Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 7, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ 1 AWcaw im-m ил. ГОРХУЛУ НАРЫЛЛАР Догрудан да инчэсэнэт зэманэнин кузкусудур. Чар» пышмалар деврукдэ кенул-ачан мэнзэрэлэрэ, гытлыг шэраитиндв кезохшгОан на» турмортлара фырча ¿атмыр. Эвэзиндэ бир аз гэддар. чидди, душундурэн. лакин Ьэгигэтэ    эсасланан эсер- л эр JapaHwp. Бакынын h. Ьачы]ев кучэсиндэки серки салону нда Мшадыгымыз кунлерин ачы Ьэгигэтини тэчэссум    етдирэн беле таб- лоларын    сэркиси ачылыб. Сон 70 илде адлар. сез-лер эмэллерэ. ишлэре yj* рун олма)ыб. «Халгларын атасы»,    «BeJyK Сталине гшг олсун!»... Кэнч рэссам Фикрат    Исма]ыловун ез есерлэринэ верди)и адлар да тасвир олунан мэтлэб-лерлэ белэча зиддиЗЗет теш-кил едир. — РепрессиЗа мевзусуна тесадуфэн мурачиет етмэ-мишем, — деЗэ Фикрет се’п-бете башлаЗыр. — Бабам 37-чи илин гурбанларын-дандыр. Ьэмиша ненэм мене о rapa кун, бабамын апа-рылдырьг кундэн, баш ке-туруб шэЬэрдэн нечэ эзаб-ээиЗЗатлэ гачдыгындан да-нышырды. Бу сеЬбэтлэри горхулу нагылл^р кими Зад-дашыма кечурурдум. Инди таблолара квчурурэм... Фикрэт ИсмаЗыдов Дар» лыг Гарабар фачивсинден, мэшЬур август чеврилиши мевзусундан да Зан етмэ-Зиб. «Дидэркинлэр», «Ер-мени бирлиЗи» есэрлэриндэ рэссам халгымызын башы-на кэтирнлэн фачяэлэри. Ермэнистандан говулмуш азарбаЗчанлыларын ачы та» ле]ини урэк аррысы иле катан узэрине кечурмушдур. Кэнч . рессам Вагиф Сул-тановун езу да е'тираф едир ки, Салвадор Далидэн бэЬ-реленмишдир, сурреалилиз-мин та'сири алтындадыр. «Чэллад вэ онун гулу». «Бир дэ тэкрар олуна, билэр». «вз-азунэ ЗУксэлэн адам» есэрлэриндэ тарихин зулмэт-ли. ачылы кунлэри тунд-га-ра боЗаларла тэсвир олунуб. Фэрг бурасьгндадыр ки, Вагифин эсэрлэриндэ сурре-алистик услуб реалисткк деЗим учун васитэЗ» чеври-лир. ...Бир вахтлар серкилэре динчэлмэк. . фикримизи да-гытмаг учун кедэрдик. Инди сэнэтдэ. дэ динчлик Зох-дур. Заманын Ьекму белэ^ дир. Бэлкэ дэ елэ белэ Jax-шыдыр... . В. ЭЗИЗАГАОГЛУ. ф. Исме)ылое. «Дидэриинлар», «Форос, 19 август». В. Султанов, «вэаэуна ]уксвлэн адам». ФоторепродуксиЗалар Ч. ИОадовундур. Азэрба)чан Реслублмкасы Халг ТэНснлм Наэирли)м Н, ЗЭРДАБИ АДЫНА канче девлат педагожи институту ашагыдакы вэзифэни тутмаг учуй МУСАБИГа ЕЛАН ЕДИР: Мусигм фан лари кафедр асынын мудирм — санатшунаслыг доктору, профессор ва {а са-натшунаслыг намиэади, досент. Мусабмганин муддатн бу е'лан газетда дарч адиландан бир а| кечэиадакдир. Саиадлари та'лимата у|гуи ректоруи адына {азылмыш ариза ила бирликда бу уиаана кан-дармак лаэымдыр:    374700,    Кэнч»    шаНэри, Пении проспекти, 187. Талефои: 2-42-53. РЕКТОРЛУГ. 9 ДЕКАБР Республике телеем»н|всы 18.СЗ. Ечслрас-информаси/а. 118.05. «Нм)в? Но учун?ж- 18.35. Азар6в]чан халг маЬнылары. ¡Oxyjyp Лутфи)ар Имавоа. 19.00. «Ja3»ra позу }охдур...». 19.40. Речлам. 19.45. «Яе)ле], бошн-;им, flajflaj...». 20.00. «24 сааг». 20.35. Г. ropajes адына Азар-6aj*í»H Девлат камера ор<ес- [триннн онсерти. 21.00. «Jyp.A». 21.50. Речлам. 22.00. Хабарлар программ (М). 22.35. Бедии |фчлм: «Гадынын воЬши габэн-¡/а шечлм». 00.10. «Идман немалы». 00.30    «1000 сокн)е». h«l>opMacMja бурохылышы. моркови толови1м)а БИРИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 7.30. «СвЬер». 10.05. Jseiwro-рн|вда 6sj нал халг yujar театры фестивалы. 11.20. «Футбол немалы». 11.50. «Бир Духонин чох сеси». V2.00. Бади'ч тэл-эзи-зи-а филми:    «Бу е'ладыр, шеф». 13.С0. Телеанзи^а хебар-лзр хидмети. 13.10. Бедим теле визита филми: «fojbiT, шеф1». 14.35. Мултчл лиг<аои]а филми. 14.45. «Телематчст». 15.30. «Блокнот». 15.35. «Бу сиза ла-зымдырмы?». 15.50. Биржа пилоту. 16.00. Телееизида хебар-лэр хидмати. 16.10. ««Бу олмуш-дур...». 16.30. Бедии телевизи]« фклмк: «Дон Кихот эа Санмо-нун Ьэ|ат тарой». II филм. 1-чги сери;а. 17.35. «Уи:аг саагы». 18.35. «Базар ганунуна есасэн». 19.05. Фигурлу чокччсуреклэ-рин ССРИ чемпионаты. Нуму-ноаи !+ьгхышлар. Фасиледе: тэ-левизи;а хеберлер хидмзт>г. 20.35. Бедии тэлэвиэ,и)а филм.ч: «fajwir, шеф!». 22.00. Хеберп^з программ. 22.35. «Муеллиф та-левнзи,асм». • 00.20. Пешэкар велссипедсуренлзрин    алты кунлу< 6ejHenxanr jyPYUjy. C1.ÜO. Тел ев из и ja хэберлер хп д-мэтк. 02.50. «Ьегигет ва тон-гал». ИКИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 9.С0. СаЬер кимнастнчасы. 9.15. «Йшкузер адамын* вахты». 10.15. «У1тал]ан днли». 10.45. Рус мадэнийвти Ьаггында сеЬбат. 11.30. Нижни-Новгорэдда ичмн-чи фол.члор фестиеалы. 12.00. Сенадл*( филм. 12.30. Телевк-з и ¡а и нф о р маем] а ком мер с н}а программ. 13.00. «Достлары-мын казал чизкилари вар». 13.30. «Петербург мбкн чанлт-сы». 14.00. «Бнр е{ Нолланди»-¡ада». Фнлм-балат. 15.15. «Си- мвныэы хатмрла]ырыг». 16.10. «Телевизи^а мусиги абэнамвн-ти». 18.00. Мултиплкчаси;а филт ми. 18.15. «сЬе/ванлар- алвммн-де». 19.00. «Квндл ч суалм». 2С.00. «СабаЬ бу кун лазырла-начаг». 20.15. «Нудудлар». Бэ-с >;и-публн систи < гЬограм. 20.55. Реклам. 21.00. Хаберлвр 21.20. «Кечаниз хв]рв галсын, 5алалар1». 21.35. «Нарта». 22.30. «Мусмги чоллечс^асы». 22.55. «бешинчи тэхвр». 23.55. Реклам. 24.00. Хабер лар. 00.20. «Бешинчи твчар» (даваллы). 10 ДЕКАБР . Республике твлвви>и|есы 7.30. «СаЬар» (М). 10.05. «10С0 сани^а». Информаси]а бурахм-л-ышм. 10.15. Мултиплика^а фи л ми. 10.30. Телааизи]а ма'лума т буросу. 10.40. Бедии ф»лм: «Гадыньж ваЬши габанла шэ:<-ли». 18.00. Ечспрес-янфррма-с н]а.    18.05.    Мулт ит»лнкаси|а ф*ишлери. 18.40. Ари;|а ва ро-манслар. Оху;ур Дилера Баба-)ееа. 19.05. Санадли театавизи» филмм:    «Табриз сааты». 19.35. Речлам. 19.45. *Ла^ла], бешиоям, лв]ла^..л. 20.СО. «24 савт».* 20.35. Чалюр Шафига Б)-вазоаа. 20.55. Бедии телааизм-}а фмлм1и: «Кечмиш баЬар ми» мозалары» (Тур*и]а). 5-чи се-рн]а. 21.50. Ра:«лам. 22.00. Хабер л ар г^рограмы (М). 22.35. Оху^ур М. АЛягома]««. 2360. «1000 сани^а». Информвс»г;а бу-рахылышы. Маркам телевизи)а БИРИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ i 7.30. «Celiap.». 10.05. «бфир- |цэ мусигм». 10.35. «Ушат са-агы». 11.35. Бади-и твлавегз94|в ф>.лми: «Кадач, шэф1». 13.00. Телекизиja хабарлар хкдмати. 113.10. «©хлег алифбасы». 14.45. « Гелемимст». 15.30. «Тичарат сырасы». 15.45. Биржа jaHK.nwi-ларзг. 16.00. Тэлеаиви-je хабар-лер хидмати. 16.10. А1«ад»ми>!( IH. М. Амосовла каруш. 16130. Бэдми те левизна филми: «Дон Ккхот ва Санчоиуи bajar тар-5И*». И филм. 2-ч.и сери;а. 17.45. 1 Мулпиг1ли<каси<а филмй. 17.55. «Ушаг мусмги клубу». 18.40. « Ч в мтчкж л ар ла бмрлм-кдэ». 18.55. «Бмр каз * г«рпь»мы». 19.15. «вургумлуг аламмида». 19.30. Талеемзм|^ хабарлар хнд-матм. 19.45. «Ла)>41а—30». 20.15. «Москва — Ицдмвналолмс». Та-лечерггу. 20.35. Вадим тэлави-зм]л филми:    «Кадач, шеф1». 22.00. Хабарлар программ. 22.35. Н. А. Накрвсоауи анадан олмасынын 170 млли’и мукаси-батила вврилмш. 23.35. Пвша-<ар велосиледсуранлорхн алты кунлук бвуналхвлг |урушу. 00.35. Твяавмзм]а хаберлэр хид-мети. 00.50. «Ангажемент». ИКИНМИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 9.00. СаЬар кимиастимасы. 9.15. «Фрзнсыз дили». 1-чи тадрис млм. 9.45. «Фрамсыэ ди-пи». 2-чм тадрис или. 10.15. Мултмплм:<аси|а филмлари. 10.45. «Муаллиф прэграмы». 11.45. Санадлм филм. 12.00. «Дар» журналынын твгдимм». 13.00. «Гырмызы ва аг». 13.30. «Достларымьж казал чмзмкла-ри вар». 14.00. «.1внв да оперетте». 14.40. Санадли телевч-зн|а филми. 15.00. Мускгмли поатик композиси}а. 15.30. Ритму»« кимнастима. 18.00. Оху-1*ур Рафаал Ил]ассе. 18.20. «С'Э-;лЬатчнлар члубу». 19.20. «Ба-шари манифест». 20.00. Руси-’анын парламент хабар лари. 20.15. «Узаг Шарг». Телезиз*)а ичмалы. 20.55. Рашам. 2-1.00. Хабарлар. 21.20. «Кечэниз хгд-рэ галсын, балаларЬ. 21.35. Ху-суси :<сммерси }а хабар лари. 21.45. «Саз истщиршм». 21.55. 8]ланчали програм. 22.55. «Р-э-тушеуз». 23.55. Речлам. 24.00. Хабарлар. 00.20. «Соло». 01.05. ёг^га-нчали програм. 11 ДЕКАБР Республике твлеви*и|всы 7.30. «СаКар» (М). 10.05. «1000 санм^а». И нформаси^а бурахы-лышы. 10.15. Мултипликас^а фи ими. 10.30. т»лав«зи|а мэ'-лумат буросу. 10.40. Бедии тэ-лавизи]а филм»: «Квчммш ба-Кар мимозалар%1». 5-чи сери{а. 18.00.    Ечс пр ес-инфор маси>. 18.05. Мулпгмплм'кеси^а филмлари. 18 35. «Итмрдичлармммэ». 19.05. Санадли талеаиеи^а Ф ля-ми-: «Тебриз муз«)перм». 19.35, Реклам. 19.45. «ЛдМ, баши-)им ла}ла]...». 20.00. «24 саат». 20.30. «Салам олсун .1уимс 8м-ра-а». 21.00. Бадий телааиэм]а филми: «Каимиш баНар мимо-залар-ы» (Турчи]а). 6-чы сари]а. 21.50. Реклам. 22.00. Хабарлар г.рограмы (М). 22.35. Бадии филм: «Шерлок Нолмс XX аср-да». 00/9. «ЮС© сани^е». Ин-формаси)а бурахылышы. маркази талааизи)а БИРИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 7.30. «СаЬар». 10.05. «Ушат му су гм клубу». 10.50. «Немпи-енларла бирличда». 11.05. Са-надли тела визита филми: «Га-ра гугушу». 11.35. Бадии филм. 13.00. Телееизиуа хабэрл^э хкд-мати. 13.10. «На? Ьвреда? На вахт?». 14.20. «Да'еатолумма». Дешчанддан варилиш. 14.50. «Иггисади акентлик». 15.20. «Блокнот». 15.25. «Шарик» 16.00. Тале«аизи)а хабарлар хид-мати. 16.10* «Бу кун ва оаахт». 16.40. Бадии те левизна филми: «Дон Кихот ва Сенмонун Ьа^вт тврзи». I: филм. З-чу сари^а. 17.50. П. И. Ча]ковски — Слев-]ен мершы. 18.00. «Ушат сааты». 19.00. «Нагте^и-неээр».    19.30. Телевизир хабарлар хидмети. 19.45. «вургунлуг елемннда». 20.00. Футбол. УЕФА кубо:су уг-рундв. 1/8 финал. «Динамо» (Москва) — «Кент» (Белчича). 22.00. Хабарлар программ. 2235. Санадли телванзи^а фмл-мич 23.15.    «.1«лтв—91».    23.30. «Бутун улдуэлар». М. Хуси^ев. 00.50. Тела«изи}е хабарлар хид-матк. ДЕКАБР 17Д30. «Ратушсуз». ИКИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 9.С0. С«<Нар кимностикасы. 9.20. «Алман дили». 1-чи тадрис клич 9.50. «Алман дили». 2-чи тадрис или. 10.20. «Aynja базерына ачлр». 10.50. «Муаллиф программ». 11.45. Санад- ли филм. Т2ДД7. «Ратушсуз». 13.00.    «Достларымыи «азал чкзчилари вар». 13.30. Талэввг» эи]а журналы: «Капитал». 14.00. г Бирка ох^аг, дэстлар!». 15.55. «Саамадан динлвмв!». 18. СО. Санадли телввизи1а филми. 18.30. «Душа базары на ачар*. 19.00. Бадминтон узра ба^иал-хаяг турнир. 19.30. «Паралая-лар». 20.00. Футбол. Ааропв чемпконларынын кубоку уг-рунде.    «Спарта» (Чахо-Слове-Ю11а) — «Динамо» (Ки)ез). Фаем лад э: хабарлар. 21.50. «Ка-чаииэ ха]ра галсын, балалар!». 22.05.    Т злевизи]« тамашасы. 22.50.    Криминал канал. 23.35. Реклам. 24.00. Хабарлар. 00.20. РСФСР Али Советники сэс:и-¡асьгнда. 00.50. Естрада прогрв-мы 12 ДЕКАБР Республика твлввизи|асы 7.Э0. «СэЬар» (М). 10.05. «1000 сани;а». Информаси]а бурахылышы. 10.15. Мултмплм:саеи)а филми. 10.30. «ШаНмат клубу». 11.00. Те л авизное ма'лумат буросу. 11.10. Бадии тел99мзк)а филми: «Кэчммш блтво мимо-зал ары». 6-чы сари;а. 18.00. Експрес-информас^'а. 18.05. Myлтипличacиja филми. 18.25. «СаНрли саслар еачи}и». 18.55. Тзлев>.зи;а филми. 19.35. Реклам. 19.45. «Ла^ла] бэши*им, ла’ла]..^. 20.00. «24 саат». 20.35. «Телавиэи;енын гызыл фондун-дан». Чалыр Ьачы Маммадэв (тар). 21.00. «Е) Ватан гардаш-лаоы1». 21.50. Ре:шам. 22.00. Хабарлар программ (М). 22.35. «Ислам: тефеккур аа такамул». 23.05. «БмсмилпаН дашы». 23.50. «1000 сани]е». Информаси^а бурахылышы. Маркам галавизи|а 6ИРИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 7.30. «СаЬар». 10.00. Мулти-пликаси]« филми. 10.10. «Ушат сааты». 11.10. Консерт. 11.40. «Екранда мл:< дафа». Бадии филм:    «Команда—33».    13.00. Телевкзи]а хабарлар хидмати. 13.10. Дахилм Ишлар Назирли-]инин ма'луматы. 14.40. «Тала-микст». 15.25. «Игтисад* аканг-лик». 16.00. Телевизм1а хабарлар хидмати. 16.10. Санадли филм. 16.20. Бадии телеечэм-¡а филми: «Дон Кихот аа Сайгону н Ка]ат тарзи». I* филм. 4-чу серила. 17.25. Ушаглар учун филм. 18.30. «Фа]да». 19.15. Да-хили Ишлар Назирли’инкн ма'луматы, 19.30. Талевиэи;а ха-6 ер л ар хидмати. 19.45. «...16-дач аа даЬа бадук». 20.35. Бадии филм:    «Команда—33». 22.00. Хабарлар программ. 22.35. Остам чино чонсарт сту-дн'асьжда ]азычы Владимир Максимоела каруш. 23.50. Та-лавизи<)а хабарлар хидмати. 00.05. «Ифесмаиын хатирала-ри». 01.00. «Футбол ичмелы». 01.30. Теннис, «беуук шлам» кубоку угрунда. Алмани>адан варилиш. ИКИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАММ 9.00. СаЬар кнмнестикасы. 9.20. «Испан дили». 1-чи тадрис или. 9.50. «Испан дили». 2-чи тадрис или. 10.20. «Саглам-лыг».    Теле»нзи]е    журналы. 10.50. «Темес-форум». 11.20. «Икгилеб. Ьакимийат. Пул». 11.40. Санадли филм. 12.00. «Тамиэ    келмечаде    ее». 13.30. «Эваалдан сонадак..^». 14ДО. «Халг мусигиоина маЬаббет». 14.40. Санадли талевнэи/а филми. 15.10. Ритмик «имнастика. 15.40. Консарт. 18.00. «Саипам-лыг».    Талааиэи^а    журналы. 18.30. «Ерудитлар учун мешг». 19.00.    «Тамас-фор ум». 19.30. «КоммарсЦа тыртъмимры ал-тынде». 20.00. Рус»«)анын парламент хабарлари. 20.15. «Ьудуд-лар». Бадои-публисметик програм. 20.55. Реклам. 21.00. Хабарлар. 21.20. «Кааа-низ хе)ре галсын, балалар!». 21.35. «1ули>а Солитсааа: со-нунчу мусаЬиба». 22.30. РСФСР Апц Соаетинин сасо^асында. 22.55. «Баижнчи теиар». 23.55. Реклам. 24.00. Хабарлер 00.20. «бешинчм текар» 1J ДЕКАБР Республика талааюиЦсы 7.30. «Cahap» (М). 10Д5. «1000 сани ja». Информаси]а бурвхы- гышы. 10.15. Муяштитллсщл филмлари. 10.40. Талавизи]а ма'лумат буросу. 1060. «Caja» Нет». 18.00. Еиспрвс-информе-otja. 18.05. Мулткпликаси)а филмлари. 18.30. «Табиатм са-аанлар». 19.00. Хв)|вм Мирта-зада — Арфа учун сонете. 19.15. Санадли филм:    «J/сиф Меммадяли;«*». 19.35. Реклам. 19.45. «Tlejaej, бвшм>м, леЬ яа;...*. 2С.00. «24 евтт». 20.30. «Сары сим». Видеоканал. 22.00. Хабарлар поэгремы (М). 22.35. «ШвЬерчммзкн чинотааирла-рында». 22.40. «Сары сим». Видеоканал. СО. 10. «10С0 caHHja». Чиформаси|а бурахылышы. Марказк телевимЦ 6ИРННЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 7.30. «СаЬар». 10.05. Мулти-nim<acMja филми. 10.25. «Jaни адлар». Мусигм программ. 11.10. «...16-дак аа даЬа 6ajyti». 1165. «Точа иши». ТалаенэиЦ тамашасы. 13.00. Тал »визита ха-барлгр хидмати. 13.10. «Фу£ бол мчмалыи, 15.00. Биржа ja-милкклари. 15.30. «Блокнот». 15.35. Талабиржа. 16.00. Тэлв-BH34ja хабарлар хидмети. 16.10. Мускгили компотнеи)#. 16.40. Бадии талваизиг'а филми: «Дон Кихот аа Свнчоиун bajar тврзи». I филм. 5-чи cepnje. 17.45. Санадли тэ леем зм ja фгклми. 18.30. «Антреприза» студк)всы тагдим аднр». 18.45. «Чнсвн ва геиун». 19.30. Телевизи)в хабарлар хидмати. 19.45. «Вуртунлуг аламиида». 20.00. Консарт. 21.00. «ВИД» таг дим едир». 22.00. Хабарлар программ. 22.35. «ВИД» твгдим а дир». Фв-силада:    твлааизвт^а хабарлар * хидмати. 02.10.^Теннис. «BajyK шлам» кубоку утру нда. ИКИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 9Л0. СаЬар «евмиестигеасы. 9.15. «Ишкуэар адамын вахты«. 10.15. «Иитаглис дили». 1-чи тадрис или. 10/45. «Инвипж ди-лм«. 2-чи тадрис или. 11.15. «Адам Смигни пул дун|всы». 12.00.    «К-2» таг дим адир». 12.55. Криминал канал. 1360. Ш имел и Осетией ыи канч рас-семлеры. 14.05. «ААоскаанын мадаим jepnepn». 14.50. Консарт. 15.35. А. С. Пушкин — «Полтава». 18.00. Мултиплика-сиja филми. 18.20. «Jonajpw-чында». 18.50. «Адам Смитки пул дутдесы». 19.30. «Иижузар гадын». 20.00. «Зиаманко» Ьаг-гында хетнрелер. 2С.ЗО. «Маним учун шарафдир». 20.55. Ра «лам. 21.00. ¡ Хабарлар. 21.20. «Качание xajpa галсьж, бала» л api». 21.35. Алтысар^алы са-надли телввизиуа филми: «Икинчи РУ< инги-лабы». 6-чы capMja. 22.30. Муаллиф маЬны-лары качаем. I варилиш. 23.25. РСФСР Алм Советники сесси-)асыида. 23.55. Речлам. 24.0а Хабарлар. 00.20. «Чаз-та)м*. 14 ДЕКАБР Республике таееек»к)есы • 9Д0. «1000 саии}а». Информв-cMja бурахылышы. 9.10. СаЬар кммиесткмесы. 9.25. Мултиили касЦе филмлари. 10.00. Н. Ха три — «Кача да»улан гапы-лар». М. Этзбще* адыиа Азарба)чли Двелнт Акддаваж Драм Таатрвкмын тамашасы. Феснледе:    реклам. 17.00. Eiec- прас-инф эрмасЦд 17.05. Мул» типлихаси;а филми. 17.15. «Мвжтабпимин китабхаиасы». 17.45. «Истаклар, б »стал ар». 18.20. «Театр афишасы». 1860. •Омруи сон баЬеры» (Рашид БаЬбудоа). 19.45. «Лв^еЬ ^ ширм, лв5лв»...». 20.00. «24 caer». 20.30. Видеоканал. 22.СС. Хабарлар програмы (М). 2265. «ШаЬарммизии екиотаатрла» рында». 22 40. Видеоканал. 00.10. «1000 сани)а». Имформа-си;а бурахылышы. Маркаам талаамхнЦ БИРИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАММ 7.30. СаЬар мимиастиеасы. 8.00. Муятиплииаси^а филмлари. 8.30. «Ишкухар ддамын са-Ьари». 9.30. ТалааизЦа хабарлар хидмати. 9.45. «вмаидаш-лааг«. Видеоканал. 11 ДО. ©joan-«wim «СеЬар* протрем»!. 11.30. Рассам М. К. Танишааа Ьаггында. 12.15. Коисарт. 13,15. «Ьа-гигатлар. муаммалар».    14.СО. «Мусигм кашку». 14.30. Еко-ложи хроника. 14.45. «Рахжссор М. Калмкин филмлари». 15.55. «Jap бизим умуми ааимиэдмр». Фотомусабигв. 16.00. Талаан ти-la хабарлар хидмати.    16.10. «СаНибмар». Ишкуэар адамла» рыи телаеизи)» клубу.    17.10. «Нама'лум учан oójaKr: чагы-рылмамыш гоиаг». 17.40. Мул-тмлпмкеом{а филми. 1805. Ба дни филм. 19.30. Мултнпли каем ja филми. 19.40. Теннис. «BajyK шлам* кубоку угрунда. 20.20. Санадли филм.    22.00. Хабарлар програмы. 22.35. «Не? Парада? На вахт?*. 23.45. «Театр-rfTnBi».». 01.15. Талавк-зиja хабарлар хидмати. 01.30. Танине. «6#jyK шлам» кубоку угруида. )арымфинал. ИКИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 9.00. СаЬар миммастикасы. 9.15. «Р]аэанмн гадим инчаса-нати». 10.10. «Баскетбол немалы». 10.40. «вэуму долей а» »р: шаЬар варианты». 11.15. «1ани Пигмалион». 12.00. «Устекал ом бмр*. 1 Ьмсса. 1120. «Устакал сн бир». II Ьксса. 14.0р. «Намы учуй падагоккка». 15.00. А. Глади лин ва Н. Иванова «Правда д айкаем ва 1амск терласы» програмынде. 15.45. «Кандяи су алы». 16.00. «вз билдн>м кими». 16.15. Санадли филм. 16.30. «М—траст». 17.00. «Таллии нелмечеде аа». 18.30. «Си-|аси ша'ба». 19.10. «Булга.тоаун атрафында». III варилиш. 19.55. Русм>нын парламент хабарла-рм. 20.10. Познер аа Дoнaxjy. 21.00. Хаберлар. 21.20. «Кача-нкз ха)ра галсын, балалар!». в 21.35. Консарт. 22.30. «КаЬна I ма|ден». 23.00. Муаллиф маЬ-иылары качаси. II варилиш. I 23.55/ Реклам. 24.00. Хабарлар. | 00.20, «К-2» таг дим едир». 01.05. «Росмузнмпорт». 15 ДЕКАБР Республика т*лвеи»и)асы 9.00. «1000 сени)а». Ииформа-си)а бурахылышы. 9.10. Мултн-плимаси]а филмлари 9.40. Н. Б. Веэирое — «Дал аду»». 10.20. Канч муганимларвт «онсарти. 10.50. Бадни филм: *Пе1ыэ )у-рушлари». 12,20. 1еии гтамаша-лар: «Ьаре к адир бу ДуИ1*^*» 13.20. «Сары сим». Видеоканал. 16.20. Мултнпликесмр филмлари. 16.45. «Мусбат-маифи». 17.25. Идман програмы: «Ринг атрафында». 1765. Санадлк филм:    «Саттар БеКлуяэвде». 19.05. «Нагмоли ахшамлвр». 19.35. Реклвм. 19.45. Ьая^щлар учуй: «Панчарама а) гонуб». 20.00. Информасм)а студеИсы таг дим адир: «7 «ум». 21.00. «ДуЦа упдузлвры». Естрада програмы. 22.00. Хабарлар ■ програмы (М). 22.35. «215—*ЮЫ | студи)асы таг дим адир». 23.35 Телаамоне. Маркаам тапевмамИ БИРИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ Свзсуэ... Рассам Л. Асадов. ЬАВА 7—в ДЕКАВР Ьам )агмурсуз квчечек А)ык 9-дв герб ра1онл8рыи> да )агыш )агачаг. Гарб кулэ-]и эсэмэк. Аран ра)онларын-да температур кемэ 5 дэрэмэ-)ахын. кундуз 10—15 да-рэча олачаг. Даглыг ра)он-ларда кеча 5 дэрэча шахта кезланиляр. Бакыда вэ Абшерон }арым-адасында Ьава )агмурсуз ке-чэчэк. Температур кече в. кундуз 12—14 дэрс чмг. дэрэчэ ола- 9.00, Ьемы учун ивмен. 9.30. Талаеиаиja хабарлар мадмети. 9.45. нИдмвн лотосу*нуи тира-жы. ЮЛО. «СаЬар тааден». 1045. «Ватанми хидматинда». 11.25. «СвЬер улдуау». 12.15. «СаЦЬатчилер клубу*. 13.15. J «Ним*. Кандеилар учун про- | трем. 13.55. «Амин башла^ут аа...». 14.40. «Пн» ишарасн ап-тында». 16.00. Тояааиэи|а хабарлар хидмати. 14.10. «Ачыг ефирде диалога. 14,50. «Jaни песня сачмр». 18.05. Консарт. 1А30. «Бир дуи|аиын чох са-ои». I860. «Ба)нал»апг панорам». 19.10. «Уолт Дисна) таг-дим адир». 2CL00. «Базар куиу-иуи кииосалону». 204$. «Ор-иастровн машги». 22.00. Хабарлар програмы. 22.35. «Хошбехт Кадиса». Аила талаанкторнна-сы. 23.35. Танине. «Ба)ук шлам» кубоку утру нда. Финал. 00.35. ТалааизЦа хабарлар хидмати. 0060. «Мусиги. прогнозу*. 01.15. «Фанинс». ИКИНЧИ УМУМИТТИФАГ ПРОГРАМЫ 9.05. СаЬар иимиастикасы. 9.15. Таламерафои. 2065. Реклам. 21 ДО. Хебарлер. 2160. «Качаниз xajpa галсын бала-nepl». 21.35. АлпысарвЦалы са-надли талааидеа ф*«лми; «Ижапы рус ингишебы*. 6-чы серЦа. I АЛЛАЬ РЭЬМЭТ ЕЛ9СИН Бинэгэди paJOH мэркази аптекинин коллекткви Назем Аббасова, га)ына-насы Тара хакым Имамехк1еаажыя вэфаты мунасибэтила дэ-рян Ьузнле башеаглыгы ■ерир. Фе]эи. РаЬим, Рамяз ва Фанг Фэрачулла)ев-лэр аилэлери иле бирляк-да Назям Аббасом, эзяэя Тара каяымыя вэфаты мунасибэтила ка-дэрлэнднклэрини билдн->рир вэ дэрин Ьузнлэ башеаглыгы вернрлэр. 112 немрэли ТПМ-ннн эмэкдашлары — Н. Нев-ресли. К. Нэзэров, А. Хэлилов. М. Ьэшимов, Т. Мэммэдов. С. Исма-1ылов. Д. Дадапюв Ленки paJoHy арзаг малла-ры тичарэтииин баш му-* дири Рафаел МаЬмуд ог-лу МаЬмудаада)#, эзизи Хатуя жаяымыя вэфатындан кадарландяк-лариии билднрир вэ дэрия Ьузнлэ башеаглыгы ве-рирлар. Э. Элимэрданов. В. Аббасов. Ш. Элимэрданов Заряяшая, Елбруе ва Эдярза ЬМсалард • азизлэря Кааымыя вахтсыз вэфатындан ка-дарлэядикларнни бил-днрир ва дарин Ьузяла башеаглыгы верярлэр. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ ТЭ'СИСЧИЛвР: Еяцмим o6ii(*i.iMiNio помпичаская runa | Ияикфш умммк ХИН, ВАШ ШВМВИ. | АхрбМяжиисой РмпуВммм. КИРОВ ПРОСЛИПИ. 1В. А39РБАЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРВЭИДЕНТИ АПАРАТЫ I    I    Мв'ЛУМАТ Y4YH ШИФОНЛАР: И4АИ, I Чшошшишднг 33.00. ■9 .ХАЛГ ГвЭЕШ.НИН ЖУПШМСТ КОЯНСКТИВМ |    |    ■—*« Ницше 66814 4 1 33456789 10 II 12 13 14 Бакы, «Азэрба)чая* нэшряЦатыяын мэтбааен. Баку, I—вграфвя щателктм «АаарбаЯдшав» ;