Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 08, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 8, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ -*■ « АЕКАН> И» ТЕЛЕФОН «ЮПИ» КОСИОСДЯН КЕЧИР19И1Г1 1-еи сеЬифеде) дли Сомтми седрк ftej* рвбм. тлей ил» Туржйедекм Азвр-б«]чен сефнряЦи ил« даныш-ды. Сонра Африка мл« ре-бит« влагаем {арадылды. Бу* мун учун дегженин дерм« бир пнссесм кмфа]ет «дирди. Рабит» иееири С А 66 вебе*-лмдеи Аэврб«i««« рабмтесм-нии ]ахыи мелочей бар«я» де-иышмесыны каПиш «гдик. О деди: — Бутун бумлар туркм|вли Ь*мкарл«рммм«ын бмрбаше кв-май мл« hejar* лечирияир. Аааденлыгы да омпардан алы-рыг. Бумлар республикамыэа чох 6е]ук хермлор Песабыма баша копир. Она к«р» Д» ja-нм jo/гл ар ахтарыб тапмальфиг. Клк н«аб«д« муасир т»лвб-лара чаааб варан* ааадаипыг истаПсалы бародо душумме-ли)мк. «УТЕЛ» мстаКсалаТ бир-лм)мнмн феелидети бмам рааы салдьк Бурада мстаЬоал опу-иан тел«фон «ларетлары Kaj- фм Мотли а» #укс«к телаба» чаааб верир. Инди мс« «Аа-т«лаком» ИстеЬсалапг Бмрл*-¡инде сыхяешдырылмыш телефон етаиобаларыйын мстаН-салмна башламаг нфотнндо-|мк. Бу, «сас«м К«ид ¡арлари учуй н«аордо тутулур. Ело кемдяерммиз вар «и, ору j ал ныл бир канал аерилиб. i« нм стенси|«л«рын камеди ил« Намин хот да и 10 — 15 «бумами бирдофф истифаде ад« билочок. JaxwH колонок-до п«)к ребмтвеннмм хидмв-тиндвм pajortnapAaKM вбуно-чнл«рмммв д« мстнфад» в дачек л ар. Бу ¡ахынларде Туркм-{оли тамашачылар Аа#рбфвн гел«емэи]есына бахв билочок-п«р. Бакы телефон шебек е-синда иса о бмри АТС-яарнн {аниден гурулмасы девам едир. СОЗАРДЫ Эслмида jaaá^a ала бура-дача кагто го>маг оларды. Амма бир-бмринин дааамы олан бу тедбмрлврд» мушаНн-да атдмръмиа бе’зи масололарм до ЧИДДК се|дыгымыа учун охучуларымыэв чатдырмаг иста] крик. Рабите аамндо квчнрнлан к«* рушда А»«рбв)чанын в» Туркмении дао лот Нмммлорм сос-лвиди. Мускги содалары елтын-да бутун турфали гонаглар «в Нимилерини оху}урдулар. Бив кса сусдуг. Чумки чоху-муз ев Ьимнимизмн сеэлернми озбор билмирдик. Ахшам пай ребитесинич ачылышы му нас и бот нло «Ку-лустан» сарфнда качнрнлон зм]«фатд» Нор икн торофдон чохлу иуме|онд» иштнрак е дирди. Вар]атадо чыхвки адом гыэ-ларымыэ анлашылмаэ муемги содал ары алтын да даридон-га-быгдан чыхырдылар. Биэим-ло бир суфро ерхасм.чда aj-лошмнш турки)'*пн гонаглар да-но-дана сорушурдулар ки, но учун бале мочлислордо милли рвгелармниз, маНныларыныз сослвнмнр? Дотру дан да, hmjo? Наны «Терек вмв»м из, «Jannai»-мыз, «Гфагы»мыз?.. Гонаг гаршысына Назвфлыгоы му-енгичилар ни]а чыхарылмыр? Буилар Наггмнда да душунмак ■ахты чохдаи чатыб. ДаЬа бир масала бароДо: Гыз лары н чыхышындан conia мачлисдакмлоф У**УМ Р*гс ев ел еры чалычды. Бир оглан мрели чыхыб муемгкчиларин башына пул салмф башла-Ды. Бу да гонагларымызы haj-ратламдирди:    парены да ja pe солорлорми? — сорушду-лар. Камин от лай ало-бело, теседуфеи о рта jo чыхмемыш-Ды. Мочлнс сома |атана кимм «дирижоряуг» атдм. Ojyn m«j-данчасына пул хаз on имми ja-гырды. Домели, сом вахтлар то]лерымыэда ¿«¡ыпмыш бу ¡ебанчы ам’аиа артыг |уксак coBHjjoAM мочлислармммз» да ajar ачыб. Бизи ммлли кеклв-римиздон гопаран бу «н'ана-лоро готи сон го^улмалыдыр. ВаНмд ИМАНОВ,, Рафмг САЛМАНОВ • фота, «Халг гавати»кмн мухбиряари.ШАР Y4YH 8ЛИФБА Азэрба]чанын корлар элиф* басыны да латын графикасы-на кечирмэк учун Ьазырлыг ишлэри кврулур. By мэтсэд-лэ республика Корлар мв-MHjJaTHHHH дэ’вэти илэ Ба-KHja кэлэн Typiwja Корлар BHpaHjHHKH нума]эндоси Эзиз бэ] Куркчу нвггали рел-]ефин латын элифбасына ке-чирнлмэсина квмэк едэчэк-дир. Бундам башга, онун иш-тиракы илэ Ба«ыда Газахью-тан. вэбэкнетан, Туркмэнис-тан вэ Гыргызыстан девлэт-лэринин мувафиг чэмиДОэтлэ-ринин нума]эндэлэри «лэ кв* руш кечирилэчэцдир. Азэривформ. на дан и эмэкдашлыг наггында kohbehchja назырланыр Дагомысда експертлэрин— Тара дэниз Иевзеси влкэлэрн н ума J эндэлэринин мушави-рэси баша чатмышдыр. Му* шавнрэдэн мэтсэд белкэ двв-латлэриннн мэдэни, елми вэ информаси]а эмэкдашлыгы Наггында «онвенсиЗанын ла-jnhacHHH ишлэ]иб Иазырла-маг иди. Ьэмин мушавирэ Тара дэниз влкэлэрн рэИбэрлэринин бу илин и1унунда Истанбулда кечирилэн кврушунун мэн-тиги давамы олмушдур. HJyn кврушунун фэал иштирак-чыларындан олан Азэрба]чан Дагомыс мушавирэсиндэ иштнрак етмак барэдэ дэ’вэтэ чаваб eepMoja билмэзди. Ал- __, PycHiJa, PyMbiHHja. KHja вэ YKpajHa да харичи ишлэр, мэдэни] jaT, туризм назирликлэриндэн вз екс-пертлэрини квндэрмишдилэр. Азэрба]чан тэрэфи сэнэ-дин уч кун чэкэн Ьэртэрэф-ли музакирэси заманы кон-eeHCHja ла]иНэсинэ дайр бир сыра тэклифлэр вермишдир. Мушавирэдэ иштнрак едэн республика МэдэниБэт На-зирл^инин идарэ рэиси Рз-фиг Эли]евин деди]инэ керэ, Ьэмин тэклифлэр мушавирэ иштиракчылары тэрэфиндэн диггэтлэ гаршыланмышдыр. Експертлэр сэнэдин элавэ олараг назирликлэр вэ баш идарэлэр сэви]]эсиндэ, Je-кун вариантынын иеэ мушавирэдэ иштнрак едэн влкэлэ-рин Ьвкумэтлэрн casHjjacHH-дэ нэзэрдэн кечирилмэсинин зэрури олмасы барэдэ нэти-чз]э кэлмишлэр. Мушавирэ иштиракчыла-рынын фикринчэ, конвейера белкэдэ чохтэрэфли эсасда ваЬид мэдэни мэкан japaT-магын бунвврэсини rojMara имкан верэчэкдир. Ла]ипэ-нин гэти музакирэси кэлэн илин эввэлиндэ Анкара^а олачагдыр. Азэринформ. «сТУРАН» УЛТИАААТУМ ВЕРИР «Туран» Азэрба]чан Азад Эмэкчи Бирлийияин лидери Не’мэт ПэнаНов тэшкилатын декабрын 4-дэ кечирилмиш митингиндэ, онун фикринчэ, ганунсуз олан парламентнн дэрЬал бурахылмасыны тэлэб етмишдир. О билдирмишдир ки, ]алныз умумхалг сечки-лэри кечи рил дик дан вэ рес* публикада йакими^этэ йэр Нансы cHjacH гуввэ кэлдик-дан сонра бу ЬакшыШэтин га-нунили]индэн данышмаг олар, умумхалг сечкилэри Ьаггын-да гануну иеэ мувэггэти тэш-кил* едилмиш парламент гэ-бул етмэлидир. A3op6aj4a-нын раНбэрли]инэ верилмиш ултиматумуи муддэти декабрын 31-дэ баша чатыр. «Ту-ранонын лидери демишдир: «Тэлэблэримиз JepHHe JeT»* рилмэсэ, биз Нэр чур муба-ризэ методларына, Нэтта вэ-тэндаш итаэтсизли]инэ эл атмага Назыр олачагыг». Митинг иштиракчылары республика презвдентянэ АХЧ-нин сэдри вэзифэеяндэн KeTMajH тэклиф етмишлэр Бу, онларын фикринчэ, кэр кинли]и арадан котурмэ]э вэ 43MKjj9THH саг лам гувбэлэри ни дввлэтин башчысы этра-фында сых бирлэщдирмэ]э кемэк едэр. Президента демократии дэ]ишиклар }олун дан двнмэмэк Наггында му рачиэт дэ гэбул ол^шмущдур Азэринформ. ИБРАЬИМ МУСА ОГЛУ ГУРБАНОВ ИбраНим Гурбановун влум хэбэрн ону таны]анларын На-мысыны гэлбэн сарсытды. Ьвмашэ никбин, де]нб-кулэн бир адамын ¿охлугуна Неч биримиз инана билмирик. ИбраЬим муэллимин 67 ил лик вмрунун 50 или хал-гына хидмэтдэ кечмишди. Ьэ-JaTMH бутун чэтинликлэринэ мард-мэрданэ синэ кэрмиш ди. Колхоз муНасибли]индэн pajoH napTRja комитэсинин биринчи катиби вэзифэсинэ-дэк чэтин, лакин ш эр эф л и бир Joa кечмишди. Ону Намы севирди. Чунки ]ыхылана Aajar дурарды, ка-сыб-кусуба эл узадарды, чв-рэк эерэрдн. Ьеч вахт xejHp-дэн, шэрдэн галмазды. Ер мэнястандан республикамы за гачгынларын ахыны баш-ла]анда евиндэ черэк биширт-дириб Имишли]9 вагон габа-гына кендэрирди. Онун нечэ xejHpxaH адам олдуруну че-pajHH гэНэтэ чыхдыры о чэтин яллэрдэ директор ишлэ-дн]н 1 вэ в нвмрэли памбыг-чылыг совхозларында да Jax-шы билирлэр. ИбраЬим Гурбановун эсл тэшкнлатчылыг исте’дады Нефтчала вэ Чэлилабад ра-jOH napTHja комитэлэринин биринчи катиби вэзифэлэрнн-дэ ишлэ^эндэ узэ чыхды. Jo-рул маг нэ олдуруну билмэДЭН чалышыр, тикмэк, гурмаг арзусу илэ jaiuajbipAbi. О вахт Чэлилабад узумчулэри- нин швНрэти бутун flyHjaja ]а]ылмышды. . Нэтта узумчу-nyJyH вэтэни cajbwan Фран-садан 6ypaja тэчрубэ муба-днлэсинэ кэлэрдилэв. Эмэк ГэНрэманы адыны ИбраНим Гурбанов мэНз Чэлилабадда узумчулу]ун инкишафына вердиJh 6eJyK твНфэ]э керэ алмышды. вмрунун сон иллэриндэ Сал]ан ра]онундакы гушчу-луг фабрикиндэ директор кш-лэ]ирдн. Лашынын втмэсинэ 6axMaJapar сусузлугдаа ча-дар-чадар олмуш ]овшанлы торпары лалэзара чевнрдн. Кэнчлэрэ те»*теэ де1эрд>: «Торпарын гэдринн билли. О Ьеч кэси наумид го]ма]ыб. Она се]кэниб ajara галхая-лар Нэмишэ учалыблар». Синэснни «Гызыл Улдуаа нншаны илэ бэрабэр, эн JyK-сэк орден вэ медаллар бэзэ-]эн, нечэ-нечэ гурулта^ларыя, али мэчлислэрин нума]эндэ-си, бир нечэ дэфэ республика Али Советники депутаты се-чилмиш ИбраЬим Гурбанову шеЬрэтлэнднрэн инсаяи xej-фи]]этлэри иди. О, к эн дин вэ кэндлиннн пскхолоки]асы-ны чох Jaxuibi билнрди. Ьэрэ-ни вз дили илэ данышдыр-магы бачарырды. Фввгэл’адэ гэНрэманлыг кестэрмек, влмэз эсэрлэр Ja-ратмаг Нэр адама нэсиб ол-му р. Лакин намусла, внч* данла кечэн HaJaT ]олунун езу дэ бир гэНрэманлыгдыр. Белэ адамлар унудулмур. Бизэ эзиз олан ИбраНим Гурбановун да хатиреси гэлби-миздэ эбэди jamajanar. Гэ-дирбилэн халгымыз ону Ьеч вахт унутма]ачагдыр. ВЭТ9Н yHYTMAJbiP ИКИД ОЕЛУНУ Декабрын 7-дэ даНа бир икнд дв]ушчу — полис баш ле]тенанты MahJaAflHH Ьум-мэтов ШэНидлэр хи]абанын-да торпага тапшырылды. ...Де]уш уолдашлары илэ бирликдэ Дромбон кэнди Ja-хынлыгындакы кешикчи пос-тундан raJbwapKaH онлары кэ-тирэн автобус ]олун кэнарын- дакы мешэлнкдэн гэфлэтэн кучлу атэшэ тутулду. МэН* ]эддин а]агындан )араланса да взуну итирмэди, тез ]ерэ сычрады. Лолдашлары да ав-тобусун JaH-JepacHHAa взлэ* рннэ мбвге сечдилэр. Атыш-ма чох чэкмэди. Ла]игли чаваб алан ермэни гулдурлары гачмага башладылар. Лакин MahJawMH даНа бир куллэ ja расы алараг гэНрэманчасы-на Нэлак олду. Арыр flejyuwa онунла бир-ликдо даНа дерд ]олдашы дуя]асыны дэ]ишмишдир. АллаН бутун шэЬидлэри-мнзэ рэНмэт елэсин.Азэринформ. Дмимнзнн инкишаф едзча ¡нна шуб1)зм jouyp АММА IiAHCbl ЛОЛЛА?. — Кир мм кимм диячилм-[им гаршысыкда Ьаисы ирво-яамлар ДУРУР •• бумлар дан смай даНа чох мараНат «дай Ьамсылардмр! —. Бутун алм саНалармндаки «ими, дмлчклмк алминин гвр-иысында дурам пробламлвр** да фундамвнтал аа татбиги о л маг уэрв ими трупа аумрмаг мумкундур. Фундамантал дил-чнлми пробламлариндан ики-сини аурыча г «уд втмвк иСтор-дим. Бунлврдан бири тадги-гат усулунв аиддир. Эсрлвр-дир ки, бутун дун]а диппари-мин грамматик гурулушу каН-не араиын с ону, уаннаранын башпангычында фавлиЛат кас-тврвн «Искандер^]« грамма-тик асы» мактобннин то’л ими асасында гурулмуш ан'анави грамматика галмбннда тасаир •дилир Ьалбуки дилл ар и и аз морфоложи тилина кара мух-талмф груплара балунмаси (мвеэпон, аморф, аглутинвтна, флвктив, иикорпарлашан) бир даЬа субут адир им, касиич форс по на и дилларнн грамматик гурулушуну вфни модвл осасында такакр втмак мум-кун да] ил. Ону да дартм ки, дилин гуру л ушу на у]сун иза-Ьат усулу Црвтмаг твшвббус-лври чохдаи аар. М»салом, тохмннан мин ил вааал Сиба-■ара« араб днпи учун а]рыиа грамматик модал дузалтмиш-ди. «Искандарило граммати-касы» та’лимнндан узвгпаш-ма, тадгмгат о6|акти олан дил-ларин азунамвхсуспугуну аш-карлама твшаббуспарн асри-мизим аааалларнндо да олмушдур. Хусусан инн. ]апон диллври саНвсинд». Турк диллори саЬасннд» бу воэмфани ¡арина |атнрмак, карунур, Азарба(иан дилчила-ринин узор нна душур. Чунки иазари дмпчнпик са-Ьоснмда туркопошчада ан анда каданларк онлардыр. Бу иши усурла |арина ]»тнр-мак учун турк диппарнмни маитигн тмпиник гурулмасы, башга сазла, Ьамнн дня лар» вид хусуси||ам*арин акснома-тнк снстамини ¡«ратмаг талвб олунур. Азарб«|а«н днлчнлЦкнни фундамантал пробпамларин-дан бири да дилнмизни тврихииии алии тадгигидир. Азорба]чан Соавт Енсиклопа-ди]асында «Азарба]иан дили» лугат мага лас и башлысынын гаршысында «ааррфлы ма’лумат учун бак: хусуси чилд Азар-ба]чан Совет Сосиалист Рвс-публикасы» ]взыпмасымын, са-бави да м«Ьз Азарба]чаи дилинии манш«|и барасинда ин-дм}адак Намы тарафиндан га-бул олунмуш ваЬид фкмрин олмамасы ила баглыдыр. — Дпячмлнк саЬасчида бу гад ар мутахассяс оидуру Ьал-и» мама олур км, дилимивми ""Л"!“*11    ---- I Назырлыгы барада иа да^арди- KNSt — Дилин чамл^атла, сазун ка ниш ма’насын да    кнелнла билааасита баглылыгы онунла машгул олан алм дон чох ба]ук чааиклнк, Нар бир Кади, caja фаал му насибот, даи- 750.000 Амарина доллары мэб-лосиндодир). Бу ишин Аззрба)-чан дилине аид Ьнссоси биздэ ос ас в к,    Назыр    о л дугу идеи амокдашлыса разылыг аерми-шик. Тооссуф ки, бу иши Тур-KMjo торофи лонкнднр Сосиолннганстика саЬосниэ «у    мшара лори,    грамматик cohanop до баш алыб кадмр. Ел» гезетлор вар ки, Нар са-Нифаснндо баш-он имла cah-■и тапмаг олар. Неч асрими-зим ах вол и идо алм-с ах ад нн* диким дан чох ашагы олдугу вахтларда да мотбуат, китаб- МУСАНИБИМИЗ A3eWAJ4AH ЕЛМЛЭР АКАДЕМШАСЫ НЭСИМИ АДЫНА ДИЛЧИЛИК ИНСТИТУТУНУН ДИРЕКТОРУ, ФИЛОЛОКША ЕЛМЛвРИ ДОКТОРУ, ПРОФЕССОР Af АМУСА АХУНДОВДУГ - Бу, халгымызын в» дили-ih н тарихинии азунамм-лугу ила алагадардыр, ни-нача дарфлер, иямшкнли->. Тала бала катирмб ни, > чох «лкаиарда баш аа-i Ьадисолар Азарбцчанда о луб. 1а'ии хантык аз тари- jon- >ы уст-уст# душмафиб. ма-к масала мла алагадар май »•póajaaH камчларм» газа-|да, «Ана сазу» журиалыи-дари адилмиш мусаЬибала- Дил*й1лмкда jaxn саНалар мм ]анилашма талаб адир. Инди тотбигн дилчилнк, сосиолннганстика ними нис-батан jann    дилчилнк саНоло- ркиа 6ajyK еНти]ач аар. ha зырда Аэарба]чан ЕА-нын На-симм адына Дилчилнк Кисти-тутунда а]рыча татбиги дилчи-лик ша'басм фаашедат кастз-рмр. Сосиолннганстика гтроб-ламлорм иса умумн дилчилнк •а дня елагалари ша'боенндэ »¿рвнклир. Татбиги дилчилнк узри лап чекам мутохоссис В. Султаноа бу jaxынларда усурла намизадлик диссартаси^асы мудафиа втдк Сосиолкитаистика у эра докторвнтурада о па и конч »макдаш ларымыз дач Э. Гули)ва докторпуг диссерта-си]асы мудафивси орафасин-додир. — Бу саНалар барада бир га-дар каииш даиышсаиыз, jax-шы оларды. — Татбиги днлчили] иг-i со < вахтлар машын масалоларйнэ даНа чох диггот варилир. «Ки-таби Да А« Горгудаун компу-тер тадгиги баша чатыб. Jo'-ни дастандакы сазларин лу-гати Назырлоныб, статистик таНлкли апарылыб. Инди Фу-эулннин дкли узорнмдо бала бир нш кедир. Ша'банин амакдашлары рус дм лини бмланлар учун Азар-ба]чан дмлини мустагил ajpon-ма диски Наэырлафыблар, о, компут^рин кама]и ила Аээр-ба^чан. дмлини а]ранма]а имкан вармр. Ша'банин ншчиларн «Аэар-ба]чам» иашриНаты мла муга-вила асасында матняарин автоматик риылмвсы мла алагадар сазларин сатирдан-сатра кв-чнрилмаси rajдапарыны муараи-лашдмрммшлар. Намин caho-нин распублмкамыэда иаркам-лм нума]андоси АА МаНмудо-аун «Лексик-морфоложи са-• и])ада турк диллари матн-ларинми автоматик ишлонмаси сметала«» китабы рус дипиидо чал дан чыхыб. Mai aja ж да Туркмении Бога* змчм униаарситатмндан НАТО-нук собитлашдмрма програ-мына тот дим в дня мак учун турк, Аэар&ччан, а^бак а» газах диллари арасында машын тарчумаси сметами {«ратмаг yapa тадгмгат лар«Насм ha зырламаг таклифли мактуб алмышыг (мшми умуми д«|ари кв линча, двмзл^ам ки, о, Аэврба|чан эдзби дклииин нор-малвшдырылмасы. довлэт ди-пи кнми фоалимоти, умумзн дилин нчтиман мосэлолэрч-ни зЬата едир Азса}лы халт-лерын диллари иле Аззрб^иан дмлинин »лагзлзри до бу саЬо-¡а аиддир. «Аззрба|чач Рес-публикасында |аша|ан ммлли аэлыг, азса]лы халт во етчмк групларым Ьугуг во азадлыг-ларыиым горунмасы, дил вэ мадани}]атинин    инкишафы учун давлот |^>дымы Кат-гыида» республика презмдем-тннин 1 У92-чм нл 16 со^а^р тарихлм гэрары сосиопнчгвис-тиканын даЬа |«чн саЬалзри-нин ¡аранмасына ао мчкчша-фына роаач верочэк. Бу |енм саЬолзр узр» кадр Ьазььрлы-гына квлинчо, карунур, мапн}-)э чаЬотдзи бизкм учун проблем олма|ачаг. Белэ ки, республика презмдектинин фврма-ныида а^дын шокнлд» касто-рилир к«, Шумер, Елем, Манна, Миди] в, Албанн}*,    Сакаис- кит, Ьун, Хозер во башга годим етносларын тармхм а» мо до ни нреи ни арашдырмата г адир олан мутахосснслар Ьа-эырлемаг магсади нло харич-дан мутохассислар    дэ'ваг олунмасы а» харича, ду^а аЬами]>атлм алм во    тэдрис очагларына талобо,    аспирант аа елми ишчиларин е'зам едил-м ос и нин бутун хзрчлэри дав-лат будчаси Ьесабыча адэнм-лечэкдир. Бизим аЬдомизэ Ьа-мин л»]агатпи адам леры тал маг воэифаси душур. — Агамуса муэллим, дили-мизии тамизлм|к масаласч да чохларыиы иараЬат едир. Бу саЬада дилчияэрмм    аЬдаси-иа дуа*аи ишлор барада биржа« келм». — Эн чох нараНлт олан л ар ела дилчилордир. Сон эама:«-лар дипимизнн ТЭМИЗЛИфИ, дузкунлу|у, Натта эдзби дня нормалары б«|ук таЬлука гар-шысында г алыб. Истер ефмр-да мухталиф студи]« аа прог-рамларын, ««старее да кунба-кун артыб чохалан гэзетлзрин, чаши дли реклам во лавНала-рмн дилинд» адабн дияа сан-*ч бутун «чабЬа бо]у» Ьучум башдемыС. Эдаби дил норма-ларына мухталиф эаагдаи ]а нашма Наллары бир |ака гал-сын, «и ада« орфографик, дур- журнал саКифэлзринда бу га-дар Ьорч-марчли|а раст кал-мэк олмазды. Билнрсиниз ки, днпчилар бу Ьагда Намиша ¡азьблар аа инди да (езырлар. Hjyn а}ыи-да гэзатиниэин ики намра-синда маним «Матбуат днли-нин rejfkinapw» адлы )аэым дэрч олунмушду. • О вахт дан качен муддотда газатлори-миэим дилиндаки ногсанлар-даЬа да «ртыб. Сазуи асл мз'иасында одаби дил инфл|а-си)асы кедир. Бу ¡ахынларда матбуат ди-пино hacp олунаи дил муша-•ирзеи кевирмвфи планлаш-дырмькиыг. Экер ]азанлары* мыз да ДИЛ» ВИЧ данла, rejpoT-лэ ¡анашмат Киссн олмаса, му-шавкрэнин мусбэт нэтичэ ва-panejHHO умидим |охдур. — Балка иизибати тадбир-лара ал атмаг лазымдыр! — Бу деЬе дилчнларин иши де|мл, Мена галса, hap намра-синдэ |еддм coha бурахан га-зетлари 6атла|ардым. Н«ч« олур, jajMCMHAa ]едди cahae jon верен абитурЦенти али мзктзбдан кэиарда rojypnap, Камы ja даре вермок иддиалы гэзетлер иса икн-уч rat артыг дил сэЬам ила халгын ма'на-ок сарвоти мвфданында гы* лынч о[надь«>Т — Азарба)чам днлкннм д«в-лат дням савийасика галды-рылмасы проблвминик конкрет масалалори да оху4уяервшы-зы мох марагяаидырыр. — Там амиле табиидмр. Конс-титуси]ада техминон 60 мл ав-вал ¡азылмасыиа бахма{арог, бу куиэ «ими Начата кеч-M»j«H био мадданмн — |«'ни «Азвр6а]чан Рвспубликасыныи дат лат дили Азврба]чан дилк-дир» маддасинин талв{и оху-чулары мараглеидырма]а бия-маз. Бу бараде д« оввалдв ады ЧЗКИЛ8Н мусаЬибелерммда де-нышмышам. J«H« бу фикир-AajaM ки, днлнмиэин дввлат дили савийаснма галха билмв-моемнин осас собаби Азврба]-чвмда аилы дили Наггында а]рыча ганунун олмвмвсыди*- Тахминен ики ня табаг бел« бир ганун Назырланмми*ды, Назирлер Соввтннден да (На-аирлор Кабинет» о вахт бака адлаиырдм) кечмишди. Не- дансо Т ос диг мне ташаббус а дан олмады. Инди о ганун jaHH р«дакси]ада тазаланиб, {ашадыгымыз кунлвра yjryn-лашдырылыб. Умид вар к», бу ¡ахынларде Милли ААачлисмн тоеднгнн» аармл«ч«к. JorHH ли, охучулар учун ма-раглыдыр:    деалат дили, дав- лат дили Наггында ганун .н», олан ujajAMpr АллаН rojea, па-мин ганунуи najnhacM бу )«ХЫн-л ар да м«тбуйтда д«р* нар, охучулар да ми*вар«ж«ы-лытдан гуртарарлар. — влифба масалвсмник, ху* сус«и «•• ва «i» Н«рфл«рм ба-рзечндв Милям Мвчлисда кедом даиышыгларыи но ила мо-тич«л«иди|и • Негде комирет мо'лумат в«рилм«м»си Д« м-раНатлыг догурур. Билирсиниз ки, турк дилле-риндо аз ишлеммасин« бах* Majapar, Азарбдачан дилинд« чох кениш ¡а§ылмыш дилану, ачыг, додатланмв]ан    сангин ишараси латын графикалы элифбеным илк ла|иН«сиид« инди гвбул олунмуш Норф-лв, jo’ни «о» ил« аврилмиш-ди. Мв'лум дилиилик вн’анвеи н взоре алындытдам    сонр« Мнллм Мвчлисд« тведиг олунмуш ла>нН»д» Н«мин Норф «з ганунн ишараси олан а ила оазэ «дилди. Бу «ими ч«Н«гдеи дотру иди •• бутун турк халг-леры учун гвбул олунмуш латам графнкалы мумунвви •лифбщл да тамамнлв у ¡тун калирди. Ленин ишин квдиши к«стврдм кн. елми бахымдан не г в дар дотру олсе да, бу вмели})ат точрубеда «зуну дотру лтмур. «Э» Нврфи чох нш-лзнди]индвн истер ¡азылыш, истер кврунуш ч«Нотдан не-раНатлыг ¡арадмР- Ьуна кар» да «е» Нврфи адифбамыэда ¡енидан бврпа в дилди. Ленин нараНатлыг Нала г«лыр. Ахы латын алифбесыне Нала бу куна кимм бир дана да елсун ¡ени Нарф алееа »najan хал г олма)ыб. взуну мадани cejan миллатлар учун бала алифбе амалмЦаты апармег магбул са)ылмыр. Балке бума кередир кн, Нале до ]ени-]енн теклмф-лвр мрели сурупур. Меселеи «е» Нврфи вознивтД«н выжмет учун диггети челб едир. «X» Нерфи да белее». Тведиг едилмиш алифбе я* ¡иНвсимдв дилммиздеки дилер-хасы, дня ииплешен, чинкил-тили самитин, )«’ни кмрияде «г» Нврфи иле кестердафвммз фонамин q Нерфи иле мшлвм-меси даНв чох нараНатлыг до-турур. НараНвтлыта себеб олан иедмр? Мв’лумдур км, Нвмии Норф-ден муасир Авропе дилл ври нин Намысында, ¡влив» тари-хм~ен*емеви принемпе есеслв-нан латын меншвли ез миг-дар да сезун ¡еэылышымде лс-гнфада едирлвр. Инкилислер Нвмии Нерфи «и]у», фраисые-лар «ку», «ко», «лменлар «ку» адяендырыряар. Безифесм ики мухталиф макречли самити мшар» етмекдир: бмр дмлор-тасы сортд«маг, лер «ж» се-мит ими, меселеи, бмддеки «кенд»    сезун деки илк сесм, бир да ки, дилархасы — ¡ум-шагдамаг, кар самити, |»/«м бизим дпяимиздеик «акт» се-эундеки самити. Керунду)у ними, «г» Нврфинмн ифиде еда даун с ас Намин семмелерми Нер ииисмнден ферглеиир. Латын алифбесында «г» се-митин» уутун олен g семигим дан серф-незер едиямесинш« себаби Немки Нерфдеи 6ада* га мегсед учун феМыленмаг, je'HM ому «к» самити нин овэ-зинде и шлет мак олуб. Нал буки Намин самити утурле Нврфи иле ишаре етмек мумкун иди, Дмлимиэии саитлврле са-ммтлврмн аНенки га ну куна коре, «к» в» «г» семитлери ej-ни фонетик меагедв ишлвне билмедиклерине каре, Намин ..Неоф инче сеитлерим еЬааии f 'emJ¡a «к» семитннк, галет сайг-» А’арин вЬатвси н д» ( ис» »г» со --г.снЛл ифада .«лифбамым . дил*гнъдебптомл»? гурулушуие у]тун олмасы та-лабк бехымындам, je’ни елми бахымдан да утурлу оларды. Тези-кечи вар:    бу    шишиклии елифбамызда мутлег вдилечвк. Инди мумкун олмаса, калечзк носил буиу Некмен едечак. Зоррвче шубНвм jo»дур. Карунур, бу да бизде бир •и'еиедир. 1930-чу иллерд» д» латын алифбесында вахташы-ры дузелмшлвр апармышдыг. К крип да ис» дузелкш просеси лап узуи чвкмишди. Эввва ц Нарф ими ижтисара сапмыш-дыг, 195Б-ЧИ и л д» я, ю э Нерф-леринм 195?-чу ил й Нерфичн j иле ееез етмишдик. Бу вн -•недвн вл чвкмвк лазымдыр. .Мен Нел» ону демирем кн, q Нерфи керумушчв да ej-зчврдмр. — Дням мм зим квлоч»]и баре^» ма де|ердмкиз! » Дилимиэ 700 иллик терихи олен кезел, муемгили едеби дмлднр ее ифада аесмтелври-нин зенкинли)ине кар», муе-сир едеби диллер сееиНесинд» дурур. Онун вн мурвкквб фи* кмрлври дв ифадо етмвк учун муквммвл чеемк услублары вар. Индичв деджим кнми, дил чвми^атле чох гырылмаз тал-лврла баглыдыр. Душдугу ич-тммаи муНит онун инкишаф jo-луму те'}ин едир. Дилин те-реггмеи д» Намин ичтимем муНит деи, земмнден есылы олур. Шимели Азврба]чанда ее Ма-иуби Азврба]чанд« истифаде-дв олен вдвби диллори мугв-¡ис» одни, В)ни умумхалг ди-лина всесланан, »¡ни бир дня асасында -нормапашдырылан едеби диллврин ввзияетние диггот ]етирин. Харичи сосиологлар кечмчш ССРИ-д» jewajan ммллвтлврмн диллари нин, о чумледен, Аэвр-бмфми дмлинин сур'етли инки-шефыны деелетим марксист-ленмнчи доктриивиы желтый шуурума даНа те» ¡еритмок си)«сети ил» б«тлв)ырдыпар. Мустегмллик, езедлыг, то-регги ¡олуна гадим го»муш хел-гыммзым ди линии даЬа да и,ч-кишеф едиб земминлвшачв]нна шубНем (охдур. Лакни Пенсы ¡олларла? Бу, шексиэ Намин дилии х мдм от каст ердк) и чо-миуотдам, Немин дилдан ис тифа до вдан инсанлардан асы-лв>дыр Дилкмизин инкишаф лароммсткелериме м»шидпи ме]ллвр олдуту артыг коз емумдедчр: едеби дили аркаик сезлерл», халт денвкиыг дили сезлери ее ифадо тарзи иле, TypHHf» туркчесиннн дам» ма-териеплеры иле беземек исте-)еня«р чох дур. Бу ¡оллерын мусбвт терефи да вар, мв н-фи таре фи да. Xejp* дв чох-Aypv зерери до. Ьвр Наяде бу бараде етрефлы в» конкрет данышмаг ын вахты чатыб. ними, турк халг-леры учук ортаг ¡азы дияк ¡«ратмаг маселеси дв артыг чеши дли гуру arai ее мушавкра-лерии музекире м вазу су олуб. Атегуяу НИФТОМШ ЕЛМ ВЭ ТЕХНИКА JEHИЛИKЛЭPИГАРАЖЛАР ПРОБЛЕМИНДО «ЧЕВРИЛИШ» Олат биле и н, швНврлврдв взвлн гараж проблемимин Нал-линдв кичик «чеарилиш» вдвчвк бмр Надис» баш аермиш-дмр: СофЦада rejpM-ади механик л вшдирилмиш гараж ечыл-мышдыр. О, «cejp твкври» типинда ¡арадылмыш галдырычм механизмдвн иберетдир. вз Нерметинк caxnajan Неч бир ма даниНет парны онсуз квчинмир А мчат ичермсимде адамлар олан кабииелар еаеэиие аатомобкллер олан хусуси г вфос лор ¡ухары галдырылыр. Болгар Атанес Сватков аа онун атасы терефиндем japa-дылмыш гурту патемтлвшдирилмишдир. «24 сеет» гезети rejA едир кн, тез ли к ла Немин гурту му н кутлеем истеНселы беш-лаималыдыр. Гуртуну Бвлчика капителынын иштмрвкы мл» муштарои ширкот истеНсал «дачокднр. Ири ]аша]ыш мен-тетеНеринин шаЬар Некими ¡¡от ортанлерыны, фмрмалерын в» идарелермн мудириуотлорини марегландыре бнлвн орижинал гаражлары ихрач отмок да иазардв тутулур. Гаражын тут-дугу с mb» 30 каадратметрдир.    ^..,- /к •    it ьяАНТАРКТИДА УЗЭРИНДе jehm озон «чухуру» Аркантина во Чилинмм ченуб ре]онлары .уэоркнд» озон тобогоси сыхлытынот азалмесы беНранлы cetKjjejo чатмышдыр. Бу барвда Аркантина Ммлли Метеоролокм]« Идареси ма’лумет вермишдир. Башлыча олараг «тмосфорим ¡ухары г ат л ар ын да чемлешон озон лланетм ултрабенеашеум шуале-рын а» радмасм|аныи меНведмчи те'смрмнден ropyjyp. Спак-трофотометри]аиыи кемаум ила Аркентмне елммлермнмн елердыглеры тедгнгатлер субут едмр км, бу ил озон тебегесм 5 фанз аэалмышдыр. Сон илларда Антармтиденын бе'зм саНе-лори узориндо «л» «чухурлар» п»)да олмушдур км, Неммм «чухурларда» оэоиум сыхлыты ¡ол вермлем еаецЦеден ммм дафа ашагы олмушдур. Нетичед» Аркантиненын в» Чмлмним чонуб ра]онл«ры кучлу ултрабемевше)и бомбардмане м»'-руз галмышдыр км, мутехессмслер буму »треф муНит учун твНлуиели Несеб едмрлар. ТЭРЭВЭЗЧИ КОМПУТЕР JanoHHjeHom «Кусу демриоку» алектроанаркотика шмрке-тмнин мутохоссис лори тарафиндан j ера дылмыш компутвр-лвшдкрилмиш систем ил бо]у иитратлары ае Mypyjy олма]ан тез» тореаоз «лд» етм»)» те’ммнет аерир. Темаммл» автомат-лашдырылАиыш бу фебрикии бехтевер саНмблери маЫ|]»тчо ¡влныз вдогон чох зеНметлм просеем изложен пассив мушеНм-дочилор ролуну о]ив|в билечвклер, чунки систем еавелдем ехырадек тереаезм езу ¡етмшдмрмр, меНсулу ¡ытыр во Нетто Назыр меНсулу габлашдырыр. СвТА мухбмриним верди)и хебере кар», бу чур фабрик-до ¡«у мшдмрмл он терееез не шехтаден, не долу дан, мо гурет-лыгдан, не д» паразит Нешератдаи горхур, чунки бутун кемд тесерруфаты просеем бмнада чере]ен едмр.гвзбт кешкт МУНАРИБЭ Д0ВРУНУН ГАНУНУ ила Тула шоНер ммлмем муНармб» два руну и гануну мл» нш-лом»)» башламаш/дыр; дахмли ишлор идареемнмн бутун хмд-мет реислерим» декабр а]ымда мстираЬет кунлериим, ме’эу-HHjjeT» то'жиро салмег телшырылмышдыр. Мв'зунмНетде о лай емекдашлар кори четырылыр. дахилм мшлер мдареси в» ми-лис ишчмпармммм Намысы учун 12 саагпш «ми куму му в] ¡в и едилмншдир, ввтендашларыи шмка|етлерим» дерНал чаваб вереи олератио груплар ¡аредылыр. Дахмли мшлер мдареси речей кенерел Н. Паиериним шерН етдм]нне мере, бу тадбир мурок к об мриммнокен везмНетле баглыдыр. Темче он ej ерзмнд» 238 гетл баш вермиш, девлет •• шехеи емлак отур-луту уч-д»рд дефв артмышдыр.    «Правда»СУСМАГ ГЫЗЫЛДЫР, ДАНЫШМАГ ДОЛЛАР Турки]» Гыргызыстан учун «дум£а|» пенчере ачмышдыр» — р»спублнкадв или 6ejH»nxe7ir АТС mué баш лам ыш дыр. Станс и ¡a nejn васмтесмле 2500 мефередек хошбехт або-менти бмр-ик и дог иго ерзммде племетин мстенмлеи негтесм ил» чал аш дыре бмлир. Дотру дур, еяег» ТурмЦе васмтесмле баш тут очаг. Лакин хал г «хошбехт олмата» телесмир. Собаби? Даиышыг Ьаггы вал|ута мла вдвимлмелидмр. Дотру дам да, сусмаг гыэылмыш...    *»Т    суд»МЭДЭНИЛЭТ ХАДИМЛЭРИН9 МАДДИ 1АРДЫМ РусЦа мвденЦ]втинин дерд к аркам ли сммесыие — Иван Коэловскмje, Борис Покровски]«, Cejar ос лев Ркктере во Галине ynjanoeaje ветви в» дун)в сенетмн» вердмилерм 6е]уц теН-фе мугабиочнде Pycnje президент мним фермены мла ом минимум емок Неггы мобпвгннд» емуряук медди те'мимег ■«-рилммшдир. Ферман Руси»« Накуметмиа Pycnja гаршысында хусуси хидматлери олан ветендашлераж »лам медди геминат леры Паггымда ганун najohecMiMi да Пазырламеты теесЦе етммш- «rHseecTMja»СПИД-mi JEHM Г УРБАНЫ КОРЛЭДИР Татармстаи Реслубликасында СПИД-мм мак гурбены 4 ¡«юлы ушат олмушдур. О, бу деЬшетли хестелЦмм вирусу мне Волгоград** xejm* ушате ««старинен тибби jepA»»** кор-меларыныи поэулмесы замены тутуямушдур. Бу «уК му«|м-медем кечммш Тегарыстем семммяерм арасында уе 1«ефер ¡олухмуш адам аар. » ;
RealCheck