Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 07, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 7, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ “♦* 7 ДЕКАБР «***-"*' ил- и* 141 Парламент    та МШ9Т9 умуми T8lUYK8 оланда Cano - Ьэсэн бэ] A ralee:    дир). ЗаЬири бахышда бэ'зи инанырам кн Азэрба]чан хал- Папламанын тэнтэнэли ичла- тэфригалэр иеруиан ними гынын та гиб етди)и амалын сы ачылыр мвИтарэм эфан- ида Лакия у£ум миллата мудафивсияда сечди]и парла- дилэр! Парламанымызын куша- умуми бир тэЬлукэ оланда май бир ан о мэгсэдин тэ iiannauauuuMiuu «vina бутун парламан бир фэрд, гибиндэн кери галмаз. Мэн Парламанымызын куша i i £ б тэфригэнн Д9 эминэм, меИтэрэм мэчли- дынын бу кун сан^и-деври)-    ^^5ыб вар гуввалэ5и яла    “н-мэб’усан узвлэри бу    Ja- ]асидир. Ола билмазди ш,    истиглал <0Луяда чалышыб    хын заманда топланмасы    тэ - миллэтимизин cHjacH тари*    М0ТЛ9бэ дэ чатыблар. Мэн    Jhh олан мэчлиси-муэссиса- Лчпяхы?Лх«8усиМол1оа? “н“    эминэм ни, нкинчи caHaJa га-    на гэдэр вар гуввалэри    ила бурахыб хусуси олараг ни    басан паоламанын мил- эввзлкиндэн даИа артыг, да- шан eTMaJaK Одур кн. бу тан-    „эсэл^рэ бир казла ha исти бир галбиФэгиги тэнэли ичласа гэрар в0рил* бахмасы даЬа да артачаг- илэ ишлэjиб мугэддэс вэзи-ДИ. Хатириниздэдир, кечэн    uu||nu anwnanuu hv- (ЬЭЛЭОИНИ миллэтин Ьэгиги кезлэримиз каша галыб... «АН-2» НШЭ T93AJA УГРАШБ? ди.    латириниздедир.    ке^п    МИЛли арзуларын    hy-    фэлэрини миллэтин Ьэгиги n¡n9    2ул% дХ да артыг    ca’J    2ума]эндалэринэ тарк едэр- едэчэк; Бир ман    нумадаидалари    ««»■    ^ЬШк"Ляппаи'Т2-си’’    кво-    рэфиндэн мэчлиси-мэо уса- «^^Хлата дучар^олмушлар;    «УР'СДне^иД^ир 92 тамам    нын сане)и-двври]]эси муна- чур мушкулатлар илэ пар- eiaù0KnHD "** ~    *"    '    лэр    вэ бунунла ез вэзифэлэ- ламан топланды. Бу бир ил    •    эозиндэ парла- Р»ни битирмиш оларлар. эрзиндэ халгымызын парла- Бир илин эрзиндэ парла и»    би    ha халг та. май нг*мя1янпялапи энваи- манын 1U4 ичласы олмуш   L мэчлиси-мэб’уса- тирмишдир Эфэндилэр! Бу мушкула-ты бирэр-бирэр те’дада (сада ламага) мэн лузум керму-рэм. Лалныз ону демэк истэ оичи си1кэтдэ даим м„ллэт-    девлэтимизин вэ миллэтими-    лэтинин сэадэтини ДэркаЬи зин эсасларыны мв1шэмлэн-    Алидэн тэмэнна едирэм. - vafnuSr nvmnvfv мэсэлэлэ-    ДирмэЗэ сэ’З етмишдир he-    Cejjiw ЗиЗауддин тэ&тэбаи ман нумаЗэндэлэри энва» мушнулата дучар олмушлар ды. Бунунла бэрабэр бу муш-    сибэтилэ сизлэри    тэбрик еди- кулатын еЪдэсиндэн парла-    ичлас    ал муш дур. Ьесаб ет    оэм (Алгыш) чянычыз та!игинчэ вэ лазы-    сэниз    3 кундэн бир ичлас    Рэм. 1ллгыш;. мынча кэлмиш вэ бир ан ола- олур. Бу фэaлиJJэт индМэ гэ- Букунку ejA (баЗрам) му-паг канлисини итирмэ]иб, eh- дэр парламаи вэ CHjacn тэч- насибэтилэ бир нечэ тэбрик ласинэ кетурдуЗу мугэддэс рубэлэрэ атылмамыш бир телеграфлары алмышам, он-вэзифэни ла/иганча ]еринв je- шили учун, аз бир фaaлиJ- лары е'лан етмэ* взумэ ф j    jaT де^лдир. Бу ичласлар- борч билирэм. (Oxyjyp). дан икиси тарихи, икиси тэн- Иранлылар тэрэфиндэн тэнэли, бири февгэл’адэ ол-    «АзэрбаЗчан мэчлиси-мэб’уса мушдур. Бу бир илин зэр-    нынын C9HejH-AOBpHjj9CH му финдэ 104 ичласда парлама-    насибэти илэ Иран hej’9TH Чиглям км пяпляман на гэлэр нымыза 205 ганун дахил ол- 03имиИэси тэбрикати-сэми мушку пата дучар олубса да «УшДУР- Парламанымыз бу манэсини тэгдим илэ кэсби jèUa Ьвкумэт васитэсилэ ха- ™ин эрзиндэ ваз и-ганун илэ фэхр е]лэр. Азэрба)чан мил ричи сиЗасэтдэ даим миллэт пэрвэранэ Ьэрэкэт етмиш вг пинРлэЭehдэсиндэУн кэлмиш- «умэтдэн варид, олан 205 га- (ал'гыш)’. "(Русча) «Азэрба1 Sün ьямишэ парламан ha- нунун 113-у гэбул едилмиш, чан мэчлиси-мэб’усанынын 2нмиПатин халгда олмасыны 40'ы комис]онларда музаки- сэнеЗи-девриЛэси мунасибэти папк етлшш вэ н^зэрдэн бу- Р9Д9. 17-си невбэдэ музаки- илэ уМум иранлылар нами-пахмамышлыр Ичиндэн сеч- PW. 16'сы Р®ДД едилмиш- нэ сэмими тэбрикатымы тэг-Suîu haivMaTian лэ о Jon- Д«р. Парламан ез тэрэфин- дим вэ гардаш бир мэмлэкэ-ля кш ш бУ био илин дэ£ 18 лaJиheJи-гaнyниЗJэ ?ин мустэнгил Вэ мэс'уд Ja-Sn?HHna башга миллэттэрлэ тэгдим етмиш, 15-и гэбул шамаСыны Ьэмишэ арзу ет-сулЬпэовэоанэ си!асэт Jy- едилмиш, бири Ъэлэ музаки- мэклэ муфтэхирэм (фэхр еди-SSSh л и н эрзинд о рэдэ, 2-си рэдд едилмишдир. рэм). _ Иран консулу Мэ-Аяпопа1а гаошы си1аеэтимиз ИндиЗэ гэдэр парламана кэ- {¡ЭММэд Сэид Элвузэрин» i    кечмиш вэ лэн ганунларын 82-си малиЗ- (алГыш). (Русча) «Парламан мпррр^имн! лэ меЬкэмлэн- Je нэзарэтиндэн, эдлиЗЗэдэн, кушадынын эзиз вэ мубарэк мн^ппиСон кунлэрдэ КО- 31-и дахилиззэдэн, 24-у cah- сэнеЗ^-девриЗЗэси мунасибэ-ппн уябяг)тэолэ бизимР вэзиТ- Ьэти-умумиЗЗэдэн, 6-сы хари- ти и;лэ АзэрбаЗчанын «Кур-ьти    SÄ    чиЗЗэдэн, 8-и почта-телеграф-    чустаНда булунан мумэсси- 1а кеклэшио вэ АзэрбаЗчаи Дан; тэриг вэ муабирдэн - л‘Нин , идарэ мэ’мурлары 2* нафиэдэн - 8. hop6HJj9 М9МЛЭКЭт мэб'усанларыны ким РДИ1ИО (меЬкэмлэнир). нэзарэтиндэн — 9, девлэт хулуси-гэлби илэ (саф гэлб-Hivfih! inv fia’w сэбэблэр- муфэттишли и — 1, зираэт j хэбрик едир, бу али тэш-™ лол!?ы кечэн ил Азэр- вэ эмлак -11, мэсаи нэза-    вэ    ону„ тэрэфин- логоу вэ har- рэтиндэн — 11, мэариф нэза- Д0Н ИНТИХаб олунмуш (се-in сечки Золу илэ парламан рэтиндэн - 19. Бунлар бир ЧИЛмиш) Ьекумэтин бирлик-тттомяГя няил олмамышды ИЛИИ эрзиндэ парламан тэрэ- дэ уСанмагсызын мутэмади-лакин ]3енэ ^э топла“: финдэн гэбул едилмиш га-    УчаЛышмалары саЗэсиндэ лью    вэ онлар    да халг му-    нунлардыр.    кэнди ч^маэтлэрини бир сэс мэссилидир    (нумаЗэндэси- Мэн бутун вичданымла    тэрэфиндэн истиглалиЗЗэтэ Зетишдирдиклэрини 6eJyK бир шадлыгла сан етмэкло худаЗи-тэаланын мэрЬэмэти-нин бу ганун нэшредичн му-эссисэнин узэриндэ булун-масыны арзу едэр вэ бу му-эссисэнкн мэмлэкэтэ гар-шы олан мэЬэббэти саЗэсиндэ Азэрба]чан ба)рагынын али бир дэрэчэ тутачагына умидвар олуруг». — Азэр-6aj4aH сиЗаси нумаЗэндэси намине Вэкилов (алгыш). «Мустэгил АзэрбаЗчан 4YMhypHjj9THHHH мэчлиси-мэб’усан he3’9TH-paJac9THH9. Девлэтли эфэндилэр! Бу кун АзэрбаЗчан тарихи-сиЗа-сиЗЗэсиндэ вэ ичтимаиЗЗэсин-дэ мустэсна бир куидур. Ьэ-мин бу кунун мислиндэ биз азэрбаЗчанлылар муттэИи-дэн вэ мутэрэгги бир миллэ-тэ Зарашан пэрэкаты, тэ’гиб етдиЗимиз мэгсэд-амалы му-вэффэгиЗЗотли олмагла парламентаризм усулу илэ тэш-кил етдиЗимиз севкили чум-hypH3j9THMH3HH чаван парла-манына бир сэнэлик Jobmh-мэс’удуну тэбрик едэрэк му-дам шан вэ шэрэфлэ давам вэ бэгасыны арузу едирик». — Лэнкэран мусават нума-Зэндэлэри Лусиф бэЗ ЬусеЗн-бэЗзадэ. Hchar МеЬсунзадэ» Мартунн раЗонунув Га-ракэнд кэндя Захыялыгын-да вурулкуш вертолЗотун курултусу ела экс-сэда вердн кв, бу фачиэЗэ гэдэр баш вермнш нрнлн хырдалы бутун Ьаднсэлэ-рн унутдуг. Ьалбуки hdMHH партла-Зышдан иЗирмичэ кун эввел башга бир партлаЗыш баш вермишди. Даглыг Гарабаг-да, Ханабад кэнди Захынлы-гында АН-2 тэЗЗарэси «гэза-ja» уграмышды. Рэсми хэ-бэрдэ деЗилирди:    «...Илкин мэ’лумата керэ, тэЗЗарэ сых думанлы Ьавада rajaja тохун-мушдур...» 20 кундэн сонра Гаракэнд гэзасы Ьаггында да ejHH вер-сиЗа ортаЗа чыхачагды... Елэ ертэси кун «Халг гэ-зети»нин хусуси информаси-Засында бу версиЗа шубЬэ алтына алынды: «...Ичэрисин-дэ 7 азэрбаЗчанлынын олду-гу тэЗЗарэнин 360 метрдэн Иундур олмаЗан дага тохун-масыны думанла изаЬ етмэк езу думанлыдыр...» Тээссуф ки, бу мэсэлэнин тэ!1гигаты илэ баглы опера-тив мэ’лумат алмагдан сон-ралар MBhpyM олдуг. Идарэ рэЬбэрлэри журналистлэр-дэн гачмаг ними зэрэрли мэ- 'Ж -, ■ ■£    <. i АЭАД СбДыго» Кемлет Рачабоа Чэнаб эфэндилэр! Ичлас-. рэзэ тутулублар. дан сонра букунку тэнтэнэ- Элгэрэз, «АН-2» гурбан ли вэ мубарэк кунумуздэн лары — 7 азэрбаЗчанлы Лев башга хеЗли эЬэми]Зэтли бир лаХда, Агдамда, Зэнкиланда муэссисэ кушад етмэк истэ- вэ Бакыда сакитчэ торпага Зирик, о да АзэрбаЗчан мил- тапшырылдылар. Нэ тэмтэ-ли музеЗидир. МеЬтэрэм узв» раглы дафН, нэ башсаглыг-лэрин вэ h9M4HHHH бурада лары#>. олан азэрбаЗчанлыларын opa- «À3AJI» АзэрбаЗчан Ьава Ja тэшриф кэтирмэлэрини ^ллары Консернинин мутэ-рича едирэм. (Русча). Бунун- хэссислэриндэн ибарэт кола ичласы баглаЗырам. Узр МИссиЗанын чыхардыгы гэ-истэЗирэм, эфв единиз.    рарда белэ Зазылыб: Чох узвлэр мэнэ С01лэ1^*    _ Февгэл’адэ Ьадисэнин лэр вэ мэн дэ тэклифi еди- мумкун сэбэби Ьава кэмиси ром, Ьекумэтэ бир тэк,лиф нин одлу силаЬла вурулуб олунсун. Бир узв Умуми^л мэЬв едилмэсидИр. ЗиЬэ тэртиб вериб парлама    Ики нэфэр азэрбаЗчанлы на дахил етсин (алгыш). шаЬид атэш сэслэри ешидиб. Бунунла да ичласы г С0Нра исэ од тутмуш TaJJa- ^Тэл1азмасы Стенографии Рэни K0PY6- MyaJJaH олунуб ^‘Чапбя1чан Fee- ки, куллэ сол га наддан кечэ-he«auJnrM оимп А Ф рэк Заначаг бакыны дешиб 895 си)а“ы 1 иш' 177, ] МРМВД& cah. 90—92). MeihyH Баширов ЭЬмадвга Ьахшы)вв Чапа Ъвзырлады: Сэфэр ИБРАЬИМЛИ. пэнин ЬундурлуЗу вур-тут 220 метр имиш. Левлах аеропортунун рэ- Кмкмэт Мурадов Фуад Эсэдову чохдан таныЗырам. Али тэЬсилли Зол муЬэндисидир. Азэр)оллаЗнЬэ Институтунда, ‘республика автомобил 3°л' лары назирлиЗиндэ, Кэнчэ вэ Бакы Зол тн-тикинти трест лэриндэ муЬэндис, 6eJyK му-Ьэндис, баш муЬэндис, рэнс, дирек-* top, рэнс муавннн, назир муави-ни олуб. ^Ьааырда АэдрэграрЗрдла-ЗиЬэ-тнкннти бирлиЗинин рэисиднр, hapa- JypHC Мисиров влах aeuuiiuuivnvn uo саботажынын гаршысыны ал- илэ cehóüT едирик. Кез Заш-нги Ни1аз Ч\’ма!ев гэза Зери- маг учун Tajjapa лиманын- ларыны caxnaja бил мир. Ог-нэ нечэ кмиб чыхмаларын- дакы'муЬондис-технини гур- лумун 23 Jauiama 10 кун гал- .PJSŒS^ 1ГьРЭвалТолГнуКбмуш.Я"на д“"^ ^ринда^аГ 155ю ...1УР’Л«Д| Ia, КЭсТраМисТх0ч^ыдаШн ^ы^р^Тар^Га^    ыП^ева^ши- Кэдэрдэн бели букулмуш Алмаз ханым of лу Ьагда ан-чаг буи лары деЗэ билди: Ьамлет Зедди aj иди ки, Хо-чалы аеропортунда ишлэЗир-ди. Ьэфтэдэ бир дэфэ узу-ну керурдук. Ьэрдон атыш-мадан данышарды, горхдугу-му керэндэ кулэрди, «Ьамы-сы дузэлэчэк, ана, нараЬат олма», — деЗэрди... Фикир-лэширдим ки, ьакыЗа. Га)ы-бовун Занына иедэрэм. roj Салатынын гатилини тапды-гы кими алты Зашлы ХэЗалэ-ни атасыз гоЗан чанини дэ тапсым. Бшидэндэ ки. онлар да Ьэлак олублар элим hap Зердэн узулду... heJ’aTHH командира Эсэд Эсэдов 13 ил Левлах аеро-лортунда ишлэЗиб. Зэнкиланда 4 керпэ баласы (6ejyjy-нун 13 Зашы вар) ата нэфэ-синэ Ьэсрэт галыб... ЧеЗЬун Бэширов исти ЗУРД* Зувасыны 1988-чи илдэ тэрк едиб Агдама пэнаЬ кэтирмиш-ди. 23 Злшлы кэнчин чэтнн-ликлэрлэ долу ЬэЗаты белэчэ «юна jeTAH... ЭЬмэдага БахшыЗев раби-тэ муЬэндиси иди. Алты Зашлы Нурланы. 9 Зашлы Ну-ранэсини кичик бир тахта ев-дэ нэ кунлэ боЗудурду! Тэзэ ев тикдирирди. эарымчыг галыб... Лурис Мисиров електрик муЬэндиси иди. Дерд ушагы (6eJyjYHyH 17 Зашы вар) hop гапы деЗулэндэ дикси-нир. Ме’чузэЗэ инанырлар... Вэ HdhajaT. Ьэлак оланла-рын эн кэнчи — 1969-чу ил тэвэллудлу Ьнкмэт Мурадов — Саратов учуш мэктэбини битирмишди. Кэлэн aj 23 J&* шы тамам олачагды. Эринии вэфатындан сонра омуну тэк-башына беЗудэн Мина ханы-мын эли гоЗнунда галыб. Та-рих муэллимидир. Ушаглара дунЗаныи кэрдишиндэн. му-ha рибэ лэр дэн аз данышма-Зыб. Белэ муЬарибэдэн о да баш ачмыр. Истэклиси вар-ды Ьикмэтин. ДеЗирмиш ки, алты илдир кезлэрим кеЗдэ иди. Ьэр TaJJapa сэси еши-дэндэ инди дэ башымы гал-дырыб opa бахырам... ...Бахын... КеЗлэрдэ шэЬид оланларын JepH ордадыр, танрыяын Занында. О да J&x* шылары сечир... Сабир ИСМАЛЫЛОВ, Зулфугар РУФ’ЭТ01’Л>, «Халг гэзетивяки мухбир-лэри. сэрруфат- иттифагын идарэ nej эти    ^¿r„CTH-    шэ тутулублар. Онлар эмр- Ja сыгмыр, озунэ Jep тап- С03АРДЫ:    «АИ-J кестэрнб.    сечилиб.    Bypaja 29 нэфэ-1    ДваР>ЧЭмиси    лэ. хусуси кэстэришлэ    бу    мыр. Ьадисэдэн сонра квзу-    Ьидлэрннин    бу    базар Тэсадуфи де]ил ки, башчылыг етдиЗи бир-    дахилдир.    Онлар гур>лтаЗ-1    *    пэгигэ    уча    билмиш T9j-    ишэ кендэрилмэЗиблэр.    вз    муз телевизорда, гэзетлэрдэ    гырхыдыр. ^АЗАЛв адрМ». ¿лк ичарэ тэшкилатла-    ларарасы    Двврдэ иттифагьш    c““„„Tai    галблэриннн сэсинэ eie    ве-    галды. радиону динламакдан    - -----------— цаи бнрнднр, коллектив мулкиЗЗэт фор-    ©з\нун '^nZrZÎакТа    ^РЬаИг?ынед;аЭдан^шРдНыШИС^    ¿блар. Ватаяин_ агыр    ку-    Зорулдуг. Елэ бил бизим ба- С63АРДЫ:    «АН-2»    шэ- куну коисер- нн, Девлах PajoH Икра Ьаки-миЗЗэтн матэмлэ элагэдар он- да, Ьаисы вэзифэдэ    чалышмасындан асы лы олма]араг взуну    сэриштэли тэсэрруфат-    иттифагын    идарэ чы вэ ишбнлэн саЬнбкар кими кестэрнб. кендэрилмэЗиблэр л ___   ая.ти>т«А«т>А    папяпягы    iiöHUüd    шшфаюш i    г»—    —    -    «г    -     :     к. ЛИК £^5™ ЗкРкГ'м^«садУр"“"”сСРИ «шина рэЬбэрлик едэчэк вэI ри «в^ында данышды ^ ^дГгандТн‘гад!^дан"WhA- лаларымыз ' jox имиш. На ларыв ввлалэрянэ ]ардыи WÄÄÄ ¡SSмв]иблэр. Ьэтта алуыдэн .бе-    Д — “    •»"    кестврэчаклэр Ичра ишлэ-1 аеропортунда ермэниларин рини иттифагын нэздиндэ жасында брокер Зери вар. — Лэ’ни влкэ базаоында    Jhmh3 иншаатчыларын соси-    Ьаггында Ганунун гэбул    ^...... ......ж на сатьпыо нэ алыныр не- ал муЬафизэсинэ дэ квмэк едилмэси Зубадылыр. Бу, ^раДылмыш ичрачы му- чаЬ сатма?' нечэГ алмаг    едир.    ичарэнин кениш ^ылмаеы- ...... —= мумкундур.' Бутун бунлары    ■— Ичарвдарлар вэ саЬвб-    нын гаршысыны алыр, онун Азадын атасы Эли даЗы дэ онларын ха'тирэсини Зад исэ овлара рэЬмэт охумаг едэк.    галыр. биз билирик, ‘-"де/ирГ- карлар иттифагынын презн- тэт^гини лэнкидир. Индики заманда алыш-вериши    денти шн . республккада    маяно? еЗрэнмэдэн. бартер севдэ-    »*ар» белмэснянн вэзиЗЗэ-    мэгсэд    нэдир? лэшмэлэринэ ЗиЗэлэнмэдэн    ти барэдэ нэ деЗэ билэрсн- дириЗЗэт .1еринэ Зетирэчэк. — Иттнфага гэбул raj- Заратмагдан дасы... — Ичарэдарлыг вэ са-^    ,    Ьибкарлыг фэалиЗЗэти илэ — Республикамызын ича-    машГуЛ олан    Ьэр    кэс    ajpbi- рэ коллективлэри. cahH6-    ^ вэ коллективлэ бир- бэлкэ бунлары Jaxmbi бил-    _    ьазырда    АзэрбаЗчан-    кар муэссисэлэри. ичарэдар-    лик бизим    ИХТИфаГын    уз- диЗи учундур ки, Ф. Эсэдову да 700-дэн чох муэссисэ вэ лары вэ фермерлэри гар-    ола билэр Бундан етру АзэрбаЗчан рвпаивяяппи       .г____.... .л. rm imvnu пппппрм nv- 1    Г    ______________ вэ саЬнбкарлары “ *    —     ^    #4U|/(*    ***\/ь/*»ва «    —    -     -«    —    Г#    Л. W Л. нын нлк президенти сечнб-    миндэн    ЧОх    колхозда,    сов-    олунмасына кемэк кестэрэ лэр. Онунла керушмэкдэн Ьеч нэ елэмэк олмаз. низ? МИ-8 енррини ачанагмы? КУЛЛЭ «ДЭЛИКЛЭРИ» БАРЭДЭ ДАНЫШМАГА ТЭЛЭСМЭЛЭК Мэним чох Ьормэт етди- деЗирэм: «Дэликлэр тэзэ дэ »   Т-w да Í ии-Дс»11 iUA mvev-vneo ОС7    -- T~i г г    »    g V OJId UH.'ldU. ШПДОП    1    ---Г' ----r-    - - * м    _    т „    Л TIO Г» ичарэдарлары „шкилат ичарэ мунаеибэт- шысында чохлу проблем ду- Цизавээмколлективи Ьим журналист Александр ола бнлэр*. Ьэлэтик Оунлар ЛЭР" шэраитинда ишл^ир. рур,..Биз_ онларын^ ^алл ¿Расыньш гэ    Л „да- Гурнов декабр^н 4-да^Бе. ^алныз^ в^^з^мулаЬя- мак лазьгадыр! Дахил ол- верилиш^а фачиали сурат- Ьала баш. мяг Ъаггы Ьабелэ узвлук дэ r93aja уграмыш МИ-8 пертиза тэрэфиндэн тэсдиг Ьаггы адамбашына 5 манат- вертолЗотунун кевдэсиндэ вэ Ja инкар едилмэлидир. Актуал мусаИибэ ИЧАРЭДАРЛЫГ ВЭ САЬИБКАРЛЫГ Тт онун ниммнамэсини рада АзаРин|ормун хаб,- рада фикирсе)^ та-гэбул етмэли вэ ганун чэр- рини шэрЬ едэркэн чох ин- лэсмэк лазым AejHJi. Бэс чивэсяндэ Ьалаллыгла ci Ка бир йулаЬизЭ св]лади: онда пилотларын haaa саг- ВЭ M9hKf>- билэр». Мэн А. Гурнов ки- мэ тибб експе^тизасы тэ- Ьибкарлыгла мэшгул олма-1 «Дэликлэр кеЬнэ дэ ола кэн алдыглары^ лыдыр. мэгсэдим дэ Зени вши илэ таныш олмагдыр. Лакин сеЬбэтэ нечэ деЗэрлэр, евин ичиндэн, ичарэнин аграр-ЗоллаЗиЬэ-тикинти бнрлнЗиь нэ нэ вердиЗнндэи, коллектив мулкиЗЗэтин идарэ олун-масында иншаатчыларын нечэ нштнрак етмэЗиндэн башла]ыр: — Ьамь# кими биз дэ базар игтисадиЗЗатына кедэн Золун башлангычындаЗыг. Ичарэ бу Золда илк аддым-дыр вэ коллективимиз етэн ики ил Зарымда онун Зал- дэ*3 башлыча амил мэнфээт хозда бу вэ За дикэр шэкил- чэк, ичарэ Ьэрэкатынын ис- з^ин^Тэшкшп?3 форшсы| «ГАР А 1ЕШИК» МОСКВА^ АП АРЫ Л ДЫ элдэ етмэкдир. Иншаатчы-    да ичарэ    подраты    ЬэЗата    тйгамэтлэндирилмэсинэ    вэ    дэ«ишилмир    ¿у ондан    ирэ ларымыз буна наил олуб-    кечирилир.    СэнаЗе,    тикин-    меЬкэмлэндирилмэсинэ хид-    ли кэлир    ки    адатэн Зухары лао. мусбэт балансла ишлэ-    Ти. тичарэт, ичтимаи иашэ,    мэт едэчэЗик. иттифаг ко-    органлар    ИчарэЗэ    кечмок Зирлэр. 1986-чы илдэн бэри    мэишэт хидмэти коллектив-    нуллу мустэгил ичтимаи    истэмир    муХтэлиф    Золлар- тикинти гурашдырма иш- лэриндэ 52 мин нэфэрэ За- тэшкилатдыр, ез этрафында ла 6 мане олмага чалы. лэринин Ьэчми уч дэфэдэн    хын, кэнд    тэсэрруфаты    ис-    муэссисэлэри,    колхоз вэ    шырлзр.    Элэлхусус    кэнд чох артырылмыш. 2,5 дэфэ    те)1салатында    400    мин    нэ-    совхозларын    ичарэ коллек-    тэсэрруфаты    истеЬсалатын чох автомобил Золлары тэЬ-    фэрдэн артыг ичарэдар вар-    тивлэрини, онларын азры- вил верилмншдир. Бу ад    дыр. Ичарэ формасына    аЗры белмэлэрини. сэЬм- керулэчэк ишлэрин Ьэчми-    тэкчэ хырда, Захуд зэрерлэ    дар чэмиЗЗэтлэрини, коо- ми авиасиЗада хидмэт    ет-    рэфиндэн тэсдиг едилмиш — Ичарэдарларын вэ са-    МЭМИШэм. лакин беш    ил    куллэ Заралары нечэ    олсун? Ьибкарларын фэалиЗЗэти    ¿фИ0ПИ)ада мухбир ишлэ-    Лэгин ки, бу Заралар    кеЬнэ Гя™ЯтРваС^ыт"‘аДа ЛаЗЬМИ    Ди]им муддатдэ вэ индя    вэ-    ола билмэз шэрант вармы    тэнимдэ бир чох Ьэрби вер-    3    Г0дИМБЭЮВ. Ьэлэ jox. Чох Ьалда тол]отларда учмушам вэ -    a    * Залныз Kafbi3 узэриндэ ича- буна керэ риск елэЗиб «Правда» газета, в декаор. рэ Зарадылыр, эслиндэ исэ нин кечэн илдэкинэ нисбэ- ишлэЗэн муэссисэлэр кеч- перативлэри, тэн даЬа 15 фаиз Зуксэлэ- мирлэр. Бутун ичарэ кол- мулкиЗЗэтин 43jH кезлэнилир Кэнчэ белкэсн узра хусуси мухбнрммиз Ьамлет Га сымов хэбэр вернр:    __ Марту ни раЗонунув Гаракэнд каядн Захыклыгында партладылмыш вертолЗотун Кэнчадэ илкин Зохланмасы баша чатыб. да ЬакимиЗЗэтин вахты ет-    \ ПартлаЗыш замаиы хеЗли    да «13    немрэли» инс^и^’т муш механизминдэн эл чэк-    деформасиЗаЗа уграмыш «га-    адланан    елми тэдгигат м\эс- мнрлэр. Коллективлэрдэ исэ ра ЗешиЗи» Кэнчэдэ «диллэн- сисэсиндэдир. оир    сезлз»,    |ухарыдан кестэриш кезлэ-    дирмэк» мумкун олмаЗыб.    0ЛДЭ    олунмуш разылыга формасындан    тэшэббускарлыгдан    Буну стасйонар шэраитдэ.    9¿acaH    тэЬгигатын Москва лективлэринин учдэ‘бирини асылы олмаЗараг бутун му-    '    игтисади^^мустэ-    I    хусуси лабораториЗада етмэк    * Rinn па пяЬя чох аламын ча- эссисэ вэ тэшкилатлары    .«»иш    мо«п.    mymkyhhvo. Белэ 6hd лабо- писсэсинэ Лакин кэнд Зерлэриндэ 500 вэ даЬа чох адамын ча- эссисэ t V/ «»V»* t       f—*-- 1    «    • »    —    M    00 гилликдэн чэкинмэк меЗл- мумкундур. Белэ 0ИР т,««« «ата«un Банк кре-1 раториЗа исэ Залныз М ет- лабо- писсэсинэ дэ АзэрбаЗчан тэ-осква- рэфи рэЬбэрлик едэчэк. МРАГЛЫЛАР МУГАВИМЭТЭ РАСТ КЭЛМИШЛ9Р АГДАМ. Срагакун кечэ лаЬлы тоггушма замены Эскэран раЗонунда 40 нэ- мешэли мудафиэчилэриндэн фэрдэн чох Зараглы ермэ- бири Зараланмышдыр. ни гаш гараланда азэрбаЗ- Ханкэнди тэрофдэн ер-чанлыларын Зашадыглары мэни Зараглыларынын бас-Кичик Мешэли кэндинэ бас- гыны илэ КэркичаЬан гэсэ-гын етмэк истэмишлэр. бэсиндэ башланмыш атыш-Кэндин Ьэндэвэриндэ Me- ма Залныз кечэ Зары кэсил-шэли милис ше’бэсинин мшпдир. Атышманы Кэр-эмэкдашлары басгынчыларын кичаЬан милис ше’бэси Золуну кэсмишлэр. Атыш- эмэкдашларыньш чаваб ата-ма баш вермиш вэ ]араг- ши даЗандырмышдыр. Му-лылар кучлу мугавимэтэ гавимэтэ раст кэлэн Japar-раст кэлиб кери чэкидмэЗэ лылар гачмышлар. Милис мэчбур олмушлар. Анчаг ишчилэринэ хфтэр деЗмэ-онлар кери чэкилэркэн кэн- мишдир. ди атэшэ тутмушлар. Аг- Нечэ саатдыр ки, ермэни дам РаЗон Дахили Ишлэр Зараглылары Эскэран раЗоиу-дам rdjoH м-    y    чэмилли кэндини атэшэ 111 е бэсинин рэиси полков хутурлар. Бу мэ’пумат алы-ник Hcnah ПашаЗевин вер- нан ^хт атэшлэр Ьэлэ давам диЗи мо’лумата керэ, си- едирдн. (Азэрииформ). ВЕРТОШОТЛАРЫ JEH9 ДЭ АТЭШЭ ТУТУРЛАР АГДАМ, в декабр (Азэр- дэ бир нечэ куллэ Зери му-информуи хусуси мухбнри 8jj9H едилмишдир. hej эт ко-Сабнр МнрзэЗев). Агдам — мандири Лури Пахневин вер-Гарадаглы маршруту илэ ahJh мэ’лумата керэ, вертол-учан сэрнишин вертолЗоту JoTa уч тэрэфдэн ермэни-бу кун Мартуни раЗонунун лэрин jauiajbiuj мэнтэгэлэрн Гаракэнд кэнди Захынлыгын- олан Гаракэнд кэнди, Марту-да атэшэ тутулмушдур. ТэЗ- ни paJoH мэркэзи тэрэфдэн Зарэчилэр пэрли-ганадлы ма- вэ JaxbiH тэпэликлэрдэн атэщ шыны Агдам аеропортуна ачылмышдыр. hej ет узв-ендирэ билмишлэр. Лердэ лэриндэн вэ сэрнишинлэр-вертолЗот нэзэрдэн кечири- дэн Ьеч кэсэ хэтэр дэЗмэмиш-лэркэн онун ryjpyr Ьиссэсин- дир. ГАНУНЧУЛУГУ В8 НУГУГ Г/ЦДАЛАРЫНЫ Б9РЛА ЕТМЭЛИ тэшкилатлары автомобил "”1оллары чэкнл-    лышдыгы ' муассиеалар таш-    бирлашдирир.    Эсаслы    иг-    ^ри'“1Гша1ыр......ёанк мэсини flaha да кенишлэн-    кил едир. «Халг учун мал-    тисади дэЗишиклик эр    Дитлэриндэн    истифадэ дирмэк толэб едилир. Бу-    лар» консерниндэ, Зерли    JaTa кечирэчэк    адамлар —    ™ нун учун hap шеЗдэн эв-    C9HaJe назирлиЗиндэ вэ вол тикинти истеЬсалаты    «АзэрнефткимЗа» ИстеЬса- тэшкилинин вэ эмэк мэЪ-    лат БирлиЗиндэ белэ кол- су лдарлыгынын элдэ олун-    лективлэр хусусилэ чохдур. муш сэвиЗЗэсини Зуксэлт-    Онларын тэчрубэси кестэ- мэк лазымдыр. ИстеЬсал    рир ки, ичарэ муэссисэлэ- S’S!?    »rSSre jaTa кечирэчэк    мэЗэн, зэрури мадди-тех- ичарэдарлар вэ саЬибкар- ники е^тиЗатларла те’мин лар ез эмэли фэалиНэт- pJ1yHMajaH ичарэдарлар да лэриндэ она архалана ^и- ^ Онлара назирлик вэ глг& я »■ “!“р______i...» ШИ< проблемлэри вэ ^вачибдир1"3Одур ЛыГ“ГмаЬсу7у„ун’«а- ГэтиАин cbhJJ^hh jW ча т«ав.ур еднреняяз? ^н. бу.М £рюл]о5» нов-    W    индя    да    Даглыг    чавуэун    „^и^^комГниЛсиУа^роб. • F    ]а    да]эри    ашагы душур, мэ)и. ичарэдарларын вэ са- _ ИгтисадиЛатын идарэIдэсиндэки дешиклэрэ вэ Гарабагда белэ бир эмэли1- ларына дапа умид ас a na ,j    ,--------_    Г".    . ^ г»_____¿    tr„.. т» ГРп. ■■■■■■i п п miu едилмасина кетдикча даЬа ЬеГат узвлоринии> бэданлэ- Jar апармага чалышырл^; рик Ермэнистан тэ] демлэрини тезликлэ ни-да- зама салмага, Даглыг Га- масына кечилмэсиндэ бу сон дэрэчэ ки, биз истеИсал васитэ- лектив формасьшы сечдик тыр. Республика Кэнд Тэ- гуги    шжафелэ-    члх ичарэдар вэ азад Са-1 риндэки    dtoлU>rvн ^и1^тсизлиТНД^тэрир 'б?- им чар чэкир ки, даглыг раоагда b93hjjotm исэ инди- вэ    онун базасында сэЬмдар    сэрруфаты вэ Эрзаг    На-    рини м\Ьафизэ 0тмэ|и    гар    Ьибкар    ЧЭЛб олунур. Буна I аиддир. h0P^K    aai исэ    1аоаглыпаоын гул-    Гарабаг блокададыр. Бу,    ки    кими сахламага, ез За- муэссисэси Заратмагы гэра- зирлиЗинин ичарэ коллектив- шысына мэгсэд    *    керэ дэ игтисади ислаЬат- партладылмасы    _^пЛ„г    1мэллэоннэ    имкан    онун езунун АзэрбаЗчана раглыларыны орадан чыхар- ра    алдыг.    лэриндэ аграр canaje    ком-    рэ вэ ичарэ    ларын радикаллашдырыл- ДУД биР д"^тД(    ^?япалып    Республиканым сэ-    гаршы гызышдырдыгы мэн-    маг    вэ АзэрбаЗчана гар-  Чот чэтнн ншэ кирн-    плекси ишчилэринин    65    паггында ганунверич    масы,    муэссисэ вэ тэшки- Параглыларынын дерд    илдэн    3 Р*    ппгянляоынын    Фи мунасибэтин вэ душмэн-    шы    эрази иддиаларындан шябсиниз. Коллектив бутун фаизи чалышыр. Эсас истеЬ-    актларынын    латларын девлэтсизлэшди- бэри АзэрбаЗчан ^ ^ халгына    .    JJ    .    фаКтлар    чилик тэдбирлэринин нэти-    имтина    етмэк мэсэлэсинин эсас фондларыи дэЗэрнни сал фондларынын 31 фаи-    дирилмэси    вэ    рилмэси Ьэр вэчЬлэ давам гаршы    етдардиклэ^    -    дэ    му ф'    J*д Р ЧЭсидир. Ермэни ичмасынын    Ьэллини    лэнкитмэЗэ чэЬд ■ ва ]алныз бундан зи бу коллективлардэ чэм- рилмасн jape »^яфявр шп- етдИр„лмэл„дИр. Девдау |«РР0Р ^^лвритон вв^ ^?чан вз сэсЬэдла^инии мэс-ули«этли шахслэри бн- кеетарир.^^Азвр^^чан^ Рес- барэсиндэ суверенли* да Sfs vrbCLsrsfJsz    sue Амма биз мэсэлэни асанлыг- лар истеЬсал едир, rapa- лэринин малина-^«Р0Д”Т-    етмэ Ьугугунун верилмэси, ла Ьэлл етдик. Эсас фонд- малый, даварыи^ гушларын, мерсиЗа^вэ^истеЬсалат^^^ Эввэл-ахыр, муэссисэлэрин ларын езэллэшдирилмэси-. эсас гисмини онлар бэслэ- лэ ^^нэлха^^^га^®Р^Г там езэллэшдирилмэсинэ, нин эвэзиндэ девлэтэ Ьеч нэ Зирлэр, арычылыг тамами- вэ харичи игтисади фэалиЗ исте}|салын сэмэрэлэшди-вермэдик ^хы она бир ма- ы ¡гчарэ эсасында инки- Зэтини инкишаф^ етдирэчэк. рилмэсинэ> сагламР рэГабэ-нат да борчумуз Jox иди. шаф етдирилир.    беЗнэлхалг вэ xaP¡J^“ и^8ао тин инкишафына вэ нэЬаЗэт. Ьазырда отуз* мшОон манат- Анчаг АзэрбаЗчан ичарэ- килатларда н^а^ндал“аЛ8Р игтисади дирчэлишэ кэтириб лыг эсас фондлара маликик дарларынын вэ саЬибкар-    ачачагыг. Хе|ри33эчиликлэ чыхарачаг. F вэ бунун Ьамысыны коллек- ларынын Ьэлэлик дэгиг he- дэ M^^^S«t r^vKTvnV    СеЬбэта Зазды: тив ез    вэсаити Ьесабына    сабы вэ hyryrn статусу З ^ ийшаянп? ^>агын    ь    аТЭКБЭРОГЛУ. алыб.    Мэнфээтлэ ишл?мэ-    дур.    ”---- Республи^ада ичарэ свэлэрии пврдаси алтында »увэ Ьуг^ гаМаларыяы бэрпк хаз b¿ олшиачагдыр. Бу ¡OTSpeÄTJS    KopUajíмэчбурдур? Ep«fí етмэ]э бирм с^лзрла не- -асалада Нугуг ва мустэгил -    -    нистан    вэ рекиондакы ди- мэк кестэрсэлэр Ьзмин ре- давлэтлэрии гаршылыглы ни Зандырмыш. нэтичэдэ    гоншуларымыз    бу    иши    кионун ЬэЗат тэ минатынын мунасибЭтлэринин беЗнэл •    чохдан    кормушлэр. Биз нт- бутун    ™ прин9нплэри Азэрб.1 чеврил- тифаг органларынын Азэр- олунуб Ьэлл едилэ оилэр.    v у г ____ ба]чан Республикасы гар- Гаршыданы даяышыглар чанын тэрэфиндэдир. миндэн чох адам ез догма чохдан кермушлэр торпаг^нда гачгына мишдир.    баЗчан    Респу ;