Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 05, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 5, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ i Д«ка» 1И2-ЧН ил. MS пь II »WV «* |»«>М—Ц»*1ПЧМ МЧИ-'« — ■— . Уг «^v. ' • Ч    -•    с. В9Т9НД9Н    мраг ХАН ГЫЗЫ ИЛ9 КвРУШ Аднлхан Зв]адханор 1920-чи нлде Ираида АзерОДча-нын с эф ври олдугу вахт дан онунла элага касилиб. взу-нун В8 аилэсинИн тале] и ба* рэдэ Иеч ]ерда ме’лумат jox иди. Бирча факт маглум иди ни, гызы Màhpyx ханым Ис-танбулда ]аша]ыр. Истанбулда олдугум нкин-чи кун Mahpyx ханым Зи-¿адханла корушдум. Кенче-дэн а;шрдыгым кнчик бир хал на, Адилхаиын евинин (Какча тарих музе]инии) видео касети во евин по]атиидан кетурду]ум бир овуч торпаг-ла Кадыке] гасабасинда Mahpyx ханымын маизилинии га-пысыны де]дум. Керушумуз сон дарача тэ’сирли олду. Mahpyx ханым Чааад ханын кетукчаси, 50 ил гурбатдэ Вэтэн ешгилэ аловланыб Ja* нан Адилхаиын гыэыдыр. Mahpyx ханымын сеЬоатла-риндэн мэ'лум олду ки, Азар-6aj4aH Демократии ЧумИу-риЛетиннн Иранда илк сефи-ри олан Адилхан 1920-чи ил апрелин ахырында исте’фа вериб. Ону Иранда «азэр-ба]чанлылар ана дилиндэ оху-Jy6 ]азмалыдылар> — кал-мэлерине каре та’гиб етма]э башла)ыблар. Адилхаиын ана-.ы Гычарлар наслиндан олуб. ШаЪзада ханым, BahMaH Мир-зэнин гоЬумлары Зи]адханов-лары мудафиа едиолар. Он-лара кимсенин тохунмасына Jo л верма]нблар. Адилхан 1927-чи илда Истанбулдан бир мактуб алыр. Мактубу Фэтэли хан Хо]скинин гар-дашы, кене хан хенда эылыбмыш: «Гызын Мапрух ла барабар Истанбула. бизэ тэшриф 6ypyJyH. Ьусе]нгулу хан XojCKH». Адилхан чох кетур-го] ет-сэ де, Ьусе]нгулу ханын се-зундан чыха билмир. Гызы Mahpyxy кетуруб оввэлча Кэ’бэ зи]аратин8, орадан да Истанбула кедир. Mahpyxy Ьусе]нгулу ханын оглуна, инди Америкада ]аша]ан За-Иидхан XoJckhhhh гардашы Искэндара ара верирлер. Искандер Ьемин вахт MyheH- дисли]и тэзэча гуртарыбмыш. рында,. Ьаракатлвринда aj-15 кун Истанбулда галдыг- дын кврунурду. Кэнча]а ке- дан сонра Адилхан ]енидан Ирана га]ыдыр. Чох севди]и гызы МаЬрухдан а]ры ]аша]а билмедн]и учун 1934-чу илда аилэсила) Истанбула ке-чур, университетдв мувллим ншлв]ир. Mahpyx ханым амиси Ис-ма]ылхан Зийдхановун елум хеберини на вахт ешитдв]ин-н бела хатырла]ыр: — Эмим арвады Санубар ханым дан (Н&тев&нын невэ-си) мактуб алдыг. Мактубда уч калма ]азылмышды: «Ис-ма]ылы ге]б етдик». Атам а]ларла гардашына ]ас тут-ду. Нечэ иллар узу хулма-дн. Болшевиклэр Бакыны тутмамышдан габаг атам ами-ми Ирана де’вет етди. Амма кэлиб чыхмады. Mahpyx ханымын анасы кенерал Песен ага Бакыха-новун гызы олуб. МуЬачнрет* дв JaiuajaH азарба]чанлылар арасында бе]ук Ьермат газа-ныбмыш. Адилхан Ьусе]нгу-лу хан XoJckhhhh хатрини чох эзиз тутурмуш, гызы он-лара кэлэнда де]армиш кн. ханы ]енэ да так го]мусан. тез raJbiT esa, она гуллуг ‘ела. О бизим пе]гэмберимиздир. Mahpyx ханымын 92 ]ашы вар. Эсл хан гызы, кубар аиласиндэн олдуру данышы- олунур). рында, ДЫН ••»г    __------ -- дердиннзми суалыма:    «Уча^ уча... бу дегиге» — де]иб кбз ]ашлары иле чаваб вер-ди. Улу бабасы Чавад ханын ве орланларынын, онларын ханымларынын ШаЬ Аббас масчндинин ]анындакы тур-бэде дафн олундугларыны, бутун азарба]чанлыларын бу ]ери Ьерметле э»]арат етдик лврини св]ладим. Бибиси Бе-]укханымын эри Эскер ара Коранинн ]ахшы хатырла]ыр. Эскер аганын гызы Ле]ла ха-нымы. евларншш йхынлы-рындакы узум багларыны, Чавад ханын ва орлу Ьусе]н-гулунун шеЬид олдуру губернатор барындакы гала бурчуну хабар алды. Лдилханын 20-чк ил дан эввал Азарба]чанда нешр олунмуш уч китабыиы ва бир нече фотошеклини тапа бил-I. Лаю дям. Л а кин онун Иранда ва Туркийде ]ашадыгы деврдэ ]арадычылыгла мешгул ол* мадыгына ннанмаг чэтиндир. Ханлар BAJPAMOB. 1. Адилхан ЗЦвдхвиов. 2. Адилхан ва На|ат (олдашы Ра|Кемет ханым (1950). (Шакиллер млн деф» нал АХЧ-нин II ryPYJlTAJbl Декабрьш 4-де Республика сара]ыяда Азарба)чан Халг ЧабЬэсинин невбаданкавар нкннчи гурулта]ы ез ии^нэ башлады. Азэрба]чан гес-публикасынын президента, АХЧ-нин сэдри Эбулфэз ьл-чиба] гурулта! нума]эндэлэ-рини саламла]араг гУРУЛта-1ы ачыг е'лан етди. Сонра Азерба]чан респуоликасынын дввлет Ьимни сасландирнлди ва Азербайанын истиглали]-]эти, эрази бутввлу]у угрун-да шэпид оланлара фатепе верилди. Тешкилат комитэсинин фа* али]]эти Ьаггында ме’луматы динлэнилэркен rejfl олунду ки, гурулта]а сечилан 250 нума]андэдан онун ишинда иштирак етмек учун 209 ну-ма!енде ге]ди]]атдан кечнб. Гурулта]да республиканын мухтелиф ичтимаи тэшки-латларынын, cnJacH парти-]аларынын, кутлэви инфор-маси]а васитэларинин нума-¿энделери ила ]анашы кечмнш совет республикаларындан ва харичи ел кал ер дан дэ’вет олунмуш гонаглар ве журна-листлэр де иштирак едирди. Тешкилат комитэсинин сад* ри гурулта]ын ишнни апар-маг учун сэдрли]ин теркиои ва онларын сечилмеси har-гында теклифлари ceca го]ду. Нума]андэлер caca го]улан бнр нече намизедден ]алныз учуну — Эли Каримову, Ариф РаЬимову ве РэЬим Газы]еви гурулта]ын ишнни алармаг учун седр сечдилер. Сэдрлер peJacaT heJ’eTHHfle ]ерлерини тутдугдан сонра гурулта]ын бирннчи гыса фа-силэ]э гедер фэaлиJJэти ]ал-ныз тешкилати мэселелере — са], мандат, редакси]а ко-мисси]аларынын, катибли]ин, KyHAanHjHH ве регламентин музакирасине hecp олунду. Мухбирлеримизин АХЧ-нин нввбэдэнкенар икинчи гурулта]ындан Ьазырладыг-лары кениш материаллары гезетимизнн невбети са]ла-рында oxyja билерсиниз. Илгар РУСТЭМОВ, «Халг газета»нин мухбирн. диквр пврым мншдир. Sy меч лис умумн сечки усупу мне топлешнаг А*ер6а)чен мечлмм-муессн-сеиы топланыннф гедер «мм* лекетммнХми сеЬмби оплат. Syрлдл Азербфенде бууман бутун ммллетнермн, HIP» лермн ее мухтелиф 'МАМВАДДЛвАМ *У Дун ja ja гапы ачанлар „Симург“ шимала учур НЭАУЕРЛИМИЗ ФИН ДИЛИ ТЭРЧУМвЧИСИДИР ФннялндмИдл Ахерблрмиа марлг сем мхтллр херм лр* тыб. бу няни слитЦбрыидл Ьелеиикмде бфняамдн]! — Ааер-блрми д ост луг ве медеим влаге чемиЦетниии есасы ге}улуб. ЧемиЦег хаягыммал Нумамитлр (ардым кестермем береда re* pap габуя вдиб. Ааарбфчаи ■■ Фииллнди)« еялгеларнннн месмемяенма-сниде «Симург» маданнЦат ассоснаси|асы да иереклм нш-лер иерур. !лхыи «ехтллрда ресмн ге)ди||лтл еяынлрег гешки-яатыи тешеббус групумуи феея уавлериидаи бири де ТаНнра ЧвФФРОВАДЬ». ТиеДяддаА ÁlAftCilMUe    ум    ФмМЛАР    дц|ддд таблнгн учуй «а им иермарвб- Москвада квчирнлам еи'еиеая кмтаб |армар иллар ында ими елке |аэычыллры арасында иер- да гелыб ншяамак теклиф елу-нур. Теа-таэ догма шеКерине, гоЬумларыне 6мм чакм^а да ммкены олур. Не елхтдыр кн, телвАкар рус охучусу гоншу фии *ап-гыныи бедии ирсн ппа асасеи ТаЬмре Чафвроваиыи тврчу-маларинии камер* олур. Фни несрнннн Bei© Мв-р- Аулмки Оксенен, Волте-ри, Калееи Се]ленон, Mej-jy Л асе мае кшш керкемяи ну-м^омделарнн»и4 есерлери мaha ТаЬнре ханымын сарсимда ру« охучусуие чатдырылмышдьек «Шимал» нммридеты ае aj-ни а алы едебн-бедмм журнал теа-теа нсте'дедлы тар5?уме-чеаирмелерини чеп едир. «Лнтеретурне|в Россн-|е» геаетинде «Хернчм елке ¡алычылерынын heaejenapn» рубрнкасынын еоас еперычы-сы да Нем]ерлиммадир, ТаНнре ханым Фмнландм|е — Ааарба)чан медеим елаге-л арники формллешмесынде xejnn нш керур. О, реслуб-лмкемыан хелгымыаы, меде-нндетимиаи уаег шимал ея-каемнде яа]мгмнче    таны да бнлмншдир. Имдм Фимлендн-¡аде jypAYMyaa аЬтирам ае меЬеббетле }анаша»ларыи се-|ы аа да)нл. РеКнб Сира*«# Маттм. Налсннкм Универснте-тиннн шергшумеслыг факулте-сттн кафедре мудщт Харри Хелен» {мычи Ауликн Оксанам дефелерле Бекыде Ол-муш, хелгымыаын тармхи ае бу куну мле ¡ехынден теныш олмушлар. Омлар Ааер6а|чаиа ■ургуилугларыны семмми£ет-ле е'тнреф «тммш, хелгымыаын дамократм]а ае торлаглары-мыаын тохуиулмаалыгы уг-рунда сои иллар алардыгы мубармае бареде Ьегигетм фми ва дун{а мчтимамйетмне чагг-дырмышлар. 9ли ФОРФЧОб» серьедде iehh ментэге Нахчыван Мухтар Реслублнкасынын Ир^мла сарЬединде jenn бнр асанлашдырылмыш качмд ментагесм фоалЩатэ башла-мышдыр. Jbhh ментага Ааарба^чанын ШаНтахты ве Иранын Полдешт кендлеринн бирлешдирмишдир. Ментегмнии ачылышы мунасибетнла буидан бцр кун аа-вел качмрилммш тентеиалн марасимд» Ааерба|чен Алм Со-■ати седрмнмн муаамни Афк^аддин Челмлов, Нахчыаан Али Мачлиомнин седрн Ьа^дер Этуав ае Иранын кооперасиЦ на-амри Гуламраа Шефам иштирак етмжнлер. Ахерииформ. М. Э. Расулзада: «8JI-9JI9 ВЕРИБ Ш    *-    í 74 мл HNA 1916-чм ил Дбивбрми 7‘ф êfiym муселмеи имргиид» илк Длмоирлтии Иуг^ олан АДЧ-мии или мрллмлитииии - “ с&нынын или им ласы М§ммц§мии ,_____________ кун да os ичтимаи-си|асм торааатиии Нифа «дли пар лаг нитги мло ачылмышдыр. Онун шигиии аир* чу лара тог дим адирик. Матнм Софор ИВРАЬИМ* ЛИ чала Назырламышдыр. МеЬтерем меб’услар! Ааар-6aj40H ЧумЬуриУетмнин илк мачлисм — маб'усаныны ач-маг joMM-сеадетн, сиз маЬ-тарам маб'услары табрмк ат-мак шарефимки еЬдеме душ* месила муфтах ирам (алгышлар). 9фендмлер1 РусЦада ayhp аден ингмлабм-кебир дикар Ьагигетлар арасында бир he* гигети-б^иренн (парлег Неги* гати) дехм е'лан етммш иди. Бу Ьегигет миллетлармн Нег-гн-НурриУат ае    ист иг пал- леры иди. РусиЦ нигнлеби те* биатииде меачуд олан pyha садит галераг тебми ]олу мле инкмшаф eTcajAK, миллетле-рмн Нугугуну те'мии ила мух-тари]{атлардан муташаккнл ааад ае демомратнк бир Русланы бир н еааал те'сис адэчак иди. О вахт тебми иди ки, Руоцеда |аша|ен мусел-манларыи да hajatM-cMjecHjja-лари динар майкум ммплат-ларла барабар, башга бир таригда чера{ан    а дачек ди. Мил лет лара ка иди мугеддаре-тынын темним лак семнмеие бир суратда Pyenja мачлисм-муассисаиындан каэледилер. Фагат Руси{*да ингилаб аа да-момратиэм нам мне ayhyp едай ма'кус бир мстмбдадын не кими харабелыглар {аратдыгы-ны билирсиниэ. Ингилаб нами на Некмфарма олан анар-xHje ве миллетлармн hyryry е'ламындаи сонра вер клан га-ты маркаам{|етчилии Загаф-raanja миллетлермни канди башларынын чараемне бах-мага сааг атдн. ЗагафгааЦа-да Русина меч лиси-муасс иса-нына интихаб олунан меб’ус-лер каьдилармни ааккл адэч чамаатин Нугугуну Загафга-3Hja CajMMHH тешкмл аа онун истиглалыны е’лан атмакдэ кардудэр. Е]ни мантиг nahajaT, Ааар-ба}чан аНалиси тарафмндаи сечилан аекиллери Шурами-милли твшкмлина сааг атдн, бу Шура|и-миллм иса Ааар-бахчам истиглалыны а’лан ат-м»к эерурети гаршысында галды. Азарба|чан истиглалы а'лвн олунду (алгышлар). Бу кун агалцУег ташкил адан миллетлармн нума^ендалери ила газаларын {ени нума|ам-далври да'ает одунмаг yape ншт9 бу мачлис ташкил едил- * • r V* *    « ЛИМ ае барабарликде муста- 'ИМВУМ^УМНБ.'    л AJsImmJIJMKW Ги|% аА*ц ЫИФАВа ышумалЫИ! мммы ШшААПМ Г«фгмм|А гапыбир геишумуз армеммлар» муиеснб#ти- доттв* ». .»а *■* —    В1^аымы Z -метлерм .техуммуш рус ча- ^ ~JEr*    м«тем!Н муЬум бир теми* ма<ачак    i mgpm i*    -    иле ал еле аарерак бил За* глфГ1»Н01ЫИ мугаддаратыны * .* B^WW.    Шш ÍHÍ9 ЧЮПИЦ ДО    ымд w    maiv« МЯЯ    мыьылм ооайвылиФ ем*« W9    ^ л лм    /купюрам мм . аа - - -    —    ф*——m п ша олдугу- адилывии бир ммл* 9ф»ндилар1 бмлирсииил км, бизим Руси|а чамаатыиа rap* шы Ьач адааегимиз ае миф* ретмиз {охдур. Базар ел-дугумуз 7у«Иа чариам Ту* с и) асы, ТусЦа иегчбдадыдыр. Руси{а|а нифретммиз РусЦа истибдады    алтында мильем Руси|а чамаатыиа ннррат дамам да^илдир. биаче, мамфур олан Русина, ммллетлари í аа Нугугларымы аармфен ми Туси)адыр лат мустагия лы, Ьурр олдугдан сонра динар миллатларла ур^и иста* дм{и кими    агди иттифаг er* малидир.    Бутун ДУИЙ *»+ латларииин вЧемиЛати еллима ■учуда кетмрмеси биаим ей ме'зур ф1емфяарим1идандир Бу федарафн тебии б«р ма|л — арзу иле Навил ол* муш дур (алгышлар). Эра атдим ки, бив Тусф чамаатыиым дучар олдугу фа* лакатдам гуртуямасыны «роила мстармз. Биз Туси|а Неку* матинин Ьагиги рус дамокра-ти|асы а лине качмасм тараф-дары)ыз. Чумки Гафгазф дат* лерыкым шммалыида ташак-кул адан мустабид ва тача-аузкар бир Накуемте бив легенд тала билмариа (алгышлар). Биз Русфиыи сеадати-нм мстармз, Pyenja чаммтыиы савириз, фагат кенди иетиг-лалымызы да азмз тутарыл (алгышлар). Чабр иле гебуя етдирилеи бир шо|де сеадат оламаз. Чумки рмвт НуррмЬ jar аа иетиглалдыр (алгышлар). I4i i    И* - *■ *»»«« шмш ajÉK шла шмьаеинлР пШТо ОунуИ    офФЦгФфр# мустагкл Азерба|чеиы тем-сил еден е уч 6о)алы (фии Шура|еимиллм гаядырмаин, турк НуррЩатм, ислам мад—ш)* |еги ае муасмр Аарола игти* дарм-аНрараиасиим адан бу уч бе(а даима башларымызыи да аНтизаз w V&zt^ - мм у«нцМрфьГНМмТм» . »«lUMiMp, MW, бгоч» fw ■    «милям    raí    ли    см2- ai Дим. Бума имаи едирем. алб атмаз Нусн ифа Г*мг«мЗ«|Г # m л û    ШМёШШкш h W t y m m- - •-    %ÆaÈÊÊMbÊÊb П|ША|мАА    шимк    ÉAA    Hü«    «и, IфгЯщрГ| Фф«ДФФФ|ФтФ9 H&êûèm . -   алмалы{ые. MlÜfKil • Ашдмиу lâlJlifiy KÉHMEiy ftâ ^eao^eœwa и " ДФ* мдгсада црмел учун Сиз, КИИ* маб ус афандияар, бир чох •О фбдмлрлыглар астмада, темаил |Ав|ф ма    ллымамаф умДеу ые- IP*    9Т4^рФФф    Я991ИФ1Ф еОФ91| ФО КММёА удыма ИФЕШФШ МЩФ 1*Ы1|П .    «шышцл    momlm» лисииие. Sy мумулани кастар-. . май игтидарвии ва исте’дады-ОИУ* на малик еадумуаса, {елун Ja-tfàêm Ф равсы мадия сип дамакдир 9аат, |фвндшир, Sy кун фирге аНти-щам» гваввма» ва ÉxTMU ¿Ы MtoàâM ДЯТИ-Ц aa MÜH» И^ФФ^МФу    9yf^V    ИИФ9 Ф^РГSO вестагч мудвфив te лег rafeen гаршысында earn Мф рдар» се* гллан геревлер атылмалы, ивтрсви, вянем гЫгывы, милеет ду)гусу Ы A• А —-  «   !мадемм виттлч    * ,,w    ^ -V—Ф0рр ф4ф(ур0РИ «ТмЬурЩма    WP («VPWW. «гышмрк Дшщи.    (    .    m    ai.    ||у    ММАД    М    е    М    i ГфТ wyEfyH f’TfTTj ТФФ^ФфР    Of Ока ---—------ ыАыцы nflitiltMMiA MMMMCN* MM« Мв«| MMIMti МАМЦг фффшф —а»— —•—^Ныидл{ыг Д « so^Ä-4g истиглвла Ифг Олдугу музу    Нар    вимаи кенди оииесинда исбат адалим. Sy «лдуму, во-    Вир втети-мугеддас Веслеммш* ви те'мин едирем ю^'-ОфИ    9РФ*    Sy агеш аски аамаилар* И*    дам    бери Нагигатлер ест лере ими ШЁ&МёР tÊBÊh* • *    ТШ    III ft ЮЛ    ЗНРНЭк    О ы*ыра ^^пе » ЛыШЯЛЫалйшкыАл!^ л^ббЕдиВ идяAM teM    мыи i^jmbmb шве. #емжы ФфРРФ 6В6В| Ир    СФрРфЯ^    и’Ф    с^оиАфгв 1ы вд ДФФГШ TÉÉiillïlilWI P^w Ш^е ошмчит -    4    »деДммли    А    А    . еир атеш, мзереа|чан еа- I А    бФибВИЕФЕУЕ ÍSÉKES а А- - ц    лиидам«а .Äw •• js;f jtetij ÉLmCS âAÂ4    «ум пылылывллмл^к 0ышд|а    шшлелаа    »да да,, амимаа бСмее eawiBa яфбфб    ^^Ф    ^р|^ФФ    шПГЕЕОЙР    Ф^Е^Е|ф^Рг4 »^ггОИиФФ OSOj^ PÄylAi — -    ^    а А^ушАиуь    Виал^Пи    мум    æiÉiut*a    ли ше«0 >А (вымявши 1 |ЗММ    ШффРИФ    фФеФ|г чИаЩ|^0*    Еа^^Р^    НуЛ    ТЕШШвп    Ф0М0 ДФ П УуМфлббр! Фт двл- ваш (сурекли ае увун елгыш- «аиаайй ии.^иДд^а..^ а.аи АА^у, »e aаммв0 * мыеемАмдлеи уд. НИ ГфЦМШг ТФбиВФЧРЕЕуФ^ОИррР аИррЧи ф#т“ф#»ф Щф^фИф    уТ    * ^^И4В^м4И96В2фмИ бРфФбФ я    Ф^лОФФФ^А^А ж jOiжавй*./"Ч ]Мк11ФА S мкллетлерияде влрдв*р.    Гвф* зи воле    бир иттлАада да’вет ^4E6M^ls6l44|7l46J3^'|l лу олмага Нал» кнчик |ашларындан ТаНнра авларинда харичи дия-ларнн аНеикинм ду^муш, склеры бир-бкрмндан сачнб-«уыра бнлмншдир. Бе]уклер чох вахт ушаглардан луиНан саНбетлари а датам инкилис, френсыз дилииде а дер дилер Бу муНитде ÔejyJeH ТаНнра харичи дилларе Недсиа мараг кестврмишдмр Чафероалар неслинда енна-би дилларе беле марагыи тармхи верим аевеллермиа иа-диб чыхыр Ьачы За^налабдин Тагвчааии фирмалар мудири, со предан азу де Бакымын та-нынмыш саЬибКарларыидан олан АгамеНди Чефарое ев-ладларынын бешиме де му-Чеммел теНсип аермишди. Сорбонна Уимверситетиним би-тирмиш Гасымба] инкилис, ап-май дмллеримде сербест да-нышырды. Кичин гардаш Ре-Ьммбе]мн биолош«# епмина марагы аа Петербург Униаер-ситатине дахил слмасы Ьачы Зерталабдиним бщу* ким|е-чы елнм Менделе|ееле дост-луг алагелеринии иетичеси иди. Соиралар ТаНире Чефероаа Москвада Горки адыиа Эде-биуат Институтуиде oxyjap-кем носил аи'енесиие садит гелыб башга бир дилин сеН-рина душмушдур Фин дилин-деки догма езерм туркчесииа гармбе бнр {ахыилыг ТаНире хенымы бу диле меНкем баг-ламышдыр. Фми дилини дерни дам е]реидикче ¿акынлы-тын такча заИирм де]ил, грамматик еламегларини деашкар ламышдыр. Фим дилини де-бмЦатыным кезел биличиси, полиглот В. Богачое ТаНире ханымын ем }акыи маслеЬет-чисм олмушдур. (Керкемли рус терчумечнеи 27 дилдем 72 роман тарчуме едмбХ ТаЬмре ханымын фин дн-линден илк тарчумеиери рус адаби ичтешаиДетимин дкгге-тини челб адир Институту би-тирдикдеи сонра оме Москае- НДАКСИ1АДАМ: Двивбрш б-сы гидли)е говушдугу иумдур. Ааврбершилв sefm вахт охшар олмушдур. hep им зуяму алтыида тниняядрф 1И7-м looq Бу ДУЯ^ЛДА яшлер вярмыш CYRYPK9 СТИМУЛДУР Киров да ичтимаи неглмНат да|еначагларыны буидан сонра jap ли коммарсеитлар сиянб-супуречеклар. ШаЬор Нокуме-тн бу муНум иши да^анеилг {акымлыгыидакы кур {ерларда KOMMBpCMja кешкларм го]маг мета j енл аре    тапшырмышдыр. Да|анач1гда «ге*д*шат» ¡ел-мыз о замен мумкун оламаг ки, кешк сатымылары Нам да делан дар ишлесинлар. Зарбе-чи BMafHi»a каре ели сулур-келм биенесмеилар торпаг учун мчара Наггы вармекдам азад адилачаилар. КАЛАЧА КИБРИТ Д9Н9СИНИН S9IYK 39Р9РИ Иммилтарении «Бра(ат аа Moja фирмасымын муНаидис-ларм еколожм нибриг ичад атмншлар. Оншр кукурду аааз адан мадда тепмышлер а а иимен бала ммбригин баш- лыгында синк оксиди ае ка-пиум »ром туршусу кими ат-мосфери чмркленднрен мад-далардеи мстифаде олунме-]ачаг. Дама иибрмтин ас ас компонент лермии бирлашдмр-мак учун ишпаднлан |алыш-ган да нагсенпы ммиш. Он-лар битки нишастасындан ва желатин туллактыларындан ja-нм |апышгаи дузалтмишлар. Илк бахышда гариба керунсе да, кибрита бу гадар Аиггат jo-тирилмасм абас да^ип. Чункм ади кибрит ¿анаркен туршу ja-гышларынын ]агмасына сабаб олан кукурд а>рылцр Тасаавур един: такча Британиуада Нар кун 100 мил|он адад кибрит )вндырылмр. М9ТБ9ХД9 ЧИНСА1АГЫ ИИТИГАМ Канадада ¡аша*ан ими чин-лм елмм арасында башлаимыш ади соа-сеНбат бизим нуаа асримиэ учун характерна чиз-килор газанмьаыдыр. Алим- лердан бири о бнринин ха-pejHHa... радиоакт иа мадда гатмышдыр. Иш узра таНгнгат апаран лолиемн хабар вердикте кора, бу Кадисе ЧХР иле Канада арасында иуае фиэикперин мн мубадилеси программ чарчиаесинде Торонто госпи-талларындаи биримде мшле|ан 33 ]ашлы Чжу CjyjxyajMH Небе едилмеси иле битмишдир. О, Торонто« ум Чин меНеллесмн-де фаммлм^асы кизли сахла-иылан ез Немаетеии иле бир ¡ерде )аша|ырды. Зарер-дида де h амии мубадила программ чарчиаасинда Са-нибург Елмм Тибби Марка-эинда нуаа саНасиида ишлэ-|ирммш. Истинтаг замены аш-кар едилмишдир км, ики алим арасында душманчилнк Нала окт^абр а}ында башланыб- AMIHhOTffl В9 ВАРВАРА Казенда |аша|ли амлесмида мараг лы ее ejaei» челн еНеалатлар баш аерир. Бунум себебкары зооя^кда ала е)редилммш сичоеулум «и катмриямесм АмемНотел мыш. аул аа еаии Барбара ила еле достлашмыш-лар им, еа есл сирие чаарн либ. АменНотел ИрбврыкШ Белинда чалмр, оиун ryfpy* гумдаи салланыр, фемдлер иестаоиолм Св Нибларм дан алмыш бу чанларыиы гуртлрйвлг учуй ему зоопарке    г ajr аренда    пишик а'тмраз аламети олараг шмыг а’лаи еамишдмр. АменНотепи кори г фермер ынчо Барбара joMOK {емемишдмр. Be ]еше дан меизмлде иисанлврма дер «ajar лы достлерыиаш efyw базлыгы, Haj-Kyjy бергарвр ел* мушдур.     ч- газвт канкy ■ t'ífl Mt’ '    •    .    û.Fl гамадлы |Д1яеи»1 б^С*0Ф00Ф    Ф0ЖЛФ^Е04 АФ |Ф им*| ^ф^р^Ду|ф^Х^7б1( ■Двлфиив твЦврввшши ]ТЫЛМЯС1В1В бдшлаимышдыр. «Дал- 1|9еееыеафААШ1аИ ^    д маваМАШЛДм ДаМвы ДаМО ацШАыиынааААадАя ]%ja ымлйи* та^ыыата* i «Нава бблвииыа иббе Убйб)((В,,’^ВЛуимуш е^^ингеа ам^^иб*«а- т а{ | а- .^^WAABkAAá^ka АА    шмуША м    uuyiHAaUA ресинии шютит да вшеерде тутуиур, «мимго» учуш-енме велвгы елашдаи (мф НBerti шврвитде Haaafa гелхыб-еме биле- ■ТРУД» ЧАВАНЯДГА ЮЛ АЧМГДЫВ * < i » • : ' ' * » a* ¡ ' / * . • К-*» •. * f г ------ааа,^.. аДаиАВ    яаам^уф шла аа юамлыывм. Дм] ааы» аааа* да. МММрВИ МОТВ^жррмв п|ЕОФ11ФтлФ|»« Оф^гшижфиг фп- ми лрвкгии цвиффивввм» осивиеши тедгигегмрыи душун-MBfe влдлр еден акРяумдпиры вчвгллимаашдыр. Me’лум ол- адммдАФ ММ    411 ААА^ЙШк^^ЫШШШДЛА« '* 'МХДКВЛ ’ ЛКДмФ ФФ    1|д1да    уядиа^ав^|А^    ЬввшккЛАШ« ■ ВЩ* ФфВ: дыры>г ивыиив Нлр hantai Hyryr лееуитусуиа Нввафдвч» Дм-аетии йфщммвше ивд ре> >врушулвнлф*л* йлиыа U Ф«лви ассесилсийсы ташаббус гру* ШаНндларнмиз „Ганлы дв]ушлэрда сагалар japaM“ ü..    Ui.ummiii    am    алм-    атышмА    вшит    ли    Еле    билди    .^^y^feáálÉlllHIflíHlíflHilBHíBIflBI    лерда    шаНмд    олуо.    Д| Мудафиа Назирли|н аналитик информлсн)а маркази* ним сеифбрын 5-не олан ма’-луматындв да)млирдн: чвмал, Нахчываник, Арензе-ммм кандлеринин душмаидаи азад адилмеси угруида де^уш-лар дааам адир Милли Ор-думузун бнр ас кари Калек олуб». Белка де о ахшам бу ма’луматы динла)енлерин чоху онунла теселлм тапыб ли, мткимиз аз дыр. Амма гуру регамлер чанла манда иерур-сан кн, ела текче бу хабар-ден — бнр ас карим иткисим-деи нече сине двгланыб. Ьачыбаба 9лм|еа Губада до-гулуб бе,’умушду. Отуз уч ja-шы варды. Салмамла ону агыр де^ушлер достлашдырмышды. Бмр-бирине арха, кемек мди-лер. Пмрчамал кенди аграфы н да де|ушларде да бнр jep да)дилер. Ики кундеи бери дааам едем фесилесиз де|уш-лар, ачлыг, сусузлуг предале-рини гыра билААмрди. К ары чекмлма]м агылларыиа да ке-тмрммрдилер Арха    иле ра бота влагаем |аратмаг, ке-мак алыб меагелармни меН-камлотмак истЦмрдилер. Сусузлуг артыг ом ларе куч иелирАи- Булат хе)лм аралыда мдм Чыгыр душменим нишан-каНыидам кечмрди.    Салман киши hmi6tt6niMH    кетма)м- не реем олаавды. Берк-берк талшырды к и, га|ыдынча Неч Каре терленмеенн, атеш ечыб Йрини бмлдирмесин. Салман киши су    кетуруб суруме-суруме д ушмеи нишам-каНындаи кечирдм    Гефил атышма ешитди. Еле билди ки, ерхадаи кемек келиб. Сонра диггат ала|иб керду ки« онлер терефдеи |алиыз бнр силаНден аташ ачылыр. О, фаНмла оа пулалЦотлеры-нын сесени таныды. Даман Ьачыбаба такбетек да}уш» ки-риб. Салман киши бирнефас» ера ÍYÍYPAY-...Салман кншн кадемден сои-ра Ьачыбаба арха мле ревите алагаси |арвтмаг учун та-neje галхды. Деме Немин семт-де душман пусгу гурубмуш. Салман киши купле ¡агышы алтында нрепи сурунур, душ-менмн днггвтиин ЬачьЮаба-дан )а)ындырмаг учун таз-таз аташ вчырды. Архадаи иса кичик бир даста камере телесирди.» Амма артыг кеч мТгеддвв {олланан илк Де|ирлер, Ьачыбаба ан из нунл аренде де до|унча сееинмейб. То|у 1996-чы ил {емарым 4-де олуб. Ьемин кун еле бнр туфа и олуб ки— Ишыглар сеиуб, машымпар»ж Перекати де четинлешиб. То- губалы пар дан иди. Де{ушлерде бишиб бер-киммшди. Горху ид олдугу ну билмезди. Икинчи еаледы — оглу Aynjaja келенде о, чеб Кеда иди. Хабар тутамда де-jM6 кн, даНе елуААден горхму-рам. Амма yusera xajn* муддет ад rojMajbie. Себебнни исе ахырынчы дафе чебНей ione душанде билиблвр:    даме    еа едыны rojMdr мсте)мрмиш. Де- ja да'ает олунан муенгнчилар^ )иб ки, керурам душман куя ахшаме jexaiM келнб чыхыблар Гыз Tojy ганлы-гадалы 20 Janaepa те‘)нн олумубмуш. Toj jaca денуб. Бу да бнр дерд олуб Ьачыбабаным уре)инде. О, Ayanyjy, едаяетн, »шрме-тн иле сечнлердм. 20 1анаар куму вид ичмншдн кн, халгы-мым. Вате ни ним азадлыгы угруида бирче кун де муберм-задаи канарда галма|вчаг.-ГаЛААВДЫ дм Ьачыбаба Гарабага — тор-пагымызы фдафив etMeje леем мене батмыуь* Оида Ме-Наммедамин Расулзадании ха-тирасине ушатым адыны ААа-Наммадамин ¡аздырым. Де|нб аа кадиб«. шаЬид олуб. И)улум 14-да Кетик кенди утру нда де]ушлерде Ьачыбаба ики j орден |ареламыр. Бир муддет госпиталда мулличе олунандан сонра Губа мериеем“ хастаханасына    кендерилнр. By вахт хабар тутур ки, чабНа досту Ьикмег hycefnoa Ареи-аамин кенди угруида Д#}уш- шеНнд олуб. Дафн рФСНМИИДФ 1э0ФФ§вмввф ле м рак а диб. Ьииметмн дан бир овуч торпа* вид мчмб: «РаЬат Jar, шым. Аид олеум бу i торлага, иитигамыиы гам!» Сонра до котурду}у тер-пагы чиб jajaMThma букуб ову иле апарыб. Бнр нече баба хестекамедам чыхыб еее иелмб. MAMUIII4»0L ыю^шлашилк нарушу©, чаопще .—    -- На гедер де)иблар ш% гллмб мулличе олуисуи, ма|ыб.    «Japan арв дан ммгигам ала мча,    г де)уш лерда сагалар. галдыгча japaaapaiM ЛЛ|ыр», — AÍM •• ■•^10 Ьачыбабаным дефниидо бу* губалылар, чебНе Л де иштирак Онун геЬреманяыгындлч “*Т* чаетиидем даиакиырдыллр, ho мысы of ни сову де}мрдш о, геНремви Губада адыны Оху дугу ташаббус теНсил о—,— -jmw ... ады аермлемм. Губа рВЙи тун •и бу Неси, W-W- w w—' —— ле гелдырыблер ки, 9ли)еее «Милли ады аориисин. By ony6-OHMtj ачегыим Л|^МЫ согаи сладее* Смщвышр бРЙббфН Eapirrti ЙЛЙ® меотегесинют са-ниивври 10 АВфМР шаятвдв rap устуидви ¡ya рубле сагылаи ÉÊ ____-а-    В9ДНм4ВИ^М    0М9В |^А|9 |Аей||АмАлА|Д б1лна ai да. ШшОв ШЯтЩЩ    ’Л"11    wtwee#« -, ____.¿¿м.    ■imiìUmtamm    Амвшшнив. фММВШ 1НШ ШШ1^ ,Ш1ШОВИ lewewTiww    ........... 9вуиу имрлШишш чём ваг свЬлаикар Вшнвемшявра #л-rami МШбДВ 'êf гш лшНсулуи ба|ук бир Ниссавиии двшы- иии У АО иф1№Ш>иЩ «мвилер да аалари учун кии йшми АМАА«^1и*аа*шв1Шал^ сетей втеррщуи    ■ егАНСАДА МЮЧАИ зеиклаги ^    ЙриешдиЙ    Страсбург    .не    алотдеи ив» mm щ'Щь Ч» «****■ hhawwa»«. «»«***■* Hfka «тир» ими** • «в* »»■»««'■ч*» «»и« » Шиваш^нимАласк гвзеели е АЧМВЦИИЫмИи ____•    «ФМАМ    ЩЩЧ»    »»4»    пм*    Aepoiw    AW m «www мм» и»« »MUHr«w.^ii W«"* «MA# НЙМАИВ.Им t*wm«MM «whcywMl’w cw ешш -II Aim Щяпмггтг'  ---------- ш <ммм,> MP ,|AWW W» MWAWH Ш MIWIW* whH. WWW ИМ 1ЧПИ1—A III4»B*M»«WI rtwHwfAF. CM»t*W мм «иаирмм Чиим wmm.wmm ww» «y-тфш ,ИлМ* lilMÀIWHM« «W» Hhwmw» -,    .    ^rm    • МЧ кес чвваийеив; кпмам истамир ... .. mm 7 »айш eeaavPt ~    —    j    ’«F’r    W    -w    i — 7| ф«Ш 9Ш0М» ВФЙИМШО «M** 60 фаи» иве биддир- ni г пт irr ша пПгт— ИЫ tilma аямкцыщу 9теи сергудви Шлммваи « «ш ВфШШДв А$Ш*дя бир м«Й ФЙшме- t ^e|M|JäjaÄ| 7 ;
RealCheck