Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 12, 1992, Baku, Azerbaijan XАЛГ Г93ЕТИ    « АЕКАБР 'п1-~ ил- М 230 ХАММАЛ ВЕРИВ ШЭКЭР АЛЫРЫГ Ипан Ислам Республикасьшын Парсабад внла^ин дан «Мелко» шнркэтннкн шаквр е'малы заводундан республиками:» 500 тон шэкэр тозу квидврилалишадир. Му-эссиса Азарба)чанда ]етншдирилиб гоишу влю^э ^ола <я-лынмыш шаквр чугундурунун едамишдир. Ву на думать; Кэнд Тэсэрруфаты ва ^рзаг "ПИК» олараг чарн илда 27 paJoндa 2 микЖГдтотох с^да ш"»Р|ОТНЯ;ГГсЖ 1993-чу илин бириичи ]арысында Шэки вэ салцан ра]онларында шэкэр е'малы заводларынын тикилмэси план-лашдырылмышдыр. «ВАСИЛИ ЛОМИНАДЗЕ» ДЭНИЗЭ ЧЫХМЫШДЫР Азэрба]чан Девлет Ьидрометеоролоки]а Комитэсинэ мэхсус э^и метрлик «Васили Ломинадзе» тэдгигат кэми-си дуизн ахшам даниза чыхмышдыр. Вв)ук Британка то Азаоба1чан екологларыньш бир групу кэмидэдир. Онлар бип ЬэсЬтэ эрзиндэ Чыраг ]атагь! ра]онунда Хэзэр аква тори)асыныи то даниз дибинкнтодгагатынлэмэшгулола^ чаглар. Ьэмин тэдгигатлар бу )ахынларда Би-Пи Стато]л ИттыгЬйгы илэ Азорба1чан Девлэт Енолокиза помитэси иоасындГ Хвтории чвнуб-гврб Ьиссэсинда этраф муЬитин умуми тв^га сайасиндэ ишларин влагэлэндирилмаси Ьаггында имзаланмыш сазиш чарчнвэсиндв апарылыр. Твдгигат ^н бутунлукла би-Пи/СтатОл Иттифагы тэрэфиндэн мaлиjjвлэIlIДиpилиp. ЬЭМКАРЛАР ИТТИФАГЛ^Ы КОНФЕДЕРАСИ1АСЫ 1АРАДЫЛЫР Республиканын 24 саЬэ Ьвмкарлар иттифагы нума-«эндалэринин биркэ ичласында АЬИШ-ин тэркибиндэн чыхмаг вэ Ьэмкарлар Иттифаглары Конфедерат асыны 1аратмаг Ьаггында гэрар гэбул олунмушдур ташки латы 1арадан тэшкилат комитэсинин м— к™э билдирмишлар кн. 1993-чу ил 1анварын 22-да Кэлэчэк намине Бу ичтимаи ёш^тыТаРад^ «шЪлат'томитасинин мвтбуат мар-качин да билдирмишлэр ни, 1993-чу ил ]анварын та'сис гурулта1ынын 6ул едилмишдир. Мэчлисэ Ьазырлыгын кедишиндэ тэш галат. Ьугуг, малина то редакси]а комисси)алары ]ара-дылмышдыр. МУЭЛЛИМЛЭРИН Ввт ТОПЛАНЫШЫ Муэллимлэрик ]арадычылыг иттифагларынын бе]нэл-халг конфедераси]асынын декабрын 11-дэ Бакыда ачыл мыш тэ’сис гурулта]ында орта мэктэбдэ тэ лим пРосеси-нин 1енилэшдирилмэси зэрурэти илэ баглы тэпсил проо-лемлэри, муэллимлэриц тэкмиллэшдирилмэси ша-кирдлэрин естетик ! тэрби]эси, Ьабелэ ^мухтэлиф елкэлэрин муэллимлэри арасында элагэлэрин меЬкэмлэндирилмэси мэсэлэлэри музакирэ олунур. Гу-рулта]ын програмында бе]нэлхалг кoнфeдepacиjaнын ни-замнамэсинин музакирэ олунуб гэбул едилмэск, элагэлэн дирмэ шурасынын ¿арадылмасы, ]ахын кэлэчэк ^ учун онун фэaлиJJ9тинин эсас истигамэтлэринин муэ]]энлэш-дирилмэси нэзэрдэ тутулмушдур. БЛОКАДАНЫ ДАРМАГ УЧУН Т9ДБИРЛЭР КвРУЛУР Гадим Худафврин корпусу 1ахын тохтларда барпа олуначаг вэ блокадада олан Нахчывана гоишу олкэ эра-зисиндвн 1ук дашьшмасы учуй истифадэ едилачвкдир. Лпэрба^ан — Иран комисси)асы бела гарара юлмищДОР. Республика Алк Совети садринин муавини Афи]эмии Чалиловун деди]ина кара, терафлэр Ьорадиз гэсэбэси васитэсилэ дэ белкэ]э транзит кондэрилмэсини сур’этлэндирмэк барэдэ разылыга ка>-мишлэр. Бакы — Шэрур сэрнишин гатарынын ишини бэрпа етмэк учуй дэ тэдбирлэр керулур.    явл„лп>1.    уип Ичласда Ьэмчинин н9глиjJaт, квмрук вэ паспорт хид мэтлэри илэ нэглиЛат васитэлэринин Иран эразиси илэ Ьэрэкэтинэ нэзарэтлэ баглы проблемлэр дэ музакирэ олунмушдур. ТЭЛ9БЭЛЭР Е’ТИРАЗ ЕДИРЛ9Р Бакы Сосиал Идарэетмэ вэ Политолога Институту-нуи бир чох тэлэбэл^ри бир кун эввэл кечирдиклэри ми-тингин гэрарыны Jepинэ ]етирэрэк декабрын 10-да мэш-гэлэлэрэ кэлмэмишлэр. YмyмдYнja инсан ь^™ары куну шэрэфинэ али мэнтэбин си]аси клубу тэрэфиндэн тешкил олунмуш конфранс исэ KYчэjэ атылмаг тэИлунэси ал-тында олан тэлэбэлэрин взлеринин Ьугугларыны мудафиэ митингина чеврилмишдир. Иш бурасындадыр ки институ^ тун 2 немрэли 1атагханасы Ьекумэтин сэрэнчамы илэ AзэpбaJчaн Коммунист Парти}асынын эмлакы ними Бакы Девлэт Университетинэ верилмишдир.    ппаоипон Митингин иштиракчылары республиканын президен гинэ мурачиэтлэ хаЬиш етмишлэр ки, бу проблемин Ьэл линэ комэк квстэрсин. Мурачиэтдэ де]илир: Экэр Ьекумэт лазыми тэдбирлэр кврмэсэ, али мэктэбин тэлэбэлэри даЬа кэскин е’тираэ формаларына эл атмага Ьазырдырлар. Азэрииформ Ву кун, кечид двврунун вэ республиканын чэлб олун-дугу ганлы муИарибэнии му-рэккэб шэраитиндэ Азэрба]* чан елми нечэ ]ашамалы елми потеисиалы нечэ сах ламалы, ону тэрэгги нами нэ, кэлэчэк наминэ нечэ ишэ салмалы? СаЬэ елми тэдгигат вэ лajühs институтлары да-ректорларыиын Азэроа^чан Республикасы презаденти апаратында кечирилэн муил* внрэси бу вэ бир сыра башг| проблема hacp едилмишди Мушавирэни Ьумаиитар cHjacaT ше’бэсинин мудири Сабир Мэммэдов ачмышдыр. ^онкрет, ишкузар сопбэт кетмишдир. Мушавирэнин иштиракчылары эввэллэр мевчуд олан елми вэ истеп-сал эяагэлэринин гырылма-сынын иэтичэлэриндэн, елми идарэлэрин мадди b93kJJ9-тииин арырлыгы учбатындан харичэ 6ejKH ахынынын куч-лэнмосиндэн, бачарыглы тэд-гигатчыларын мухтэлиф ас сосиаси]алара, KOMMepcHja структурларына кетдикчэ даЪа чох уз тутмаларындан урэк агрысы илэ данышмыш лар. Элбэттэ, бутун чэтинлик лэри, эн эввэл исэ инди тэ-сэрруфат Ьесабы шэраитин да фэал^]эт кестэрэн елми тэдгигат институтларынын гаршылашдыглары мали^э чэтинликлэрини дэрЬал ара-дан галдырмагын дэгиг ре-септлэри JoxÄyp. Лакин, му-шавирэдэ ге]д едилди]и ними, бундан втру бэ’зи им-канлар вар. Машынга]ырма Технолоки!асы Институтунун директору, саЬэ елми тэдгигат институтларынын дирек-торлар шурасынын сэдри Гэндэли ЭЬэдов топлашанла->ын адындан бу имканлар барэдэ 'данышды. Елмэ верки го]улмасынын га]дасы, интеллектуал MynKHjJoT har гында ганун гэбул едилмэ-синин зэpypилиJи (дун]анын бир чох влкэсиндэ белэ га нун гуввэдэдир) барэдэ чид-ди мэсэлэлэр галдырылды Инфл^аОа нэзэрэ алынмаг-ла caHaje муэссисэлэрини мугавилэ илэ кэрулэн ишлэ-рин Ьаггынын вдэнилмэсини Ьекмэн артырмалары барэ дэ Ьекумэт сэнэдинин гэбул У1*унлшнда кетди;! caha елми тэдгигат >шсти-тутларынын ишини элагэ-лэндирэн орган ]аратмаг тэклиф олуиду. Харичдв PycBja сындш а^рылыб ез демлэти-ни |аратшг республикалара Ьадсйз мараг кеетэрэилэр. хош *э |а бед ниЛэТле мэслаЬэт верэклэр аз де|нлд»р. Ве^лхалг кару шдардэ тез-тез сорушур-лар: Нансы девлэт Моделини сечвмэксиниз? . Ифткхарла «муствгнл, демократии вэ ду»0эви характер дашъфш ез девлэт модедимиэ олачаг-дыр» — AejHjpMK. Лакин бу модел ицдэн нбарэтдир? Ьэ-мнн суала дэгиг, коикрет чаваб тапмаг сон дэрэчэ чэ-тиндир. YnyjiK шэкилдэ ар-зуцуз беледкр:    халг    азад- лыгдан бэЬрэлэнсш, ев сэр-вэтлэривин саЬиб» слсун, инки шаф вэ тэрэгги ]олу илэ иралнле^иб снвилизасц]в)а гошулсун. Мгнэ ела кэлир ки, нлк невбэдэ ваЬид, 6щ&яУ**У У Ганунуя алнлн^н мэЬз онун хвлгыи нрадэсини ифада аг* мэсиндадир. Ьеч «эс, о чум* ЛЭДЭН гаяунверэаХцрми т- лэри да    ff* тун тутула билмэзлор. га* нун гаршысындд Ьамы бэра-бэрднр. ' Девлэт башмысы олан пра* эиденти дэ халг сечир. «Азэр-ба|чаи Ресяубликасы преэи-дентшшн сечкиси Ьаггмнда ганун»ь мувафиг сурэтщэ пре* зндент вэзифэсинэ сечкялэр кечнрклир вэ онун натчвяэ* ря Милли Мэмлисдэ в’лаи олунур. Сечки гаиунуиа из дэрэчэдэ pHaJeT едяцди|я му* эйанпмцдирилмр, гэрар гэбул едилир вэ президент халг Тэрэфиндэн сечилмнш Милли МаЧлисдэ аяд ичэрен фэал)^-Jara 6amnajbip. ajMH raj да едилмэси дэ уарэ аз Ьэллани leim кэлмшшои. ба𠧻• Нчра ЬамшиЩэтн оргаяяарм виэ JaiiéHiM pajón, шэНэр сэ-»иМэсикдэ халг деяутатлары Соастдзри дэ галматдадыр. ИчраиЛ» иомтэлэри лета еднддвкдэи сонрв онлдрьш эмали фэалиИэти xepiu xah-дудлашмыш. бир пав мандаты oJixaJaH оргаилара чев-рмлмкшлэр. Советлэр аэ ом-харын данмн иоммсса)влары-кьш мши формал характер дашы]ыр. И чл ас лар кечирир, гэрарлар гэбул едирлэр вэ бутун бунлар кагыз узэоин-дэ галыр, hyryr вэ сэлаЬи]-)млэрв. икра ЬакнмкЛжтлэрн ин» муцвсибэтлэрн а!дын де* ]влдир. Дик эр тэрвфдэм. ]ерли эзуиуидарэинн бэлэ- T-JSSSTiSrSi ВакьПа кэдмиш таимнмыш Америка а лихи, Ьчавивни-ърщ Бичан Фе^эулдаЬи Хоманы фаниэсиндэ валвде]нлэ-рнни иггнрхнш ]етям ушаг-ра 100 хин рубл-хэблв-ТВИДЭ пал тар аермищдир. Бу нунлэрда о, Америкадан олан б&шга аки азэрба^чан-лы алих — профессорлар Лутфи Задэ вэ Фиридун Бминээдэ илэ бирликдэ Ба- H6ÄU ВД8 (В&иИД«    КСДЦг*    DnSWw» девлэт гурухулугу прннснп- Девлэт гур учу лугу 5 фчм» Д*Ьа мумс^Рф лат муэнэилэщдирклхэл»- П    *    '    тл    Калипны    мое    ЬаМЙМНКэТИ Сон ики илдэ haKEXHj-    -      —-- лэри ДИр. _______ Jam« твшкклиндэ бнр нечэ дэфэ ÄOjHumwiMK баш вер-мишдир. Ву дэйишкклимлдр девлэт гуручулугунда^Ьэлэ ваЬид принсипин рэпбэр ту-тулмакасындаи и роли кэлир. Суверенлик ]олуяда или чэ-сарэтлн аддыхы АзэрбаМн халгы атхышдыр. Азэрбн!-чаи Республнкасыныи суве-реили.]и Ьаггында конститу-caja гануну гэбул олунмуш вэ орада тэсднг едилмишдир ки, haKHMHjJoT халгдан Jвера-кыр. Ja'fui Ьнкимц)J«nur мэн-6ajR, да]агы, с^кэнэчэ!» халгдыр. Ьеч шубЬэсиз. бу эн Ьумаиист, деокжратик принсипдир вэ пакнмцЛэт тэшкилиннн бутун вэсилэлэ-ркндэ эсас ними кетурулхэ-лидир. Тэяссуф ки, Ьэмии прин-сила ахырадик эмэл едилмир. Мэ'лумдур ки, республккада али haKHMHjJamiH тэиисилин-дэ икиичи аддым конститу-с »Jaja элавэлэрлэ президент-лик институту вэ Ja усул идарасииин ¿мрвдылмасы ол-ду. Виринчи президенги халг jox, Аля Совет сечди вэ бу. ичтимаи1)этдэ наразылыг до-гурду. Она каре конститусн-]ада )енидэн дэ|ишиклнк апа-рылыб ухумхалг сэсвермэ-си кечиридди. Элбяггэ, бу, республккада демократии-лэигмэ просесннн»    давам- лылыгына, вус'эткнэ дэлалэт еднрдн. Нэткчэдэ    1991-чи ил декабрын 27-дэ ухумхалг референдуму илэ Азэр-ба^мн Реслубликасынын девлэт суаерешиии    барэдэ KOHCTHTycnja ; акты гэбул олуиду. Ву тарихи сенэд су- BAnOUJIttH . ЬяГГМНЛЯ Бэс мэЬкэмэ ьлкимфэтн нечэ 1арадылыр? МэЬз оура-да Ьакшш^этш тэшкнлинии эсас принскок мамрвсьшы да® Jfuuitp вэ эслнндэ те^ииолун-ма га^дасына вечер. Фийи-мизчэ, мдбкэмэ ЬииимцУвги башмысы халг тэрэфиидаи Сечклхад^ниэ керэ. ону ДИ* кар ики haKHMHjJoTiM бэрабэр тутмаг хумкун де]мцдхр. Тэ * ]кнолуамада ceÀBhtfJJer aun-дудиугу вардыр. ки, республика Али Мэпкэмэ сэдрииин сечкиси Ьаггыидм ганун ¿арадылсын, лэр Нрэли сурулмаси вэ сечки г&Гдасы хуэ!фм1лешдир«1-син. Сечкнния jexyKAapaiH^ Милли Мэчлисдэ ©ахылврег гэрар гэбул едилсян вэ мао-кэмэ haxKMHjJaTH башчысы* ным KOHCTwrycaJaJa, Гур’аии-Кэримэ вид нчмася мэзэрда тутулсун. Али МэЬкэмэ уэвлэрн вэ JepnH имаЬкэмэ Ьакимлэринии тоники барэдэ гануиа еЬтм|ач вардыр. Бу гаиуида Аля Мао* кэмэ садринин Али МаЬкама узвлэршш, коллежи Ja садр» лэрнни, Jepom маЬкамалария Ьакимлэриня to'Jhh вэ Ja тм> дкг етмэк учун Милли Мам-лисэ тэгдкм етмэк Ьупггу тэс-бит олунмалыдыр. SJmi эе-манда, али мэЬкэмэ узвлэ-рм вэ JepxH маЬшгаа Ьаким* лэрннэ аерятшш тэлэблао. Ьакимлэрнн конфрансы ва М rypyArajM кими тэ’сисат, бу орган тэрэфиндэн халг На* кнмлэри шурасынын тэшмили, шу)ранын халг Ьакимли-Jftna намиээдлэри сечяб идя мэЬкэмэ сэдрянэ тагдим ет> ТЭМ9ННАСЫЗ 1АРДЫМ •кы нефт Анадами)асынын фэхри профессору сечил-Ыишднр. Профессор Б1гчан Oej3y.i-лаЬи республнкамызын бу яри тэдрис вэ елм мэркэзин-дэ идарэетмэ систем и вэ маркетинга данр муЬазирэлэр oxyjyp.' Ьэм дэ буну тама* хилэ тэмэннасыз, Ьеч бир гмэк Ьаггы алмадан едир. Азэряиформ. БАКЫ УНИВЕРСМТЕТИННН ДИПЛОМУ НУФУЗ ГАЗАНЫР вэ Ьаяыркы мара ЬакимиПетя фунися]лларыяык xajan Ьвс-сэсикя аа узэринэ натуре би Л9¥|ааырда нчра baKMMHjJom кими бир структур да езуну догрултмур В»ч> чох нчра ЬякимоЦати башчылары ез лмрмия ганун февгуидэ туту р, сэлаАиЩатларянн ашьй Ьэгп'бэ’зан президент вэ Ье-кумэт гэрврларыяы данаиды рыр во Ja она зидд сэрэнчам лэр аершмэр. Вала Ьадяар бир тэрафдэм кадрларын дуз-кун сечклмэмеси илэ баглы-дырса, днкэр тэрэфдан, 1ерли hauKMMjjaT барэдэ ганунун яре ли кэлир. Она кара да JtpaH Ьа-KHMMjJarMH hyryr ва сэяаЬя)-Jara, «параты, мвркэзи орган ва ташкилатларла мунасябэ-тн. нчра башчысыва, онуи а параты на верил эн тэлэблэр ва днкэр чох муЬум масэлэ-лэрк ннзаш1а]ан гануиа бе-)ук ehiHjaM вардыр. Ьэ-гаиуида Jepли I haioiMHj-]эт башчысынын намизэдли-Jhhmh республика президента тэрэфиндэн Милли Мак-лиса тагдим едилмэси га)да-сы нввардэ тутулса дузкуи олар. Зэнииммачэ, нчра haicMMHj-JoTH Ьаггында асасяамэ Je-яяцпн ишланррэк ганун лера yjry илашдырылмалыды р. Башчыиын ¿ерлэрдэ чох бе-Ш каркнилн/э. чакмшмэ-му-нагишалэрэ сабаб олан Ьугу-гу — аз команда сыны Ja-ратмаг кими мустэсна Ьугу-гу маЬдзлдявшдырылмалыдыр. 1993-чу ил девлэт гуручу-лугумда Ьэлледнчи мэрЬэ-лэ олачагдыр. Девлэтимизи Мисирдэки Acjyr Универ-снтетинян ректору МэЬэм-мад Рага эл-ТвЬли]ави де-мишдир: Биз Бакы Уннверси-тетинин pHja3HjjBT ва физика факултэлэринин Ьэр бир ма'зунуиа универснтетимиз-дэ даре демак имканы вер-xaja Ьазырыг. О, Бакы] а Мисир ТэЬсил Назирли]и иуаваТэндэ heJ’ereHHH тэрки-бкндэ кэлмишдир Нума]эн-де heJ’эти Азэрба1чая Pec публккасы илэ эмэкдашлыг Ьаггында hhJJ3t протоколу имзаламышдыр. Мисир Университети рек-торунун белэ бэ1анатына тэк-че Бакы Девлэт Универснте-тини битирмиш Мисир вэ-тэндашларынын Мисир Уни-верситетлэриндэки угурлу иши дejил, Ьэм дэ Азэрба}-чанда JapaflHHMum pHja.iHj-JaT вэ физика елми мэктэ-бинин дунЗанын бир чох e.ij кэсиндэ кениш нуфуз газан-масы эсас вермишдир. бир ОЧЛГЫИ ИСТИСИНДЭ Молоканлар керэ молоканлар XV111 эс- Вн сонунда Тамбов губерни-:ында тэшэккул тапмыш, сонралар елкэнин дикэр ра-1онларына JaJылмышлap. Молокан о кэсдир ки, «суд ними пак сезлэр»лэ гидаланыр. тэригэтин адь! да бурадан Шичоа'ЬакнхнЛэтиннн гэ* эмэлэ кэлмишдир. Бир кума-эдэки нума1эндэси Бала- на керэ эчдадларымыз XVIН шы^ЭлЛееа эрклэ соруш- эсрин ахырларында ^="ггао- Бир дэстэ иг саггаллы rota идя. Ьямысыныи да ба* шында uwjana, aJüHHAO 6aja3 KejHdK. туид палю. 1ыгышыб Ьараса ке- ^^ОсЗир олсун, MaTBeJ да-Jbi, нэ тэдонрнниз вар? — ра — npacKOeJa хала хэстэлэ-ннб, — MaTaeJ киши rajam-анасыкил тэрэфи кестэряи. —Истэ)нрин она баш чэкэк. данышдырыб кенлуну ачаг. Биз дэ онлара гашу л дуг. IlpacHOBja Васил]евка ]атаг-да иди. Гонаглары керен ними дикэлди, Ьэр бири илэ aj-рыча керушдукдэн сонра. — На ээЬмэтдир езуиузэ верибсиниз? — деди.—Шукур Ал л aha, саг-саламатам. Аза-чыг насаэламышдым. о да кечиб кедэр. Сиз взунуадэи Myrajar олун, чавансыныз, чанынызын гэдрнии били и. Кулушдук. Лакин Прае* Moaja халаныя сезундэ Ьэги-гэт варды. Ьахымыз онун ]анында ушаг J«P«HA» тч гыэы аар. Bejyjy Mapnja-дыр — бу нлин ceHTjaopbiH- Чрэли сурурду. лес-шдн ки, ftaHHMüJJer ft ММ Iff тэрнлирди ки, али ганукверичилнк, алн ич* ра вэ мэЬкэмэ Ьанимциэтлэ-рннэ белунур. Онлар ajpw- Г    Мяммааов    мУшавиОЭ1Э I ^РЫЛЫГДВ ХуСТЭГНЛДИр ВЭ С.    Мэммэдовi    мушавирэл    б1ф^„р|Ж9 табе де)нлднр. «ун    вурараг    деди    ки,    бу | БуНуВЛа белэ, нэдэнсэ алй ганунверичилик вэ. нчра Ьа-кими^этлэринкн тэшкиля бнр пркнеялэ, хеЬкэм» hiKiiMHj-Jbthhkh тэшкили исэ днкэр принсипэ эсасланыр, Вела-лкклэ, Ьакимииэтия халгдан алынмасы га]дасы позу- JaKyH вурараг тун бу мэсэлэлэр елми тэд гигат институтларынын ез нума1эндэлэрннин иштиракы илэ нэзэрдэн кечирилэчэк вэ имкан дахилиндэ Ьэлл еди лэчэкдир Азэрииформ тп ичэриСИйдэи , верилэн тэлэбдСрё15 УЬ гун хэлэн шэхе Али МаЬхэ* хэннн сэдри тарефмндаи вэ-энфэ]э Ta’jHH олунур вэ т«с-диг олунмаг учун Мялли Мэчлисэ тагдим едмлнр. Милли Мэчлис тэ^инатын бу га-нунау^гунлугуву jo&flajwp ва мувафиг гэрар гэбул едир. Милли Мэчлис тфяфйЯЖ тэсднг «шмдяядаи сояре Ьаким аэ Ja Али МэЬяаЫэ уэв-лэри ез вэзифэлэришш ич* расыма башла^ырлар. Аля МэЬкэмэ узелэркнин вэ Jep-ли раАмсамэ Ьвкямларянин вэ- №UilMlfM -¿amiM пdHнсили да 74 Jamu тамам олуб. Je f«втерия» Tí,: AtaetaeeJ» враитнкада расглашдыэымаю оовриу Ьадларыидан Jaxa. гу,ртармаг, мялли, соснал-иг- тисади rapami 1олу иле ирэ-лклэмэк, чэмиjjэтим дамок-рвтнклашдмрялмэсинэ вэ бу даиокрамдадаи Ьамыиыя оэЬ-рэлэнквесипэ паял олмаг ге]- ^SSSSSSSí ганун ытдир. Joxca mah? Ганунун Ьэр Jep-дэ вэ бутун aaeHjJarлэрда шлкитрпм тэ’мин етмэк бу сума чааабдан асылцдыр. Тофиг ГУЛШАШ, Халг Гапалы деврэ)э завал joxnyp «УЛДУЗ» 9АРЛЫ АИЛ9Д9 Д(УУЛУ1 JETHM ГАЛСА ДА 6АШГАСЫНА НФКФ9 ОЛМАДМ 1982-чи илин окт$абрын-да JI. Брежневин Бакы Ja учун чу вэ hojaTbWbiH сонун-чу еэфэриндэн A3ep6aj4aHa бир нечэ неЬэнк муэссисэиин тикинтисинэ разылыг галды. Балача мэсэлэ де1илди: ел-кэнин рэЬбэри carra л тэр-пэдэрдиеэ, дагы дузэнэ че-вирэрдилэр, бош челдэ даг учалдардылар. Белэчэ ьа-кыда, Москва проспектиндэ елка учун HUUieJeH нечэ-нечэ ири муэссисэиин чэркэсинда сур этлэ JeHH нэЬэнкн — «Ул-дуз» заводуну epeajB кэтир- дилэр. ' О вахт 130 MHUjoH маната баша кэлэн бу муэссисени 10-дэк тикинти идарэси олан эн кучлу тикинти трести 1,5 — 2 илэ анчаг ajar устэ roja билэрди. Ишлэр пис кетмэ-ди. езулу 1983-чу илдэ го-{улмуш завод 1986-чы илдэ илк мэЬсулуну верди. Чохлары «Улдуз» шифри алтыида танынан бу истеЬса-латын Ьасарлары ичэрисин-лэ нэ бурахылдыгындан хе-бэрсиз иди. Бура ССРИ Ра-битэ Системлэри Назирли-]инин Ьэм Ьерби, Ьэм дэ мулки сифаришлэри JepHH9 Зетирэн эн кучлу муасир об-1ектлэриндэн иди. Заман о замай иди ки, белэ фактла-рын садэ чамаат учун бир гэпиклик BhBMHjJeni олмаса да эн JYKC9K даирэлэрдэ онун гэдир-ги 1 мэтнни ]ахшы билирдилэр. Завода Ьэр кун нечэ-нечэ Москва назири, |уксэк рутбэли адам зэнк вурур. баш директорун гэ-булуна душмэк учун елкэнин нуфузлу тэшкилатларынын нума]эндэл9ри куилэрлэ вахт итиоирдилэр. Бу хош кунлэр чох чэк-мэдн. влкэни «сур’этлэндир-ма Jojy ИЛЭ TeP9ITHj9 говуш-дурмалы олан ]енидэнгурма» чох кечмэдм нки, «варлы аи-лэнин бу OPKOJYH евладыны 1етям вэ еэфил бир Ьала счлды». Эввблчэ, конверсий башланды. МудаФиэ тэ^инатлы башга истеЬса-латларын    «диварларыны учурданда» Ьеч олмаса дам-лчпы башларына текулмэсия де!э ячтына да jar веоиоди-тор «Улдуз*ун исэ дамычы башына    учурдулар. Сонра да тэ’тиллэр, элагэлэрин по зулмасы.    Фэлакэт 1991-чи илэдэк давам етди. ССРИ-нин дагылмасы реаллашан-да муэссисэиин баш директору, чевик тэсэрруфатчы Намиг HэcpyллaJeв бир нечэ чэсарэтли маневрлэ бирли1и базар шэраитиндэ ]ашамага габил бир 1ола ¿енэлтди. АРА1ЫШ: Намят Нэсрул-ла!ев 1946-чн илдэ Бмсыдг догу луб.    Азэрба)чан Нефт Юо^а Институтуну вэ Москва Девлэт Университети ним рн1азнЛат факултэсини битириб. ССРИнии Ьэрби сана}« муэссисэлэриндэ бар магла кестэрилэн мутэхэссис лэрдэн олуб. «Со1уз — Апол лон» биркэ програмында нш-тнрак еднб. Илк ганадлы совет ракетлэ1«ннн мэркэзн идарэетмэ системлэрнни Ьа-зырла]анлардан бирнднр. ССРИ нии 1уксэк девлэт му-кафатыны а^шб. «Улдуз» кипи иэЬэикэ ла!нгли рэЬбэр ахтарыданда ондаи |ахшы намнзэд тапылма]ыб. Муэссисэ Ьаггында Jyxa-рыдакы мэ’лумат онун ди-лиидэн гэлэмэ алыныб. Гы-са танышлыгдан сонра сеЬ-бэтимиз тутду. — Нечэ олду кн, «варлы аилэннн ]етим галмыш ев-лады» Jeнндэн дирчэлдн, рес-публякамызын мустэгнл иг-тнсадяЛатыяын нумунэвн му эссксэлэрнндэн бнрн олду? — Бунун бириичи сэбэби-ни коллективдэ керурэм. Муэссисэ тэзэ ]арадылды-гындан xejли кэнч мутэ-хэссисимиз вар иди. Организм кэнч оланда онун хэе-тэл^э давамлыгы да кучлу олур. Кэнчлэр ишлэрини сев-ДИЛЭР, MYЭCCИCЭjЭ урэкдэн багландылар. Бу. чэтин мэ-гамда мэни дэ урэклэндир-ди. 1сри кэлмишкэн де]им ки. AзэpбaJчaнын електро-ника сэна]есиндэ интеллектуал вэ пешэкарлыг бахымын-дан кучлу мутэхэссислэр дэе-тэси формалашыб. Бу аз ше! де]нл. Лэгнн етдим ки, ССРИ-нмн дагы л м асындан истифадэ едиб PycиJa електро-техника cэнaJecинин инЬнса- рындан чыхмаг. дуи)а сэви)-|эли му г тэги л истеЬсалат 1аратмаг мумкундур. РУ^ лар она чалышырдылар ки, ССРИ-дэн сонра да «Улдуз» онларын сэрфэсиз сифариш-лэрини JepHH9 JenipoH, эЬе* MHjj0TCH3 муэссисэ олсуи. Мустэгил девлэтимизи Japa-даркэи, базар ними рэп мси* бир эждаЬанын roJwyHa аты-ларкэн бу. елумэ бэрабэр иди. Биз тэдбирлн тэрпэниб иттифаг назирли1ннин елмм те вен Jm эрини сэрфэлн га|мэт-лэ элэ кечнрдик. Харячи фир-маларла эмэкдашлыг шэраитиндэ Ьэтта Русм1аньи Jaa-варыб алачагы мэпсулларын истеЬсалына кечдик. один ки. 20 мин немрэлик АТС 4—5 каадратметрлик кичик отага JefWiwiMp. By. гыса муддэтдэ Азэрба1чан-да автомат телефон рабитэ-, си саЬэсиндэ ингилао Japar-маг имканы демэкдир. Бундам сонра кяминсэ элкнэ бахмаг, омуи-бунуи ава-данлыгына кез дикмэк лазы м AejHX. Эксинэ, PycHja-нын рабитэ назири чалышыр кн, ¿арысыкы аал]ута илэ едэмэклэ биздэк кэнд АТС-лэри ал сын. Дедим ки, Азэр-OajsaMwH ез тэлэбаты там вдэнилэиэдэк кезлэмэли ола* чагсыныэ. Икиичи биркэ Азэрба]-чан — Турки]» муэссисэси «Дзтел» АТС-лэрарасы ра-битэ авадаклыгы бурахачаг. Гаршымыза мэгсэд rojMy-шуг ки, республика Рабитэ Hb3MPahJhhh онун-бунуи асы-лылыгыкдан, езкэ гапыла-рында кезлэмэкдэн хклас едэк. Тезликлэ телефон ра-битэся учун тэлэб олуиаи эк-сэр авадаклыгы еэумуз бу-рахмчагыг. Мнякэчевирдэ кабел истеЬсалыиы да raj-Aaja салмаг мумкундур. — Иядя «Улдуа* kw да гол-будаглы бяр BmpahJhmm3 баш муас-сисэдэн, ‘JeHM JaptAbMMauu елмм-тэдгагат ннстятутундаи. Кэнчэ сэва Je-рабитэ за во дун-дан, Эли БаЛкшлыдакы «ApaáV муэссисэсиндан. «Ул* тел »дэн, белкэлэрдакм дм-— JereH, «Ултел» вэ «As- квр фнлналлардаи ибарэт-тел» биркэ Ааарба]ш — аир. Беш иллмк дэгиг фэaJшJ• Tvnnia атасаим9РШ нэ- jWT ■ пмтишкыз вар. Узу и тэшэббускарлыгв . ме|дви BepH3MajH6. Вэлкэ дэ бу сэ-бэбдэн НИ дики ЯЬсял Ьаисы-са псяхоложя — кеиатяк да-jHuiHKAHja yrpajaió. Ьеч кэ-си гыиамаг олмая. Нллэр нп-мэлидир ки. бив нормал базар JapaAar, онун ринэ психоложи у]г>нлашаг. Базар бизн а)ылдыр. шУ рэдир, чеанялэшднрир. Эи-вол rojMOTlSH. алычыдая хэбэрими з JOX идя. Нечэ де-1эрлэр, ага де|ярди сур ДЭ-peja. сурурдук. ИстеЬаалчы алычыдая асылы дв]нясэ. онуи бурахдыгы мал о гэ-дар дэ ]арарлы олмаз. Иядн-Joaok заааллы алычы Рс- теЬсалчыдаи- _    _ llHC-Jaxmu нэ бурахмрдыг. оиу да адмага мэчбур олур* ДУ. Шэраит директору деспота, ишчинн MYT Kja чеви-рирди. Инди маним иэ ншя-мэ галыб ки, сэЬэрдви ахша-ма сехлэрн каэям, )ерэ ду-шэн виятнн даяасыяы вяэ* Jhm Сехии еа JhJpch вяР-Мэним ишямсэ муэссисэюш салы JemuwHUHIJPH^P. « зар тапмагдыр. Besapü дяк-севмэдик. оиуяла а)аг-лашмагдаи бешга )м Jo»* ДУР- Вела системдэ caha гэрарла-нэтячэсн эн тези 5—7 ашкарлаяырды: яш-яш-«ечаидам сонра. Тарих кэстэрдя кн. гапалы даарэ-1э завал |охдур. Виз да сур’этла бу %лш'шхц*лы1ыг. Иттифаг табеля муэссида-лэрк баша душмэк олар. Он-ларыя OMcapKjJtTWiHH иши вахтмлэ гэсдэм ела гурулуб км. мустэшл Ьеч иэ бураха бмлмэскнлэр. Ьэм дэ 6eJYK бнр елка учун ишлэдиклэрни-ияди бу базары еядэ tar чэтннлэшиб. Ду* ЬЭСрЭТЯКК 4BKM9j8 Ä»J* ИстеЬсалы дэрЬал Je-тедэбата, тэзэ тэрэф-дашмраш аЬяиа^ыя*^^ амгмари вкидан- japaniar олар. Ту таг кн. республикамыз-да бнр меча электроника муэссисэси вар. Асаилыгла шэрнклм мэЬсул бурахмаг. еаумуад» дэстлэшдиричи шднииг ястаЬсал етмэк-т иаяар асылылыгдаи Jaxa Пгртар^бнлэ^ик Чатянляклэр Ьэлэ sah ССРИ мупрэтвда ресяублнкалары ада бнанМ aasei ■из    чохдур. Бн- _    оотексяал    игтисади л гаш*.    имканлары    rtiÄ едардам.    i Mjnhin jj¿p- щд^он    башы    чы- ССРИ «у мда»"««;    Ишогиея. расяуАшкмцщ Ды»-    яхтиекы    eajrap    ha- па*ияыали1ДЫ.    Ву    ЧЭ-    штш ОЛМВСЫ    StJpWH|0J|Hp.    1    ----------- ]ашындадыр. Мари]алди^сы кде бир дам. адтында Janià-jbip, 1екатерина кучэнин о башыида ев-ешик гуруо. AHBCTBCHja исэ Уфададыр. Бутун бунлары мэнэ курокэ-ни MaTBeJ Гудник данышыр ва га]ьшанасы гээетдэн олду-гуму ешиднб езу сеЬбэтэ му* дахялэ едир: — Саг олсунлар, Ьеч бири Jbaabh чыхармыр мэни. Нэ-валэрим дэ тез-тез 1аныма кэлир. элимдаи тутурлар. Бу ил MapHjBHHH оглу Тимофе] гонагым олду. бизим учун картоф экди, евимизи агарт-ды, пэнчэрэлэрэ шушэ салды. npacKoaJa Васил]еенанын беш нэвэси, доггуз нэтичэси. дерд кетуичэси вар. Нэеэлэ-риндэн учу артыг бабадыр. эн кичик квтукчэсн бир ja-шындадыр. Бэс нэнэ емрунун нечэнчн илияи jaiuajMp? -    1900-чу илдэнэм. Елэ бурада анадан олмушам. Ке зуму ачыб бу даглары. бу лаг лары, бу мешэлэри квр-мудюм. Бабаларым исэ бу то paar да этан эсрин эавэллэ-риндэ мэскунлашыблар. Картоф экиблэр. гаргыдалы Je-тнщдирнблэр. ииэк отарыб-лар. roJyH öocaojHöflop, газ сахла]ыблар, арычылыгла мэшгул олублар. Этимиз, ja-гымыэ. судумуз, пендиримиз. балымыз езуиузэ дэ чатыб, базара да чыхарылыб. Белэ-ча 1ерли чамаатла rajHajb* гарышмышыг. Атам Азэр-6а]чан дилини тэмиз билнр-ди. чохлу азэрба1чаилы дос-ту варды. Алтыагачда биз Черныпювларын ояунчу яэс-ли Jauiajbip. MaTaeJ га]ынаиасынын се-зунэ гувеэт верир: — Атамын саЬбэтлориидэн белэ чыхырды ки. улу бабам AsÄeJ Алтыагача 1800-чу ил-дэи сонра кэлиб, бабам вэ о. бурада догулублар. Демэли. аз гала ики эердир Азэрба]-чаида^ыг. биз дэ онун огул-ymarujair. Бу хул эн JaxwH достларым a39p6aj4aHflMflap-дыр: ез гэсэбэмнздэн Сэрваз Искандэров, Ханаерди Елда-ров. Хэлэнчдэн Мэрулла Вер-AKjeB, Эмбязлэрдэн Ьэбиб киши, 1арымчадан Гурбан Аббасов. Гоишум HcMaJbrt 9лajee исэ, валяаЬ, гарда-шымдан да эзиздир мэнэ. хе-]ирдэ дэ, шэрдэ дэ бирик Ьэ-    - Там рубал и тэсэрруфат- М. Гудинки Хызы pajoHy-нун чох кэвдиндэ таны]ыр-лар Турина муэссмсэларнни зэрдэ тутурсуку*. — Эввэл «Ултел» кэлир. «Улдуз» бирл^юшн во Тур-ки]эыин «Телеком» шнркэ* тинин шэрикли муэссисэси-дир. Биз Н»ф турклэрлэ эмэкдашлыга устуилук эер-дик? Бурада дил амили кя-чик мэсэлэ де^ил. Биркэ муэсснсэлэрдэ ншчилэр бир-бирини асан баша душуреэ, бу угурлу ишии ]арысыдыр. Икннчяси, «Телком» муасир рабитэ авадандыгы бура* хыр. Гыса муддэтдэ телефон апаратларыяыи, електрон кэнд АТС-лэринин нстеЬса-лына яамл олдуг. Тэсэаяур прогоаиымыз вар. Узун нллэр сабит базарымыз ола-чап МэЬсулларымызын 70 фаиэи тезликлэ AYHja алчу-лэри сэмПэсинда Aaja»ia4ar. HcTOjKpMK км. бу кун бЯр аз да mjBHa душек, лакин ело бир истеЬсалат Japaaar ки. узун муддэт раЬат ншлэсия. — Баи» швраикмдэ ии-•веариЦэтн » Сявда нее гэрябе к—i иякбкилих аар* __ Базара ияфрэтин сэ-бэблэря аар. 70 илдэ Заносил тамам башга TopÓMja альзб. Элэбахымлыг, jyxapw-ДМ eyjpyr каадауп haj« вэрдяюииэ чеврнлиб. Бэ зон Bejyx чархбнр »нраатда ча. кмчяк чарх бнр мча да* фи фырлаиыр. Эи« еЬтИ]ат-лары, ннтеллак+уал тэ мн- - fiSST Ä галиалы- себаЬыныз Ьэ- тез дагылмалы]ды* ВУ MHjjar »гикшшмш сабьша заифла^ан кит hapaier а»м-ды, сонра таиаи да^анды. Ха-рнчда рурдутор-    - деври олараг игтисади мехжняамдар oW** Инкмшаф етммш элкалэрда бу механизм гапалы данда* ни ка питал ын, чакмлвя тин нэтичесм    да« paja rajuAup. Аддыныи AY«    _______ кунлу]учиЬаля|н бяр-ики ала    оицраш    эн    Öajyx    cah- мэ’лум олур.    ви    одур ян. мэЬа олуряар* ССРИ-дэ иеэбу да*Р*|^мг    СаЫети    Jaw: X. «ÄSLÄ ЗГ. . ^ А1ДЫ80ГЛ7. бяриуч бошлуга ачылырды. «хада гвеете»! rajrwcMKB Jmt. Hahajer. сур*' учуну ДУ» рана ich* аар душлдэ бнлэреэн. Ьэ-сэЬв етмнрлэр ни миди р. Амма агроном л у гу. эоотехя14кли)и, арычылы-гы да бачарыр. Устэлик, jax-шы сыиыгчыдыр, Ьэр ]ердэн она мурачнэт елэ]ан олур. Ьамыны тэмэннасыз муалячэ едир. Етннк дини ячмалар Ьаггында да мука мм ал мэ • луматы вар. атасыидан ejpa-ниб, китаблардая oxyJy6. ' —, Виз молоканыг. — де* Jap. i— PycHjaaa дини т^ри-гэтлэрдэн бири, духоборлар, меяяонилэр, парслар, сшл-лэр. амишлэр, маронилэр ними хусусн ичма)ыг. Мэншэ-JHMM3, диякмнзин ады Ьаг-гыида мухтэлиф фикирлэр се^лэиилир. Бнр фэpзиJJэJэ _    Ьэипэр* хан ¿ахынлыгьшдакы Молоч-нь^е Воды ча]ынын саЬиллэ-ринэ суркун едилмиш, ады-мыз да бу ча]дан кету рул-мущдур- ^ИР еЬтимал да бу- дур ки,    православлардан фэргли олараг пэЬриз муддэ-тиндэ суддэн истифадэ етди-]имиз учун бизэ молокан де-]илиб. Бунларын Ьансы догру-дур. кимдир молоканлар7 На лифоршОа молокакларындан бири ез аилэси вэ молокан-чылыг барадэ ]аздыгы китао да мэЬз учунчу фикрэ шарик чыхыр, онун даЬа эсас лы олдугуну, мухтэлиф тарихи мэнбелэрлэ. о чумлэдэн архив мэкбэлэри илэ дуз кэЛ)Ди]ини кестэрир. Ахы, «молокан» истилаЬы Молоч-ны]е Воды]а суркундэн га-баг ]араимышдыр вэ правос-лав .килсэсинин Тамбов ар-пмрдаринаэ сахланылан XV1 эерэ аил сэнэдлэриндэ ады 'ТЙ1!Гл^Г?«душменлэр» о заман вэ о }ерЯЗЧалныз моло канлар ола билэрди. Демэли, молокан ичмалары бурада православлардан чох-чох эв вел мевчуд олмушлар вэ бе-лэликлэ. онларын тарихи даЬа гэдимдир. Молоканлар езлэрини рус caJыpлap. Бу. илк невбэде онларын дини нэгмэлэринин мелоди]аларында, палтарла-рында, узлэриндэ, характер-лэриндэ езуну бурузэ верир Бир дэ ки... молоканлар га] нар рекионлардан адэтэн Иа ра кедирлэр? Руси]а]а—Там бов вила]этинэ. Тула]а, Омска. Саратова. Р]азана... Бэс Ьансы дялдэ дуа едир оху ]урлар? Рус дилиндэ. Тэкчэ AзэpoaJчaндa ]ох, узаг Ка лифорни]ада да... Лакин дин лэри а]рыдыр. православ кил-сэсини, килеэ а]инлэрини вэ мэрасимлэрини радд едир Ьэр ]ердэ мевчуд олан вэ бутун чанлылара душунчэ верен «руЬ-АллаЬа* е’тигад Кестэрирлэр. Би6ли]аны «ин сан руЬунун тэдричэн ]уксэл-мэси вэ АллаЬы дэрк етмэк Ьаггында илаЬи Ьека]эт» кими баша душурлэр. Ибадэт заманы Библи]адан псалом-лар — дини нэгмэлэр оху-]урлар. Молоканчылыг феодал тэЬ-кимчилик системинин беЬра-ны шэраитиндэ килеэ эле,]-Ьинэ кэндли Ьэрэкатынын формаларындан бири кими ]а-ранмышдыр. Рзсми килсэ]э гаршы чыхдыгы учун чар Ье-Кумэти молоканлары тэ гиб Втмищдир. Окт]абр чеврили-шиндэн сонра молокан тэри-гэти дагылмага башламыш-дыр. Инди молоканлар эса-сэн Азэрба]чанда вэ Курчус-танда, Укра^ада вэ ©збэкис-ганда, Ставропол диЗарында вэ Тамбов вила]этиндэ, Си-бирдэ вэ Узаг Шэргдэ ]аша* ]ырлар Молоканлар Азэрба]чана XIX эсрин эввэллэриндэ суркун едилмншлэр. Анча* молоканлар бизим торпагда Ьеч бнр мэКдуд*^этэ вэ сыхыш-дырима]а мэ’руз галмамыш-лар, бу кун дэ Чэлилабад, Шамахы. Не1ча], Исма]ыллы Кэдабэ]. Губа, Хызы ра1он ларЬнда вэ дикэр белкэ.тэ римиздэ динч, раЬат ]аша.мзг-дадырлар. Мэмфур гоншула* рымызын Гарабагда терзт диклэри Ьадисэлэр бэ'зилэри-ни ресьублвкамыздаи чых-мага мэчбур етмиш, амма чоху тез дэ кери га]ытмыш-дыр. Белэлэриндэн бири дэ Матве]ин кичик гардашы Ти-мофе] олуб. Кэнарда башы даш дан-дата дэ]эндэн сонра о, кор-пешман Алтыагача ден-муш вэ алты а] эввэл вэфат ет мишдир. — Сон сеалэрнни мэнэ де-дн, — Матве] билдирир. — Бу тогшагын гэдрини билин. Азэрба]чан биз*« дэ Ваггэни. мнздир ону душмэндэн гору* маг бизим дэ борчумуздур. Алтыагачда ]зша]ан дохеа-на гэдэр молокан аилэсиидэ Ьамы бела душунур. Барнз 9СЭД0В, «Халг гээетн»нни нухбярн. ;