Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 9, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ * д*ка*р ms-w ил. м» ззс СНЗ «АВРОПА ЖУРНАЛ ИСТЛЭРИ » мушАвирасиндэ ИШТИРАК ЕД8 БНЛВРСИНИЗ «Atpona    журналист л«р** r«ipM-KOMM«pcMÌ» ташкнлаты 1993-чу илин окт|ебрындвн 1994-чу илин Нунуив гадар олан деврда    качирилачвк мушмиофдэ иштирак втмз к иств]*нл орден сифаришлвр габул одир. Тешмилатым $аранды«ы 1974-чу нлдзн берм бу мушаанрэ-да ду^анын 73 елквсиндеи олан 507 журналист иштирак атмишдир. Ивр ил дун^вчьм Нар |ариндвн олан 30 журналист учун 8 aj враинДа кечи* рилан мушавирвнин таНсил програмына cnjacaT, игтмсе-дц||ат аз мздвнийвт узрв св-минерлар, Набалв практик мвшгалалвр дахилднр. Онун иштиракчылары Квзырда Ав-ропаиы мврагландыран аачиб «пробламлер у эра бил иклар ел-да в дачек. Набвла аэ нашрлари ила амаидашла^ы дваам ет-£ирмеклз барабар «Авропа журнал ист л ери» твшкилатынын буоахдыгы каарталлыг «Авсо-па» журналы ила амакдашлыг вдечаклар. Мушавиреиин иштиракчыла-ры таНсилин иадишинда ра-киои алкеларн ила таныш ол-маг. Нем Аэрола алкэлэам-нкн аз арапарындакы, Нам де Ааропа ила дун|анын га-лан рекионлары ересычдакы гаршылыглы мунасибатлври в]р9нмек, Набалв Ааропа бир-ли]и ав онун тв'сисатларыныч феалм^ети иле |ахындан таныш олмаг имквны алда едачэклэр Мушааирэда иштирак втмэк учун 25 ]вшындан 35 jauw-надвк олан аа штатда журналист ними вн азы 4 иплик иш твчрубесм олан шехслер вэ наммзвдликпврмни ирали сура билврлвр. Эмали диллэр олан инкилис еа фрвнсыэ дня лзринда баша душма*м, да нышмагы вв охумагы, Небела омлердан бириндв ¿аэмвгы ба тармвг ззруридир. Програм Ьаггында муфзссэл ма'лумвт алмаг учун ашагыда кы унаана ичкилмс аа франсыэ дилинда мэктуб |авмаг    ла эымдыо: JURNAL1STS 1N EUROPE 33 rue de LOVURE 75002 PARIS-FRANSE TELEPHONE: 1-45 08 86 71 TELEX: 241586 TELEFAX: 1-45 08 15 58 Дмхл ол»н инфоривсиЦ-нын сочмлмесмнич эарури о л дуру назврз длынараг мараг ланвн журчалистлардзн ха-Ьиш адирик ни, ба'зи двталла ры §а вризаларин тартиби учун «Ааропа журналчстлэ-ри» твшкилатына му рам мет атсинлар. Там ма’луматы 1993 чу ил дакабрын 15-дак Пари са чатдырмалмдмрлар. «Ааропа журналистлври» — ташкилатымым ба|иалхалг катиблм]* V. БИЛКЭ ХАГАН Турк халгларынын гудрв*,-ли so meto ралли хаганларын-дан <5ири да Вилка зоагандыр. Билкэ сезу гадим турк ди-линда мудрик деМакдир. Вилка хаганын чинчэ ады Мо-кил)андыр. Mo свзу Чин дилинда бак Uö’hh, 6aJ) демэк-дир; KHnJaH Ьиссэсинин на-демэк олдугу мэ’лум де)ил-•днр. Билкэ хаган икинчи турк хаганлыгынын баниси Илтв-рис хаганын 6ejy« оглудур. О, 683-чу идда анадан ол-сиушдур. Илтарис хаган вэ-фат едэндэ Билкэ хаганын 8 jauibi варды. О Ьэлэ ушаг-лыгдан иквдля^и ва фэрасэ-ти иле сечилирди. О )азыр ки, «Таяры 6yJypAyry учун он дерд Зашыаеда тардуш халгы узариндэ шад отурдум*. Турк терусуна (гану-нуна) кара, тардушларын ша-ды Ьам турк хаганльиынын герб ганадынын Ьакимя, haM да хаганын вэлиэЬди олурду. Тезликлэ Билкэ ‘хагай кичик гардашы Кул тикинла бир-ликдэ амилэри Налагай хаганын Ьэрби сафарлариндэ иштирак едир, езлэрини ча-сур дв}ушчу ними квстэрир. лэр. 698-чи илдэ он беш }ашлы Билкэ хаган эмиснинн Чина Ьэрби }урушундэ иштирак едир: «Эмим хаган ила шэр-га — Лашыл naj Шандун ду-зунэ кими гошун чэкдик, гэрбэ Дамир ranuja (Алма-Ат§ вэ Дашканд шоЬарлэри арасындакы Бузгала кечиди-нэ) кими гошун 'чэкдик. КеК-мэн дагларыны ашараг шр-гыз JepHHo кими гошун чак-дик. Чами HjHpMH беш дафа гошун чэкдик. он уч дефэ AeJyowYK. Еллини елсизлэш-дирдик, хаганлыны хагансыз-лашдырдыг, дизлини чекдур-дук, башлыны с^чда етдир-дик». Бу Чин сафари замены. взунун да деди]инэ квра, Билкэ хаганын он дврд ja-шы варды. Сонракы пэрюи jypym заманы Билкэ хаган jam ыны кестэрмир. Лакин тарихдэн билирик ки, икин-чи Ьэрби JypyiuAa онун он }едди JauM варды. 701-чи илдэ Билкэ хаган он ал ты jaujHw гардашы Кул тихин-лэ гэрбэ — туркишларин уза-ринэ Ьучум едир. Вилка хаган jaobip:    «Туркиш хаган туркум, халгым иди. Ганма-дыгы учун, биэа гаршы ]авылдыгы, xaJaHar eTAHjH учун хагавы елду, а^анлары, бэ]лэри да атду. Он ох халгы ази^ат керду». Туркиш-лэри мэглуб етдикДэн сонра Билкэ хаган ва Кул тикин uaJWDKv гэбилалэринк, сонра бир-биринин ардынча бутун Чу гэбилэлэрини турк хаган-лыгына табе едирлэр. 709-чу илдэ турк ордуеу Билкэ хаганын сэркэрдэлфи илэ шимала —- Cajan дагла-рына сэфэр едир. Турклар сур’этлэ JeHHceJ 'чajьшы ке-чир вэ Орлан адланан ]ердэ чин гэбилэлэри илэ ÄeJyjiiyp, гкса муддэтдэ онлары мэглуб едир. Чиклэрин ардынча аз халгы да турклэрэ мэглуб олур. Чик ва азларын ардынча турк ордусу гыргЫЗ-лара Ьучум едир. Г^нагла-рын Мздыгына керэ, бу hap-би сэфэрдэ opirjyja вазвр ToHjyKyK команданлыг едир-ди. Билкэ хаган вэ Кул тикин исэ она кемэк едирдилэр. Бу сэфэр Ьаггында Билкэ хаган чох гыса Jaabip: «Кекмэн ]ери, cyjy саЬибсиз галмасын де]э азса;лы гыргыз халгыны тэшкил едиб, онун гурумуну 1арадыб керн га,]ытдыг». Ам-ма бу aejyni турк ордусунун т агыр, ejHH заманда, ан шанлы де]ушлариндэн бирн олмушдур. Билкэ хаганын тэрчуме]и-Ьалыны излосак, керэрнк ки. онун hajaTbt бащдан-баша Ьэр- бн JypynuiapA» кечмишдвр. '• 6^-чи ил. «...Он дерд )а- итушда Тардуш ХВЛГЫ УЗЭ- риндэ шад отурдумз. «Барс 6aJ иди, хаган адыны о вахт биэ вердик, кичик бачымызы она ханым вердик. 03y.xaja-нат етди, хаганы елду, халгы кэниз, гул олдуз. 700-чу ил. 4Он }едди Ja-шымда тангутлара гаршы гошун чекднм. Тангут халгыны поз дум, гыз-калинини, дл-хысы, вар-давлетини онда ал-дымз. 701-чи ил. «Он саккиз Ja* шымда алты баглы согдак* лара гаршы гошун чакдим, халгы онда поздум. Чин сар-кэрдаси Онг тутук алли мин-лик гошунла калди. Мугэд-дос башда flejYmAyK. О to-шун\г орада мэов етдимз. 703-чу ил. «И]ирмн Ja-шьвмда басмыллар ыдыкут гэбилам, маним халгым иди. Карванлар кендэрмэз де]э гошун чакдим... табе етдимз. 705-чи ил. «ЗДирмн ики ]ашымда Чина гаршы гошун чэкдик. Чача санунун саксэн минлик гошуну ила Aojym-дум. Гошунуну орада влдур- думз. 709-чу ил. «HjHptMH алты ]ашымда чик халгы гыргыз-ларла бирликда душман ол-ду. Кем najHHw кечэркэи чик-лара гаршы гошун чакдим. брпэндэ де^1ушдум. Гошунуну гырдым. Аз халгыны ел* дурдум, ал дым, табе етдимз. 710-чу ил. «ЭДирми ]едди JamHMfla гыргызлара гаршы гошун чакдим. Сунку батькмы гэдэр галынлыгы олан гары свкуб, Кекмон ашырымыны узу]ухары JypyJy6 гыргыз халгыны JyxyAa поздум. Хаганы илэ Сона орманьжда де* JyniAyM. Хагаиыны влдур-дум. елини онда алдымз. 710-чу ил. «Намин или туркишлэра гаршы Ал тун орманыны ашараг, Иртыш ча]ыны кечэрак JypYAY-M- 'П'р-киш халгыны J у худа басдым. Туркиш хаганынын гошуну од кими, сел (абидэда шэраб ¡азылмышлыр) кими калди. Бол чуда дейушдум. Хаганы-ны, Ja6rycyHy, шадыны орада ел дурдум, елини онда алдымз. 713-чу ил. «Отуз JamHM-да бешбалыка гаршы гошун чекдим. Алты Joa AeJ\*m-дум... Гошунуну бутунлукЛа елдурдум. Бешбалык ичиндэ нэ гэдэр адам вардыса... шэ-Ьэрэ Ьучум етмэди]им учун шэЬэрдаки адагмлар мена табе олмага калди. Бешбалыг онун учун хилас оддуз. 714-<чу ил. «Отуз бнр Ja-шьвмда карлук хажы raJrH-сыз, азад ва сэрбэст олдугу Ьалда душман олду. Тамаг Ыдук башда де]ушдум. Карлук халгыны елдурдум. орада алдым... басмыл, карлук... халгы топланыб калди, гошунуну санчдьш, елдурдум... доггуз отуз халгы маним'халгым иди. Kejjsp, jep-лэр гарышдыгы учун, Иэсэд Ьиссй куч кэлдиЗи \*чун д\гш-мэн олду. Бир илдэ дерд Jai де^щдум. Тогла naJbfflH узэ-рэк кечиб гошунуну елдурдум. Икинчи дафэ Аятаргуда AeJymAYM. Гошунуну суявсу-дэн кечирдим/елини аддым. "Учунчу дафэ HyraJ башында AeJymAyM. Турк халгы aja-гымы зэифлатди; xaJaHOT едэ-си иди. Бизи муЬаоирэ етмэ-Ja, дагьгтмага кэлэн гошунуну говдум. Чохлу елэси адам онда дирилди. Онда Тонра JbUinaryryH бир гэбилэсини Тона тикинин дэфниндэ му-liacnpa едиб гырдым. Дердун-чу дафэ Эзкэити Над аз да AeJyiUAYM. Гошунуну орада сункудэн кечирдим, зэифлет-дим,.. вар-девлэтини алдымз. Ге]д етмак лазымдыр ки. raj-наглар доггуз огузларын турк хаганлыгына гаршы галдыр- дыры raJ&Mbi 716-чы илэ аид едир. Нам да ycjaiibi Ja-тырмага кедан турк ордусу-на шахсан Налагай хаганьш взунун раЬбэрлик етд^и. Билка хаганын исэ ордуда саркарделэрдан бири кими иштирак етд^иил квстэрир. ’Кул тикин бу Ьэрби сэфэрдэ иштирак етмэмиш, орда-ны горумаг учун галмыш вэ карлукларын opAaJa Ьучум> -ну дэф едоркэн бе]ук гэЬрэ-манлыг кестэрмишди. Доггуз огузлара гаршы hap6n емэли^ат заманы Билкэ хаганын отуз бир jox, отуз уч' 'jaiubi варды. 716-чы ил. «Огуз халгы доггуз татар ила бнрлэшиб калди. Агуда ики улу да1уш де]ушдум. Гошунуну поздум, елини онда алдым. Ела-чэ газаныЗ... танры Jap oi-дуру учун езум отуз уч ja-'шымда... (бундан сонра ja3u позулмушдур, керунур, Вилка хаган тахта отурдугуну ГаЗЕТ К в Ш К Y радиоактив кулэк ьарадан 9СИР! Лоб-Нор келунда hap нува сынагындан Алма-Ата вилaJэтиндэ у шаг елуму яки до* Фа артыр. Газахыстан РеспубликасынДа танынмыш нувэфиадни И. Частников бу Ф&крэ *эл-минхдир. О, узун .ил л эр республика нува физикасы инстктутунун директору ншлэмш1 вэ юншуларыны ]ахшы таньфлр. Танынмыш шайр вэ ичтимая хаднм Олжас С\ле]-меновун бащчылыг етди]« «Невада—Семипалатинск* антинува Ьарэкатынын лоо-нор ше’бэсинил нонфрансында бу вэ эввэллэр Кизли сахланылан дикор мэ’луматлар ачыг-ланмышдыр. 0лум]а|ан полкгонла Газа-хыстан najTaxTbmHH арасы- чами 700 кило-метрдир. Конфранс иштиракчылары двмншлэр: «Биз куман едирик ки, ГаЗахыстан Рес-публикасыны таны)ан Чин Ьекумэти агыл-лы меаге сечачэкдирз. 1993-чу илдэ президент НазарОДевнн Пекина сафари заманы апарылачаг данышыгларда Лоб-Норун хатырланачагы барадэ Ьалалик рэсми ма - лумат jox дур.    ||Г,..П, «Рабоча|а трвбуназ ПЕТЕРБУРГ ДА калам вквчвклвр Тарихдэн ма’лумдур ки4 Нева узэривдз* ки шаЬэрин сакинлэри агыр блокада иллэ-риндэ лап шэЬарнн мэркэзиндэ бостанчы-лыгла машгул олублар. Ьэмин деврун шэ-киллари бу кунэдак галыр. AeJacaH тарих тэкрар олунур. Индики гытлыг ва баЬалыг шэраитиндэ шаЬэр бостанларына талеоат JeaHAaH артыб. Jar ил ки, бу кун кимсэ «Тунч атлызнын гаршысында калам акмак фикринэ чатин душар. Амма mahap атрафында, 1ени са-лынмыш районларяа бостанчылыгла чох-лары машгул олмаг acrajep. Онлары бир-чэ мае ала нараЬат едир: туршу ]агышлары- Эсрлэрэ czjahsT JasMbHiiAHp)... Доггуз огуз халгы JepHHH, cyjyay (Вэтэ-нини) бурахыб Чинэ кетди... кери ез елкасинэ га}ыдыб кэлдиз. 717-чи ил. «Отуз дерд Ja-шымда огузлар гачыб Чинэ кирди. Тээссуфлэииб онла-рын устунэ гошун чакдим... оглуну, гыз-кэлинини орада осир алдым». 718-чи ил. «...Татабы халгы Чин халгына табе олду. Елчиеи, ¿ахшы сезу, хэбэри кэлмэз Aejo JaJлa гошун чакдим. Халгыны поздум, илхы-сыиы алдым». «— Чануба. карлук халгына гаршы гошун чэк, — ÄejHö Тудун Ламтары кендар-дим». «...Карваны калмэди. Ону чазаландырым де}э гошун чакдим. Горхараг ики-уч адамла гачыб кетди». 720-чи ил. «Чин атлы го-шунундан он >едди мин эс-кэри биринчи кун елдурдуиМ. ШЧада гошунуну икинчи кун бутунл уклэ елдурдум. (...) Лол гошун чекдим». 721-чи ил. «Отуз саккиз jaiiibiMoa гышда KWTaJa гаршы гошун чакдим». 722-чи ил. «...Отуз доггуз jambiMAa Jaana татабылара гаршы гошун чакдим... елдурдум. Оглуну. гыз-кэлинини. илхысыны, вар-девлэтини алдым». 723 — 724гчу иллэр. «...Гырх JambiMAa Магы Кур-ганда гашладыгда jyT (hejeaH хэстэл^индэн мал-гаранын кутлави тэлэфаты) душд\г. Лазда огузлара гаршы гошун чакдим. Илк гошун hueco лари еэфэрэ чыхмышды, икиъ-чи гошун Ьиссэлори евдо иди. Уч огуз гошуну баса-баса кэлди. — Пи]адалар зэиф ол-ДУ, — Aejn6 бизи тутмага кэлди. Лары гошуну еви, са-ра]ы дагытМага кетди. Лары гошуну AejyiiiMaja кэлди. Биз аздыг, пис тэчЬиз едил-мишдик. Огуз душман... танры куч верд^и учун орада санчдым, дагытдьрм». 733-чу ил. «Элли jamHM-да татабы халгы KbirajAa... Тункэр дагында... Куг сэнун башда олмагла гырх мин гошун калди. Тункэр дагында Ъучум едиб гырдым. Отуз мин зскэрини еддурдум, он мин,..». Бунлар Билка хаганын Ьэр-би сефэрлзри вэ ЮСИДЛИКЛ0-ри Ьаггында онун езунун де-диклэринин аз бир писсаси-дир. Анчаг тэкчэ бунлар ки-фа^этдир ки, Билкэ хаганын чэсур деЛушчу, икид эран олдугу Ьагда тэсаввур Japa'H-сын. Билка хаган гудратли сер- кэрда, чэсур деЛушчу олду-ру «ими, Ьэм да керкамти девлэт хадими. эдалэтли хаган олмушдур. Билка хаган турк тахт-та-чынын гануни варнсн олса да хаганлыг тахтына тэсадуфэн отурмушдур. Турк терусунэ (ганунуна) керэ. хаган вэфат етдикда онун кичик гардашы.... бутун гардашлар вэфат етдикдэн сонра ôeJyK гардашын 6eJyK орлу хаганлыг тахт-тачына саЬиб олмалыдыр. Илгэрис хаган вэфат етднкдэ турк терусунэ керэ Налагай хаган тахгга чыхмалы иди. Капаган хагандан сайра исэ турк тахтына Илтэрис хаганын 6©JyK оглу Бшткэ хаган отурмалы иди. JeHa дэ турк терусунэ керэ. кэлэчэк хаган тардушларын шады олмалы иди. Билкэ хаган тардушларын шады иди. Бу Ьагда онун езу бела де]ир: — Эмим хаган отурдугда езум шаЬзадэ... он дерд ja-шымда тардуш халгы у зарин дэ шад отурдум. Билкэ хаганын он дерд Ja-шы 697-чи илэ тэсадуф едир. Лакин Капаган хаган турк торусуну позараг 699-чу ил-де 6oJyk оглу Бекуну кичик хаган, тардушларын шады вэ взунун вэлиэЬди to’Jhh едир. Билкэ хаганын тардушларын шады вэзифэсиндэн азад едилмэси Ьаггьшда Ьеч ]ердэ сеЬбэт кетмэеэ да бу. ослиндэ, Билкэ хаганын Ьэм шад титулундан. Ном до вэ-лиэЬд Ьугугундан мэЬрум едилмеси демэк иди. Капаган хаганын Ьакими)]отиниц сон ил.1эриндо артыг шеЬротли Ьэрби сэркэрдэ олан Билкэ хаган вэ онун гардашы Кул тккин девлэт ншлэриндон та-мамплэ кенар едилмишди. 716-чы илдэ Капаган хаганын honaK олмасы хэбэри opдaja чатан кими Капаган хаганын ]ахын адамларынын KOMaJn илз Беку озуну улу хаган е’лан едир. Турк теру-сунун бу чур ачыг шэкилдэ вэ кобуд суротдэ позулма-сындан дэрЬал сонра бутун турк ордусунун севнмлиси, чохлу Ьэрби Jypyui вэ до)уш-лэрин гэЬрэманы. бутун ну-фузлу турк тajфaлapынын мудафиэ вэ кемэк етди]и Кул тикин ropapxaha h^nyM едиб Беку хаганы вэ Капаган хаганын дикэр ушагларыны. Капаган хаганын ордада олан бутун гоЬумларыны, муша-вирлэрини вэ JaxbiH адамла-рыны елдурур. бе]ук гардашы Билкэ хаганы улу хаган е’лан едир. Капаган хаганын jaxbiH адамларындан тэкчэ бирн — Билкэ хаганын га]ынатасы, Капаган хаганын баш вээири ToHjyKyK чэзадан гуртулур, лакин сур-кун едилйр. Кул тикинин Иэрэкотлори .Капаган хагана гаршы душ-MoiiHHTHjHH нэтичэси дejнл-ди. Кул тикин эмиси ушаг-ларыны вэ эмисинин JaxbiH адамларыны она керэ гырыр ки, онлар тахт-тача вэрэсэ-лик Ьаггында турк терусуну поз-мущдулар. Билкэ хаган билирди ки. турк тахт-тачына она нисбэ-тзн Кул тикин даНа чох ла-jHTAHp. Буна керэ дэ тахты Кул тикинэ тэклиф едир, лакин Кул тикин турк терусуну позмаг uctomdJhô тахт-тач-дан и-MTirtia едир. Онда Билкэ хаган гардашыны бутун гошунларын баш командаиы To’jHH едир, езу исэ Ja-лныз девлот ишлэри илэ мошгул олур. Тэсадуфи де]нл ки, 716-чы илдэн сонра Билкэ хаганы орду башында надир Ьалларда керурук. Билкэ хаган ЬакимиЛ&т башына кэлдикдэн сонрз езу-ну мудрик Ьекмдар кими кес* тэрир. Ьелэ гмиси Капаган ньш, эеЬэрли газларын вэ шаЬэр тоэу илэ '«ку!5р0лэкмиш> торпагда ¿етишдирилэн кар-Тоф, калам |емек сагламлыга зэрар вУР* маз ки? Бу суалыи мусбэт чавабы океанын о та-¿ындан. АБШ-ын Корнел Университета алнмлэриндэн альшыб. АБШ-дан чаваб вер-мишлэр «и. урэ]иниз истэ)эн гэдэр бостан ’экэ билэрсиниз. Радноактивлик сэв^]эсн ’нормадая чох де]ил.    _ «Труд» НАНСЫ ГЫРГЫЗ АТ МИНМаЖСЕВМИР! Гыргызыстанын Нарын щэЬаринин р&Ь-бэрл«^и ]аначаг-нэглн}]ат беЬраныны г^ри- ади усулла Ьэлл еггмэк герарына калиб. Шаг Ьарда ‘ ат арабаларына бахыш кечнрилиб. Бахышын галиблэржяэ вэтэндашлары да-шымага ичазэ верилиб. И«ди Нарынын кучэларинда тезчэ шеп-рот газанмыш атлы «маршрут таксилэр» Ьэ-ракет едир. Бу марагын мадди взады да вар: ат <тамси»лериндэ кедиш Ьаггы авто-бусдан учуздур. «Коисомолска]а правда» СУ ДА ЛУЛЛУДУР. нале лик минерал су 1ессектуз{1шин минерал су галерв1аларын-да Москва метросундакы кими ишла]ан турни кет л эр гурашдырылыр. Иннэн бела су ичма]э кэлэвлэр су Ьаггыны жетонла еде* )эчэклер. Бир жетон уч рубладыр. Мухтэ-лиф мэ’дэ хэсталиклэринин муаличаенндэ мулум эЬами^]эти олан минерал су галере-^аларынын умуми баланс да^ври 72 мил-]ои рублдан чохдур. Эввадлэр онларын бу-Туя хэрчлэри маркэялащдирилмиш га^дада едэнилирди. Ияди иса бундан отру )ерли мэнбэлэр тапылмалыдыр. Хэсталэрдэн, ча-ныны гэдрини билэнлэрдэн да 1ахшы пул мэнбе]и?    «нравда» БУЗОВНА АБИД9ДЭРН «Хаба^харанс» нашриЦаты «Буаоаиа Ьаэрат 9л*» (а) га-дамкаЬы. «9пн Ajarw* маечнд аЦарапгмаЬы» кмгабчасыны чал-дан бурахмышдмр. Бу нашр-да Бузоана Наггынд* 6млма* дикларимиз, онун тармхн-ма’-марлыг абидалариннн замкмм-jw¡* аа азунумахсуслугу бара-да гыса ма'лу«Аат аарнлнр. Назрат Эли (а) гадамкаЬы, «9лм Àjarbu* масчмд зи|’арат-маЬыанын качААНШН, ма’му-зал ари, }ачмдан барпа адмл-масм за бурада карулам ха-jnpxah мшлвр да кмтабыз ма-рагла охунан саНнфаларидмр. Муаллифлар за дни* ичма кмтабы заазарлара Ьадий» варма)и гарара апмышлар. «Ханг газетм». JEHH КИТАЕ Распублмка Даалат мукафа-ты лаураатк амакдар мнчаса-нат хадими Рафиг Зака Хан-данын Азарнашр тарафиндан бурахылмыш «Сачмлмиш ас« р. ларияна дахил олам ша'рларим аисариЦати мклли азадяыг Наракатымыза араэи бутаз-лу|умузу горумаг угрунда му-баризамиза, туркчулуфа Ьаср адилммшдир. Китаба шанрии ииди|адак иашр олунан 50 ии-табыкдаи сачмалар дахмлдир. Азармиформ. хаганын Ьакимн]]атиянн соя иллэриндэ наразы габилэлар бир-биринин ардынча rHjaM-лзо галдырыр, хагаилыгдан aJpte.iMafa. Ja мустагял олмага. Ja да Чин импер^асынын hHM*Jaci!H8 KeHMaJa чэЬд ксстэрирдн. Билка хаган hap luejAau эввэл Ja 7)8,.Ja да 719-чу илдэ Тоц1у«уку сур-кундэн га]тарыб JeHa да езу* нэ баш вэзир Ta’jHH едир. Билкэ хаганын в дал от и. Тон-JyK-укун мудрик мэслэЬатла-рн вэ Кул тнкиннн гылыкчы-нын гудрати турк хаганлыгы* нын эввэл ки гудрэтинн бэр-па едир. Билкэ хаган Jepw калдик-де девлэтин душмэнлэри ила силаЬ кучунэ. Jepw калдикда cy.oh Jaiy илэ данышыр. О» 717-чи илдэ доггуз огузлары, 718-чи илин JaJbiHfla татабы* лары вэ карлуклаоы. 720-чи илдэ чинлштэри, 721 -чи илин гышында кь^лары, 722-чи илин 1азында татабылары мэглуб едир. 722-чи илдэ Чин ' илшерц1асы ичэ сулп 6ar.iajHp. Билкэ хаганын сулЬсевэр cHjacyTH нэтичэсвида 722-чи илдэн 732-чн ила-дэк турк—Чин сэрбэдиндэ cH.iah с оси ешидилмир. Билкэ хаган азыб ]олдан чыхмыш, лакин сэбвини баша душуб 1енидэн хаганлы-гын Ьакими]}этн алтына га-JbiaaH гэоилэлэри чэзалан-дырмаг cnJacaTHHASH ел чэ-кир. О AejHp: — Бирлэшэн халглары чэ-заландырмадым. Мэн езум хаган отурдугума керэ... Jep 6oJv сэпелэнмиш халг элдэн душмуш Ьалда, nHjaja. Ja* лын JeHo кэлди... Сонра танры óyJypAyry, бехтим олдугу учун, гисметим олдугу учун елэси халгы дирили-Ja 1уксэлтдим,    халгы донлу. касыб халгы варлы етдим, аз халгы чох етдим. Сэдагэтли елдэ. сэдагэтли хаганлыгда ]ахшылыг етдим. Дерд тэрзфдэки халгы бу* тунлуклэ табе етдим, душ-мэнсиз етдим. Ьамы мэнэ табе атду. Билкэ хаган тэкчэ харичи душман узэринда де]ил, дахил и душман л эр узэринде да гэлэба чалыр. Девлэтин дахи* ли cHjacaTH AaJmuHp, чаза експедис^алары эвэзинэ эф-ви-умумилэр кечилир. 716-чы илдэ Билкэ хаган тахта отуранда турк хаганлыгынын B33HjJaTH агыр иди. Бу har-да о бела flejHp: — Турк халгынын ады, шеЬрэти Jox олмасын Aeja атам хаганы. анам хатуну JyKcaaTMHiii танры, ел верен танры. турк халгынын ады, шеЬрэти jox олмасын Aeje езуму о танры хаган отуртду. Еле бир варлы халг а хаган отурмадым. Гарны ашеыз. усту донсуз горхаг вэ завал-лы халгын узариндэ хаган отурдум. Кичик гардашым Кул тикинла мэслэпетлэш-дик. Атамызын. амимнзин галандыгы халгын ады, шеЬрэти jox олмасын Aeja турк халгы учун кечэ у}умадым. кундуз отурмадым, кичик гардашым Кул тикинла, ики шадла элдэн душукчэ}адэк газандым. Битке хаган Ьэмишэ турк-лэри Чин тэблигатындан чэ-киндирирди. О flejHpflH: — Чин халгынын сезу ширин. Ьэд^]эси JyMmar атур. Ширин сезунэ, JyMiuar пэ-^HjJocHHa алданыб Чине Ja-хынлашеан. т\’рк халгы, елэ-еиеэн. втукэн орманында отурсан, эбэди ел дузэлдэ-рэк, отурасысан, турк халгы, тох. Билкэ хаган 734-чу ил но-]абрын 25-дэ Jaxын гоЬумла* рындаи бири тэрэфиндэн за-Ьэр верилиб атдурулмушдур. Эбулфэз РЭЧ9Б0В, профессор. «НКИ ГЭЛБИН И9Н9ББЭТИ»НИН ACHJA ЕЛЛЗРИН9 C9JAh9TH Ариф Мэликовун ешгин hap meja галиб кэлэн к^"чу-ну бэргэрар едэн «Ики гал-бин мэЬэббэти» балетини тезликлэ Чэнуб-Шорги AcHja елкэлэриндэ сэнэтсевэрлэр дэ керэчаклэр. Дашкэнддэ Элишир Нэваи адына BeJyK Театрда илк дэфэ сэЬнэ тэ-чэссумуну тапан бу эсэрэ Ьиндистан. Таиланд. Сингапур. Ьонконг тамашачылары бахачаглар. Балет харичдэ взбэкистан театры артистлэ-pifHRH ифасында кестэрилэ-чэкдир. Орта еерлэрдэ jama-мыш мэшЬур Ьинд шаири Эбдулгэдир ьедилин «Ирфан» эсэри эсасында Japa-дылмыш балет и он илдэн бир гэдэр габаг Рус^анын эмэк-дар артисти Йгор Чернышов эввэлчэ взбэкистанын naj* гахтында. сонра исэ вз догма шсЬэри Самарада тама-inaja rojMymflyp. Сонра балетан сэЬнэ тари-хиндэ тэхминэн ониллик фа-силэ }араи-мышдыр — «Ики гэлбин мэЬэббэти» биканэлик золагына душмушдур. Бунун да Ьэмин дввр учун ез сабэ-би вар иди. Сэбэб да бу иди маркази коисерт салону «РЕСПУБЛИКА CAPAMi \ Азорба|чан Рпспубймкасыным халг артистм ЬАЧЫВАБА БАГЫРОВУН мшткракы ила БАКЫ ТаНГИД ТдБЛИР ТЕАТРЫНЫН ТАМАШАЛАРЫ 1S д«иабр «БИР БАШГА КЕЧв» шоу'коисарт «ьалаликв ими Ьиссали комеди|а 20 дакабр    Г. РЭСУЛОВ «МЭНЭББаТ 01УНУ» ики Ьиссали комади|а Таатрын бадии раНбари Ьамыбаба ßAfWPOB Тамашалар саат 19-да башлаиыр. Билатлар сват 10-дан 19-дак сара|ын кассапарын-да сатылыр. 19 дакабр р. анмадзАда A30PbAJMAH РЕСПУБЛИКАСЫ M0A0HHJJ9T НАЗИРЛИ1И АЗаРБАРбАН девлэт АКАДЕМИК ОПЕРА ВО ВАЛЕТ ТЕАТРЫ Азарба|ман Распубликасынын халг артистлари ГаНДАБ ГУЛИ1ЕВА аа ЧАнали акваровун иштиракы ила 12 дакабр    3.    Начыба|лиг Ии|ази «АШЫГ гарив» 4 пар дали, 6 шаиилли опара Ашыг Гариб    Чанапи акваРОЕ Азарба|чаи Распубликасыныи халг артисти ШаНсаиам    Гондаб ryflHJEBA Азарба|ман Распублиласыиыи халг артисти Тамаша саат 18-да башпа»Л1р. Билатлар таатрыи кассасыида саат 10-дай 19-дек сатылыр. 1992-чм илда Бакы 1уи»*ул Сана|а Таяникуму Мордвинова Jалана Виктореanaja аармлммш АТ-1 09349* нам-рели диплом итди|и учуй а'тибарсы« сатылыр. ки, балетин либреттосунуя Муэллифн еэбэкистан КП МК-нын кечмнш биринчи ка-тиби Шэрзф Рашидов олмушдур. ьалетин илк тама-шасыцдан азачыг соира о. ирш^аслы чинaJэтлapдэ тэгоирландирилмищдир. Бу исэ тамамилэ кифajэт иди ки, театр инзибатчылары пар-т^а боссларыньш тэ’гиб-тэ’нэлэриндэн горхараг, Азвр-ба)чан бгетэкарьшын балетини сэЬнэ]э чыхармагдан имтина етсинлэр. Сукуту бн-ринчн олараг Лика!» Милли Театры поэмушдур. О, муэл-лифин иштиракы ила бу ¿а-хынларда балетин илк тама- шасьшы кестэрмишдИр. Ллк тамаша эввэлки ики тамаша кими бвJ\’к «мyвэффи1lJJвтлв кечмнщдир. Узун иларин Ьасрвтиндэн сонра Ариф Мэликовун «Ики галбнн мэЬэббэти» 6а лети, н^эт, Азэрба]чан санатсе-вэрлэринин да муЬакнмэсинэ верил ир. Бакы да Опера ва Балет Театры эсэри тамаша-]а Ьазырла]ыр. Азэриаформ. Гвзотммкамм нввбатк ивмрвем двквбрым 11-дв чыхвчвг, АЛДАН В9НМ9Т БЛ9СМН1 Н. ИмвигулЧм. Ui. hycBjHo«, С. ЭлИвв, Т. Руствмоа, О. МаЬди, 9. Нвбм|вв, J. 9лиэвдв, Г. Халвло«, 4. 9бдуррвЬжмовв, 9. Гулм1вв, Н. ЭЬмадоа, М. МвЬмудо«, Ч. Маммэдлм, М. МвЬ-ди]вс, 3. Мвммвдоа, 3. Ьвб«|в«, 9. Нвчьч««, В. Чафаров, иш ¡олдвшлвры Акмф Рустамов«, мизч НуСО|ММ« авхтсыэ «вфвтындвм кадврланАккларми»» бмлдирвр «а дврми Ьуэмлв бвшевглыгы вормрлар. Н. Туск вдына АДПУ-иуи «Тмббм бнликлармн вевелвры* кафедр «с ыны и иоллвмтмвм иш jo л даш л ары Твммвлв ИИШЦ ввиаи Елшвдмм •аятсы» ввфвтындвн иадарлаидиклариии билдирир «в марЬу-му и амласииа дарии Ьуанла бвшевглыгы «арир. Бакы швНври Бииагади pajoa малин# шв'бясииии иоллвм-тмаи Исрвфмл Гарача{ава, втвсы ав гврдвшыиын фвииаля су рвтдв •вфвтындаи ивдврлам^ини бмпдирмр «в дврми Ьуаи-лв бвшевглыгы «врир. Бакы швЬврм Бимвгвдм pajón манило шо бвсиими коллом-тиви иш {олдвшлвры МвЬир Фявмбвровв, втвсы МвНвмМВД Салим оглу влакборовуи вофвты МАО «лагадяр «адарлаиди|миц билдирмр ев Нуамле бвшевглыгы вврмр. дврми М. 9. Ресулэаде в дыне Бвкы Два лат Уииварсмтвтиии* hyryr фвкултаси гн|вби шв’бвеинич VI курс талаболври, Ариф АббвсгуяуЦвв, гардашы A S be liai «яа I «ч яЧ рЧ ввфвты ила влвгвдар квдарломдиклвриии бмлдирир вв дории Нуаилв бвшевглыгы аврирлор. Габри мурла до л су и. h. Холмлоа, J. Салимов, Г. 6ej*Bpo«, Н. ЭНмвдовв, А Расулов, Е. Ахундова, Ф. Исрафмлов, Ф. Садыдовв, Б. 9лЧов, Т. Маликов, 3. Софорова, И. МоЬди)вв, Р. Эфоиди]#*, Р. Аббасов, М. hycojMoe, 9. hacBHOB, И. Ахундова, С. Оруиоа, Ь. hycojMos Асим Аббасова, езизи Тофмг Гафарову и ■«фаты ила влвгвдар дории Нузилв бвшеаглмгы «врирлвр. Б. А. Е^вазов а дыма A«op6aj4«M Ел мм Тадг^вт Ьоматоло-kmíB ва Гамкачурма Ииститутунун ишчилари Ч. 9садов, И. Басыров, 9 MnpBBjoa, М. /Амрза]ава, Т. Дадашоаа, А. Бодирва-нова, С Миравмвммвдоаа, К, Гулм)⫧, X. Аббасове, И. Беги* ров, А. ЭЬмедов, Р. Гули]ова, Л. А^охиив. И. Таты)#««, Е ффвмдмввв, А. Нвсвиова, Б. Трвт]акова, И. 9яи)о§в, В. hycoj нова. Г. hvcojHOB, К. Маммадова, Н. Мвммвдоев, Н. Милввска ja H iycynoa^, Р. Тагызада, Л. Мустафа)«!», Т. Биноиуровд, Л КалиимчВико, Л. baôajaaa, 9. Мвммвдоа, 9. Садыхое, Н. Зама нова, М. Швмми^ааа, Л. РаНимова. С. Искандеров«, иш ¿олдашлары Авар Каримов«, емиси ОгтЧ Агали опту мук вафаты. ила ал ага дар кадорлоидиклориии билдирир во дории Ьузиаа башсасяыгы ворирлор. Баш редактор T. T. PYCT3M0B та'СИСЧИ: «Халг пипями журил лист комлктим. УЧРЕДИТЕЛЬ: Журиалмстасий кошмктмв «Халг газллю. РЕДАКСИ1АНЫН УНВАНЫ: 1701 Я. Баиы шИмрм,Е«|у« Ажжз «rwcN, М. ТЕЛЕФОНЛАР: мл'лумат учуй — ВМ4«1» нифвржлсЦ» — PÎ-AM7. муНасиблим — 93-34-23, имблтчм редактор — Î4-51-69. Навбатчк редактор: т. ькздэтев рамхак хмдматм — 91-7Ф-81, Чала имволвимвяыдмр 2X00 Имавлвимышдыр 2X00 ИНДЕКС: 44014 1    23    4    5470»    10    11    12    13    14.    М.    1    2    3    4    5    б    7    Б    Банв,    «Адврба{«1и»    иошрийтмиыи    матбооси. Баку, тавографкд издательстве Тираисы 25049 Сяфарап 8033 ч t ;