Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 03, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 3, 1991, Baku, Azerbaijan Na "-Ч Умцдду ,* ”~í 'С "6 JA N1992 ? sf A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СИМСИ ГЭЗЕТИ ф Veaeu 1Н19-чу нлдэ го* I Зулярвдур. № 237 (21604) Ч»ршанб9 ахшамы, 3 декабр 1901 -ми ил. Гфин 10 га лик |абуиа учуй 6,5 гелии). иилли тэьлукесизлилимизин КЕШИЛИНДЭ Декабрын 2-дэ АзэрбаЗчан Республикасы Милли ТэЬлукэсизлик НазирлиЗин-дэ АзэрбаЗчан Президента А. Н. Мутэллибовла керуш кечирилмишдир. Республика Президента керуш иш-тиракчыларыны АзэрбаЗчан Республикасы Милли ТэЬ-лукэсизлик HaзиpлиJинин Зарадылмасы мунасибэтилэ тобрик етмиш, онун эмэк-дашларына чэтин вэ шэрэф-ли ишдэ мYвэффэгиjJэтл0p арзуламышдыр. А. Н. Мутеллибов Милли ТэЬлукэсизлик Назир-ли}ннин умдэ вэзифэлэрин-ден данышараг билдирмиш-дир ни, АзэрбаЗчан Респуб-ликасынын суверенлиЗинин вэ эрази бутевлуЗунун го-рунмасы, ветэндашларын конститу си J а Ьугугларынын тэ’мин едилмэси Зени на-зирли^кк hep бир эмэкда-шыныи JYKC9K пешэ мэ* Ьарэтиндэн, вэтэндаш шу-урлулурундан вэ Вэтэнэ хеЗир кэтирмэк истэ^ндэн чох асылыдыр. Милли ТэЬлукэсизлик консепс^асы JapaтмaFЫH вачиб олдуруну тевсиЗэ едэй Президент эла-вэ етмишдир ни. бу консеп-сиЗа назирл^ин кэлэчэк фэaлиjjэти учун Захшы ва-ситэ ола билэр.. Сонра Президент назир-ли)ин эмэкдашларыны ма-рагландыран суаллара ча-ваб вермишдир. АзэрбаЗчан Республика-сынын Милли ТэЬлукосиз-лик назири И. П. ЬусеЗнов республика Президентини эмин етмишдир ни, назир-ли]ин апаратынын вэ бутун белмэлэринин эмэкдашла-ры AзэpбaJчaнын суверенли-\и, эрази бYтeвлYJY вэ кэлэ-чэЗи наминэ гуввэ вэ тэч-рубэлэрини эсиркэмэЗЭчэк-лэр. (Азэринформ). МЭ’ЛУМАТ Лерли девлэт haKHMHjJoT вэ идарэетмэ    орган ларынын ишиндэ паралелчилиЗи ара-дан галдырмаг, халг тэсэрру-фатынын идарэ олунмасы-нын сэмэрэли]ини Зуксэлтмэк мэгсэди илэ вэ «Республи-канын игтисади вэ ичтимаи-си]аси h9jaTbiHbi сабитлэш-дирмэк саЬэсиндэ элавэ тэд-бирлэр Ьаггында» АзэрбаЗ-чан Республикасынын гану-нуна мувафиг олараг АзэрбаЗчан Республикасынын Президента А. Н. Мутэллибов «АзэрбаЗчан Республикасынын бэ'зи инзибати-эрази ва-Ьидлэриндэ Зерли халг депу-татлары Советлэринин бир- лэшдирилмэси Ьаггында» фэрман имзаламышдыр. Ьэмин сэнэдэ мувафиг су-рэтдэ Левлах iiiahap вэ Лев-лах pajoH. Лэнкэран шэЬэр вэ Лэнкэран pajoH, Шэки шэЬэр вэ Шэки pajoH халг де-путатлары Совета бирлэшди-рилмишдир. Лени Зарадыл-мыш Советлэр Левлах, Лэнкэран вэ Шэки шэЬэр халг депутатлары Советлэри ад-ланыр. Кэнд вэ гэсэбэ халг депутатлары Советлэри мувафиг сурэтдэ jeHH Зарадыл-мыш шэЬэр халг депутатлары Советлэринин инзибати табелиЗинэ верилмишдир. A39PBAJ4AH—ПАКИСТАН: МЕМОРАНДУМ ИМЗАЛАНМЫШДЫР • «Халг Г93ФТИ» • Азарннфарм • СИТА МОСКВА: Имзаланма мерасими. Фото Ф. Ха)рулиииндир. (Азормиформ). A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ AJA3 HHJA3H ОШ МУТЭЛЛИБОВ ЬЭЗРЭТЛЭРИНЭ Пакистан Ислам Реопуб-ликасы ргсми нумаЗэндэ 'hej’зтинин BaKbija сэфэри гаршылыглы анлащма har-гында бирнэ ,меморак|думун имзаланмасы илэ баша чат-мыдцдыр. hap ики тареф учун тарихи ah8MHjij9TH олан бу Ьекуматлара,ра,сы сзнэд HojaÓpbiH 30-да «Пулу,стан» capa j ын да тэнтэнали шэраит-!дэ имзаланмышдыр. Меморандуму АзэрбаЗчан тарэфиндэн A3ap6aj4aH Рос-публикасынын баш назири Ь. Э. Ьэсэнов, Пакистан та-рэфивдэн девлэт игтисади j-jaT назири Сэрдар Асиф ai и имзаламышлар. Сэнэдин им-заланмасы мар^иминдэ АзэрбаЗчан тэрэфиндэн баш на- Чох 6oJyk мэмнунидэтлэ атэшин саламларымызы си-зэ jernpHp вэ самим-гэлбдэн сиэи Пакистана дэ'вэт еди-рэм. Сефэриниз «биен би,р-биримизэ барла,]ан вэ гар-даш ха-тел ары мыз арасында да!)a óejyiK гаршылыглы ан-лашма;}а вэ эмэкдашдыга t3w кан верэ билэчгж ен’знэви тарихи элагэлэрнмизи, м&дз-нцИэт 88 Дин алв!М-и«дэ ун-cHjJaTHMHqH даЬа да меИкэм- лгндирэ-рди. Ьэзрэтлэринизин мунасиб билди]и эн jaxbiH вахггларда Пакистана сефэринизи кез-лэ]ирэм. Чэна'5 а.ли, сизэ эн дерин еЬтирамымызы вэ эн самими чавсарлыгы, сэа|дэт вэ мувеффеги’,]эт арзуларымы- зы гэбул един.    ____ МэЬэммэд Нэваз ШЭРИФ, баш назир. Пакистан, Исламабад. Б АШС AFJIbir ЛАРЫ A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ А. Н. МУТЭЛЛИБОВ А АЗЭРБАЛЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЛИ СОВЕТИНЭ A3dPEAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН НАЗИРЛЭР КАБИНЕТИНЭ Чехи]а в» С-1овакц]а Фе-дератив республикасынын Азэрба^чан Республикасьш-да!кы тичарэт нума^эндэли-JHHKH ишчилсри адьгадан вэ шэхеэн ез адымдан сизэ, ha-белэ A33p6aj4aH, рус вэ газах халгларынын фачиэ.ли Ъелак олмуш эн jaxmu огул-ларьгнын гоЬумларына вэ Ja-хын адамларына дарин Ьузн-лэ башеарлыгы верирэм. Эминам ки, Азарб^'чаньгн, Газахььстанын вэ F^HjaHbiH кернэмли нум a joHa э л э р ин и« Ьэлак олмасы 4exHja вэ Сдо-¡BaKKja Федератив Республикасынын намуслу вэтандаш-ларынын да гэлбиии агры-дачагдыр. Ьэлак оланларын вэ онла рын нэчиб ишинин хатир©|си гэлбимиздэ ебэди Jamajanar-дыр. ЧСФР-ин A33p6aj4aH Pec-публик&сыцдакы тичарэт нума j эцдэли]и вдындан ЧСФР-ин тичарэт шеси Карел ЗАВАЗАЛ. атта- АЗЭРБАМАН ПРЕЗИДЕНТИ А1АЗ МУТЭЛЛИБОВА Харичи мэ’зуниИэтден ]е-ничэ га]ыдыб гэзадан, адам-ларын тэлэф олмасындан хэ-бэр тутдум. Бу адамларын чохуиу шэхеэн таны]ырдым. Бэ’зилэринэ фамил^асы, ди-кэрлэринэ ады илэ мурачиэт едирдим. Тофиг, Вэли, Вагиф эзиз достларым идилэр. Мэн фачиэли jaнвapдa онларла бирликдэ Бакыда ндим. бутун чэтин депутат иши иллэрин-дэ онларла бирликдэ идим. Онлар Ье]аты, ез догма Азэр-ба]чаныны иечэ до севирди-лер, нечэ дэсулЬ Ьв-сротиндэ идилэр. Бу неч» дэ ачы, агыр иткидир! Онлар халглары му-Ъарибэдэн хилас едэн елчилэр ними Ъэлак олублар. Онла-рын — азэрбаЗчанлыларын. русларын, газахларын ганы, инсан ганы Ьамымызы кама ла cocrajHp. Toj интигам Ъис-си шуурумузу думанландыр-масын. Эзаблары вэ сэбри илэ 6ejyK халг. сэбирли ол! Севимли АзэрбаЗчаныма мэрд-лик, мэтинлик вэ мудриклик дилэJиpэм. Ьэмишэ сизин Олжас CYJIEJMEHOB. знрин муавини, Девлэт Иг-тисадиНат вэ Планлашдыр-ма Комитесинин сэдри Р. Э. Ьусе^ов, харичи шил эр назири Ь. М. Садыгк>в, Девлэт Игтиcaдиjjaт вэ Планлаш-дырма Комитэси сэдринин муавини Ь. Ь. Баба^ев, Пакистан тэрэфиндэн '■Милли Мэчлисин узву Шевкэт Ба-Луг, Пакистан Ислам Республикасынын Москвадакы еэфири Эшрэф ЧзЬанкир Га-зи, игтисади]]ат назирли]инин игтисади катиби ФэрИа^ Ьу-се]н. дик эр рэсм.и шэхелэр иштирак етмишлэр. Имзаланмыш мем|0.раи,думу н давамы ними елэ бура-дача даЬа ики сэнгд имзаланмышдыр. Aзэpбajчaн Халг Тэсерруфатыны Идарэетмэ Институту, Бакы Сосиал Идарэетмэ вэ Политол<жи)а Институту илэ ЛаЬор Ме-. нечмёнт вэ Политодоки^а Институту арасьгнда с-мвн-даш(Лыг    Иагтында сазиши Aзэpбajчaн тэрэфиндэн Азэр-ба^чан Халг Тзсэрруфатьшы Идарэетмэ Инст^гутунун ректору Р. К. РзЬимов вэ Бакы Сосиал Идарэетмэ вэ По-лктолоки]а Институтунун ректору Р. «I. Зе}налов, Пакистан тэрэфиндэн ЛаЬрр Институтунун ректору ЗЬ-с&н Игбал имзаламышлар. Ч-б ЗЬсэн Игбал Пакистан Ислам Республикасы Милли Кэнчлэр Конвенси}а-сыньш сэдри ними даЬа бир сазиш имзаламышдыр. Аэер-6aj43H тэрэфиндэн сазиши A3cp6aj4aH Кэнчлэр Итти-агы МК-нын биринчи кати-и С. Н. Элакбэров имзаламышдыр. # • • Декабрын 1-дэ Пакистан Ислам Республикасынын ну Majen.Ta hej эти Тэзепирмэс-чндинэ вэ Гафгаз Мусал-манлары Идарэ сине кетмиш-дир. Па кис тан ын девлэт иг-тисади^ат назири Сэрдар Асиф Эли вэ ше^улислам Ьачы А-ллаИшукур Пашаэадэ арасында сеЬбэт олмушдур. Декабрын 2-дг HyMaJai^ie heJ’sjH Дашкэндэ Joлa душ-мушдур. (Азэринформ). CMJACM маслэнэт ШУРАСЫНЫИ ичласы ССРИ Президента ]анында CHjacH МэсЛэЬот Щур* сынын невбэти ичласы олмушдур. Ичласда В. В. Бака-тин. J. П. Велихов. Н. J. Петраков. Г. X. Попов. J. А. Рыжов. А. А. Собчак. Е. А. Шеварднадзе. Г. А. Лав-лински. А. Н. Лаковлев. Л. В. Лаковлев иштирак гтмиш- ЛЭ?' м. С. Горбачов Девлэт Шурасынын иши Ьаггында МЭ Ш‘нВе^ко^леИвР ССРИ во АБШ перзидентлэри ара* сындакы разылыг эсасында Japaдылмыш Совет-—Америка стратежи сабитлик групунун бу ]ахынларда Вашингтон* да кечирилмиш илк керушу Ьаггында данышмышдыр. Г. X. Попов во А. А. Собчак елкэнин эн ирм шэ* Ьэрлэри эЬалисинин гаршылашдыгы кэскин сосиал вл игтисади проблемлэри Ьолл етмэк )оллары барэдэ ез мула* Ьизэ^0в”еЛэр ^вэМр?^лэр арасындакы фэрглэрэ 6ax»wja* паг ичласын бутун иштиракчылары суверен республика* ларда вэ умумэн елкэдэ мухтэлиф демократик h8P8^J‘ лар. ичтимаи вэ CHjacn тэшкилатлар арасында КИФ8^8Т гэдэр эм эли. ишкузар диалог апарылмамасындан чох чид-ди нараЬат олдугларыны билдирмишлэр. комитенин горары ггри Халг Тэсэрруфатыны One рати в Идарэетмэ Ко*1 митэси ССиазирликлэрннин вэ дикэр девлэт -дара ооганлаоынын лэрв олунмасы илэ элагэдар ме)дана чы-хан мэсэлэлэри музакирэ етмэк учун элагэлэидирмо ко-MHCCHjacuHMH heJ’oTHHHH тэсдиги барэде гэрар гэбул MHU ДДевлэтлэрарасы Игтисади Комитэнин вэ ССРИ ^8ЛГ Тэсэрруфатыны Оператив Идарэетмэ Комитэсинин нума-JaHflSS* А. И. Бектемисов сэдр toJmh олуимушдур. _ KHJ€B: YKPAJHA МУСТвГИЛ ОЛМУШ, КРАВЧУК ПРЕЗИДЕНТ СЕЧИЛМИШДИР Укра1на мустэгил девлэт олмушдур. Сэсвермэдэ иш-тиоак едэнлэрин тэгрибэй 90 фаизи Укра]нанын истигла-™ьДнн|Гн е^ан едилмэси акты леЬина сас вермишдир. Бу барадэ дунэн YMVMVKpajHa референдумунда Р®1"“.*®' ричи мушаЬидэчилэрлэ керушдэ Леонид Кравчук мэ лу-мат вермишдир. Онун езу Укра]на Президенти сечилмиш-дир. Илкин мэ'лумата керэ, сечичиларин тэгрибан 60 фа изи она сэс вермишдир. АБШ-ын К^евдэки баш консулу Чон Гундерсея, Франса Милли Мачлиси буросунуи катиби Мишел Жак-мен бундестагын депутаты Керт Ва)скирхек, Канада пар-ламентинин узву Патрик Bojep вэ дикар мушаЬидачилэр квруиадэ чыхыш едиб билдирмишл.р ки. Укра^ада ре-ферендум hen бир позунту)а верилмэдэн мТТ0^эккил кечмишдир. Референдумун ]екунлары харичи елкэлэрлэ сэмэрэли вэ гаршылыглы фа]далы эмэкдашлыг учун Je-ни имканлар ачачаг. БАКЫ: ДОЛЛАР да колечек 0тэн чума республика эМтеэ биржасында невбети алыш-вериш олмушдур. Сатыша 10 мил1ард манатлыг мэЬсул ^улмушду. Севдэлешмэ нэтичэсиндэ 25 mwiJoh 617 мнн манатлыг мал сатылмышдыр. Кечмиш Иттифагын 84 биржасы илэ элагэ ]арадыл-мышдыр. Ал мани Ja, Иран, TypKHja 25 мин доллар мэб-лэгиндэ брокер Jepлэpи алмаг шЩэтиндэдирлэр. -9- ТБИЛИСИ: ЬОРБИ 9МЛАКА Гвед ЕДИЛМвМЭЛИДИР Дунэн Курчустан Президенти Звиад Гамсахурдиа билдирмишдир ки. Тбилисидв Совет Ордусуиун гфиун «ПАКИСТАН АЗЭРБАЛЧАНЫ ДЕМЭК 0JIAP КИ, ТАНЬиЫБ...» МЭТБУАТ КОНФРАНСЫНДАН ГЕ1ДЛОР ОИЛДИрМпШДпи лп, *    ^    г    *    « Ьиссэсинэ басгын етмиш силаЬлы гулдзфларын ахтарьлыо чозаландырылмасы учуй hep чур твдбирлвр керулур HoJa6pwH 26-дан 27-нэ кечэн кеча бурада Совет Ор- nUiaUUDin    '  ----- ^    '    . а - лусунун MaJopy Владимир Берилов елдурулмуш. 10 ху-суси автомашын огурланмышдыр. Курчустац Дахнли лэр Назирл^инин мэтбуат мэркэзи бу барэдэ 6aJaHaT вер-МИШ дио Бэ]анатда кестэрилир ки. Ьэрби эмлакы элэ кечирмэк мэгсэдилэ она гэсд eTMoJa hen косин ихти]|ары Joxflyp. rejfl едилир ки. буна бэнзэр hap Ьансы чэЪд, елэчэ дэ совет силаЬлы гуввэлэринин шэхеи тэркибинэ б®сгыя едилмэси 4HHaJaT ними сэчиЛолэндирилэчэк вэ гэнуна там мувафиг сурэтдэ чэзаландырылачаг. HoJa6pHH 30-да «Кулус-тан» capaJbiHAa Пакистанын вэ Азэрба1чанын рэсми ну-мaJэндэлэpи    меморандум имзаладыгдан дэрЬал сонра харичи вэ Азэрба}чаы жур-налистлэринин    иштиракы илэ мэтбуат конфрансы кечирилмишдир. * Ьэлэ мэтбуат конфран-сындан эввэл Пакистан ну-MajaHAa hej'oTHHHH башчы-сы, Пакистанын девлэт иг-THcaAHjjaT назири Сэрдар Асиф Эли ез чыхышында журналистлэримизи HapahaT еде билэчэк суаллара чаваб вермишди. Адэтэн дипло-матларын мэЬарэтли ифадэ-лэрини, мухтэлиф чаларлы чумлэлэрини ади охучунун анла]а билэчэjи шэклэ сал-маг биз журналистлэрин узэ-ринэ душур. «Биз Азэр-ба]чанын мустэгилл^инэ нэ-инки Ьермэт едир, Ьэтта бу мYCтэгиллиjэ тэрэфдар чы-хырыг...». Пакистан назири бу фикри тэхминэн беш дэ-гигэлик чыхышында ики дэфэ геЗд етди. Дипломат-ларын ез дили илэ десэк бу, эслиндэ Азэрба]чанын Пакистан тэрэфиндэн де-факто танынмасыдыр. Назир билдирди ки, онун елкэ-синин АзэрбаЗчана сэмими мунасибэти тэкчэ ики хал-гын дин, тарих, мэдэниЗ-Зэт Захынлыгындан ирэли кэлмнр.* «Биз игтисади ба* хымдан белэ бир амилн эсас кетурурук ки, AaepÓaJ-чан шималла чэнуб, шэрг-лэ . герб арасында олдугча элверишли чографи Meereja маликдир». Ондан бир гэдэр эввэл A33p6aj4aH Республикасынын баш назири h. Ьэсэнов миннэтдарлыгла бил-дирмишди ки, «АзэрбаЗчана гаршы иртичанын Ьэлэ лап илкин мэрЬэлэсиндэ биз Пекистандан тээссубкешлик кермушук». Баш назир A33p6aj4aHbiH БеЗнэлхалг тэшкилат олан ЕКО (Еконо-мик KopnopeJmH Органи- зеЗшн) — БеЗнэлхалг Игта-сади БирлиЗина дахил ол-маг ниЗЗэтини ачыглады. Билди]имиэ    ними бу тэш- килата уч    елкэ — Иран, ТуркиЗэ вэ Пакистан дахил-дир. Пакистан АзэрбаЗчанын бу тэшкилата узвлуЗуну бэ-Зэнмиш учунч^ елкэдир. Керушдэ белэ бир умид-дэн дэ сеЬбэт ачылды ки, Пакистан АзэрбаЗчанын мус-тэгиллиЗини елэ бу Захьт-ларда Президент А. Мутэл-либовун Исламабада рэсми сэфэри заманы таныЗачаг. В. эзизов, «Халг газета»имя мухбири. КЭНЧЛЭР ТЭШКИЛАТЛАРЫНЫН ЭЛАГЭЛЭРИ Пакистан рэсми нумаЗэн-дэ heJ’eTHHHH АзэрбаЗчана еэфэриндэн, керунур, ики елкэнин кэнчлэри даЬа чох фа]даланмышлар. втэн шэн-бэ «Кулустан» capaJbiHAa Азэрба]чан Кэнчлэр Итти-фагы Мэркэзи Комитэси вэ Пакистан Ислам Республикасы Кауми Кэнчлэр Конвенси]асы арасында дост-луг вэ гаршылыглы эмэкдашлыг Ьаггында сазиш имзаланмышдыр. Гэрара алын- мышдыр ки, тэрэфлэр ез сэ-лаЬиЗЗэтлэри дахилиндэ бир-биринэ Зардым кестэрсин-лор. Бу, конкрет олараг мухтэлиф чап мэЬсуллары* нын. аудио, видео матери-алларын мубадилэси, кэнчлэр проблемлэринэ вид биркэ програмларын 1шзыр-ланмасында ез эксини та-пачаг, Пакистанда Азэр-баЗчан вэ АзэрбаЗчанда Пакистан кэнчлик мэркэзлэ* ринин Зарадылмасына, ики елкэдэ биркэ фестивалларын, дикэр кутлэви тэдбирлэ-рин вэ практик конфрансла* рын кечирилмэсинэ имкан верэчэкдир. Мугавилэнин устунлуклэ-ринден    бири дэ кэнчлэр арасыйда саЬибкарлыгыи инкишафына Зенэлдилмиш биркэ    програмларын ha- зырланмасы ниЗЗэтидир. Буну hejafa кечирмэк уч\ш агГарьгчы ихтисаслар узрэ тэлебэ    мубадилэси етмэк нэзэрдэ тутулмушдур. Са-зишдэ мэдэни элагэлэрэ вэ кэнчлэр туризми мэсэлэлэ-ринэ хусуси диггэт JeTHpH-лир. Мугавилэни АзэрбаЗчан Кэнчлэр Иттифагы Мэркэзи Комитэсинин биринчи катиби. халг депутаты Са-Ьиб Элэкбэров, Пакистан Ислам Республикасы Кауми Кэнчлэр KoHBeHCHjacbi-нын сэдри ЭЬсэн Игбал имзаламышлар. ttCÌIHJe КОМОК ЛАЗЫМДЫР Испнк Губа ра]оиуиун эн гэдим кэндлэрнндэндир. 1200 яэфэрэ Захын aha лиси, 262 тэсэрруфаты олая бу «аяд узун нллэр Ьэм кездэн, Ьэм дэ кенулдэн узаг ДУ* шуб. Она керэ дэ сосиал-нгтнсади чэтинликлэри азалмаг эвэзинэ артыб. АЗЭРБАтН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ А. Н. МУТЭЛЛИБОВА BepmnJoTyH гэзаЗа уррама-сы вэ адамларын фачианэ тэлэф олмасы илэ элагэдар урэкдэн кэдэрлэнир вэ тээс-суфлэнирэм. Ьэлак оланларын аилэлэринэ. гоЬумларына вэ Захын адамларына баш* саглыры верирэм. Бу фачиэ-нин баислэрини лэ’нэтлэЗи- рэм. ССРИ халг депутаты Еляира МИРЭЛИ1ЕВА. Дэрбэнд шэЬэри. Кэнддэ тэкчэ мэктэбдэ телефон вар. О да гоншу Ту-лэкэран кэнд Советинин телефону илэ паралелдир. Бу кун кэнд Советинэ, мэктэбэ, халча сехинэ. 11эким амбула-TopHjacbma телефон хэтти чэкилмэсинэ беЗук ehTHjaM вар. СоветлиЗнн торпаг саЬэси Губа uiehap Зардымчы тэчру-бэ тэсэрруфатынын табели-Зиндэдир. Бу тэсэрруфат да-им зэрэрлэ ишлэЗир. Она керэ дэ кэнддэ торпаглардан сэмэрэли истифадэ олунмур. 1000 heKTapa Jaxbm торпаг саЬэси олдугу Ьалда hen бир экин апарылмыр. 150 Ьектар-дан тэбии бичэнэк, 10 Ьек-тардан MeJea багы, 20 Ьек- тардан иеэ еруш ними истифадэ олунур. Галан са!1эни кол-кос барыб. Кэндин торпаг саЬэлэри Губа Зардымчы тэчрубэ тэсэрруфатындан алыныб бурада аЗрыча колхоз тэшкил едилеэ. мэнчэ, да!1а Захшы олар. Губа—-Испик Золу бэрбад вэзиЗЗэтдэдир. Сэрт Зохушлу олдуруна керэ бу Золла гыш-да машынлар Ьэрэкэт едэ билмир. ЧаЗын кенары илэ Зени 1олун чэкилмэсинэ бе-Зук ептиЗач вар. Кэнд чамааты ичмэли су сарыдан да корлуг чэкир. Бу беЗуклукдэ кэнддэ бирчэ булат вар. О сырадан чыхыр. Ики ил эввэл чэкилмиш су кэмэри пластмасдан олдугу- на керэ суЗун тэзЗигинэ да-вам .„.кэтирмир. Кэндин За-хынлырындакы тэбии булаг-ларый суЗуну кэндэ дэмир боруларла чэкмэк о гэдэр дэ беЗук хэрч тэлэб етмир. 1988-чи илдэ республика Назнрлэр Советинин тэсдиг етдиЗи плана эсасэн 1991-чи илде Испик кэндинэ газ чэ-килмэли иди. Лакин бу иш-лэ элагэдар Ьэлэ индиЗэдэк Ьеч нэ едилмэЗиб. Кэнддэ 300 нэфэрэ Захын ишеиз вар. Тэсэрруфатда иш-лэЗэи 20—30 фэЬлэ аЗда 30—40 манат алыр. Онлар да кэнддэ Зох, Губа шэЬэри этрафьшдакы саЬэлэрдэ иш* лэЗйрлэр. Кэнддэ гушчулуг фермасынын, кэрпич вэ паркет сехлэринин, фабрик вэ заводларын филиалларынын ачылмасы ишеизлик пробле-минин Ьэллияэ кемэк едэр-дн.. Кэнд Совета ичраиЗЗэ комитэсинин бинасы. халча се-хи. клуб. Ьэким амбулатори-Засы, китабхана хусуси ев-лэрдэ фэалиЗЗэт кестэрир. Мэктэб бинасы да тамам кеп-нэлиб. Лени мэктэб бинасы тикилеэ кеЬнэ бинаны эсас-лы тэ'мир едиб, дикэр ида-рэлэри орада Зерлэшдирмэк олар. Испик кэндинин проблемлэри чохдур. Бу проблемлэ-рин Ьэллини анчаг кэнд адамларынын еЬдэсинэ бу рахмаг онларын кузэраныны даЬа да чэтинлэшдирмэк де-мэкдир. Она керэ дэ респуб-ликамызын вэ раЗонумузун элагэдар тэшкилатларыны. имканлы идарэ вэ муэссисэ-лэри Испик чамаатына кемэ-]э чагырырыг. Н. ГЭДИРОВ, Исая« кзяд ХДС ИчрааЦа Коопошп caspi. ДЗдРБ/иЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ РЕФЕРЕНДУМУ МЭРКЭЗИ КОИИСМиАСЫНЫН М8ЛУИАТЫ «АзэрбаЗчан Республикасынын девлэт истиглалиЗЗэти узрэ АзэрбаЗчан Республикасы референдумунун не мирил мэс и Ьаггында» АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин гэрарына уЗгун олараг, республикада 1991-чи ил декабрын 29-да кечирилэ-чэк референдумун Мэркэзи комиссиЗасынын сэлаЬиЗЗэ-тини АзэрбаЗчан Республика сы халг депутатлары сечки-лэри узре Мэркэзи сечки ко-мисси}асы ЬэЗата кечирир. КомиссиЗа ЭзизбэЗов проспек-тиндэки 1 немрэли евдэ. АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин бинвсыидв ]ерлэшир. Телефонлар: 92-Т9-27; 92-80-74; 92-73*80; 39-S3-23; 38-97-75. Га ¡нар негтэлардэ ДвШШЛЭР ДАВАМ ЕДИР Дарлыг Гарабагда Зенидэн атэш сэслэри ешидилир. Но-Забрын 29-да саат 17-дэ Эс-кэран раЗонундакы Хроморт ермэни кэнди тэрэфдэн одлу силаЬдан ачылан атэшлэ Аг-дам раЗонундакы Хыдырлы кэндинин сакини Ьачы Дамиров агыр Зараланмышдыр. О, pajón хэстэханасына чатды-рылмыш вэ бурада ЗаралыЗа то чили Зардым кестэрилмиш-дир. Кэндлинин отардыгы мал-гара огурланмышдыр. Ьэмин кун Агдам ра]ону- JEH0 БАСГЫН, JEHd АТЭШ... нун ЭЬмэдавар, ЧухурмэЬлэ вэ Хыдырлы кэндлэри Эскэ-ран pajony тэрэфдэн «Ала-зан» ракетлэри илэ. долу дары да и топларла, автомат вэ пулемЗотларла атэшэ тутулмушдур. Агдам PajoH Дахи-ли Ишлэр Ше’бэсинии ранен И. ПашаЗев Азэрияфор-муи мухбиринэ билдирмишдир ки. милис эмэкдашлары чаваб атэши ачмышлар. Де* jyuj бир саата Захын дввам етмишдир. Олэн вэ Japefla-нан Зохдур. Гарабагда вазиЛэт демэк олар hop кун дэЗишир. Де кабрын 2-нэ кечэи кечэ бурада вэзиЗЗэт хусусилэ кэр-кин олмушдур. АзэрбаЗчан-лылар JaniaJaH кэндлэр арам, сыз атэшэ тутулмушдур Гулдур дэстэлэр эсас диг-гэти ulyiuaja Зенэлтмишлэр. ШэЬэрэ Ханконди. Дашал-ты. Шушикэнд. Топхана тэрэфдэн ракет вэ мэрми Зардырылмышдыр. Онларча ичтимаи бина вэ JauiaJbiiii еви задалэнмишдир. ШэЬэрэ кирши Золунун устундэ-ки милые посту дагыдыл-мыш, ики милис ишчиси Зараланмышдыр. Ьэмин кечэ КэркичаЬан-да 15 ев Заядырылмыш. 5 нэфэр агыр Заралаимыш. бир Зерли сакин Ьэлак олмушдур. Joллap кэсилдиЗяндэн кемэЗэ элавэ гуввэ кен* дэрмэк мумкун олмамыщ-дыр. •Ьэлэ дэ муЬасирэ шэ-раитиндэ ЗашаЗан Хочалы шэЬэриндэ. Умудлу. Гара-даглы кэндлэриндо кэр-кинлнк сон Ьэддэ чатмыш-дЛр. Ьэмин ЗашаЗыш мэи-тэгэлэри илэ нэглиЗЗат эла-гэси ^бусбутун кэсилмиш-дир. Агдам раЗонунун Абдал вэ Кулаблы кэндлэри сэ-Ьэрэдэк атэшэ тутулмушдур. Кулаблы кэндинин яки сакини Зараланмышдыр. ЗиЗэддп СУЛТАНОТ, «Xair газета» шш мухбаря. ■ j,    —— ;
RealCheck