Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 6, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ« AiKAi»    ил.    Mt    >40 Поезм]а Х9ЛИЛ ПА УЛУТУОК Af шанмли А38РБА]ЧАН Бу бир гэдим: эфсанэдир: эсир душэн бир чаваны Гара зиндав. зулмэтхана лапдан чэкир ез камына. Эли ганлы, кезу ганлы, агзы ганлы нечэ мани МэЬкэмэдэ гэрар верир, гол чэкилир е’дамына. ~ Сон мэгамда ah дин надир? — сорушурлар о чавандан. — Анам калсин. Анам!—дeJиp. —Кермэли]ам мэн Анамы. Ана кэлир... Бирдан-бирэ ишыгланыр rapa зиндан, Овладына бэхш елэ]ир суддэн калан бир инамы. Де]ир: Габул едэсидир шахсан мани крал взу, — Чагыртдырыб 0зу, оглум. балка муждэ верэсидир. АмаН'Заман так баламсан. варым-JoxyM. чаным-кезум, . Сани мана багышласын. бу олачаг бирча сезум. Б*дам куну аг ке]инсэм. калиб дурсам аг е]ванда. Бил ки, сана завал 1охду. олум )охду бу чаЬанда. Богазына сабунланмыш кэндир-илкэк салынса да, Инан. тИЛсим гырылачаг аввал-ахыр. лап сон айда. Гара KejcaM, демэк крал радд еламиш дилэкчэми. Демэк. ганлы фал эк азу бэхтимизи rapa Ja3Mum. Калиб чатыр е‘дам куну зэЬэрлэнмиш гылынч кими, Мин*мин ]олчу габагында бирча нэфэр о <]ол азмыш». Квз JeTHpHp: Ана дурмуш аг кeJимдэ, аг е]ванда. Башында аг чалэнки вар, керкэминда бир эзэмэт. Анла]ыр ки. даЬа она олум Joxflyp бу чаЬанда, Варлыгына гуввэт ахыр, ]ердэн-ке]дэн калан гувват. Кезлэринэ керунмур Ьеч неча-неча гансыз фэрраш, Сабунлу нп. илан кими luaha галхмыш дар агачы. Азад pyhy ал кунашдэ аддымла]ыр JaBam-Jaaam, Булуддамы мэгрур башы. гызыл гушму гызыл сачы? Бу афсана. бу Ьэгигэт кврун Карда душду Jaдa? Москвада, алаторан. кэмнафэс бир камерада. Ьэмэн чаван мэн озумэм, амма Ье]иф, анам JoxAyp. Догма халгым. анам сэнсэн. атам сэнсэн бу AynJaAa. На тесал ли HCTajnpaM. на сон умид. урак-дирэк. 0зум сана тасэлли)ам, взум сэнин ypajHHaM. JIaJaraTHM, мэтанэтим аг башымда гызыл чэлэнк, На дизимдэ титрэ)иш вар, на кезумдэ алэм. Ja гам. Мэн онсуз да aóaAHjaM. чаКанкирлар калди-кедэр. Бир кун е’дам ме]данында башым кетсэ, верэрсэм чан. Сан ]адларын гаршысында Ьеч бир заман rapa ке]мэ, EJ аг донлу анам маним, аг чаланкли Азарба]чан1 МОСКВА, Лефортово зннданы, 12 иа] 1990. KY4YM, XY<ICY34YJYM Лумругуму дага вурсам, даг ]арылар. Шалалани гучагларам, голларымда сел гырылар. Фагат кучум чатмыр маним вазифэли бир надана, Сусталырам. Ьекм едандэ иш башына кечэн дана. Мэн узэрэм, дерд умманы сыха-сыха урэ]имэ. Луз шахали илдырымы AOAajapaM ÓHAajHMa. Фагот чатмыр кучум маним кутлу]уну JepHAaHa, •0зу агыл меЬтачы1кэн, сана агыл е]рэдэна. Гылынчкасмао, балтабатмаз занчирлари гырарам да, *Леддибашлы аждаЬанын чэЬэнкини чырарам да. Фагат чатмыр кучум маним мин сифэтли бир иблиса, Эл-ajara hej долашан о накасэ, бу накэса. Нам гудрэтли, Ьэм кучсузам. Нам чэсурам, Нам да эфэл. Лол кедирэм, joлyм уста мин-мин анкал. Манеэлар чарка-чарка, сыра-сыра. IIIэби-jeлДa зулмэтиндан даКа мудЬиш rapa дагы Гэлэм 6ojAa кулункумлэ Чапа-чапа, гыра-гыра. Туркан, 22 ceBTja6p 1978. ьэким гэни истиглАЛ нагмаси Учрэнкли ба]рагын. Вэтэн, Заманлар ила солмасын, Чалыш ки. мустэгилли]ин кагызда бары галмасын! Бу иди xejan бир заман мурадымыз, умидимиз. Калиб Зетишди ол заман ки, азад олдуг инди биз, Азад JejHÓ. азад кэоиб, JeTHmcHH инди наслимиз. Элиндэ haKHMHjJaTHH узагда бары олмасын,    ' Чалыш ки, мустэгилли]ин кагызда бары галмасын! Бу сэрвэтин, бу гудратин JeTap нэеил-насил сана, Ахыр ки, тапды hair jepHH. учалды ба]рагын Jena, Тэбэссум етди тале]ин ахыр ки, гэмли чоЬрэнэ, , Заман сани о кунлэрэ илаЬи. бир да салмасын, Чалыш ки, мycтэгиллиJин кагызда бары галмасын! Умидимиз вэ фахримиз эзиз Вэтан, учал. учал! Сани эзизлэ1иб, севиб учалтды hap заман xajaa, Заман JeTHmAH, инди оз заманын учун Ьимн чал! Бфирдэ гисматин сана бир езкэ Кимни чалмасын. Чалыш ки, мycтэгиллиJин кагызда бары галмасын! 03 ордумузла KeanajHÓ Ьудуду, га]гысын чэкэк, JeTap кэсилди JypAa hej бизимлэ езкэ муштэрэк, Бир ан да JyMMajar кезу. caJыг кешикдэ субКэтэк, 0ТЭН булуд да бир даЬа Вэтэн самасын алмасын, Чалыш ки, мycтэгиллиjин кагызда бары галмасын! ШАКИРД-РЭССАМ Анар CYлeJмaнoв Порт- ИЛИЧ ШЭКзрКНДЭКИ 1 H0M-рэли орта мактэбин 8-чи синфиндэ oxyjyp. Jaшыд-лары ону нстедадлы рес-сам кими таны]ырлар. 4 дафэ республика телеви-зи]асынын «Лурдум, JyBaM, масканимсан» ушаг расм-лери мусабигэсинин галц-би олуб. Тарихи мовзуда чакди]и расмлэр халг рас-самы Мика]ыл Абдулла- JeB, санэтшунас Зи]адхан Элиjeв. республиканын амак-дар рассамы Алта] Ьачы-JeB тэрафиндан ]уксак raj-мэтлэндирилиб. Мика]ыл Абдулла)ев онунла чэк-дирди]и фотошэклин арха-сында бу созлери ]азыб: «Оглум Анар! Инди там apxaJынaм ки, маним JexaHa давамчым сан олачагсан». Эдвеэфа ЬЭСЭНОВ, Ланхарая paJoHy. TYPKIU3 УННВЕРСИТШЭРИНЭ JOB «ВНКНШЙФ» ЙССОСИАСШАСЫНДЙН КЕЧИР ЬАЧЫ ЗЕ1НАЛАБДИН АДЫНА XEJPHJJ8 ФОНДУ, «ИНКНШАФ» ACCOOHACNJACU ВО «МОРИОРО EJNTHM ВО КУЛТУР ВАКФЫ» TypKMja университетлэриндэ таЬсил алмаг иста]онлвр учун Бакы шэНэринда ташкил едилмиш Назырлыг курсларына 9лав9 гэбул е*яан едир Курслара Бакы моктоблоринин XI синиф ша-кирдлари гобул Ьлунурлар. Тодрис Истанбул университетлоринин Ьазыр-лыг програмлары узрэ турк муаллимлври тв-рвфйндон турк дилиндо апарылачаг. Назырлыг курсларыны битирвнлорин Истанбул унивврситетлврино гвбул имтаНанларыны угурла вермок учун даЬа чох шанслары олачаг. Назырлыг курсларына гвбул олунмаг иств-|онлор гвбул комисси]асына бу свнвдлври твг-дим втмвлидирлвр: 1. Н. 3. Tafbijea адына xejpHjje фонду ида-рв hej'eTH свдринин адына вризв; 2. Орта мвктвбин верди1и ги)мвт чвдввли вв ja кендвриш; 3. 086/У нвмрвли форма узрв тибби ара-¡ыш; 4. 3X4 см. влчудв 6 вдвд фотошвкил; 5. Паспорт вв. ]а догум Ьаггында швЬадвт-намв. Эризвлвр 1991-чи ил декабрын 15-двн 28-дек гвбул олунур. Назырлыг курсларында твЬсил пуллудур. Курсларда оху|ан шакирдлвр ¡атагхана иле те'мин олунмур. Нер чур ме'лумат алмаг учун бу унваиа му-рачиет етмек лазыАлдыр: Бакы шеНери, Ввзм-ров кучеси, Азврба]чаи Cenaje Унмверситвти-нин телебе швНврчи]и, III корпус. Телефонлар: 96-65-66, 96-67-71. «ИНТИБАЬ» ФИРМАСЫ. ХАЛГ JAPAAbiMbWblFblHA TAJFbl Сон иллэр Гусарда девлэт шэкил гaлepeJacы ачылмыш, ики MaABHHjJaT еви, беш клуб, уч китабхана исти-фада1э верилмишдир. ha-зырда paJoHfla 150-Ja JaxbiH мадани-ма^иф муэссисаси вардыр. Бас онлар халг Ja-радычылыгынын ва бэдии 03$aaAHjjaTHH инкишафын-да нечэ иштирак едирлэр? PaJOH халг депутатлары Со-ветинин pajacaT hej’эти нев-бэти ичласына бу суала ча-ваб тапмаг учун топлаш-мышды. TejA едилди ки. pajOHAa jyKcaK japaAbiMbWbir ra6HAHj-jaTH ила сечилэн онларча бэдии 0зфэглиjjэт коллек-тиви вардыр. «ШаЬдаг», «МелФ, «Пэризад», «Ти-рилло» ансамбллары халг коллективи фэхри адына flajHr керулмушлэр. Ба-дии 0зфэaлиjjэтин эллиjэ jaxын узву мухтэлиф фес-тивал вэ мусабигэлзрин лауреатыдыр. Лакин бэдии 03ÌaaAHjjaTHH вэ халг ja-радычылыгынын инкишафы учун имканлардан лазымын-ча истифадэ олунмур. Ьеч бир муэссисэдэ eзфэaлиjjэт коллективи joxдyp, гадын-лары eзфэaлиjjэтэ зэиф чэлб едиблэр, 0зфэaлиjjэт хору ]арадылмасына чэЬд кестэрилмир. Лазки халг театрынын репертуары ка-сыбдыр. Методик вэсаит-лэр чатышмыр. Луксэк их-тисаслы мэдэниjjэт ишчи* Ларина чидди ehтиjaч вар. Бу саКэдэ чалышан 274 нэ-фэрин jaлнbIЗ 24-у али тэЬ-силлидир. Одур ки, Бакы Девлэт Университетинэ вэ Инчэсэнэт Университетинэ pajoнлapдaн мусабигэдэнкэ-нар талэбэ гэбулуну артыр-маг, М. а Сабир адына Бакы Педагожи Мэктэбинин Гусар филиалында jeни даре илиндэн китабхана вэ клуб ишчилэри ше’бэси ачмаг Ьаггында республика На-зирлэр Кабинетинэ мура-чиэт етмэк тэклиф олун- Б.Р» ЭСЭДОВ, «Халг гэзетиФНин мухбирн. !АДЛАР ШДЛ КЕДЭР ОЛДУ НЕФТЧАЛА (мухбири-яшздэн). Банка гэсэбэсиндэ' ки балыг комбинаты вахти-лэ Ьачы Зejнaлaбдин Тагы-jeвин хусуси мyлкиjjeти олуб. Ьачы дафэлэрлэ бу-ра}а кэлмиш, эмэкчилэрин пе]ат вэ иш шэраитинин jaxшылaшдыpbIлмa€ы. ком^ бинатын бejyдyлмэcи учун чохлу вэсаит хэрчлэмишдир. Сонралар мyэccиcэjэ С. М. Кировун ады верилмишдир. Амма комбинатын эмэкчи-лариндан иш jepлэpини со-рушанда дejиpдилэp: Банка балыг комбинатында иш-лэjиpэм. Инди' исэ Ьемин суалын чавабында:    Ьачы Зejнaлaбдин TaFыjeв адына балыг комбинатында чалы-шырам! — дejиpлэp. Pajoндaкы «Коммунизм» вэ «Болшевик» колхозлары мувафиг олараг Низами вэ «28 Maj» колхозлары адлан-дырылмышдыр. ШэЬэрдэки Ленин мejдa-нына даЬи дшаирин 850 ил-лиjи шарэфина Н. Кэнчэви-НИН ады верилиб. Совет-абад jaшajыш мэнтэгэсинин тарихи ады да езунэ гaj-тарылмышдыр. Инди о. Ьасанабад кэндидир. Сара-товка. Прорва. Жарск, Jeни-гышлаг кандлэрииин адлары Д8jишилмиш. СаЬил, Далга. Ширванканд, Хангышлагы олмушдур. И1 ФУТБОЛ Ьoллaндиjaнын сечмэ ко-мандасы Салоники шэЬэ-риндэ Jyнaныcтaн футбол-чуларына 2:0 Ьесабы ила талиб калэрэк Авропа чем-пионатынын финалына вэ-сигэ газанмышдыр. ^ ЬЭНДБОЛ Гадьшлар арасында ССРИ чемпионатынын учунчу туру Волгоградда кечирилир. «Вакылы» клубу бу турда Ростовун «Ростселмаш» ко-мандасы ила Ьеч-Ьечэ oj-намыш — 29:29, Запорож-jeнин «Мотор» коллективрнэ галиб кэлмишдир — 17:16. «Бакылы» 22 халла чемпио-науын лидеридир. 8 ДЕКАБР Аран pajoнлapындa Ьава булудлу кечэчэк. Бэ'зи jep-лэрдэ думай вэ чискин олачаг. CaHHjaAa 5 — 10 метр сур’этлэ гэрб кулэклэри эсэчэк. Температур 5 — 10, дагларда О дэрэчэ олачаг. Бакыда вэ Абшерон ja-рымадасында Ьава jarMyp-суз кечэчэк. CaHHjaAa 9 14 метр сур’этлэ гэрб вэ шимал-гэрб кyлэjи эсэчэк. Kyлэjин сур’эти арабир 18 метра чатачаг. Температур мусбэт 8 дэрэчэ олачаг. БАКЫ шеьери «БЭРПАЧЫ» БАШ идАреси нездиндеки ТеДРИС-КУРС КОМБИНАТЫ АШАГЫДАКЫ ПЕШалЭР УЗРЭ ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: Даш узеринде о|мачы. Агач о|мачысы. Ренксаз-сувагчы. Бонна. Тенеквчи.    ^ Дулкер-харрат. Халчачы. -♦- Узлук двшв|вн. Макиначы. МуНасиб: Автомобил чилинкери. ^ Автоелектрик. . Електрик-газ га]нагчысы. Електромонт|ор. Аккумул]аторчу. Чилинкер. ТеНсил муддети 2 а|дан 6 aja гвдердир. Шакирдлере а|да 100 манат меблегйнде тега-уд, истеНсалат те'лими ааманы емек Каггыиын 50 фаизи верилир. Комбината о($ду сырала-рындан бурахылан кенчлер, орта мектеби би-тирмиш шеНер во pajón ге|ди^аты олан оглаи ве гызлар гвбул олунурлар. Дерслер Азврба}-чан ве рус диллеринде кечирилир. ТеНсил муд-дети гуртардыгдан сонра шакирдлвр «Бврпа-чы» баш идаресииин муессиселврииде ихти-саслары узрв* ишле те'мин олунурлар. Орта а|лыг емек Наггы 800—900 манатдыр. Комби-натда #3 Несабына ахшам курслары да фе-aлиjjeт костерир. Комбината дахил олмаг иств]внлер ашагы-дакы сенедлери тегдим атмелидирлер: 1. Диракторуи адына вризв. 2. ТвНснл Наггыида саивдии аслм. 3. 1аша|ыи1 (ариидан ара|ыш. 4. 3X4 см. алчуда Б адад шакнл. 5. Сааламлыг Ьаггында ара|ыш. Дарслар груплар комплактлашдирилдикдаи сонра башланыр. Санадлар истираНат куила-риндан башга Нар кун саат 9-даи 18-дак габул олунур. Комбинатын унааиы:    Бакы шаНари, Ба|ыл гасабаси, Кулбала Элн)аа кучасн, 9 (качмиш Труд). Комбината 20, 34, 55 намралм автобусяар-ла, 1 намралн тролла|бусла калААак олар. мудиридат. с. Агамалыоглу адына Азарба|чаи Каид Тосарруфаты Акадамн|асыиыи ботаника кафадрасы бнолокн|а фаининдаи пуллу Ьазырлыг курсу ташкил ЕДИР. Ьазырлыг курсунда даре програмы хусуси матоднка ила (харичи алкаларин коллач программна асасаи) тутулмущдур. Бу методика гыса муддвтдв биолоки|*а фвннинв дврии-дви jиjвлвнмвjв имкаи верир. Мештелвлер aкaдeмиjaнын ботаника ка-федрасыиын зенкин тадрис базасында (мик-росколлар, експонатлар, чаилы матвриаллар, ллакатлар, тает лрограмлар) Азврба|'чаи ве рус дилларинде качирилечак. Курсда jYкc#к ихтисаслы влми-педагожи кадрлар—биoлoкиja елмлери доктору ае био-локи|а елмлери намизедлери дере дejeчeк. Курсу там гуртармыш динлejичилep тибб ве педагожи униаарситетлере, кенд тесарру-фаты вкaдeмиjacынa ве Набала харичи елке-лерии униаерситвтларине дахил олмагда топ-ладыгы били|е кере биoлoкиja феннинден jyк-сек rиjмeт алмага земин алачагдырлар. Шерте есасеи курсу битиреркен динлejи-чилер бурахылыш имтаНанындан 4 ва 5 гиjмeт аларса ве балаликле имтаНан вepдиjи инсти-тутда биoлoкиjв фенниндан касилсе вepдиjи пулу кари ала билер. Курса орта мектеблерин бурахылыш см-нифларииде oxyjвн шакирдлвр да гебул едиле билер. Арзу еденлер вкaдвмиjaнын ботаника ка-федрасына ариэе иле мурачиет еде билерлер. Дерслер jaнвap вjынын 1-ден бaшлajaчaг. КурсУн муддети 6 ajдыp. Унаан: 374700, Кенче шеНери. М. Горки кучеси 54. Aэepбajчaй Кенд Тасерруфаты Акадвми)а-сынын ботаника кафедрасы.    ^ Телефон: 3-47-18. Элаае ме'луматлары телвфонла ала би-лерсиниэ.    _ Е* Л А Н ^«Aзepбajчaн Республикасынын Соснал Те’-минат Haзиpлиjи республика еНалисине билди-рир ки, елил арабасына вHтиjaчы олан бутун ■ елиллер пулсуз елил арабасы иле те мин едил-мек учун ез jaшajыш jвpлepинe кере Неким-емек експерт кoмиccиjacынын бу барлдч ара-¡ышы есасында Бакы протез-ортопедик муес-сисесине мурачиет еде билерлер. Муессисе-нин унааны: Бакы шеНери, Дернекул гесебе-си, 19-чу Дагусту кучеси, 44, телефон: 62-87-39. АзербаНаи Республикасы Халг ТеНсили Назирли|и «О иемрали техники пешо мвктэБи 1991—1992-чи даре или учун Азерба|чаи ве рус ше'белериие ашагыдакы нктнсаслар узре ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: 1, Радиоелектрои апарат ее чиНазлары гурашдырычысы. ' 2. Радиоалактрои апарат ае чиНезлары чи-лннкер-|ыгычысы. 3. Микросхамлер |ыг ычысы. Мектебе 10-чу синфи битирмиш, Бакы шеНеринде даими паспорт гejдиjjaтындa олан. Совет Ордусу сыраларындан бурахылан ог-ланлар гебул едилирлер. ТеНсил муддети 7,5 ajдыp.    • Мектебе дахил оланлара ajдa 80 манат меблегинде тегауд аерилир. ИстеНсалат те'ли-ми заманы газанчын 50 фаизи шакирдлере ае-рилир. Мектеби бутун феилер узре «jax^ku* ■е «е'ла» rиjмeтлepлe битиреи шехслер теНси-лини давам етдирмек учуй али мектеблере кеидерилирлер. ТеНсил муддети иш стажы са-jMBbip. Мектебе дахил олмаг учуй ашагыдакы се-иедлерн тегдим етмек лазымдыр: 1. Директорун адына еризо. 2. Камал аттестаты. 3.1аша|ыш jepиидeн ара|ыш. 4. Тибб apajышы. 5. Паспорт, Нерби билет. 6. 3X4 см. елчуде 4 едед фртошекил. 7. Tepчyмвjи-Haл. 8. Хесм1]етнаме. Сенедлер Нер кун саат 8.30-даи 16.30-дек гебУл едилир*    , Мектеби уиваиы: 370005-Бакы, Y. Ьачы-6ejoB кучеси, 12 ве ja A3ep6aj4aH проспекти 6-чы деике. Телефонлар: 93-63-03, 93-06-50. МуднриЦет. АЛЛАЬ Р9НМ9Т ЕЛЭСИН1 Азар6в1чан Республикасы Назирлэр Кабинети 1аяында Ваш Архив Идарэсинин коллективи Азэр-ба!чан Республикасы Мэрквзи Девлэт Архиви Агдам фялиалынын директору BoaoAja СаЬяб оглу Шукуровун вахтсыэ вэфаты илэ элагэдар урэкдэн кэдэрлэи-AHjHHH билдирир вэ мэрЬумун аилэсинэ цэрин Ьузнлэ башсаглыгы верир. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВтехисчилер:АЭ»РБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЭИДЕНТИ АПАРАТЫ ва «ХАЛГ гаЗЕТИ.НИН журналист коллективиЕжедиовиаа обществаиио-полнтнчасиая газата Азарбайджаиской Раслублмсн. Учраднталн: Аппарат Празидаита Азарбай джаисиой Раслублики и исуриаямстский иаялактмв «Халг газатн». РадаисЦаныи унааны: ' 370111, БАКЫ ШЭЬЭРИ,кмрм проспваи, is.МЭ'ЛУМАТ Y4YH Т1Л1ФОНЛАР: 93-Б4-Пг 93-Б2-ЗП ЗБ-SI-éÌ. Нввбэгш редактор Е. ГЭДИРОВ. Чапа имэаланмалыдыр: 23.00. Имааланиышдыр: 23.00. Иядеае 06814 Ч'1 2 Б 4 б в 7 8 9 10 11 12 18 14 Евхн. «Авэрбврпя» кэшряЦатшпп иэтбээся. ВвйЧГ» тявографая вадатвазстеа «Ааарвайджая». Тиражы 264893 Сифариш 7990. ;