Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 10, 1991, Baku, Azerbaijan хАлг газ^гги <0 AÌKaM    ил    Nt    Ш 1903-4V илдв М. Ф. Ахун-довуи беш KOMeAHjacbiHbiH Тифлисдэ рус дилиндэ ajpbi* ча китаб швклиндв нешр олунмасыньш ЭЛЛИ ЯЛЛfIjH бир труп A3ap6aj4aH зи]алы сынын тэшэббусу ИЛ9 ала мэтдар Зyбилe^ кими геЗд олунмушду. Бу, адэбиЗЗат тарихимиздэ илк адэби ЗУ^и-леЗ вэ халгымызын интцмаи-мэдэни интибаЬыны нума-Зиш етдирэн тэгдиралаЗиг ha-дисэ иди. ЛубилеЗ мунасибэ-тилэ М. Ф. Ахундоаун <Ьа* чы Гара» комедиЗасы Бакы* да ТагыЗев театрында, чВэ-зири-хани-Лэнкэран» комедиЗасы исэ Тифлисдэ Курчу ЭЗан театрында тамашаЗа го-Зулмуш, еЗни заманда, «Нас* пи» гэзетиндэ Элимэрдан бэЗ Топчубашовун. «Тифлисски листок» гэзетиндэ ЬусеЗн Минасазовун ЗубилЗара hacp олуимуш хусуси мэгалэлэри дэрч олунмушду. М. Ф. Ахундова Ьэср олуимуш бир сыра тэдгигат эсэрлэриндэ вэ библиографиЗаларда 9. Топчубашовун бу мэгалэси геЗд олунса да, мэ’лум сэбэблэр узундэн тэКлил едилмэмиш, ез гиЗмэтини алмамышдыр. мотлвндирвлмасв ишявдэ АзарбаЗчая татарлары^ шуурунуи оЗавмасьша дэлил олмагла. еЗяи заманда, бу муэлляфин драм есэрлврянян ЗагафгазиЗа татарларынын ЬэЗатыяа. хусусэн адэбиЗЗаты-на кестэрдяЗя вэ янди дэ хестэрмакда олдугу тэ'сиря парлаг яумаЗяш етдярир». М. Ф. Ахундов комеднЗа- ларыныя АзарбаЗчая эд^иЗ* За^дакы мевгеЗяядая бапс мыш. омларын аксаряЗЗатя*,} нян ады бела 3&ДДДЯ чых*’ мышдыр. «АЗдьш кврунур хи. бязям татар зяЗалылары догма эдэбяЗЗатларына аз ма* раг кестарирлэр. татар му-эллифлэринин эсэрлэри бу I вахта гэдэр чап олунмамыш* дыр, ояларьш тэрчумеЗя-Ьа-лы Зазылмамышдыр ва буна кара до Ьеч тасадуфя деЗял-дир ки, АзарбаЗчая татарла-ры адабяЗЗатыяьш эн Захшы няя Ьаяямя барон Роаеяян дафтарханасыяда Шарг дял-ларя уэра тарчумачя ваэнфа* сяяа яша дуэалмася Ьаггыи-да охучулара Зыгчам ма'лу* мат веряляр. Атрышщ шштпр М. Ф. АХУНДОВУ« ИЛК ТаДГИГАТЧЫЛАРЫ КИМ ОЛУБ? 9. Топчубашов геЗд едяр* ди КН, М. Ф. Ахундов бяр тэнгядчи ва публвснст кммя да диггэталаЗнг фааляЗЗат кестармншдяр. лахяя снуя тэнгядя вэ публясяст асарла-ри «Ьала да Ьеч кима, демак олар кн. ма'лум деЗял ва онлар Ьеч Зерда дарч олуя-маЗыбдыр». 0. Топчубашовун мэгалэси ан эдэбиЗ: АзэрбаЗчан эдэбиЗЗатшунас лыгында М. Ф. Ахундовун ЬэЗат вэ Зарадычылыгы Ьаг-гында Зазылмыш илк мэга-лэлардэндир. Эслиндэ АзэрбаЗчан ахундовшунаслыгы-иын эсаслары мэЬз Э. Топчубашовун вэ Ь. Минасазов^ бу мэгалэлэри вэ Ф. Квчэр-линин Ьэмин илдэ. тэхминэн еЗни аЗда Тифлисдэ рус дилиндэ нэи1р олуимуш «АзэрбаЗчан татарларынын эдэ-биЗЗаты» китабы илэ (бу ки-табда М. Ф. Ахундова Ьэср олуимуш бвлмэ вар—Н. М.) гоЗулмушдур. 9. Топчубашов «Илк татар драматургу» ады ила дэрч етдирди]и мэгалэсиндэ М. Ф. Ахундовун ЬэЗат вэ фэалиЗ едэрэк муэллиф чох дузкуи бир мулаЬиээ сеЗлэЗирди: «Ьэгигэтэн до. экор умумэн гиЗмотли муасир осэрлэрлэ касыб олан АзэрбаЗчан татарларынын эдэбиЗЗаты татар Зэтини Зыгчам ишыгландыр-' ■    1ЭбИ мыш. онун АзэрбаЗчан эд! вэ ичтимаи фикринин инки-шафындакы ролу Ьаггында олдугча гиЗмэтли елми-нэзэ-ри мулаЬизэлэр сеЗлэмиш-дир. Муэллиф илк невбэдэ «мэшЬур татар драматургу» М. Ф. Ахундовун комедиЗа-лар мэчмуэсинин нэшринин Зад едилмэсини «АзэрбаЗчан ■ эЗаты мусэл.манларынын ЬэЗатьшда надир эдэби ЗубилеЗ» Ьесаб едир вэ кестэрирди ки, «му-сэлман эЬалиси зиЗалылары-нын Мирзэ Фэтэли Ахундова белэ бир мунасибэти эдэт биЗЗат хадимлэримизин гиЗ* ЬэЗатынык мэнфи чэЬэтлэри-ни дэгиг вэ дузкун экс етдирэн бэдии эсэрлэрлэ фэхр едэ билэрсэ, буна кере бизим тата^ар илк татар драматургу вэ татар драматур-киЗасынын беЗук исте'дадлы баниси Мирзэ Фэтэли Ахундова борчлудур. О. Ьаглы олараг татар МолЗери Ьесаб олунур». 9. Топчубашов Ахундов драматуркнЗасыны татар ЬэЗв* тындан усталыгла сечилмиш типлэрэ вэ сэЬнэлэрэ, «тэ-бии Зумсшуна вэ аЗдын об-разлы бэдии дилинэ керэ» олдугча диггэтэлаЗиг эдэби Ьадисэ кими гиЗмэтлэндирир вэ кестэрирди ки, онлар «ин-ди белэ мэдэни чоЬэтдэн ке-ридэ галмыш ЗагафгазиЗа татарларынын талеЗи барэдэ гэмли Ьисслэр» оЗадыр. «кез Зашлары арасында кулуш» Догурур. ^    . 9. Топчубашов тээссуф Ьисси илэ кестэрирди ки. «АзэрбаЗчан татарларьгаын ЬаЗатында муЬум рол оЗнаЗан бу беЗук йчтимаи хадимин вэ новаторун», елэчэ дэ умумэн АзэрбаЗчан эдэбиЗЗаты- нын керкэмли нумаЗэндэлэри-нин ЬэЗаты вэ фэалиЗЗэти бу вахта гэдэр тэдгиг олунма- нумаЗэндэлэрн белэ халга мэ’лум деЗил, онларын гэбир-лэри белэ харабаЗа денуб-ДУР>. М. Ф. Ахундовун ЬэЗат 3°" луну Зыгчам ишыгландыран муэллиф илк невбэдэ охучулара белэ бир мэ’лумат ве-рирди: «М. Ф. Ахундов Ьаггында биографик мо’луматы биз татар драматургунун Тифлисдэ ЗашаЗан вэ Домир-Зол    НазирлиЗи идарэсиндэ хидмэт едэн оглу муЬэндис Рэшид бэЗ Ахундовдан ал-мышыг. Бу мэ’луматын там олдугуку иддиа етмирик, ла-кин дэгиглиЗинэ сез ола бил-мэз». Мэгалэдэ М. Ф. Ахундовун Нухада аяадан олмасы, ки-чик Зашларындан анасынъш омиси Ахунд Ьачы Элэскэ-рин ЬимаЗэси алтында беЗу-мэси. чдеврунун чох савад-лы руЬани алимлэриндэи би-ри» саЗылан вэ «Нухада хусуси моктоби» олан бу ахунд-дан «догма турк дилиндэн элавэ фарс вэ эрэб диллэри-ни» мукэммэл еЗрэямэси, Кэнчэдэ мэдрэсэдэ дини тэЬ-силини давам етдирэркэн мэшЬур шайр вэ философ М. Ш. ВазеЬин те’сири нэти-чэсиндэ молла олмаг ниЗЗэ-тиндэн ЭЛ чэкиб девлэт гул-лугуна кирмэк гэрарына кэл-мэси, Нухада ибтидая рус мэктэбиндэ тэЬсил алмасы вэ 1834-чу илдэ Тифлисдэ Курчустанын баш идарэси- Мэгалэд» М. Ф. Ахуядо-вун кечэи асрия элляячя ял-лоринин оввэллэринде алты елмоз комедя/а Заэмасы. 1853-чу илдэ беш комедиЗа--сынын рус дилиндэ. 1859-чу илдэ бутун комеДиЗаларыяын «Алданмыш кэвакяб» повести илэ бирликдэ Тифлисдэ бир китаб Ьалыяда нэшр олунмасы. онун комедиЗала-рыяыя оввэл фарс, кечэн ас-рин 80-чи нллориндоя е’тяба-рэн исэ. франсыа. някялис вэ алв1ан днллоринэ тэрчумэ едилмеси. Горби Авропа шэргшунаслары тэрэфяндэн Зуксэк гиЗмэтлэндярилмэся барэдэ дэ охучулара умумя мэ лумат верилмишдир. Мэгалэнин сонунда 9. Топчубашов М. Ф. Ахундовун эрэб элифбасынын ислаЬаты угрунда апардыгы мубаризэ-сини тэгдир едир вэ Ьэмин мэсэлэнин «бизим кунлэрдэ дэ бутун душунэн мусолман-ларьш музакирэ обЗектя» олдуруну кестэрирди. 9. Топчубашов мэгалэсяяи бу сезлерло гуртарыр: «М. Ф. Ахундовун вэфаты Загафга-зиЗанын бутун душуяэн му-сэлманлары ашсыяда халг иткиси кими пэгигн вэ дэ-рин тээссуф Ьнссн дорур- мушду. индики мусэлманлар исэ АзэрбаЗчан татарлары нын мэишэтинин негсанла-рыны чох усталыгла вэ реал экс етдирмэк гудрэтинэ малик олан ялк мусолман дра-матургуну дарин мяянэтдар-льп'ла хатырлаЗыр». Керкэмли АзэрбаЗчан пуб-лисисти вэ ичтимаи хадими 9лимэрдан бэЗ Топчубашо-«Каспи» гэзетиндэ дэрч вун олуимуш «Илк татар драматургу» мэгалэси М. Ф. Ахуи-довун ЬэЗат вэ фэалиЗЗэти-нин тэдгиги саЬэсиндо олдугча диггэтэлаЗиг бир Ьадисэ иди. Онун бу хидмэти ахундовшунаслыгда ез ла-Зигли гиЗмэтини алмалыдыр. Надир М9ММ9Д0В. илк СЭРКИ В8 Ш9КСЙЗ ИТИЭФФЭШЭТ ЭБУ-ЗЭБИ,    8 декабр (СИТА-нын мухбирнндэя). Эмирликлэрин    паЗтахтында- кы мэдэниЗЗэт    фон дун да Азэрба^чанын    тэсвири сэ- нэт эсэрлэри сэркиси ачыл-мышдыр. Бу, АзэрбаЗчанын эмирликлэрдэ    ачылан илк сэркисидир. МэдэниЗЗэт фондунун сэр-килэр ше’бэсинин директору доктор ЭЬмэд ЬумеЗдан ачылыш мэрасиминдэ де-мишдир:    РуЬэн бизэ З^хын олан елкэнин ЬэЗатындан парлаг боЗаларла бэЬс едэн бу гэдэр э’ла рэсмлэр Эбу-Зэбидэ Ьэлэ Ьеч вахт олма-мышдыр. АзэрбаЗчан рэнк-карлыгы эмирликлэрин рэнк-карлыгына чох Захындыр, лакин орада усталыг даЬа беЗукдур. ЕкспозисиЗаЗа танынмыш АзэрбаЗчан рэссамларынын 100-ДЭН артыг эсэри, хал< чалар. ЬеЗкэлтэращлыг иш-лэри, халг усталарынын Ьа-зырладыглары бэдии мэ’му-латлар дахилдир. Бирлэшмиш 9роб 9мир-ликлэринин нефт вэ тэбии еЬтиЗатлар иазири Лусиф Бен УмеЗр Бен Лусифин ЬимаЗэси алтында тэшкил олу^ нан сэркинин ачылышында АзэрбаЗчанын xajír артис-ти. республиканын мэдэниЗЗэт иазири Полад Булбул-оглу чыхыш етмишдир. О, АзэрбаЗчан илэ Бирлэш-МИШ 9рэб 9мирликлэри арасында мэдэни мубадилэ-нин кенишлэидирялмэсияа, рофдар чыхмышдыр. Бу кун Азэ^аЗчан назири прези!-дент сараЗында гэбул едил-мишдир. О, Зерли рэсми шэхслэр вэ мэдэниЗЗэт ха-димлэри илэ керушмушдур. Эмэкдашлыг барэдэ илк ра-зылашмалар элдэ едил-мишдир. Ьэртэрэфли элагэлэрин ин-вф етдирилмэсинэ тэ- киша< АзэрбаЗчан 1|нчэсэнэти сэркиси Эбу-Зэбинин мэдэни ЬэЗатында беЗук Ьадисэ олмушдур. Сэркини чохдан кезлэЗирдилэр вэ она чохлу тамашачы бахмышдыр. Дин-лэЗичилэр мэдэниЗЗэт фондунун салонунда бир нечэ АзэрбаЗчан маЬнысы ифа едэн АзэрбаЗчанын халг ар-тисти Хураман Гасымованын кезэл сэсини Ьэраратлэ ал-гышламышлар. АШР ДА «НЕФТЧИ»НИН КЭЛИНИ ОЛДУ «Нефтчи* футбол коман- дасынык кэлинлэри сырасы-ы АЗн на мэшЬур шаЬматчы АЗнур СофиЗева да гошулмушдур. Отэи шэнбэ Гах раЗонунда АЗнурла «Нефтчи»нин капитаны Лунис ЬусеЗновун тоЗу олмушдур. АЗнур команда-нын. нечэ деЗэрлэр. дердун-чу идманчы кэлинидяр. Бун-дан эввэл волеЗболчу Инна Рыскалла Александр СЗомин. БЗБК-нын оЗунчусу Алла За-икииа илэ Блхан Ьэсэнов, Ьэндболчу Бсмира Зскэрова илэ Лашар ВаЬабзадэ аилэ гурублар. Хошбэхт олсунлар! ПУШК АТЫЛДЫ Срагакун НЗу*Лоркда 1994 iHKa ьярлэш чу илдэ Америка ____ МИШ Штатларында кечирилэ- гызылымыз НЭ ГЭДЭРДИР? Танын.мыш инкилис аналитики ЕндрЗу Смит кеч-миш ССРИ-нин гызылчы-харма рекионларынын Ьор бирнндэ чыхарылан гызы-лын мигдарыкы кестэрэн хэритэ тэртиб етмишдир. Онун Ьесабламаларына керэ, тэкчэ 1991-чи илдэ кеч-миш ССРИ-дэ 220 тон гы-зыл чыхарылыб. Амма бу мэ’лумат там деЗиЛ|. Хэри-тэдэ АзэрбаЗчан (илдэ 2 тон) вэ Гыргызыстан (1 тон) эразилэриндэ чыхарылан гызылын мигдары нэзэрэ алынмаЗыб. Инкилислэр ре-кионал гызылчыхарма кон-сернлэриндэн кэнарда, ар-теллэрдэ истеЬсал ' олунан мэЬсулу    ЬесабламаЗыб- лар. Ьалбуки бу артеллэр ме’тэбэр мэ’луматлара эса-сэн кечмиш ССРИ-дэ чыхарылан гызылын учдэ бир Ьиссэсини верир. СентЗабр аЗында Г. Лав-линскинин ССРИ-нин гызыл еЬтиЗатынын тукэнмэси барэдэ мэшЬур бэЗанатындан сонра, инкилис аналитики советлэрдэ Залныз 240 тон гызыл галмасыны шуб-Ьэ алтына алмышдыр. О геЗд едир ки, бу рэгэмдэ ССРИ 9манэт Банкынын сиккэ пул еЬтиЗаты — тэг- рибэн 374 тон вэ харичэ го- Зулмуш 110 тон Ьесаба алынмаЗыб. Белэликлэ. 1992-чи ил Занварын 1-и учун кечмиш Иттифагын еЬтиЗаты тэгрибэн 800 тон дур. Идмшн 9паг9п9римнш Агдамлы мишгчилирин киресунлу )етирмалэри Кэлен ИЛИИ Занварында ке-чирилэчэк самбо узрэ Тур-киЗэ чемшюнатынын Зекун-ларыны... Агдамда да инти-зарла кезлэЗэчэклэр. Ахы, чемпионатда Киресун шэ-Ьэрини тэмсил едэчэк идман-чылардан дешду- респуб-ликамызын Ьудуддарывдаи кэнарда белэ Зи^ь! таяы-нан Агдам самбо мэктэбиндэ тэ’лям-мэшг кечмиш, усталыгыны артырмышдыр. ТуркиЗэли идманчылар Азэр-баЗчана республика помкар-лар иттифагы* идман чэ-миЗЗэтинин дэ’вэти илэ кэл-мишлэр. тапмагымыздан. кезэл Гара-баг диЗарыны кермэЗимиз- дэн. Киресундакы идман клу-бунуи иудири Али Кара де-Зир: — 0НЭМЛН мэшгчи 9бул-фэз ЭлиЗев. онун Зетирмэси, дунЗа вэ Авропа чемпиону ЧеЗЬун Мэммэдов Ьаггыя-да чох ешитмишик. ' Сам-бочуларымызы милли чемпионата мэЬз онларын ке-мэЗи илэ Ьазырламаг имка-ны газандыгымыздан мэм-нунуг. 0зу дэ тэкчэ бундан Зох, Ьэм дэ Зени достлар 15 кунлук сэфэрин хош тээссуратлары. кэркин мэшг-лэря илэ Занашы, ЬэЗэчан-лы анлары да Зэгнн ки, унут-дулмаЗачаг. Брмэни гулдур-ларын Агдама тушладыгы «iWiasaH» ракетлэриндэн бири туркиЗэли кулэшчи-лэрин мэшг кечдиЗи раЗон ушаг-кэнчлэр идман ком1-плексинин пэЗэтинэ душ-мушдур... Агдам самбо мэктэбинин мэшгчилэри ФэрЬад Очагвер-диЗевин вэ 9нвэр РзаЗевин фаЗдалы мэслэЬэтлэри, практик тевсиЗэлэри дэ киресунлу кэнчлэрин гаршыдакы 3&' рышда угур газанмасына, Зардымчы олачагдыр. Гонаглар срагакун вэтэ-нэ гаЗытмышлар. Анчаг достлуга вэ бярмо эмэкдаш-лыга хидмэт едэн керушлэр бунунла гуртарвшр. Кэлэн илин апрелиндо агдамлы самбочулары Киресунда кез-лэЗэчэклэр. Едшэн 9ЛИ1ЕВ. чэк футбол узрэ дунЗа чем ---------ohi пионатынын груп-мэрЪолэси НИН пушку атылмышдыр Пушкун нэтичэлорияэ ке^ ССРИ-нин сечмэ коллекти ви ЛугославиЗа. Мачарыстан Луианыстан вэ ИсландиЗа ко-мандалары илэ бир групда чыхыш едэчэк. Пушкатма мэрасиминин эламатдар Ьадисэсн илк дэ-фэ чемпионатда Литва. Лат-виЗа вэ БстониЗа футболчула-рынын мустэгил команда кими иштирак    етмэсидир. ССРИ Футбол ФедерасиЗа-сындан Ьэлэ уч ил эввэл «бошанмыш» Прибалтика республикаларыны бу Ьади-гэбр! сэ мунасябэтйлэ тэбрнк ет-мэЗэ дэЗэр. Нечэ деЗэрлэр. саг эллэри бизим башымы-за! Тээссуф ки. АзэрбаЗчан Республикасы Девлэт Идман Комитэси бу Зол да гэти ад-дым атмага тэлэсмир. нпвк »w. мфЯ 10 ДЕКАБР 9ксэр раЗонларда думай вэ чискин олачаг. Загыш Загачаг. СаниЗэдэ 3 — 8 метр сур’этлэ шэрг кулэЗи эсэчэк. Аран раЗондаръшда 9 — 14, дагларда в — И дэрэчэ ясти олачаг. ^кыда вэ Абшеров Ja-рымадасында чискии ола- чаг. СаннЗэда 9 — 14 метр сур’этлэ шимал вэ шямал-шэрг кулэклэри эсэчэк. Аб-шеронда 9 — 14, Вакыда 11 — 13 дэрэчэ ясти олачаг. шшшшпшшй АвярбяНаи Рясшгблмюсы Хмг 1щктт Ншштряф АЭаРБАРбАН ТЕХНИКИ УНИКЕЕСИТЕТМ 1991 — 1992-мм дярс шт умуи мстяЬсяпят* дан црылмагла    ••    РУ« болмасиня Ышршг шя^бяоикя, Ъщзбт хфадмяпфни 1991-мм ФФЛмн пфмътйл бисгмрям каммларм Ьарбм Ыюсцаш »#НА*риши ФФЛЯ <форма N9 3) габуп «•KHpw ССРИлДЯм хармцда гуллуг адян яяммляр Ьарбм ЬйссААЯн яяцдяриш аямфИбса, о яямм-ляр löf>m Ьярбм момиссярлыгдям яяндяриш ала бмпФр1лор, Ся14Я|Аляр 1991«^ мл дтибрш 1-дям 1992-мм ИЯ занварын 10-иа гядяр Ьяр «ум саат 10.00-дан 14.00-а кммм габул олумур. Ьаэырлыг шя’бяснммн дннла^иммлерн даре млмнмн ахырынА^ буршхытми имтаЬаны ая-рирляр. Бурахылыш MHvrdhaHMHM (муяяффягЦ-3«гля аярян димля|иммляр унияарсмтатмм кум-дуз шя'бясиндя имтаНаи вярям абмтурм]янт-лярля бирликдя мусабмгядян кямирляр. Элаяа АЛФ'лутлт алмаг бу уняама му-рамият ятмам олар: Баиы щамрм, Эвмаба^оа pXMIPfVI wTiMWI» WfPep, npocrvaicm, 25, Аэярбфмаи ТяхииМм Унмяарсм-гятм, V морпуе, 5-ми мяртябя, 501-мм отаг. Тяляфом: 38-66-65. 9ЕКТ09ЛУГ. Ааарба|мам Еаспублмиясы Халг Tahcmm Наэмр1яф| СУМГА1ЫТ ПОЛИТЕХНИК ТЕХНИКУМУ 1992-ми млда орта ихтмсас мактяблармма даогил олмаг испа(аффляр учуй мстаЬсЯлагдан 4-рылма1магла Ьазырлыг курсуна ГОБУЛ Е'ЛАИ ВДИЕ: Тяхнмкумуи KYiViy)i аяшам аа гм}абм ша'-бяларнмда «Бйна ая итргуларым лфмммтмсм вя истмомарыв, «Дахмлм еа11м|]|амтах1яасм смстям-лярин вя Ьаяа да}ишаилярмн гурашдырылмасы аа нахмикм хидмят», мПрограмла кдаря олу^Фям дяэма^лара тшмиисм хфяАафят ва робот гахммка-сы <момпла«сслярмм, тМутс€НСФЛЩрнн аа мулим бмналарын алактрФМс авадамлыгларымын гу-ращдмрылмасы ая нслФсмары», «Со|удучу-комлрессор машынлары ая гургуларымыи гу-рашдырылмасы, тя'мирм вя тяхнимм гуллуг», «Автомобмллярми вя муНярриклярин тя'мирм ■а техники гуллуг», «Автоме^л нагдмУаты Ья-ракатииин иДаря ядилмясм ая дашымаларым тяшкили» ихтмсаслары уаря мутяхассмсляр ЬЬзырланыр. Ьазырлыг курсуна халг тясярруфатымын мухтялиф саЬяляриндя малышам орта тяЬсмл-ли канмлар, орду сыраларыидам яНти|ата бу-рахылмыш бутум аятяидашлар, 9 ая 11-ми си-ниф шакирдляри аа тахимкм паша мактабля-рииин сон курсларында oxyjan канмлар габул адилирлар. Ьазырлыг курсунда дарслар Азар-баЗман ва рус дмллариида: рмЗазнЗ]ат, ана дм-ли ва адабиЦат фанлари узря апарылыр. Ьазырлыг курсуна гябул олмаг истя]яиляр ашагыдакы сянядляри тягдмм ятмялмдмрляр: 1. Дирякторун адына яризя. 2. Аттястат ая Захуд иатамам орта тяЬсмл Ьаггында шаЬадятмамя, тяхнмкм пяшя мяктяб-ларинин ахырынмы курсунда таЬсмл алан канмлар, 9 ва 11-ми синифлармн шакирдлари оху-дуглары мактаблардан араЗыш тагдмм атма-лидирлар. 3. 3X4 см алчуда' мки адад фотошакмл. Ьазырлыг курсумуи муддатм 4 аЗдыр аа харми мудазимларин Ьасабыиадыр. Ьазырлыг курсуна санадлар 1992-мн мл мартын 1-ня гадар Ьар кун (базю кумларин-даи башга) сват 9-дам 20-дак габул олунур. Машгала 1992-ми ил мартын 1-да саат 18.30-да башлаиамагдыр. Тахникумуи уиааны:-СумгаЗыт шаЬарм, 16-мы маЬалла, аа Зв а. Тахникумун телефону: 5-36-66. МУДИЕИЛОТ. Азарб4маи Распубяммясы Хмг ТаЬсмм Назиртфй A30PBAJKAH ПЕДАГОЖИ ХАРИИИ ДИЛЛОР ИНСТИТУТУ ашагыдакы вазифякярм тутАваг учук МУСАЕИГа Е'ЛАИ ЕДИР: «Франсыз дилииим фоматикасы, грамма-тикасы за I курсларда шмфаЬм ва Зазылы ммтг практнкасы» кафадрасы — досант — 1 jap; чрус дили» кафадрасы — досеит —1 jap; «сБадан тарбмЗасн аа идман» кафадрасы— муаллим — 1 jap. Мусабигадян кячяиляр мямзилля тя'ммн олунмурлар. Мусабнгяиин муддяти бу я'лан дарм олунамдаи бир 4 качанадакдмр. Мусабм-raja вид санадлар (мувафмг та'лммат узра) рякторуи адына бу умаана кяндарммялмдмр; Бакы-370055, Р. БаЬбудоа к' 96-64-82. кучасм, 60. Таляфон: РЕКТОРЛУГ. С Аушамыому ьдьшв «Шяраф Ик ордмди АЭОРЕАМАН КеИД ТОСОРРУФАТЫ АКАДЕМИ1АСЫ Кафадраларда бош олан ашагыдакы ая-змфялярм тутмаг учун МУСАВИге Е'ЛАИ ЕДИР: МаЗвачмлмк ва субтролик биткмляр — профессор, 1 jap, манд тасарруфаты алмларм доктору, маЗвачилик ва субтролик бмтхмляр фамии узра, тадрис АзарбаЗчаи аа рус дмлла-рмндадир. Хырда ЬеЗвандарлыг маЬсуллары истаЬса-лынын тахнолокиЗасы — досант, 1 jap, камд тасарруфаты алмларм иамизади, гоЗуичулуг, ВТ аа Зум истаЬсалыным тахнолокиЗасы фаимн узра, тядрмс АзярбаЗчан дмлимдадир. Ирм ЬеЗвандарлыг маЬсуллары истаЬсалы-нын тахнолокиЗасы — ассистент, 1 jap, канд тасарруфаты алмларм намизади, мри ЬаЗван-дарлыг маЬсуллары истаЬсалынын технолоки-Засы аа ЬеЗвандарлыг фанни узра, тадрис Азарб4чвн ва рус диллариндадир. Биткмчмлик — ассмстант, 1 jap, биолокиЗа алмларм иамизади, биткичилик фаинм уэра, тадрис АзарбаЗчаи дилиндадир; — ассмстант, 1 jap, биткичилик фанни уэра, тадрис АзарбаЗчаи дилиндадир. Мусабиганин муддатм а'лан газетда дарч адилдмкдан бир aj качанадакдир. Санадларм та'лммата уЗгун олараг ракто-рун адына Зазылмыш ариза ила бирликда бу умаана тагдмм атмак лазымдыр: Канча шаЬарм, взмзбаЗоа кучасм, 262, талафон: 2-03-75. РЕКТОРЛУГ. Азярб4чм Распубштасы Хмг ТяЬашк Назмр|т|м п ивмроли ТЕХНИКИ ПЕше мектаБи 1991—1992-чм дярс илк учуй ШАКИРД гавулу Е'ЛАН ЕДИР: ОРТА меКТЭБИН 11-чмСИНФИНИ БИ-ТИРМИШ КЭНЧЛЭР АШАГЫДАКЫ ИХТИСАС-ЛАРА 1И1ЭЛЭНе БИЛаРЛвР: 1. Харрат (иишаатчы|-дулкар. 2. Раиксаз-сувагчы. 3. Автомобил та'мирм узра чилиикар. 4« Автомобил мяитрии чилиикяри. I. Вляктрии газ га|иагчысы-тяиакячи. ТяЬсмл муддяти 1 илдир. Шакирдларя aj-да 80—110 манат тагауд варилир. ОРДУ СЫРАЛАРЫНДАН БУРАХЫЛАН КЭНЧЛЭР АШАГЫДАКЫ ИХТИСАСЛАРА 1И-1дланэ БИЛЭРЛЭР: 1. Гурвшдырычы чилиикар. 2. Еляитрии газ г4иагчысы. 3. Бору чилииияри, бятончу гялибчи. ТяЬсмл муддяти 7,5 аЗдыр. Шакирдляра аЗда 120—160 манат тагауд варилир. Мактаба Бакы шаЬарннда даими паспорт гаЗдмЗЗатында олаилар аа алача да распубли-камызын раЗонларындаи кандаришла калмиш камчлар габул олунурлар. Шакирдлара мс-таЬсалат тачрубаси замаиы газанчын 50 фамзи варилир. ТаЬсил муддати иш стажыиа дахил адмлмр. Камчлар мактаби гуртардыгдан сонра база муассмсаси олан Гафгазанаржигураш- дырма ндараси тарафмидан алкаиин мухталиф иаЬи шапар аа ра;онларыма даими иша кяидари-лмрлар. ЕЬтм|ачы оланлара Затагханада jap аа-рмлир. МеКТЭБЭ ДАХИЛ ОЛМАГ ИСТЭЮНЛЭР АШАГЫДАКЫ С0Н0ДЛ0РИ Т0ГДИМ ЕТМ0-ЛИДИРЛ0Р: 1. Дмракторуи адына ариза. 2. ТаЬсил Ьаггында саиад. 3. 086-У нямралм формада тмбб араЗышы. 4. 3X4 см. ялчуда 6 адад фотошакмл. 5. Паспорт аа ja Ьарби билет. 6. 1ашаЗыш Зариидан араЗыш. Дарслар АзарбаЗчаи ва рус диллармнда качмлир. Мяктябни уиааиы: Бакы—370149, 0Ьмадлм )С ' ЗашаЗыш саЬаси, Наапол кучаси. 43. Тяяяфои: 76-68-31. Мактаба матромуи «Нафтчилар» стаиси-{асымдан 12, 113, 220 нямрали аатобусЬарла аа 200, 236 намрали маршрут таксиларла кал-мак олар. мудБФииет. MtkAKlaaa. АЛЛАЬ РЭЬМОТ ВЛЭСИН т Халг Tel_________ •яяя инспектору К’тшбар 26 Вакы комиссары PaJoH Халг ТвЬснлн Шо’бэ* сяянн емэкдашяары РХТШ-ш да]ысы Ьвем Салмхлынын вэфаты илэ элагэдар дэрин Ьузнлэ башсаГлыгы вернряар. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Г»'СИСЧИЯвО: АЭФМАМАИ МСПУКОИКАСЫ ПКЗИД1НТИ АПАОАТЫ М аДАЛГ Г93КТМ.НШ4 ЖУШАЛИСТ КОЛЛИОМОИ Кшмшаи—    HiwmwiriiHi Учрлщтыт:    Атпрп    Помищми лжаисмой Лкяубямм т мррмтетамО ■Ханг тоги». вуотал «ANU Ш9МП«, ки»м пмспапм, «л •М'ямит V4VN ПЯМОИЯА»: р. САВАЛАН. Лааа амаамшааыянр: аЗЛО. Ими иаиыавидв 33.00. ОООМ    Ч    i    3    8    4    5    О    7    8    О    10    II    1318 14 Ваам. <Aj.p6a|aw амврмиамачв шибмО. ••В7, fBBorpilaa Тшрт 354803 Снфараш 8050 Í ;