Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 11, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 11, 1991, Baku, Azerbaijan * 6 JAN 1992 A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ХУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СШАСИ ГЭЗЕТИ ф Эеасы laie-^r «ад» re- I NS 243 1216101 )ул»ушдур. s    I    . Чаршэнбв, 11 декабр 1991-чи ил. Пфмт 10 гелии (абуи* учуй 6,5 raw ж). A39MÍAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИНИН МИЛЛИ ШУРАСЫ YKPAJHA, ECTOHHJA, ЛИТВА ВЭ ЛАТВМА РЕСПУБЛИКАЛАРЫНЫН ИСТИГЛАЛКМвТИНИ ТАНЫМЫШДЫР АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин Милли Шу-расы hap халгын ез мил-ли инкишаф Joлyнy сэрбэст сечмак вэ девлэт гуру-лушуну бэргэрар етмэк лу-гугуну эсас кетурэрэк, Ук-ра]нанын, ЕстониЗанын, Лктванын вэ ЛатвиЗанын истиглалиЗЗэтинин е’лан олунмасына дэрин Ьермэт- ла вэ тарихи эдалэт аила мы илэ JaHamapar, девлэт лэрарасы мунасибэтлэрин бejнэлxaлг принсиплэркни рэЬбэр тутараг YKpajHa EcTOHHja, JIaTBHja вэ Лит ва    республикаларынын девлэт истиглали^этини та нымаг Ьаггында гэрарлар гэбул етмишдир. РЕСПУБЛИКА РЕФЕРЕНДУМА ЬАЗЫРЛАШЫР БАКЫ. АзэрбаЗчан Рес-публикасынын девлэт ж> тИглали^эти мэсэлэси ба-рэсиндэ' АзэрбаЗчан Республикасы референдуму-нун Ьазырланмасы вэ кечирилмэси проблемлэри республика ра^н вэ шэЬэр-лэринин даирэ референдум комиссиЗалары сэдрлэ-ринин иштиракы илэ кечэн семинар-мушавирэдэ муза-кирэ олунмушдур. Мэр-кэзи референдум комисси-Jacынын тэшкил етдцЗи се-минap-мYшaвиpэJэ ¿ерли Ьа-кимиЗЗэт органларынын, на-зирликлэрин вэ баш идарэ-лэрин, ичтимаи Ьэрэкат-ларын вэ тэшкилатларын, республика кутлэви инфор-масиЗа васитэлэринин ну-маЗэндэлэри дэ дэ’вэт олун-мушлар. Бэрда paJoнy даирэ референдум комисси^сынын сэдри В. Гараев, Лэнкэран шэЬэри даирэ референдум комисси]асынын сэдри Н. Кэлэнтэров, Загатала ра-Joнy даирэ референдум ко-миссиЗасынын сэдри С. Газы Зев, бир сыра назирлик-лэрин вэ баш идарэлэрин, девлэт тэшкилатларынын вэ ичтимаи тэшкилатларын HYMajэндэлэpи референдума Ьазырлыгын кедиши Ьаг-гыНда мэ’лумат вермишлэр. Республиканын Мэркэзи референдум комиссиЗасы-нын сэдри Э. Кэримов Азэр-ба]чанда рёфереидумун Ьа-зырланмасы вэ кечирилмэси ишинин тэшкили мэсэ-лэлэрини НзаЬ етмишдир. Натиглэр гаршыдакы ре-ферендумун чох бе^к ич-тилмщ-си>аси эЬэм1Шэтини ге^ едиб диггэти респуб-ликанын девлэт истигла-лиЗЗэти Ьаггында Консти-тус^а Актынын тарихи эЬэмиЗЗэтини кениш ишыг-ландырм»аг, рефереидумун Ьазырланмасы вэ кечирилмэси кедишини кутлэви инфopмacиja васитолэриндэ этрафлы экс етдирмэк лу-зумуна чэлб етмишлэр. Семинар-мушавирэнин иш1-тиракчыларына референ-думун кечирилмэси гаЗда-сы, сэнэдлэрин нумунэ-лэри, бу сэнэдлэрин дол-дурулмасы вэ протоколла-рын тэртиб едилмэси га]-дасы Ьаггында, Ьабелэ ре-ферендумун Ьазырланмасы вэ кечирилмэси учун бир сыра эмэли тэдбирлэр кв-рул мэсини нэзэрдэ ту тан республика Али Совети Милли Шурасынын гэрары Ьаггында мэ'лумат верил-мишдир. Референдум куну декабрын 29-да ишин тэш-килинэ, Ьэрби гуллугчула-рын вэ гачгыиларын сэс вермэси гаЗдасына хусуси диггэт Зетирилмишдир. Азэрба^чан Сосиал(-Де-мократ ПapтиJacынын вэ АзэрбаЗчан Халг ЧэбЬэси-нин нYмajэндэлэpи семи-нар-мушавирэдэ чыхыш едиб кениш изаЬат иши апарылмасы, сэсвермэ куну эЬалинин фэаллыгынын тэ’-мин олунмасы, мушаЬидэ-чилэрин чэлб едилмэси учун Зерлэрдэ ичтимаи-с^аси тэшкилатларын кердуклэри ишлэрдэн данышмышлар. Семинар-мущавирэ иш-тиракчыларынын суаллары-на чаваб верилмишдир. (Азэринформ). Пиштмтллары куну-иундан бошллан маааэаларда ¡арли истеЬсалдаи олан а|вггабылар да [О.ачы.ыб, Бакы моделям а^аггабылар фабрики тикерах тфикилатла рына ими мил)Он кут а|вгга6ы кандарир. М°Д»"",Р"Н “I*" артыр. Гжматлар баЬалашыр. Анкаг а|агга6ыларыи ке)фил»ти, даеамлылыты проблем* галмагдадыр. Д<»РУАУР. мал сарыдаи да чатинлик аар. Амма бунунла беле фабрик коллектиеинин башлыка ге|,ы«ы иа|фицатли мал и«- ТвЬС<* ТикГшчилар Лачым 1али|еаа. Геиира Каримова. Кулиар» Ьуее|иоаа аа уста Рами. ^ГфТ'.п ыптупдгГ АЗЭРБА1ЧАН ДеВЛЭТ ШУРАСЫ JEHM БИРЛИК ЬАГГЫНДА Декабрын    10-да АзэрбаЗ- чан Президенти А. Н. Му-тэллибовун    сэдрл^и илэ республика    Девлэт Шура сынын та’чили ичласы ол-мушдур. А. Ы» Мутэлли-бов мустэгил девлэтлэр биpлиJинин Зарадылмасы ,илэ элагэдар бир сыра кеч-миш муттэфиг республика-ларын рэЬбзрлэри илэ ке-рушдукдэн    сонра Москва- дан Jemwa гaJытмышдыp. Ичласда rejfl едилмиш-дир ки, бирлик ¿арадыл-масы Hflejacu суверенлэш-мэ вэ истиглали^эт газа-нылмасы просеслэрини ин-*<ар етмирсэ, мусбэт гар-шылана билэр. Лени бир-ли]ин формасы илэ, онун формалашдырылмасы вэ мустэгил девлэтлэр бир-л^инин узву олан девлэт-лэрин га^шылыглы муна-сибэтлэри принсиплэри илэ элагэдар мэсэлэлэр ejpa-нилмэлидир. Бутун Ьаллар-да Минскдэ имзаланмыш сазиш диггэтлэ е]рэнилмэ-jH, зэрури олдугда исэ A3ap6aj4aH Республикасы-нын Али Советиндэ хусуси музакирэ олунмагы тэяэ«5 еди^. Девлэт Шурасы респуб-ликада HHTHMan-CHjacH вэ-3HjJaT мэсэлэлэрини, Азэр-6aj4aHbiH сосиал-игтисади инкишафы вэ девлэт гуру-чулугу проблемлэрини дэ музакирэ етмишдир. (Азэринформ). А39РБАШН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ДЕПУТАТЛАРЫ СЕЧКИЛ9РИ Y3P9 М0РКЗЗИ СЕЧКИ КОМИССШАСЫНЫН МЭ’ЛУМАТЫ МЭ’ЛУМАТ A3ap6aJxaH Республикасы касы Президенти мэтбуат иГ^ГуНсе)нС^ГлМга    хидмэтинин рэЬбэри тэ'- Jee Азэрба^чан Республи- Jhh едилмишдир. Мэркэзи сечки комисси-)асы Азэрба)чан Республикасы халг депутатлары сечкилэри Ьаггында Гану-нун 55-чи маддэсинэ му-вафиг сурэтдэ сырадан чых-мыш депутатын )еринэ Аг-дам ра)онундакы 136 нем-рэли сечки даирэси узрэ Азэрба)чан Республикасы халг депутаты сечкилэри-ни базар куну 1992-чи ил )анварын 26-на тэ)ин етмишдир. Мэркэзи сечки комисси-]асы даирэ .узрэ сечкилэ-рин Ьазырланмасы вэ кечирилмэси учун эсас тэд-бирлэрин тэгвим муддэт-лэрини тэсдиг етмишдир. Ьэмин тэдбирлэрэ мувафиг сурэтдэ 1991-чи ил декабрын 12-дэк Азэрба)чан Республикасы халг депутаты сечкилэри узрэ даирэ сечки комисси]асы ¿ара-дылмалыдыр. Сечки мэн-тэгэлэринин си)аЬысы * вэ мэнтэгэ сечки комисси)а-ларынын теркиблэри 1991-чи ил декабрын 27-дэк тэсдиг едилмэлидир. Эмэк колле ктивлэринин. Jauia-jbiui JepHHAa сечичилэрин )ыгынчагларында, ичтимаи тэшкилатлар тэрэфиндэн Азэрба)чан Республикасы халг депутатлыгьЗна на-мизэдлэр декабрын 12-дэн 21-дэк кечирилэчэкдир, онларын даирэ сечки ко-MHccHjacbi тэрэфиндэн rej-дэ алынмасы исэ 1991-чи ил декабрын 24-дэ баша чатдырыламаг. Халг депутатлыгына rejfla алын-мыш намизэдлэрин сечи-чилэрлэ керушлэри онларын rejAa алындыглары кундэн 1992-чй ил JaHea-рын 25-дэк кечирилэчэк. A3ap6aj4aH Республикасы халг депутатлыгына кес-тэрилмиш намизэдлэрэ се-чичилэр бутун сечки май* тэгэлэриндэ jepAH вахтла саат i-дэн 20-дэк сэс ве-рэчэклэр. Сечкилэрин нэ-тичэлэри 1992-чи ил фев-ралын 6-дан кеч oAMaJapar е’лан едилачэк. ГАРАБАГЫН ДАГЛЫГ ИНССдСИНДЭ ГАНУНЧУЛУГУН ВЭ НУГУГ ГА1ДАСЫНЫН ТЭ’МИН ЕДИЛМЭСИ ТЭДБИРЛЭРИ ЬАГГЫНДА A3SP6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ МИЛЛИ ШУРАСЫНЫН ГЭРАРЫ Азэрба]чан Республикасы Али Советинин Милли Шурасы ге)д едир ки, Гараба-гын даглыг Ьиссэсиндэ сул-Ьун ве разылыгын элдэ едилмэси, бурада JaшaJaн ермэ-ни вэ азэрба]чанлы вэтэн-дашлар арасында гаршылыг-лы анлашманын вэ меЬрибан гоншулугун бэрпа едилмэси саЬэсиндэ Азэрба]чан Республи касы нын керду^ тэд-бирлэрэ бахма)араг, ермэни сепаратчылары белкэдэки вэ-зи))эти даЬа да сабитсизлэш-диpмэJэ, Азэрба)чан Республикасы Конституси)асына вэ ганунларына мэЬэл го]мама-га, Азэрба)чан Республика-сынын али девлэт haкимиJJэ-ти органларынын гэрарлары-на табе олмамага )енэлдил-миш кампани)аны давам ет-дирирлэр. Бу Ьэрэкэтлэр лэгв едилмиш Даглыг Гара-баг Мухтар Bилajэтинин мевчуд рлма)ан девлэт струн-турлары адындан керулур. 1991-чи илин но)абрында уздэнираг «Даглыг Гарабаг Республикасы халг депутатлары Совети» сесси]асынын кечирилмэси ]ени бир фитнэ-карлыгдыр; бурада Азэрбар чан Республикасы Конститу-о^асына вэ ганунларына зидд. гeJpи-hYгyги вэ чина-Jэт чэзасына ла)иг олан бир сыра тэдбирлэр керулмуш, о чумлэдэн бу гондарма рес-публикада референдум кечирилмэси вэ кечмиш вила)э-тнн ССРИ, ]ахуд онун Ьугу-ги вариси тэркибинэ кечмэси барэдэ гэрарлар гэбул едилмишдир. Мо’лум олдугу ними, Азэр-ба.]чан Республикасынын Конституси)асында вэ рефе- Кндум Ьаггында Азэрба]чан спубликасынын Ганунун-да дэгиг нэзэрдэ тутулмуш-дур ки, Азэрба^ан Респуб-ликасынын эразиси езкэнин- килэшдирилэ билмэз вэ онун анчаг Азэрба^ан Республикасы Али Советинин гэрары-на эсасэн, езу дэ республиканын бутун эЬалиси арасында кечирилэн референдум joлy илэ ифадэ едилмиш ра* зылыгы олмадан дэ^шдири-лэ билмэз; буну да белкэдэ Bd3Hjj9THH кетдикчэ кэркин-лэшдирилмэсинин вэ ган тек-мэнин давам етдирилмэсинин тэшэббускарлары бил Maja билмэздилэр. KoHCTHTvcHjaJa зидд олан бутун бу Ьэрэкэтлэр «Сэла-bHjjdTHHH итирмиш Даглыг Гарабаг Мухтар BилaJэти Халг Депутатлары Советинин A39p6aj4aH Республика-[В-нин статусунун дэ- сы ДГМ1 ]ишдирилмэсинэ дайр конс-THTycHjaJa зидд пэрэкати Ьаггында» A3ap6aj4aH Республикасы Али Совети Paja-сэт hej’aTHHHH 1991-чи ил 3 ceHTja6p тарихли гэрары-нын, Ьабелэ «A3ap6aj4aH Республикасынын Даглыг Гарабаг Мухтар Bилajэтини лэгв етмэк Ьаггында» A3ap6aj4aH Республикасынын 1991-чи ил 26 Hoja6p тарихли гану-нунун эле]Ьинэ олараг ке-нишлэндирилир. A3ap6aj4aH Республикасы Али Советинин Милли Шурасы ермэни сепаратчылары-нын бутун бу Ьэрэкэтлэрини белкэдэки B93HjjdTH нормал-лашдырмага догру JoAflapHH ахтарылмасынын позулма-сына jeнэлдилмиш невбэти фитнэкарлыг ними nijMaT-лэндирэрэк вэ A39p6aj4aH Республикасы Конституси-]асынын 70, 72. 75 вэ 104-чу маддэлэрини рэЬбэр тутараг гэрара алыр: 1. Уздэнираг «Даглыг Гарабаг Республикасы халг депутатлары Совети ceccиJacы-нын» кечирилмэси ганунсуз, онун гэбул етд^и гэрарлар исэ Ьугуги гуввэси oлмaJaн гэрарлар caJылcын. 2. AзэpбaJчaн Республикасынын Дахили Ишлэр На-зирл^инэ, Милли ТэЬлукэ-сизлик Назирл^инэ, Муда-фиэ HaзиpлиJинэ, баш проку-роруна тапшырылсын ки, AзэpбaJчaн Республикасы Koнcтитycиjacынын вэ ганун-ларынын позулмасынын, Ьу-гуга зидд актлары Ьэ]ата ке-чирмэк учун Ьэр Ьансы бир чэпд кестэрилмэсинин гар-шысыны алмагдан етру га-нунла нэзэрдэ тутулмуш бутун тэдбирлэри керсунлэр. 3. Муэ]]эн едилсин ки, конституси^а зидд структур-ларын гэрарларыны Ьэ]ата кечирмэк учун девлэт органларынын, вэзифэли шэхслэ-рин, ичтимаи тэшкилатларын вэ вэтэндашларын Ьэр Ьансы Ьэрэкэти Ьугуга зидд са-jылыp вэ Азэрба]чан Республикасынын ганунларына эса* сэн мэс’ул^]этэ сэбэб олур. 4. Азэрба1чан Республикасынын баш прокуроруна тапшырылсын ки, конститус^а-Ja зидд гeJpи-гaнyни Ьэрэкэтлэр тэшкил етмэкдэ олан бир груп шэхсин Aзэpбajчaн Республикасынын Чинajэт Мэчэллэсинэ мувафиг сурэтдэ девлэти чш^этлэр терэ-дилмэси эламэтлэри узрэ чина]эт мэc’yлиjJэтинэ чэлб едилмэси мэсэлэсинэ бахсын. Галдырылмыш чина1эт иш-лэри узрэ кечирилэн истин-тагы хусуси нэзарэт алтына алсын. Азэрба]чаи Республикасы Алл Совети сэдрншга муавиин    Т.    rAPAJEB. Бакы шэЬэри, 5 декабр 1991-чи ил. МОСКВАДАН М0КТУБ «ХАЛГ ГЭЗЕТИ»НИН РЕДАКСШАСЫНА Ьермэтли баш редактор! Бу Jaxынлapдa гэзети-низдэ танынмыш Азэрба]-чан ]азычысы вэ бизим «Ьэм1ерли». кечмиш сибир-ли CYлeJмaн Вэл^евин зрим Кеорки Моке}евич Марков Ьаггында хатирэси чап олунмушдур. Бу, мэ-ни, ушагларымы, нэвэлэри-ми муГЭэссир едиб кев-рэлтди. Сэдагэтинэ керэ муэллифэ вэ гэзетиннзин сэЬифэлэриндэ Марковун ха-тирэсинэ сэхавэтлэ )ер вер-мэнизэ керэ сизэ тэшэкку-руму билдирирэм. Шэхс^]этэ пэрэстиш гурбаны, чэфакеш CYлeJ-ман Вэли1евлэ танышлыг-дан сонра AзэpбaJчaн бизим учун севимли республика олмушдур. Муэлли^-фин ¿аздыгы ними, бизим достлугумуз эбэди олараг донмуш Сибир торпагларын ' 1а да «алышыб }анды, ше’лэ- лэнди». Мен Кеорки Моке]евич-лэ бир нечэ дэфэ Бакыда олмушам. Бакы ду^анын эн кезэл шэЬэрлэриндэн биридир. Бурада самими вэ xejиpxah инсанлар Jaшa-Jыp, руслар да дахил ол-магла бутун миллэтлэр гар-даш кимидир. Бизи Бакыда олдугу ними, Ьеч ]ер-дэ бела Jaxшы гаршыла-ма)ыблар. Сизин гэзетдэ мэрЬум К. Марков Ьаггында хатирэнЬн чап олунмасы субут едир ки, бизэ мэЬэббэтиниз эввэлки ки-ми меЬкэм вэ эбэдидир. Буна керэ Азэрба]чан хал-гы саг олсун. Кеорки Мо-кejeвич вэ мэн бeJYк шайр Рэсул Рза, онун hэJaт Joл-дашы, кезэл шайр, эзиз Ликар Pэфибэjли вэ кер-кэмли шайр Нэби Хэзри... илэ дост идик. Кеорки Мо^евич тез- ТОДАН ДА ШУЛДУ... Дунэн сэЬэр саат 6-да ермэни japaглылap уч зи-реЬли машынла Еркеч вэ Манашид кэндлэри тэрэфиндэн Ьучума кечэрэк KopaHÓoJyH Тодан кэндинэ сохулмушлар. СилаЬлы дэс-тэлэр    кэндэ кирдикдэн сонра    саат 13-дэк бутун евлэри Jaндыpмышлap. Бун-дан сонра онлар Сарысу истигаметиндэ Ча]кэндэ тэрэф    Ьэрэкэт етмишлэр. Тодан кэндини ropyJaH Сумга]ыт вэ ]ерли милис ишчилэри гуввэлэрин reJpH-бэрабэр олдугуну керуб кери чэкилмишлэр. Милис ишчилэри арасында japa-лананлар вар. Гулду рларыи JepeeaHAa paTCHja васитэснлэ даны-шыгы тутулмушдур. Онлар JepeeaHa хэбэр вермишлэр ки, Ьеч бир MaHeaJa раст кэлмэдэн Сарысу истита-мэтиндэ Ьэрэкэт едирлэр вэ куман ки, ахшамусту 4ajK9HA3 чатачаглар. Ер-мэнилэрин Леревандакы рэЬбэрлери гулдур дэстэ-лэрэ юилдирмишлэр ки, «экэр Ьеч бир MaHeaja раст кэлмирсинизсэ, ирэлилэ]э билэрсиниз». Ермэнистанын е’лан ет-мэдэн апардыгы бу муЬа-рибэдэ Тодан кими стра-тежи abaMHjjaTa малик мэн-> тэгэнин    душмэнин элинэ кечмэси    ермэнилэрин бу тун этраф эразидэ мевге-Jhhhh сон дэрэчэ меЬкэм-лэнмэси демэкдир. НеЫэ    де]эрлэр<, KepnJa Зол Зохдур. Ьамлет ГАСЫМОВ, . «Халг гэзетн*ннн яухбирн. тез деЗерди:    «АзэрбаЗчан- лылар меЬрибан вэ кезэл халгдыр...» Бф Ьэмишэ онларын наилиЗЗэтинэ се-винэр, дэрдлэринэ шэрик олардыг. Билирик ки, сизин халгыныз инди аравер-мэЗэн миллэтлэрарасы му-нагишэЗэ керэ чох агыр вэзиЗЗэтдэдир... Даглыг Га-рабагда Ьэрби вертолЗо-тун фэлакэтэ уграмасы нэ-тичэсиндэ АзэрбаЛчанын. РусиЗанын. Газахыстанын эн кезэл огулларынын Ьэ-лак олмасы бизи сарсыт-ды. Бу фачиэ илэ элагэдар олараг АзэрбаЗчан халгы-на вэ Президентиниз А. Н. Мутэллибова башсаглыгьв-мы чатдырманызы хаЬиш едирэм. ГоЗ агыл, эдалэт вэ сулЬ зэфэр чалсын. АгннЗа КУЗНЕТСОВА, Заэычы, РСФСР Девлет* мукафаты лауреаты. Та]нар негт9Л9рдэ БУТУН КЕЧЭ АТЫШМА Шушада, Шуша раЗону-иун МалыбэЗли вэ Гуш-чулар кэндлэриндэ, Ьабелэ КэркичаЬан гэсэбэсиндэ етэн кечэ артиллериЗа вэ пулемЗот атэшлэринин ку-рултусу ара вермэмншдир. Даглыг Гарабаг узрэ республика гэраркаЬында хэбэр вермишлэр ки, Малы- • Азлринфьрм , • СИТА МУСТЭГИЛ ДЭВЛЭТЛЭГ БИРЛН1И: УЧ РЭ'1 Декабрын 8-да Веларус, РСФСР вэ YKpajHa рэЬбэр-дэршош мустэгил деалэтлэрнЕ бнрлиЗяни |аратмаг Ьаггында багладыглары сазиш бе]ук экс-сада догурмушдур, бутун дунЗада кениш шэрЬ олуиур. М. ГОРВАЧОВ; ...Сазишдэ ССР Иттифагынын вар-лыгына хитам вернлмэси ачыг е'лан едилир. Сез Jox ки, Ьэр республиканын Иттифагдан чыхмаг Ьугугу вардыр, лакни чохмиллэтли девлэтии талеЗи уч республика рэЬ-бэрлэринин ирадэси илэ муэЗЗэн едилэ билмэз. Бу мэсэ-лэ бутун суверен девлэтлэрин иштиракы илэ вэ онларын халг ларынын ирадэси нэзэрэ алынмагла анчаг констит>- си!а Золу илэ Ьэлл едилмэлидир. Умумиттифаг Ьуг>т нормаларынын гуввэсинэ хитам вернлмэси Ьаггында бэ]анат да геЗри-Ьугуги вэ тэЬлукэли-дир, бу, чэмиЗЗэтдэ Ьэрч-мэрчлиЗи вэ анархиЗаны анчаг кучлэндирэ билэр... Л КРАВЧУК:    Биз    анчаг бир амилэ: бацпнмызын устундэ бир девлэт олмасына вэ онун бизи идарэ етмэ-синэ гаошьГ чыхыш едирдик. YKpajHa Ьэмишэ интеграси-lata тарэфдар олмушдур Инди уч Дввлат ез к°нституси)а Ьугугларындан истифадэ едиб Авропада мевч\д ф Р па^ охшар интеграсиЗа нумунэси костэрмишдир. Ьэм дэ мэгсэд вэ принсиплэримивэ шэрик чыханлар \ч^н гапы мыз ачыгдыр. С ШУШКЕВИЧ: Лени Иттифагын KyJa сырф слав-1ан иттифагы олдугу барэдэ муЬакимэлэр дузкун ^сТван ол-а1»н динар респубди^ларын йттифага пяумл олмасы Y4YH Ьеч бир маиеэ Зохдур. Куман едирик иАнинт ccPrl-нин субЗекти олмамыш девлэтлэр дэ Z. ronivjia билэрлар Биэта Бал1Ик)аны республикала шшимизи диггэтлэ в]рэнмэсинэ дэ]эр. Мэна ела кэлир ки сазиш меЬрибан ^шулуга ва самарали гар-шылыглы фэалиЦэта реал Юллар ачыр. АТОМУН Y4 ДУ1МЭСИ Мустэгил Беларус, YKpajHa вэ PycnJa девлэтлэри»шн биолиЗи Ьаггында сазиш мунасибэтилэ декабрын 9-да Ки-Зевдэ YKpajHa Президенти Леонид Кравчукун мэтбуат кон- франсы кечирилмишдир. Леонид Кравчук журналистлэри сэнэдлэ таныш ет-дикдэн сонра хусусилэ демишдир ки, сазишдэ гуввэлэрин коллектив команданлыгындан башга ваЬид ипаоэетмэ стоуктурлары Зарадылмасы нэзэрдэ тут\лм>р. даРУкм!на Г1резЬде2ти HMhat вериб демишдир:    Ьэм дэ экэр индиЗэдэк ракетлэрин бурахылмасы учун 5ин саРран«Ачысы^;СРИНПрезиденти идисэ. инди башга систем 1арадылмышдыр. Ракетлэрин учмасы учун инди е!ни вахтда уч дуЗмэни басмаг лазымдыр вэ дуЗмэлэрин Ьэр бири бирлик узвлэринин Ьэрэсинин нэзарэти ал тын-дадыр. Онлардан бири дуЗмэни басса ракетлэр галхмаэ. анчаг уч AyjMa вэ анчаг бир вахтда басылмалыдыр. ТЕНРАН: эьмад XOMEJHH АЗвРБА1ЧАНЫ ИМАМЫН КвСТЭРДИЗИ ЗОЛЛА KETM0J0 ЧАГЫРМЫШДЫР Иран Ислам Республикасы банисинин оглу ЭИмэд ХомеЗни Иранын АзэрбаЗчанла мунасибэтлэри инкишаф етдириб меЬкэмлэндирмэЗэ чан атдыгыны билдирмишдир. «Эхбар» гэзети хэбэр вермишдир:    Иран Ис лам Республикасында сэфэрдэ олан Азэрба]чан парламент нумаЗэндэ heJ’эти илэ базар куну К€Ч«Р^®Н рушдэ о билдирмишдир ки. Иран халгы вэ д^нЗанын оу тун мусэлманлары АзэрбаЗчанын истиглалиЗЗэт е лан мэсини бэЗэнирлэр. Иранын cnjacn хадими костэрмишдир ки хусусэн ’ эЬалиси мусэлман олан «кечмиш совет рес-публикалары учун Гэрбдэн тэЬлукэ вардыр». Бу рес-публикалар марксизмдэн хилас олдугдан сонра бутун м\-сэлманларын эсас душмэни АБ111 баш да олмагла беЗнэл-халг империализмин тэ’сири алтына душэ билэрлэр. в. хо-меЗни АзэрбаЗчаны атасы АЗэтуллаЬ РуЬулла XoMejHH-нин кестэрдиЗи Золла кетмэЗэ чагырмышдыр. АзэрбаЗчан нумаЗэндэ ЬеЗ’этинин башчысы, респУ®' лика парламенти сэдринин биринчи муавини ЗиЗад Сэ-мэдзадэ умидвар олдугуну билдирмишдир ни. Азэр ] чанын истиглалиЗЗэтини ТеЬран рэсмэн таны)ачагдыр. О геЗд етмишдир ки. Бакы Иранла эмэндашлыгы инкишаф етдирмэЗэ чалышыр вэ индики мурэккэб шэраитдэ онун кемэЗинэ бел баглаЗыр. 3. Сэмэдзадэ рекионда кедэн про-сеслэрэ ХомеЗни идеЗаларынын «чох 6eJyK тэ сир етдиЗи- ни» мстэрмишдир^изи Мазэндаран эЗалэти ЬакимиЗЗэт органларынын нумаЗэндэсинэ эсасланараг хэбэр вермиш-дир ки. Иранын бу шимал эЗалэти илэ Азэ^аЗчан апа-сында игтисади эмэкдашлыг фэаллашыр. Мэсэлэн бир милЗон долларлыг гаршылыглы тичарэт Ьаггында с а. лэр багланмышдыр. ИРАН ПАРЛАМЕНТИНДО KOPYUJ Декабрын 9-да Иран парламентинин сэдри МеЬди Кэрруби Ираида сэфэрдэ олан АзэрбаЗчан парламент узвлэринин нумаЗэндэ heJ’eTH илэ керушдэ демишдир: «BeJ-нэлхалг алэмдэ совет мусэлман республикаларынын ь\-гугларынын мудафиэси учун Иран элиндэн кэлэни эсир-кэмир». М. Кэрруби кечмиш Иттифагын аЗры-а]ры рес-публикалары барэсиндэ Гэрбин ЗеритдиЗи «икили стандарт» сиЗасэтини тэнгид етмишдир. АзэрбаЗчан нумаЗэндэ hej этинин башчысы респ> б-лика Али Совети сэдринин биринчи муавини 3. Э Сэмэдзадэ демишдир ки, Иранын вэ АзэрбаЗчанын тарихи вэ дини Захынлыгы нэзэрэ алынарса, онлар умуми душмэн-лэр гаршысында элбир олмалыдырлар. О Ьэмчинин, ира-нын ганун Зарадычылыгы тэчрубэсинин еЗрэнилмэсинэ вэ АзэрбаЗчанда "raTeHrHHa тэрэфдар чыхмышдыр. Бу барэдэ ИРНА ИнформасиЗа АкентлиЗи мэ’лумат вермишдир. МОСКВА: ССРИ ХАРИЧИ 0ЛАГ0Л0Р НАЗИРЛЖИ НУМА!0НД0СИНИН Б01АНАТЫ ССРИ Харичи Элагэлэр НазирлиЗинин информасиЗа идарэси ез нумаЗэндэсинин бэЗанатыны JajMHUiflbip. Baja- натда деЗилир:    .    , Иттифагын бир сыра Орта АсиЗа республикаларынын Ьабелэ АзэрбаЗчанын Ислам Конфрансы Тэшкилаты-на дахил олмасынын мумкунлуЗу Ьаггында хэбэрлэр алы-ныр. Ьазырда Дакар шэЬэриндэ бу тэшкилатын невбэти керушу кечирилир. ССРИ Харичи Элагэлэр Назир-лиЗиндэ бу чур HHjJawap Зенилэшдирилмиш Иттифаг иш-тиракчыларынын суверенлик кэсб етмэси просеслэринин давамы вэ инкишафы кими пОмэтлэндирилир. Ислам Ьон-франсы Тэшкилаты сулЬун меЬкэмлэндирилмэси вэ тэрк-силаЬ кечирилмэси, беЬран вэзиЗЗэтлэринин динчликлэ низама салынмасы вэ гаршылыглы фаЗдалы эмэкдашлы-гын инкишафы угрунда чыхыш едэн девлэтлэрин н\ф^ з* лу вэ ме'тэбэр бирлизидир. Душунмэк одар ки, Ислам Конфрансы Тэшкилатынын фэалиЗЗэтинэ JeHH суверен девлэтлэрин гошулмасындан Ьэм бу тэшкилатын езу, Ьэм онун JeHH иштиракчылары, Ьэм дэ умуми глобал саглам-лашдырма иши газанмыш олар. Ф бэ]ли кэндинин вэЬшичо-синэ атэшэ тутулмасы нэ-тичэсиндэ бир JauiaJbiin еви Занмыш, кэндия ики сакини Зараланмышдыр. Шушада рэ КэркичаЬанда тэгрибэн он ЗашаЗыш еви вэ ичтимаи бина дагылмышдыр. Республика гэраркаЬы-нын мэ’луматына керэ. атэш мевгелэриндэи. о чумлэдэн Ханкэнддэки. Эс-кэран раЗонунда ермэни- лэрин Зашадыгларь^ ^Шуи шикэнд, Мхитарикэнд вэ Гырмызыкэнд кэндлэрин-эки    зиреЬли транспорт- орлардан вэ дикэр мутэ-Ьэррик Ьэрби гургулардан атэш    ачмышлар. Республика    милисинин эмэкдаш- лары    чаваб атэши илэ ермэни    Лараглыларыны атэ ши даЗаидырмага мэчбур етмишлэр. КИРОМ АР ГАЛАРЫЛШГ? Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мэчлиси-иии мэтбуат мэркэзиндэн хэбэр вермишлэр ки. декабрын 8-дэ Ермэнистанын МеЬри ра)онуиуи эра-зисиидэ . Зараглылар Орду-бад дэмир Зол стансиЗасы тэ'мир оригадасынын иш чилэри олан 12 азэрбаЗ-чанлыны киров кетурмуш-лэр. Киров тутуланлар АзэрбаЗчан Дэмир Золунун МеЬри    раЗону эразисиндэн кечэн    саЬэсиндэ Золлары тэ'мир    едирдилэр. Нахчы ван Мухтар Республикасы рэЬбэрлиЗинин Ермэнистаи тэрэфи    илэ апардыгы да- нышыглар нэтичэсиндэ му-эЗЗэн едилмишдир ки, Киров тутуланлар Ермэнистанын    Гафан шэЬэриндэ- дирлэр. Ермэнистанын дахили ишлэр назири вэзифэ-синин ичрачысы А. Ману-чарЗан Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мэчли-синин сэдри Ь. ЭлиЗев илэ 'телефон сеЬбэткндэ амин етмишдир ки. 19 нэфэрин Ьамысы сагдыр вэ Ьазырда онлары азад едиб иери гаЗ* тармаг учун тэдбирлэр керу-лур. (Азэринформ). ;
RealCheck