Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 4, 1991, Baku, Azerbaijan 6 JAN 1992</ АЗдРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДдЛИК ИЧТИМАИ-СЖАСИ ГЭЗЕТИ ф 9СШШ    am    ГО-    I    Ni    2Э1 iynraiqrp.    I ЧБримибо, 4 докабр 1991-чи ил. #    1>|ма11116 ffMMN |«6fNa М raiiMcl. АЗЭ1>БА1ЧАН—ИРАН1 8М9КДШЛЫГ МеЬК8МЛ8НИР Иран Ислам Республика* сынын харичи ишлэЬ нази* ри нэнаб Эли Экбэр Вила]э-ти башда олмагла .Иран Ислам Республикасынын рэсми нума]0ндэ heJ’oTH Бакыда ©мели керущдвдир. Декабрын 2*д© нума]эндэ heJ'dTHHH A3©p6aj4aH Pec* публикасынын Презцдфлти А. Н. Мутэллибов гэбул ет-мишдир. А. Н. Мутэллибов гонаг* лары самими ca*лaмлaJыб демишдир ки, Иран нума-]энделэринин Азэрба]чана Ьэр кэлиши бизим учун фэ-рэпдир в© ики халгымы-зын бир-бирин© Jaxынлaш* масы в© эмэкдашлыгын ке* нишлэнмэси Joлyндa невбэти аддым кими ги]м©тл©ндири* лир. О демишдир:    Сон вахтлар бэшар фэaлиJJэти-нин бутун саЬаларинд© вл-каларимиз арасында ©лага* лэрин xeJли кeнишл©ндиJи aчыг-aJдын мушаЬид© олу* нур, буна кора да Азэрба]-чан pэhбэpлиJи бу гаршы-лыглы JaxuHnamMaJa hap васитэ ила тэкан ‘вермэк cHjacaiH jepидиp. Президент гонаглары рес-публикада ичтимаи*си]аси вэ игтисади вэзиJJэтлэ та* ныш етмиш, кечмиш Ит-тифагын суверен республи-калары арасында jeHH rap* шылыглы мунасибэтлэрин тэшэккулундэн. беЬран вэ-зиJJэтиндэн чыхмаг учун республиканын кecтэpдиJи cэ’Jлэpдэн данышмышдыр. О, демишдир: Гарабаг мэ-сэлэси ила элагэдар кэр-кинлик oлмacaJды, Азэр-6aj4aH игw^caдиJjaтын|llн сагламлашмасы, си]аси шэ-раитин сабитлэшмоси про* сеслари даЬа сур'этлэ кеда билэрди. Президент демишдир: Анчаг A3ap6aj4aH хал-гы 03 эрази бутввлу]уну горумаг эзминдэдир вэ гэл-бинда бела бир инамла Ja* ша]ыр ки, онун торпагында HahaJaT, динчлик, эмин-аманлыг бэргарар олачаг. А. Н. Мутэллибов имкан- «Нордекс» групу тэклйф едир • СИТА * БАКЫ: К»руш замены. дан истифадэ едиб Иран Ислам Республикасынын Президенти Эли Экбэр Ьа-шими-PэфcэнчaниJ0, бутун Иран халгына салам Jeтиp-мишдир. Чэнаб Вила]эти меЬри-банчасына * гаршыланмасы вэ самими сезлэр учун Президента ташаккур едиб демишдир ки, бу ]ахынларда ТеЬранда ]уксэк сэвиЛэдэ кечирилмиш керуш Иран ила AзэpбaJ^aн арасында эмэкдашлыгын даЬа да да* ринлэшмэсина кучлу тэкан вермишдир. Инди .фэали]-Jэтин эн мухтэлиф истига- Фото J. Хвлиловуидур. (Аэаринформ). мэтлэриндэ игтисади элагэ-лэр кенишлэнир. Бундан эввэл элдэ едилмиш разы-лашмалар эмали сурэтдэ ha-JaTa кечирилир. Чэнаб Ви« лaJэти бирка игтисади тад-бирлэрдэн данышаркэн де-.мишдир ки, Бакыда Иран банкларындан биринин ,шв’-бэсини ачмаг нэзэрдэ туту-лур вэ бу, тэрэфлэрин ти-чарэт вэ игтисади ‘гаршы* льгглы мунасибэтлэринин кучлэнмэсинэ кемэк еда* чэк. HarnnJJaT коммуника* си]аларынын интeгpacиJacы саЬэсиндэ меЬкэм элагэ Ja-радылмасы, о чумлэдэн Teh- ран — Тэбриз — Бакы Авиа-си]а хэтти ачылмасы, Иран вэ Aзэpбajчaн телерадио ширкэтлэринин эмэкдашлыг етмэсн вэ бир чох башга тэдбирлэр нэзэрдэ тутулур. Керушдэ AзэpбaJчaнын баш назири Ь. Э. Ьэсэнов, Азэрба]чан Республикасы Али Совети сэдринин би-ринчи муавини 3. Э. Сэ-мэдзадэ вэ дикэр рэсми шэхслэр иштИрак етмишлар Иран Ислам Республикасынын Москвадакы сэфири Н. Изэди гэбулда олмуш-дур. (Азэринфюрм). Я Президент фэрмаи вермишди Бир аддым да ирали, yfyp олсун! Республика Президенти-нин 1991-чи ил 27 август тарихли фэрманы илэ Итти-фаг тaбeлиJиндэ олан муэсси-сэлэр вэ тэшкилатлар кэлэн илин эввэлиндэн Азэрба]ча-нын девлэт идарэ органла-рынын иxтиJapынa кечмэ* лидир. Нэзэрдэ тутулан вахта Ьэла тахминан бир а]дан чох галса да артыг илк ад-дымлар атылыр. Лап ела бу кунлэрдэ эмэк коллективлэ-ринин тэклифи вэ республика Назирлар Кабинетинин гэ-рары илэ кечмиш Иттифаг «Сутикинти» Девлэт Консер-нинин чАзэрсутикинтиа Их-тисаслашдырылмыш Тикин* ти Бирли]и Aзэp6ajчaн Республикасынын пугуги табе- лиJинэ кечирилиб. «Азэрсу-тикинти» Консернинин Jchh низамнамэсинэ керэ бу тэш-килат билаваситэ республика-мызын мэнафелэринэ хид-мэт едэчак. Угур олсун, таки бутун истэклэримиз белэчэ вахтында, иткисиз вэ мубаЬи-сэсиз haJaTa кечирилсин. Охучуларымызын нэзари-нэ чатдырырыг ки, Jaxbra немрэларимизин биринда кон-сернимизин фэaлиJJэтинин кэлэчак истигамэтлари, дэ-JишиклиJин устунлуклэри, гapшыja чыхан чэтянликлэр барэда кениш соЬбэт ачача-гыг.    ‘ «Хадг гаэешавнн imca- ABjjaT шо’басн. TAJHAP негтэлэрдэ Г9СаБ8 АТ8ШЭ ТУТУЛМУШДУР Декабрын 1-дэн 2-нэ ке-чэн кеча КэркичаЬан гэ-сэбаси ермэни Japaглылapы тэрэфиндэн, Ьабелэ пиJaдa-ларын де]уш машынла-рындан атэшэ тутулмуш, атэш ики кун давам етмиш-дир. Бир кун эввэл сакин-лэрдэн бир нэфэри олду-рулмуш вэ беш нэфэр Japa-ланмышды. Бу кун исэ бир милис эмэкдашы елдурул-муш, ики нэфэр Japaлaн-мышдыр. Ханкэндиндэн бир гэдэр аралы бу гэсэбэдэ Ja-maJaH aзэpбaJчaнлы гоча-лар, гадын вэ ушаглар Ьамысы myrnaja гачмага; мэчбур олмушлар. Кэрки-чаЬанда Jaлныз гэсэбэни мудафиэ едэн милис посту-нун амакдашлары ва киши-лэр галмышдыр. Бу б^эдэ Шуша ШаНар Халг Депу- татлары Совети HnpaHjja Ко. митэсинин сэдри ВаЬид Аббасов хэбэр вермишдир. О, Ьэмчинин билдирмишдир ки, декабрын 2-си вэ 3*дэ ермэни кэндлэри тэрэфдэн Шуша шэЬэринэ 40 ракет вэ 20-дэк артиллериЗа мэр-миси атылмышдыр. Агдам шэЬэри ичра ha-KHMHjJaTHHHH башчысы CaJ-]аф Верди]ев демишдир ки, о, КэркичаЬандакы вэзи|-JaT барэдэ Даглыг Гарабагда февгэл адэ BaanJJaT коман-данлыгынын нyмajэндэлэpи илэ сеЬбэт етмишдир. Ко-манданлыг aзэJ)<бaJчaнлы сакинлэрин декабрын 3-дэ ахшам raca6aja гajытмaлapы учун тэдбирлэр KopMaJa сез вермишдир. (Азэринформ). Декабрын 3-дэ Азарба]чан Республикасынын Президенти А. Н. Мутэллибов <Нор* деке» ширкэтлари Австри]а —Исвечрэ групунун президенти Григори Лучанскини, Ьэмин група дахил олан бир сыра фирмаларын рэЬбэрлэ-‘рини вэ «Нордекс»ин Азэр-бaJчaндaкы cэлahиJJэтли ну-мajэндэcи ЧэбpaJыл Вэтэн* дуст hycejHH гэбул етмишдир. Азэрба]чанын «Нордекс» групу илэ эмэкдашлыгынын черспективлэри Ьаггында эт* ^афлы соЬбэт олмушдур. Бу групун эсас вэзифэлэриндэн бири кечмиш Иттифагын суверен республикаларында ин-вecтиcиJaлaшдыpмa вэ оз* лэшдирмэ програмынын haja-та кечирилмэсинэ кемэк ет-мэкдир. А. Н. Мутэллибов Азэр-6aj4aH игтиcaдиJjaтындa мов* чуд чэтинликлэр Ьаггында мэ'лумат верно гонаглара республика ишкузар даирэлэ* ринин Гэрблэ игтисади интег-pacHjaJa чан атдыгларындан данышмышдыр. О демишдир: Гэрб саЬибкарлары илэ гаршылыглы фaJдaлы эмэкдашлыг етмэк учун биздэ им-канлар аз де]илдир, амма бе* лэ эмэкдашлыг барэсиндэ инди Ьэлэлик дэгиг консеп* cиJaмыз Зохдур. Бу ]олда илк сынаг аддымлары эсасында белэ нэтичэ чыхармаг олар ки, Азэрба]чан игтисади)]аты-нын структурунда эсаслы дэ]ишикликлэр етмэк учун бизэ ири мэблэгдэ инвести* CHja, о чумлэдэн дэ хусуси капитал кэрэкдир. Лалныз бу Холла биз кифaJэт гэдэр JyK-сэк техники caBHjjaja галха билэрдик ки, бу да бизэ дун-Ja тэсэрруфат элагэлэриндэ ез JepHMH3H муэ]]энлэшдир* мэ]э имкан верэрди. А. Н. Мутэллибов демишдир ки, нeфтaJыpмa, Jyнкyл coHaje. arpap-coHaJe комплекси, Ьабелэ туризм, республиканын балнеоложи вэ дикэр минерал ehтиjaтлapы кими перс-пективли саЬэлэрэ харичи капитал го]ула билэрди. Бу мэ’нада биз Авропа биpлиJи олкэлэринэ ЬЭТ! мувафиг капиталы. Ьэм дэ тexнoлoкиJa* лары олан конгломерат кими бахырыг. «Нордекс»ин президенти Г. Лучански демишдир ки, Азэрба]чан игтиcaдиJjaтынa ири мэблэгдэ инвecтиcиjaлap aJыpмaг мумкундур, лакин MyaJjaH элверишли шэртлэр* лэ. Бундан етру илк невбэ* дэ jepлэpдэ меЬкэм Ьакими]-JaT вэ белэ haKHMHjJaniH ар-халанмасы учун мувафиг га-нунверичилик кэрэкдир. Гэрб саЬибкарлары эмин олмалы-дырлар ки, HHBecTHCHjaJa aJыpдыглapы иш мудафиэ олуначаг. Бу шэртлэрлэ Гэрб инвесторлары арасында елэ-лэри тапылар ки. оилар Азэр-6aj4aH игтиcaдиJJaтынa ири капитал rojMara Ьазыр олар-лар. О демишдир: Сизин тэбии потенсиалыныздан биз Jaxшы хэбэрдарыг вэ эминик ки. Гэрби Авропанын эн зэнкин саЬибкарларьгаы игтиcaдиJJa-тынызын )уксэлдилмэсиндэ Jaxындaн иштирак eтмэjэ чэлб етмэк учун Азарба]чан да Ьэр чур шэраит вардыр Лакин инди республика Ьаг гында мувафиг тэсэввуо ]а ратмаг олдугча вачиодир чунки рекионда мэ’лум Ьади сэлэрин кутлэви информаси ]а васитэлэри тэрафиндэн биртэрафли ишыгландырыл-масы узундэн бу тэсэввур олдугча зэифдир. Буна кора дэ республиканын рэЬбэр-лари, онун ишкузар даирэлэ-ринин нума]эндэлэри Гэрбин cиjacи лидерлэри вэ ири биз-несменлэри илэ шэхси эла-га ]аратмалыдырлар. Г. Лучански бу мэсэлэдэ башчы-лыг етди}и шнркэтлэр гру-пунун эн Jaxындaн кемэк едэ билэчэ]ини тэклиф етмишдир, чунки AзэpбaJчaн илэ Брмэнистан арасында муна-гишэнин сэбэблэри Ьаггында бу групун oбjeктив тэсэввуру вардыр. «Нордекс» .групунун п зиденти Ьэмчинин Азэр^ чан Президентина узун муд-дэтли эмэкдашлыг барэсиндэ групун бир сыра тэклифлэ-рини изаЬ етмишдир. Бунла-рын сырасында узун муддэт-ли инвecтиcиJaлapын тэшки-лини, мулкиЛэтин озлэшди-рилмэсннэ вэ онун формала-рынын дэJишдиpилмэcинэ )ардым кестэрилмэсини. «Нордекс» групу эсасында Азэр^]чан тичарэт нума]эн-дэликлэринин тэшкил олун-масыны. узун муддэт эрзин-дэ Aзэpбajчaн эЬалисинин эрзаг мэпсуллары. дава-дэр-ман вэ cэнaJe маллары илэ тэ’мин олунмасыны, мэслэ-Ьэтлэшмэ, муЬэндислик, маркетинг саЬэсиндэ хидмэтлэ-рин тэшкилини вэ саири кес-тэрмэк олар. О, Ьэмчинин Aзэp^Jчaндa вaлJyтa-мaлиJ-]э биржасы. «Нордекс»ин узв олдугу бе]нэлхалг езлэшдир-мэ вэ инвестиси]алашдырма фондунун ше’бэсини ачмаг имканларынын музакирэ олунмасыны. республиканын Гэрб инвесторлары илэ кору шунун тэшкил олунмасы-на вэ Азэрба]чанда «Нор-декс» фирмасы филиалынын ачылмасына 1ардым костэ-рилмэсини хаЬиш етмишдир. Бир сыра суверен республи-каларда инди белэ филиал-лар фэaлиjJэт кестэрир. А. Н. Мутэллибов jyбaн-мадан бутун бу мэсэлэлэри музакирэ eтмэJэ вэ дэрЬал конкрет ишэ башламага Ьазыр олду§уну билдирмишдир. СоЬбэтдэ республика Девлэт ИгтиcaдиjJaт вэ План-лашдырма Комитэсинин сэдри Р. Э. Ьycejнoв. AзэpбaJ-чан Республикасынын игтисади Jjaт узро девлэт мушави-ри В. Ч. Ахундов. Бакы Шэ-пэри Ичра haкимиJjэтинvн башчысы Р. А. AгaJeв, «Сэр-фэ» accocиacиJacынын президенти О. П. Рустэмзадэ. Лени Бакы нефтаЗырма заводу-нун баш директору А. М. Ьу-ceJнoв иштирак етмишлар. (Азэринформ). «АЗдРИНЕФТ» KOHCfРНИ ЛАРАДЫЛМЫШДЫР Он Ш1ЛЭР эрзиидэ Азэрба)чанын нефт сэрвэтлэринин вэЬшичэсинэ талвн едилмэси си)асэти )еридилмишдир ки. бу да республиканын нефт санаХесини боЬран Ьэддинэ ко-тириб чыхярмышдыр. С<ж нллардэ саЬэнин ида|^ едилмэси системиндэ низамсызлыг Харанмасы. тэсэрруфат ала-гэлэринин позулмасы илэ элагэдар олараг вэзи))эт дапа да агырлашмышдыр. АзэрбаХчан Республикасынын Президенти А. Н. Мутэллибов саЬэдэ )аранмыш агыр вэзи)-J0TH нэзэрэ алараг Азэринефт девлэт консерни ]арадыл-масы Ьаггында фэрман имзаламышдыр. Ьэмин сэнэдэ керэ Азэрнефт вэ Хэзэрнефтгаз истеЬсал бирликлэринин эсасында ]амдылан девлэт 1юнсер-нинин тэокибинэ ХэзэрнефтгазкеофизкэшфиХ)ат, Хэзэр-нефткеофиэика. Азэрнефткеофизика вэ Шелфла)иЬэтикин. ти истеЬсал бирликлэри дахил едилмишдир. С. Э. Элизадэ девлэт консернинин президенти то • JHH едилмишдир. ЫВИЧ ДЕМОКРАТЛАР БИРЛвШИРЛЭР Бир кун эввэл Бакыда тэ'сис конфрансы кечирилэн Азэрба]чан Сосиал-Демократ Кэнчлэр Тэшкилаты (АСДКТ) АзэрбаХчан хэнчлэрвнэ мурачнэт едэрэк он лары республикадакы демократик дэ)ишикликлэрдэ фэал иштирак етмэ)э чагырмышдыр. JeHH кэнчлэр тэшкилаты-нын бшплыча мэгсэди Азэрба]чанда суверен демократик республика )арадылмасыдыр. АСДКТ Ьабелэ еколожи тэЬ-лукэсизлик. Jep узундэ сулЬун горунмасы инсан hyiyr-ларынын тэ’мин едилмэси кими глобал проблемлэрин пэл-линэ кэнчлэрин фэал чэлб олунмасы угрунда чыхыш АСДКТ-нин эсасыны го]анлардан бири, Бакы Футу-ролоки)а Институтунун тэлэбэси Ровшэн Багырбэ]лиди^. 0 бу тэшкилатын )арадылмасы иде)асы илэ нлк дэфэ Y3BY олдугу Азэрба)чан Сосиал-Демократ Парти]асынын 1 гурулта1ында чыхыш етмишдир. Кэнч сосиал-демократ-лар^^ бир чоху бу тэшэббусу мудафиэ етмиш ва JeHH тэшкилатын илк узвлэри олмушлар. ♦ МОСКВА: ОН вСРЛИК ТАРИХИ РЕАЛЛЫГЛАР ОСАСЫНДА... ХЕНИЛаШМИШ ИПИФАГ Эввэлки Иттифагымызы тэшкил едэн республикала-рын иcтиглaлиJJэтинин вэ cyвep€HлиJинин меЬкэмлэнди-рилмэси Ьэмин республикаларын фэали)]эт азадлыгыны вэ кэлэчэк суверен девлэтлэр иттифагы барэсиндэ гэрар етмэкдэ ойларын шуурлу Jon сечмэк имканларыны мэЬдудлашдырмыр. 0тэн базар куну >кpaJнaдa МИШ референдуму вэ президент сечкилэрини, Ьабелэ Га-захыстанда кечирилмиш президент сечкилэрини Михаил Горбачев белэ гиJмэтлэндиpмишдиp. Декабрын 2-дэ ахшам Берлинин ней ЕберЬард Дипкен илэ сеЬбэт заманы ССРН ленти кечирилмиш сечкилэри нэзэрэ алмагла Иттифаг му-?1ви."эсн ]§лунда иро-чилэГишия перспективл^ гын хаЬиши илэ ишыгландырмышдыр. ССРИ Президен^^^ билдирмишдир ки, Леонид Кравчуку вэ УР ^ табоик •^япбайви сечилмэлэри мунасибэтилэ телефонла тэбрик ед^кэн бутун бу мэсэлэлэри онларла музакирэ етмиш- ^”Р* ссРИ Президенти демишдир: Он эсрдэн дэ пм* апзинлэ 1аранмыш реаллыглары нэзэрэ алмагымыз начибма Белэ олса. девлэтимизин JeHH демократик кеJ-А«Па?э^еч^^и npoiecH бизэ баЬа дeJил. учуз баша кэ-п пемишдир- Ву реаллыгларын нэзэрэ алынмасы о «5вк о^аГки"! биз бу?ун елкэйизин эКалнсинин асл ¿энафелэрина дотру истигамат котурэрик. pyCMJA yKPAJHAHMH ИСТИГЛАЛИНвТИНИ ТАНЬиЫР Укоа]нанын калэча)и Ьаггында декабрын •‘Яэ^чи-рилмиш Уму^мг    ба- президенти ^рис    ^ли|и    билДирир    ки.    Ук- ]анатында де)илир. «ДСЩ р    Р    ¡олпа    нфада ??1”Ди“а уТун оТаДГЯнаи^и нс"тиглали)1атинн та- нь^ыр».    RM3 PvcHJa илэ YKpaJna аоасында Сэнэддэ Де]илир. Биз ^cHja и    ¿^гэрар JeHH    bJ    зэрури    олдугуна инанырыг, тэ- едилмэскнин ''^мкун -а «рЬоибан гоншулуг эн’энэлэ- а^сында гаршылыглы Ьермэтин сах-ринин, Ьэр ики халг ajw ^    „увэ силаЬынын Ja- ?млммкы Ллдудл^дырылмасы. инсан Ьугуглары ва Й^Л.«л? ЬтгутаяЬамы тарафиндэн габул едилмиш ди-мр 1Го“м1лар5^р9Дэ еЬдаликларэ чидди амал олунама-гына эминик. КУРД МЭДвНЮХЭТИ МЭРКвЗИНИН БЭХАНАТЫ VMvMHTTH(bar Курд Мэдэнииэти Маркази Даглыг Га- оабаг Жы^да Ьадаалэрин иАкишафындан дария нара- E^T^Lr Шм мунаи бэ)Ш1атла чыхыш етмишдир. Baja-натда ге]д едилир ки, вазиДат бвЬранлы Ьэдда чатмыш-п^о^мунагиша Азэрба)чаи ила Ерманистан арасында ке-ниш миг]аслы тoггyшмaJa чеврилмэк, бутун миллэтлэрдэн оГн вэтаддаш^ры. о ¿.умлаДан рекионда JamaJaH курд-лам 03 орбитинэ чалб етмак тэЬлукаси )арадыр. Курд халгынын изтираблары бутун Aynjaja ЯУ"' дур. Бу кун Ираг Курдустанында ган ™кулур, гардаш-ляпымыз Ьэлак олурлар. Бунун елкэмиздэ дэ тэкрарына Jcл вермэк олмаз. БэJaнaтдa A3ap6aj4aH вэ брмэнистан pэhбэpлиJинэ мунагишэнин даЬа да узанмасыны маг. ган текулмэсинэ сон rojMar. боЬрандан чыхмаг Jo^-ларынын биркэ ахтарышыны бэрпа етмэкдэн етру мум-кун олан бутун тэдбирлэри кврмэк барэдэ чагырыш вар. ТОДАНЫ БОМБАРДМАН ЕТДИЛ8Р Декабрын 2-дэ KopaH6oJ paJoHyHAa b93hJJbt JeHHABH кэркинлэшмишдир. Шэфэг вэ 3ejB9 кэндлэри интенсив атэшэ тутулмушдур. Стра-тежи MOBreJa малик Тодан КЭНДИ топлардан бомбардман едилмишдир. Кэндин муда-фиэсиндэ дуран милис иш-чилэриндэн бири Japaлaнt мышдыр. (ДИН иэтбуат маркэзяндэн). Чнддн енгнап «B0JYK Д(ЮТЛУГУН» ПАХЫРЫ НоХабрын ав-дав CyMrtJuna м Ц» сятЦь мувссн- тт Вцрл сэлвртдан олаж «Сшпм каучук» ИстаЬеадат _    . сехдэрнхДа кш даХашшшдыр. Вкрлфш баш дкрактору Замки hTcajBOB гааапшхаа мухСкнр монтагасккэ аанк •дэрэк Ьа|ачакда бнадкрмкщдкр кк, спнртлк Хагды тур-шу тукэкдиХи учун гургудаш маЬекд нстаЬсадшш давам етднрмак мумкун да|ня. Парм, Уфа» Водгоград, Ннж-кн-Камск шаЬардариннн кнмХачыдары сдитвтик каучук учуй эсас хаммал са|ылаа туршуну» Ьабада апл-бёкаод ва дивинил кендэрмввдак нмтнна атнншдар. галарса дикэр рекяонлара да кендарэчаклэр. бзу да у]юк-лэря истэдиХи rajMOTo. nyja бу rajAaHH шэхсэи Борис Лелтсин взу MYэjJэнлэшди- SH6. PycBja Президентинин у барэдэ коикрет кестэриш вернб-вермодиХини cejaaja билмэрик.    Лаквн сабиг ССРИ-нин Ьэр бир кушасинэ хаммал    кандэрмэХимизлэ Бэс HHjo бело? Узун иллэ-рия, нечэ деХэрлэр, достлуг теллори, партнХорлуг алагэ-лари HHja позулмушдур? Ру-cHja муоссисэлариндэ олан СумгаХыт нумаХаядаларина ачыгча билдириблар ки. бун-дая сонра илк невбадэ ез республикаларыны ва Укра]-наны хаммалла тэчЬиз едэ-чаклэр. Экер артыг маллары фахр етдиХимиз деврда Ши-малый чсахаватина» меЬтач олачагымыэы да каш душу-яаХдик. Мараглыдыр ки. Сум-гаХыт инди да ез «шарафли функсиХасыны» Ьавасла Херина Хетирир. Эвазинда исэ ка-занлы гардашларымыэ СК заводу илэ калан ил учуй гаршылыглы мубадиладан им-тина едиблар. Бу биз. бу да Суверен Девлэтлар Иттифа-гыяын вэ’д етдиХи игтисади сурпризлэр! Бир нечэ кун эввал синтез каучук истеЬсалчылары езумузункулэрдэн дэ кезлэ-нилмэз «пэдиХХэ» алмыш-лар. Муэссисэнин електрик еиержнси гэфнлдон кэсил- миш. ЕП-300 истеЬсалаты-нын компрессору фэалиПэти-ни даХандырмышдыр. Кучлу гуррунун узун муддэт сыра-дан чыхмасы учун исэ чох Jox, чэми 5—10 дэгигэ енер-жисиз муддэт кифаХэтдир. Инди тэ’мнрчилэр компрессору Хенидэн ЬэХата гаХтар-маг учун гуввэлэри сэфэр-бэрлиХа алмышлар. Республика Назирлар Ка-бинети, дикэр элагэдар тэш-килатлар игтисадиХХатымы-зын чох муЬум саЬэсиндэ баш вермиш уХгунсузлугун. Херсиз санксиХаларын лэгви учун тэ’чили тэдбирлэр кер-мэлидир. А. ЧАББАРЛЫ. «Хаяг гээетвФКВн мухбнрв. «Х.п>и.. Нофтг..«т<».« 6<1м-ИетЫк« ЬирпнЦнни |«.и моЬсулу -бищ М»«ныр- Икчи»    •• р^пгввик«.«.«.    «-y-    ьу«гд«рын«.и «.pi«.    .    ^    ивм«у«»р. ;