизм^а филми: «Тар маним та-ла)имдир». 13.00 Бадб«м филм. 14.35 Телевиз^е ннформаси-ja-KOMMepcMja хоборла-рн. 14.40 Кандли суалы. 15.00 Хаборлер. 17.00 Тэлобиркба. 17.30 Мусиги синфм. 18.00 1аииликлар. 18.15 ИбадаткаЬым маним. 19.30 Парламент хаберлари. 19.45 Информаси!а аналитик нчмал. 20.35 Му л тип ли каем j а филми. 20.45 Нар кум ба]рам. 21 ДО Хабарлар. 21.25 Бодни тзлзэизбцв фмлми: «Сайта-Барбора». 22.15 TaAOBH3Mja тамашасы. 23.00 Си]аси олимпда. 24.00 Хоборлор. 0025 Идман чарус элм. 00.40 Русина Фздоросм)асы бу К^9. 0055 Д. Россини соБмода. 01.15 Консорт. 16 ДЕКАБР «Останкине» каноны 7.00 ¿аииликлар. 7.20 Cahop кимнастикасы. 7.30 СаНор. 9.45 Фирма те'минат аарчр. 10.00 1анилихлор. 1020 ЧоксорбНалы бадии та-flaaM3Mja филми: «Импорта». I* с«ри]а. 11.10 Мусиги члубумуз. 1150 Мултипли ¡саси}а филми. 12.10 Консарт. 13.00 Запили члар. 1320 Бодим толоаизи|а фмлми: «Игор Саоаоаич». II capnja. 14.30 Талаонзм)а фмлми. 1535 Консэрт. 14.00 J они ли члар. 14.20 Телемиист. 17.10 Блокнот. 17.15 Мултмлли;tacMjа филми. 18.05 Газахыстандаи ушат w-рилмшлари программ. 1850 ААотбуат-амспросс. 19.00 1ониликлар. 19.20 Газахыстзным доелот 6ejpBMM — Республика куну. Газахыстаи бу «ум. Толоочорк. 19.40 Гаэахыстан Республи наемным прозидаити Н. А. Haoap6ajoM6H чыхмшы. 20.05 ТалааизЦа фмлми. 20.55 21.45 22.00 22^0 24.00 01.00 01.25 01.55 9.00 925 955 13.00 1350 1435 14.40 15.00 17.00 17.15 17.40 17.55 18.10 1655 19.10 19.40 20.35 20.45 21.00 21.25 22.15 2250 23.00 24.00 0025 00.40 Газахыстен имчесеиет усталарымым консарти. Кочаниз xojpo галсын, баладар! Заниликлар. бадии филм. Толо«избф| танышлыгы. 1«ниликлар. Нар uiaj ода билар. Чохсарм|алы бадии та-лоамзи)а фмлми: «Имло-ри}а». I! capnja. «Руси)а» каналы Хабарлар. РЦнсузар адамын вахты. Униаарсмтат Ьармоим)а-сы. Вадим толааизи)а фмлми: «Санта-Барбара». Трансросафир. Талэамзн)« информаси-j а-комм аренja хабарла-ри. Кандли суалы. Хабарлар. Бизнес: jони адлар. Ушаглар учун аарилиш. Асуда аахт. 1аниликлар. Трансросафир. Калин, ajbtpA эдак. Христиан протремы. «Тар маним тала^м- 7.00 720 730 945 10.00 1020 10.35 11.25 12.05 1220 13.00 1320 14.30 14.55 14.00 1425 17.10 17.15 16Д5 18.45 19.00 19.25 22 ДО 22.40 23.10 4Ю.40 Мултипли неси j а филми. Нар кун бе)рам. Хабарлар. Бадии толэвмэи]а филми: «Санта-Барбара». Фитипамдео. Криминал хаборлер ак-раны. TaAaaMSMja буросу ajatpA *дир. Хабарлар. Идман карусэли. Русина ФадарacMjacMKMH сасобасында. 17 ДЕКАБР «Остамкино» мшалы 1амилихлар. Cabap кимнастикасы. Cabop. Фирма те'минат вермр. Занйликлар. «Китти Диттипа. Чохсормалы бадии та-лаамэи)а филми: «Импэ-pnja». IH capMja. Театр корушлари. Му л ти пли неси j а филми. «Амид ал—92». J а ни ли клер. Бодни тал аз* эх ja филми: «Игор Соааозмч». Ill серий. Санадли филм. Телеамзи]а филми. Мнили клар. Тале микст. Блокнот. Мултипли коси)« филми. «.16-док во даЬа б#)ук. Матбуат-акспрасс. 1аиилихлор. XoKNOj. «Изаастий» го-затимин мукафаты ут-рунда бо|нал хапг турнир. «Русий—1а—'Чахо-Сломютй- ФасилЗда: Кочаниз xajpe галсын, балалар! аа раклам. 1аннли:слор. Лотто мил)ом. Бодим филм. Адымыэым мо'мосы но- кмп! (Т) лгы я ада ■ ммиМб. 0230 Чохсариймы бадии та-лааб«эи)а фмлми: «Импа-рбт)а». !!’ сарий* «русм|а» каналы 9.00 Хабарлар 925 Ишкуэар адамын вахты. 9.55 Ратушсуз. 13.00 Вадим телеаиэий Ф^л" ми: «Санта-Барбара». 13.50 Кошф олунмамыш каи-нат. 14.20 Паралаллар. 1435 Талоамзмй имформаси-)а-комм«рси|а хабарла-рм. 14.40 Кандли суалы. 15Л0 Хабарлар. 1650 Терминал. 17.20 На]оаилар театры. I Кисее. 17.50 1эмиликлер. 18.05 Бадии телеаиэий филми: «Смирноалар аила-си». 18.50 Кипрас Мамса|ка—НАТО-дан репортаж.' 1920 Парламент хаберлари. 19.35 Консэрт. 20.45 Нар кун 6ajpaм. 21.00 Хабарлар. 2125 Бодни телевиэ^а филми: «Санта-Барбара». 22.15 Авто аа мото мдмены алемммде. 22.50 Хусуси иомААорсм)а ха-• барлари. 23.00 Сакит аа. 24.00 Хаборлер. 00.25 Идман карусаф«. 00.40 Русий Фодоросмйсынык сэссм)асында. 01.10 Сакит я (дааамы). 18 ДЕКАБР «Останкино» каналы 13.50 Паралаллар. 14.05 Кипрас Mamej«a—НАТО-дам репортаж. 14.35 Tano»M3Hja ииформаси-ja-KOMMopcnja хобарло-рм. 14.40 Кандли суалы. 15.00 Хоборлор. 17.00 Талабиржа. 17.30 Нэйемяер театры. II Ьис-са. 18.00 1знмлм;<лор. 18.15 Талаанзмй филми: «Смирноалар анласм». 19.00 «М—Траст». 19.30 Нар чума «умумум «Уолт Диснай»- 2035 Мултиплм;басмй фмлми. 21.45 Нар кун ба)рам. 21.00 Хаборлер. 2125 «К—2» тагдим адир. 23.45 Антракт. 24.00 Хабарлар. 00.25 Идман карусели. 00.40 PyCHja Фадорасм1асыиЫи 17.35 16.05 19.00 1930 19.45 20.15 20.30 2045 21.00 21.20 21.30 23.00 24.00 00.25 1ониликлор. СаЬар кимнастикасы. СаЬар. Фирма те'минат варнр. Jвнилн;<лap. ...16-двк во даЬа бо^ук. Са]зНагтчнлар клубу. П)опгр Бсгомаэоз старт «о финиш арасыида. Амэрика Таратутла. 1анилмклар. Талоаизий филми. 1ениличлер, Брмч. Бизнес енмфм. Блокнот. Мултипли касмй филми. Мор коз. «Хош калмисан, рус гы-шы». Консорт. Матбуат-акспрасс. Jaниликлap. 0л канин саси. Имеем аа г ему и, Амермкада Таратутла. /Ла'чуэалар модемы. Кочаниз хе|ра галсын, балалар! 1амиличлер. Датоктмвлар клубунда. Смйси буро. Музобоз. Фасмладо: )о- 7.00 720 7.30 9.45 iaco 1020 11.00 11.50 12.30 13.00 13.20 16.00 16.25 1430 17.05 17.10 17.35 18.05 18.45 19.00 19.25 1930 2С.15 20.45 21.40 22.00 22.40 00.05 0a40 мили <лар. 0140 Консарт. 800 820 8.30 9.30 10.00 1025 10.40 11.30 12 ДО 12.10 1230 15.30 16.00 16.20 16.45 1735 18.05 1845 20.25 21.45 22.00 22.40 23.45 01.30 9.00 9.25 9.30 10.00 10.30 11.00 12.15 13.00 19 ДЕКАБР «Останкино» каналы Jem лм клер. СаЬар кимнастикасы. Ишкуэар адамын шанбо соЬори. Идман программ. «Марафон—1£». Eicoложи ичмел. Учан немо'лум oójeicr: чагырылмамыш гонаг. Шонбо кунунун автографы-Йш. Сонин учун тобабот. Бодни фчлм: «Анд». «Си)асат» студн{асы твг-дим адир. 1анмликлор. Мултипликасий фмлми. HsjaaMAap алэммида. «АБ6ГД ЛТД». А)дыи саадрат. «Изактмй» гозотииим мукафаты угрунда 6а)-налхалг турнир. Канада —Руси)а. II аа III Ьисса-лар. Вадим телеаиэий фмлми: «Га)ыт, Лумумба». К «чан из xajpe галсын, • балалар! 1анилмхлер. Но? На аахт? Нардда? Консарт. Бодим филм: «Ла)лай-«Руси)а» каналы Хабарлар. Мултипликасий филми. Баскетбол мчмелы. «Жиллетт» фирмасынын казу ила идмаи аламм. «03» программ. Уставсал он бир. Видэо- 8.00 9.00 9.15 9.30 10.30 11.00 11.30 1220 13.00 1325 14.15 14.30 1440 15.30 16.00 1620 17 ДО 17.50 18Д0 1840 18.55 19.45 20 ДО 2030 23.00 23.45 24 ДО 01 ДО 01.25 02.00 Кешф олунмамыш каи-нат. СарЬадсиз футбол. Гыэыл маЬмыэ. Парламент хабар л ври. Ушаглар учун аарилиш. Мес кн-шоу. «А» программ, бор «ум 6а)р*м Хабарлар. Мултипликасий филми. «Рус маллеры» достла-рыны топла|Ыр. Тамамила мохфм. Хабарлар. Идмаи карусалм. 28 ДЕКАБР «Останкино» каналы Сагламлыг сааты. <44дмам лотосу»нун тиражи. Мултипликасий филми. Санадли телааиэий филми. СаЬар тездеи. Нолу ки, На мы ездадир. СаЬар улдузу. Асуда аахт. Телееиэи]е филми. 1ани носил сачир. Халг таран ал ари. Мултмпликосббй фмлми. Семедли филм. ИлЬама хидмот |аланы сзамир. 1аииликаар. Ачыг афмрда диалог. Со)аЬотчилор клубу. Соиоткарым чанлы ага-чы. Панорам. Талалоси)!. * «Уолт Дисней тогдим адир. 1амиликлар. Консарт. «СовраАнониик» Москва Таатрыиым филм тамашасы: «Анфиса». «1окуилар». Идмаи программ. 'Матадор. 1оииликлар. Идмаи програмы. Доалатлараросы «Останкино» тала каналы таг-дмм адир. «Вусий» каналы 9.00 Хабарлар. 925 Ишкузар адамын аахты. 12ДО 1ахшы ojyMflap. 13ДО Бадии талааизий фмлми: «Санта-Бар<5ара». 14Д5 14.40 15 ДО 14.20 16.20 17.05 «Биз нача |аша]ачагыг?*. Вадим филм: «ШаЬриза-дын jam нагыялары». I capnja. Теиымадыгымыэ алам-до. Кандли суалы. Хобарлар. Нугугшунасларми талз-аизий мусабигасм. Cajjap. «Бурда модам» таг дим адир. 18 мин рубл (+ 1 мин рубл «Халг гзэати»нин раклам хндмагн 93-79-81 1967-чи илде 1 немрели Бакы Тибб Мектеби тере-финден Меимедовв Секяиэ Керим гыэыяа верилмиш Л-437514 немрели диплом нтдн)н уП" е тибарсыз са)ылыр. ХаТАИ PAJOHy ФНАЛИСИНИН вэ МУЭССИСЭЛЭРИНИН НЭЗЭРИНЭ! Хвтаи pejoMy вНвлинин мвшпгллугу морквэи рв)онум вЬалмсинв вв мувссисвлврмм нввврмнв мат-дырыр км, мврквв 370123, ЭНмвдли гвеобвем, 1723-чу квчмд, 3/23 ев (Ь. 3- Тагы|ввмн HejKBflM илв у*-бвуз) унввнындв олвн jBHM ÓMHBja квчурулуб- Тел.; 71-40-58. Буиунлв j анаша: )вни |арадылан кичик мувссм-евлврии, коолеративлерин, вссосмаси]вларын ва с. муассисалврмн иазармна чатдырырыг ки, машгул-луг фоидума а)ырмалар амвк Каггы фондунун 2 фанзини ташкил вдир вв меркезин Хвтаи pajony caMaja-MHBacTHCMja банный да 1609975 нвмрали Наса-бына квчурулур, бамкын коду 501747. Машгуллуг фондуна а)ырмаларын умуми маб лаги му вес ис в терефинден истеЬсал олунмуш мал-ларын (jaxyA кврулвн и шин вв кветврилвн хидмв-тин) Maja дв)вринв дахмл олур. «русий» каваяы 9ДО Хаборлер. 920 Мултипликасий филми. 9.30 Санадли панорам. 1020 «Ачар» програмы. 10.50 Биэмм баг. 1120 Мултипликасий филми. 11.50 Оламлар оскар кадир. 12.50 Бадии филм: «ШоЬриаа-дым jam нагыялары». II серий- 13.55 Талоаиаи)а    филми: иСмириовлар анласм». 14.40 Коидли суалы. 15.00 Хоборлор. 1520 Косиб-доарамамалы. 15.35 Паралол дуи|а. 1с.20 Мултипликасий филми. 16.35 Познер во Доиаа)у. 17.05 Рапортjop. 1720 А» гарта. 18.05 «Стаса Намина» моркови таг дим адир. 20.10 «Сары суелты га)ыты» клубу. 2045 Нор кун 6а¡рам. 21 ДО Хабарлар- 2120 Aaap6aj«aH — «Замен» муштерок талоаизий програмы. СЛАН «Азвр6а)чана нвшриЛвтына гаэвнхана)в 5 чи — 6’чы дврвчвли машинист ва 5*чи — 6 чы дарачали чилинкар лазымдыр. Мааш вахта музд едеммлмр. Унаан; Бакы шаЬари, Мвтбуат проспекты 529-чу маЬалла. Талафон: 38-53-41. МудмрмЦат. AllllAh РОЬМВТ В ЛОСИ HI Ф. Эфенди)«« адыма 4 Nt-ли шаЬар клиник хастаханасы-коллектив и во Н. Нориманоа адыма АДТУ-нии под натрое факултоемти чорраЬи хасталиклор кафадрасынын амокдаш-лары иш ¡олдашлары Ьидайт Ютуй», истекли гардашы Халил Нмйэи отяукук •«фаты ила алагодар кадорландикларини билдирир »• дарим Ьуамле бошеаглыгы ворирлор. «Азгур» саЬмдар ширкотиими коллаитиаи мупэил    вН1БИ Свив Фату им гызыкын аофаты ила клагодар Бмисвглыты аормр. иш ¡олдашлары Ваш редактор Т. Т. PYCT9M0B Тв'СИСЧИ: «Ханг гмапмши «имтия шмияи» УЧКДИТвЛЬ: Журмалнстскмб нмямтш гаигм». МДАКСШАНЫН ТНВАНЫ: 37015«, бмы nh«m.6«T« дшшэ «уюс», 16. Т1Л6ФОНЛАР: ма’лумат учу« — IMH1, «ифершае«» — 6I-6I.J7, муЬасибяик — М-34-23, наабатчи радактвр - 36-11-бв. Ноабогчи редактор: Т. АЛДЫНОГЛУ. рФШММ хидмот — 91-79-81, ИНДЕКС: 44844 4,1    2    3    4    5    4    7    8    9    18    11    12    11    14.    М.    1    2    I    4    5    4    7    А V БакО, «Ааорбайак» нешри))атыныи матбааси. Баху, типограф« ошмми оАтрвхДцхише. Чем имзаламмалыдыр 23.00 Имамашшииыв 23.00 ▼храмы 25049Снфариш 8135 ;
RealCheck