Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 08, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 8, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ -*■ • ДЕКАВР ип м ш ИЧТИМАИ БИРЛИКЛЭР ЬАГГЫНДА I ФЭСИЛ. УМУМИ МУДДЭАЛАР Азэрбщчан Республикасынын, гануну сына. KOHcnrryc-JaJa ва га- Нчтимаи вирлик иии^г- _М_адД нунлвра мувафиг олараг он- ларыиа (федераси]аларына) ликлэрин фэалмм ларын ез вэзифэлерини ]ери- вэ онлара дахил олан бир- зарэт Маддэ 1. Ичтнмаи бир-лив анла]ышы Ичтнмаи бирлик мэнафе умумили1и эсасында вэтэн-дашларын ез ирадэсини азад ифадэ етмэси нэтичэсиндэ ]аратдыглары кенуллу бир-лэшмэдир. Бу ганун cHjacH napTHja-лара, Ьэмкарлар иттифагла-рына, Ьэмчинин эсас мэгсэ-ди мэнфээт (кэлир) элдэ ет-мэкдэн ибарэт олан тэшки-латлара, дин» 1гурумлараь эразинин ичтнмаи езунуида-рэ органларына (MHKpopaJOH шуралары вэ комитэлэри, ев, кучэ, мэЬэллэ, гэсэбэ, кэнд комитэлэри вэ башгала-ры). ичтнмаи езфэали]]эт Ичтнмаи бирлнклэрнн ка- Ичтимаи бирликлэр Ьаггында ганунвернчнл^ин по-зулмасына керэ мэс*ули|)эти бунда тэгсирли олан девлэт органларыным вэ ичтнмаи органларына (халг дружина-    н8 1етирмэси учун шераит    ликлэрэ мэхсус эмлак узэ- лары, ]олдашлыг мэЬкэмэ-    ]арадылмасьша тэ’мннат ве*    ринде саЬиблик, истифадэ вэ    л^р мднбэлэринэ, элдэ етднк-    ом-анларын вэзифэли шэхс лэри вэ башгалары) шамил    у*"*    сэрэнчал Ьугугларынын ha-    лв^ BacaHTim мэблэгинэ ва    ¡gSf* Ьабелэ аатаидашлар едилмир.    .    ранунда    назардэ    тутулая    JaTa кечврилмэси га)дасы веркялэр Ьаггында ганувмг „ашьОырлар. Маддэ 2. Ичтнмаи бир-. ЬаЛларГйс™сва олмагла. ни- Ьэмин иттифагларын (феде- рячи^э_мумфд__ cygw Ичтнмаи бирлик ичтнмаи ran Ьйггкгяпа гануивери- _____.    «tuMimi.    млп(а    лв«и.т\ вочамиймапо. веркилэри вдэмэсинэ девлэт бнрлнклэр Ьаггында ганунве- MajiHjJd выверки органлары ри^,л|ф, поз дугу Ьалларда ликлэр Ьаггында ганунверн- ^имаи^ бирлнклэрнн фэали)- раси Ja ларын)    низамнамэлэ- чилик    ]этинэ девлэт органларынын ри эсаснамэлэри вэ Ja дикэр налвтот едирлэр"    .„_ат.а    м~г- Ичтимаи бирликлэр har- вэ вэзифэли шэхслэрин га- ^    муэИэн ели-    едирлэр.    гануна    мувафиг    сурэтдэ    мэс гында ганунверичилик Азэр- рышмасына ]ол верилмир. сэнэдлэри илэ . v jja ди И,тамаи бирликлэрн rej- улиЦэт дашыЩр. ба]чан республикасынын Ичтнмаи биояиклэрин мв- [    .    дв алмыю »fljnrjjB.oprawM- ичтимаи бнрлии онуи ни- ÄSV-    TSK    дикдэ"галан”эклакын тале]- cffSÄ rjui inTHHtiH эсасларыны му- _ *.м1Гв«мМ<м «лгмАкр ______________ -л..— „ч,_ мэнин (эсаснамэнин, ^днкэр (.»«.пмщми кэяара чы- «”■" наjÄ.'WSSÄ    Ичтимаи бирлик лэгв едил- 3Hjj8THHHH эсасларыны му    тутулан    ьалларда мувафиг    гаНунверичили)э мувафиг су- Азэрба]чан Ä    ^ муэЛэнлошдирилир^ нын вэ Нахчыван Мухтар зылыра эсасэн девлэт орган- Маддэ 11. Ичтимаи бнр-Республикасынын башга га-    в9    тэсэрруфат    тешки-    яммт ге)дэ алынмасы нунверичилик актларындан    латлары    тэрэфнндэн    Ьэлл ибарэтдир. едилир. Ичтимаи бирликлэр эд- мэнин    Ьудудларындан кенара чы- эсас сэнэдин) муддэаларыиа ^    ^ гануну позан Ьэрэ- эмэл олунмасына иэзарэт кэтлэр етдякдэ, ичтимаи бир-едирлэр.    ли}и rejfla алмыш орган Ьэ- Ичтимаи бирликлэрн rejfla мин ичтимаи бирли)ин рэЬ-алмыш эдлиЛэ органлары он- бэр органына 1азылы хэбэр-ларыя рэЬбэр органларын- дарлыг едэ билэр. II ФЭСИЛ. ИЧТИМАИ ВИРЛИКЛЭРИН тэшкил едилмэси ве ФЭАЛилетине ХИТАМ ВЕРИЛМ8СИ Ма,,.|л Маты бив- AHjJa органлары тэрэфиндэн дан гэбул етдиклэри гэрар- м а д д э 14. Ичтнмаи бир- JW4US- - «. —BSJSÍ sur-Г. —И; 5— ^ v.    бирликлэрин кечирди)и тэд Ичтимаи бирликлэрин. он- ¿ерли ичра ЬакимиПэТи бирлэрдэ иштирак eTMoJa ез    маяяэсинин    икинчи ларын    тэшкилатларыяын    —"Ж    ESSST&SíXHSZ    Гу^чу^^инГ^ мулюШетинде биналар, гур-    кестэрэн ичтимаи (шрликлэ-    пиндэн ве дикэр ветендаш-    лэблэринэ зидд    Ьэрэкэтлэрэ Маддэ 5. Ичтимаи бир- гулар,    мэизиллэр. авадан-    рин учотуну апарырлар.    лардан йчтииаи бнрликлэ-    J0^1 ?®ЕДИЛИпа!!^    пэгн ТЭЬСИЛ ЬАГГЫНДА ГАНУНА НИЯД8Н БАХЫААНАГ Республика Али Советинии ре, республике будчееииин седей Исе Гемберев АХЧ-ни» техмииеи 70 феиэннии жерч-меебеденменер II гурулт^ымде- лекмесм    ж- КМ чыхмшынд* билдирмишдир тем НМД* «копвмуииэм гурмагые им, би* Милли Меилисин ]мыи ве д едеи бу генунум hejer« ичлеслерымы» бирииде теЬсил нечирилмеси учуй елиемижд» Неггынде гемуие Jeниден беж- рее л имаеи )еждур. мелы ояечегыг. О демишдир: Мутежессислерии ре')иие ие^ , КОМИССИЛАНЫН ИЧЛАСЫНДА Республике Милли Мечлмси )иЬеде сеЬибиерлыг феенм^е-игтмседм смесет комиссм)есы. те Нугугу Нем фижиии, Нем ими декебрыи 7-де кечирил- де Ьугуги шехслере «ид едил миш иилесымде «СеКибиер- мишдир. Сеиедде сеЬ^еар-пыг Неггынде генуи» лл)мЬеси лыг ф*ат*метинин суб|ектяе-муэекире олунмушдур. Комис- ри дБ муе)|еи олунмушдур. си)«нын седри Тофиг Эзи- Эсзс меселелердеч бири де зов билдирмишдир ки, кечей сеЬкбкделерым Кугугяеры ме-Ьефте ле^иЬении музекдееси еелесидир. Лэ)*педе Asepoej-земемы чрзли сурулеи пред- чем г»мумедеччили)ине зидд лере ее теклифлере ишчм трупу терефимдеи бежылмыш, гегдмм ояумзм ики еятернетие пе)'мЬенин ен. семерели чеЬет-лери кетурулуб умумилешдк-рилмишдмр. АмтиимЬисер си^есетк ее се-Ьибкерпыге кемек комкте-синим седей Региб Гуявдез олме)еи бутун сеЫЛкерлыг феелм^етм незлериме ичезе верилнр. Лнсензи]* Кугу г леры дегиглешдмрилмишдир. Се-Ьибкерлыг феелЩетине деалет    j ер дымы меселелерин» хусусм диггет зерилмишдир. KoMMCCMje генун ле)иЬесинм чуз*м де)мшикликлерле Милли Мечлисин музакдеесине текмиллешдирилмиш j#hh яа )иНе барэдэ ме'лумат аер- eepMejn repepa елмышдыр. мишдир. О демишдир ки, ле Маддэ 3. Ичтнмаи бир- Маддэ 5. ичтимаи    гулар,    мэизиллэр.    авадан-    рин    учотуну    апарырлар. лардан Ичтимаи бнрликлэ- ликлэрин )арадылма вэ фэ- ликлэрин )арадылмасы rtj- лыг, иивентар, пул вэсаити. Ичтимаи бирли)ин ге1дэ рин низавгаамэ]э эмэл етмэ- _и — -----—-      —------—    —----------    —•«««    си илэ элагэдар мэсэлэлэр е«влвР. лэгв алнЦэт принсиплэри Ичтимаи бирликлэр ке-нуллулук, узвлэринин (иш- п у    I»»,    '    - тиракчыларынын) Ьугуг бэ-рабэрли)и, езунуидарэ, га-нунчулуг вэ ашкарлыг эсасында )арадылыр вэ фэ-aaHjj3T кестэрирлэр. Маддэ 4. Ичтимаи бнр-ликлэрян )арадылмасыиын вэ фэалиИэтинин мэгсэдлэри Ичтимаи бирликлэрин ja-радылмасынын вэ фэали))э-тинин ‘мэгсэдлэри онларын нИзамнамэлэри (эсаснамэлэри, дикэр эсас сэнэдлэри) илэ MyaJjoH едилир вэ ганун-веричили)э зидд ола билмэз. Ичтимаи бирликлэрин нн-замнамэлэриндэ (эсаснамэлэ-риндэ, дикэр эсас сэнэдлэ-риндэ) CHjacH мэгсэдлэр, Ьабелэ бу ганунун 1-чи мад-дэсинин икинчи Ьиссэсиндэ кестэрилэн органлара аид мэгсэдлэр нэзэрдэ тутула билмэз. Мэгсэди вэ Ja фэaлиJjэт методу Азэрба]чдн Респуб^ ликасынын    KoHCTHTycHja гурулушуну девирмэкдэн. зоракылыгла дэЗишдирмэк-дэн, Jaxyfl эрази бутевлуЛу-ну позмагдан, муЬарибэни, зоракылыгы вэ гэддарлыгы 'тэблиг етмэкдэн, сосиаЛ| Ьабелэ ирги, милли вэ дики эдавэти    гызыш дырмагдан, MHHaJsT кими чэзаландыры-лан дикэр эмэллэр терэт-мэкдэн ибарэт олан ичтимаи бирликлэрин, Ьабелэ кизли ичтимаи бирликлэрин japa-дылмасына вэ фэали]]этинэ ]ол верилмир. ^Ганунверичиликлэ нэзэрдэ тутулма]ан Ьэрбилэшди-рилмиш Ичтимаи бирликла-рин вэ силаЬлы бирлэшмэлэ дасы    сэЬмлэр, дикэр thJm0Wk ка- алынмасы учун онун тэсис    я.„яр Ичтимаи бирлик ]арадыл- гыалар ва онларын отзамна- jama- ти?арына маликдир. Маддэ 13. Ичтямш бир- масынын тэшаббусчулари М9Лвриида (динар асас са- ¿™^риТЭ^“лТ tSSr.    “аЛ"КДИР лжкдэр Ьаггьшда гаиунвери-чшл)жн позулмасына нерв мэс'улнЛэт Бу ганунун 13-чу маддэ-синин дердунчу Ьиссэсиндэ кестэрилэн Ьаллар ил эр-зиндэ тэкрар едилдикдэ мэп-кэмэ ичтимаи бирл^и лэгв едэ билэр. Ичтимаи бирл^ин лэгв Ичтимаи бирликлэр Ьаг- едилмэси Ьаггында мэсэлэ]э гында ганунверкчили]ин по- девлэт органларынын, cHja-зулмасы Азэрба)чан Рес- си naprajaaapuH, ичтимаи тэ’сис ]ыгынчагы (гурулта- нэдлериндэ) нэзэрдэ тутул-    ь^]ЭТЛИ нума]эндэлэри тэ- Jbi. конфрансы) чагырырлар.    фэали]]этин мадди тэ’- рэфиндэн имзаланмыш эризэ бурада низамнамэ (эсасна-    у ф и    крилир. Эр*зэ]а низамиа- мэ. (ахуд онларын магсад- ««« W    (эсаснамэ. дикэр эсас сэ- лэрини муэЦэн едэи дикэр1 ®ашга *    яэд) вэ то’сис ]ыгынчагыиыи эсас сэнэд) гэбул олунур. Ичтимаи бирликлэрин мул- протоколу элавэ едилир.    ........... м а а п а 6 Ичтимаи бир- киМэтиндэ Ьэмин бнрликлэ-    ичтимаи бирли]ин ге|дэ    публйкасыныяг    ганунверичн-    бирликлэрин    вэ вэтэндашла- д н    рин низамнамэлэриндэ (ди-    алынмасы Ьаггында aproaje    ли^э    мувафиг сурэтдэ    ин-    рын иддиаларына эсасэн мул- кэр эсас сонэдлэриндэ) кес-    онун дахил олдугу кундэн    зибати,    мулки, интнэам    вэ    ки просессуал    ганунвер^й- тэрилмиш мэгсэдлэрэ мува-    и*« aJ муддэтиндэ бахылыр.    ja ЧИНа]дт мэс’ули^этинэ    сэ-    ликдэ myoJJqh    едил эн rajfla- фиг сурэтдэ онларын вэсаити    Ичтимаи бирликлэрин ни-    бэб олур.    i    да бахылыр. ЬесабынЬ 1арадылан иэшpи^ “““^ГГ^ГсГдГ риндэ) ДЭJИIIIИKЛИKЛЭP Jawap, ликлэрдэ узвлук Ичтимаи бирли]ин фэрди вэ коллектив узвлу!у ола билэр. A3ap6aj4aH Республика-сында jauiaJaH hap бир шэхс xeJpHjja идарэлэри дэ ичтимаи ÓHpaHjHH узе у ола билэр. билэр.    Девлэт    • тэЬлукэсизли)и вэ Ичтимаи    бирлиJhh    фэ- ичтимаи тэЬлукэсизлик му- али]]этиндэ вэтэндашын иштирак едиб-етмэмзси дикэр муэссисэлэр, ола лаЬНзэлэринэ. керэ, )ахуд бе]нэлхалг мугавилчлэрэ му- _    вэ элавэлэр ичтимаи бнpлиJин rejfla алындыгы га J да да вэ муддэтлэрдэ ге]дэ алынма-лыдыр. Ичтимаи бирликлэрн г^дэ алан органлар Ьэмин бнр- IV ФвСИЛ. ИЧТИМАИ БИРЛИКЛЭРИН БЕМЭЛХАЛГ ЭЛАГЭЛЭРИ. БЕМЭЛХАЛГ ИЧТИМАИ БИРЛИКЛЭР. . ЕынелхАЛГ мУГАВилелер Маним фикримча ЛАЗЫЛМАМЫШ ГАНУНЛАРЫН h0KMY ИЛЭ ™ ..    asrswrssar«.    —я»    «*4-» маЬдудлашдырылмасы, ja- ликлэрин мулкиЛэтнндэ ола едирлэр. худ ганунла MyajJaH едил- билм^эн эмлаиын невлэри Ичтимаи бирлик, миш вэзифэлэри jepHHa Je- Азэрбщчан Республикасы тирмэмэси учун эсас ола ныя ганунверичилнк актла билмэз. Рэсми сэнэдлэрдэ бу вэ Jaxyfl Маддэ 16. Ичтамаи ликлэрин 6eJiMXMr влагэ-лэри Ичтимаи бирликлэр 6eJ- онун тэшкилатлары (орган- нэлхалг. ичтимаи (reJpH-Ьвку-лары) ге}дэ алындыгы кун- мэт)^ бирликлэрэ дахил ола. тэркибинэ коллектив узв кими дахил олан ичтимаи бир-ликлэрэ; 3) A3ap6aj4aH Республи-касында JapaflHflaH вэ фэ-aлиJJэти башга девлэтлэрин ja дикэр ичтимаи 6npaHjHH васаити ашагыдакы мэнбэ-узвлу]уну кестэрмэJhh ts- Л9рдэн ОМ0Л0 кэлир: лэб едилмэсинэ joл верил-    г мир    нцзамнамэлэрдэ    (дикэр И.    П Митнмяя бив- эсас СЭНЭДЛЭрДЭ) ЯЭЗврДЭ Ту- Маддэ 7. Ичтимаи нр- тулдугдэ бирли)э дахил ол-ликлэрин фэали)1этинэ хн- маг ьаггыидан вэ там верилмэси    Ьаггындан; Ичтимаи бирликлэрин фэ- ^—*{ -----Л    .шргн; iavio»пиши "i» МЭТ; vmpjiniwiep» доли« v/.»«, алИ11ЭТИ о«ашга дввлокнврии ры илэ MyaJJm едилэ билэр. Д9Н ганунверичили)э мува- бИрбаШа 6ejHaaxaar yHCHjJeT эразилэринэ JaJылaн. ичтимаи Ичтимаи бирликлэрин пул фиг сурэтдэ Ьугуги шэхслэр вэ элагэ caxflaja, мувафиг бирликлэрэ шамил олунур али))этинэ JeHHflaH тэшкил едилмэк (говушмаг, бирлэш-мэк, а)рылмаг) вэ ja лэгв . кенуллу верилэя дэн вэ ианэлэрдэн; муЬазирэлэрдэн, олунмаг joay илэ хитам ве- лэрдэн, идман тэдбирлэрин-0Л>НМ01 j Л    дэн ?э башга тэдбирлэрдэн, лотере)алардан элдэ едилэн мэдахилдвн; олунма- рилэ билэр. Ичтимаи бирликлэр онларын гурулта)ларынын (кон-франсларынын) вэ Ja умуми Зыгынчагларынын гэрарла-ры илэ Зенидэн тэшкил едилир. Ленидэн тэшкил едил- рин Japaдылмacы гадаган дикдэн сонра ичтимаи бирликлэр бу ганунун 11-чи ганунла гадаган мыш дикэр мэдахилдэн Ичтимаи бирликлэрин мул киМэти тохунулмаздыр ганунла горунур. Ьесаб едилирлэр.    сазишлэр    багла)а билэрлер Экэр ичтимаи бирли)ин низамнамэси (эсаснамэси, дзэрба)чан Республика-дикэр эсас сэнэди) бу гану-    сында бе]нэлхалг ичтимаи нун 3 вэ 4-чу маддэлэринин    бирликлэрин    )арадылмисына узвлук Т0лэблэринэ зиддирсэ, jaxyfl вэ    ^ вериЛИр' •бундаН ээвэд ejHH адла ичти- ^ j бе)яэлхалг ичтимаи бир- вэсаит- Маи бирлик rejfle алынмыш-    ликлэрин вэ    Ja башга девлэ- -woe_„a_an са, Ьэмин ичтимаи ÖhpAhJhh    тин ичтимаи    бирликлэринин    р onuüiwpumna« имтина Азэрба]чан Республикасын- A3ap6aj4aH сэрки- rejfla алыямасындан имт н    «арадылан    ше'бэлэринэ    сынын дахил олдугу бeJнэл- едилир. Бу Ьалда эризэчилэ- (филиалларына ве дикэр халг мугавилэлэрдэ бу ганун-рэ имтинанын сэбэблэри    кес-    структур белмэлэринэ);    да олдугундан фэргли    га^да- твпитмэклэ ]азылы сурэтдэ 2) Азэрба)чан Республи-    лар MyajjaH едилмишсэ, 6eJ- «»■лумат вепилир    касьшда    ]ар1дылан вэ 6ej-    нэлхалг мугавилзнин    га!да- мэ лумат верилир.    нэлхалг    ичтимаи бирл^ин    лары тэтбиг едилир. Ичтимаи бирли)и rejfla Мэгсэдлэри xeJpHjja вэ Ьуманитар JapflHM фэ2фиjJэ-тини haJaTa кечирмэк олан бе1нэлхалг ичтимаи бирликлэр A3ap6aj4aH Республикасынын ганунверичил^и илэ муэЛэн олунан кузэштлэр-дэн истифадэ едэ .билэрлэр. Маддэ 17. Бе)нэлхалг Республика- Дун)амызын тэзадлары jepлэpдэ aej^i, одлу негтэ-кирдабында jaiuaja-JamaJa ас* лэрдэ дэ кефиндэн галма1ан-тэр истэмэз дунэнэ. JaxbiH лар. гызгын алверлэ мэштул кечмишимизэ ганрылыб ба- оланлар. «шукур ки, мэндэн хырыг. Олуб кечэнлэри кез етду» дуэ фикирлэшэнлзр енундэ чанландырмага. бу чохдур. Бу барэдэ кифарт чэтин вэ кешмэкешли кунлэ* гэдэр данышылыб. ; римизлэ тутушдурмага чалы- Лакин бу кун бащга бир шырыг. Ладдашымызын бох* мэтлэбэ тохунмаг истэ]ирэм. часындан илкин бoJлaнaн Мэ'лумдур ки, инди гоншу 1941—45-чи иллэрин хати- елкэлэрэ кедиш-кэлиш рэ japnawapu олур...    асанлашыб. Бэс биз бу фур* Бэл и, халгымыз о ганлы- сэтдэи нечэ истифадэ едн-гадалы иллэрдэ кечмиш Со- рик? Мэдэни, игтисад», тн-ветлэр елкэсинин бутун халг- чарэт вэ туризм элагэлэри-лары илэ бирликдэ Вэтэн мизи Ьансы JeHyMfla гуру-адландырдыгымыз ССРИ-иин руг? Тээссуфлэ rejfl едэк ки, мудафиэсинэ галхмышды. О ajpbi-ajpbi дипломатик ке-вахт минлэрлэ мэрд икидини рушлэр, девлэт сэвиЦэсиндэ итирэн халгымызы инди да- тэшкил едилмиш кедиш-кэ la Hjp9H4, даЬа мэкрли да* лишлэр истисна олунарса, jep Baja чэлб едиблэр. Беш ил- дэ галан бутун элагэлэр, о дир ки. динчли]ияшз. раЬат- чумлэдэн харичи туризм* бир лыгымыз позулуб. Бэрэкэт- мэгсэд кудур:    халгымыза ли торпагларымызы экиб бе- мэхсус энтиг эи^алары. ха чэрэ билмирик. Бунунла бе- рнчдэ «баЬа» кедэн милли лэ, ачыгыны aejHM к», бу- сэрвэтимизи flamHjHO апар^ кунку кузэранымыз 41—45- маг, эвэзиндэ кезгамашды чи иллэрдэ чэкд^имиз зил- рычы пал-палтар, дикэр «им лэтлэ му^исэедилмэздир. портные маллар кэтириб ба Jaxшы JaflbiMÄaflHP. 1943* ha г^мэтэ сатмаг! чу илин исти JaJ кунлэрин- МуЬарибэ кедэн бир ди дэн бири иди. Кунорта чагы japfla бу чур харичи «элагэ-олдугундан аилэликлэ ири лэрэ» мунбит шэраит Japa-тут агачынын келкэсинэ jы• дылмасы ^ дзы тээччуб до-гышмышлыг. НаЬардан сон- гурур: .Ьарада керуйуб ки. ра атам rafljaHa куч вермиш- торпагларында гаи текулэн ди. Анамса пал-палтар jaMa- бир елкэ1э са]сыз-Ьесабсыз магла мэштул иди. Ьэрэ ез кооператив, кичик муэссиеэ. алэминдэ икэн кучэдэн ha- accocuacKja вэ ширкэтлэр пв- вэ алмагдан имтина едилдикдэ он кун муддэтиндэ мэЬкэмэ-j3 mHKajaT. верила билэр. Аээрва)ии1 Бакы щэЬэри. 10 HOja6p »1992-чи ил. едилир. ЭЬалинин сагламлыгына вэ Ma’H0BHjjaTbiHa, вэтэндаш-ларын Ьугугларына вэ    га нунла горунан мэнафелэри-нэ гэсд едэи ичтимаи бирликлэрин ]арадылмасы    вэ Маддэсиндэ MyajjaH едилмиш rajflafla rejfla алыныр. Ичтимаи бирлик гурулта-jbiH (конфрансын) вэ ja умуми JbiFbiH4arbiH гэрары илэ, jaxyfl бу ганунун 14-ху мад-дэсиндэ нэзэрдэ тутулмуш гЬйапиИэти гануна мувафиг дэсиндэ нэзэрдэ тутулту« сурэтдэ мэс*улиЛэтэ сэбэб эсасларла вэ rajflafla р    едилир. g|¡ ФЭСИЛ. ИЧТИМАИ БИРЛИКЛЭР вэ дэвлэт Маддэ 8. Ичтимаи бирликлэрин Ьугуглары вэ вэзифэлэри 0з низамнамэлэриндэ (эсас-намэлэриндэ). програм сэнэд-лэриндэ, башга актларда му- зэрдэ тутулмуш башга функ-cиjaЛapbI hajaTa кечирирлэр. Ичтимаи бирликлэрин ганунла MyejJaH едилэн rajfla-да кутлэви инфopмacиja ва-ситэлэри тэ'сис етмэк, ми-тинглэр. нYмajишлэp,    jbi- гынчаглар вэ башга кутлэви aJJaH едилмиш мэгсэдлэри вз тэдбирл0р кечирмэк пугугу вэзифэлэри jepHHa JeTHpMaK ^рдыр. учун ичтимаи бирликлэр:    Ичтимаи    бирликлэр дев- мэгсэдлэри вэ фэaлиjjэти лэт органларынын вэ вэзифэ-барэдэ мэ'луматы сэрбэст Ja- ^ыр’    ,    Бутун    ичтимаи бирликлэр кенуллулук эсасында бир- A30p6aj4aH Республикасы-лэшиб иттифаглар. федера- нын Конститус^асы вэ га-си]алар japaflbip;    нунлары чэрчивэсиндэ фэ- J    anHjj9T кестэрирлэр. девлэт органларында, си jaén вэ ичтимаи тэшкилат-    Маддэ 9. Ичтимаи онр- ларда ез узвлэринин (ишти- ЛИклэрлэ ' мунаснбэтлэрдэ ракчыларынын) гану ни мэ- Д0ВЛ0ХНИ вэзифэлэри нафелэрини тэмсил едир вэ Девлэт ичтимаи бирликлэ- ropyjyp; бу ганунла, дикэр ганун-неричилик актлары илэ нэ- рин Ьугугларына вэ гануни мэнафелэринэ эмэл олунма «НЧТНИАН БИРЛИКЛЭР ЬАГГЫНДА» AS8P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ГАНУНУНУН ГУВВЭЛО МИНМ8СИ ГAJДАСЫ БАРЭДв Азэрбщчан Республикасы Милли Мэчлисинин гэрары Азэрба)чан Республикасынын Милли Мэчлиси гэрарв алыр. 1. «Ичтимаи бирликлэр Ьаггында» A3S)p6aj4aH Республикасынын гануну гэбул олдугу андан ryeeaja минсин. 2. MyeJJdH едилснн ки, «Ичтимаи бирликлэр Ьаггында» Аээрба)чш1 Республикасы ганунунун ичтимаи бирликлэрин rejfla алынмасына дайр муддэалары бу га-нун ryreaje минэнэдэк )арадылмыш ичтимаи бирликлэрэ дэ шамил едилир. Ьэмин ичтимаи бирликлэр (A3ap6aj4aH ССР Назирлэр Советинин 1990-чы ил в HjyH тарихли 246 немрзли гарарына мувафиг сурэтдэ rejfla алынмыш ич-тимаи бирликлэр ист йена олмагла, экэр* онларын низам-яамэлэри вэ Ja дикэр эсас сэнадлэри бу гануна зидд де-]илдирсэ) бу ганунун 11-чи маддэсинии учунчу Ьиссэсиндэ кестэрилэн муддэт тэтбиг едилмздэн. 1992-чи ил де-кабрын 31-дэк rejfle алынырлар 3. Азэрба)чан Республикасы Милли Мэчлисинин дее-лэт гуручулугу вэ Ьугуги cHjacaT дай ми KOMHccnJacHHa тапшырылсын ки, бир aj муддэтиндэ «Ичтимаи бирликлэр Ьаггында» Аоэрба>чан Республикасы ганунунун позулма сына керэ Mac’yflHjjaT мэсэлэлэри, ичтимаи бирликлэрин MYЛкиJJэтиндэ ола бнлмэ!эн эмлак невлэри барадэ ганун веричилик fэlcлнфлэpи ha3HpnaJbi6 A3ap6aj4aH Республикасы Милли Мэчлисинин музакирэеннэ версии. 4. Азэрба)чан Республикасынын Назирлэр Набинетн ез гэрарларыны «Ичтимаи бирликлэр Ьаггында» Азэр-. 6aj4aH Республикасынын ганунуна у1гунлащдырсын. 5. «Кенуллу чэмиИэтлэр вэ иттифаглар (бирликлэр клублар, ассосиасиллир, фeдepacиJaлap) Ьаггында» Азэр-ба]чан Мэркэзи H4pa»JJa Комитэсинин вэ AaapöaJnaH ССР Халг Комиссарлары Советинин 1932-чи ил 26 MaJ тарихли гэрары гуивэдан душмуш Ьесаб едилснн. %Аээрба)чаи Ресяублккасы Али Советшмнн сэдри И. ГЭМБЭРОВ. Бакы шэЬэри, 10 HoJa6p 1992-чи ил. нирти кэлди. Ьамынын кезу рэси бир туризм буросу Ja "    г    ратсын?! Горуг доггаза дикилди. Белиндэ дб- ратсын?! ropyr-rajTarcb!3 «фэ лу киеэ олан бир HXTHjap Ьэ- aлиJJэт» кестэрэн вэ ачыг j3T0 кирди. Гочанын ajama- ашкар милли сэрвэтлэримн-рына санки агыр чэки даш- зин талан олунмасына кэти-лары багланмышды. О езуиу рнб чыхаран бу буроларын биртэЬэр тутун алтына JeTH- кутлэви «Ьэрэкатына» нэ ад риб салам верди Шэлэси вермэк олар?! Бутун бунлар илэ бирликдэ Jepa отурду. элачсызлыгдан еднлсэ]ди бэл-Дэриндэн нэфэе алыб jaвaш- кэ дэ MyaJjaH мэ’иада баша Ja ваш кезлэрини гапады. Мэ- душулэ билэрди. нэ елэ кэлди ки. заваллы Лохсуллугун дашыны атма ду|0асыны дэjишди. Атам гын даЬа сэмэрэли Доллары гаш-кез ншарэсилэ анама нэ- вардыр вэ бу ajpuna мевзу сэ деди. Анам евдэн бир ка- олдугундан она тохунмаг ис са ajpaH вэ пара черэк кэти- тэмирэм. Лакин харичи ту риб атама верди. О. Ьушуну ризм илэ баглы бэ'зи чэЬэт итирмиш гонага ]ахынлашыб лэри ачыгламаг HCT9jHp9M. астадан диллэнди:    Сон    Japым илдэ 1олуну < — Мэммэд. гардаш. ач дэфэ Typwtjaja салан чаван кезлэрини. керунур исти ву- бир гадынла сеЬбэтими урэк руб сэнн. AjpaH ич. ypajHH агрысы илэ xaтыpлajыpaм сэринлэсин.    СеЬбэтимизи олдугу ким» Эслиндэ атам jaxшы билир- охучулара чатдырмаг hctoJH ди ки, о. бу кекэ ачындан рэм.    ' душмушду. Киши кезлэрини    —    Бу гэдэр cajahor    сиз» ачды. Эллери эса-эсэ каса- JopMypMy? дан jaпышды. Утана-утана — ,)ормагына Jopyp, амма черэ)и дэ кетурду. Бир пар- башга элачым joxflyp. Оглу-ча черэк кишини санки baja- му евлэндирмэл^эм. Онун та rajTapflbi. Ланагларына Ьэ- учун пал-палтар тэдаруку ке Jai иишанэси. кезлэринэ рурэм. ишыг кэлди.    —    Оглунузун нечэ    Jaшы Анам сонралар данышыр вар? ды ки. Ьэмнн бир парча че-    —    HjMpMH ики рэк евимизин-сон тикэси    -    Ьарада MunajHp? олуб. Вэ ачлыга дезумум ол-мадыгыиа керэ ону мэним учун ehTHjaT сахла!ыбмыш. Мэммэд киши АллаЬы ча — Ишлэмир. — Бэлкэ Милли Ордумуз да гуллуг едир? — BbíJ, мамасы (еэуну нэ- KOMHCCHJÄ ИШЭ БАШЛАЛЯР * «А»ербв|Чвн Республчклсын- ее етнлк менш#|»»нден «сылм да jauiajdH мнппн ажлыг, аа- олма}араг бутун »»тендашла-cai/>M халг    групларын рым емек, мемжил, пенсне, Ьугуг вэ азвдлмг лары нын го- амле, теЬсмл •• башга Ьу-рунмасы, дил »« мед»м»ч|этм- гугпарымым, умумм||»тле ш#ж-нмм мнкмшафы учум девлэт си^ет вввдлыглврьгнын моас |врдымы Ьвггындв» респуб- тмтусн)в те'ммнвтлврымым кер-пмка преэядемтммим 1992-чи чэклешдирмлмеси ве дмкер ме мл 16 cewja6p тарихли фер- селелер етрафыида дмскусси мвныиыи |врнме |етмрмлмвси ja олмушдур. мегевди нле преэидемтин мил- Инеем Ьугуглары мы и горуи-летлерерасы Мунесибетлер уж- маем иле еяегедвр емек коя рэ мушавирмиии )виындв фев- явктивлерннде опмвг, ветви пикет пестерем меслеЬет шу- двшлеры гебул етмек, ермже расы мевдиидэ имеем Ьугуг- вв шмка^етлере бвхмвг, |ерям лврыиын горунмесы комисси- деалет органлары ишчм .тер и ¡асы |врвдылмышдыр. Комис- ими сомкнврыиы ве коифрвне-с и) в нын твркмбине Нугугшунвс явр кечирмек пленлвшдырыл алимлер, Али Соавтмн делу- мыш дыр. Мувафиг }врдымчы таг лары, ичтимаи хадимлвр груплвр ¡арадылмасы, иеруяем дахилдирлвр.    ишлер бареде метбуатда ввх- Комисочвиыч мяк мчпесыи. ташыры ме'лумат верклмеси да медвмм-ммллм ежкуилу- нежерде тутулмуш дур 1ун сажпвиыямвсм, дичмчдач КЕЧЭНЭ КУЗЭШТ AEJ9K, JAX9A КЭЛЭН МИН ТАХЫЛЫНА ШГЫ Кизли де)ил КИ. Азэрба]- тын да Кэнд Тэсэрруфаты вэ орта Ьесабла 18-20 рувла 2?мСв!!»^ЖНнис&тзд 35 1Н    -«U.M    п’мт    еде    Эрзаг    Назирли)индэн    Jepna-    алырды...    •    кечэн    илдэкинэ    ниссютэн    50 ез рэ мэ’лума^ хендэрилди ки, Бэс калан ил: везиJJar ие* фаиздэн чохдур. Кэлэн ил чан еэуну тахылла тэ’мян едэ    Эрзаг Назирли]индм Jepne-    алырды. билмир. Рес публика мыз ез    ре мэ’лумат хендэрилди ки, Бэс i——    ¡рмяэма    ишлэои тэлэбатыяьш чемн JeAAHfle    девлэтэ тахыл сатышы ке-    че олачвгдыр?    Индн респуб- бечэрмэ ВЭ    '**'1Э*Э    ^ рлэовтынш чэми дедд л де»«»»    п.    _имяпя    птм    .дэн    па!ызлыг    ]адшы    апары^сж    вэ    орта пе- Ьиссэси х^эГт^ыл тэ" чэн HJiKH caBHjJafla Пэ'ни 300 ликада даш едеи «¿¡злыг J^anap^w орга^пе; „sLv .пап OsKOje л&зым мчи тон) галыр. Бун дан хе- тахыл экининин BeeHjJera не сабла ЬэрЬектардан^ __ Äp™15SS»№» ^ГГд^эрэЖьЛэ- ^Газ^^Р- «улбир«-    то«а1«хыи^ачагдыРл “™ыр“Е?    ÄffSüf-JKSU5S нии бу суалла^ив ии< Гс^уЧнуТ "ÄSf- б22^иЬвв9^Х“Р9-,‘ IteírS1твжыл СЭПИИИ. мин’тона чатдыриагы иэзэр-нын гушлврыи Jena тэлэ- эирлиЦ кветэриши гувиадэ Janaap «Jaaia гэдрр ба“тНы ка™таиээдэни;    ^Гчаш« ^ -¿Г~и    отшдир7ИВДи нс5 денвбрын    ликанын    твлылв, олви тэлэ- Лты исэ 80    70 фаиз вдэн    ™ы^Т9да“к адунду    ,.иэ ^ ма лумат,    квра.    батынын    уща бир^^Ьиссэсн Бу илин MaJ адында рес-    Бичин эрэфэсиидэ назир-    Ьаваиын элверишз    кечмэ-    яиивд.    ШУ™*™* тахы публика Наэирлер Квбинети    лик тахш1ын_ «тыиалма я],    «иэ    Ьек-    дэ э^алинин ’ тахыл мэЬсул лары • мэтиии галдырараг Ьэр кило- тар саЬедэ сэиин    бТ на тэлэбатыиын ¿ерли ис- грамы учун 7—в рубл ntj- Бу, кечэн млд^кинден 40 зхи«    чэ- теЬсал Ьесабыяа гисмен де мет мYэJJэнлэшдиpмишди. Ьектжр артыгдыр. Хесиллик истеЬсжлчыларын мадди че- олса едэиилмэси учун девлэ Ьеч бир шубЬэ Jowp ки, учуй исэ l°4ira Ьежтарса*    им® те тахыл сатышыиын Ьэчми- бу. чох кичик рэгэмдяр. Чун- h«i« ^ыл ^лшшхди^ ^ ^еоэтахдиГ ни 548 НИИ той Ьеддинде i« о вахт Тахыл МэЬсуллары да    М^Цыл    КЭРИМОГЛУ, племметиирмыпмы Амма Ha3»pflMjH республикадан КО- вэ арпа саЬэлэринии 90 фа-    avxfeoi тахыл бнчинмиян гызгын вах- нарзан Ьэр килограм тахылы нзинэ Jeни мэЬсулдар сорт-    Азермиформуи ухоири. гырыб ajara галхды. Атама зэрдэ тутурду) елуб 6aJaM? мурачиэтлэ деди:    Чагырмышдылар. дузуб-гош- — Музэффэр дaJы (о. дум... атамла тэгрибэн haMjam олса    — Эри низ нэ    neiuaja    гул- да она дaJы де]эрди). кемуру луг едир? бу дэфэ сэнэ кэтирмишэм вэ    — ... эвэзиндэ Ьеч нэ KOTypMaJa-    Гадын сеЬбэти    башга    еэм- saJaM.    тэ ]енэлдиб невбэти еэфэрэ Мэммэд киши кэндимизин «Ьазырлыг» учун магазалара тэгрибэн 10 килoмeтpлиJиндэ. тэлэсд^ини билдкпдн. ки мешэ кетуклэриндэн не-    Бэли, туризм    «Ьэрэкаты» мур басдырар вэ кэтириб кэн- кекиш вус’эт алыб. Онун xej-димиздэ хырыд едэрди. Бир рин дэн чох з^аны олдугу да киеэ кемуру бир-ики кило- кез габагындадыр. Бэлли-грам уна flajHmapflH. О иллэ- дир ки, Ьэр ишлэ}эн кэсэ ил-рии гэрибэ ганунлары варды. дэ бир дэфэ Ma’3yHHjJaT ве-Бу ганунларын эн мугэддэси рилир. Демэлн, харичи су Jo-о иди ки, Ьэр кэс сон тикэси- луна дендэрэн JYзлэpлэ «туки дэ еЬт»1ачы оланларла бе- рист»ин ады ишдэ, езу сэ-лурду. Кэндин чамааты бир фэрдэ олур. Ьэлэ бу Ьарасы-аилэни хатырладырды. Керу- дыр? Мэлумдур ки, невбэ-нур, бутун елкэдэ белэ иди. ти «pejea» Ьазырлашанлар Кэндимиз муЬарибэ белке- эввэлдэн кэтирдиклэрини ишэ лэриидэн минлэрлэ кнлометр кечирмэли вэ эвэзиндэ «ходо-узаг олса да, Ьамы езуиу да- boJ» маллар элдэ етмэли-вада Ьисс еднрди. Кечэли- дирлэр. Белэликлэ, а]дын кундузлу Ьэрэ бачардыгы олур ки, «Ja3bir» туристяя ишин гулпундаи janbmnap№. нэинки ишдэ. Ьеч еввидв оя О да ]адымдадыр ки. мэк- мага да вахты чатмыр... тэб бинамызын устундэ гул- Ву вэ Ja дикэр мэсэлэлэр-лэ дузэлтмишдилэр. Бурада дэ. анлашылмаз шеклэ душен JapambirflH. чаваи гадынлар туризмин езундэ дэ кимэсэ эскэр пал та рында эллэриндэ ирад тутмаг. кунаЬы Ьаясы с ил ah. кезлэрнндэ дурбии са идарэ вэ тэшюматыи бо] кечэ-кундуз кешнк чекнрди- ну на го)маг вахты flejw». Ьэр лэр. Кечэлэр евлэрдэ лам- бир ферд милли fleJararMW» па JaHAwpMar гадаган иди. наминэ тэмэннасыз олараг Пэнчэрэлэрэ rapa ;кагыз ву- элиидэн кэлэни етмэлидир. руларды.    AyHjaHbiH эн козел не’мэтлэ Бэс инди нечэ? Гулагы- ринэ саЫЮ одмага, варлан мызын дибиндэ торпаглары* мага, бмр сезлэ. истэдхЦкмне мызда гаи текулэн бир вахт- кими Jama мага о замай ме да шэЬэрлэримиздэ, кэндлэ- нэви Ьахтымыз олачаг км. уз* римиздэ, чамаатымызда му- лэшд^имиз беЬрандан Ьарибэ эЬвáл-pyhнJJэc» вар- jarama чыхаг. мы?! Тэкчэ давадан узаг Элесяер ЧАББ АРОВ ;
RealCheck