Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 12, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 12 ДЕКАБР 1991-чм ИЛ. -+■ Mí 244АЗЭРБ A J4AH РЕСПУБЛИК АСЫНД А МУЛКИПЭТ h АГГЫН ДААзэрбаЗчан Республикасынын ,г I Б0ЛМЭ. УМУ МИ МУДДЭАЛАР Маддэ 1. МулкнНэт Ьу-гугу 1. АзэрбаЗчан РеспублиЬ касында мулкиЗЗэт Ьугугу АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилиЗиндэ нэ-зэрдэ тутулмуш гаЗдада вэ шэртлэрлэ japaHbip. 2. МулкиЛэтчи езунэ мэх-сус эмлака ез мулаЬизэсинэ керэ саЬиблик, он дан • исти-фадэ вэ онун барэсиндэ сэ-рэкчам Ьугугуна маликдир. МулкйЛэтчи эмлака са* Ьиблик, ондан истифадэ вэ онун барэсиндэ сэрэнчам сэ-лаЬиЗЗэтлэрини башга шэхсэ верэ билэр, эмлакдан киров ними вэ Ja башга усулла истифадэ едэ билэр, ез эмла-кыны мулкиЗЗэт кими вэ ja идарэ етмэк учун башга шэхсэ верэ билэр, Ьабелэ ез эм-лакы барэсиндэ гануна зидд олшЗан истэнилэн Ьэрэкэт-лэри етмэк HXTHjapbiHa I маликдир. МулкиЗЗэтчи эмлак дан Ьэр Ьансы саЬибкарлыг фэалиЗЗэти вэ ja ганунла га-даган едИймэмиш байга фэ-алиЗЗэт учун истифадэ едэ билэр. 3. Эмлакдан тэсэрруфатвэ |дикэр мэгсэдлэрлэ истиф|а-дэ едилмэсинин нэтичэлэри (мэЬсул вэ кэлир) — ганун-да вэ ja мугавилэдэ башга ha л нэзэрдэ г тутулмаЗыбса бу эмлакын мулкиЗЗэтчи-синэ мэхсусдур. 4. МулкиЛэтчинин ихтиь Зары вардыр ки, она мэх-сус мулкиЛэт ьугугуну he-1ата кечирэркэн вэтэндаш-ларын эмэЗиндэн истифадэ етмэк Ьаггында онларла АзэрбаЗчан республикасынын вэ Нахчыван Мухтар республикасынын ганунвери-чилик актларында нэзэрдэ тутулмуш шэртлэрлэ вэ пэд-лэрдэ мугавилэлар багласын. 5. АзэрбаЗ'чан РеспублИ-касынын вэ Нахчыван Мухтар Республикасынын га-нунверичилик актларында нэзэрдэ тутулмуш Ьалларда. шэртлэрлэ вэ Ьэдлэрдэ мул* киЗЗэтчинин узэринэ онун эмлакындан дикэр щохсла-рин мэЬдуд шэкилдэ истифадэ етмэсинэ Зол вермэк вэзифэси гоЗула билэр. 6. МулкиЗЗэт... Ьугугунун ЬэЗата кечирилмэси этраф муЬитэ зарэр вурмамалы, вэтэндашларын, MYdC,<:!^T Лэрин, идарэлэрин, тэшкиу латларын вэ девлэтин Ьугуг-ларыны вэ ганунла горунан мэнафелэрини поЬмамалы-дыр. Маддэ 2. АзэрбаЗчан Республикасынын мулкиЗЗэт ганунвернчнлиЗн 1. АзэрбаЗчган Республик касында мулки>3эт мунаси-бэтлэри АзэрбаЗчан Респуб-ликасынын ганунлары илэ вэ онлара мувафиг сурэтдэ гэбул едилэн норматив акт-ла|рла, девлэтлэрарасы муга-вилэлэрлэ, Ьабелэ Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунверичилиЗи илэ, Зерли халг депутатлары со-ветлэринин ез сэла!шлэтлэ-ри дахилиндэ гЛбул етдик-лэри актларла тэнзимлэнир. 2. Тарих вэ мэдэниЗЗэт абидэлэри узэриндэ мулкиЗ-Зэт Ьугугунун ЬэЗата кечи(-рилмэси    хусусиЗЗэтлэри АзэрбаЗчан Республикасынын хусуси ганунверичилиЗи илэ муэЗЗэн едилир. Елм, эдэбиЗЗат вэ инчэсэ-нэт эсэрлэри Заратмаг, ихти-ралар вэ кэшфлэр етмэк, сэ-мэрэлэшдирмэ тэклифлэри вермэИ, сэнаЗе нумунэлэри, програм васитэлэри вэ дикэр интеллектуал мулкиЗЗэт обЗектлэри Ьазырламаг вэ бунлардан истифадэ етмэк саЬэсиндэ мунасибэтлэр му-эллифлик Ьугугу вэ мулки ганунверичилиЗин башга акт-лары илэ, Ьабелэ Ьекумэт-лэрарасы сазишлэрлэ тэнзимлэнир. Маддэ 3. МулкиЗЗэт Ьу-гугунун обЗектлэри Торпаг, JepHH тэки, дахи-ли сулар вэ эрази су лары, гитэ шелфи, Ьава Ьевзэси, биткилэр вэ ЬеЗванлар алэ-ми, муэссисэлэр, эмлак ком-плекслэри, биналар, гургу-лар, аваданлыг, хаммал вэ материаллар, пуллга^, гиЗ-мэтли кагызлар, истеЬсал тэ’Зинатлы. сосиал, мэдэни вэ башга тэ’Зинатлы дикэр эмлак, интеллектуал вэ japa-дычы эмэЗин мэЬсуллары мулкиЗЗэтдэ ола билэр. МаДдэ 4. МулкнЗЗэт Ьугугунун субЗектлэрн. МулкнЗЗэт формалары 1. АзэрбаЗчан Республика-сында мулкиЗЗэт Ьугугунун субЗектлэри АзэрбаЗчан Рес-публикасы, Нахчыван Мухтар Республикасы, Зерли халг депутатлары советлэри, коллектив муэссисэлэр (коопа-ративлэр. сэЬмдар чэмиЗЗэт-лэрИ. тэсэрруфат ортаглыг-лары вэ тэсэрруфат ассоси-асиЗалары. ичарэ муэссисэ-лэри), ичтимаи бирликлэр вэ дини тэщкилатлар, вэтэндаш- АзэрбаЗчан Республика-ja мулкиЗЗэт девлэт мул-этй, коллектив мулкиЗЗэт вэ хусуси мулкиЗЗэтдон ыба-рэтдир. АзэрбаЗчан Республикасынын вэ башга девлэт-лэрин вэтэндашларынын вэ Ьугуги шэхслэринин мулкиЗ-Зэтиндэ олан эмлакын бир-лэшдирилмэсинэ. бунун эса-сында мулкиЗЗэтин гврышыг формасынын Зарадылмасы-на АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилиЗи илэ муэЗЗэн едилмиш Ьэдлэрдэ Зол верилир. Гарышыг мулкиЗЗэтин нову ез вэсаитини бирлэшдирэн саЬиблэрин статусу илэ муэЗЗэн едилир.. 3. АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилиЗи илэ муэЗЗэн едилмиш Ьэдлэр-дэ онун эразисиндэ харичи девлэтлэрин, онларын Ьугу-ги шэхслэринин вэ вэтэндашларынын, беЗнэлхалг тэш-килатларын мулкиЗЗэтинэ Зол верилир. 4. Девлэт мулкиЗЗэтин мух-тэлиф формаларынын инки-шафы учун шэраит Зарадыр вэ онларын мудафиэсини тэ’-мин едир. МулкиЗЗе т Ьугугу-нун ЬэЗата кечирилмэсиндэ мулкиЗЗэт формасындан асы-лы олараг мэЬдудиЗЗ^т^эрэ вэ За устунлуклэрэ Зол ве-рилмир. Маддэ 5. ЭшЗа Ьугуг-лары 1. Ганунда муэЗЗэн едилмиш Ьалларда вэ Ьэдлэрдэ мулкиЗЗэтчи эмлака саЬиб-лик, ондан истифадэ вэ онун барэсиндэ сэрэнчам Ьугугла-рыны башга шэхслэрэ верэ билэр, бу шэхслар Ъэмин Ъу-гуглары ганунун вэ За мул-киЗЗэтчинин нэзэрдэ тутдугу Ъэдлэрдэ ЪэЗата кечирирлэр. АзэрбаЗчан Республикасынын вэ Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунве-ричилик актларында башга Ьал нэзэрдэ тутулмаЗыбса, мулкиЗЗэтчинин эмлакындан кестэрилэн шэртлэрлэ тэсэрруфат вэ За башга мэгсэдлэрлэ истифадэ едэн шэхслэрин 11угуг вэ мэнафелэринин му-дафиэси учун онлара да мулкиЗЗэтчи илэ еЗни тэ'минат-лар верилир. 2. МулкиЗЗэтчи она мэх-сус олан эмлакы З^ратдыгы муэссисэЗэ там 'тэсэрруфат-чылыг сэлаЪиЗЗэти илэ тэИ-ким едэ билэр. Муэссисэ она тэЗшим едилмиш эмлак узэриндэн там тэсэрруфатчылыг сэлаЬиЗЗэ-тини ЬэЗата кечирэрэк, кестэрилэн эмлака саЬиблик, ондан истифадэ вэ онун барэсиндэ сэрэнчам Ъугугуна маликдир, Ъэмин эмлак узэриндэ гануна зидд олмаЗан истэнилэн Ьэрэкэтлэри едэ билэр. Экэр ганунверичилик актларында, Захуд муэссисэ илэ мулкиЗЗэтчи арасын-да багланмыш мугавилэдэ башга Ъал нэзэрдэ тутулмаЗыбса, мулкиЗЗэт Ъугугу нор-малары там тэсэрруфатчылыг сэлаЬиЗЗэтинэ дэ тэтбиг олунур. - МулкиЗЗэтчи вэ За онун эз эмлакыны идарэ етмэк учун вэкил етдиЗи шэхслэр м\эс-сисэ Заратмаг, онун фэалиЗ-Зэт мэгсэдлэрини муэЗЗэнлэш-дирмэк, ону Зенидэн тэшкил етмэк вэ лэгв етмэк мэсэлэ-лэрини гануна вэ тэ’сис сэ-нэдлэринэ мувафиг сурэтдэ Ьэлл едир, е’тибар олунмуш эмлакын сэмэрэли ишлэдил-мэсинэ вэ саламеГглыгына нэ-зарэт едирлэр. МулкиЗЗэтчи илэ муэссисэ арасында багланмыш му-гавилэЗэ эсасэн мулкиЗЗэтчинин муэссисэЗэ вердиЗи эмлакдан истифадэ олунуасын-лан кетурулэн мэнфээтин бир Ьиссэсини муэЗЗэн едилмиш мэблэгдэ алмага ихти-Зары вардыр. Бу паЗын му- эЗЗэнлэшдирилмэси заманы Заранан мубаЬисэлэр мэЬкэ-мэ, г,рбитраж мэЪкэмэси вэ За мунсифлэр мэЬкэмэси тэ-рэфиндэн Ьэлл едилир. 3. МулкиЗЗэтчинин вэсаи-ти илэ малиЗЗэлэшдирилэн девлэт муэссисэсинэ вэ башга муэссисэЗэ онун .тэЬким етдиЗи эмлак Ьэмин муэсси-сэнин оператив идарэсиндэ олур. Бу муэссисэ эмлака саЬиблик, ондан * истифадэ вэ онун барэсиндэ сэрэнчам Ьугугларынын ганунла му-эЗЗэнлэшдирилмиш Ьэдлэр-дэ вэ гаЗдада, ез фэалиЗЗэт мэгсэдлэринэ, мулкиЗЗэтчинин тапшырыгларына вэ эмлакын тэ’Зинатына мувафиг сурэтдэ' ЬэЗата кечирир. АзэрбаЗчан Республикасынын вэ Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунве-ричилиЗиндэ башга Ьал нэзэрдэ тутулмаЗыбса, муэссисэЗэ тэЬким олунмуш эмлакын мулкиЗЗэтчисинин ихти-Зары вар ки, бу эмлакы кери кетурсун, Захуд Заратдыгы дикэр Ьугуги шэхслэр арасында ез мулаЬизэсинэ керэ Зенидэн белушдурсун. -    4. МулкиЗЗэтчинин разы- лыгы илэ саЬибкарлыг фэалиЗЗэти кестэрэн муэссисэ-(Лэр АзэрбаЗчан Республикасынын вэ Нахчыван Мухта(р Республикасынын ганунвери-чилиЗиндэ нэзэрдэ тутулмуш Ьалларда бу чур фэалиЗЗэтин кэлири вэ Ьэмин кэлир Ье-сабына элдэ едилэн эмлак барэсиндэ мустэгил сэрэнчам вермэк hyryry газаныр- лар. Маддэ 6. МулкиЗЗэт Ьу-гугуна хитам верилмэси АзэрбаЗчан Республикасынын вэ Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунверичилик актларында нэзэрдэ тутулмуш Ьалларда вэ raj-дада мулкиЗЗэтчинин еЬдэ-ликларн узрэ эмлакын тутул-масындан башга, Ьеч бир Ьалда мулкиЗЗэт Ьугугуна мулкиЗЗэтчинин ирадэси зид-динэ хитам верилэ билмэз. Тэбии фэлакэт, гэза, епи-демиЗа, епизоотиЗа Ьалла-рында вэ дикэр бу чур Ьалларда чэмиЗЗэтин хеЗринэ олараг девлэт ЬакимиЗЗэти органларынын гэрарлары-на эсасэн эмлак ганунверичилик актлары илэ гоЗулмуш гаЗдада вэ шэртлэрлэ, му-вэггэти вэ Ja даими ола^эаг мулкиЗЗэтчинин элиндэн алы-на билэр, бу заман она ja эмлакын дэЗэри едэнилмэли-дир (Ьэчз), За да элдэн чых-мыш фаЗданын (бэЬрэнин) мэблэги. Ганунверичилик актларында нэзэрдэ тутулмуш Ьалларда эмлак мулкиЗЗэтчидэн чи-наЗэт терэдилмэсинэ вэ ja дг.кэр Ьугуг позунтусуна ко-p. санксиЗа шэклиндэ мэЬ-кэмэнин, арбитраж мэЬкэмэ-синин вэ ja сэлаЬиЗЗэтли башга девлэт органынын (вэзифэли шэхсин) гэрары илэ алына (мусадирэ едилэ) билэр. Маддэ 7. МулкиЗЗэтчинин эмлакына едэмэннн Зе* нэлдилмэси 1. МулкиЗЗэт вэ ja там тэсэрруфатчылыг сэлаЬиЗЗ^ ти эсасында Ьугуги шэхсэ м^хсус олан Ьэр Ьансы эмлака Ьугуги шэхсин. еЬдэлик-лэри узрэ едэмэлэр Зенэл-дилэ билэр. Девлэт муэссисэси вэ ja башга муэссисэлэр еЬдэлик-лэр учун ез сэрэнчамында-кы пул вэсаити илэ чаваб-деЬдир. Девлэт муэссисэси-нин вэ ja башга муэссисэнин сэрэнчамында вэсаит чатыш-мадыгда онун еЬдэликлэри учун мувафиг эмлакын мул-киЗЗэтчиси мэс’улиЗЗэт дашы-Зыр. 2. Бу ганунда, АзэрбаЗчан Республикасынын вэ Нахчыван Мухтар Республикасы-* нын башга ганунверичилик актларында, Захуд Ьугуги шэхсин тэ’сис сэнэдлэрин-дэ нэзэрдэ тутулмуш пал-дардан с'аваЗЫ, мулкиЗЗэтчи вэ За Ьугуги шэхсин тэ’сис-чиси онларын Заратдыгла-ры Ьугуги шэхслэрин еЬдэликлэри учун чавабдеЬ де-Зилдир, Ьугуги шэхс исэ мулкиЗЗэтчинин вэ За тэ!сисЧи-нин еЬдэликлэри учун чавабдеЬ деЗилдир. 3. Вэтэндашлар ез еЬдэликлэри учун онлара мулкиЗЗэт Ьугугу эсасында мэхсус олан эмлак илэ чавабдеЬ-дирлэр. Вэтэндашларын кредитор-ларын тэлэблэри илэ едэмэ-нин Зенэлдилэ билмэдиЗи эм-лакынын сиЗаЬысы Азэ1рбаЗ-чан Республикасынын Мулки Просессуал ^Мэчэллэси илэ муэЗЗэн едилир. 4. МулкиЗЗэтчилэрин девлэт гаршысында еЬдэликлэ-. ри узрэ борчун, о чумлэдэн -будчэЗэ едэнишлэр узрэ борчун геЗд-шэртсиз тутул-масына . АзэрбаЗчан Республикасынын вэ Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунверичилик актларында нэзэрдэ тутулмуш Ьалларда Зол верилир- МулкиЗЗэтчи белэ едэмэ Ьаггында гэ-рарла разылашмадыгда мэЬ-кэмэЗэ вэ За арбитраж мэЬ-кэмэсинэ иддиа илэ мурачи-эт едэ билэр. Маддэ 8. АзэрбаЗчан Республикасынын Ьудудла-рындан -кэнарда мулкиЗЗэт АзэрбаЗчан Республикасынын башга елкэлэрдэки девлэт, кооператив эмлакына, онун ичтимаи бирликлэринин вэ дини тэшкилатларынын, Ьабелэ вэтэндашларынын эмлакына саЬиблик, ондан истифадэ вэ онун бЭ(РЭСИНДЭ сэрэнчам шэртлэри вэ гаЗда-сы мулкиЗЗэтин олдугу девлэтлэрин ганунлары илэ, Ьабелэ багланмыш сазишлэрлэ вэ беЗнэлхалг Ьугуг нор-малары илэ муэЗЗэн едилир. она нчарэЗэ вермэЗи вэ За ону коллектив, Jaxyfl хусуси мулкиЗЗэт Ьугугуна эсасла-нан башга муэссисэЗэ чевир-мэЗи тэлэб етсин. 3. Девлэт вэ Ja бэлэдиЗЗэ мулкиЗЗэти олан вэ мулкиЗЗэтчи тэрэфиндэн девлэт вэ За бэлэдиЗЗэ будчэсиндэки идарэЗэ тэЬким едилмиш эмлак Ьэмин идаренин оператив идарэсиндэ олур. Маддэ 13. Девлэт вэ бэлэдиЗЗэ эмлакыньга девлэт-сизлэшдирилмэси вэ хусуси* лэшдирилмэси Девлэт вэ За бэлэднЯэ мулкиЗЗэтиндэ олан муэссисэлэр. эмлВк комплекслэри, биналар, гургулар вэ башга эмлак АзэрбаЗчан Республикасынын вэ Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунверичилик актлары илэ, халг депутатлары советлэринин ез сэлаЬиЗЗэтлэрн дахилиндэ гэбул етдиклэри актларла гоЗулмуш гаЗдада вэ шэртлэрлэ вэтэндашларын вэ Ьугуги шэхслэрин хусуси мулкиЗЗэтинэ чеврилэ билэр. Ill Б0ЛМ0. КОЛЛЕКТИВ МУЛКИЛЭТ ЬУГУГУ II Б0ЛМЭ. Д0ВЛЭТ МУЛ кии ЭТИ ЬУГУГУ Маддэ 9. Девлэт мулкиЗЗэти Ьаггында умуми муд-дэалар 1. АзэрбаЗчан Республикасынын девлэт мулкиЗЗэти АзэрбаЗчан халгына мэхсусдур. Нахчыван Мухтар Республикасынын девлэт мулкиЗЗэти АзэрбаЗчан Республикасынын девлэт мулкиЗЗэтинэ дахилдир. 2. АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин гэрары илэ онун девлэт мулкиЗЗэти-нин бир Ьиссэси Зерли девлэт ЬакимиЗЗэти органларынын мулкиЗЗэтинэ верилэ би-лэо (бэлэдиЗЗэ мулкиЗЗэти). 3. Девлэт эмлакы барэсиндэ сэрэнчам верилмэсини вэ онун идарэ едилмэсини мувафиг халг депутатлары советлэри вэ онларын вэкил етдиклэри девлэт органлары АзэрбаЗчан республикасынын мэнафеЗинэ зидд олмз-дан ЬэЗата кечирирлэр. 4. Бу ганунун муддэалары башга девлэтлэрин АзэрбаЗчан Республикасы эразисин-дэки биркэ вэ девлэт мулкиЗЗэтинэ дэ тэтбиг едилир. Маддэ 10. Девлэт мулки! 3 эти Ьугугунун обЗектле- Ри    *    и 1. Республика эразиси Ьу- дудларында торпаг, Зерин тэки, дахили сулар вэ эрази сулары, гитэ шелфи, биткилэр вэ ЬеЗванлар алэми, Ьава Ьевзэси АзэрбаЗчан Республикасынын мустэсна мул-киЗЗэтидир. АзэрбаЗчан Республикасы торпагы ез вэтэндашларынын хусуси мулкиЗЗэтинэ верэ билэр. 2 АзэрбаЗчан Республикасы онун эразисинэ бити-шик Хэзэр дэнизи игтисади зонасынын еЬтиЗатларына беЗнэлхалг Ьугугла тэсдиг едилмиш Ьэдлэрдэ саЬиблик, онлардан истифадэ вэ онларын барэсиндэ сэрэнчам Ьугугуна маликдир. • 3. АзэрбаЗчан Республикасынын ССРИ-дэ Зарадыл-мыш эмлакда, о чумлэдэн алмаз вэ вал]ута фондла-рында, гызыл еЬтиЗатында ез паЗы узэ,риндэ мулкиЗЗэт Ьугугу вардыр. 4. АзэрбаЗчан Республикасынын эразисиндэ олан бу-тун халг тэсэрруфаты саЬэ-лэринин муэссисэлэри, енео-кетика, нэглиЗЗат вэ раби-тэ шэбэкэлэри (системлэри), девлэт мэнзил фонду, девлэт идарэлэринин эмлакы, мэдэни сэрвэтлэр вэ тарих абидэлэри, инфраструктур обЗектлэри, о чумлэдэн курорт-турист тэ’Зинатлы оо-Зектлэр, девлэтин вэсаити Ьесабына Зарадылмыш дикэр эсас фондлар. девлэт банклары, малиЗЗэ вэ кредит еЬтиЗатлары, гиЗмэтли кагызлар вэ суверен девлэт кими АзэрбаЗчан* Республикасынын гаршысында дуран вэзифэлэри ЬэЗата кечнрмэк учун лазым олан дикэр эмлак АзэрбаЗчан Республикасынын девлэт мулкиЗЗэтинэ аиддир. 5. АзэрбаЗчан Республикасынын девлэт малиЗЗэ еЬтиЗатлары Ьесабына Зара-дЬшмыш вэ башга девлэтлэрин эразисиндэ Зерлэшэн муэссисэлэр вэ За онларын Ьиссэлэри дэ АзэрбаЗчан Республикасынын девлэт мулкиЗЗэтидир. Маддэ 11. БэлэдиЗЗэ мулкиЗЗэти 1. БэлэдиЗЗэ мулкиЗЗэтиндэ Зерли девлэт ЬакимиЗЗэти вэ Зерли езунуидарэ органларынын эмлакы, Зерли буд-чэнин вэ будчэдэнкэнар фондларын вэсаити, мэнзил фонду, мэнзил фонду евлэ-риндэки геЗри-ЗашаЗыш отаг-лары, муЬэндис инфраструктуру обЗектлэри (су кэмэри-канализасиЗа тэсэрруфаты, истилик тэчЬизаты, елек-трик тэчЬизаты, газ тэчЬизаты, шэЬэр електрик нэг-лиЗЗаты гургулары вэ шэбэкэлэри,- баЗыр абадлыг обЗектлэри), истеЬлакчылара билаваситэ коммунал хид-мэтлэр кестэрэн вэ халг депутатлары советлэринин эразисиндэ олан дикэр об-Зектлэр ола билэр. 2. Кэнд тэсэрруфаты, ти-чарэт, мэишэт хидмэти, нэглиЗЗат, сэнаЗе, тикинти муэссисэлэри вэ дикэр муэссисэлэр, эмлак комплекслэри, халг тэЬсилц, мэдэниЗЗэт, сэЬиЗЗэ муэссисэлэри вэ ин-зибати-эрази гурумлары-нын игтисади вэ сосиал ин-кишафы учун лазым олан башга эмлак бэлэдиЗЗэ мулкиЗЗэтиндэ ола билэр. 3. Лерли девлэт ЬакимиЗЗэти органлары онларын мулкиЗЗэтиндэ олан эмлакын Ьугуги режимини АзэрбаЗчан Республикасынын ганун-веричили}инэ мувафиг* сурэтдэ муэЗЗэн едирлэр. 4. Лерли девлэт ЬакимиЗ-'Зэти органларынын сэрэнча-мындакы обЗектлэри, АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилиЗиндэ нэзэрдэ тутулан • Ьаллар истисна ол-магла, Ьэмин органларла ра-зылашдырмадан езкэнинки-лэшдирмэк, кетурмэк вэ Зе-нидэн белушдурмэк гадаган-дыр. Маддэ 12. Девлэт вэ бэлэдиЗЗэ муэссисэлэри вэ идарэлэринин эмлакы 1. Девлэт вэ За бэлэдиЗЗэ мулкиЗЗэти олан, девлэт вэ За бэлэдиЗЗэ муэссисэсинэ тэЬким едилмиш эмлак там тэсэрруфатчылыг сэлаЬиЗ-Зэти илэ муэссисэЗэ мэхсусдур. 2. Девлэт вэ За бэлэдиЗЗэ эмлакынын идарэ олунмасы учун вэкил едилмищ орган девлэт вэ За бэлэдиЗЗэ муэс-сисэсинин Зенидэн тэшкил олунмасы, Захуд лэгв едил-мэси Ьаггында гэрар гэбул етдикдэ, муэссисэ игтидар-сыз (муфлис) Ьесаб едилди-Зи Ьаллар истисна олмагла, эмэк коллективинин ихтиЗа-ры вардыр ки, муэссисэни Маддэ 14. Коллектив мулки]]эт Ьугугу Ьаггында умуми муддэалар 1. Коллектив мулкиЗЗэт Ьугугу эмлака еЗни заманда саЬиблик, ондан истифадэ вэ онун барэсиндэ сэрэнчам саЬэсиндэ коЛлективин (шэхс* лэр групунун) ганунла горунан Ьугугларынын мэчмусу- дур. Эмлак Ьэр бир мулкиЗЗэтчинин najbi мэ’лум олмагла (паЗлы мулкиЗЗэт), Захуд мэ’лум олмамагла (биркэ мул*. киЗЗэт) коллектив мулкиЗЗэт Ьугугу эсасында мэхсус ола билэр. 2. Коллектив мулкиЗЗэтэ Ьугуги шэхслэр олан коллектив вэ ичарэ муэссисэлэ-ринин, кооперативлэрин, сэЬмдар чэмиЗЗэтлэринин, тэсэрруфат ортаглыглары вэ тэсэрруфат ассосиасиЗалары-нын, Ьэмкарлар иттифагы тэшкилатларынын вэ башга ичтимаи вэ дини тэшкилат-ларын, вэтэндашларын бир-лик вэ ичтимаи Ьэрэкатла-рынын мулкиЗЗэти аиддир. 3. Коллектив мулкиЗЗэт девлэт эмлакынын ганунла гоЗулмуш гаЗдада мулкиЗЗэт кими коллективлэрэ верилмэси, Ьугуги шэхслэрин ез вэсаити, ]ахуд борч алдыг-лары вэсаит Ьесабына эмлак }арадылмасы вэ ja элдэ едил-мэси Ьесабына эмэлэ кэлир. 4. Коллектив мулкиЗЗэтдэ олан эмлака саЬиблик етмэк, ондан истифадэ етмэк вэ онун барэсиндэ сэрэнчам вермэк бутун мулкиЗЗэтчилэ-рин разылыгына эсасланыр, разылыг олмадыгда исэ мэ-сэлэ мулкиЗЗэтчилэрдэн Ьэр Ьансы биринин иддиасы илэ мэЬкэмэ, арбитраж вэ Ja мунсифлэр мэЬкэмэси тэрэфиндэн Ьэлл едилир. 5. Коллектив мулюШэтдэ-ки naj кэнар шэхсэ сатылар-кэн бу najbi ал маг учун ус-тунлук Ьугугу АзэрбаЗчан Республикасынын вэ Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунверичилиЗи вэ Ьугуги шэхсин низамнамэси илэ гоЗулмуш гаЗдада вэ шэртлэрлэ коллектив мулкиЗЗэтин галан иштиракчыла-рына верилир. М а д д • 15. Муэссисэнин мулкиЗЗэти Эмлак мулкиЗЗэтчилэри кими Зарадылан вэ Ьугуги шэхслэр саЗылан тэсэрруфат чэ-миЗЗэтлэри вэ ортаглыглары. кооперативлэр, коллектив муэссисэлэр вэ башга муэссисэлэр иштиракчылар тэрэфиндэн онлара эманэтлэр вэ башга Ьаглар шэклиндэ ве-рилэн эмлак узэриндэ, Ьабелэ ез саЬибкарлыг фэалиЗЗэти нэтичэсиндэ алдыглары вэ ганунла Зол верилэц бащ-га эсасларла элдэ етдиклэри эмлак узэриндэ myhkhJJ9t Ьугугуна маликдирлэр. СэЬмдар чэмиЗЗэтлэри Ьэм дэ сэЬмлэрин сатышындан элдэ етдиклэри вэсаитин мулкиЗЗэтчилэри саЗылырлар. Маддэ 16. СаЬибкар бирлиЗинин мулкиЗЗэти 1. Ьугуги шэхс саЗылан тэсэрруфат чэмиЗЗэтлэринин вэ ортаглыгла^ынын, коллектив муэссисэлэрин вэ ичарэ муэссисэлэрин, кооперативлэрин вэ башга Ьугуги шэхслэрин саЬибкар бирлиЗи (консернлэр, ассоси-асиЗалар, саЬэлэрарасы ре-кионал бирликлэр вэ башга бирликлэр) иШтиракчылар тэрэфиндэн кенуллу сурэтдэ онун мулкиЗЗэтинэ верилэн, Ьабелэ саЬибкар бирлиЗинин фэалиЗЗэти нэтичэсиндэ элдэ едилэн эмлак узэриндэ мулкиЗЗэт Ьугугуна маликдирлэр. 2. СаЬибкар бирлиЗи иш-тиракчыларынын бирлиЗэ да-хил олмаЗан эмлакы узэриндэ бирлиЗин мулкиЗЗэт Ьугугу Зохдур. 3. СаЬибкар бцрлиЗинин фэалиЗЗэтинэ хитам верил-дикдэн сонра галан эмлак бирлиЗэ дахил олмуш муэссисэлэр вэ тэшкилатлар ара- - сында белушдурулур. Маддэ 17. ичтимаи бнр- лнклэрин мудинЗЗэти 1. Ьугуги шэхслэр саЗылан ичтимаи бирликлэрин мулкиЗЗэтиндэ биналар* т»р килилэр, мэнзил фонду, аваданлыг, инвентар, мэдэни»» маариф вэ сагламлыг тэ’Зинатлы эмлак, пул вэсаити, сэЬмлэр. дикэр гиЗмэтли кагызлар вэ онларын низамна-мэлэриндэ нэзэрдэ тутулмуш фэалиЗЗэтин мадди тэ’мина-ты учун зэрури саЗылан башга эмлак ола билэр. Ичтимаи бирликлэр саЬибкарлыг фэалиЗЗэтилэ мэшгул ола билэрлэр, бу фэалиЗЗэти ЬэЗата кечирмэк мэгсэди-лэ муэссисэлэр вэ низамна-мэ вэзифэлэрини Зеринэ }е-тирмэк учун зэрури олан Ьэдлэр дахилиндэ башга-эмлак Зарада вэ ала билэрлэр. 2. Ичтимаи бирликлэр тэрэфиндэн Зарадылан, ]ахуд элдэ едилэн, Ьугуги шэхс-лэо олан муэссисэлэр вэ ида-рэлэр езлэринэ тэЬким едилмиш эмлак узэриндэ там тэсэрруфат сэлаЬиЗЗэтинэ вэ За опе»ратив идарэетмэ Ьугугуна маликдирлэр. 3. Ичтимаи бирлик лэгв едилдикдэ галан эмлак буд-чэ. банклар вэ башга креди-торлар илэ Ьагг-Ьесабдан сонра бирлиЗин низамнамэ-синдэ нэзэрдэ тутулан мэг-сэдлэрэ Зенэлдилир. М а д д э 18.    Фрнд- ларынын вэ башга ичтимаи фондларын мулкиНэти 1. Ьугуги шэхслэр саЗылан хеЗриЗЗэ фондлары вэ башга ичтимаи фондлар ез низамнамэлэриндэ нэзэрдэ тутулан фэалиЗЗэти ЬэЗата кечирмэк учун тэ’сисчилэрнн онлара вердиклэри эмлак узэриндэ мулкиЗЗэт Ьугугуна маликдирлэр. ХеЗриЗЗэ фондлары вэ башга ичтимаи фондлар тэсэрруфат фэалиЗЗэтиндэн элдэ етдиклэри кэлирлэр дэ дахил олмагла ез вэсаитлари илэ алдыглары вэ За Заратдыгла-ры эмлак узэриндэ. Ьабелэ вэтэндашлар. Ьугуги шэхслэр вэ За девлэт тэрэфиндэн верилэн, ганунун Зол вердиЗи башга эсасларла алынан эмлак узэриндэ мулк^Зэт Ьугугуна маликдирлэр. Онлар ез мулкиЗЗэтиндэ олан эмлакдан истифадэ Ьаггында Ьесабатлары Ьамынын та-ныш олмасы учун дэрч едирлэр. 2. ХеЗ(риЗЗэ фондлары вэ башга ичтимаи фондлар Ьу-. гуги шэхс саЗылан .муэссисэ вэ идарэлэр Заратдыгда бэ. За алдыгда, Ьабелэ хеЗриЗЗэ фонду вэ За башга ичтимаи фонд лэгв едилдикдэ бу ганунун 17-чи маддэсиннн мувафиг сурэтдэ 2 вэ З-чу бэндлэриндэ нэзэрдэ тутулмуш муддэалар тэтбиг едилир. Маддэ 19. Дини тэшки-латларын мулкиЗЗэти 1. Ьугуги шэхслэр саЗылан дини тэшкилатларыя мулкиЗЗэтиндэ биналар, аЗин предметлэри, истеЬсал, сосиал Ьэ хеЗринэ тэ^инатлы об-Зектлэр, пул вэсаити вэ он-ларын фэалиЗЗэти учун зэрури саЗылан башга эмлак ола билэр. Дини тэшкилатларын ез вэсаитлэри Ьесабына алдыглары вэ За Заратдыглары. вэтэндашларын, тэшкилатларын багышладыгы вэ За девлэтин саЬиблиЗэ, истифадб-Зэ вэ сэрэнчама вердиЗи. Захуд ганунла Зол верилэн башга эсасларла алынмыш эмлак узэриндэ мулкиЗЗэт Ьугугу . вардыр. ' 2. Дини тэшкилатларын Ьугуги шэхслэр кими Заратдыглары муэссисэлэрин вэ идарэлэрин езлэринэ тэЬким едилмиш эмлак узэриндэ там тэсэрруфат сэлаЬрмэт Ьугугу вэ За оператив идарэетмэ Ьугугу вардыр. 3. Дини тэшкилат лэгв едилдиЗи Ьалда будчэ, банклар вэ башга кредиторлар илэ Ьагг-Ьесабдан сонра галан эмлак тэшкилатын ни-замнамэсиндэ нэзэрдэ тутулмуш мэгсэдлэрэ Зенэлдилир. дэ мустэсна Ьугуга маликдир. * 3. Вэтэндашын мулкиЗЗэти онун истеЬсалда нштира-кы вэ эмэк габилиЗЗэтиндэн башга чур истифадэ етмэси, ез тэсэрруфатыны идарэ етмэси. сапиокарлыг фэалиЗЗэти, вэрэсэлик узрэ вэ гануна зидд олмаЗан башга эсас-лДрла эмлак элдэ етмэси нэтичэсиндэ газанылан кэлир Ьесабына Зарадылыр вэ артырылыр. 4. Вэтандашын эмлака вэрэсэлик Ьугугу ганунла тэсдиг едилир вэ горунур. Маддэ 21. Вэтэндашын мулкиЯэт Ьугугунун об)ект-лера 1. Вэтэндашын мулкаи»» тиндэ ашагыдакылар ола билэр: — торпаг саЬалэри; — jaiuajbiiii евлэри, мэн-зиллэр, баглар, бар евлэри, гаражлар, ев тэсэрруфаты лэвазиматы вэ шэхси истеЬсал предметлэри; — пул вэсаити; — сэЬмлэр. истиграз вэ-рэгэлэри вэ башга гиЗмэтли кагызлар; — кутлэви информасиЗа васитэлэри; — маллар истеЬсалы, мэишэт хидмэти, тичарэт саЬэсиндэ, саЬибкарлыг фэалиЗ-Зэтинин башга сЛЬэсиндэ муэссисэлэр, эмлак комплекслэри, биналар, тикилилэр. аваданлыг, нэглиЗЗат васитэлэри вэ башга истеЬсал васитэлэри; — девлэт тэЬлукэсизлиЗи вэ Ja ичтимаи тэЬлукэсизлик мулаЬизэлэринэ, Захуд 6eJ-нэлхалг еЬдэликлэрэ керэ вэтэндаша мэхсус ола бнл-MdJdH эмлакын ганунверичилик актларында нэзэрдэ тутулан ajpbi-ajpbi невлэри истисна олмагла, истеЬсал, ис-теЬлак, сосиал, мэдэни вэ башга тэ’Зинатлы Ьэр Ьансы дикэр эмлак. 2. Вэтэндашын гануна вэ •Ja мугавилэЗэ yJryH олараг элдэ етдиЗи эмлакын мигда-ры вэ Ja дэЗарн мэЬдудлаш-дырылмыр. 3. Мэнзил, мэнзил-тикин-. ти. баг, гараж кооперативи- нин узву онун истиФадэсинэ верилмнш мэнзил, баг, баг еви, гараж вэ ja башга бина вэ Ja тикили учун езунун naj Ьаггыны тамамилэ вер-.дикдэн сонра бу эмлак узэриндэ мулкиЗЗэт Ьугугу га-. заныр. МулкиЗЗэтчи илэ мугавилэ узрэ вэ Ja онун вэрэсэсн си- фэтнлэ бу тикнлилэри вэ За биналары ез мулкиЗЗэти ки-мн элдэ едэн вэтэндаш вердиЗи эризэ эсасында мувафиг кооперативин узвлуЗунэ гэбул едилир. 4. Лерли халг депутатлары советлэринин девлэт. ич-тиман вэ мэнзил фондунун евиндэ мэнзил кираЗэ едэн шэхс вэ онун аилэ узвлэри мувафиг мэнзили, еви алмаг Золу илэ вэ За АзэрбаЗчан Республикасынын вэ Нахчыван “Мухтар. Республикасынын ганунверичилиЗиндэ нэзэрдэ тутулан башга эсасларла мулюфет кими элдэ етмэк ихтиЗарына маликдирлэр. 5. МулкиЗЗэтиндэ мэнзил, ЗашаЗыш евц. баг. гараж, башга биналар вэ тикилилэр олан вэтэндаш Ьэмин мулкиЗЗэт барэсиндэ ез истэЗинэ керэ сэрэнчам вермэк: бун-лары сатмаг, багышламаг, вэсиЗЗэт етмэк, нчарэЗэ вермэк, бунлар барэсиндэ гануна зидд олмаЗан башга эгд-лэр багламаг Ьугугуна маликдир. в. Вэтэндаш ез эмлакындан вэтэндашларын вэ Ьугуги шэхслэрин тэсэрруфат чэ-миЗЗэтлэринэ вэ ортаглыгла-рына, кооперативлэринэ, коллектив вэ башга муэссисэлэ-ринэ эмаиэт кими истифадэ едэрэк саЬибкарлыг фэалиЗЗэти кестэрз билэр. 7. Вэтэндаш Ьугуги шэхс Заратмадан ез мулкиЗЗэтиндэ олан эмлакдан саЬибкарлыг» фэалиЗЗэти учун истифадэ едэ билэр. * 8. Вэтэндаш эмлакыны ез Заратдыгы муэссисэЗэ тэЬким етдиЗи Ьалларда. бу ганунун 5-чи маддэсинин 2-чи бэндиндэ нэзэрдэ тутулмуш Ьугуглары элдэ едир. 9. Кэндли тэсэрруфаты, багчылыг, бостанчылыг вэ кэнд тэсэрруфаты истеЬса-лынын башга формаларыны За,ратМаг. Ьабелэ ЗашаЗыш еви, гараж, башга Зардымчы биналар тикмэк учун вэтэндашлар АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилиЗиндэ муэЗЗэн едилмиш гаЗдада торпаг саЬэлэрини мулкиЗЗэтэ ала билэрлэр. Ьэмин мэгсэдлэрлэ торпаг саЬэлэри вэтэндашларын вэрэсэлик узрэ кечэн емур-лук саЬиблиЗинэ верилэ билэр. Бу саЬэлэрдэ истеЬсал едилэн мэЬсул вэ элдэ олу-нан кэлир вэтэндашын мулкиЗЗэти саЗылыр вэ о, бунлардан еэ истэЗинэ керэ истифадэ едир. V Б0ЛМЭ. мулкииэт ЬУГУГУНУН МУДАФИЭСИ IV Б0ЛМЭ. ХУСУСИ МУЛКИЛЭТ ЬУГУГУ Маддэ 20. кусус* мулкиЗЗэт Ьугугу Ьаггында умуми муддэалар 1. Хусуси мулкиЗЗэт Ьугугу истеЬсал васитэлэринэ, геЗри-истеЬсал тэ'Зинатлы предметлэрэ вэ сэрвэтлэрэ, пул вэсаитинэ вэ гиЗмэтли кагызлара, онлардан истифадэ олунмасынын нэтичэлэри-нэ саЬиблик, онлардан истифадэ вэ онларын барэсиндэ сэрэнчам саЬэсиндэ аЗры-аЗ-ры шэхслэрин ганунла горунан Ьугугларынын мэчмусу-дур. Хусуси мулкиЗЗэт Ьугугу haJaTa кечирилэркэн га-нунверичиликдэ нэзэрдэ тутулмуш гаЗдада вэ Ьэдлэрдэ муздлу эмэЗин тэтбиги мум-кундур. 2. Вэтэндаш мэЬсулдар вэ Зарадычы эмэкдэ ез габилиЗЗэтиндэн истифадэ етмэк- Маддэ 22. МулкиЗЗэт Ьугугунун мудафнэсж Ьаггында эсас муддэалар 1. МулкиЗЗэтчинин башга-сынын ганунсуз саЬиб олдугу ез эмлакыны тэлэб етмэ-]э Ьугугу вардыр. Экэр эмлак ону езкэнин-килэшдирмэЗэ Ьугугу олмаЗан шэхсдэн сатын алынмыш-дырса, алычы Ьэмин шэхсин эмлакы езкэнинкнлэшдирмэк Ьугугуна малик олмадыгыны билмэмишдирсэ вэ За билэ дэ билмэздисэ (вичданлы элдэ едэн), мулкиЗЗэтчи бу эмлакы элдэ едэндэн о Ьалда кери тэлэб етмэк ихтиЗарына маликдир ки, эмлак мулкиЗЗэтчинин езу вэ За саЬифшк етмэк учун вердиЗи шэхс тэрэфиндэн итнрилмиш олсун, Захуд онларын бириндэн огурланмыш олсун, Захуд онларын ирадэсиндэн асылы олмаЗараг башга бир Золла онларын саЬиблиЗиндэн чых-мыш олсун. Пуллар, Ьабелэ адсыз гиЗмэтли кагызлар вичданлы элдэ едэнлэрдэн кери тэлэб едилэ билмэз. 2. Позулмуш Ьугуглар саЬибликдэн мэЬрум едилмэ илэ элагэдар олмадыгда да мулкиЗЗэтчи езунун бутун позулмуш Ьугугларынын бэр-па едилмэсини тэлэб едэ билэр. 3. ЧинаЗэт нэтичэсиндэ мулкииэтчиЗэ дэЗмиш зэрэ-рин эвэзи мэЬкэмэнин гэрары илэ девлэт тэрэфиндэн едэнилир. Бу заман девлэтин чэкдиЗи хэрчлэр АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилиЗинэ уЗ*Ун олараг мэЬкэмэ гаЗдасы илэ мугэссирдэн тутулур. 4. МулкиЗЗэтчинин Ьугугу мэЬкэмэ, арбитраж мэЬкэмэси вэ За мунсифлэр мэЬкэмэси тэрэфиндэн мудафиэ едилир. 5. Бу маддэдэ нэзэрдэ тутулан Ьугуглар Ьэмчинин мулкиЗЗэтчи олмаса да, там тэсэрруфат сэлаЬиЗЗэти. оператив идарэетмэ. вэрэсэлик узрэ кечэ билэн емурлук сапиблик Ьугугу эсасында вэ За ганун, Захуд мугавилэ илэ нэзэрдэ тутулан башга эсасла эмлака саЬиблик едэ-кэ дэ мэхсусдур. Ьэмин шэхс ез эмлакыны мулкиЗЗэтчидэн мудафиэ етмэк Ьугугуна маликдир. Маддэ 23. Гажужда иэ-зэрдэ тутулан эсаслар узрэ. мулкиЛэтчянян Ьугугларына хитам верилднкдэ онун мэ-нафелэряиян иудафиэси 1. АзэрбаЗчан Республикасы вэ За Нахчыван Мухтар Республикасы мулкиЛэт Ьу' гугуна хитам верен ганунве- ричилик актлары гэбул етдикдэ Ьэмин актларын гэбул олунмасы нэтичэсиндэ MyaKHjj9T4Hj9 дэЗэн зэрэ-рин эвэзи мэЬкэмэнин гэрары илэ АзэрбаЗчан Республикасы вэ Ja Нахчыван Мухтар Республикасы тэрэфиндэн мулкиЗЗэтчиЗэ там Ьэчм-дэ едэнилир. МубаЬисэ Зарандыгда мэ-сэлэни мэЬкэмэ Ьэлл едир. Маддэ 24. Мулюфэтчн-лэрнн Ьугугларыны позаи актларын е’тибарсызлыгы 1. Девлэт идарэетмэ органлары вэ Ja Зерли девлэт ЬакимиЗЗэти органы тэрэфиндэн гануна уЗгун кэлмэЗэн актын гэбул едилмэси нэтичэсиндэ мулкиЗЗэтчинин вэ башга шэхслэрин онлара мэхсус эмлака саЬиблик, он- -дан истифадэ вэ онун барэсиндэ сэрэнчам . Ьугуглары позулурса, Ьэмин акт мулкиЗЗэтчинин вэ Ja Ьугуглары позулан шэхсин иддиасына эсасэн мэЬкэмэ тэрэфиндэн е’тнбарсыз саЗыла билэр. 2. Кестэрилэн актларын гэбул едилмэси нэтичэсиндэ вэтэндашлара, тэшкилатла-ра вэ башга шэхслэрэ дэЗэн зэрэри, о чумлэдэн элдэн чыхан фаЗданын эвэзи мувафиг ЬакимиЗЗэт вэ Ja идарэетмэ органынын сэрэнчамында олан вэсаит Ьесабына там Ьэчмдэ едэнилмэли-дир. 3. Девлэт органынын мулкиЗЗэтчидэн эмлакын билаваситэ алынмасына Зенэлдилэн гэрары илэ, о чумлэдэн мул-KÍ!jj9T4Hj9 мэхсус евин, башга тикилилэрин, гургуларын вэ Ja экилилэрин ЗерлэшдиЗи торпаг саЬэсинин алынмасына дайр гэрарла элагэдар олараг мулкиЗЗэт Ьугугуна хитам верилмэсинэ Залныз АзэрбаЗчан Республикасынын вэ Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунверичилик актлары илэ муэЗЗэн олунмуш Ьалларда вэ гаЗдада Зол верилир. Бу заман .мулкиЗЗэтчиЗэ ejHH дэЗэрэ малик эмлак верилир вэ ja мулкиЗЗэт Ьугугуна хитам верилмэси илэ элагэдар дэЗмиш зэ-рэрин эвэзи там Ьэчмдэ едэнилцр. МулкиЗЗэтчи мулкиЗЗэт Ьугугуна хитам верэн гэрарла разылашмадыгда мэЬкэмэ, арбитраж мэЬкэмэси вэ ja мунсифлэр мэЬкэмэси' муба-Ьисэни Ьэлл едэнэдэк Ьэмин гэрар ЬэЗата кечирилэ билмэз. ДэЗмиш зэрэрин мул-KHjj9T4Hj9 гаЗтарылмасы илэ алагэдар бутун мэсэлэлэр мубаЬисэЗэ бахыларкэн Ьэлл .едилир. Азэредчаи Республикасынын президента А. МУТЭЛЛИБОВ. Бакы шэЬэри, 9 ноЗабр 1991-чи ил. ;