Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 11, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 11, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ    **"■ ТЭБРИК ЕДИРИК! маммэд АРАЗ ДЕЗИЛЭНДв... Мэн шайр Моммэя Араз japaдычылыFынын охучу-лар тэрэфиндон Ьэмишэ се-вилди]ини кермушам; онун эдэби^ата кэлди]и    ил к кэнчлик иллориндэ да. меЬкэм тэнгид олунан вахт* ларда да. ]еткимлик чагын-да да. бу кун дэ... By noe-3HjaHbi догма A:iap6aj4aH торг1агынгтан. Араз ча]ын-дан, даглардан ajpbi тэсэв-вур етмэк олмаз. Оиун се-чилмиш эсарларини бир дафэ коздэн кечирандэ езум билэ-било тэзэ ше’р-лэри ила оввэл ]аздыгы ше’рлэр арасында сэрЬэд rojMara чалышдым Онла-ры aJpbNa охудум баша душдум ки, онун квЬнэ ше -ри ]охдур, бутун ше’рлэр био агачын ме]вэлэри ки-мидир. охигарлыг. JaxbiHi-ль1Г, догмалыг, истилик кердум. Бу noe.íHja елэ ахар чаЗдыр ки, эввэли до, ахыры. да бирдир. тэмиз нэфэсдэн догуб ejnH саф-лыгла, ejHH ду рул угла, ej-ни аЬэнклэ чагла.|ыр. Мэммэд Араз ноези]а-сынын шахэлэри чохдур. бу шахэлэрин бир учу Азэр-6aj4aH халгынын гэдимли-jHH8, торпагымылын эн дэ-рин кеклэринэ узаныр, бир учу булудла1>а, зириолэрэ кедиб чыхыр, башга бир шахэси дун]а ило алагэдао-дыр, бир шахэси до тобиэ-тимизин. ' кэндлэримизин rojHyHAaAbip. Бу мэ'иада •Мэммэд    А'раз 1к>ези]асыны тэбиэтин чанлы бир аарча-сына бэнзотмэк олар. Мис-ралар,    свзлэр арасындан балача    конд, даг, мешэ, дэрэ. raja бojлaныp, булуд. чэн-думан. су ахыб кечир, торпагын, Ьаванын гохусу, кул-чичэклэрин, бнчэиэк-лэрин,    чол-чэмоилэрин эт- ри кэлир. Тэбиэтдэ рэик чохдур.    оилары бир куз- ку ними оз\ндо экс стди рэи бу 1юези]а h;.\i дэ оз рэнклэрини JapaAbip. Бун-лар бир-биринэ бэнзэмэ-J0H. нэфэс алан. JaurajaH. элван рэнклэрдир; каЬ тундлэшир, гатылашыр. каЬ кечэ ними гаралыр. каЬ субЬ ними ачылыр. каЬ думанланыб агарыр, каЬ гу-руб, каЬ да дан jepH ними гызарыр. Тэбиэтин. h9jaTbiH рэнк-лори илэ зэнкин олан бу noeiHjaHbiH ajpn-ajpbi кадр-ларында бир-бириндэн кв-зэл мэнзэрэлэр чанланыр. Бу мэнзэрэлэри hoM эв-вэлки ше’рлэриндэ. Ьэм дэ сонра. тэзэ Jaздыpы ше’р-лэрдэ кермэк олар. Будур о мэнзэрэлэр: Араз najbi. кэнд, онун адамларьй. itij-, гылары, гэфилдэн устунэ су атан KYЛэjэн гыз, кэнд-дэ галан ана, ата. онла-рын мэзары, торпаг, онун. кезэлликлэри. дэрэдэ бал Ьазырла]ан мэЬэббэт he}-кэли — гоча арычы, ади raja, ади даш! Бу, тэкчэ тэбиэтэ ceJpMH мунасибэт-дан. етэри вургунлугдан ja-paHMajbiö, кеку дэриндэ-дир, догма jypдa, догма торпага эсл огул мэЬэб-бэти илэ баглылыгдадыр. Одур ки. Ьэр левЬэ, hap мэнзэрэ мэ’наланыр, ез адили]индэн чыхыр, кениш вус’эт алыр. Ади rajaja, даша инсан нэфэси вермэ-ja чан атан шайр учун raja да, даш да догмадыр, эзиз-дир: Онда Вэтэн санар мани Бир балача вэтэн даты, Вэтэн дашы OAMaJaHAaH Олмаз елка вэтэндашы... Мэ.ммэд ' Араз noe3Hja-сынын эсас чаны. pyhy, нэфэси. Majacbi догма Jypдa. догма торпага баглылыгдадыр. Шайр 03 торпагыны дун]адан ajbipMbip. фэрди-лэшдирмир. AYHjaHbiH проб-лсмлэрини догма кэндинин. торпагынын проблемлэри илэ сых элагэдэ, вэЬдэтдэ верир. «Гоча арычы илэ сеЬбэт» ше’ри бутун руЬу илэ тэбиэтин эзэли тэмизли]ини, сафлыгыны горумага чагы-рышдыр. Бела чагырыш онун эввэлки эсэрлэриндэ дэ кучлудур. «Кэндим, балачасан, чох балачасан» ше’рини вэ «Атамын ки-табь*> поемасыны хатыр-* ла.маг кифaJэтдиp. Пое-мада торпагла элагэдар халгымызын эн’энэси. бу-кунку игтисади проблем-лэр, бeJYK кечмишимиз ез эксини ^тапыб. Бу эсэрлэр арасындакы меЬкэм Jaxын-лыг муасирликлэ, индики аб-Ьава илэ влчулур. Гоча арычы бал Ьазырла]ыр. Бу. илк бахышда ади иш-дир: Балдырганлы, баллы дэрэн вар олсун. Валлы ДИЛИН, баллы суфрэн вар олсун! Бу мисралар ади шу^1р де]ил, Ьэр шejдэн эввэл, тэбиэтин эзэли сафлыгында бал Ьазырла]ан бир гоча-нын зэЬмэтинэ верилэн ]уксэк ги]мэтдир, икинчи-си, догма торпага, онун гудрэтинэ' баглылыгдыр, учунчусу, бу торпагын му-гэддэcлиjини, улвили]ини, паклыгыны дyJмaг. севмэк вэ гaJгы кестэрмэкдир. Бу ду]гулар шаирин бутун JapaдbIЧbIЛbIГbIHдaн гы-зыл бир хэтт кими кечир. Дун5анын муасир проблемлэри илэ элагэдар фи-кирлэр Ьеч заман Мэммэд Аразы раЬат бурахмыр. халгларын азадлыг, ис-тиглaлиjJэт, Ьэгигэт вэ эда-лэт угрунда апардыгы му-баризэ Ьэмишэ диггэт мэр-казиндэдир. «ДYнja мэним, дун]а сэнин» адлы мэшЬур ше’рини Азэрба]чанда бил-мэjэн joxдyp. Бундан сонра да дун]а Ьаггында ]ени ше’рлэр <)азыб: «Бу дун|а дэ]ишмир, дэ]ишмир, баба» вэ «Мэн белэ ДYнJaнын HЭJИHДЭH КусуМ». EJHH M0B-зуда уч ше’р! Учу дэ куч-лу, тэ’сирли вэ мэ’налы! Шайр Араз чaJындaн ]аз-магдан jopyлмyp. Араз— шайр учун тэкчэ ахыб ке-дэн ча] де]ил, онунла се-винчини. гэмини белэн. севинэн, сеЬбэтлэшэн бир инсандыр. бир Ьэмдэмдир. «Аразын нэгмэси», «Бу кечэ ]ухумда Аразы кердум». «Аразын ишыглары». «Араз дили» ше’рлэрини вэ «Араз ахыр» поемасыны oxyjaH Ьэр кэс мэ’-нэви бир 4aJbiH ]аранды-гыны дyJ.мaJa билмэз. Фикир вэ мэ’на чэЬэт-дэн ]уклэнэн ше’рлэри арасында «Даш Ьара]ы» — Араз ча]ы узэриндэ унуду-лан, гэдим, тарихи нерпу Ьаггындадыр. Муэллиф тэк-чэ бу керпунун дэрдини вермэклэ кифа]этлэнмэ]иб, она даЬа кениш. даЬа бе-JYk мэ’на илэ JanambiÖ. Санки керпунун ' дэрдини. ha-pajыны Jep курэсинэ чат-дырмаг. бунунла да бутун ÄYHj(iAaKbi белэ унудулан керпулэрин фачиэсини кес-тэрмэк HCTajHp, Бир халгы бирлэшдирэн бу керпу ни-]э су алтында гал.малыдыр?! Ахы эсрлэрин jaдикapblнa белэ мунасибэт чина]эт-дир. Ше’рин ку1чу, сиглэ-ти мэЬз бу фикирлэрин бэшэри дyjгyлapлa' бирлэш-мэсиндэ, ]уксэкли]э, кениш-ли]э чыхмасындадыр. Jep узундэ эдалэт олса, дузкун-лук вэ Ьэгигэт мejдaн алса, о заман Ьэр Jepдэ, сулЬ, эмин-аманлыг бэргэрар олар: Бэлкэ сенмуш сандыгымьез вулканлар елэ Нэ заманса' дэфн олунмуш harr сэслэридир! Бах, белэ му^сирлик, белэ бэшэрилик, белэ учалыг Мэммэд    Аразын о бири ше’рлэринин дэ буневрэ-сидир. «Ьэр кун» адлы ше'р б0Jyк шэЬэрлэрдэки Ьун-дур бяналарын лиФтяно Ьэср олунмушдур. Лэ’ни шайр лифт Ьаггында ше’р ]азмышдыр?1 Лох. бу ше'р Ьэмин лифтдэ сэЬэр-ахшам ениб-галхан, тэлэсэн, ба-хышлары буз кнми со)уг, дэрди-сэри, ишlнrajFыcы башындан ашан адамлар Ьаггындадыр. Бу адамлар анчаг лифтдэ ениб-галхан-да гоншу олдугларыны баша душурлэр. Мэммэд Аразын Ьэ]ат тэзадлары илэ долу ше’рлэри чохдур. Даглара Ьэср eтдиJи тэзэ ше’рлэриндэ «элим чатмаз .унум Jeтмэз», «даглар мэни танымады» кими кеврэк дуЗгулар даЬа кучлудур. AJpы-aJpы ше’рлэриндэ «пулсевэн чох олар, ]охса кулсевэн», «о урэкми чaJлaFЫ бош, дэЬ-нэси бошду>, «jвлaн лурму JaFыш ]аганда?» кими бэдии сиглэтли суал-лар садэлевЬ ушаг суалла-ры де]ил. бу суалларык ар-’ хасында кизли мэ’налар. фикирлэр вардыр. Шайр Сабир Рустэмхан-лынын дeдиJи кими, Ьа-мымыз «Мэммэд Аразын гэлэминдэн чыхан сеоун сачда говрулан говурга кими чырта-чыртла кагыз-дан охучу дилинэ туллан-дыгынын» шаЬиди олму-шуг. Онун ше’рлэри, пое-малары умумхалг мэЬэб-бэтини газаныб. халг шаи-ри кими ]уксэк бир ада ла]иг керулмэси дэ елэ бу мэЬэбоэтин ифадэсидир. Мэммэд Араз поези1асы-нын чешмэси тукэнмэздир. гajнapдыp. халгын арзу-лары, истэклэри. фикир вэ душунчэлэри илэ ЬэмаЬэнк-дир. буна керэ дэ Ьэмишэ севилир. Ьэмцшэ севилэн сэнэткар исэ хошбэхтд^! Тофнг МАЬМУД. (упчумган кшн ктт, БИ1ИИКН HEW Baitp ертфсж Ваш Ша-hap Сароишадатына Наг** ди]]ат ИетеЬсааат Вяран-Jnma респубднка автоно-бш    HarjoiJJani аааяряяо ва vaaipjiBjBB двквр раЬ-бэр    шпчялэрвнжв тэ'пдэ чыхмыш 2 явмрэлв ваю-бус    оаркывыя, Ьэичяяяя дяхэр пвркларыя яумв|эя-дадэря ялэ картшт мчяря-жнб. ИстеЬсвл ömMOiJaRaa баш    нуЬэщдяся Д. Архая- кадсжн кврушуя нэтячэлэ-ря барэдэ оуядары бялднр-Д»: — Керушдэ тэ'тил едэн суручулэрин тэлаблэря. Ьабелэ сэрнишин нэгли]]а-тынын ишиндэки проблем-лэр    музакирэ олунмушдур. Елэ базар ертэси. кунун икинчи Japыcындa тэ’ти-ли дaJaндыpмыш суручу-лэрэ билдирилмишдир ки. назирлик эмэк Ьаглары-нын артырылмасы вэ еЬ-THjaT Ьиссэлэри илэ тэчЬи-зат мэсэлэлэриии 10 кун муддэтинэ Ьэлл едачэн| Гэрара алынмышдыр ки, бу aJдaн суручулэрин эмэк Ьаггы 200 — 300 манат артырылсын. Автобусда кедкш Ьагларыны артыр^ маг барэдэ дэ разылыг эл-дэ олунмушдур. JeHH thJ-мэтлэрэ кэлэн ИЛИИ JaHBap aJындaн кечмэк нэзэрдэ ту-тулуб. Керушдэ с\т>учулэрин мэнзил проблеминии Ьэлли мэсэлэсиндэн дэ сеЬбэт кетмишдир. .^Суручулэрлэ бярлжядэ бяэ дэ сеаияярях. Ьэм дэ умяд едяряк жя, шэЬэр ав-^тобус яэгляивты hei олмв-са бундан соира Аээрба|чая iiajTaxTbiSHH адыяа aajvt яшлэ]ачэв. И. РУОГЭМОВ. Агрылы сэЬбэт Истэсэк черэк дэ олар, бэрэкэт дэ Аглым кэсэндэн бэри кер-мушэм ки, горпага бирин-чи дэни flYHjaKepMyuí, ha-рам нэ олдугуну öH.iMajoH, ЭЛИ cajaлы. хе]ирхаЬ аг-саггалларымыз сэпиб. Бэлкэ дэ инди Ьалаллыг итди]и учун нэ 40pajHMH3HH дады галыб. нэ дэ бэрэкати. Итэн тэкчэ Ьалаллыг де-jил. Аталарын jaxuibi бир сезу вар:    «Мэсчид    олма]ан JepAa Ьер.мэт. AojupMan ол-MajaH ]ердэ бэрэкпт олмаз». Вахтилэ ишлэди]им «Мэдо-HHjjaT» колхозунда бнр не-чэ су AajHpMaHbi варды. Чамаатымыз ез дэнини ез AajHpMaHbiHAa у]удэрди. Нэ итки варды. нэ олавд зэЬ-мэт. Индп онлардан да эсэр-эламэт ra.TiMajbi6. Кэнд чамааты jbifbiuibir) ез хэр-чи илэ jeHHAOH дэ]ирманла-ры ишэ салмаг истэ]ир. Ди кэл ки. инди дэ yjyTMaja тахыл JoxAYp. Торпагын дилнни билэн мутэ\эссис азалыб Аз олак-ларын езлэри дэ торпагдан кен душуб. Ториаглар план хатиринэ, башдансовду шум- ланыр. 0КИНИН муддэтлэри позулур, бечэрмэ агротехники га]далар эсасында апа-рылмыр. Нэтичэдэ аз вэ кejфиjjэтcиз мэЬсул ]етишир Тэгсири Ьэрэ бири-биринин бо]нуна атыр. Ьеч кэс дэ фикирлэшмир ки, ачлыг олса нэ* K0ндлиjэ бахачаг, нэ агронома, нэ дэ назирэ. Торпагларымызла eJyHy-рук, ону мудафиэ етмэк учун чанымыздан , белэ кечмэ]э Ьазыр . олдугумузу билди-ририк. Амма эслиндэ ил-лэр 6oJy торпагымыза jHja дурмамышыг, онун гэдрини билмэмишик. Торпаг онда Вэтэндир кн. онун joлyндa ел эн вар. Торпаг онда Вэтэндир ки, Ьэр гарышы севилир, гиJмэтлэндиpилиp, сэрвэтинэ Ьермэт олуну^>. Елэ билирсиниз ермэнилэр тэкчэ эразилэрини ÖejyT-мэк учун Даглыг Гарабага ДИШ гычадырлар? Онларын jyxycyHa Ьарам гатан мун-бит, бэрэкэтли торпаглары-мыз, шэфалы суларымыз, зэнкин ТЭбИЭТИМИ0ДИр. Республикамызда тахыл- чылыга сездэ диггэт ^тыб, эмэли иш азалыб. Тахыл саЬэлэринин азлыгы тэбиэ-тимиз учун дэ зи]анлыдыр. Кэнд jepлэpиндэ даЬа гуш-лара да аз раст кэлмэк олур. Онлар jyвaлapыны дэjишиp-лэр. Ьэлэ гапы-бачада сах-ланан ToJyr-4Y4aHH демирэм. Чаван шаирлэримиздэн би-ринин агыллы мисрасы ja-дыма душур:    «Басылмаз сэрчэси тох олан. елкэ». Колхозлар, совхозлар бир учдан, нечэ дeJим, емруну бизэ тапшырыр. Лазым иди. Амма мэни нараЬат еден одур ки, шэхси тэсэр-руфатларда даЬа чох пула кедэн мэЬсуллар экилэчэк, зэЬмэти чох. кэлири аз памбыга, тахыла чох да ме1л eлэ.мэJэчэклэp. АллаЬ бизи о кундэн горусун ки, сарымсаг тахылдан баша кечэ. Черэк мугэддэсдир, thJ-мэтлидир. Амма онун ез rHjMOTHHH субут eдэчэJи куну кезлэмэмэли]ик. Зэфэр ЭЛИДЕВ, Лерик pajoHy, Брадн кэн-дн. ИОСКВЙДЙ «йЗЗРБиЧЙИ» ТИЧЙРЭТ ЕВИ 0ЛКЭМИЗИН сур’этлэ дэ-]ишэн ишкузар Ьэ1атынын хэритэсинэ тезликлэ «Азэр-ба]чан» тичарэт еви вэ онун Москвада мэркэзи дахил ол£^чагдыр. Шэнбэ куну республиканын Москвада-кы cэлahиJjэтли HyMaJaH-дэлиjиндэ A3ap6aj4aH биз-несмеклэринин вэ'саЬиб^; карларынын керушу • нечи-рилмиш вэ бу барэдэ гэрар гэбул едилмишдир. Рес,-публиканын бизнесменлэри вэ саЬибкарлары па1’тхтда ишкузар фэаллыгы ке-нишлэндирмишлэр. «ДэJиpми стол» этрафын-да керуш Москвада нэшр олунан «Панорама Азер-бaJджaнa» гэзети редакси-]асынын вэ «Минкэчевир» фирмасынын (рэЬбэри Ел-дар Талышовдур) тэшэббу- су ИЛЭ кечирилмишдир. CэлahиJjэтли нума]эндэнин муавини Манаф Arajes Азэрба]чан Республикасы-нын Президенти А. Н. Мутэллибовун керуш иш-тиракчыларына тэбрик те-леграмыны охумушдур. Республиканын рэЬбэри AзвpбaJчaндaн олеи иШкузар даирэ-.нума1эндэлэрини республика игтисади]]атынын сур’этлэ базар мунасибэт-лэринэ кечмэси вэ эсА «Азэр-6ajNaH ме’чузэся» МранЦ масы учун эллэриндэн кэлэн кемэ}и эсиркэм9мэ1э чагырмышдыр. Керушдэ cHjacH вэ игтисади суверенли]ини е'лан етмиш халгын рифаЬы вэ тэрэггиси наминэ A3ap6aJ-чанын бутун ишкузар даи-рэлэринин сэ’1лэрини бир- лэшдирмэк лузуму барэдэ конкрет тэклифлэр иртли сурулмушдур. Тичарэт евинин эсас мэгсэди базара кечид мэр-Ьэлэсини сур’этлэндирмэк учун эн эввэл .малиЛэ. интеллектуал вэ информаси]а саЬэлэриндэ Азэрба1чаи би^ 1несменлэр1Ши^ сэ^^лэрини элагэлэидирмэйдан вэ 6tíjy лэшдирмэкдэн |Я5арэтдир. Бундан башга билаваситэ Азэрба|[чанын вэ бутун дикэр ишкузар алэмин, Ja’-ни дагылмагда олан итти-фагын Ьудудларындан кэ-нардакы елкэлэрин бизнеси арасында керпу 1аратмаг вэзифэси дэ гаршыда дурур. А. ЧАЬАНКИРОВ, И. МДАКИШЕВ, (СИТА-ВЫЯ иухбнрлэрн). РУС ДРАМ ТЕАТРЫНДА JEHH ТАМАША Сэмэд Вургун адына Рус Драм Театрьщде Tfee^ неси Унл1амсын «JaJ вэ тусту» nJecH эсашцда ha-зырланмыш JeHH таиаша кестэрнлмнш;то. Эсэря рес-публиканыи эмэкдар артнстн Александр Шаровскя та-Mamaja гoJмyшдyp•    .    . Гурулушчу режиссор А. Шаровскя Азэрняформун мухбнринэ демишдир: A39PBAJ4AH yUIAr ФОНДУНУН ТЭ’СИС КОНФРАНСЫ Азэрба]чан Уша1 Фон дунун тэ’сис конфрансы ол-мушдур. Конфрансда муасир шэраитдэ онун фoaлнjjэти-нин принсиплори музакирэ едилмишдир. Чыхьии едэнлэр гejд етмишлор ки, инди ел-кэнин cиjacи во игтисади Ьэ-jaтblндa баш верон просеслэр, Aзэpбajчaнын девлот истиг-лaлиjjэтинин бэрпа олунма-сы республикаца онун эн ки-чик ватэндашларынын. он оввэл. вaлидejн Ьима]эсиндэн мэЬрум оланларын кундэ-лик гajгыJa ehтиjaч д>1анла-рын мэнафелэриии мудафиэ етмэли олан мустэгил ичти-маи тэшкнлатын japaдылмa-сыны тэ’кидлэ тэлэб едир. Конфрансын ишгиракчы-лары Совет Ушаг Фонду A3ap6aj4aH Республика ше’-бэсинин Азэрба1чан Ушаг Фондуна чеврилмэси Ьаггында гэрар гэбул етмиш, эн ja-хын заман вэ перспектив учун онун мэгсэд вэ вэзифэ-лэрини нэзэрдэн кечирмиш-лэр. Республика ушаг фонду нэздиндэ вaлидejнлэpи мил-лэтлорарасы мунагишэнин кедишиндэ Ьэлак олмуш ушаглары Ьима]э шурасы ja-ратмаг Ьаггында гэрар гэбул едилмишдир. Ь'онфрансда AaapöaJnaH Ушаг Фондунун низамнамэ-си гэбул олунмуш, рэЬбэр оргаплар сечилмишдир. И. Э. ИбраЬимов A33p6aj4aH Ушаг Фонду идарэ ЬеЗ’этинин сэд-ри сечилмишдир. «сЭДАЛЭТ»ИН МУРАЧИЭТИ Бejнэлмилэлчи AejyiuHy-лэрин «Эдалэт» А.зэрба]-чан Республика uiypacbi-нын «эфган» де]уи1чулэ-рэ мурачиэтиндо AejH.inp: «Бизэ гаршылыглы аилаш .ма вэ бирлин кемэк едо-чэкдир». Мура(чиэтдо бу тун «эфганлар» декабрын 29-да кечирилэчэк референдум да иштирак eTMaja вэ À39p6aj4aHbiH истигла-лиjjэтинэ. эрази бутевлу-JYH3 вэ игтисади мустэ-FH.n.iHjHHa СЭС BepMaja ча-гырылыр. (Азэринформ). ШАКИРДЛ9РИН МУСИГИ JAPAAbl4biJlblFbl Y4YH БАКЫ (мухбярнмнздэн). Республика халг тэЬсили вэ мэдэни]]эт назирликлэри. Ja3bi4bwap бирли]и, бэс-тэкарлар вэ рэссамлар ит-тифаглары интернат тии-ли муэссисэлэрдэ шакирд-лэрлэ бэдии вэ мусиги ja-радычылыгы саЬэсиндэ апа-рылан ишлэри даЬа да кенишлэндирмэк мэгсэди л э биркэ гэрар гэбул етмиш-лэр. Бундан сонра интернат мэктэблэриндэ вэ ушаг ев-лэриндэ Ьэр ил japaдbIчы-лыг Ьэфтэси кечирилэчэк-дир. Мусиги лeктopиjaлapы вэ тэсвири сэнэт е’малат-ханалары ]арадылмасына Ьэртэрэфли кемэк кестэри-лэ^йэкдНр. Ьэмчинин кер-кэмли сэнэткарларын ис-те’дадлы ушаг вэ JeHHjeT-мэлэри haмилиjэ кетурмэ-лэри, онлар учун тэгауд-лэр тэ’сис етмэлэри вэ с. нэзэрдэ тутулмушдур. шп 1 - Теннеси Уил]амсын «Jaj вэ тусту» драмында инсан тэлбинэ ]ол тапмаг, тамашачыны паклашдырмаг, онда тэнЬа. бэдбэхт hhc^lh-лара гаршы мэрЬэмэт Ьисси ojaTMar учун Ьэр чур васи-тэлэрдэн истифадэ едилмишдир. Баш ролларын — Алма Уа^нмиллер вэ Чои BJyne-нен ролларынын ифачы-лары Je лена Спитсына вэ AHApeJ Балыкин Шэфигэ Мэммэдованын групунун ма'зунларыдыр». Онларла бир курсда охумуш Фуад Осмрнов кичик пластик епизодда ез бачарыгыны му-вэффэгиjJэтлэ сынагдан чы- хар.мышдыр. JeHH та.маша Алексе] Баталову н кур»^ сундан олан кэнч актриса Мэлэк Аббасзадэ учун дэ. шубЬэсиз. угурлу олмуш-дур. О, Роза Гонзалес ро-лунда чыхыш етмишдир. Кэнч артист AjaH Мирга-сымованын ифасыны да ге]д етмэк лазымдыр. Тамашанын мусигисини Азэрба]чанын эмэкдар ин-чэсэнэт хадими бэстэкар Леонид BajHmiejH бэстэлэ-мишдир. Таиашадан бнр саЬна, ВОЛЕЛБОЛ. Бакы Мэи-шэт Кондисионерлэри за-водунун идманчылары Ав-ропа воле]бол конфедера-си]асынын кубоку угрунда ]арышын икинчи мэрЬала-сини да угурла баша вур-мушлар. Воле]болчулары*-мыз эввэлчодан разылаш-Maja керэ «Ченевра» клубу илэ Ьэр ики керушу Ис-вечрэдэ кечирмиш вэ бу о]унларда гэлэоа газанараг дерддэ бир финала чых-мышлар. ЬЭНДВОЛ. ССРИгЯНя ачыг чемпионаты. Вол-гоградда кечирилмнш учун-чу тур «Бакылы» клубу учун угурлу олмушдур: уч гэлэбэ. бир Ьеч-Ьечэ. бир .\1эглуби]]0Т. Инди Ьэнд-болчуларымыз 16 о1ундан 25 халла икинчи jepH ту-турлар. Виринчи ]ердэ кедэн «Кубан» (Кмснодар) командасынын 26 халы вар. «Мотор» (Запорож]е) 22 халла учунчу ]ердэдир. 11 ДВКАВР Республикада Ьава Jar-мурлу кечэчэк. CaниJaдэ 5—10 метр сур’этла гэрб KYAdjH эсэчэк. Аран ра-Joнлapындa температур мусбэт 5. даглыг аразилар-да мэнфи 0—5 дэрача ола-чаг. Бакыда вэ Абшеронда Ьава Jarынтылы кечачак. CaHHjaAa 15 — 20 метр сур’атла хэзри эсачак. Температур 5 Aapaiaja 1ахын олачаг. Баш редактор Т. Л *^Y(T,)MOB ТЭ'СИСЧИЛеР: Ежедневная общестеенно-прлнтнчеснея газета ■ Ежедневная общестяен!^ Азербайджанской Респубяйкн.    ___ АЗЭРБААЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АП АРАТЫ | джамк^^^лубли^^    колнекгие ВЭ «ХАЛГ ГЭЗЕТИвНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ | «Халг газети». АэербаНаи Республикесы Халг ТеНсют Незнрл|ф|    ^*'1 60 немрэли ТЕХНИКИ ПВШЭ МЭКТМИ 1991—1992-чм д*рс шт у«|уи Аасрбфм м ^ рус ам'бммрит «шашАмы мписммр уар* ШАКИРД ГЭВУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: 1. Радноелемтрон аперат ае чрйвааларм гурашдырымысы. 2. Радноелектрон апарат ае жАезларм ян- ка ff^W19^Pfr*|VÌTvl^WbVEa 3. Микросхемлер (ыгыямсы... Мектебе 10-чу синфи битирммш, Бакы шеЬеринде даими паспорт ге|ди||атында олан, Совет Ордусу сыраларындаи бурахылм« ог-ланлар гебул едилирлер. ТеНсил муддети 7,5 а)дыр. Мектебе дахил оланлара а|да 80 манат меблегинде тегауд верилир. ИстеЬсалат те'лм-ми замены газанчыи 50 фаиэи йАЮкмрдлере ае-рмлир. Мектеби бутун феилер узре «{ахшы» ве «е'ла» гн)метлерле битнрен шевслер теЬси-лиии давам етдирмек учун алн мектеблере кендерилирлер. ТвЬсил муддети нш стажы са-Аылыр. Мектебе дахил олмег учун ешегыдакы се-иедлерн тегднм етмек лазымдыр: 1. Директорун адына ориэо. 2. Камал аттестаты. - 3. Jaujajbiiij ¡еринден apajbiiu. 4. Тибб apajbiuJbi. 5. Паспорт, Нербн билет. 6. 3X4 см. елчуде 4 едед фотошекил. 7. Терчуме)н-Ьал. 8. XecHjjoTHaMe. Сенедлер hep кун саат 8.30-дан .1.6.30-дек гебУл едилир. Мектебнн унеаиы: 370005-Бакы, Y. Ьачы-6ejoa кучеси, 12 ае ja Аэарба|чан проспектн 6-чы денке. Телефоилер: 93-63-03, 93-06-50. МуднрмЦет. 'г. Азерба|чеи Республикесы Халг ТеНснлн Назирл»4н 90 немрэли ТЕХНИКИ ПЕШЭ МЭКТЭБИ «ХИДМЭТ» ширкетн иле бнрлнкде Бакы шеНеринден ае Азерба{чанын ра|оиларындан 1991-..1992-ни Дере или учун (X—XI синифле-ри битирмиш оглан ае гызлар) ашагыдакы ихтисаслар узре елаае ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: 1. Фотограф — Азерба{чаи болмеси, кун-дуз ше'бесине. 2. Раднотелемехаинк Азорба|чаи болмеси, кундуз ше'бесине. Бутун ихтисаслар узре теЬсил муддети 10 а|дыр. Сенедлер 1992-чи ил |аивер е|ыныи 1-ДВА /91$ул едилир. Шакирдлере 80 манат меб-леринде тегауд аерилир. Мектебе дехкл декы сенедлерн тегднм етмеяндиряер: 1. Директорун адына еризе. 2. ТеНсил Ьаггында сенед (если). 3. 3X4 см. елчуде 5 фотошекил. 4. 1аша]ыш ¡еринден-ара|ыш. * 5. 086/У немрели формада тибб ара)ышы. 6. ЭНали|о меишет хмдмети истеЬсалат идаресиидеи кендериш. Элаае ме'лумат алмаг учун аш^ыдакы ун-вана мурачиет етмек олар:    Бекы    шеНори, 370119, 8-чи Километр 1вше1ыш. саНеси, Нахчы-ваиски кучеси, 100. *^^'Тёлефонлер: 74-54-04, 74-59-37. Мектебе метроиуи «Нефтчилера стеиси)^ сыныи ¡анындан 30 немрели автобусле кел-мек олар. МУДИРИивТ;^* Редексфиыи уимты: КИРОВ ПРОСППСТИ, 18. МЭ'ЛУМАТ Y4YH 93-62-37, 38-SI-68. 370118, ЕАКЫ ШОМРИ, ТЕЛЕФОНЛАР: 93-64-92, Яввбвтчя рвдвктор Ч. ЭЛШЕВ. АЛЛАЬ РЭЬМЭТ ВЛ9СИН «Азарелектромаш» ЕИБ-нин Азэрба1чан Блми ^ Тэдгигат Електротехника Ииститутуяун амакдвш-' лары ЭЬмэдовлар аилэсинэ Тофж Карим оглу ОЬмадовзгя ; ваДтсыэ ’ вэфа'гы илэ элагэдар Дарин Ьузила овш-свглыгы верярлар. Чящв дуфявякрммдмр: 23.00. ИмваФяяншдмр: 23ДЮ. Индекс 66814 Ч123456789 10 11 12 13 14 Бакы, «Азэрба1чан» нэшря11атыяын мэтбээсн. Бвву. типография нздвтсяьствв «Ааврбвйджвя». Тнрвжы 254899 Слфвркш 0680 ;
RealCheck