Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 10, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 10, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ“*^    ил.    не    ш та^тилдир, JOXCA...ИЯжтшшпт, г9’яиот добда оддуау 6ip мжтда тзда-1ЦРДМК жж, еаряшшшдар шаЬ^ larinillani суру* чуяаряшш ем ■ахтяар-дмы аабашыяалыгащдм б1ф куя каяа до]уб е*п> раз Ш11ЯЯГЯ кекяракак-яар. Аяяа Яазладя|ямя-зав анеяяа оаду. Дунан cahap Бакынын бутун автобус AtJaHanar-ларында ише. дэрса талэсан минларла шаЬар сакянинин Ьэсратла машыя кезладн1и-НИН шаЬиди олдуг. СеЬоэт кэзирди ки, суручулар тэ’-тил едиблар. Шакилларда кврду]унуз мэнзаралари фотомухоири-миз cahap саат 11-дан сон-ра чекиб. Сарнишинларин киле)гкузарыиы да ела бу вахт сшятдик. Афау Элн)ем, тадэба: — 87 нвмрали MapmpyTj К9зла)ярам. Биринчи дефа дeJил. Дарсэ кеданда да. керн га]ыданда да саатлар-ла автобус кезла1ирик. Автобус калиб чыханда исэ адам элиндан минма]э им-кан олмур. Невбэти дajaнaчarдa. Ин-гилаб кучэсиндаки манзара. даЬа ачыначаглы иди. 106 вэ 99 немрали маритоутлар-да ишлaJaн автобуслары кезла]эн сарниц1инлар ба-шымыза ]ытышдылар. Гасым MycтaфaJeя, шшн-чи груп иуЬарвба алнля: — Балам, чамаата на га-дар зулм етмак олар? Бела кетсэ шэЬарда иш дaJa- НЯЧ&Гв СеЬбата Нефт Дашларын-да яшла|эн Эладдин Вэлн1ев мудахяла едир: — Бир hэфT8лиJэ ева исти-раЬэтэ калмишэм. Чыхмы-шам ки. ева этдан. jaFAaH. гэнддэн. ча]дан наса талым. Ьеч олмаса 3 — 4 Jepa кетмали]ам... Гасым дaJынын. Эладдин кишинин Ьаглы киле^к'^за-рына чаваб тапмаг учуй Республика Автомобил Наг-лиJJaты Назирли]инин сэр-нишиндашыма идарасина кэлдик. Илк мусаЬибимиз идарэнин рэис муавини hej-дар Ba6aj6B олду: ТЕ.%ТРЛАРЬга ва ттшмАЛ ТаВШИЛАТЛАРЫП незарино! Ааарбя|квм Театр Хадимлери Иттмфагынын идаре Ь#|'етм катибли]ин герары иле {арады-иы сенеткарлар «Меасумум лауреаты* едлы пуллу мукафат те'сис етммшдир. Мукафат театр меасуму ерэмиде {арадычы-лыг угуру газанмыш тамаша]а, драматурге, режиссера, акт)ора, бестекара, рессама, ао-калмсте, балет артистиие, Немчииин метбуат сеНифелеринде феал иштирак етмиш театр- шуиаса аерилмр. Мукафат Ааерба)иан театр сенетинин кер-кемли иума|енделеринин ады иле баглы ола-чагдыр. 1990—1991-чи ил театр меасумунун лауреаты адыиа ла]иг керулмек учуй наммаед-лерии си1аНысыны театрларын бедии шурала-рыиын ае ичтимаи тешкилатларын герары иле бирликде театр хадимлери иттифагына тегдим етмек лазымдыр. Намиэедлерин си)аНысы 1992-чи ил |вмаарын 25-дек гебул олунур. Лауреатларын адлары А»ерба!чан театр кунумде (мартын 10-да) мет-буатда е'лаи едилечекдир. Ааерба|иан Театр Хадимлери Итти-фагыныи идаре — lllahap нэглиJJaтынын ишиндэки бу кунку кэркин-лик 2 нвмрали автобус паркы суручуларинин тэ‘-тили ила баглыдыр. Суру-чулэр эмак Ьаггынын арты-рылмасыны. сосиал-меишэт шараитинин ^ахшылашды-рылмасыны. лазыми eh-ти]ат Ьиссэлэри ила тэ’мин олунмаларыны тэлэб едир-лар. — Бас чыхыш Joлy вармы? — Бу Ьагда дэгиг мэ’лу-маты сиза назирин бирин- чи муавини Лашар Ьэми-дов вера билэр. Чунки назирин тапшырыгы ила Ьэмидов Уолдаш бу кун cahap 2 нем-рэли паркда олуб. ' Биз назир муавининин габулуна кэлэнда. Jaнындa Ьолланди]алы гонаглар вар-ды. Буна 6axMaJapar суал-ларымыза чаваб вермэ]а имкан тапды. — Бу кун 2 нвмрали парный суручулэри вэ раЬбэр-лиJи ила керушуб свЬбэт ет- мишэм. Догрусу. республика-нын бу агыр кунлэриндэ су-ручулэриц бела Ьэрэкэтинэ Ьеч чур haiT газандырмаг олмур. Онларын башлыча тэлэби эмак Ьаггынын ар-тырылмасы вэ сосиал маи-шэт проблемлэринин тез-ликлэ Ьэлл олунмасыдыр. Эмак Ьаггынын артырыл-масы учун MyaJJaH имканла-рымыз вар. Лахын кунлэр-дэ бу масэлэ JarHH ки. ез Ьэллини тапачаг. Кврунур. суручулэрин чо ху нaзиpлиJин эмак. Ьаггы-ны артырмасыны кезлэмэ-Jh6. езлэри. нечэ дeJэpлэp. эмали тэдбирлэрэ башла-мышдылар. Немрасиз автобуслар aj-pы-aJpы маршрутларда уч-деод гат баЬасына сэрни-шин дaшыJыpдылap. Онлар-дан бирини. адэтэн 250 нвмрали маршрутда ишлэ-jaH суручуну уздэн тaныJa билдик. Тамам башга ис-тигамэтдэ адама бир манат- дан халга «хидмэт» едир- Д**- Эчэб та’тилдир?! Зэннимизча. шаЬэрдаки умуми кэpкинлиJи даЬа да артыран оу «тэ’тилин> таш-килатчылары барада чидди тадбир кврулмэлидир. Бела кетсэ. шэпэр нэглиJJaтынa догрудан да таза саЬиб ахтар-маг лазым кэлэчэк. И. РУСТЭМОВ, р. САЛМАНОВ (фото). «Халг газетн»няя мухбяр-лари. «сТЕЛЕТРОНИКС»-ТОТБИГЧИ КИЧИК МУЭССИСвСИ Кезел сервис ве теклиф едилем меЬсу-лун ¡уксек ке)фи))ети демекдир. Ашагыдакы меЬсуллары ен учуз ги]мете ССРИ-де анчаг бизден ала билерсиниз; Совет—Чин истеНсалы олаи немрени автоматик муе)]енлешдирен чохфункси)алы те- лефонлар;    ' 9 абонентлик Каскад 01 Мини—АТС-лер; 48 абонентлик Каскад 02 Мини—АТС- лер. Телефонларымыз Бакыда: 32-15-64, Москва-да: 391-91-20. 9 К С-С 9 Д А ВЭ JA еЗУМУЗЭ ГМЫаЫША КЭНАРДАН БИР НЭЗЭР Мустагил дев лат ними Ьэлэлик такча Турки)э та-рэфиндан танынмыш Азар-ба)чан Республикасынын ' сиЗасат ме)данына чыхма-сы дун]анын а]ры-а)ры ел-кэлэриндэ мухтэлиф. бэ’-зэн бир-бириндан эсаслы су-рэтдэ фарглэнэн рэ’)лэр дорурмушдур. Эсримизин 80-чи иллэ-ринэдэк )алныз нефти, ипэ* )и. дун)анын сез хэзинэсинэ надир икчилэр вермиш шаирлэри ила танынаи Азэр-ба)чан сон бир нечэ илда бэдхаЬ. чврэк итирэн гон-шуларымызын вэ онларын эли ила бизи келалик зан-чиринда сахламаг иста)ан дикэр душманларимизин сэ’)и ила екстремист. ган-ичэн ва вэЬши бир халгын мэскан салдыгы ди]ар ними бэднам едилир. Ачыгы-ны десэк, бунда ез кунаЬы-мыз да вар. Лап бу )ахын-ларадэк республикамызда баш веран Ьадисэлэр барэ-д0 эсл Ьэгигэти дун)а халг-ларына чатдырмага Ьеч бир чапд кестэрмамишик. Лах-шы ки. сон вахтлар мустэ-гилли)ини бэрпа етмиш Азар-ба)чанын си)аси хадимла-ринин дипломатии фэаллы-гы мусбэт нэтичэ вермак-дэдир. Девлат мустэгилли-Jинин танынмасы барада дун)а девлэтлэринэ вэ пар-ламентлэринэ мурачиэт етмиш Азэрба)чан Ьагда Ав-ропа вэ Лахын Шэрг елкэ-лэриндэ мухтэлиф рэ’)лэр ]аранмасы да мэЬз бунун-ла баглыдыр. Ьэмин рэ’]Ларин бэнзэрсизли1инин бир сэбэби да Турки)энин Азэр-ба)чанла. елэчэ да кечмиш ССРИ-дэ ]аша)ан дикэр турк-дилли халгларла    кэлэчэк мунасибэтлэринин Ьансы зэ-миндэ гурулачагы    мэсэлэ- сидир. Керд Ьелерин «Франк-фуртер Рундшау»    гэзетин- дэ дэрч олунмуш «Турки)э Шэргэ вэ Шимала бахыр» мэгаласянэ нэзэр    салаг. Муэллиф хырда башлыгла- ра белду)у )азынын «Турк синдрому» ‘ адландырдыгы белмэсиндэ )азыр:    «Совет Иттифагынын д^’да11Р^лмасы просеси ила элагэдар нэ-инки такча Анкаранын ха-ричи си)асэт башбилэнлэри, ела ТуркиЗэнин гоншулары учун да бела бир суал ме)-дана чыхыр: Typкиjэ ССРИ-нин турк халгларына муна-сибэтдэ Ьансы ролу о|на)ыр?» Кечмиш совет республи-калары са)ылан турк рес-публикаларынын адыны чэ-кэн, Азэрба)чанын 1828-чи илдэн бэри ики )ерэ белун-муш елка олдугуну )азан К. Ьелер верди)и суала Ьаглы олараг Турки)энин харичи ишлэр назири Сафа КэраЗын «Биз бу респуб-ликаларла тарихи, мэдэни вэ дил теллэри ила баглы-)ыг вэ бу чур элагэлэрими-зин меЬкэмлэнмэсинэ чан атырыг» сезлэриндэн догру чаваб кермур. Башга му-эллифлэрдэн. о чумлэдэн. Москва мухбирлэриндэн фэргли олараг. К. Ьелер алмани]алы охучулара инан-дырычы шэкилдэ субут едир ки, Анкара иллэрдэн бэри садиг галдыгы — Ьеч кэсин дахили ишинэ гарышмамаг вэ истэр милли, истэрсэ да дини аЗры-сечкили)э у)ма-маг cиJacэтинэ Загафгази1а-дакы кэркин Ьадисэлэр фо-нунда да садиг галачаг вэ «битарэф мевге тутачаг». Ьелер сорушур ки, бас ела исэ «АФИНАДА ВЭ СОФИ^АДА НЭДЭН ГОРХУРЛАР?» Бали, Авроланын Аси)а ила говушдугу )ерлэрдэ заЬирэн сакитлккдир. Эра-зисинэ керэ гоншу, мэншэ-]инэ керэ гардаш олан Ана-долу турклэринин илдэн-ила гуввэтлэнэн вэтэяи даЬа )еканэ мустагил турк дев-лэти де)ил. Буна керэ да <(^унаныстан, Болгарыстан вэ РумыниЗада бутун турк халгларыны ез агушуна сэслэ)эн, 6eJVK турк девлэ-тини истэ)эн миллэтчилэ-рин Анкарада кеч-теа га-^ либ ' кэлэчóJиидэн ^ еЬти)ат"‘ едирлэр». Коран нэдэн етру, кизли-аШкар )унанлашдырма. слав-)анлашдырма си)асэти Je-ридэнлэр кечмиш баш назир сосиал-демократ Булэнд Бчевитин елкэдэн канарда )аша)ан турклэрлэ баглы а)рыча назирлик )аратмаг тэлэбини миллэтчилик тэ-заЬуру ними гэбул едирлар? Догрудур, «Ьазырда Турки) а эразисиндэ алтмыш мил-Зона )ахын турк )аша)ыр. Совет Иттифагында турк-дилли эЬали да тэхминэн 50 мил)он нэфэрдир. Иранда, Эфганыстанда. Чиндэ вэ Бал-канларда Заша)ан турклэри да устунэ кэлэнда, тэгрибэн 130 мил)он нэфэр едир». Экэр Турки)э Республикасынын совет турк респуб-ликалары ила сых мунаси-бэти догрудан да хаталы-дырса, елэда Румыни)а ила Молдованын бирлэшмэк (?) истэ]и вэ бу бирликлэ да гагаузлары сыхышдырмаг ни))этлэри да Авроиа учун, хусусэн да Румыни)анын Авропадакы мевге)и учун аз тэЬлукэли .де)ил. Амма Ьэрэдэн бир тук дилэниб carraллы оланларын (сеЬбэт бизимлэ е’лан едилмэмиш муЬарибэ апаран саггаллы-ларын сэлэфлэриндэн ке-дир) езлэринэ Jox 1ердэн гардаш )апдыглары «Афина вэ Софи)ада еЬти]ат едирлар ки. кэлэчэкдэ Тур-ки)э Ьэмин турк ичмалары-нын мудафиэси учун даЬа бе)ук инадла чыхыш едэр вэ бу да ахырда онун Бол-гарыстанда вэ Jyнaныcтaндa тарихэн турклэрин )ашады-гы ра)онлара эрази иддиа-ларына кэтириб чыхарар». Турки)энин Ерманистана мунасибэти инди чохлары учун анлашылмаз вэ гаран-лыгдыр|. ТарИхи вэраглэмэ-дэн ' да демэк олар ки. Азэр-баЗчана дост елкэнин вэ она Загы кэсилмиш гоншусунун гаршылыглы мунасибэтлэри бизэ бу кун Ьэм да инфор-маси)а - Тьйглыгы вэ )анль1Ш-лыгы узундэн а)дын де)ил (чох куман ки, а)дынлыг бэ’-зи гуввэлэрин хе)рини куд-мэди)и учун бела олуб). К. Ьелер )азыр:    «1991- чи илин апрелиндэ Турки)э-нин ССРИ-дэки сэфири Je-ревана сэфэр етди. Бу, сэ-лаЬи))этли турк нума)эндэ-синин Ерманистана илк кэ-лиши иди. СэрЬэд рабитэси вэ коммуникаси)а Ьаггында разылашма элдэ едилди. Тер-Петрос)ан Ермэниста-нын биринчи дун)а муЬари-бэси гуртарандан бэри ид-диасында олдугу Гарс вэ ЭрдэЬан ра)онларына тэлэб-лэриндэн рэсми имтина етди вэ Ьэтта анлатды ки, эмэкдашлыгы кенишлэндир-мэк намина, 1915-чи илда Османлы импери)асында ер-мэнилэрэ гаршы турк кено-сидинин гурбанларынын ха-тирэ куну — 24 апрел мил-ли матам куну ила баглы кениш тэдбирлэр кечир-мэкдэн да имтина етмак учун муэ))эн Ьазырлыг мевчуд-дур... Ма)ын ахырында Парисдэ Тер-Петрос)ан бил-дирмишди ки, Ермэнистан Турки)а ила мунасибэтлэри-ни «кокундэн тэзэлэдикдэн сонра» эсл мустэгилли)э )етэ билэр». (Летмиш ил эввал парча-ланмыш Османлы импери-)асынын )ериндэ Мустафа Камал Ататуркун )аратдыгы Турки)э Республикасы ез харичи си)асэтини Ьэмишэ Гэрбэ догру )енэлдиб. Бу кун исэ дун)а девлэтлэри ичэрисиндэ кифа)эт гэдэр си)аси нуфуз вэ игтисади шеЬрэт газанмыш Турки)э мустэгиллик )олунда илк кеврэк аддымларыны атан, аз гала Ьэр аддьгмы Ьучум-ла гаршыланан шималлы вэ шэргли ган вэ со) гардаш-ларына нэзэр салыр. КулчаЬан МЭММЭДОВА. ДИН М0ТБУАТ МЭРК03ИНДЭН 11 САКИНИ КИРОВкетурдулер Декабрыя 7-де саат 17 радэлэриндэ Мартуни pajo-нунун ерманилэр )аша)ан Сое кэнди эразисиндэн Фу-зули ра)онунун Лухары Диваналлар кэндинэ бас-гын едэн ермэни гул-дурларын бе)ук дастаси бир нечэ еви )андырмыш, нлкин мэ’лумата керэ 11 нафэри кйров кетурмушдур. Ер-тэси кун саат 14.30-да Ьа-дисэ )ерияин )ахыялыгын-да Фузули РДИШ-.нян ис-тинтаг-эмэлиДат групу ата-шэ тутулмушдур. Натичада милис ншчиси М. Казымов вэ )ерлн сакйн Г. 0лн)ев ]а-раДаямышлар.Реплика 4eP9JM ВЕРЭК... гэдирБилэне Горхуруг кя, бела кетса республикамызын а)ры-а)ры муассисэларинин' истеЬсал етди)и за) мэЬсулларын ара-сында итиб-батаг. Бакы ча) чакичя фабрикинян вэ ча)-бечаранларимизин бирка «ишинин» нэтичэси барада реплика гэзетимиздэ дэрч олунандан сонра зэнклэр, мэктуб ва багламалар ара вермир. Коллекси)амызда алты гопуг а)аггабыдан, а)ри лулэ ча)дандан тутмуш Ьер-матсиз ва танынмаз шэклэ салынмыш черэ)э гадэр на десан вар. Черак парчасыны лап бу кунлэрдэ алмышыг. Ону Гусар шаЬаринда )аша)ан муЬарибэ вэ эмак ветераны Ьэким Ьэкимов кендэриб. Лазыр ки. муЬарибэнин одун-дан-аловундан кечмищэм, ачлыг да кермушэм, дагын-ты да. амма мугэддэс черэ-)и на бу шэкилдэ )емишэм, на да она бела Ьермэтсиз-ли)и кермушэм.    Гусар шэЬэриндэки черак заводу-нун коллективи вахты га-багла)ыб «rapa» черэ)э кеч-ди. Дедик на олар. чера)ин агына да гурбан, гарасына да. Амма у)удулмэмиш, тэ-мизлэнмэмиш бугданы, Ьэм да чох пинти вэ нашы эллэ ч^рэк адына чамаата сыры-маг сэ^энкарлыг    де)ил. эсл чина)этдир. Бир вар ол-ма)а. бир да вар оланы ур- ватдан чыхарасан. Ь. Ьэкимов мэктубунун сонунда    ха- Ьиш едир. ады чэкилэя за-водун рэЬбэрли)иЯэ    чат- дыраг ки, саг олсунлар, уз-лэри мэЬсуллары кими <аг» олсун. Инанмырыг ки, заводун директору вэ коллективи че-рэ)ин гэдир-ги)мэтиндэн би-хэбэрдир. Она инанырыг ки, езлэри биширдиклэри    че- рэкдэн )эгин ки, Ьеч дад-мырлар да. Дадса)дылар Ьеч олмаса езлэринэ,    зэЬ- матлэринэ. эзи))этлэ )етиш-дирилэн ел малына Ьермэт го)ардылар. «Хвдг гэзел1»шш нпяса-днЦат ше*бэся. ИРАН ГЭРБИН М0ВГШНИ ПИСЛЭ1ИРЧЕ1МС БЕ1КЕР НАРАНЛТ ОЛДУГУНУ БИЛДИРМИШДИР АБШ-ын девлат катиби Че)мс Бе)кер Совет Иттифагында кедэн просеслэр-лэ элагэдар нараЬат олдугуну билдирмишдир. О, Си-Би-Си телевизи)а ширкэтинин «0лка ила уз-узэ» програмында чыхыш едэрэк демишдир: «Мэнчэ, Совет Иттифагы, бизи.м ону таныдыгымыз шэкилдэ ар-тыг мевчуд де)илдир. Ким де)э билэр ки, о, зэиф суверен девлэтлэр конфеде-раси)асы, )а да мустагил республикалар, )ахуд да Ьэр Ьансы бирлик олачаг. )а да ки, даЬа башга бир бирлик олачаг дыр?» Башлычасы буну нэзэрэ алмаг лазымдыр ки. )аран-магда олан имканларла )а-нашы «дэ)ишикликлэрлэ элагэдар бе)ук таЬлукэ мев-чуддур». АБШ-ын девлат катиби* демишдир; «Бу дэ-Зишикликлэрин мусбэт вэ динч истигамэтдэ олмасы чох вачибдир. Чунки биз, маним фикримчэ. орада Зу-гослави)ада мушаЬидэ ет-ди)имиздэн хе)ли фарглэнэн, амма нувэ силаЬынын иш-тиракы илэ )аранмыш вэзи)-)этлэ гаршылашмаг риски илэ узбэуз кэлэчэ)ик». ЧАКП-нин ]ЕНИ БАШ КАТИБИ Чэнуби Африка Ком»У; нист Парти)асынын (ЧАКИ) чума ахшамы ЛоЬаннесбур-гун )ахынлыгындакы )аша-)ыш мэнтэгэсиндэ кечири-лэн гурулта)ында 49 )аш-лы Крис Хани ЧАКП-нин )ени баш катиби сечилмиш* дир. О, парти)анын лидери вэзифэсинэ сечилмэкдэн имтина етмиш Чо Словону эвэз етмишдир. Бундан сонра о, парти)анын милли сэд-ри олачаг дыр. К. Хани инди)эдэк Чэнуби Африканын «Умкон-то ве сизве» милли африка-лылар конгресинин Ьэрби чинаЬынын рэЬбэри иди. ЧАКП-нин нума)эндэси Енни Макке) журналистлэрэ демишдир ки, К. Ханинин намизэдли)и гурулта)ын 400 нума)эндэси тэрэфкн-дэн )екдилликлэ бэ)энил-мишдир. Гэзетлэр ге)д едт лэр ки, баш катиб .»эзифэ-сини тутмаг истэмэди)ини Ьэлэ гурулта)адэк билдир-мишди. Сонра ез гэрары-ны дэ)ишдирмишдир. К. Хани демишдир:    «0кар парти)ада Ьамы белэ фикир-дэдирсэ ки. МЭИ бу вэзифа-ни тутмалы)ам, демаля, МЭИ Ьэмин вэзифэни тутма-лы)ам».. Иран а)ры-а)ры совет рес-публикаларынын истигла-ли))этинин е'лан едилмэси-нэ «Гарбин фаргли мунаси-бэтини» пислэ)ир. ИРНА Акентли)инин BepAHjH хабара керэ. Иранын харичи ишлэр назири 0ЛИ 0кбар Вила)эти Сенегалын па)-тахты Дакарда Ислам Кон-франсы Тэшкилатынын (ИКТ) узву олан елкаларин харичи ишлэр назирлэринин керушундэ демишдир ки. «ССРИ-нин бутун респуб-ликалары халгларынын ез истиглали))эти барэсиндэ га-рарлары е)ни чур ги)мэт- лэндирилмалндир». О демишдир ки, бу, Ьэм Укра)-на)а. Ьэм да дикэр респуб-ликалара аиддир. Назир ге)д етмишдир ки, Иран Ислам Республикасы мусалмаи эЬалинян устун олдугу совет республика-ларыныя ИКТ-нин ишиндэ иштирак етмак арзусуну мудафиэ едир. О демишдир:    Мэсалэн, Азарба)чан ва Газахыстая Ирандан ха-Ьиш етмишлэр кя, онларын Ислам Конфрансы Тэшкилатынын узву олмаг ни))э-тини мудафиа етсин. 0. 0. Вила)эти демишдир: «Ира нын досту олан бу ики рес-публиканын нума)андэ Ье)’-атлэри Иран нуиа)андэ Ье)‘-ати ила бирликда Дакар ке-рушуяэ кэлмщцдар». Иран назири сезуна давам едэрэк демишдир: «Биз ССРИ-нин дахили ишларинэ гарыш-мадан бу елкэнин вэ онун а)ры-а)ры республикалары-нын халгларынын габул ет-диклэри гэрарлара Ьермэт бэслэ)ирик». 0. 0. Вила)эти Иран рэЬ-бэрли)и адындан тэклиф етмишдир ки. ИКТ-нин )ук-сэк сэвиПэдэ невбэти ке-рушу ТеЬранда кечирилсин. БУШ ГАДАГАНЫ K0TYPYP АБШ Президенти Чорч Буш Полша, Мачарыстан вэ Чехословаки)а)а Америка силаЬы сатылмасы узэрин-дэ 30 ил мевчуд олан гада-ганын лэгв едилди)ини е’лан етмишдир. Президент Онтарио (Калифорни)а штаты) шэЬэриндэ демишдир ки, Ьэмин елкаларин Ьекумэт-лэринэ А.мерика Ьэрби си-лапынын сатылмасы «Бир-лэшмиш Штатларын таЬлу-кэсизли)ини кучлэндирачэк вэ сулЬун меЬкамлэндирил- мэсинэ кемэк едэчэкдир». Аг евин ]^ми нума)эн-дэси Билл Ъарлоу журналистлэрэ изаЬ етмишдир ки, силаЬ сатылмасына 19б1-чи илдан го)улан гадаган Ьэрби авадаялыгын ва техни-канын Варшава Мугавилэ-си Тэшкилатына узв олан девлэтлэрин элинэ кечма-мэси сэ )индэн ирали кэл-мяшди. О, даЬа сонра демишдир ки, бу кун артыг бела бир ташкилат )охдур. Аг евин нума)эндаси бил дирмишдир ки, Полша. Мачарыстан ва Чехо-Словаки-)а)а Америка Ьэрби тех-никасынын сатылмасы «онларын мудафиэ саЬэсиндэ гануни еЬти)ачларыны еда-мэ)а» имкан верачэкдир. О ге)д етмишдир ки. Ьеку-мэтин фикринчэ. гадаганын лэгв олунмасы кутлэви шэкилдэ силаЬ сатылмасы илэ нэтичэлэнмэ)эчэк вэ тичарат асасан силаЬла де-)ил. авадаялыгла апарыла-чагдыр. АБШ ЫН jyrOCAABHJAJA ГАРШЫ ИГТИСАДИ САНКСИЗАЛАРЫ Бнрлэшмиш Штатлар Jy-гослави)а)а гаршы игтисади санкси)алар тэтбиг едир. Бундан мэгсэд Ьэмин елка-дэ си.’АЬлы тоггушмалары да)андырмага дайр сэ’)лэри мудафиэ етмак вэ мунаги-шэнин си)аси )олла арадан галдырылмасына яаил ол-магдыр. АБШ девлат де-партаментиния рэсми ну-ма)эндаси Маргарет Татуа)-лер демишдир ки, бу ил декабрын 6-дан тэтбиг олуяан санкси)алар Jyroc-лави]аяы Америка тэрэфи БАКАТИН ТЭКЗИБ ЕДИР Сон вахтлар бир сыра кутлэви информаси)а васита-лэриндэ республикаларарасы таЬлукасизлик хидмэтинин рэЬбэри Вадим Бакатииин мусаЬибаси Ьаггында хэбэрлэр верилмишдир. Кестэрилди)инэ керэ. мусаЬибадэ ку1а о, иддиа етмишдир ки, но)абрын 20-да Даглыг Гарабагда гэза)а уграмыш «МИ-8» вертол)отунда ку)а вертол)отун ичэрисиндэ ачылмыш атэшлэрин щулл9 )ерлэри вардыр. Бунунла элагэдар республикаларарасы тэЬлукэси^ лик хидмэтинин ичтимаи элагалэр мэркази мэлумат )а)-мышдыр. Мэ’луматда де)илир ки. Вадим . Бакатииин му-саЬибэси вэ «МИ-8» вертол)отунун гэаа)а уграмасынын, сарнишинларин Ьэлак олмасыиын сэбэблэри илэ элагэдар онун шэрЬи Ьаггында ма’лумат кобуд у)дурмадыр. ОСЕТИН СЕПАРАТЧЫЛАРЫ БАРЭДЭ ТЗДБИРЛЭР КОРУЛЭЧЭК Курчустан парламенти бэднам Чэнуби С ети)а Рес-публ-ласынын девлэт гурулушу ва Руси)а)а О «рлэшм^и .1ггында бу республика Али Советинин гэ рыны ети-барсыз вэ Ьугуги гувваси олма)ан санэд Ьес; етмишдир. Курчустан Прокурорлугуна тапшырылмыш; ки, кечмиш Чэнуби Осети)а Мухтар Вяла)этини. эразисиндэ девлэтэ зидд олан вэ Курчустаны» эразиси*-/.! бир Ьис-сэсини ондан а)ырмаг мэгсадя ку)^ тэшкилат )аратмыш шэхслэр барэсиндэ тэдбирлэр керсуи. ССРИ-нин мувафяг девлэт Ьа1шми))эти органлары гаршысында Ьэмин эразидэ )ерлэк.эя ва осетин сепарат-чыларыны мудафиэ едэн ССРИ Дахили Ишлэр Назирли-)и дахили гошунларыны вэ Совет Ордусу Ьиссэларини ора-дан дэрЬал чыхармаг Ьаггында мэсэлэ галдырылмышдыр. илэ мунасибэтлэрдэ бир сыра тичарат фа)даларындая мэЬрум едир, )ардым прог-рамынын, Ьаоелэ тохучулуг маллары вэ виза режими саЬэсиндэ июгтэрэфли са-зишлэрии фэали))этини да-)андырыр. ДУБР08НИКИНТАРИХИ меркезинин30 Ф4ИЗИ ДАГЫЛМЫШДЫР Чума куну Дугослави)а халг ордусунун шэЬэри ар-тиллери)а атэшинэ тутмасы нэтичэсинда Дубровникин тарихи )1нссэсиндэ )ерлэ-шэн биналарын 30 фаизи дагыдылмыш. )ахуд хе)ли зэдэлэнмяш. 10 фаиэяндэ исэ )ангыи баш вермишдир. ЛУНЕСКО бу рэгэмлэри дарч едаркэн езунун Дуб-ровнякдакя даими мушаЬи-дачялари Колии Ка)зер ва Бр)уио Карнезэ истинад едир. Онлар Ьамии ма’лу-матлары ЛУНЕСКО-яун баш директору Федерико Ма]ора телефонла билдирмишлэр. МушаЬидэчялэрин верди)и мэ’лумата керэ, Дубровник-да де)ушларин кедишиндэ тэкча декабрын 7-дэ 11 адам елдурулмуш ва 30 нэфэр )а-раланмышдыр. Ф. Ма)ор Лугослави)анын халг мудафиэси узрэ итти-фаг катиби Велко Кади1еви-чэ телеграм кендэрэрэк езуиуя «Ьиддэтини вэ .сар-СЫЛДЫПЛ1Ы» биядирмиш вэ Дубровникин атэшэ ту-тулмасыныи тезликлэ да)ан-дырылмасыны тэлэб ет-мйшдир../ ;