Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 04, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 4, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ ^ * Декабр ил -ф- и* im Акгуёп мусаЬибо Нашриртларын ва... hajaibiMbisbiH проблемлари Ьаггында (Аз«рба|чан Распубликасы Давлат Матбуат Комитасмнми садрм САБИР РУСТЭМХАНЛЫ Азарииформ мухбириним суалларыиа ааваб варир| Республяканыв B4TRMaa4;HjacH lieja-тыида мусаЬнбнмяэяя яштнракы Ьаггыя-да кенЕш сеЬбэт ачмага janm кн, ehnjaa ]охдур. О, Aaap6aj4aH Халг ЧэбЬэсннин кечнрдн]н мнтинглврдэ мунтэзэи чыхыш ед1ф, газет ва журналларымызын сэЬифа-лэрняда яса ояун яублнсястяя магалаларя даря олунур. Сабяр иуэллям танынмыш иуасяр Ааарба]чан шаярядяр, оцдав яох ша’Р яктабыяыя муаллнфядяр.    ш|> лар <ЭдэбяJJaт ва яняасанат» гаэетн редак-ся^асында ншламяш, 41азычь4» нашряЛа-тыяьш, «Азарба1яан» гэзетянян баш редактору олмушдур. Бу 1ахынларда яса С. Рустамхаялы республика Девлат Матбуат Комятасяняя сэдря тэ’1яя едялмяшдяр. — Сабяр муаллям, ячаза верни, ан эввэл Снзи бу тэ'-JHHBT муяаснбэтнлэ тэбрнк едим! Ся0 мэтбуат-нэшрй]]ат ншиндэ таза адам де]илси-ннэ ва онун бир чох проб-лемл^ннэ ]ахындан бэлэдся-яяз. Бас нндн, саЬэнян рэЬ-бэрк мевге]нндэн бу проблем-лэрэ кеча ]анашырсыныз? ’ — Тэбрикэ керэ тэшэк-к\р едирэм. Ларадычылыг, истеЬсал вэ тичарэт просес-лэрини эЬатэ едэн комитэ-мизин фэaлиJJэтиндэки проб-лемлэрэ кэлдикдэ, оилары инкар eiMaJa дэ]мэз. Мэсэ-лэн, китабларын , бурахылы-шыны кечикдирмэк, езу дэ шубЬэсиз ки, o6JeKTHB сэбэб-лэр узундэн лэнкитмэк нэш-pиJJaтлapымызын ишиндэ «эн'энэ]э» чеврилмишдир. Мэтбээлэр кустар шэраитдэ ишлэ]ир, дун]а тexнoлoкиJa-сындан тэхминэн 50 ил ке-ри галыр, бурадакы авадан-лыгдан чэми 57 фаиз истифа-дэ олунур. Texнoлoкиjaнын ардычыллыгы тез-тез позу-лур, бу да мэЬсулун кeJфиJ-j8THH8 * менфи    тэ’сир кестэрир.    Бела    шараит- да нвшpиjjaтлap чох вахт самарасиз, эЬалинин та-лабатыны ва базарын ehTHja-чыны иэзара алмадан ишлэ-]ирдилэр. Ела муаллифлэр вар ки, онларын HampnJJaT-ларымыз тарэфиндан бура-хылмыш 5—6 китабыны ин-ди]эдэк анбарларда тоз ба-сыр. Дикэр тэрэфдан, мэн-фээт ардынча гачараг ком-MepcHja нэшрларина Ьэдсис^ алудэлик кестэрилмэси Азар-ба]чан aAa6HjJaTbi бурахылы-шыныи хе]ли азалмасына сэ-бэб олмушдур. Ьалбуки му-асир A3ap6aj4aH муэллифла-ринин асарларини таблиг ет-мэк барада да душунмак ла-зымдыр. Керурсунузму, бир-бири ила баглы олан на гэдар проблем JbiFbWbi6 галмыш-дыр? Онлары дарЬал Ьэлл етмэк мумкун де]илдир. Бир тэрэфдан дэ кагызын rajMaiH дурмадан артыр. Кагызсыз исэ ишимиз ашмыр. Инди биз на едэк — кагызы биржа ги]мэти ила алыб, мэЬ-сулумузун дэ]эрини xejли apTbipar? — Бали, вэзи]]этиниз ha-гигэтэн чэтинднр... — Догру дeJиpлэp ки, чунки олдун дэjиpмaнчbI... чох иш керулмэлидир. Илк новбэдэ мэтбээлэр JeHH тех-нoлoкиJa вэ аваданлыгла, о чумлэдэн компутерлэрлэ тэч-Ьиз олунмалы, истеЬсал про-сеси тэкмиллэшдирилмэли-. дир. Лалныз бундан сонра га-лан масэлэлэри Ьэлл етмэк олар. Девлат комитэсинэ кэлди-jHM ела илк кунлэрдэ тэчру-бэли мутэхэссислэрдэн иба-рэт KOMHCCHja Japaтдыг. Ко-MHccHja комитани агыр ва-зи]]этдэн чыхармаг учуй кон-cencHja Ьазьфламага башла-мышдьф. Бу Joлдa илк ад-дым кими, Бакыда Jchh офсет комбинатыньш чохдан бэ-ри давам еден тикинтисини баша чатдырмаг лазымдыр. Биз тикннтидэ олдуг. jeHH иш чадвэли Ьазырладыг. Бу. ком-бинатын jaxbiH вахтларда илк мэЬсул вермасинэ имкан japaдaчaгдbф. Бу исэ дикэр та’хирэсалынмаз вэзифэла-рин Ьэллинэ ]ахшы кемак олачагдыр. — Сиз латын эляфбасы-на га]ытмаплн Ьэмншэ тэрэф-дары олубсунуз. Сэлэфиниз исэ Ьэмин элнфба]а кечмэ]ин техники чэЬэтдэя соя дэрэчэ чатни олду1уиу бнлдирэрэк, бунуя эле111яна чыхмышдыр. Бу барада нидн на фнкирда-синнз? — Ела эввэлки фикирдэ-jaM. Инандырырам сизи, республика JaxbiH кэлэчэкдэ ла-тын элифбасына кеча билар. Мэсалэн, биз курс ачмага Ьазырлашырыг, мэтбээлэрин ишчилэри бурада латын элиф-басыны еЗрэнэчэклэр. Ьэмин элифбаны е]рэдэн дэрс-ликлэр вэ дикэр элавэ вэса-ит бурахачагыг. Комитэмиз A3ap6aj4aH Елмлэр Академи-Jacbi. республика Халг ТэЬ-сили Назирли]и вэ АзэрбаЗ-чан Лазычылар Биpлиjи ила бэрабэр елми конфранс ке-4HpMajH планлашдырыр. Бурада Ьэмин дэрсликлэрин вэ вэсаитин неча олачагы барэ-дэ сеЬбэт кедэчэкдир. — Умумиттнфаг статнсти-касынын ма’луматына эса-сэн, Азэрба]чан аз кятаб охуяая республикалардан бн-рндир. Снзян фякрншшчэ, бунда Девлат Матбуат Комя- тэсяння да тагсяря вармы? — Гисмэн. Бали, биз бэ'» зэн ашагы кeJфиjJэтли мэЬт сул бурахырыг, китабларын вэ башга нэшрлэрин сатышы* ны вэ тэблигини зэиф тэш* кил едирик. Мэсалэн, сон ил-лэрда paJoнлapымыздa бир «Китаб еви» вэ Ja китаб ма-газасы да тикилмэмишдир. Биз чап ишинин Jyкcэк мэ-дэниJJэтинэ Ьэлэ наил олма-мышыг. Анчаг башга амил-лэрй дэ нэзэрэ алмаг лазым-дыр. Эн’анэ белэдир ки, хал-гымыз китаблары он иллэр бoJy гopyJyб caxлaJbф, нэ-силдэн-нэслэ верир. Эрэб элифбасы ила jaзылмbIш ки-таблар - мугэддэс са]ылырды, онлар инди дэ шэхси китаб-ханаларда гajгbI ила гору-нур. Лакин тарихэн иш бела кэтириб ки, Кирил элифба-сына кечид нэтичэсиндэ бу эн’эн а позу луб. Kэтиpдиjи-низ статистика мэ’луматы бу барада душунмэ]э вадар едир.. Анчаг Ьэр Ьалда си-зинлэ там ма’нада разыла-ша билмирэм. Ахы китаблар аила учун алыныр. Мэсалэн, EcтoниJa аилэсиндэ китабдан уч-дерд адам истифадэ едир-сэ, Азэрба]чанда китабы бир аилэдэ беш, Jeдди, бэ’зэн дэ он адам oxyjyp. Она керэ да мухтэлиф рэгэмлар алыныр. — Девлат Матбуат Коми-тэсинин сэдри кими чэтин фэали]1эт саЬэснндэ Сиза му-вэффэгн)]эт apзyлajыpaм. Анчаг кэлнн нэшри]]ат проб-лемлэрнндэн бнр гэдар а]-рылаг. Снз мухалифэтнн нлк нума|эндэлэриндэн бнрнсн-низ кн, республика комнтэ-сннэ башчылыг едирсиниз. Бу, бахышларыныза, ншлэ-ринизэ тэ’снр кестэрибмн? — Бахышларыма тэ’сир кестэрмэ]иб. Ишлэрэ кэлдик-да исэ... Мэнчэ, бу ишдэ хал-га даЬа чох конкрет фaJдa вера билэрэм. MeвгeJим вэ мэгсэдим дэjишмэздиp — Азэрба]чанын истиглали]]э-ти угрунда мубаризэ апармаг-дыр. Мэн Ьэлэ «JaзblЧbI» нэшри]]атынын баш редактору вэзифэсиндэ ишлэJэpкэн сонралар рэсми ЬaкимиJJэт органлары ила мухалифэтэ чеврилэн Ьэрэкатда иштирак eтмэjэ башламышам. Вэзифэ-ни итирмэкдэн горхмурдум. Лери кэлмишкэн. индики вэ-зифэм мэнэ тэклиф олунан-да ачыг дедим ки, ез эгидама УJFyн шэкилдэ ишлэJэчэ-jэм вэ ондан ЭЛ чэкмэк фик-риндэ дejилэм. Митинглэрдэ, елэчэ дэ башга ]ырынчагларда знja-лыларымызын унванына тез-тез мэзаммэтлэр сэслэнир. Сиз. бу сезлэрэ шэрнксиниз-ми?*    , — Тэнгйдин сэбэбини баша душмэк олар. Анчаг башга бир чэЬэти дэ дэрк етмэк лазымдыр; Aзэpбajчaн Ру-cиJaja бирлэшдирилдикдэн сонра икинчи эсрдир ки, зи-jaлbIлapымblЗ Jaд тэ’сир, Ьэт-та тэзJиг алтындадырлар. Эс-рин эввэлиндэ, АДР-ин сугу-тундан сонра, нэЬа]эт, 30-чу иллэрдэ вэ муЬарибэдэн сонра биз халгын эн ]ахшы ну-мaJэндэлэpинин аз гала Ьа-мысыны итирдик. Горху, чэ-сарэтсизлик, итаэткарлыг Ьисслэри бир чох алимлэри-мизин. jaзblЧbIлapымызын. шаирлэримизин, рэссамла-рымызын гэлбиндэ Ьэлэ дэ Jaшajbф. Анчаг май Азэрба)-чан зиJaлblлapbIHbIH кэнч нэс-линэ инанырам, милли дир-чэлишэ вэ Вэтэнимизин кэ-лэчэ]инэ бэcлэдиJим умидлэ-ри онунла бaFлaJbIpaм. — Сабир муэллим, рес-публнкада демократнклэш-днрмэнин кедипшяи неча гн1-мэтлэндирэрдиниз? — Чох тээссуфлэр олсун ки, бу просес олдугча лэнк кедир. Балка дэ она керэ лэнк кедир ки, кечмиш пapтиja номенклатурасы бу кун рэЬбэр вэзифэлэрдэдир вэ мустэгил Aзэpбajчaнын cиJacэтини мYэJjэн едир. Ьалбуки бу номенклатуранын бир чох нyмajэндэлэpинин ез а]дын мввгejи Joxдyp вэ бэ’зэн онлар шэхси мэнафе-лэри намина халгын мэнафе-лэрини гурбан вермэ]э Ьа-зырдырлар. Парламентимизи мисал кестэрэк. Бир чох депутат мандатлары мэЬз но-мeнклaтypaJa мэхсусдур, бу да она республика учун бир сыра чох муЬум ганунларын Т90ул едилмэсинэ мане олма-га имкан вермишдир. Анчаг умид вар ки, бу Jaxынлapдa Japaдылмыш Милли Шура парламентин сэЬвлэриндэн ]аха гуртара билэчэк, бача-рыглы вэ сэмэрэли ганунве-ричи орган олачаг. — Бу органын тэркябннэ Снз дэ сечялмнсяяиз... — Кечид деврундэ Милли Шуранын ]арадылмасы сез Jox ки, республиканын Ьэ]а-тында тарихи Ьадисэдир. Мэн дэ ]ени органда дахил олду-гум «мустэгил AзэpбaJчaн» депутат блокуну тэмсил етмэк тэклифи илэ разылашыб Милли Шуранын ишиндэ иштирак етмэ]и зэрури билдим. Анчаг бу, о демэк дejил ки, МЭН республика Девлэт Матбуат Комитэсинин сэдри вэзифэсини тэрк етмэк ни]-Jэтиндэjэм. Демократиклэшдирмэ мэ-сэлэсинэ гajыдыб саЬэмизи— китаб нэшpиJJaтbШызbI да мисал кэтирмэк истэрдим. Олкэнин демэк олар, бутун рекионларында Коммунист Парти]асынын эмлакы милли-лэшдирилмиш, онун нэшpиJ-Jaтлapы матбуат вэ инфор-мacиJa назирликлэринин — кечмиш мэтбуат комитэлэри-нин сэрэнчамына верилмиш-дир. Бэс биздэ неча? Республиканын сез Jox ки, «бизим» ихти]арымыза кечмэли олан эн беЗук «АзэрбаЗчан» нэш-риЗЗаты Президент А'параты-нын табелиЗинэ верилиб. Нэ-тичэдэ икиЬакимиЗЗэтлилик эмэлэ кэлиб. — АзэрбаЗчан Республн-касынын девлэт нстиглалнЗЗ»<* тн Ьаггында констнтуснЗа акты гэбул етмнш Алн Совет игтисади бнрлнк Ьаггында мугавилэнин АзэрбаЗчан тэ-рэфиядэн нмзаланмасына вэ Зеня снЗася иттнфагда онун иштирак етмэсннэ разылыг вермяр. Снз бнлэн, ]аранмыш зиддиЗЗэтлн вэзнЗЗэтдэн нэ кнми чыхыш Золу вар? — Бела вэзиЗЗэтдэн даны-шаркэн эн эввэл, нэзэрэ алмаг лазымдыр ки, АзэрбаЗчан халгы ез истиглалиЗЗэти Золундан даЬа денмэЗэчэк. Анчаг бу, асан вэ Ьамар Зол деЗил. Бир фикир верин, республиканын этрафында шэ-раит кундэн-кунэ нечэ кэр-кинлэшир. Кимлэрсэ шаЗиэ ЗаЗырлар ки. куЗа русдилли эЬалиЗэ гаршы таланлар Ьа-зырланыр. мэркэзи кутлэви информасиЗа васитэлэри ан-тиазэрбаЗчан тэблигатыны кучлэндирмишлэр. Мустэгил АзэрбаЗчанын элеЗЬдар-лары республиканын дахи-линдэ, онун рэЬбэрлиЗи илэ мухалифэт арасында чэбЬэ-лэшмэЗэ дэ бел баглаЗырлар. Элбэттэ, бунун учун реал тэЬлукэ вар. Анчаг биз, мухалифэт нумаЗэндэлэри — 1920-чи иллэрдэ АзэрбаЗчан Демократии Республика-сынын тарихи тэчрубэсини диггэтлэ еЗрэниб, Ьабелэ рес-публикада сон иллэрдэ Ьа-дисэлэрин инкишафыны вэ республикада букунку вэзиЗ-Зэти тэЬлил едиб башга Зол — милли Ьэмрэ’Злик вэ ба-рышыг Золу сечмишик. Инди бу, АзэрбаЗчанын истиглалиЗЗэти вэ кэлэчэЗи учун Зе-канэ Золдур. ГоЗ, республи-канын рэЬбэрлиЗи дэ, демократии Ьэрэкатын узвлэри дэ буна бизим тэрэфимиздэн кузэшт кими, кери чэкилмэк, зэифлик эламэти кими бах-масынлар. Бу аддымы Ьамы АзэрбаЗчан халгынын талеЗи гаршысында мэс’улиЗЗэтими-зин баша душулмэси кими гаршыламалыдыр. Одур ки, Ьэр дэфэ Зени радикал ад-дым атаркэн биз республикада реал шэраити нэзэрэ ал-малыЗыг. Деднклэрнннздэн оелэ чыхырмы кя, АзэрбаЗчан са-кянлэря кэлэчэЗэ янамла ба-ха бнлэрлэр? — Бу башдан деЗим: Бэли, баха билэрлэр. Эввэлэн, экэр биз Вэтэнимизин азадлыгы-на, истиглалиЗЗэтинэ вэ тэ-рэггисинэ наил олмаг истэЗи-риксэ, бир чох сынаглара вэ чэтинликлэрэ Ьазыр олмалы-Зыг. Икинчиси исэ. сизи инандырырам. бунлар тэсэв-вур олундугу гэдэр дэ дэЬ-шэтли деЗилдир, эн башлы-часы да мувэггэтидир. — МусаЬябэяяз учун, мэнэ вэ умидварам ки, охучула-рымыза ашылаЗа бнлдиЗнняз янкбиялик учун Снзэ мян-нэтдарам. СеЬбэтя Зазды: 9. АМАШОВ, Азэряяформун мухбнри. ИРАНЛЫ Т9РЧУМЭЧИНИН МЭКТУБУ Лазычы Челал Бэркушад иранлы мэшЬур тэрчумэчи РэЬим Рэис НиЗадан хош муждэли мэктуб алмышдыр. РэЬим Зазыр ки. Догтур Эн-заби Нижадла бирликдэ фарс дилинэ тэрчумэ етдиклэри «СиЗрилмиш гылынч» тарихи Романы 1984-4f илдэн бэри еЬранда «Бабэк» ады илэ беш дэфэ кутлэви тиражла нэшр едилиб Иран охучула- рына чатдырылмышдыр. Бу кунлэрдэ исэ роман алтынчы дэфэ кутлэви тиражла тэк-рар нэшр едилмишдир. Ону да геЗд едэк ки. «СиЗрилмиш гылынч» романы Бакыда да АзэрбаЗчан вэ рус диллэриндэ кутлэви тиражла нэшр едилмишдир. «Азэр-нэшр» Захын вахтларда «СиЗрилмиш гылынч» романыны рус дилиндэ, «Кэнчлик» нэш-риЗЗаты исэ АзэрбаЗчан дилиндэ тэкрарэн кутлэви тиражла охучулара тэгдим ет-мишдир. Бакыда Зени тэш-кил олунмущ «Шэрг— Т'эрб» нэшриЗЗаты 1992-чи илдэ ро-* маны инкилис вэ словак диллэриндэ нэшр етмэЗи планлашдырыр. Д. MVCAJEB. ДаЬа бир халча.... Милли орнаментлари, алваи иахыш-лары, ка]фй||атли тохуиушу ила каэ охша)аи асл саиат асари... Тачрубали уста Нушаба Е3балы|ава «Авархал-ча» ИстаЬсалат БирлиЗинда ишладиЗн он баш ил арэинда неча-нача бала казал халча тохуЗуб. Онун Заратдыгы санат ма^уэалари дунЗанын мухталиф Зарлариида качирилан сарки-ларда, Зармаркаларда, симпозиумларда тамашачылары ЬаЬ ран адиб.    Фото    Ч.    Ибедовуядур. Экс-сдда ГУРУЛМАМЫШ ДАГЬГГМАЛЯН Ь#ри9тля редяксяЗ«, бу мэктубу гэзетя-иязян 1991-чя ял в яоЗабр немресняде дарч едилмяш «Давяарда фермер тесарруфятля-рм аарарла яшлаЗая кодхоа ва сояхозля^ ящ|а аяаа еданасяя?» сарлевЬэли магалэ яла алягадяр Зяэырям. Бела Зязыляря чя-вабларымы авааллар да мухтэлиф матбуат органларынын унванына кендармишам. Амма мактубларым ела бил гуЗуЗа душуб. На чЬэ> деЗиблэр. на да «Зох». Инди яки алнмин ~ Ь. Мэммадовун ва Б. ГараЗевин тевсяЗалэри барада. Эввалэн, деЗим кя. hap таза фикяр. ташэббус фаЗда-лы ола билмаз. Ела узун яллэр бела та-ласик. Залныз учуруб-дагытмага чагыран «елми» ихтнралар. «тевсиЗэлэр» ишнмиза мане олуб. Зенядангурма пардаси алтында 50 — 60 ил оэуну догрултмуш ичтимаи та-сэрруфатлары (^рбад кунэ гоЗуб. КооперасиЗа паггында В. И. Лениннн аЗрыча магалэси вар. О Ьаглы олараг бу тасарруфат формасыны, хырда буржуа-зиЗанын галыры адландырыб ва субут едиб ки, сосиалист кэнд тэсэрруфатында ири, меЬкам бир систем татбнг олунмалыдыр. ЬэЗат да деЗилэнлари тэсдиг етди. БоЗук Вэтан муЬарнбаси заманы иаЗин саЗасиндэ гэлэба газаидыг? Элбэтте, колхозларын ва совхозларын кучуна. Колхозлар вэ сов-хозлар печ вахт девлаткя богазындан асы-лы галмаЗыб. Аз газанмышыгса. аз Земи- шнк. чох газанмышыгса« чох. ДемоярятяЗЯ да. интизам да. плаялашдырмя да ячш-мая тасарруфатларда олуб. Иядя ким не* таЗир езу учуя мал-гара. ЬаЗатЗаяы тасар* руфат сахласыя. Ону деЗям кя. Зухары-дан гоЗмурлар, совхоэлар печ. колхозлары грлар, совхоэлар печ. Оарыяа бурахмышр. габэблар да вар. (!^н да 03 ихтн Башга сабэблар да вар вахтлар ян- тиэам зэифлаЗнб. адамлара яяам галмаЗыб, кадрлар Зеряндэ деЗил. рушватхорлуг Ъад-дини ашыр. Магала муаллифлари субут етмак иста-Зирлар ки. зарарла ишлаЗан тасарруфатлар шахси каядли тэсарруфатлары арасында болушдурулса фаЗдасы даЬа чох олар. Ояда калин бела едэк: Белунэн тасэрруфатларыя Зериндэ Зенидэн колхозлар тэшкял олун- сун. Ахы коллектив мулкиЗЗат бу куя да эр. РаЗо лар бела тасарруфатлар Зарадылыр. фаЗда вера билар. РаЗонумузда сон вахт- Фикрими Зекунлашдыраркан бирча ону вэ каидларкмизин беЬран вазиЗЗатияа душ- демак истаЗирам ки. канд тасарруфатынын масина оаис Ьеч да ба'зиларинин дедиЗи кими. колхоз ва совхоэлар деЗил. Эсл са-баблари тапмаг. таЬлил етмак. тадбирлар кермак лазымдыр. Бу ишин да вахты чатыб. Гулу ГАСЫМОВ. муЬяряба ва амая ветераны. ШАМАХЫ РАЛОНУ. ГУРУЛУ нэ ВАРДЫ ки? JAXXA охучу делиллерине чавах ИКИД ОГУЛЛАРЫН ШЭР0ФИН0 СУМГАДЫТ (мухбнряинздан). Хабар вердяЗямяз кя* ми шэЬария 17, 20 вэ 1 яемралн мактэбларняии цедаго-жн коллектнвлэря бу тэЬснл очардарыва халгымызыя ча» сур 017ллары Зулфу ЬачыЗевнн, МаЬаммэд Эсадовун ва Исмэт ГаЗыбовун адыны вермэЗя гэрара алмышдыдар. ШэЪэр халг депутатлары Советинин раЗасат ЬеЗ’атя ез гэрары яла муэллим вэ шакнрддэрян мурачяэтяян гаяу-ннлэшдярмяшдяр. ШэЬэр Советннян сэдря Шакир АБУШОВ деЗнр; Бу икидлэрин Ьэр учунун талеЗи СумгаЗытла сых баглы олмушдур. Вахтилэ шэЬэ-римиздэ рэЬбэр вэзифэлэрдэ ишлэмиш, сонралар да ча-маатла элагэлэрини узмэ-мишдилэр. Тез-тез кэлирди-лэр, сумгаЗытлыларын бутун проблемлэринии Ьэллинэ ке-мэк едирдилэр. Биз онларын хатирэсини эбэдилэшдирмэк мэгсэди илэ хусуси гэрар гэбул етмишик. Бундан сонра 1 нвмрэлй тикинти трести 3. ЬачыЗевин адыны дашыЗа-чаг. СумгаЗытын ики кучэси-нэ кенераллар М. ЭсэдовуИ вэ И. ГаЗыбовун ады верил-мишдир. Ермэни гулдурларла му-баризэдэ чанларындан кечэн дикэр сумгаЗытлылары да унутмамышыг. КоранбоЗда Ьэлак олмуш милис маЗору Фэхрэддин ПириЗевин адыны вахтилэ тэЬсил алдыгы 18 нвмрэлй орта мэктэбэ вер-миш. Лачын раЗонунда ермэни куллэсинэ туш кэлэн горх-маз суручу Фузули Нэчэфо-вун вэ КоранбоЗун Тодан кэн-динин мудафиэсиндэ езуну гурбан верэн кимЗа-техноло-киЗа техникумунун тэлэбэси Елчин Мевлановун шэрэфи-нэ шэЬэрин ики кучэсини онларын ады илэ адландырмы-шыг. Мэктэблэрдэ вэ кучелэрда мэрд огулларымызын шэ-рэфинэ хатирэ левЬэлэри асылачаг. Эслннда, Ьормэтли вете-ранымызын мактубу ила баглы Зухарыда ады чакялан магалэнин муаллифлари фн-кир сеЗламэли идилар. Бу дапа мараглы оларды. Амма аввэллар да деди]имиз кими, бу мевзуда музакира ачмага еЬтяЗач кермурук. Чунки бела талеЗенлу масэ-лада сон сез аЗры-аЗрылыг-да hap бир коллективин-дир, на Зухарыдан. на аша-гыдан, на да. атрафдан таз-Знг лазым деЗнл. Г. Гасы-мовун кэлдиЗи натичэЗа би-кана да гала бялмаднк. Эв* вэлан, инди бу чур душунэн-лэр аз деЗнл, онлар ба'эн Ьэгигатл§ц)и кеч да олса бил-малидирлар. Икинчиси. мас’-улиЗЗэти белушан тараф кими мевгеЗимизи. ба’зи му-лаЬизалэрямизи билдирмо-За борчлуЗуг. Кечирик эсас . матлэба. Ьермэтлн охучумуз колхоз ва совхозларын фаЗдасыны, тэчрубэда езуну догрулт-дугуну, эксннэ. кооператив* лэрин кэнд тасэрруф^кты учун Зарамадыгыны иддиа едир. Лери калдикча В. И. ЛенИндан дэ мисал кэтирир. Диггэт веря^исинизсэ, «Даг-ларда фермер тэсарруфатлары...» Зязысында сеЬбат ^алкыз даг раЗоиларындан, 18М дэ зиЗанла ишлаЗан, он иллар боЗу езуну догрулт-маЗан, фэалиЗЗати илэ сеЗ-кандиЗи елми та'лимлари дэ учуран девлат вэ ичтимаи тасарруфатлардан кедир. Бир дэ ки. инди нэннки зарарла ишлаЗан тасарруфат-чылар, мнлЗончу колхоз ва совхозларын узвлэри да cap-бает, мустэгил Зашамагы, ез торпагына. мулкиЗЗэтинэ. езу езунэ саЬиб олмагы ар-зулаЗыр. БеЗук Вэтан муЬарибасн иллариндэ. ч ондан эввэлки вэ сонракы деврлэрда колхозларын во совхозларын кердуЗу иши Ьеч кэс инкар еда билмаз. Амма дунЗада ела бир ёлка тапмаг олмаз ки, муЬариба едаркан канд-лиси элини гоЗнуна rojyö отурсун вэ фикирлэшсин: Ватени мудафиэ етмэк учун торпагы Ьансы формада, Ьансы принсиплэрлэ бечэр-син. МуЬариба иллэриндо колхоз вэ совхозун эвэзинэ башга бир тэсэрруфат фор-масы фоалиЗЗэт кестэцжэЗ-ди дэ нэтичэ бундан пис олмазды. Республикамызын беЬранлы куилэриндэ. му-Ьарибэ шэраитиндэ кэнд чамаатымыз истэмэсэ дэ. Ьэвэси олмаса да, буховлар-ла барышмаса да. он иллэр бо]у формалашан чэр-чивэдэн чана кэлсэ дэ иш-лэЗир, мэЬсул Зетишдирир. Кэлин базарларымыз^ ба^ хаг. Индинин езундэ ичтимаи вэ девлэт тэсэрруфат-лары даЬа чох мэЬсул чы-харыр, Зохса, нечэ деЗэрл^, хусусиЗЗэт^илэр? Чаваоы езунуз билирсиниз. Галды сэбэблэрэ. эслин-дэ, бунлар сэбэб Jox, нэти-чэдир геЗри-тэбии инки-шафын. Ьеч бир ЬэЗати эса* сы олмаЗан гарарларьш ча-мяЗЗатимиза кат^дяЗи ба-ланын натичоси. Бу просес. до колхоз вэ совхозлар са-бабкар Зох. зиЗанчокондир. Кутлэви инамсызлыг, инти-замсызлыг, кадрларын кеЗ* фиЗЗотсизлиЗи. рушватхорлуг ва демадиЗимиз Зузлар* ла боланын тагсирхары эиЗаяла вЬ 3® хеЗирла ишла-Зон тасарруфатлар Зох, бутов системдир. Ахы азад-лыг, берабарлик, таразлыг ва демократяЗа шараитияда ичтимаи тасарруфатлар бал-ка да парлаЗардылар во фаЗ-далары бундан да чох оларды. О фикрэ биз да шарикик ки, ичтимаи ва девлат та* сарруфатларынын мустогнл* лиЗини Ьэр аддымбашы мэЬдудлашдырыб, пгашир-дилмиш планлар. тевсиЗо вэ эсаснамаларлэ кандлини торпагдан аЗырыблар. Лери калмишкаи деЗак ки. бу анкэллар галдь1пА истеЬса-лын вэ эмаЗин тэшкилинин эн идеал усуллары бела иш* лэмаЗачак. КэндлиЗа, торпага раЬат нэфэс алмага имкан верил* мэлидир. Онда Ьэр шеЗ ез Зерини тапачаг. Оида Ьэр кос Залныз ез фаалиЗЗатин-да ноЗин пис, ноЗия Захшы олдуруну Зогин едачак. ез талеЗи • Ьаггында езу гати сез деЗэ билэчок. «ХАЛГ ГЭЗВТИеНИН ИГТИСАДИЛЛАТ ШО*. В9СИ. AF ЕВ yKPAJHAHblH ИСТИГЛАЛИЛЭТИНИ АЛГЫШЛАШР бЕДДИЛдРИН» САЗИШИ ПОЗУЛА БИЛ8Р Нуфузлу «Нихон кеЗдзаЗ» гэзетинин вердиЗи хэбэрэ керэ, ЛапониЗа Ьекумэти бу фикирдэдир ки; УкраЗна халгынын девлэт истиглалиЗЗэти е’лан едилмэси ле-Ьинэ СЭС вермэсинин Зекун-лары ЛапониЗанын Совет тэрэфинэ 2,5 милЗард дол-ларлыг тэ’чили Зардым кес-тэрмэк вэ борчларын едэ-нилмэсинэ кемэк етмэк эз-минэ билаваситэ тэ’сир етмэЗэчэк. Бунунла бирликдэ рэсми Токионун фикринчэ, Иттифагла элагэнин кэсил-мэси    просеси Гэрбин эсас сэнаЗе елкэлэринин нумаЗэндэлэри илэ Москвада эл-дэ &ДИЛМИШ мувафиг ра-зылашмаЗа гошулмуш сэк-киз республикаЗа ЗаЗылса, Совет борчларынын едэ-нилмэсинэ меплэт вермэк Ьаггында «Зеддилэрин» са-зиши    позула билэр. МАКЕДОНИ!А МУРАЧИЭТИ МакедониЗа Президенти Киро Глигоров бутун дун-За елкэлэринин башчыларына вэ Ьекумэтлэринэ мурачиэт едиб    оилары ЛугославиЗа- нын    бу республикасыны мустэгил девлэт кими таны-мага    чагырмышдыр. Мувафиг мэктубда кес-тэрилир ки, бу, Лугослави-Зада    мунагишэнин арадан галдырылмасына кемэк едэр-ди. Ьэмин мунагишэ бутун рекиона беЗхк зиЗан вур-мушдур вэ Балкан Зорым-адасынын дикэр раЗонлары-на ЗаЗыла билэр. Олкэдэ игтисади вэ сиЗаси систе-мин парчаланмасы ЬакимиЗ-Зэт вакууму на кэтириб чы-хармышдыр, еЗни замаяда миллэтлэрарасы сялаЬлы тоггушмалар' баш верир. игтисадиЗЗат учун реал фэ-лакэт тэЬлукэси Зараныр. УкраЗна да истиглалиЗЗэт мэсэлэси барэсиндэ кечирил-миш    референдумун Зекун- лары Ьаггында базар ертэси Лг.евин ЗаЗдыгы бэЗанатда деЗилир: «Бирлэшмиш Штат-лар УкраЗна халгынын шэ-рэфини артыран демокра-тиЗа    тэзаЬуруну    алгышла- Зыр.    Президент    Ьэмчинин Леонид Кравчуку УкраЗ-нада    илк азад    Президент сечкил^индэ беЗук гэлэбэ мунасиоэти илэ тэбрик етмэк истэрди». Сэнэддэ даЬа сонра деЗилир; «АБШ УкраЗна илэ нормал мунасибэтлэр Зярят-мага чалышачагдыр вэ де-мократиЗа Золуна гэдэм гоЗ-муш Ьэр Ьансы елкэ илэ бела мунасибэтлэр Зеряды-лачагыны кезлэмэк олар. Бу мунасибэтлэрин инки-шафы илэ Занашы биз Президент Горбачев вэ онун Ьекумэти илэ эмэкдашлыгы-мызы да давам етдирмэк. Президент Лелтсин вэ Ру-сиЗа Ьекумэти илэ, Ьабелэ дикэр республикаларла ке-нишлэнэн элагэлэримизи меЬ-кэмлэтмэк ниЗЗэтиндэЗик. ИстиглалиЗЗэт бир сыра белэ комплекс проблемлэр галдырыр ки. бунлар Ру-сиЗа, УкраЗна вэ Мэркэз арасында Ьэлл едилмэлидир. РусиЗа илэ УкраЗна арасында сэмимиЗЗэт вэ гаршы-лыглы Ьермэт эсасында Зени мунасибэтлэр • Зяря* дылмасы онларын демокра-тик чэмиЗЗэтлэрэ, Зэ ни шэхсиЗЗэтин Ьугугуна Ьермэт едилэн чэмиЗЗэтлэрэ кечмэк габилиЗЗэти учун сынаг олачаг. Биз умид едир вэ инанырыг ки, Мос-кваиын вэ КиЗевин лидер-лэри белэ мунасибэтлэр За^дачаглар». БэЗанатда кестэриляр ки, Президент Ч. Буш девлэт катиби Ч. БеЗкердэн «бир гэдэр сонра бу а/» Ьэм Мос- квада, Ьэм дэ КиЗевдэ Ру-сиЗанын, УкраЗнанын вэ Мэркэзин лидерлэри ила керушмаЗи хаЬиш етмиш!-дйр. Президент БеЗкерэ кестэриш вермишдир ки. «УкраЗна илэ кэлэчэк му-насибэтлэримИзи КиЗевдэ Зени сечилмиш ЬакимиЗЗэт органлары илэ музакирэ етмэк» учун девлэт катиби-нин Авропа вэ Канада иш* лэри узрэ кемэкчиси Т. НаЗ* лзы габагчадан КиЗевэ кен-дэрсин. Сэнэддэ деЗилир: АбШ'ЫН фикринчэ. инсан Ьугу|*лары саЬэсиндэ вэзиЗ-Зэти, УкраЗнанын геЗри* нувэ статусу мэсэлэсини. «азад базара, дикэр республикаларла вэ бутевлук-дэ беЗнэлхалг бирли^э азад во эдалэтли тичарэ-тэ кечмэк ишини Зункул-лэшдирмэк мэгсэдилэ игтисади сиЗасэти» УкраЗна рэЬ-ÓajùiHjH илэ музакирэ етмэк лазымдыр. 15 МИН ГУРБАН СуриЗа гэзетлэри ТеЬ-ранда Зерлэшэн Ираг муха-лифэтинин вердиЗи мэ’лу-мата истинад едэрэк Зазыр-лар ки. курдлэрин ус]аны Затырылдыгдан сонра Саддам ЬусеЗн режиминин чари ИЛИИ Зазында башла-дыгы репрессиЗалар нэтичэсиндэ 15 минэдэк дини сакин изсиз-сорагсыз Зоха чыхмышдыр. Ьазыркы Багдад Ьаким-лэринэ мухалифэт тэшкил едэн гуввэлэрин нуМаЗэн- дэлэри курд раЗонларынын блокадасынын давам етди* рилдиЗини дэ кестэрмиш* лар. Ьэмин раЗонларда эр* заг мэЬсуллары. дава-дэр* май вэ Заначат кэскин шэ* килдэ чатышмыр. Ираг орду-сунун хусуси белмэлэри jep* ли эЬалини Ьэлэ дэ кутлэви суратдэ ез Зурдларын* дан кечурурлэр. Ираг паЗтахтындан алый* мыш хэбарлэрэ кер. бу кунлэрдэ Ираг Муда(Ьиэ НазнрлиЗи пснхоложи па» , ВЮС «ÎDW1И61^. I VWOCAMtSrtWONiT, \ BA'ONlT., зырлыг ше’бэсинин рэиси, «ал-ГадисиЗЗб» гэзетинин редактору, бригада кенера-лы Муизир ЭбдуррэПман Кэрим эл-Чубур ез вэзи-фалэриндэн мапрум едилмишдир. Кенералын . асас куиаЬы ондаи ибарат олмушдур кн. мэнсуо олдугу Чубур таЗфасынын деЗуш дасталари бу Захынларда низами. гошунларла тоггуш-маларда иштирак етмиш* лар. № № Офмсиамт муштэрмяере: Ахшамыиыа    xejMpI    Мемим «дым Бормсдмр. Бу «хшам смаа мем хмдмет еде- «•joAA. МэмЗу чап олуиаи    кими ону спае «еткречеЗел*. ААемЗу мсе биа opa Ьансы je- моклари дахил адача]ммиам бмламдам сонра чал олуиачаг.- Буну ojpoMMOK учун исо бмлмо-лиЗик ки. Гарб биао но годор орааг аорочо«. ДарыхАМ|{ыи, аоииммчо. гышадм бу мосоло Ьалл олуиачаг. ФИДЕЛ КАСТРО ЬАМЫДЫРИЫГ Куба раЬбори Фидел Кастро бу Кариб елкасиидо «муЬум дэЗишикликлэр» едил-мэсинин мумкунлуЗуну родд етмишдир. чунки, онун де-диЗинэ керэ. бунлар «кеЬнэ система гаЗытмаг демэк оларды». О. Мексиканыи «Сол де Мехико» гэзетинин мухбири илэ мусаЬибосиндо демишдир ки; «Кубада да-рин, тарихи дэЗишикликлэр 30 ил эввэл олмушдур». Ф. Кастро саЬвлори Эра-дан галдырмаг ва мэнфи меЗллэри дузэлтмэк учун 80-чи иллэрдэ Куба роЬбэр-лиЗинин ЗеритдиЗн сиЗасатя Совет елкэсиядакя Зени* дэнгурма илэ мугаЗиса еда-рак демишдир ки, Кубада «гаЗда-ганун во аЬэнкдарлыг» вардыр, Ьалбуки ССРИ*да «Ьарч-морчлик ва поэгунлуг Ьекм сурур». О демишдир: «Инкар етмирам ки, онлар ез системини тэкмиллашдир-мэк истаЗирдилери лакин нэтмчэда ону дагытдылар». Куба лидеринин фикрияча, бу Золла кетмэЗи Кубадаи тэлэб етмак адалатля деЗял* дир. О кестормишдир: «ССРИ-дэ кердукларимиз фэлакэтдир. Ьеч коса лазым олмаЗан бир ' иши такрар етмэк вэзифэмиз деЗилдир». Ф. Кастро «бир неча он<» иллик арзинда ССРИ-мин мисилсяз наилиЗЗатлар га* зандырыны» геЗд едиб де* мишдир ки. «тарихи ва Ьа* КИМ партизаны маЬв етмэк олмаз», чунки бу анчаг «поз-гунлуг, Ьэрч-марчляк ва фа^ лакэт» терадир.. Ф. Кас* тронун рэ’Зинча, ССРИ*да мевчуд системин такмял* .1эшдирилмаси кеднщинда «стратежя ва тактики саЬв* лар узундэн ССРИ ашагыдая деЗил, Зухарыдая позулмуш-дур». ;
RealCheck