Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 04, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 4, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ    ***^ m зм ' « '' $■< ЛчХ'' ЭКЭР сиз ^ОХ ВАРЛЫ МУШТЭРИ деилсинизсэ, онда бу ИНФОРМАСША ИЛЭ МАРАГЛАНМАЛА БИЛЭРСИНИЗ! ДАмриммши €TURTLE bey» шмрштт (H|yJopii июЬсри] сим |умстс i«|-ф„д «CADILLAC» мармкымдч оми мимыдшш модслпцэд* «втвмввияиври т^клмф «дир: CADILLAC — SEDAN DE V1LLE — ELDORADO -FLEETWOOD — SEVILLE — CIMARRON Hct»|nhns«m h«M    Iwm д» 19S5*— 1990-чы млтрд# бурпылмыш шт млш- hyp Амлрик! фирма ■# шмриатларииии иума|«ндалиилариида азаиыг ишладил-МИШ автомобиллари сеча биларсиэ. Автом^илларии ||амы€Ы а'ла ваэи||атдадир. Бутун модаллар 6 ва 8 сур'атли автомат атуручу систами ила, компутар-ла/ кондисионерла, « DAY CRUSER » сур'ат сабитлашдираи системла, галм шушаларини галдырыб-аидираи, Ьабала суручунуи краслосунун ва9и||атини сукаи колоикасыиын да|ишма бучагыиа мувафиг олараг да|ишаи автомат систамлар-ла, гапыларыи ачылыб-ортулмаси учуй чохпултлу систамла, {уксак истилик гору-|учу жассали икигат |о чумладаи дари] таванла, той варилмиш шушаларла, старее ва квадроакустик систамла тачЬиз адилмишдир. МуЬарриклар 250—350 ат кучуидадир. Америка фирмаларынын бурахдыгы бутун маркалардам автомобиллэр сифариш еде билерсиниз Автомобиллар сарбаст коиаарси|а олуиаи вал|ута|а сатылыр (совет пулуиа сатылмасы масаласи Ьаэырда иаэардаи качирилир]. Пулу аданилдикдаи 3 а| |арым сонра автомобил сифаришчи|а чатдырылыр. Бу талафонла Рига|а заик ауруб алааа ма'лумат ала биларснз: 62-74-21. Литва Распубликасы, Рига шаЬрри, реклам буросу. «ИНТИБАЬ» фирмасы. /адыныздадырса... ЗдЬЭРЛЭНЭНЛдР САГАЛЫБ. здьэрла1энлэр нэ едирлэр? By ид— и«|ывда бнр нечэ вамрадэ Бакыда поракоя* да сатыша бурахылмыш Ьвсланмнш нагга балырывдан тэхмннэв 300*8 гэдэр адамыв зааэрлвнмэсв вла батлы иа’луматлар дарч етмншднк. By мнсля керуниаинш кут-лавв заЬарланмадан 7 а]а JaxHH муддат кечиншдяр. Ja-гня заЬарланавларвн чоху о хошакалмаз анлары JaBam*ja* ваш унутиага башла(ыб. Вас бунунла алагадар 4HHaJaT ншн галдырмыш Вакы lllahap Прокурорлуту веча?.. Прокурорлугда бу* соргу-муза бела чаваб вердилэр: «Ишин тэЬгигаты илин сон-ларында баша чатачаг». Виз да арзу едардик ки, таза ила таЬгигаты баша чатмамыш 4HHaJaT иши ила KCTMaJa4aK. Экар Ьугуги двв-лат гурмаг фикpиндaJикca, карак бир хырда 4HHaJax бела чазасыз галмасын. К-701 ТРАКТОРУ Y4YH EhTHJAT ьисселэр АЛМАГ истэ1ирсинизсе «Аз|олмаш» ИстеЬсал Бирли|ииин Миикачавир )ол машынлары заводуиа мурачиат един. Завод ашарыдакы аЬти-|ат Ьиссаларин сатышыны ташкил адир: -Ф- Сар габаг ганад -Ф- Сол габаг ганад -а- Арха ганадлар -Ф- 1аначаг чанлари -Ф- Арха асгынын ашары дартгылары -Ф- Арха асгынын маркази дартгысы -ф- Отурачаг -ф- haaa балону. «БАЗАРЫ 1ЫРЫШДЫРЫН!..» Ьормэтли редакси]а1 Мэн еХалг гэзетиенин даими охучусу]ам. ФэЬлэ олсам да республикада баш верэн Ьадисэлэрэ биканэ гала бил-мирэм. Ьэр аддымда гаршы-лашдырымыз сосиал-мэи-шэт проблемлэри Ьамы ними мэни дэ чидди нараЬат едир. JarHH ки, метронун «28 Апреле станси1асынын гар-шысындакы «дэpэб9Jликe базарындак сизин да хэбо-риниз вар. ПаЬлаван чусса-ли, бырыбурма чаванларын идарэ етди]н бу база^шар Ьеч магазадарымызла муга* jHcaJa калмир. Саггыздан тутмуш куиун-кунорта чары шам ишырыида мараза* ларымызда тапылма]ан са-на]е-маишат малларына га-дар. на истасан сатырлар. Ьамысы да од ги]матина. Эввэллар гэзетиниз бела hэpч-мэpчлиJэ аид бир ма териал дэрч едэн кимн pah-бэр тэшкилатлар дэрЬал тэдбир керурдулар. Инди нэдэнсэ буну кормурук. Нэ-тичэдэ езбашына алверчи-лэрла Jaнaшы инди ускук зырладан мухталиф гумар-¡азлар да артыр. Бизи на-, lahax едан одур ки, бутун jyнлapын Ьамысы ганун ке-шиjиндв дуран милис ишчи-ларинин кезлари гаршысын-да баш верир. ГаЬраман ми-лислэримиз догма Гарабаг торпаглары угруяда чанла-рындан кечди1я бир заман-да ба'зи милис вшчилари бу базар фырылдагчылары ва гумарбазларла алла ке-рушурлар. Бу KOpymMajHH архасында на кизланди]иии JarHH билмамиш олмазсы-ныз. взумуз дэфэлэрлэ ду-руб буну мушапидэ етми-шик. Фырылдагчылар ва сада адамларын чибини со]ан моЬтэкирлэр бу кврушлэрлэ ба'зи узданираг ганун ке-шикчиларимизэ «Ьагг» ету-рурлар. Экар сезун Ьэгиги мэ’-насьшда газетиниз халгын газетидирса ва халга хид-мат едирсэ, бу базарларын ]ыгышдырылмасына ca'J кес-тарин. Jox, экар буиа гувва-низ чатмырса, онда бутун де-]иланлара инаначагам... Де-/иланларз кора иса бу ба-зарлара Jyxapыдaкы мафи-jaAap разылыг вериблар... ИСМАДЫЛОВЛАР АИЛБ* СИ. ^Векы шаЬарв. I РЕДАКСИДАДАН: Ьерматлн охучу. де-ди]ин проблем бизи до аз нараЬат етмир. Инди новякв «28 Аяреле станси1асы, бутун метро станси1аларынын киришлари, ]ералты кечвдлор. ресторан ва JeMOKxaHa-ларын гардероблары, чамаатын кур ол-дугу бутув ногталар асл базара чеврилиб. Виз да сизин кими «Гырмызы 0KTja6p> Бакы тутун комбинатынын бурахдыгы «Космос» сигаретннн 4 маната, чакма учуй rapa креми 5 маната, електрик лампасы-ны 6 маната. Нариманов адына фаб-рикин бурахдыгы ади чорабы 8 — 10 маната алырыг. Дазмага галанда да ки. аз ]азмамышыг. Дотру ге1д едирсиниз, ев* валлэр газет бела мовзуларда тангяди Ja-зылар дар4 еданда, дарЬал тадбир кору* лурду. Инди иса... Бир aj. aj Japым бундан аввол лампанын. HajMH, стаканыя. сигаретин алвер малына чeвpилдиJиндвн Jaзмышдыr. Алверчилар ачыга душуб онларын iuJmotkhh rapa ба* зарда онр аз да галдырыблар. Ба'зи ганун кешикчиларинии алверчиларла наин* ки ал тутуб KopyniAyJyHY. Ьатта халаата душанда ' впушду1уну до кормушук. аавырсааша вв, базарлара кучумуз чатмаса бутув далиюядара вяавачагсыяыз». Журвадястлар да АдлаЬ бавдаларвдвр. Одур вв, свавв талабяввав ела Ьамвв га* яув вешввчвдармва, оядарвш раЬбардарв* ва, дав ада даяг дасав, адывы чашр1кша бааараш чаалая аладв|я Насамв PajoB Да* жяяя Ивипр Ша'баапп 1авадхвряк. Jox; кучдорм чатмаса баз да де1яа8вдора яяавмалм оашчшшш. ПЛАТИН КИМИ ПЛАТИНИ Ил баша чатмагдадыр. Эн’энэjэ кора бу вахтлар aj-pы-aJpы идман нов лари уз-рэ мевсумун эн Jaxшы ид-манчылары MYэJJэнлэшди-рилир. «Уорлд соккер» жур-налынын соргусуна кора Франсанын сечмэ команда-сынын ва «Марселе клубу-нун капитаны Жан П]ер Па-пен етэн мевсумун ан jax-шы футболчусу, Франсанын сечмэ командасынын мэшгчиси Мишел Платини иса эн Jaxшы машгчиси Ье* саб олунмушдур. ФИРУЗЭ БИРИНЧИДИР Ригада кечирилан бeJн8Л-халг    шаЬмат турниринда республикамызы бе]налхалг уста    Фируза    Валиханлы тэмсил етмишдир. 47 шаЬ-матчынын иштирак eтдиJи бу ]арышда Фируза га-дынлар арасында Ьамыдан чох хал тoплaJapaг биринчи jepи тутмушдур. 4 ДВКАВР Дагларда во дaFoтaJи ра-]онларда гар JaFaчaFы кез-лонилир. CaниJoдa 5—10 метр сур'атла шарг kyaoJh асочок. Аран paJoнлapындa температур мусоот 8. дагларда О дараче]а Jaxын ола-чаг. Бакыда ва Абшерон ja-рымадасында арабир 1агыш ]агачаг. CaHMjoAo 17 — 22 метр сур'атла шарг ва ча-нуб-шарг кула1и асочок. Температур мусбат 8 дорачо олачаг. Чери ИЛИИ ¡е)ынде чохлеры 10 мим мамет-лыг сепм елмегле «ШРШЧАН ШГ БНРШСЫ» СеЬмдерлер ЧемиЦетмими узалерм ола бил-мишлер. Ьела алгы-сатгылар башламамыш артыг онларын капиталы 65 мин маната чатмышдыр. Биржанын сеЬмлерииин базар ги]метлеринни артмасы Иттифаг мипасыида ен ¡уксекдир. Артыг алгы-сатгыларын 3-чу мерЬелеси кеч-мишдир ае АХБ #з ¡ерннн моЬкем тутмушдур. Биржанын ишнне {енн-]анн рекнонлар челб едилир. АХБ-сы ен ири бнрликлерин ае ен ки-чик муессиселерии, биэиесмеилернн ае бро-керлерин феал еме)и учуй hep бир шераит ja-радыр. Кересеи бир сеНмин ги|метн 6 а{даи, 3 а]дан ае ja 1 а|дан сонра нече манат олф чагдыр? . БИШ БНРЖМ* ТШСИН1 Декабрын 6-да алгы-сатгылардаи сонра Азерба]чан Халг Биржасы ауксион кечиречек-дир. Ауксиона сеЬмлерин меНдудлашдырыл-мыш са{ы го|улачагдыр. БИЗНИ СЗкИМРИ АЛИАБА ТЗА8СИН1 СеЬм саЬиблорине брокер ¡ерлеринн номинал д•jepин• алмаг Нугугу аерилир. Хатыр-ладырыг кн, брокер |ерлериннн базар ги|ме-ти — 320 мин манатдыр. БАМЫНЫЗЫ АУКСИОНА ДЗИЗТ ЕДИРНК Сизи декабрын 6-да Идман 0]унлары Се-ра{ында кезле]ирик. Ауксионда иштирак етмек исте|енлер декабрын 5-дек биржанын идаре Ье|'етина во ¡а декабрын 6-да ауксион кечирилан |ера сифариш мактубу ва еЧибарнама тагдим атмали-дирлар. Yнвeиымыз: Бакы шаНари, Москва прос-пекти, 81/6. Талефоилар: 66-32-91, 67-84-95. Азерба|чаи Республикасы Халг ТеЬсили Назнрли|и 22 немрали техники пешо мэктаБИ 1991—1992-мм дере млн учуй ШАКИРД ГаБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: ОРТА МЭКТЭБИН 11-чи СИНФИНИ БИ-ТИРМИШ КЭНЧЛЭР АШАРЫДАКЫ ИХТИСАС-ЛАРА 1И1ЭЛЭНе БИЛЭРЛЭР: 1. Харрат (нмшаетчы|-дулмер. 2. Раимсаз-сувагчы. 3. Автомобил те'мирн узре чнлиикар. 4. Автомобил електрик чилиикери. 5. Електрик газ га|иагчысы-теиекечи. ТаЬсил муддати 1 илдир. Шакирдлара а|-да 80—110 манат тагауд варилир. ОРДУ СЫРАЛАРЫНДАН БУРАХЫЛАН КЭНЧЛЭР АШАРЫДАКЫ ИХТИСАСЛАРА JM-1ЭЛЭНЭ БИЛЭРЛЭР: 1. Гурашдырымы чилиикар. 2. Електрик газ га|иегчысы. 3. Бору чилиикери, бетоичу гелибчи. ТаЬсил муддати 7,5 а]дыр. Шакирдлара а|да 120—160 манат тагауд варилир. Мактаба Бакы шаЬаринда даими паспорт ге]диЛатында оланлар аа алача да республи-камызын ра]онларындаи кандаришла калмиш канчлар габул олунурлар. Шакирдлара ис-теЬсалат тачрубаси замены газанчын 50 фаизи варилир. ТаЬсил муддати иш стажына дахил адилир. Канчлар мактаби гуртардыгдаи сонра база муфссисаси олаи Гафгаэанаржигураш-дырма идараси тарафиндаи алкаиин мухталиф шапар аа ра|онларыиа даими иша кандари-лирлар. ЕЬти|ачы оланлара {атагханада jap аа-рилир. МЭКТЭБЭ ДАХИЛ ОЛМАГ ИСТЭ1ЭНЛЭР АШАГЫДАКЫ СЭНЭДЛЭРИ ТЭГДИМ БТМЭ-ЛИДИРЛЭР: 1. Дйракторун адыиа ериза. 2. ТаЬсил Ьаггыида санад. 3. 086-У немрали формада тибб арв|ышы. 4. 3ÌX4 см. алчуда 6 адад фотошакил. 5. Паспорт аа |а Ьарби билат. 6. 1аша|ыш ]ариидам ара|ыш. Дарслар Азарба|чан ва рус диллариида качилир. Меитебии уивемы: Бакы—370149, ЭЬмадли |аша|ыш саЬаси, Наапол кучаси» 43. Телефон: 76-68-31. Мектебе метроиун «Нефтчилер» стаиси-|асындаи 12, 113, 220 иомрели аатобусларла ве 200, 236 иомрели маршрут таксилерле кел-мек олар. MYANPMJjeT. «АЗЭРБАЛЧАН ХАЛГ БИРЖАСЫ» билдирир ки, «Эзиза брокер фирмасыиын иш-кузарлыгы са|есинде артыг, биржанын учуичу мгансатгысыида алверми меблегм 500 ми/ион АМАНАТЫ КЕЧМИШДИР Бунуила беле АХБ сезде ¡ох, ишда базар иг-тисади||аты шераитииде #з лидерли|ини тасдиг ада билмишдир. «Гаршылыглы маифаатли амакдашлыг» — АХБ-нин принсипидир. Биз ишкузар ва сариш-Юли шахслари бизимла фаал амакдашлыга да'ват едирик. Биржанын наабати алгы-сатгысы декабрын 6-да Эл 0|унлары Сара|ыида кечирилачакдир. Уиваиымыэ: Бакы шаЬарн, Москва проспекти, 81/6. Талефоилар: 66-32-91, 67-81-98. Азерба|чаи Республикасы Халг ТеЬсили Назкрли|и 90 немрэли ТЕХНИКИ ПЕШЭ МЭКТЭБИ «ХИДМЭТ» ширкети ила бирликда Бакы шаЬариндан аа Азарба|*чаиын ра|онларындан 1991—1992-чи даре или учун (X—XI синифла-ри битирмиш оглан аа гыэлар) ашагыдакы ихтисаслар узра алааа ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: 1. Фотограф — Aэepбajчaн балмаси, кун-дуз ша'басина. 2. Радиотелемехеиик —- Азарба|чан бал-масн, куидуэ ша'басина. Бутун ихтисаслар узра таЬсил муддати 10 а]дыр. Санадлар 1992-чи ил ¡анвар а|ынын 1-дак габул адилир. Шакирдлара 80 манат маб* лагинда тагауд варилир. Мектеба дахил олмаг иста|еилар ашагыдакы саиадлари тегдим етмалидирлар: 1. Дйракторун адына ариза. 2. ТаЬсил Ьаггыида санад (если). 3. 3X4 см. алчуда 5 фотошакил. 4. 1аша|ыш ¡ариндан ара]ыш. 5. 086/У иамрали формада тибб ара]ышы. 6. ЭЬали|а маишат хидмати истеЬсалат идарасиндан кандариш. Элааа ма'лумат алмаг учун ашагыдакы уи-•ана мурачиат етмак олар:    Бакы шаЬари, 370119, 8-чи Километр ]аша|ыш саЬаси, Нахчы-вански кучаси, 100. Талефоилар: 74-54-04, 74-59-37. Мектебе метронун «Нефтчилер» станси|а-сынын ¡аныидаи 30 немрели автобусла кел-мек олар. ' МУДИРИЛЭТ. ВИЛДИРИШ Сумга|ыт ШеЬер Ичраи]|е Комитесинин неэ-динде багы олан баг ичаредарларыныи иезе-риие. Сумга]ыт шеЬер баг тесерруфаты идаре* синии реЬберли|и бутун баг ичаредарларыныи незериие чатдырыр ки, багда олан тикиити ки-pajecHHH 1991-чи ил декабр а|ыиыи 20-дек едемелидирлер ве тезе тнкинтиси олаилар баглар идаресинде ге]ди||атдаи кечмелидир-лер. 1ухарыда нестерилен себеблере * кере, .торпаг саЬесииии ае еалерин шехси мулкиЦе-те кечирилмеси леикидилир ае идарении иши-иии леик кетмесиие себеб олур. Она кере де бутуи ичаредарлердан ха-Ьиш олунур ки, .1991-чи ил декабрын 20-на ге-дер сеиедлериии ге|диЛатдан кечирсинлер. мудирилат. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВта'сисчилар: АЭаРБАЗЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЭИДЕНТИ АПАРАТЫ ее «ХАЛГ гезЕтианин журналист коллективи Ежедиееная общественно-пелнтическал газете Азорбейдакаискей Республики. Учредители: Апперат Президенте Азербей-дженской Республики и журиеяистский * коллектт «Хелг гезоти».Редеиси|аим уиееиы: 370118, ВАКЫ шаиаРИ» КИРОВ проспаои, 18. Ма'ЛУМАТ Y4YH ТЕЛЕФОНЛАР: 93-64:92, 93-62-37, 38-51-66. Наабапв радактор Т. HEJAapoB. Чшвш вмаадавмалыдыр: 23.00. Ииаалавмышдыр: 23.00. Ивяакс 60814 4 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Бажн, «Ааарба)чаве яашряЦатыяыв ивтбавсв. Ваву, тшюграфвя вадатальства «Ааербайджаяе. Тиражи 254803 ;