Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 3, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ * декабр ил. к* »4 ШШОШвшот РЕСПУЫ1ИКАНЫН девлэт КАТИБИ АХЧ-нии ГАРШЫДАКЫ ГУРУЛТАШ НАГГЫНДА Раслублмканын два лат катмби ПенаН Ьуседноа двкабрын 1 -да Милям Мечлисии мши гуртардыгдан сонра журналист-ларла свИбатмнда бмлдмрмишдмр: «Авербахам Халг Чаб-Насинин гаршыдакы гурултаЛында фвагвя'адв Нам на баш «армад»« а«, Нарахатын еэунде иса Ьвч бир чидди структур да!мш>«кли;м адмлмадачвкдир». Онун да ди] и на мере, бу, неа-бати гурултв) олвчаг аа ондан сонра АХЧ ез фааяцратмнм Азербадчанда парламент свчкмларинадак имдики шекилда да-аам втдмрвчакдмр. О, каламам парлвмвнтда АХЧчннн Аэар-бадчен * Милли Истиглал ПартмЛвсы ила, таза дарадылен «инк АзарбаЛчан» Партмдасы ила коалисиЛвсынын мумкунлудуну радд етмишдир. Истер ПанаН Нуседиоаун езунуи, истерев да рвспублика-нын дав лат мушаанрм Ариф. Иамьуааин иста* фасмнын квз-ленилдиди барада сон захтлар Лады лам шеЛмелор Наггында суа-ла давлат катмби бала чаааб вермишдмр: «Бала герары |вл-ныз Азарба|ман празнданти габул ада билар. Одур кн, бу суал она аарилмелидир». тенсил да вмекдАШлыг санэсидир Азарбадман Распубликасыиын яа Шнмал и Кипр Турк ЧумНуридеетмнмн таНсил назир лнклэрк а рас whда имзаланмыш протоколда 1993 — 1994-му тедрмс илмнда Нар ими влкенмн али мактэбларннда аа влмм тадгигат муассмсалармнда малышам алимларнн, мутвхассисларин, муаллимлармн мшти-ракы ила бирка лв]иНалар Навырлвнмасьц бв|нвлхвлг сами-иарлар, мушааиралар, коиграслар нвчнрмлмесм, китаб сар-килари, дармаркалар, идмвн дарышлвры ташкил адмпмасм на-зерда тутулмушдур Гаршылыглы разылыга асасвн, калан ил дан авербедчаилы телвбалерми нлк дастаси Шимали Кипра таНсмл апмага joña душачакдир. Онлвр ма'марлыг, НоЛквлтерзшлыг, мгтисадчы-муНвндис, отвл мутехвссисм аа дикар ихтисвслврв чвклэр. Кипрли твлебелар иса АзарбвЛчаи Инчвсанат Уни-•арситатинда аа консерааторидада таНсил влачаглар. ИЛК АТТЕСТАТЛАР ТЭГДИМ ЕДИЛМИШДИР Республика Нвэирлар Кабинати Лвиында Али .АттвствсмЛв KoMHCcnjacM (АAK) pajacai На)'втннин иаабати ичлвсында профессор аа досант влми адларына лаЛмг кврулмуш бир сыра влимлера илк вттастатлар твгдим олунмушдур. Алимлермн «ени двстаснна иса влми адлар аврмлммшдир Бунларым вра-сында Бакы Двалет Униаарситатинин, Нафт Акадамн)асынын, Техники Униаврситатии, CaHaja Институтунун, консврввтори-Лвнын амвкдашлары олан алимлар аардыр. Бир сыра алм саНалари узра акспарт шурала#>ы Ларадыл-масы барада гврар габул адипмишдир. Ихтисаслашдырыл-мыш шураларыи структуру масвласм да музахир» олунмуш- ДУР* ктндвликда игтисадилат мвселэлвридир М. Э. Расулзада адына Бакы Давлат    Униаарснтвтнндэ «Муасир швраитдв Азарбадман Рвспублииасымда игтнсадн эо-налар узра рддонлашдырменын зазмЛЛети аа парспактиалари» мевзусунда «дчцрми стол» архасында саИбат олмушдур. СаНбати БДУ-нун игтисади аа сосиел чограф^а кафадрасы аа Азарбадман Елмлар Акадамидасыныи, республика Давлат Игтисадилат ва Планлашдырма Комитасинин игтисадилат институт лары ташкил атмншлар. Ики кун арзинда чографмЛачылар аа «гтисадчылар бу барада саНбат апарммшлар ки, куиун талабларина Нач да На-миша чаааб «армадан чохлу радонлОшдырма аариантлары натмчасинда бу схамлардан истар амали фаалинатда, истерев да елми тадгигат аа тадрис ишинда истифада втмек xej-ли чатинлашмишдир. Ьалбуки Азербадчвныч базар мунвсибат-ларина квчмвем те'хирвеалынмаз тадбирлэр карупмасини тэлаб адир. Бу муНум ишлэ баглы конкрвт маевлаларин пвляи учуй амали труп Лврадылыр. «ДаЛирми стрл»ун иштиракчылары pajoH лаборатори]асы адландырылаи лаборатори}а ташкил втмвк барада да разылыга келмишпар,.. . Азаринформ ; АНАНЫН 1 АЛ ВАРЫШЛАРЫ БАКЫ, 1 дехабр (Азэрин-форм). Петрозаводск сакини Л. ивстигнеЛев£ бу кун Азэр* ба)чан Али Советинин сэдри Иса Гэмбэрова мураниэт едэ-рэк, оглунун — МДБ бнр-лэшмиш Ьэрби гуввэлэринин Ьэрби гуллугчусу, Иазырда республика Дахили Ишлэр НазирлиЛинин истинтаг тэч-ридханасында олан Л. Лев-стигне)евин эфв олунмасыны хаИиш етмишдир. Л. Левстиг-не]ева вз хаИишини буну«ла эсасландырыр ки, огпу Азэр-ба)чан эразисиндз чина)эт торэтмэмишдир, бура)а Ермэ-нистанда тэшкил олунмуш тэхрибат-кэшфи4)ат дэстэсн-нин тэркибиндэ атылмыш-дыр, устэлик, квнуллу сурэт. дэ силаЬы )ерэ го)араг, Иэ-мин дэстэнин узвлэрн ИЛ8 бирликдэ республиканын Иэр би полисинэ тэслим олмуш-ДУР- Ананын )аздыгына керэ онун оглу сада во урэ]иачыг адамларын эЬатесиндэ бе)у ]уб баша чатмышдыр. О бело Ьесаб едир ки. от луну н Азэр-ба)чан торпагына кендзрилмэ-сини онун садэлевЬлу)у илэ Ьэ)ат тэчрубэсинин олмамасы илэ изаИ етмэк олар. Ана нын Лаздыгына керэ, онун оглу мэкрли ермэни тэблира тына вэ чиркин тэшвигата у)араг, Гарабаг ракуна кен-дэрилмиш тахрибат-кашфиЛЛаг дэстэсинин тэркибинэ зор вэ Нэдэ-горху )олу ИЛЭ ЧЭЛб едилмишдир. Л. Левстигне-Лева Лазыр: «Шукур АллаИа ки, оглунун вэ онун Лолдаш ларынын нечэ бир чиркин эмэлэ чэлб олундугларыны баша душмэЛэ онларын аглы чатмышдыр». Президент меНлет верир НАМЫНЫ БИДОН 4BÜI9JB КВНДВРМВ1В IhTHJAH ЮХДУР Азарбфаи Ретубтнгвсммыи вротиднггм Ьорбм inumivi чагырмша маНлат вармлмаси Нмтмида фарми имввммыШ’ дыр. НимаЛасимда 1 ]ашым«дак ушаг, а аа двЬа чок ушан олан чагырышчыларА 4 аа даНа мох ушаты одам Норбм мам-фалмлара, % гардашдаи бири Цорби хмдмотдодмрс% о бкри la, атасы аа Ja rap даты h»P*< ВДммдо ha«к ояаи-а)ами таНсил алам талабалара аа асямраитлара пкмам сафарбарлик узра чарырыша хусусм саранчам маНлат аарклир. Фермам бир чох мубатсаяи хмдмата чшырышы мира одам щрмм мюмалмлар! сам га|мага аа мам цмм. Нарби каммссаряыгларда Фар. Бакыиыя Л асам ал ра]онуД нун Нэрбя комиссары оолкоа-' чур эМрлэри Лерина Летармэ ник Эляага ЬУСЕЛНОВ: — Президентин фэрманы чарырышчы вэ Нарби вэзифэ-лилэрин гисмэн сафарбарлик узрэ чагырышына хусуси саранчам оланадэк кимлэра мвИлат вернЛМэси мэсаласин-да хеЛли аЛдынлыг )аратмыш-дыр. Аилада Леканэ орул оланларын Иэрби хидмэтэ ча-рырылмасы бизи даЬа чох нараНат едирди. Инди Муда-фиэ НазирлиЛинэ конкрет олараг тапшырылыр ки, он-ларын арха чэбЬэдэ хидмэт етмалэрини тэ'мин етсин. Бу халгымызын наели Лашатма эн’энэсинэ еНтирам демэк-дир. . Али мэктэблэрдэ таЬсил аланларын гисман еэфэрбор-лик узрэ чарырышьгада «геЛри-муэЛЛэнлик арадан гал-хыр. Мэ’лумдур ки, али тэд-рис муэссисэлэринин эЛани ше’бэлэриндэ тэпсил алаялар Ьэрби хидмэтэ чагырылмыр-лар. Лаккн бэ’зи тэлэбэлэр конуллу сурэтдэ Ьэрби хидмэт етмэк истэЛирлэр. ЭЛани охуЛан тэлэбэни (экэр гиЛаби, Лахуд ахшам шв’бэсинэ кеч-мэЛибсэ вэ Л^ али мэктэбдэн академик мэ’зуниЛ^эт ке-турмэЛибсэ) Иарби хидмэтэ чатырмага ихтиЛа-рымыз Лохдур. Мараглы-дыр ки, белэ тэлэбэлэр Му-дафиэ НазирлиЛинин де]ил, ДИН дахили гошунларында хидмэт етмэЛи устун тутур-лар. Она керэ тез-тез дахили гошунларын команданлы-гындан эмрлэр алырыг ки, Дин дахили гошунларында хидмэт етмэк учун еЬтиЛатда олан филанкэси Нэгиги Ьэр-би гуллуга чагырыб онларын сэренчамына кондэрэк. Бу ди]има керэ мудафиэ назири-нин эмрина табе * олсам да дахили гошунларын иоман-данлыгы илэ арамыада ин-чиклик олмуш, патта мани гануисуз haoc етдирмэк да истэЛяблэр. Лагин ки, Леия фэрмандан сонра бу Чур ан-лашылмазлыга Лол верилмаЛа-чэк. Инди республикада муЬа-рибэ кедир. Л а кин биз му ha-, рибэ ганунлары илэ ЛашаЛыб ишлэмирик. Бэ’зэн чаванлары «Санин таЛларын чэбНада-дир» деЛиб тэИгир едирлэр. Дуздур, Ботани горумаг На-мымызын борчудур. Лакин Ъамыны бирдэн чэоЬаЛа кен-дэрмэЛэ еЬтиЛач вармы? Jep-сиз соз-соНбатларэ сон гоЛ-маг магсадилэ чагырышчы-нын вэ Ja Иэрби вэзифалинин нэ учун ордуЛа чагырылма-дыгы, нэЛэ керэ мвИлат ве* рилдиЛи Нарби билетдэ геЛд олунмалыдыр. Вахтилэ Нарби вэзифэлилэрин учоту кечи-рилирди. Таэссуф ки, Неч да Нар Лердэ бу иш баша чат-дырылмады. Ьэрби вэзифэлилэрин мукэммэл учоту ол* саЛды, ордуЛа учдантутма тэ-садуфи вдамларын деЛил, hap-би ихтисасы "Вэ тэчрубэси оланларын чагырылмасы та’-мин едилэрди. Ьэгиги Иэрби хидмэтэ па-Лыз чагырышы Нала сона чат* маЛыб. Тэассуф ки, чарырыш-чыларын бир гисми ордуда хидмэтдан JaJbiHbip. Бу гэдор адамы гапы-гапы кэзиб Лыр-маг мумкун деЛил. Ачырыны десэк, бэ’зилэри ганунларын нззардэ тутдугу чэза тэдбир-лэриндэн дэ горхмур. Ьарэ бир васитэ ила ордудан Ja-Льжмага чалышыр. шМ мрк.>» Чагырышчыларыя нечэ тапмаЛанда сонэдлэрнни п хидмэт етдиЛи ила дэ Лахын- курорлуга кэнрэририк. Ы дан марагланырыг. Бу Л&шн- зырда 11 нэфэрин иши про-ларда Агдамда. Ардэрадэ ес- куоорлуга «ерялиб кэрлэрлэ кэрушмушук. Чэб- Ьэм чагырышчыларын, пэм Надо Нэлак оланларын, Лара- Д0 Ьэрби вэзнфэлилэрян бир лананларын аилэлэряяэ кэ- гнсми муэЛЛан сэбэблэрэ кв-мэк етмаЛэ чалышырыг. «Чэн- рв мэНлэт истэЛирлэр. Онла-либел» кичик муэссисэсинин ре мвНлэт верилмэси гадала* коллективя бизим рвЛонун ры олдугча умумндир. Пре* Ьэрби комиссарлыгы тарэфин- зндентин фэр™** лен ордуЛа чагырылмыш 10 салвлэри дэгиглашдирмиш шэНндин анлэсини мэнзилла дир. Лакин Лена да бутун та*мин етмэй евз вериб. - Наллар нэзэрэ алыимыр. ча-Нэсммя раЛонунуи гырыш комиссиЛасы бэ зон чох мурэккэб ввзиЛЛэтлэрлэ гаршылашыр. Масэлэн, пен* сиЛачы бир гадыяын ики оглу вар. Бири шикэстдир, иш-лэЛэ билмир. аилэнин Леканэ газанч кэтирэн ва онлара ба-хан оглуна мувэггэти мвЬлэт верилиб. Лахуд бир кэрпэ ушаты олан вэ гадыны нкин-чи ушаг кэзлаЛэн аила баш-чысьша нечэ мувэггэти мвНлэт вермаЛасан? Белэ Иаллар нэзэрэ алынанда, бэ'зэн ои-зи дуэкун баша душмур, Иаг-гымызда хошакалмэз евз-евп-бэт ЛаЛырлар. Адамлары та-леЛин умидняэ бурахмаг ол-маз. Бела Налларда Нума-низм вэ инсанлыг ганунлары “ ла Баяыжыи Ьэрби иомиссари яюдшшюв-■XX Фаяг БАГЫРОВ: — Эввалчэ ону деЛим ки. Н осями раЛонуядаи Иэрби хидмэтэ чагырылан эскэйпэр ордуда Неч дэ пис хидмэт етмирлэр. Ьэмиша хош сэда-ларыны ешидирик. КомандИр-лэри разылыг едир. Нумунэ-ви хидмэт етдиклэринэ керэ май да онлара ез тэшаккуру-му билдирирэм. Эввалки илларлэ мугвЛиса-да чагырыш инди Aaha лэнк кедир. Дякэр тарафдан, дв-Лушэн ордуда хидмэт тэНлу-кэли олса да, Вэтан гаршы-сында ез борчундан чыхмаг истаЛэнлэр чохдур. Ордудан ------- с- ЛаЛынанларын бир чохунун унудулмамалыдыр. Бунушп тэгсири валидеЛнлэринда* бела, ганун ганундур. Men-дир. Чагырышчыларын Нар- лат алмаг hyryry оланлара би комиссарлыта калмамэси Неч бир манечилик олмала-ишимнзи хеЛли ланкидир. чат. Онлара ирад тутмата Он л ары Нэфтэлэрлэ ахтарыб hen кимин Наггы Лохдур. Ьэрби тэчрубэси олан бир адам ними деЛэ билэрэм ки. аилэдэ Леканэ огул оланларын арха чэбНада хидмэт ет-мэси барада президентин Ферманы нэсил артырмаг гаЛты-сына галан бир чох анлэлэр-да баЛук ратбэтлэ гаршылан-мыщдыр. Ьэрби хидмэтэ чатырышы бир фэрмэила янзама с алмаг олмаз. Ьэрби ватэнпарвэрлнк саНэсиндэ тэблнтатымыз олдугча зэифдир. Эввэллэо ча-гырышчылар ОАДКЛЧ-нин мэктэблэриндэ хусусн Ьазыр-лыг кечэрдилэр. Бу, Нарбг мэктэблэрэ. Нэрби ишэ мам-гы артырырды. MyhapHöa шэраитиндэ кэнчлэримизи ордуда хидмэтэ даИа 1ахшь1 НазырламалыЛыг. MyhapHöa деврунда алтернатив Нэрби хидматдэн данышмаг Лерснз керунур. Вэтан тэЬлукэдэ оланда ордудан ЛаЛынмага Ьеч нэ ила harr газандырмаг олмаз. Би-лирэм, баланы элдэн вермэк чэтиндир, амма неЛлэЛэсэн, огулун бир анасы да Вэтан-дир. Вэтани дарда гоЛана Ьеч бир ана огул демэз. ToJ бу-ну мухтэлиф бэНанэларлэ мвЬлэт алмага чалышанлар да билсин. МусаЬябэнн ]азды: Г. ГЭРИ БОВ, «Халг гааети* нш мухбнря. НАХЧЫВАНДА СИМПОЗИУМ «Базар иггисадиддатына ка-чид шараитмида серЬедданы т им арат ва игтисади ал аг »Ларин ташкили» мевзусунда 6aj-налхаяг симпозиум Мвм-мвдэлидвв адына Нахчыван Давлат Униаарситатинин ила бир ;ммпозиу/ :ынд1и-Т< Эрзрум, Мараид ели мактаб-лариндан, МаЬачгала аа Бакы шаЬарлариндан калмиш алм нума}андалари да олмушдур. Ики кун дааам адан сим-позиумда базар игтисадиЛаты шараитиида рарЬаддакы ти-чаратии аа игтисади алагалэ-рин ташкилмиа дайр таасида-лар габул едилмишдир. Онларын арасында таныдыгларыныз вармы ? тищшмша    .мЬйдд.    мымы    б*т»n- Ашагыда ммры ччштн    _ ,  _____ Буиуила Намин кмтабым машрмима суритиеиффишисмяе Сталине шаНара угрунда д кэмак кастармиш оларсымыз. БЯЛЫГ ДИЛЭ КЭЛСЗ JflH Нефт-газ, кимЛа сэнаЛемиздэ, кэнд тэсэр-руфаты вэ сайр саНэлэрдэ иерафчылыг, би-канэлик барэдэ НэЛэчан тэбилннин курул-су гулагларымыздан чэкилмэмюп Хэзэр-g учалаи hapaj днггэтимизи чэлб етди. Бу куклэрдэ республнкамызын бир груп алими балыгчылыг саНэсиндэ Л*Р*НИЫШ беЬрандан нараНат олараг Азэрб&Лчан Рес-публикасы нрезвдентннэ мурачиэт квндэр-мншдир. Ьэмнн проблем л э элагадар Еколо-KHja вэ Тэбии ЕЛтиЛатлардан Истифадэ Олунмасына Нэзарэт Комитэсиндэ кечири-лэн дэЛирми стол архасыяда свНбэтдэ мух-биримиз дэ иштнрак етмишдир. Мустэгил вэ суверен республнкамызын игтисадиЛЛатынын дирчэлншиндэ мустэсна эЬэмиЛЛэт кэсб едэн балыгчылыг сэнаЛеси-иин ачыначаглы вэзиЛЛэти, бунун сэбэблэри вэ ЬэЛата кечнрилмэси вачнб олан мэсэлэ-лэр барэдэ АээрбаЛчан ЕА-нын мухбир узву, профессор Рафпг ГАСЫМОВ, биолокиЛа ики Завод сяун алтында олоки)а елиларя иамизади Чинкяз МЭЬЭР- “Рду^чуш““давлэм ^4 мил-РЭМОВ иэ Лэнкэран Ра|оиларарасы Еколо- ру<5Лдан артыг зиЛан дэЛ* KBja Комнтэскннн сэдри Барат МЕЬДИДЕВ МИШдир. кениш данышдылар. нунла битмир. Республика-мызын эразисиндэ олан ба-лыгартырма заводларынын демэк олар ки, Намысы Ла* рарсыз вэзиЛЛэтдэдйр. Тэкчэ сонунчу дэфэ ХЭЗЭрИн СЭВИЛ* Лэсинин галхмасы нэтичэсин-Дэ Нефтчала эразисиндэки ики Завод суЛун алтында га* Элбэттэ, Иамыны илк нев-бэдэ нэрэкимилэрин талеЛи нараНат едирди. ГЫСА МЭ’ЛУМАТ: Нэрэ-кимилэр чох гяЛмэтли эти, курусу вэ днкэр эвэзеиз ху-сусиЛЛэтлэря илэ мэшНурдур. Аз мягдарда башга Невзэлэр-дэ тэсадуф олунса да Лалныз Хэзэр дэннзинин нэрэкимнлэ-рн сэнаЛе эНэмнЛЛэтинэ ^а-ликдир. Хэзэрдэ нэрэкимилэ-1ин 4 нэяу — аг балыг, узун-урув балыг, гаЛабалыты вэ яэрэ мввчуддур. Нэрэкимн-лэрдэн эи нэНэшеннин узун-лугу 9 метрэ, чэкисн 1,5 тона чатъго. ПРОБЛЕМ:    Хэзэрдэ ба лыг овланмасы вэ е’малы узрэ тэ’лиматын кобуд шэ-килдэ нозулмасы илэ баглы бир сыра надир балыг нев-лэринин, хусусилэ нэрэкими-лэрин нэслинин сур’этлэ азалмасы. ЮШ дк, НЭРЭ Р. ГАСЫМОВ: Ьазырда Лер узундэ эвэзеиз не’мэт саЛылан нэрэкимилэрин 90 фаизи республнкамызын да-хилн суларында Летишдири-лнр. ШубЬэсиз ки, белэ бир имкан Ьэр Ьансы башга двв-лэтдэ олсаЛды Ьэмин саНэни горуга чевирэрди. Хэзэрин шималында — Волга делтасы эразисиндэ дэ муэЛЛэн гэдэр нэрэкимилэр вар. РусиЛа Ив-кумэти онларын саЛынын ар-тырылмасы. инкишафы учун эн тэ’сирли тэдбнрлэрэ эл атыр. Лахуд Орта АсиЛа республика ла рында (Озбэкистан-да, Туркмэнистанда) Ьэр Ьек-тар су саНэсиндэн 50—100 сентнер балыг овла]ырлар ки, бу да елми наилиЛЛэтлэ-рин тэтбиги саЛэсиндэ мумкун олмушдур. АзэрбаЛчанда исэ... нэрэкимилэрин ову 1964-чу илдэ гадаган едил-мишди. АЛдындыр ки. мэ* олунмасы учун гэтиЛЛэтли ад-дымлар атмалы иди. Ь. АББАСОВ: ДунЛадакы бутун нэрэ балыгларынын 85—90 фаизи Хэээр дэнизин-дэ овланыр. Сон иллэрдэ Хэзэрдэ 250 мин сентнерэ гэдэр нэрэ балыгы тутулурду. Мэ’лум олдугу ними, нэрэкимилэр сон дэрэчэдэ кеч тэшэккул тапыр. Лалныз чаЛ мэчраларында куру твкэн бу балыгларын кврпэлэри дэни-зэ гаЛыдыр. 15—18 Лашына-дэк Леткинлик дввру кечир-дикдэн сонра Ленидэн куру-дэн чыхдыглары ЛеРэ га1ы* дырлар. Нэрэкимилэрин орта Лаш Нэдди 70—75 илэ ча-тыр. Эсасэн тэбиэтин оЛаны-шы вахты — баИарда чаЛ суларында олмагы устун тутур-лар. ИхтиолокиЛанын ашка-ра чыхардыгы бу хусусиЛЛэт-лэр тэбиэтин ме’чузэлэриндэн олан нэрэкимилэрин мухтэлиф васитэлэрлэ чохалдыл-масы вз зэнкин тэсэрруфа-тьгаын Ларадылмасы учун кениш имканлар ачыр. Тээс-суф ки, АзэрбаЛчанда бу им-канлардан нэинки истифадэ олунмур, эксинэ. бу надир балыгын квкунун кэсилмэси учун (элбэттэ, кортэбии шэ-килдв) Ьэр васитэЛэ эл аты-лыр. Ч. МЭЬЭРРЭМОВ:    Нэрэ нин этиндэн тапылан протомин сулфат (Лахуд антикепа-рин) ганын лахталанмасынын гаршысыны алмаг учун гиЛ-мэтли дэрман маддэсидир. ИндиЛэдэк Иэмин ладдэнн ха-ричддн валЛутаЛа алырдыг. БАЛЫГЫ ТУТДУН, АТ ДЭР1А1А... Бу мэшЬур • ел мэсэлини она керэ хатырладыг -ки, инди буна эмэл едэн Лохдур. Хусусилэ дэ «нэ эт, нэ балыг» олан керпэлэрэ рэНми кэлэн вар. Ьэр »л браконЛер- керпэ — 800 грамлыг нэрэ-лэр душур, онлары да «гэни-мэт» билирлэр. Б. МЕЬДШЕВ: Республи-камызын дахили суларында нэрэкимилэрин нэслнннн кэ-силмэсини сур’этлэндирэн эсас амиллэрдэн бири кими балыг ову гаЛдаларыны по-занларын — браконЛерлэрин еэбашыналыгыны геЛд етмэк вачибдир. Гэрибэ вэзиЛЛэт Ларанмышдыр:    вахтилэ нэ- зарэтчилэрин Л^хынлашды-гыны Инее едиб кизлэнмэЛэ Лер ахтаран браконЛерлэрин инди Неч кэсдэн нэ горхусу вар, нэ Иуркусу. Ними Лаха-лаЛырыгса. бу вэ Ла Д*жэр идарэнин, кооперативин сэ-нэдини тэгдим едир. 0зу дэ сэнэдлэр чох вахт бир нечэ кун сонра кэтирилир. 0тэн ил Нефтчалада Лаха-ланан ики браконЛердэн 1600 шал гырмаг, 2 нэрэ балыгы. 1 узунбурун балыг, 5—6 ки-лограм гара куру, 1 «Вихр-30» маркалы асма мотор, 2 «Прогресс-2* новлу гаЛыг му-садирэ едилиб. Бизи нара-Иат едэн будур ки, «Азэрба* лыг» консерни Ларадылдыг-дан сонра ганунсуз балыг ову илэ мэшгул олан кооператив, колхоз вэ дикэр тэшкилатла-рын ишиннн даЛандырылмасы эвэзинэ бракон}ерлэрэ хусуси ичаээ верилир, бунунла да онларын Ларзмз3 эмэллэри ганунилэшдирилир. Белэлэ-ри исэ гадаган олунмуш саНэлэрдэ Ларарсыз ов алэтлэ-риндэн истифадэ едир, чине балыгларын квкунун кэсил-мэеннэ кэтирио чыхарачаг вэзиЛЛэт Ларадырлар. Кон-серн Ларадылдыгдан сонра тэчрубэли мутэхэссислэрин вэзифэдэн узаглашдырылма-сы эвэзинэ сэриштэсиз адамларын. бэ'зи Налларда исэ кечмяш браконЛерлэрин тэ’-Лин едилмэси кэлэчэкдэ даНа кэркин вэзиЛЛэтэ кэтириб чы- Нэрэкимилэрин нэслинин артырылмасы учун бэ’зэн ди-1 муЬармоада кэр республикалардан балыг-1 4-чу -Ani лар кэтирилир. Бунларын эксэриЛЛэти хэстэ олдугундан адаптасиЛа кечэ билмир. Ьалбуки республнкамызын эра* зисиндэ бунун учун овЛук потенсиал имканлар вар — нэрэ балыгынын# эн Лахш^ кеЛфиЛЛэтли нввлэри мэИз АзэрбаЛчанын дахили сула-рындадыр. БАЛЫГ БИЛМЭСЭ ДЭ... Республнкамызын таиын мыш алнмлэрн, ихтиологлары балыгчылыг мутэхэсснслэ Гасымов Маммл (санаддв вта-сыным ады кастармлмамнш-дир) — 1925-чм мл да Барда ра-)онунда анадан олмушдур. 1943-«у М"А» Барда РЬК-да» MvHapMÓeja часырылмышдыр 352-чм атымы днанаиЛанын 1162-«« аты«ы аяа)ыным сыреем аскар« «Д«» 1944-«у нл «¡унун 23-да Антабск а«яа|атн угруида дв}ушяарда гаЬрамви-«есыме Налам олмушдур. Намни iHflajetHH Дуброаниск редонуиун Боброака «анд га-биристанында дафм адмдмиш- * маНяЦм ЬТ«*И •»"» — 1920-ми мл да Jaanax ста нем-¿есында анадан олмушдур. 1942-«н илда Барда РНК-1 дан чагырылмышдыр гверди)вчы танк даста-емнмн 264-«y MMHOMjot аларч-нын танк суру«уву «А**» 1944-«Y ил апралнн 9-да Транс пол внладатм угруида да|ушларда гаНраман«асыма Налам олмушдур. Намни в мл ajar мн Стру-соаск ра|онунун Брыкуяда канд гебирмстенында дафм едилмишдир. Салимов Суятанаям Суятая оглу — 1922-«« «яда Kajнщ редонунда анадан олмушдур 1942-«м «лда Кв^ма^ РЬК-дан муНармба}а чагырылмыш дыр 97-«« атымы диена «даны и 69-чу атымы аладыныи балма «о* рнннн чалдыгы НэЛэчан тэби- мандмрИ Мдн. Витебск а«ла|а- ли бу кун Нэр бирнмизн оаНат етмэлнднр. Вас чы: £ ру< 3. fJAJEB: лум снЛаси-ичтимаи дэЛншик- лэрнн амансызлыгы учбатын- хара Оилэр. ликлэрдэн сонра коЬнэ гэ- дан балыг сэнаЛесинэ милЛон-    А. ОРУЧОВ:    Легаллаш рар вэ кестэришлэр гуввэси- ларла рубл зиЛан ни итирмиш. Лснилэрн исэ Ьэ-лэ гэбул едилмэмишднр. Белэ бир шэраитдэ браконЛерлэ-рнн гол-ганад ачачагы тээч-чуб догурмур. Ьалбуки мустэгил дввлэтимиз, Нвкумэти-миз игтисадиЛЛатыны мвНкэм-лзтмэк учун илк невбэдэ тэбии сэрвэтлэринин горунма-сы, онлардан максимум сэ-виЛЛэдэ сэмэрэли истифадэ вурулур. УмумиЛЛэтлэ. дахили суларымызда балыг ову тэ’лиматыйа Ьеч вахт рн-аЛэт едилмэЛиб. Хусусилэ дэ нэрэкимилэрин овуна! Бу надир не’мэтин дэниздэ овланмасы чинаЛэтдир. Чунки дэ-низдэкилэр эсасэн Леткинлик Лашына чатма]ан балыглар-дыр. Бэ’зэн елэ Ьаллар олур ки. тора, Лахуд гырмага лая ва раНат етмэлнднр. Бас чыхыш Лолу нэднр? Балыгчылыг сэ-наЛеси саЬэснцдэ Ларанмыш ачыначаглы вэзиЛЛэти Нансы васитэлэрлэ арадан галдыр "^P.^AcBSÍBb: Бу суалла-ын чавабы АзэрбаЛчан Рес-уОликасынын премедентинэ мурачиэтдэ ез эксини тап-мьпйдыр. Эсас муддэалары лаконик шэкилдэ белэ фор* малашдырмаг олар: — Хэзэр дэнизиндэ нэрэкимилэрин ову гэти гадаган едилмэлидир; халгымызы ба-лыгла тэ’мин етмэк учун эсас мэнбэ олан Хэзэрдэ, да-хилн су Нввзэлэриндэ вэ но* hyp тэсэрруфатларында ишлэр елмин наилиЛЛэтлэринэ истннадла апарылм^лыдыр; балыгартырма заводларынын бэрпасы вэ муасир авадан лыг л а тэ’мкнаты кекундэн Лахшылашдырылмалы. куру-твкмэ мввсумундэ нэрэ чине-ли балыгларын муНафизэси. республикада балыг сэнаЛеси-нин инкишафы учун ихтисас-лы кадрлар Ьазырланмасына диггэт артырылмалыдыр. Балыгчылыг сэнаЛесияин дирчэлиши учун тэдбирлэр тэ’хирэ салынмадан НэЛата кечирилмэлиднр. Ьэлэ ки кеч деЛил. ; Лэнкисэк фэлакэтин гаршысыны алмаг хеЛли чэ-тиилэшэ бклэр. Салар Т9РЛАН0ГЛУ, . «Халг гээет>пш мухбнря. дырылмыш браконЛерлэри балыгчылыг сэнаЛекизэ «арха-дан вурулан зэрбэ* Ьесаб етмэк олар. Амма проблем бу- РЕДАКСИ1АДАН:    Сои    60    —    79    «лда    Хаэарми    акояокм- Лесыиа вуруяек амвисыа яарбалар нвткмаекяда оиум бир чох сараатлармим маНв «тммшик. Бела сорютиордои бири до дуф шалратлм пора бялыгыдыр. Алимлрии де|«рми стой архасыида соЬботиии охучулеры-va алагадар таюкмлатлыарым, илк имбвдв мсе ба-мухакмрасчиа иоририи. т« угрунда да|ушларда гаЬ-раманмасыма Налак олмушдур. Ьамин •«яа)ат«ч Богушааск радону нун Пусгошк« канд га-бирмстеиынде дафн адмямнш-Д«р. Оли)оа 9лигулу 9ли ««4 1915-«и «лда Зардаб «а анадан олмушдур. 1941-«« «лда Зардаб РЬК-дан муНарм-ба$а чагырылмыш дыр Мано- жмнек маханимлвшднриямиш корлусунда гаардиЛамы сыра-вм аскер «дм« 1943-«у «я ок-тдабрын 4-да Км|ав в «легат« угруида даЛушяард» гапра-манмасына Напек олмушдур Ьаммн в кладет«« С Глыб каи-дмчми шнмал самтмнда ма-шада дафм адмлммшдмр 4\т Намаз 9ли #*иу — 1924-«у «лда Исма|мплы ра-)онуну« Багая« каидмндо а«а-ден олмушдур. 1942-«« илда Исмадыллы РЬК-дан муЬар«-бада чагырылмышдыр. 132-«« ммномдот аладыным сырее« аскар« мд«. 1944-«у «л апралнн 25-да Крым угруида да-Лушларда гаЬраманаасымв па-лак олмушдур Крым Мухтар Республикасынын Бед дар каи-динда гардашлыг габнрнста-нында дафн адням«шд«р ИсмаЛылов ИсмЦыи (санадда етасынын ады кастармлма-ммшдир) •“ 191б-ч« «яда То-вув раЛонунда анадан олмушдур. 1941-чи илда Тоау* РЬК-деи муЬарибада «агырылмыш-дыр 26-«« гвардмЛачы атычы алаЛыныи балма командир« иди. 1941-4« «я сонтЛабрын 28-да Ростов а«ла|ат« угрумдо даЛушлардв аядыгы Ларода« саЬра хветохвневмчдв олмушдур. Ьаммн в«яаЛат«н Бала-Ла Каяитва станс«Ласы«дв Нарби габиристанда дафн ад«я-мишдир. Гурбаиоа 9ии Ьа|дар агяу— » 1917-4« «лда Самух радо ну к да анадан олмушдур 1941-чн «я-да Самух PhK-дан муНарнбаЛа чагырылмышдыр 138-«« атычы диаизкданыи 344-чу атычы аяа-)ыныи сыравк аскар« «ди. 1942-«« «л августу и 26- да Сталине вилвЛвтм уурунда да-Лушлардв гвНрамвнчасына Налам олмушдур Нам«« вклада* тин Маросоака кандммда дафн адмлммшдмр. Шаиироа Воям 9яи огяу — 1898-«« «лда Барда рвдонумдв анадан олмушдур. 1941-«« «я* да Барда РЬК-дан муЬариба-)е чагырылмышдыр. 1 -«и гвардмЛачы орду нун 395-«« гаар-дидачы Темам атычы дмамаи Ласынын сыраам аскар« «A«. 1944-чу мл мартын 14-до Ка-манате — По долек вмладатн угруида доЛушларда rahpa-манчасына Налам олмушдур Ьаммн вмлаЛатмм Латмчавск раЛонунуи Маркратдй^квнд мм-да гардашлыг габмрмстаиыи-да дафм адмлммшдмр Ьосоиов 9яи|ер АЯШ огяу — 1909-«у «яда А»дам радо-нунда анадан олмушдур 1941-им «л да Аг дам РЬК-дан муЬа-рмба}а чагырылмышдыр. 138-чм кашфмНат балмасмимм сыраам аскар« «дм. 1944-«у «я март адыиын $-да Витебск ам-ла|втм угруида доЛушларда гаЬрамамчасына Налак олмушдур. Ьаммн амлаЛетим Добро-мысланск радону нун Фомина канд габмрмстанында адмлммшдмр огяу — 1918-4« «лда Балакай раЛонунуи Ьанмфа кандммда анадан олмушдур 1941-мм «лда Балакам РЬК-дан муНерибо)« чагырылмышдыр 4-чу Ьааа Доманмасы Орду-су нун 348-«« бомбардмемчы тадЛаралар балмасмимм ко-мамдмрм «дм. 1944-му мл фаа-ралым 29-да Карч шаЬарм у г-рунда даЛушлардв гаЬраман-«асына Налам олмушдур (Карч дмЛаршунасяыг музадм-мми амакдашы Мададэмч дадм-Л«на кора Намин кум Ммтрм-дет дагына Намяа замены 800 азарбаЛчаияы Налам оямуш, даммз канарыидакы гардашлыг габмрмстанында, «охяарынын •ДЛ ары мувЦонлошдмрмлмв-дан торлага тапшырылмыш-дыр). Карч шаЬарм габмрис-таняарындаи бмрмчда дафм вдииммидир.    ^ Ширвии)оя Фмирвсяяи (сана дд а атасыиым ады каста-рмлмеммшдир) — 1898-«« «я* да Исмадыллы раЛонунуи Мм-«ом кандммда анадан олмушдур. 1941-чи «лда Исмадыллы РЬК-дан муНарнбаЛа «атырыФ мыигдыр. 287-«« атычы дна«-зиЛаныч сырая« всквом «дм. 1943-чу «я докабрын 9-да Го-моя a«aaiar« Рогамоаск oafo-му угоунда доЛушларда гаНоа-маичасыиа Налам олмушдур Ьаммн раЛоядакы Чвонда — Вмочда ктндмчмт шарг с*м-тмнда дафн адмлммшдмр огяу — 1903-чу «яда Jaanax стамсмЛасында внадам оя-мущдур 1941-чн «яда Варта-там («идмкм Огуа) РЬК-дяч муНармбача чаг*»рылм>кмдыр. 1 Сталмно шаНарм угруида ¡ушларда аядыгы дврадан ал-мушдур. Ьаммн шаНарин Муш-катЛор габмрмстанында дафн адмлммшдмр. Моммодов Маммад (санад-да атасынын ады кастармлма-ммшдмр) 1922-чм «лда Зв-гатала радомунда анадан олмушдур. 1942-чм «лда Загаталв РЬК-дан муИарнбада чагырылмышдыр. 381-чм втычы ДЬвизн-Ланын 1259-чу атычы алвды-нын сыравм аскар« «ди, 1944-ну нл мЛулун 5-да Ленинград утру и да даЛушлардв геЬрвман-часына Налам олмушдур. 44,5 Луксаклм)мнда Jajypjana стан-сидасынын шнмал самтннда дафн едилмишдир ШаЬоа Бадая МаНмурад оглу — 1925-чм илда Гусар ра|о-мундв анадан олмушдур. 1942-чм «лда Гусар РЬК-дан муНарнбаЛа чагырылмышдыр. 37-чи атычы дивиаиданын 247-чм атычы алеЛынын сыреем аскар« «А«.    1944-чу    «л мар тын 10-да Калинин вил адат« Пуштошмннски радону угруида даЛушлардв гаНраманчасына Налак олмушдур Ьаммн ре [онун Свввтдаао канд гаюи-рмстаиыида дафн аднямиш-Днр. •flMjoo МеНеммед МаЬаммад огяу — 1903-чу «яда Шаки шаНарннда анадан ол«Т^АУР. 1941-чи илда Шаки РЬК-дан муНерибеде чагырылмышдыр. 250-чи атычы ал адыиын сыра-•и аскарм «дн* 1943-чу «я но дабрын 3-да Сталине шаНарн угруида даЛушлардв аядыгы jарадан влмушдур. Ьтшш шш-Ьарнн Пут «ловка гвбирнств нында дафн аднлмишднр Маммадоа Мо*мвд 9т эг- лу — 1925-чм «лда Ларин paio нун да анадан олмушдур. 1942-чм «лда Ларин РЬК-дан муЬвоибада чагырылмышдыр 57^ч»ГгмрД«Лачы атычы дма«*«-Ланыи 170-чм гвардмЛачы атычы владымын смравм вскарн иди. 1944-чу мл фвврелыи 25-дв Днвпролатроаск вмладатн Шмракоаск ра|ону угруида даЛушлардв гаНраманчасына Налам олмушдур. Ьаммн ра-¡он габмрмстанында двфн адмлммшдмр. ВаНмдов Ммргадмр (самад-да атасынын ады костармя-меммшдмр) — 192б-чы «лда Шамахы редонуиум Малчак каидммда анадан OÄ^^Äyf>* 1942-чм илда Шамахы РЬК-дан муНарнбаЛа чагырылмышдыр. 2-чм гвардмЛачы атычы дмам-эиЛвмыи 15-чм ГвардмЛачы втычы ал ады нын сыреем аскарм «дн. 1943-чу «л октЛабрын 2-да Краснодар ди|ары Сте-ротитороаскаЛа станмтсасы уг-рунда даЛушлардв гаНраман-часы па Налак олмушдур Сте-нмтса габмрмстанында дафн адмлммшдмр. Гуям|аа НЦаз (санадда ата-сычын ады кастааилмамнш-дмр) — 1925-чм «яда Лачын шаНарммда анадан олмушдур. 1942-чм мл да Лочы-« РЬК-дан муНарнбаЛа чагырылмышдыр. 312-чи атычы дивиэндвмын 1081-чм атычы владынын сыреем аскарм «дм. 1944-чу «я-фааралым 27-да Колмммм вм-пвЛати угруида даЛушпарда гаНраманчвсына Налак олмушдур Ьамин вилеЛетин Пустоши иск радону Оаннмшша кан-динин шммаЛ-гарб самтннда дафм адмлммшдмр Чефероа 1усмф Эбдулвлм огяу — 1924-чу мл да Агдам шаНарннда анадан олмушдур. 1942-чм «яда Агдам РЬК-дан муНерибеде чагырылмышдыр 89-чу Таман дмамэнЛасынын 390-чы атычы ала{ынын сыра-ам аскарм иди 1944-чу «я ме-}ым 10-да Балаклава - угруида дадушларда гаНрамамчасы-на Нала« олмушдур Ьаммн шаНармн герб гуртарачагын-да дафн адмлммшдмр. •зммов Барюр Пкрммак аг- ну — 1924-чу «лдо Агдам ра-Лонуида анадан олмушдур 1942-чм мл до Агдам РЬК-дан муНарнба}а чагырылмышдыр. Таман атычы дна«з«Ласы 714-чу атычы алаЛыныи сыраам аскарм иди. 1944-чу «л мартын 13-да Кама нате — По доле и вмяадетм угруида доЛушларда гаНраманчасына Налак олмушдур Ьаммн виле{ет«и Моджмбумк радону Голоачмнсы кандмида гардашлыг габмрмстанымда дафн адмлммшдмр С адыгов Камня (санадда ате-сынын ады кастармлмаммш-дмр) — 1925-чм мл да Сафаралм-Лав раЛонунуи ЭНмадба}ям кандмида анадан олмушдур 1941-чм мл де СеферелиЛеа РЬК-дан муНврмбаЛа чагырылмышдыр. 283-чу Гомая агаты дмвмзмдасы 856* чы алаЛыныи с ыравм аскарм «дм. MokmaJob •млвдатн Быховсмм рбдону угруида да}ушларда гаНраманчасына Налак олмушдур. Ьаммн редоиум Дедово мандм-ммн герб самтннда гардашлыг габмрмстанымда дафн едмл-миш дир. РаНммОв Расмм (санадда атасынын ады «остернлмемиш-дир) — 1924-чу «яда Шуша швНврмнда анадан олмушдур 1942-чм «лда менуллу олараг Шуша РЬК-дан муНармбада матммшдмр. 1328-чм атычы алаЛыныи сыраам аскарм мдм. Ростов вмлаЛати угруида да Лушларда влдыгы дарадвн гахлмдда хастаханасмнда олмушдур. Баяа|а Калита ста* нмтсасындакы Нарбм габмрмс-танда дафн адмлммшдмр Ьосоиов Johja Ваяак огяу — 1922-чм илда Тартар раЛонунуи Ьачыгврванд кандмида анадан , олмушдур* 1943-^ нлин аава-лмнда Тартар РЬК-дан муНа-р ибаде чагырылмышдыр 79-чу гаардмЛачы атычы дмамзм-¡асы 227-чм атычы алаЛыныи сыраам аскарм «дм. 1943-чу «л августун 25-да Сталмно а«ла-Лати угруида доЛушларда гаНраманчасына Неве« олмушдур. Ьаммн вмлаЛатмм Мар-совка кандмндеки гобмрме-танда дафн ад«ямишд»гр Самадчвивв Фарвмез Имзэ* мвддмм огяу —• 1909-чу «яда Давечм радонунум Орта Чая-ган кандмида анадан олмушдур. 1941-чи илда Девами РЬК-дан муНарнбаЛа чагырылмышдыр. 13-чу алаНмддо хусусм та’Лмматлы муНаидгс брмгвдасынын 20-чм электротехника бетвлЛонумум сыраам аскарм мдм. 1942-чм ил августу« 24-да Краснодар дм|ары угруида даЛушлардв «ткни душмушдур Нтртмшм ^    г ;