Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 08, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 8, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ -+-■ • ***** mbw *"■ т 127 СУНГА) ЫТ ШРМРН АзэрбаЗчан ôopyJajMa за» воду ТеЬравда кечирилэн безнал халг сена Je мэпсуллары сэркисииин иштяракчысы ол* мотландирмишлэр, Гаршы* лыгльг разылашма]а кврэ гоншу елка АзэроаЗчандан та вов бору алачаг, эвэ-заядэ биза су насослары, дулварлвк машынлары вэ динар авадаилыг кендэрэчэк. • • * МуНврйбэ СумгаЗыт Тибб Мактабявяв бир труп тэлэбэ-сини вахтындаи xejли эввэл аудитора Зал ары сэЬра гос-пнталлары вэ сэнкэрлэрлэ эвэз етмэк мэчбуриЗЗэтиндэ го]лушдур. Муоллимлэр да чох вахт тэлоболэрлэ бир чэр* кода одлу ногтолордэ, кулла Затышы алтында олурлар. ТэЬсвли давам етдирэнлор тез-тез Золдашларына баш чэкир, онлара мэнэви даЗаг олурлар. Мэктэбин директору Н. Элэкбэрова демишдкр: — Бу кунлэрдэ Атдэрэ чэбЬэсинде сэЬра тибб хид-М9ТИ кестэрэн тэлэбэлэри-мизлэ керушдэн гаЗытмышыг. Мэктэбимизин «Шэфа» ансамбль! да бизимлэ кетмиш* ди. Jeтнpмэлэpимизи Ьэр-бя формада кермэк Ьэм гэл-бвмизи агрытды. Ьэм да иф-тихарымызы артырды. До-Зушчулзримиэин руЪ Зуксак-ли.|и бела инам ¿аратды ки, гэлэбэ узагда деЗил «а «Исламын сэси» чыхан дким ГО*ОТЛОрМН Д» С»|Ы «ртыр. втон шайб» куну СвТЫШД бу-рохылмыш )фнн нашр «Исламын соси» одлвныт», Гаавтин то’сисчисм Ночы Нмыаг* оку-чулвр* мурочиотмнда бигуди-рмб км, «Исламы* СОСИ» ТОКИО АзарОДчвкда {аша/он мусол моилардон соЬбот очмогло ИШММИ бнтммш Нособ 0ТМО)О-чок. Гоэот бутун мусолмом дуиЗасымдвн, бур*до баш корон Ьодисолордо» до баЬс вдэчок. Мин ношр нт сцынд* одам-ларым дннм дуИаиорушуну ар-тырон Х0)ЛИ марвгды ¿аэы дорч втммшдир. «Халг гомтм». Мусигимммм оау годор ко-мд осроромкмэ «алг чалгм •лотлормммя бутун дуи|м» надир «онот асарларм ними твиыиыр. бу алатлории |ара-дмнымрыидан бири до мшо-иар тар »он, ладагог »о мусн-гншуиас Камнл •Нмадоадур. Подо иоичлин мшориидо А. ЭДзюялы адыиа мусиги мок-тобчнда Сфд Шушииски ними норнффоряо чи|ии-чн)ми* Оанышан Хамид муоддим кор домди    соиотмарлардаи такчо дфачыдыты Jox, Ном до hop бир мусиги ол отними оауиомохсус йичодиидориии о)роимишдчр. •мруиуи шЪыл чогыида олма сына* батмфраг |оио до оа сооимдя    дёшосиии давам от- дирир.    Оиуи Ьоаырлодыгы вир но» мусиги алотлори — тор, камоича, саа, вурио дуи-)о мую)дориии боао|ир. У стад соиотиор Ниидистаи, Франса. Ьолдаиди{А Турии|о» Ирой во динар    одкоиордоии Номиор- лоры ило вы* алого са*ло)ыр. Тор »он Камил еНмодоауи соЬрли дуи|осы. 1ад» душшр хвгнрапяр    Г Самэд Вургун ни je гзззблэнмишди чая Азэ] АзэрбаЗчанык халг шаири Сэмэд Вургукла маним дост-лурумдан хе]лн Заеылар ве* рилиб, бирке пюкиллернмиз олунуо. Демэк олар ки. >рба]чанын бутун pajonna-рыны бир Зердэ кэзмиинк. дзфэлэрлэ Москва да. Тбили-сидэ олмушуг. Кисловодск-да. JeceHTyioua истираЬэт ет- МИШИН* Бир )ердэ оларкен мэи^Сэ мэдин xacwJJaTMHH аз-чох ej-ронмишдим. Хас^]етимиэдэ умумн чеЬэтлэр чох иди. зев-гумуз де хе!ли JaxbiH иди. Вуррунуя дзфелэрлэ гэзэб-лэнмэсинии. )ункулче ачыг-ланмасыныи шаЬиди олму-шам. Лакин бир дефэ онун нечэ дэНшетли гезэблэнди-Jhhh ве бу заман сир-сифети-дин кэскин дэ]ншдифши ке-руб Ьэ1ечанландым. Ilajbi3 тезэчэ кирэн вахт cehep тезден Гарачузду ад* ланан бир JepAe кэклик ову-на чыхмышдыг. Бакы—Ша-махы ]олунун техминэн 60-чы километрли)инде Jepwe-шен Чэнки гэсебесинден сага денуб, тепеден ашагы еняб najbiH кенары илэ хедирдик. Сэмэд Вургун сур(учувун Занында, мэн нее архада отурмушдум. Каро адлы ов туласы да Занымызда иди. Сэмэд ез туласыны кетирмэ-мишди. Бирден машыны сах-латды. узуну мэн» чевириб дарении солу илэ кеден чеЗ-ранлары кестерди. Бир-бири-нин архасынча аста-аста ке-дирдилер. Габагдакы бир г»-дэр ири иди. Бу мензерэЗе баханда «ЧеЗран» ше'рнни cejладим. Семед узуну чевириб кулумседи. Лакин бир сез демэдэн мэ'налы-ме’налы бахды. Нава сакит ве аЗдын иди. ПаЗыз кунэши, сары-Ja-шыл отлар, се Зрак колларла ертулу тэпэд» бир черкеЗе дузулмуш Зедди чеЗранын he-рэкети елэ бир мензэрэ За* ратмышды ки, бахмагла доЗ-маг олмурду. ЧеЗраялар та кездэн итэнэ гедер биэ са-китчэ онлары cejp етдик. ГарачуздуЗе чатыб ири бир беЗурткэн колу ну и Заиывда душэрк» салдыг. Термосдан нэ еднреэн. вичдансыз*. Сои ра овчунун гошалулэ туфен кинк элнндэн алыб бир торе фэ туллады. Ьундурден овчу ну данлдмага бащлады. Газ» бинден сифэти еле дэЗишдн. ки. мен herra езуму и тир днм Самад ин бела сифэти ни биринчн дафэ керурдум.    Хошбэгглнк- дэн фотоапарат боЗнум* дан ‘асылмышды. Тез Семэ-дин ачыглы Ьалда шеклиин чэкдим. hэмин шекил или дэфэ сизин геэетде чап олу* НУ&8мэд ieJp«Ha Janamjjbi. башыиы дизи YCTYH3 roftC сыгалламага башлады. ЧеЗ* ен чох чэтинликл» бошьшы 1дырыб Семедин узуи» бахды. Онун тесвирэ сыгьцп* ____    .    MaJÏH тунд гара кезлеринден фэнклэри долдуруб шикар® дамда-дамла ^ш ^ыРДь*• чыхдыг. Бир-биримизден семед чеЗранлара хуме -** -----    --mm.    аТан инсафсыз овчуЗа Захын- лашыб деда: чаЗ сузуб гэл]аналты етдик. Ов палтарымызы кеЗиб, ту* 10—15 метр аралы кедир дик. Каро габагымызда о Зан-бу Зана гачЫб кизлэнмиш кэкликлэри ахтарыр, JaxHH лашыб учурдур. вурулан гуш лары тапыб кетирирди. Кэк лик чох сур’етле учур, ону вурмаг о гедер асан деЗил Бэ зэн куллэмиз боша чыхан да Каро ачыгла узумузе ба хырды. ЬереЗ» 4—5 кеклик вур дугдан сояра чаЗ ичиб^ЗрР гу ил угу музу алырдыг. Пазы зын мулаЗим Ьавасында, ку нэшин илыг шуалары алтын да Зоруландаи сояра ис тираЬетин леззетини анчаг овчулар билер. Барден су куту ики боруг кулле сеси позду. Бнздэн башга да Ьэн дэверде хеЗли овчу вар иди ЕшитдиЗимиз кулле сэслеря нее дередан калди. Семед де-ди ки, галх кедэк, керек атеш Ьарадан ачылды, езу де гуш куллэсинин сесине охшамыр. Дэрэ]э енеркея габагымыз-дан ганы текулэн бир чеЗ-ран ахсаЗа-ахсаЗа гачыб кез-ден итди. Булагьш башын-да Jepa сернлмнш Заралы чеЗранса чан вернр. Ону ву-ран овчу бычагышя чыхарыб чеЗранын башыны кесмэк ис-теЗирдн. Бу вахт Семед Ьун-дурдэн гышгырды:    «ДаЗан. — Сен бу кун ики чеЗра-ны меЪв етдин. Бири де одур, орада серилиб. Кет апар, этими Зе. Ьарамын олсук. Бу дефе овдан чох арыр теессуратла а|рылдыг. Ма-шынын Заяына гедер бир к»л-мэ де даиышмадыг. Сояра Семед мене деда: » ШеЗлэримизи Зыгыш-дыр, кедек. дедам Неле тез-дир, кал бир аз кэзишек, бир-ики гуш вураг. Семед гаЗытды ки, Идрис, инчнме. мэн бу везиЗЗетде ов еде бил-мерем... Машында Ьеч ним даныш* мырды. Каро да сакятче оту-руб гэмли-гэмли бизе бахыр. санки дэрдимизе шерик ол-дуруну билдирирди. Семед cehep чеЗранлары кердуЗумуз Зерде машыны сахлатдырыб деди: — Беле кетеэ вичдансыз-лар бу кезеллиЗии кекуну кэ-сэчеклер. Бунун габары алын* маса À39poaj4aH чеЗрансыз галачаг. И. АХУНДЗАД9, биолокяЗ« елмлэря доктору, яш I ■ A II ffl A профессор. БАЛА ЧА ЛАРА ЬЭДНЛЛ» JamaAUFbiMua четин кун-лерде hep бнр xejwpxah иш тебии севяяч дорурур. Учар шеНэриндэ Зсни ушаг хэстэ-ханасынын истифада]э ве-рклмеси сезун есл мэ’насын* да paJOH еНалисинэ haAHjja олмушдур. Муасир тэлэблэ-ре чаваб верен учмэртэбэли ушаг муаличэ корпусунун тикилиб баша чатдырылмасы учун АзэрбаЗчан Республика-сы CehHjJe НазкрлиЗиннн, Шюи раЗон хэстеханасы рлнЗннин, 67 немрэли СЭЗЗ&Р механиклэшдирилмиш иншаат дэстэсинин бвЗук сэ'З кестэрмасн лазым кел-мишдир. Гуввелер бирлешэн-де гаршыЗа гоЗулмуш мэгсэ-дэ- чатмаг да асан олур. Ин- ишат материалларынын ча-тышмамасы, бапалашмасы, элавэ вэсаит тэлеб еДилмэси вэ дихер енкэллэр арадан галдырылмыш, хезэл, japa-шыглы бир муаличэ очагы учалдылмышдыр. Мэркэзи раЗон хбстехана-сынын баш пэкими Рза Аб-дуллаЗевлэ муаличэ корпусу-ну кэзирик. Бурада hep ше] тэзедир, Нэлэ ишлэнмеЗиб. Ушаг чарпаЗылары дузулмуш ишыглы палаталар, h эким вэ тибб бачыларыныи отагла-ры, тибб аваданлыгы дырылмыш лаборатори)алар, каоинетлэр кез охшаЗыр. Лук вэ сэрниишн лифтлэри ишлэ- 3ИР-    ,ж    .    .. — Маркез дерд шебедэн ибарэтдир, — деЗэ баш he-ким дилленир. — 30 чарпа-Зылыг Золухучу хестеликлер, 45 чарпаЗылыг дахкли хэстэ-ликлэр, 15 чарпаЗылыг бурун* гулаг-богаз, бир де 6 чарпаЗылыг реанимасиЗа ше'беле- р». Леня диагностика вэ муаличэ чиЬазлары, беЗин фэ-алиЗЗэтини Зохламаг учун 16 каналлы електроенсалограф, ар чиЗэрин сун’и тэнэффус апараты, кардностимулЗатор, иглнмлэ муаличэ аваданлыгы вэ башгалары Ьекимлерин ишиии хеЗли асанлашдыра-чагдыр. 9шреф ЬАЧЫЛЕБ, «Халг гезетяапш мухбири. УЧАР. Мараты    адампар ЧЭННЭТ К0РМЭК HCT9J9H Нурэддин ХасиЗевнн heJeT-бачасы чох /(h кениш деЗил. Амма балача багчасында нэ-лер екмеЗиб! Чадырын алтында тэрэвэз, ситрус битки-лэриндэн тутмуш киви ага-чына гедер Зетишдириб. СучилеЗичи гурту шэхеи ихтирасыдыр. Ьаванын тем-пературундаи асылы олараг ону Ьэр кун тэнзимлэЗир. Гургу Зарым саатдан бир механики олараг агачларын арасына су чнлемэклэ сун н иглим Зарадыр вэ лазымн ha-ваны, ншыгы гэбул етмэк учун пэнчэрэлэря ачыб ер-тур. Нурэддинин фикринчэ, бу гуррунун кемеЗ» илэ ис-тэсэи республикамызык а ран р&Зояларында, лап СумгаЗы-тын, Бакыныя езундэ лимон. наринкя, портагал. фё}хоа 3®* тишдирмак мумкундур. Нурэддин Ьэр агача гады илэ JaHamup, ЗохлаЗыр, гул-луг едир. Лазда чичэк ачмаз-дан эввэл агачлара 30—30 килограм,. чичекдэн меЗвэЗэ кечид ерэфэсияде де о гедер чурумуш пеЗин верир. Устун-де меЗвэси олан агачларын иеэ гидаЗа тэлэбатыны уч дэфэ едеЗир. Зэрерверичи-лэрлэ, хэстэликлэрлэ езунун мубаризэ усуллары вар. Ьа-зырладыры гарышыглара емулсиЗа гатмагла дэрманын hJhhkh узун муддэт сахлаи-масына найл олуб. АЗда бар дэфэ култивасвЗа апарыр ки. су, Ьава, гида меЬсуллары бнткиЗэ даЬа тез чатсын. Су-Зу тэзЗигле чилеЗиб Japnar- лары ЗУ1УР- Бу Золя® зэрер-веричилерин Зумурталарыны мепв едир. .    ' Беш илде Нурэддин субут едиб ки, гумсал Зердэ де лимон Зетишдирмэк олар. Чи-линии усулу иле 500 дабчек-да лимон, 2 мин дан чох на-ринки, феЗхоа, киякаи Зетишдириб. Багыи кэнарында теревэз екиб. Бакыдан кетнрдиЗи Кол ландяЗа сортлу помидорун бо]у 3 метпдир. ХиЗар тары 5—7 метр пундурлуЗе дыр* машыр. Бу усулун устунлу-Зу ондадыр ки, аз сапеден даЬа чох мэЬсул кетурулур. ЛЭНК9РАН. ьэсэнов. Т арчаланлорын мусабигаси Республикамызда илк де* фа олараг хенч тарчаланла-рын мусабигаси кечирнлмиш* дир. АзербаЗчаныи халг ар* тисти ЭЬмед Бакыхановун анадан олмасынын 100 илли-Зинэ Ьэср олунмуш бу Зара-дычылыг Зарышында 30-а ге-дэр тарзэн нштирак етмиш- дир. Онларын ар&сында даЬа исте’дадлы сэккиз мусиги-чи нлкин Зарыо1ларын яки мэрЬэлэсиндэя мувеффегяЗ-Зэтле кечерек учунчу Зекун мерЬелесинде чыхыш етмэк Ьугугу газанмышлар. Муса-бигэ У. ЬачыбеЗов адыиа АзэрбаЗчан Девлэт Коясер* ваторн]асыныя беЗук сало-нунда кечирилмишдир. Мунсифлер ЬеЗ'етняин сед* ри, АзербаЗчаныи халг артис-ти. профессор СулеЗман Бдэс-кэров мусабигэяян нэтичэле* ринэ Зекун вурараг билдир-мишдир ки, бу мусабнгэ гадим мурам сэнетияия пэрес тишкарларыяа Зени исте'дад лы нфачылар кешф етмиш дир. Профессор Ьэмян ис тедадлардаи данышаркэн ЗевлаУлы, АзэрбаЗчан Девает КонсерваторнЗасынын икни чи курс тэлэбесн (муеллим М. Муслумовун сяк фи) Элек бэр Элекбэровуя адыны би-ринчя чекмншднр. 9. 9лвк баров мусабигэяян галиби ол мущдур. -* г,; I I I I СИЗЭ МУХТЭЛИФ БАНК ХИДМЭТЛЭРИНИ ТЭКЛИФ ЕДИР кугугм и физики шахслам мшута. МАНАТ И тл МСАМАРЫНЫН АЧЫЛМАСЫ, КУ МСАКЛАР Y3P9 «МаЛИЛАТЛАРЫН АПАРЫЛ-МАСЫ МСАМАРА ИАРД ЛУЛЛАРЫН ГЫУЛУ М МСАКЛАР ДАН НАРД «ДаНИШЛФР) сизин МСАВЛАРУНЫЗА ДУШАНЫН ИС-танилан алкасиндан ихтшари валллга ила качурулмуш мавлагларин мсамарда вне СТДИРИЛМвСИ; МСАВЛАРЫИЫЭДАН ДУШАНЫН ИСТИН* лай алкасина ихтшари зашута ила «ачур-малар втмак; та'сис аормАСЫндАн асылы олма-1АРАГ зутун муассисалар учун алввришли кредит сшАсати. ВУНДАН алАва визим ванкда ashpbaj чан рвспувликасы узри ан алмришли шартларла ишлашн ЗАлиггА-мувАДИла мантагаси ааАлилат каставир. «рузувАНКаЫи муштариси олмагла сиз вахт за засАИтиниза ганлат втмам имка- ИЫ ГАЗАИАРСМИЫЗ. алдза ма’ЛУМАТ учун тамамили сизин слранчАмыныздАлх. РУЗУМ АПАРДН 8И ДОТРУ, ОН КОСО J00 «РУЗУБАНК»ДАН ХЕЧИР. YHBAH: Вмы мЫмрм, ИстмгмяиЦ*т иучаси. 17. ТШЛВФОН: *J-é1-U; ФАКС: *1-71-12. I I I АЗаРВАМАН РВСПУВЛИКАСЫ меденииет НАЗИРЛЮИ азирваман давлат АКАД1МИК ОЛВРА ва ВАЛВТ ТВАТРЫ Амрбфм РкяуВяммомыи <мг фтмстмрм ГаИДАВ ГУЛШСВА чАнали акваровун t НачыбЫяь HxillN «АШЫГ ГвРИВ» 4 п—мпи. В —wiiMw опара Г*ри8    Чаимм акваров АлрОфап РашрВяпип— ГамлаВ ГУЯШЗВА хапг артиста Тамааи сеет 14-*а Вммаиыр. Випатпар театрам иассасмпда саат <*-дап 19-даа «Халг газеги»нин ' V    * рамам хидмагм 93-79-81 fffO-чы мл да 12 намрали орте тедиии» пвшв тарафиюдан вецм Зефер Фет вюуив аарилымш МММ иалфалм дымом игдофз Г»Т* о'тзоборсы» са^ылыр. im-чо» мл Аворвфом Доалаа Лодагозим Уммырсмаоти тараф>а»дан МерЩ- Шеф®И Nn# •»"Т»® »орвмммш вММ момролм диплом aiv/Ни учтя о’тиворсмо соМик гооотиаими колломтми вфи во Ьоиумо Ммм вМоувефвиви им»ра»'цч4аиа *н*трщ>, (ИР»« Ьу*»«* «ми 0*афк аутар. Су»а|маи, МуЫршг СумМаммаар f fin макы, ирам ма мааар (ИР»» Ку,нп# Ииамти »• ДЗвРВАМАИ ПХИИИИ УИИВВРСИПТИ <Ю-(ИИ ларе мм rm Мнаак ****"» (кумлта а* ахшрм тЫюми) диияалми говулу г лай «дир (талрмс AaapBahMi в» рус лмиермадрур) Техники Уннаарситртин Ьаэырлыг шабрении» габул р’ланы аХаяг». аАа*рба|раи», аАмллыга аа aCahpp» грартлррннда иашр олунмушдур. Орада Ьмырлыг шр’баенна габул дакЛр ajaep*» Юн« кммм олдугу Квстррмлммшдир. Трвинкн Уииаарситат бниадрир «и. Ьааырлыг щр'боснир динм)н«и габуяу дакабр а|ынмн 7S-m Сим, «им. Сшт. А»м Эария еа»»<«а«р ЗаЬмл Соод% I ф Абоасаам/00% ологодар давм* Ьу»мпо бошеоалыгм оо- аАмрбммга лввдо? ззомворшиомм Хооор двзмом аз ЛМ0ДГ бодыг му^юфмэо муфоотмшдзиормммп мочкдорч ••фаты ило олагодар ладордоиыр «о дороно Ьуаыло бммедглы- Элдов мв'лумвт ДЛМДГ NCTtjHlMP ву YНВвНв мурвммвт вдв вмя#рг YHBAH: Бекы швКврм, евивбЦов 25, V корпус, отвг 501. Телефон: 39-84-41    „-ггпмпуг ИКТОРЛУГ. а. Оласиароа, Ш. Мурад»#, Л Фш+т. К «отщт, ф. Hvpnioi, С Лоафооо, И. АлЦоа, Ф* Герабое, И. Говооаадо, А. Авдупдфое, Р. »1о»рувоа, М. 1фр»моо, И, Мугуффвдв, 1. ¡¡¿ESSТпмИоо, К. /уавлшо^ Д. «—п—р, Л «Мр®#* •Рфогы мумоемвотнм дарим 4т»мдо йошдаы да* Баш редактор ! • 9 Т. Т. РТСТЭМОБ та'СИСЧИ: «Халг гаиманнн журммист коллектив». I РВДАКСШАНЫН УНВАИЫ; 3PMSB. «мы м«Вври,1в|ул л*мп «тага «•-    _____ I ШШФОИЛАР: ма'лумат унун - «М1ФХ .афаррасЦ« - 0Б63-1У, рммм. хнлмртн - «3-Т^М. УЧРЕДИТЕЛЬ: ЖурнаянстсннЛ иоллантнв аХаяг I т^шсм6тш _ №м.д aaaTirm «ал—тар — 3W3-6B. гаити».    я а_а —. — М —.», мьдв шмыодавВ * Ч. 9ЛЯЛСВ. Иитдаммададаф ЯЛ Ир 2X00 ИНДЕКС: МИ4 Ч. 1    }ММ71    »    1вТ1.««1А    1    2    >    5    *    Мар,    .Аам«ф«Н»    нНМнИатмии» Тмроюш 2S9M скфаркш 7995.т ;
RealCheck