Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 01, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 1, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ « «»А» тг-чн ил. ^м*ш JEHM С8РНИШИН хетти АЧЫЛМЫШДЫР % 4 Д#рдм«рт«бвяи «Mups» Кмчик Хан» теплоходу но]а6рын 27-да Хазарин ченуб сеКилина — Лраныя Энэели лиманыиа ИСТИГ9М9Т катурмущдур. ИрвНЫН «Дер{а|И Х999Р» К9МИЧМЛИК ширкетинмн бу сернмшин кемисинин даими ге}дийат jap* Эиэели лименыдыр во Азер6а]чан па|тахтына 1елонк|едан бмр ИОЧ9 КУН 9ВВ9Л МТМрМЛМИШДИр. Бакынын «ХариНи до найма» дайна акангли]мндо билдир-мишлар ни, раНат ле]н»р 250 сарнмшин натур» бмлир ва ил-кин Ьасабламалара кара, онларыи jo л да олдугу вахт 13 caawH eprwr *е]илдкр. Маршрутун азу ха»ар|аны балка давлатлармнии даниз амакдашлыгына дайр буцдан аввал Иранын НоушаКр шаЬаринда качирмлмиш биримчм конфраи-сын гарарларыи» yjryn олараг ачылммшдыр.сенадлвр шаьиддир ТуркиjaHHH давлат архивларинин санадлари Ермениста-нын коз дикди]и Гарабаг торпагларынмн азалдан Азарба]ча-на махсус олдугуну субут адир. Но]абрын 27-де Намин санад-ларин бир Ьиссасини Бекы]е калан турк архиачмлари азарОДчанлы Намкарларына вармишлар. Чарн илд» гоцшу ал ка да )анидан нашр олунмуш бу мм-силсиз санадлар Азарб^чен тарнхннин XV асрин башлан-тычындан 1914-чу кладам олан давруну аНат» адир. Онла-рын арасында ^Азарба)чан таркхи» балмаси ила. Гарабаг мунагишасмна дайр Aynja китабханалармнда сахланылан ада-бк]]ат ва даври нашрларин там 6мблмографи]асы ила бирлик-да тури алкаларинмн тарихи Наггмнда библиографик ма'лу-мат китабчаеы да вар.1ЕРЕВАНДА, AEJ8COH, ТЭРЭДДУД ЕДИРЛЭР РИТА — С0ТА мухбиринин JapaaaHAaH аардеи хабара кара, ДГР да]илан о]унчаг гурумун раЬбарли)и Ерманис-тан лразидантини... Гарабага да'ват атмишдир. караван бу да ват барасинда Налалик сусмагы устун тутур. Да|эсан, орада Ниас адирлар ки, Ханкенди сапаратчылары иавбати фитнакарлыта ал атмаг исте]ирлер...9М9К КОЛЛЕКТИВИ ГАРШЫСЫНДА НЕСАБАТ Но]ебрыи 27-да республика Али Соватинин садри Иса Гамбароа Бакы маишат кондисионарлари эааодунда ол-мушдур. О, муассмсенмн сон иллар бурахдыты ва ¡ахын аахтларда исгаНсалына башламаг назарда тутулан маНсул-ларла танышлыгдаи сонра коллективна карушмушдур. Парламент*™ садри аа чыхышында дамишдир км, респуб-лика раНбарлЦи халгы нараНат адан пробламлардан — 6а-Налыгдан, гытЛыгдан, манзил чатышмазлытмндан, маашла* рын азлыгындан хабардардыр ва узун илларин ачы нетмчесм олан бу проблемлари Налл атмак учун ca'j кастарир. rajA едилмишдир ки, республиканын ]ани реКберли^инмн сон ики-уч Мл* атдыгы конкрат амали аддымлардан, ¡ахын бир илда аз метичесинм варачак тадбирлардаи аНалинин вахтын-да хабар тута билмаси учун бала карушлара ба]ук аНти^ач •ар дыр.ТУРКДИЛЛИ ИНФОРМАСИМ АКЕНТЛИКЛЭРИ БИРЛИЛИ 1АРАДЫЛМЫШДЫР Анкарада туркдилли давлатларин кутлааи информаси)а васиталари раНбарларинин ики кун давам атмиш конфраксы баша чатмышдыр. JYHECKO-нун ташаббусу ила ташки л олунмуш конфрансда Азарба)чан, Турки)а, Газахыстан, Гыргызыс-тан, Туркменистан ва Шимали Кипр турк республикасынын нума]андалари иштирак етмишлер. Распубликамызы Азар-информун баш директору Вагиф Рустамов, Давлат Теларадио Ширкати садринин муавини НаНид Кечьцеа, Рвбита Назир-0 ли ¡и «Азта лаком» ИстаНсалат Бирли|инии рамен Рафиг Эли-jaa, Давлат Метбуат Комитаси кутлави информаси)а васитэ-лари баш мдарасинмн рамен Симран Насанов ва Харнчм Иш-лар Назмрл^и информаск]а ша'басинин амакдашы Турал Рза-jas тамсил атмишлар. Конфрансда иштирак адан бутун тарафларин раэылыгы ила туркдилли акантпикларин 6ирли}и (ТАБ) ¡арддылмыш в» онун низамнамаси тасДиг олунмушдур. Матбуат учун 6ajaHar габул адилмишдир. Азаринформун баш директору Вагиф Рустамов бирли1ин садри сачилммшднр.БИР М6ВЗУДА ИКИ ЛАЛ1ЬЭ Базар игтисади] ]атына яе-чид двврундэ республиканын халг тэсэрруфатыны з,знзим‘ лэ]вн, онун потейсиал имкаи-ларынын там йэрэкэтэ кэти-рилмэсинв кемэк едэн, че-вик механизма малик ганун-лар лазымдыр. Догрудур. сон вахтлар республика парламента бу сайэдэ муйум ад-дымлар атмышдыр. Лакин Милли Мэчлисин илк оху-нушда гэбул етди]и взлэш-дирмэ йаггында ганун <муэс-сисвлэр вэ саЬибкарлыг фэ* алиЛэтк йаггында ганун ла-]ийэси узэриндэ иши сурэт-лэндирмэ]и тэлэб едир. Милли Мэчлисин игтиса-ди си]асэт кoмиccиjacынын но]абрын 27-до Галиб Гурба-новун cэдpлиJи илэ кечирил-миш ичласына бу мевзуда ики ла]ийэ тэгдим олунмуш-ду. Республика президента ¿анында ]арадылмыш Игти-сади Шуранын Иазырладыгы «СаЪибкарлыг фдaлиJJэти Ьаггында» ла^в барэдэ Девлэт АнтиинЬисар С^асэ-ти вэ СаИибкарлыга Кемэк Комитэсинин сэдри РаЪиб Гуляев, Милли Мэчлисин игтисади си]асэт к^мисси^а-сынын вэ Али Советин мува-фиг ше'бэсинин Ьазырлады-гы «Муэссисэлэр вэ саЬиб-карлар Иагтында» лaJиhэcи барэдэ иеэ Али Советин игтисади с^асэт ше'бэсинин бел-мр мудири Мубариз Ьусе^-гyлиJeв мэ'лумат вермишлэр. Илк бахышда бу ики ла-]иЬэ арасында принейлиал фэрглэр олмаса да, музаки-рэлар чох гызгын нечмиш-дир, Ичласа дэ’вэт олунмуш мутэхэссислэр ла^элэр барэдэ ез мулапизэлэрини, рэ’] вэ тэклифлэрини се]лэмиш-лэр. ГeJд едилмишдир ки, муэссисалэр вэ сайибкарлыг фэали]]эти йаггында гануйун гэбул олунмасы республикада игтисади ислаЬатларын сур’-этлэндирилмэсинэ, тэшэббус-карлыгын йэвэслэндирилмэ-синэ кучлу тэкан верЭчэк-дир. Индики йалда йэр ики лaJиhэнин устун вэ гусурлу чэйэтлэри вардыр. Лajиhэлэpин бир даЬа ej-рэнилмэси, мубайисэли мэсэ-лэлэрин Ьэлл едилмэси учун ишчи групу ¿арадылмышдыр. Комисси]анын ичласында даЬа ики мэсэлэ]э — Азэр-6а]чан республикасы Милли Банкынын низамнамэси вэ пул-кредит си]асэтинин баш-лыча истигамэтлэри лaJиh9-лэринэ дэ бахылмыш вэ он-лары Милли Мэчлисин муза-кирэсинэ вермэк тeвcиjэ едилмишдир. Азэрннформ. . НИЗАМИ 850 Ьикмэт мэ‘нэви хэзинэдир нем де Еле бир хезине ки, хэрчлендикче flejepH артыр Или Бахышда адама ала ка лир км, дуи|а лоатим фикринин ан бё|ук мума|андалариидан олан Низа-минин алмаз поемалары барада артыг Нар ша| да-{илммшдир. Лакин «Хамсал|а дахнл олан нстанмлан поаманы |аиидан мутална)« башладыгда Ннсс адир-сан км, бу асарларин мазиЦатларн заман-заман |ани назарла гн|мэтланднриламак. иСирлар хазинаси»ни сазун асл ма'насында Ни-заминин (арадычылыг манифеста    ад лай дыр маг олар. Шайр «хазина» адыиы асара тасадуфи аар-мамишдир. Ьа|атын, инсан мунаенбатларннмн ела бир саНэси (охдур кн, поемада бу барада сарраст де]*илмиш, агыр ма'на |уклу бе|т олмасын. \ Шайр инсаны уча варлыг. ]аранмышларын эн шэрэфли-си Ьесаб етд^инэ керэ ону негсанлардан, гусурлардан хали кермэк истэмишдир. Муасирлэри арасында элчат-маз сэнэт зирвэсиндэ AaJaH-масына бахма]араг, езу дэ тэвазекарлыгы, сад эли] и илэ сечилмиш, газандыгы сэнэт угурлары Ьеч вахт онун ба-шыны думанлаядырмамыш- дыр. MyajjaH йунэрэ, гудрэтэ малик олуб ловгаланмаг гэ-байэт са]ылса да, Низами]э керэ буна дезмэк мумкундур. Эн писи одур ки, элиндэн бир иш кэлмэ]э. халга бир rapa гэпиклик xeJpHH дэ]мэ]э, ам-ма езуну чэкиб уча дат ба-шына roJacaH. Лахуд да кер-ÄYJYh бир зэррэ иш мугаби-линдэ халгдан тэ’риф кезлэ-JacaH. езуну ejacan. Ьамы енраб, с эн тэшпэ, тэшнэ Ьалла е]унмэ, Бз узундэ олма1ан кезэл халла е]унмэ. Инсан дун^а йеч дэ она керэ кэлмэмишдир ки, ]е]иб-ичмэклэ, ке]иниб-кечинмэклэ, вар-девлэт топламагла мэш-тул олсун, вмруну етэри ha-вэслэринин едэнилмэсинэ йэср етмэклэ биЬудэ кечир-син. Бэшэр евлады даим ha-]атын, ]арадылышын мэ’-насы барэдэ душ^мэли, hyiii-jap олмалы, xejHpxah эмэл-лэр ардынча кетмэли, ез йэм-вэтэнлэринин Ba3Hjj8THHH аз да олса ]ахшылашдырмага чалышмалыдыр. Гафиллик, наданлыг идра-кы буховла]ыр , ону саглам душунчадэн мэЬрум едир вэ нэтичэ е’тибарнлэ кэрэкли эмали аддымлар атмагдан чэ-киндирир. Башлычасы бу-дур ки. наданлыг биринчи невбэдэ бу мэнфи эхлаги ке]-фи])этэ малик адамын езуно зэрэр вурур. она керэ дэ Низами хатырладЫр: Ким кн гэфлэт ]олунда хош ]уху]а даландыр, Башы элдэн кедэнднр, папагы бош галаядыр. Поемада елэ е]уд вэ нэсн-Ьэтлэрэ раст кэлирик ки, бунларда инсана хас олан ]ахшы вэ пис хусусиИэтлэр. шэхсиПэти у чал дан вэ ал-чалдан эмэллэр гоша хатыр-ланыр:    тамаЬкарлыг    —    гэ- наэткарльп', зулм — эдалэт, Ьи^тэкэрлик — сезубутевлук. хэбислик — кенишурэклилнк. тэнбэллик — чалышганлыг вэ с. Мин бир й^лэ нлэ сэр-вэт топламага чалышан, вар-дбвлэтин эсири олан тамаЬ-карлар инсанлыг адына лэкэ* дирлэр. Низаминин инсаны тамайкарлыгдан чэкиндириб гэнаэтлэ доланмага чагыр-масы йеч дэ о демэк де]ил-дир ки, ]охсуллугу фэзилэт дарвчэсинэ галдырыр. Нун-кузэранын хош кечмэсдаэ сэ-бэб олан вар-девлэт намуслу эмэклэ газанылмалыдььр. «Сирлэр хэзянэси* дэ да* хил о л маг л а Низаминин бутун эсэрлэриндэн гырмызы хэтлэ кечэн апарычы бир ]а вардыр — эдалэтли шай иде]асы. Шайр субута ]етир-мэ]э чалышыр ки, зулмкар-лыт, рэзалэт васитэсилэ нэ дун]аны, нэ да кенуллэри фэтй етмэк олар. Дер узун^и эн бе]ук фатейи эдалэтдир. Халга диван тутаны йэб ]ан-да диван кезлэ]ир, мазлум-ларын фэр]адындан горхуб чэкинмэ}эн йекмдарларын со-ну фэлакэтлэ нэтичэлэиэчэк-дир. , Денидэнгурма, базар игти-сади]]аты адь*»алтында * бе-]ук бир елкэни фэлакэтэ су-руклэ]эн, халглары дилэнчи кекунэ салан, миллэтлэри бир-биринэ гырдыран йаким-лэрин, девлэт оашчылары-нын эмэллэринэ нэзэр салан-да Низаминин нэ гвдэр гуд-рэтли бир сэнэткар олдугуну денэ-денэ е’тираф етмэли олурсан. Эдалэтин фа]дала-рыидан, зулмк&рлыгын фэ-садларындан данышаркэн Низами печ дэ ]алныз шайлары. йекмдарлары нэзэрдэ тут-мурду. Онун фикринчэ, йэр бир инс^и ез йэрэкэт вэ эмэл-лэриндэ эдалэт пшунларына эсасланмалыдыр. Мэмлэкэ-тин да]агы йэмишэ эдалэт олдугу кими, эдалэтин дэ бэйрэсн сэадэтдир. Бутун даврлэрин коркам-ли сэнэткарлары, мутэфэк* кирлэри сезлэ ишин вэй-дэтини инсан учун ан дэ]эр-ли мэ’нэви ке]фиПэ1Тлэрдэн са]мыииыр. Низами Кэнчэ-ви до бу aH’awaJa садит гал мьни. ез муасирлэрини сэми-мили]э. ]алныз душундуклэ-рини данышмага сэслэмиш-дир. «Негсансыз инсан олмаз* де]иблэр. heJaT о гадэр му-рэккэб, мунасибэтлэр о гэдэр чэлпэшик. гари1ы]а чыхан проблемлэр о годэр чэтнн вэ рэнкарэнкдир ки, инсан ис-тэр-истэмэз сэйвэ ]ол верир. Лакин эсас мэсэлэ бундан ибарэтдир ки. ез гэбайэтини езун керуб баша душэсэн, ohv кизлэтмэ]осэн, башлычасы иеэ бурахдыгын сэйви киминсэ бо]нуна JbixMaFa ча-лышма]асан. «Кунайкарам» де]экнн яэ горхусу, яэ дэрдя?! Етнрафы Ад эм иneJraMÔapa дендэрди. Икид адамларын бир ху-cycHjjoTH дэ сэхавэт вэ чо-мордликдир. Экэр инсанлар сэнин са)эидэ хошбэхт Jama-Ja билеэлэр танры rojMa3 ки, охун даша дэ^син. Низами eJpaAHp ки. адынызын Иаклыгы. мугэддэсли]и raj-рысына галын, чунки мугод-дэсли]ин езу дэ думала бир шайлыгдыр. Танры гэлбисаф инсанлары даим ез нэзэрин-дэ сахла]ыр. Паклырын эсас шэртлэриндэн бири иеэ дуз-лук вэ догручулугдур. ТИ-кан дузлуклэ кулу алдадыб гуча билир. шэкэр гамышы дузлу]ундэн бал дадыр. Дог-рулугун ба]рагы учалан Jep-дэ йагсызлыга, эдалэтсизли]э Jep галмаз. . Иисан ез инамы. эгндэси илэ кучлу.дур. Мэслэк JaiyHy каинатын улви]]эт Jony, Jyn-сэлиш ]олу йесаб едэн Низаминин фикринчэ, 6oxTHjap- лыг мулкундэ Jалныз мэслэк. эгида сайиблэри гэрар тута билэрлэр. Мэслэкинэ гул олмагы иблиеэ гул олмагдан устун тутан адамлар ез нэф-сини дала асанлыгла чилов-ла мага гадирдирлэр. Низами Ja керэ, эгидели олмасы cajicHHaa голунда гуввэ ДУ* )ан йэр бир адам йеч вахт йагсызлыга. адалэтснэли]э ]ол вермэз: Сэрвэтяя rapa торпаг, бир rapa дашды сэяэ, Мэслэкнн йэм гызылды. Ьэм дэ гаш-дашды сэяэ. haJaT Ja3Hbi3 мтаэффэги]-, ]‘этлэрдэи. ]ахуд }алныз yryp* сузлуглардан ибарэт де]ил. Инсан емру севинчдэн ‘кэдэ-рэ. урурсузлугдан музэффс* THjJaTB кечидлэрдэн ибарэтдир. Эсл мудрик адам одур ки, газандыгы угурлара керэ езундэн муштэбей олмасын, фэлакэт уз верэндэ езу-н\ итирмэсин. Билсин ки: Ьэр кечэяяя бяр нурлу, кунэшлн кундузу вар, Ьэр ]охушун ениши, Ьэр тэпэяия дузу »ар. Деврунун бутун елмлэри-«э дэркндэн оэлэд олан, оз гудрэтли, йуманист поезда-сыны ехми’ зэмин узэриндэ гуран Низами елмин. били-]ин 3*i0MHjjaTimH ]уксэк rnj-мэтлэндирмишдир. Камал инсан учун эн óejy« сэрвэтдир вэ бу сэрвэтэ архаланан адам йэ]атда бв]ук угурлар газан-мага гадирдир. АнЧаг бир шорт л э: яэрэк даим ез кама-лыны чиловламаг га]гысына галасан. агыл хэнчэршшн ез гынында пасланмасына Jo3 вермэ]есэн. Низами]» керэ, ним ки алэмэ аглынын ке-зу]лэ бахыр. о. дун]анын эн гудрэтли, эн ]енилмэз йаки-миднр. Аглын, камалыи ира дэсиндэн кэнар атылан йэр бир аддым иеэ инсаны фэлакэтэ суру«лэ]ир: Кезуи гэлбэ дикилсин, днляя агла баглансын, Joxca, кезуи текулсун, дилин дагла дарлаясыя. Инсан достсуз. йэмдэмсиз JamaJa билмвз, Jamaca да бела йа]ат марагсыз, чансыхы-чы олар. Лакин йэ]атда эсл досту нечэ сечэсэн? Мэсэло-нин чэтннли]и дэ елэ бура-дадыр. Дост агыллы. садит, тэмэннаемз ол-малыдыр. Ни-зами]з керэ йэм дэ надаи достдан агыллы душмзи ]ах-шыдыр. Низами мэслэйэт ке . РУРДУ ки. достунун эслиш#, нэчаоэтинэ бэлэд олмадг^я кенул сиррини она е’тибар етмэ. Алчаглардан сэдягэт, вэфа, достлуг умма. Экэр са- • диг дост вефасы]ла ]араяы сагалдырса, дену к дост чэфа-сь^ла ]араны сызылдадыр, дэрд устундэн дэрд кэтирир. Низами «Сярлэр хэзине-си»ни тамамла]анда 38 ]а-ш'ына ]еничэ гэдэм го)шгшду. Ади бир инсан учун бу ]а-шы емрун ]еткинлик чагы йесаб етмэк олмаз. Бу ]аш-да <С1флер хээинэси» муэл-лифиндэ бела бир гэти фи-кир йасил алмушду ки, ча* ванлыг емрун эн кезэл чагы-дыр вэ онун гэдрини билмэк лазымдыр.' Чаванлыгын гэф-лэтдэ кечнбеэ, сонрфдан ба-шына вура-вура ]ансан да. фэр]ад гопарсан да артыг кечднр. Гэфлетдэн о]анма-]анларьгн ва] йалына! Луху-дан до]ан, ]э’ни сэйэр Jvxy-суна йарам гатма]ан адам ал кунэши о]атмаг игтидарында де]ил. Бахт, тале эрке]ун олур. Она керэ дэ кэрэк «бэхт мэ нищир» де]иб онунла ага кими. йекмдар кими рэфтар етмэ]эсэн, эксинэ, онун гул-лугунда дурасан, назыны чэ-кэсэн. ЧэмиПэт "ме нави]]атча душкунлэшэндэ умид она га-лыр ки, баш^а отуран, мэм-лэкэти и дара едеилэр халгы. елкэни гэфлэт ]ухусундан о]адыб фэлакэтдэЪ хилас ет-синлэр. Низами нарайатлыгла хатырладырды: ва] онда ки. идарэ едэнлэрин езунун ида- Вэ олунмага ейти]ачы ола! [изами дун]анын ачыначаг-лы вэзи]]этэ душмэсинин. адамларын ейти]ач ичэрисин-дэ ]ашамасынын, мэ’нэви дэ-] эр зарин тэноззулэ уграма-сынын твгсирини елкэ (йш-чыларынын лэ]агэтсизли]ин-дэ керурду. Низами дуя]анын вэфасыз-лыгындан, дэ]эрсизлн]яндэн данышаркэн бир йэгигэти ха-тырлатмагы да уй^’тмур: аз-тапылан, надир ше]лэр пи* мэтли олдугу кими, емур дэ гыса олдугуна керэ дэ]эрли-дир. Она керэ дэ тале^н бэхш етди]и бу гыса емру ме'налы кечирмэ]э чалыш • маг лазымдыр. Дун]ада чох ше]и солдуран зэманэ Низами дуйасынын йэмишэ]ашар-лыгыны XX эсрин кешмо-кешлн сонлугунда да тэсдиг-лэ]ир. Элиса ЭЬЭДОВ, фэлеэфэ елмлэря яямязэдя. езлэшдирмэнин астанасында (Эявэлн 1-чн сэЬяфэдэ) девлэтдэ игтисади ислайат-лар апармаг, езлэшдрмэ про-сесинэ башламаг, демократ«« чэмиПэт гурмаг хэтти мухтэ-лиф ичтимаи-си]аси гушвэлэр тэрэфиндэн бирмэ’наДы ги]* мэтлэндирилмир. Буну вэ-тэндаш кими самими баша душмэк лазымдыр. Фэгэт, ja-щадыгымыз чэми]]этин си-JacH йэ]ат ахары вэ растлаш-дыгымыз чидди игтисади-со-сиал проблемлэрин йэлли зэ-рурили]и нэ гэдэр чэтин олса да йисслэрэ гапылмамагы, йадиеэлэрэ со]угганлы узаг-кер^нлик, йабелэ умуашил-ли мэнафе]имиз бахымындан ]анашмагы тэлэб едир. 70 илдэн чох «Кэр ше] йамынындыр» ]аланчы шуары йаким олмущдур. Бу кун биз йэмин шуардан вэ эсл сайибсизлик фэлсэфэсиндэн гэти^этлэ эл чэкмэли]ик. Торпагын таки миллэтиндир, мэнзил мэнимднр, тарла сэ-ниндир, е’малатхана онун-дур, муэссис» онларындыр. фабрик шэриклидир йэгигэ-тинэ инанвеадан, йабелэ мэйз бу мустэвидэ мулки]]эт рэн-карэнкли]и зэмининдэ сэр-бэст эмэк фэали]]эти учун бэрабэр имканлар ]аратмадан истэр ajpbi-ajßbi адамларын, ястэрсэ дэ бутевлукдэ чэмн]-]этин рифайындан данышмаг мушкул ишдир. Ла]яйэси мэтбуатда дэрч олунмуш «Аээрба]чан Республикасы девлэт муэссисэ-лэринин езлэшдирилмэси йаг-гында» ганунда бу просесин башлыча принсиплэри вэ тэш-килати-йугуги эсаслары верил мишдир. Республикада девлэт мул-KHjjdTH об]ект вэ муэссмсэ-лэринин езлэшдирилмэси-ннн йазырланмасы, йабелэ мерЬэлэлэрлэ йэ]ата кечирил-мэси илэ баглы проблемлэр. тэбии олараг ме]дана чыхан суаллар барэсиндэ мулайизэ-лэрими се]лэмэк истэ^рэм. Эввэлэн, бирдэфэлик вэ-тэндашлыг геГрэти вэ ел ми Mdc'yAHjJer писси]лэ дэрк етмэли]ик ки. девлэт мулки]-]этиния езлэшдирилмэси иши дун]а тэчрубэсинин субут ет» ди]я ачылы-ширинли чэтин-ликлэрлэ растлашан, лшят Истэр а|ры-а]ры адвмдара, нетэреэ дэ бутевлукдэ чэ-BHJJ9T3 coa аэПчэ е’табвра-лэ фа]да кэтирэа тылмаз зэрури тар*хн бар просесдир. Ихаичко, Азэрба]чаи Рес-публикасьгада бу мурэккэб вэ чэтин ичтимаи-сц)ася, игти-сади-сосиал, йугуги-тэшкила-ти. мэ’нэвв чаларларла сэ-чи]]элэнэн узуямуддэтли про- сес — миллн вал]утамыз, Азэрба]чая манаты илэ, онун эсвсыяда вэ васитэсилэ Ьэ-]ата кечирилэчэкдир. Учунчусу, езлэшдирмэнин мвгсэди вайид девлэт тэн-знмлвмэ си]асэти васитэсилэ девлэт муэссисэлэрини, тор-пагы. оо]ектлэри, амлакы, мэнзиллари насАаларв, вэ-тэндашлара, а]ры-а]ры Ьугу-ги вэ физики шэхелэрэ га]-тармагдыр, сатмагдыр. Дердуичусу, билмэли)ик ки, хусуси мулки]]этэ се]-кэнмэдэн, ишкузар сайиб-карлар зумрэси ]аратмадан, девлэт мулки>]эшиин инйи-сарчы мевге]ини агыл вэ оп-тимал нисбэтлэр чэрчивэсин-дэ езлэшдирмэдан, ЬэгПги базар ягтясади]]аты ]вратмаг мушкул ищдяр, истэсэк дэ, истэмэсэк дэ халгы алдат-магдыр, умуммилли мэнафе-]имизэ зэрбэдир. Ьешвдис* Азэрба]чан Республикасында девлэт мул-KHjJdTHHHH езлэшдирилмэси просеси Ьугугж зэмин, тэш-килатн гурум, Ьазырлыг иш-яэри, эНалинии бутун тэбэгэ-лэрииня, илк невбэдэ иеэ онун сосяал чэЬэтдэн зэиф мудафнэ одукан зумрэлэри-ннн мэнафе}яння горуима-сыяы, эмэк коллектнвлэринэ муэ]]эн устундук верндмэси-ня, республиканын йэр бир сакининэ эвэзсяз езлэшдирмэ па]ы а)рылмасыиы, езлэшдирмэ замаиы мухтэдяф фор» на вэ вариаятлардан фа]да-лаямаг кими чэЬэтлэри нэзэрдэ тутур. адтыИчысы, еолэшдирилэ-чэк девлэт мулки]]эти об-]ентлэри вэ муэссисэлэри ез эйэми]]эгинэ, ролуна, игтиса-дн-техники кестэричилэринэ керэ тэснйфатлашдырылараг езлэшдирилмэси гадаган олу-нанлара, девлэт вэ йекумэ-тин гэрары нлэ езлэшдири-лэнлэрэ, Девлэт Эмлак Ко-мяггэсиянн TOBCHjacn илэ ез-лэшдирилэнлэрэ, ]ерли прбг-рамлара дахил едилэнлэрэ, нэйа]эт, езлэшдирилмэси мэч-бури са]ылаалара ajpbuianar-дыр. _ деддшвен, езлэшдирмэнин формалары — o6Je«T вэ муэссисэнин дэ]эринин там вэ° гисман едэяилмэсн, зэрури олдугДа эеэзи едэнилме-дэн верилмэси кими дупгуну-лур. СэккяаЯмса, езлэшдир-мэнин вариант ларына кэл-днкдэ AYBja тэчрубэсяндэн (Ьа]лаланараг, халг тэсэрру-фатынын мухтэлиф сайэлэри-нин конкрет хусуси^этлари-нэ у|гуи сурэтдэ «увсИон, иусабягз, ганаш на ачыг сэЬмдвр чиФИмхфн japa- дылмасы ]олларьшдан исти-фадэ олуначагдыр. Доггузунчу, фикримизчэ; езлэшдирмэ вайид бир про-сес кими душунулеэ дэ.# шуб-йэсиз, онун кедиши . муэНэн мэрйэлэлэриАЭЙатэ едэчэкдир. Керуиур, мухтэлнф об]ек-тив вэ суб]ектив амнллэри нэзэрэ алараг республика-мызда езлэшдирмэ]» тор-пагдан, хидмэт даирэсиндэи, тичарэтдэн, нчтнмаи иашэ-дэи, хырда вэ кичик муэссн-сэлэрдэн башламаг мэгсэдэ-у]гун оларды. Аралыг мэр-Ьэлэ орта вэ ири муэсснсэ-лэри, сон мэрЬэлэ иеэ бе]ук вэ нэйэнк муэссисэлэри зйа-ти етмэлидир. Ьазырлыг иши бутун об]ект вэ муэссисэлэр узрэ апарылса да. мэнтиги вэ техники-игтисади чэйэт-лэрлэ ]анашы. тэбии арды-чыллыгы позмамаг учун 1993— 1995-чн иллэрдэ ез-лэщдирмэннн агырлыг мэр-кэзи, мэйз ил кии мэрЬэлэ учун яэзэрдэ тутулмуш му-эссисэлэрин узэрииэ душмэ-лиднр. Онунчусу, езлэшдирмэнин мали]]элэшдирилмэси: ») вэ-тэцдашларыи шэхсН эманэт вэ васитэлэри; б) муэссисэнин мэнфээтяиин муэ]]эн Ьис-сэсн; в) республика вэтэн^ двшларыка эвэзсяз верил эн езлэшдирмэ па]лары; г) банк хреднти; д) дикэр мэнбэлэр Ьесабына Ьэ]ата кечирилэ бя» лер. Он бяринчиси, езлэшдир-мэдэн элдэ едилэчэк вэсаит умуммилли сэрвэт о луб Азэр* ба]чан Респуоликасьшын иг-тисади-сосиал инкишафына ]енэлдилир. Ьэмин вэсаитин муэ]]эн йиссэси Девлэт Эмэк Комитэсинин сэрэнчамына верилэрак езЛэшдИрмэ]э кемэк вэ йима]эдарлыг мапсэд-лэри учун истифадэ олунур. Он нкннчиси, езлэшдирмэ просеси кениш ашкарлыг шэ-раитиндэ вэ республика ичтн-маиНэтинин нэзарэтн Алтын-да йа[ата кечириЛэчекдир. Дедиклэримизэ ]екун кими ■ге]д етмэк истэрдим ки, базар иггнсади]]атынын фор-малашдырылмасы просесинин йэлледичи шэртлэриндэн са-]ылан девлэт мулки]]эти об-]е«т вэ муэссисэларинин езлэшдирилмэси ишини ганунун алилн]и, мулки]]эт сайиби-нин йугугларына йермэт, умуммилли мэнафе]имизэ сэ-дагет тэмэлиндэ угурла ре-аллашдырмаг учун бутун имкаяларымызы еэфэрбэрлн-]э -алмалы]«г. A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭРАЗИСИНДЭ ЬУГУГИ гуввэсини мувеггэти ОЛАРАГ САХЛА1АН КЕЧМИШ ССРН ГАНУНЛАРЫ ВЭ ОНЛАРЫН ТЭТБИГИ НАГГЫНДА A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ (Эввэлн 1-чи сэйифэдэ) — «Совет вэтэндашлары-нын. харичи вэтэндашларын вэ вэтэндашлыгы олма]ан шэхелэрин шэхеи сэнэдлэри-нин ССРИ-дэн харичэ апа-рылмасы, кендэрилмзеи вэ тэлэб едилмэси йаггында» 24 и]ун 1991-чи ил тарихли ганун; — «Чернобыл фэлакэти нэтичэсиндэ зэрэр чэкмиш вэтэндашларын сосиал му-дафиэси йаггында», 12 Maj 1991-чи ил тарихля ганун; — ССРИпДэ девлэт тэй-лукэсизлик органлары йаг-гында» 16 ма] 1991-чи ил тарихли ганун. Бу Ганун ССРИ Конституси]а Нэзарэтн Комитэсинин «ССРИ-дэ девлэт тэйлукэсизлик органлары йаггында» ССРИ Гану* нуна дайр рэ’]и нэээрэ алын-магла йэ]ата кечнрилир; — «ССРИ вэтэндашлары-нын ССРИ-дэн кетмэлэри вэ ССРИ-Ja га]ытмалары йаг-гында» 20 ма] 1991>чи ил тарихли ганун; — «Истеплакчыларын йу-гугларынын мудафиэси йаг-гында» 22 ма] 1991-чи ил тарихли ганун: — «Коллектив эмэк муба-йисэлэринин (мунагишэлэри-нвн) йэлли га]дасы йаггында» 20 маJ 1991-чи ил тарихли ганун: — «Тарих вэ мэдэни]]эт абидэлэриниц муйафизэси вэ онлардан истифадэ едилмэси барэсицдэ ганунверичили]ин иозулмасы учун чина]эт мэс*-улиЛэти вэ ннзибатн мэс*- улн]]эт йаггында» 2 и]ул 1991-чи ил тарихли ганун; — «ССРИ вэтэндаишары-нын фамнли]аларьшы. адла-рыны вэ аталарынын адлары-ны дэ]ишдирмэси га]дасы йаг-гында» 3 Hjyn 1991-чи ил тарихли ганун; — «Эмтээ нишанлары вэ хидмэт нишанлары йаггында» 3 и]ул 1991-чи ил тарихли ганун; — «ССРИ-дэ инйисар фэ-али]]этиннн мзйдудлашды-рылмасы йаггында 10 и]ул 1991-чи ил тарихли ганун. 2. Бу ганунун 1-чи бэн-диндэ садаланан вэ кечмиш ССРИ ганунлары илэ нэзэр-дэ тутулмуш кечмиш ССРИ-нин девлэт органларынын сэ-лайи]]этлэри Азэрба]чан Республикасы мувафиг д««лэт органларынын сэлайи]]этлэ-ри йесаб едилсин. 3. Бу ганунун 1-чи бэн-диндэ садаланан кечмиш ССРИ ганунлары илэ Азар-6aj4aH Республикасынын Кон-CTHTycHjacbi, Азэрба]чан Республикасы девлэт мустэгил-ли]и йаггында Конституси]а Акты вэ гуввэдэ олан Азэр-6aj4aH Республикасы дикэр ганунлары арасында yJryH* сузлуг олдугда, Азэрба]чан Республикасынын ганунлары эсас кетурулур. 4. Бу ганунун 1-чи бэн-диндэ садаланан кечмиш ССРИ ганунлары илэ тэн-зимлэнэк мунаенбэтларэ да-ир мувафиг олараг Азэрба]-чан Респ>15ликасы ганунлары гэбул олундугча, бу гануна дэ]ишикликлэр едилир. Азэрба]чан ' Республика сынын президента 9бу^»эз ЕЛЧИБЭД. Бакы шэйэри, 28 окт]абр 1992-чи ил. А39РБА1ЧАН СП9Д-9 ГАЛИБ КЭЛШМЧ? Дакабрын 1-м Умумдум]в СПИД-ла мубариэа куну дур. Бу мумасибатла дунам Азар-мнформдв журмалмстлар учун брифинг качирмлммшдир. Давлат информасм]а «камтяи^м A»9p6ajманда . СЛИД-а гаршы мубариэа апарам accocMacnja-мын та'смсчилэриндан биридмр. СПИД-яа мубармээ ва профилактика маркаэиним директору Л. Маммэдова журналист л ара горхулу хаста-лкклэ дун]а миг)асында апа-рылам мубариэадэн, бу caha-да Аэарба|ианда карулан профи лактик тадбирлардаи кениш сайбат ачмышдыр. Мэрказин раЬбари га}д атмишдир ки, дун)ада Нар кун ики мин адама ИИЧВ (Имсаммм Иммуи Ча-тышмаэлыты Вирусу) ]ояухур, дагмгада 125 адам дун]асыиы да)ишмр. Бу даЬшатли бале алкамиэа дВ ajar аиыб. Артыг уч Намаатвнимкз хастаяЦа }олухмушдур. На гадар квч да]ил, СПИД-ин Азарба]чаида кениш ¡а^ылмасыие имкан аа-рилмамалидмр. Лакии иш б» ]ук васамт талаб адир. Мухбмрмммвмм СПИД-ле му-бермза аа профилактика мер-казмммм директору Л|удммяа Маммадова мм мусаМвсм калам камрада дерм олуиамаг. Бизим мусаЬи09 „Сумгаит“ дуваны кэзир МусаНмбмммэ Сумга]ыт Мэишэт KmmJbcw ИстоЬ-сал Бирлм)мнмн баш директору Учал Гасымзададмр. 52 )ашы аар. 1964-чу млдэ Аэорба]чан Нофт Килу а Ииститутуну битмрмб, он мл KMMja сена|всяндэ мух-толмф вэзифэлэрда ишло)мбг 1974-чу илдэн бмрлм)о башчылыг едир. — Сасм дуй]« базарларыыдам калам бирли|мимз мараглы мм-ммшаф )олу качмб м — Муассисанин асесы 26 ил эваал го]улуб. Ким]* сане]аси наздиндв вди сах кими фае-лизата башлв)вн саНанин ja-редылмасындаи магсад Загаф-газч)а ва Шимели Гвфгаэ aha лисини jyiy*y тозле та’мии атмак олмушдур. Заводда ил •рэиида чами 1.000 гои сулфе-нол тозу истаКсел адмлмиш-дир, Илк маЬсулу шаНарими-зии шарафина «Сумге]ыт» ад-лаидьфмыш ыг. Заводуи истаКсел етди]и ]у-¡учу веемтелар ону кечмиш Иттифагым бутун рекиоиле-рынде теиытмыш, тезликла ер-тен талабаты адамак магсадн-ла ла]иЬв кучу илда 60 мии тона четен икинчм истаКсел сеЬаси ¡арвдылмышдыр. Камин млларда 8 адда маКсулуи истаКсалы манимсанмлмиш •а муессисе К им ja Саиа]асм Бмрли]иидаи в^рылыб мустагил заводе чеврилмишдир. Завод 70-чи иллврин еавелмиде ис-теКсел кучуне мера иачмиш Итгифегда Камин ¡емумлу му-аесисалари аркада го|муш-ЯУР» 198Э-чу илда муассисамиз Сумг^ыт Маишат Кмм)асы Ис-таКселет БирлЦмча чаарилди. Намин иллврда истаКсел атди-]имиэ 10 адда сичтатмк jyjy-чу аасита кечмиш ССРИ-ччн 9 распубликасыным аКти]ачыны адв)ирди. Бе)налхвлг елама arfar ач-магымыз иса 19вЗ-чу ила та* садуф адир. О аахтдан барм 1угослми]е, В]атмам, Полше, Эфганысган, Ьабашисгвм аа Болгарысгем имми алкслара тагрмбам 50 мми той мухте* лиф чашидлм jyjyay весите-яар ихреч адилиб. — Расвгублмка самаЦсммде истаКсел тахмоЛомм^емарумым етрылы (орммма олдугу ме лум-дур. By да балимдмр мм, хв-рмчм базвряера чмхмаг учум муассмса дрф стандартла- ранме]ыб. ^рр ил бир 6»j артыб кучлу саие]а саКасина чвврилиб, Елмин, тахмииаиын сои нам-ли]]атларкнии тетбиги cejacMM» да тахиолокм)ены такммллаш-дира билмишик. Эаааллар истаКсел лросесинда ал ама-}и 36 фвиз тешкил адирдис», миди бу рагам чами 5 фанз дир-    ^ МаКсуллерын ка]фи]]атини дун)в стандертлары сави)]а-сине галдырмаг магсадила сулфанол    хамма л ы* дан    100 фаизлм алкилбанэол истаКса-лы учун тачруба сахини илк дафа биз ' тикиб истифада]а •арммшмк. Наэырде каКиалммш ааадаи-лыгыи ]аниси мла аааэ адил-меси масалвсини Иалл адирии. Бу иши вахтынде кармасак ка-лачакда дуи]а базарвма ка* дач )олумуэ баглане 9МЛ*Р* Гарби Ааропеде машЬур олан «Марио-Балластра» (HraeMje) фирмесы ила денышыглар ала-рырыг. Фирма 2 намрали ис-таКсалаты твзалама]и «а маК-сулдарлыгы илда 100 мин тона чатдмрмагы аЬдасина ка-туруб. Буиуч учун 32 мил)он доллар талаб олунур. Лакин •aajyra газаччымыз ааваллар кечмиш Иттифегыч мерк аз-лашмиш фондуида топламды-гы учун муассисаммэин вал-{утасы аздыр. .Индм алач аз реслубликамыэа галыб. Бу 6а-рвда муяаКмзалэриммзи влага дар ташки лет лера бил дир. мишик. Челышечатыг км, дун-ja беэарычдакы ма#га|нмкз даКа де м»Ккемлеисин. ее тахмолокмЦ мм» ишлеме- — БирлЦмммз дикар муас-сисалардач фаргли олараг мукаммел ле]мЬа асесыиде je- безерда маеге^мммм ае мерат амегалармммзм ачыгяа-меаымывы хейчш едирмк. х — Дуи]е безерлерынде acecen мел мубедилеси едирмк. Синтетик jyjyay тозларын бмр твиуиуи ги|мати 450 — 480 доллардыр. Доллерыч без*э маэеинесимм ивзере алеет, бмр том меКсулун ги]мати 90 ммм рублдеи iyiepw олар. Бу, Мус-тагил Дмлвтлар Бмрлшииа евтдыгымыздеч 2 дафа ббКа-дыр. Харичла тмчерат алатаемм-да мал мубедилеси ча устун-лук аарилир аа •каиаеламтлик приме мт» всас    натуру лур. ШаЬаримиэии аЬалиси аа вмакчиларимиз учуй арзаг, дикар мстайлак меллары алы рыг. Таассуф ки, республика Нвэирлвр Кебииетииин гера-ры ила мел мубедилеси узрв савдалашмалар латв едилир. Кар ша]ин гыт ва баКв олдугу магемда бала гареры дуэиун Касвб атмирик. Кечмиш Итти-фагдан ми рас галмыш база всесыиде ексер Келлерде дун. je базарыма ке^фмйетли маЬ-сул чыхермег мумкум олмур. Сетылвм мелден елде едилви калирии 60 фаизиии республика Banjyra Фондуие качурмак, 40 феизими иса муассисада еахламег амак иоллактиаииа истади|иив ивил олмета шараит japaTMMp. Чунки Myaccncaj* чвтан па] таза ааедаилыг ал-маге, амак Каггыны адам »je •а коллектмамн сосиел га]ты-ларына бас етмир. Балаликла, муассисалврин аз мвКсуллары-иы ду-tja баэерыне чыхарматв мараты олмур. — ИгтмседмЦетымыхым баК-ремлы вазмЦати, хелтымызым муКермба шаречтммда |дмм*) маем а» бешге КеЦт еКами)-|етям пробламрар ба зам фв-шымызы ала гвтыр мм, амам •демлврымым ма малы м«тмре-Ьатм, мш шеремтмммм )ахшылеш- дырылмасн    «асмел га|тылеры умудулур, Бмрли» ÍMNM3MM бу масал^а мумесм-батчим бмлмам ист ар дм к. — Инеем влиянии унутмвг олмвз. Бутун мадди иа’матявр, ма'нааи Aejapnap имсан аг-яинмч баКрасидир. Одур ич« адемлерыммэыи чохшахвлм -ары л еры бирли}ммизАв даим еч плече чекмлир. Сехларде *. маишат хмдмати ¡уксак саам^ада тешкил адилиб. Jbmbk отагларыныи Ьемы-сыиде со]удучу. самовар, са-риикаш а а дикар лазымк ааа-денлыг го]улуб. Икм сауне ва уч воле]бол ме^деичасы ишчи-ларимиза хидмвт адир. Манзил шареитииин )ахшы-лешдырылмасыие хусуси фи-кир аарилир. Эаааллар ил ер-зинда саккиздаи артыг аилами мемэмлле та'мми ада билмир-дмк. Индм илда еаы 60 аила jaHM манзил «лыр. Бу ¡ехын-перде 44 ишчимиэ таза меч-зила качуб. Бирли]имиз шаЬар-да {емеиа муассисадир ки, ишчилармчдам кире]ада ]аше-|ам ¡охдур. 1ехыч вехтлдрде амлалм {етвгхаиалерде еыхыиты чакеч мтчилермммэе да таза мамзиляар варвча]мк. Мусеймбамя ¡евды* ЧАБВАЭО* ;
RealCheck