Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.19+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, August 30, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.19+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - August 30, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ♦ M Atnrct mt-m ил. ♦ ut no Будагпар    какдан су ШЛМАХЫ ФОЛКЛОРУ Ниамк «даа» _ Эд»6Ци ИистатутуЧгя а.    Д‘Kura.: =~азаг ^¿Нй"^gr^jsa-gg дшмрипм Орп O.iHjeB, P31 Хвлвлов Шмшшмн f»T~. чобмны, Даг Багырлы. Эпахараа, К.)л»р Гуш-ау а» башга кацларивда cas бшшшарв ала «артвшуш, овларьш ]аддашыяда JamaJaa фолалор вумуваларвм )а-aiqa —.""™р Ьамяя нуиуаалардав бар балумуну га-аетвинэав охучуларыва тагдим едарвк * ЭФСАН» НОВРУЗ БУЛАГЫ Чаганла Дэдекунешин ара-сындакы Ьэм:» дагында «Новруз булагы» адлы бир чешмэ вар. «Новруз булагы» ади булаг де)ил. Онун ме-чузэсв ондадыр ют, илдэ бир дэфэ )алныз Новруз кэлен-дэ га)на)ыр. Бир нечэ кун-дан сонра нее онун кезу гу-ру]ур. Ел арасьгнда бу оу-лага дэрин инам вар. Ел-оба булагын ахдыгы кунларин caJынa керэ илин нечэ ке-чэчэ)ини эввэлчэдэн билир, онун су)унун ^нилошмэ, сафлашма ремзи, емру уза-дан улви чевЬэр олдугуна инаныр. Халгын гэлбиндэ белэ бнр инам да JaшaJыp: булагьш ахмага башладыгы илк аиы ютм керуб кенлун-дэн кечэн арзуну дилинэ кэ-тирэреэ мурадына ¡етэр, хошбэктлик тапар. Се)лэ|эн: Тэлэт МЭРДШЕВ. * КУЛМЭЧЭ ДАЬА ДАЗА НЭ ГАЛДЫ? Бир кишинин чохлу мал-Ье)ваны вермиш. Кунлэрин бириндэ бахыб керур от-елэ-фи тукэниб, jaзa да хе)ли. га-лыб, чаро гылмаса вар-де®-лэти элдэн кедэчок. Гоншу-сунун 1анына кэлиб де)ир: — А] гоншу, бэлкэ мене борч от-элэф верэсэн? Лохса Ье)ванларым jaзa чыхма)а-чаг. Гоншусу да бу киши нин гызыны оглуна алмаг истэ-)лрмиш. Одур ки, де)яр: — А] гоншу, от-элэф ве-рэрзм, амма кэрэк сэн де гызьгны верэсан оглума. Киши дефр: — Го) кедим керум гызым на де)ир? Киши кэлиб мэсалэни гы-зына ачыр. Гызын да гоншу огланнан Ьеч хошу кэл-мирмиш, амма атасыны бу Ьалда керуб де)ир: — Ата, фикир еламэ, са-баЬ чавабымы гоншу)а чат-дырарсан. Гыз е)ваЯЬ чыхыб ке)а ба-хыр. Керур Улкар улдузу )ана дуруб. Де)ир: Мэн ашиг не галды, Не де)илди, не галды? Улкэр }ана Дурубду ДаЬа )аза не галды? Киши о саат мэсэлэни баша душур. Билир ют, от-элэф* сиз дэ мал-Ье)ваны )аза чы- хачаг.    ^    , Се)лэ)эн: Барат ШИРВАНЛЫ. * РЭВА1ЭТЛЭР ЧОБ АН 4 АТ ДА ДАН ДА1Ы Чэнки ашырымында бир даг вар. Ел арасында бу даг «Чобанчатдадан даты» адыЬ нан таныныб. Деуилэнэ кора, бир серкарын чох кеоэл гызы вармыш. Бутун чобан-лар бу гыза вурулубмуш. Гызса онлардан )алныз би-ршш севирмиш. Гызьш атасы чобанлары башындан ело-мэк учун белэ шэрт кэсир ки, ким бир гузуну голтугуна ®у* руб бирнэфэсэ дагын башы-на галхеа, гызымы она верэ-рэм. Чобанларын Ьэрэеи бир гузуну голтугуна еуруб дата галхмага башла)ыр, амма бирчешфаадаи башга памы-сы ]ары |>олда галыр. Сек деме, Ьэмин чобанла сэркар гызы бир-бирини урекдэн севирмиш. Чобан дагын башы-на чатыр, буку керэн сэркар гызы да сееинир, амма елэ о андача чобанын урэ№ парт-ла!ыр. Елэ о вахтдан да пэ-мин дата «Чобанчатдадан даты» де)ирлэр. Се)лэ1эн: Ханыш ЗАИДОВ Н9Р КИЗЛЭР... Вир оглан ханын зулмун-дэн гачырмыш. Ханын адам-лары да онун далынча ду-шубмуш. Оглан гача-гача кэлиб бир Ьэ^етэ кирир. Бу вахт бир гадын Ьэмин Ьэ)эт-дэ отуруб яп э^ирирмиш. Оглан она )алварыб де]ир: — Сени аллаЬа анд вери-►м, мэни бир jeIVlэ кизлэт. анын адамлары мэни тут-салар елдурэчэклэр. Гадын керур ки, ханьш адамлары артыг )ахынлашыб, тез огланы эта)и«ин алтында кизлэдер. Ханын адамлары орланы тала билмэ^б керн мОыдырлар. Сэн демэ, ордан етэн бир ашыг буду керубмуш. Ахшам то) мэч-лисиндэ кезу Ьэмин гадына саташан ашыг де)нр: Эзнзим неркнзлэр, Топ-топ битер нэркнзлер, Эсрнмнш ма|а кердум Голтугунда вер кизлэр. Ашыгын нэ)э ишарэ вур-дугуну билэн гадьш узуну ашыга тутуб белэ чаваб ве- Гатыгы тох а дам чаланда ]ахшы кэлэр. ее* Дуз куну — )9’ни базар ертеси roJyH гырхылмаз. * • • Эрсен агачьгнын чепуну го)унун богазына багласан, она кез дэ)мэз. * * • Ушаг кеч ajar тутанда ону хелбирэ roJy6 )едди гапыдан па) алсалар о, ajar ачар. • ее ToJyH мурдар адамы сев-мэз. ToJyHyH устунэ hep ке-чэ ке)ден ¿едди дэфэ нур Ja-гар. * • • * Тахыл совуранда «hej-дэр баба, кэл па)ыны апар!» де)иб кулэ)и чагырарлар. ^знзнм KepAYJynY, Jap, еннемде мер AYJyhY* Мерд керду)ун демез, Намерд де)эр керду)уну. Гадынын бу сезуну еши-дэн ашыг даЬа бир сез де-мир, сирри кизлн сахла)ыр. Се)лэ)эн: ЗаЬнд САРЫТОРПАГ. * ИНАМЛАР, СЫНАМАЛАР Новруз куну субЬ тездэн ким биринчи булата чатыб кенлундэн кечэн мурады дилинэ кэтнрэреэ, мурадьша чатар. * * * Ат )алныз Новруз кеч«* си ндэ уч дэфэ кишHej эр, ким буну кереэ пэмин адама верки верилэр. * * * Новруз кэлендэ дам аз л ыг мал*Ье)ваны колун алтындан кечиреэлэр бэрэкэтли олар. Jarbuu JarMajaHAa бир ада-мын башьша палаз атыб устунэ су чиласэлэр )агыш )а-гар. г    е    е    е Инэк суддэн кэсилэндэ алтында узэррик )андырса-лар суду га)ыдар. Арха )ениче су кэлэндэ елинн cyja салыб башына чэкэрэк:    «су    бураханын, хе)ири мэним» — десэн са-чын узанар. Го)унун делу душондэ тэ-рэкэме узуну гырхдырса гу-зу елэр. Элэ)н торпага басдыран-да кулек да)анар. * * * Баба дашыны cyja го)ан-да )агыш jarap. ее* Ьэзрет баба)а де)илэн гур-бан )олда па)ланар. • * • Чанавары се)мэзлэр. Иш-ди чанавар rojyny дишлэ-Jh6 )араласа, Ьэмин ¿ердэ )ун )андырыб басдырар, де-)эрлэр: «агзын )ансын». • * • Дэвэнин дырнагыны суда га)надыб сонсуз арвада ичиртеэлэр онун ушаты олар. • • * Дэвэнин тукундэн бир парча)а букуб ушагын Jaxa-сына тиксэлэр она кез дэГ мэз. Агырлыгым )еримэ, Лункуллу)ум белимэ. блмесэм саг галсам JeHM^ келлем )еримэ. Cejaejen: Эждер К0РИМОВ. ЗЦ ОВСУНЛАР Мал-Ье)ван итэндэ, ах шам нахырдан га)ытма)ыб челдэ галанда гурдун аг-зыны багла)арлар. Joxca, he) ван гурд-гушдан саламат гуртармаз. Одур ют, бир бы-чаг кетуруб беле де)эрлэр: • «Ьасарым Ьасар олсун, Безарым безар олсун. Гырх иллик учун, Гырх дамар учун, Гурдун, гушун Лену о )ана, Дабаны бэрн Ьасарла)ырам. Ьасар * мэним олмасын, Аша-Фатма нэнэмин олсун*. Буну де)нб . бычагын аг зыны багла)ыб чере)и онун гашына кечнрерлэр. Сонра да уч дэфэ ону пуфлэ)эрлэр. СэЬэр ачыланда Ье)вандан бнр хэбэр кэлэнэ кими она дэ)мэзлэр. Ьэзрэт баба дагына зи)а-рэтэ кедэн ели)лэ гуму топ-ла)ыб керн га)ыданда Ьэ-мэн )ердэн бугда тапса де-мэлн зи)арэтн гэбул олуб. Се)лэ)энлэр: Агабала BABAJEB, БеЬчет БАЛОГЛАНОВ. Кулэ)н )атырмаг истэ)эн да ананын нлки )органнан элэ)ин устуну ертуб де)эр: Кулэк, JaT, Элэк, )ат! Мэн анамын илки)эм, Агзы rapa тулку)эм. Кулэк, )ат, Элэк, )ат! Кулэк баба! Кулэк )атды. Сэн дэ )ат1 Се)лэ)эн: Мирега ГЭНИЛЕВ. * В AJ АТЫ Л АР Эзнзим гала гала, Ши рваным гала-гала, Сэнэ )аман вурулдум Ланында гала-гала. Эзнзим куллу баглар, Ме)вэли, куллу баглар. Кул булбулун итириб Arnajbip куллу баглар. Мэн ашиг до даг дэ)иб, Дил де)иб, додаг дэ)иб. Булбуллэрин гэлбинэ Кул де)ил, додаг дэ)иб. Новруз ба)рамы )етйшэн-дэ гызлар ку)уму кетуруб naja кедэрлэр. О вахт уч кечэ ча)ын cyjy лап дуру лар. Гызлар текулушуб 4aJ-да эл-узлэрини Шарлар. О судан евэ дэ кэтирэрлэр, ки, нэнэлэр дэ JyJyHcyH. Ким о суда пак олса, азар-безары олмаз. Белэ де)эрлэр: Бу кечэ чилэ кечэси Денуб илэ кечэси, Тэпик вур тозу чыхсын, Душмэнин кезу чыхеьш. Се)лэ)эн: Первнзэ МЭММЭДОВА. Ахыр чэршэнбэ тонгал гала)ыб устундэн атланараг де)эрлэр: Мэн ашиг белэ ла)ла). Чал кэлсин белэ ла)ла), Кэлсин душмэн башына Мэн чалан белэ ла)ла). Мэн ашиг, Ьавалы)ам, Ьэм некэр, Ьэм валы)ам. Кедин JapbiMa де)«н Вермирлэр давалы)ам. * • * Эзра)ыл бостаячыды, Алэмэ дастанчыды, Дэ)миш го)уб кал дэрир Бу нечэ бостанчыды? Св)лэ)энлэр: Пэр визе МЭММЭДОВА, Барат ШИРВАНЛЫ, Зя)едднн ХУДШЕВ. €< ИНСАН» БЕЛНЭЛХАЛГ ОРБИТЭ ЧЫХЫР Азэрба)чанын Умумдун-ja CahHjja Тэшкилатынын мэнафелэри саЬэсинэ да-хил едилмэси севиндирнчи олмагдан даЬа чох зэрури-дир. Ьэлэ ола билсин, ке-нетик хэстэликлэрдэн e3Hj-)эт чэкэн бир чох Ьэмветэн-лэримиз учун хиласедичи-дир. Бу кунлэрдэ «Инсан» сосиал-хе)ри))э меркезинин унванына 'Лондондан ичэ-рнсиндэ ги)мэтли )ук — rali ын кенетнк хестеликлери-нин, о чумлэдэн талассеми)а хэстэли)инин диагностика^ сы учун апаратлар олан ики конте)нер кэлмишдир. Нэ гэдэр кэдэрлондиричи олса да, бу хэстэлик республи-када кифа)эт гэдэр кениш )а)ылмышдыр. Ьэмин хестеликлэ муба-ризэнин мумкунлу)у 4ал-ныз нэзэри чэЬэтдэн де)ил, эмэли сурэтде де субут едил-мишднр. «Талассеми)а» республика сагламлыг программный heJaTa кечирил-мэси муддэтлеринин Jy6a-дылмасына артыг Ьеч бир сэбеб )охдУр. «Инсан» мер-кэзи Ьэмин програмын те шэббусчусу ве тэшкилат-чысыдыр. Республиканын СэЬи))э Назирли)и иле )ана шы. Умумдун)а CehHjJe Тешкилатьюын и реи хесте-ликлэрнн профилактикасы мэркэзи вэ Чикаго репро- дуктив Кенетика Институту (АБШ) Ьэмин програмын билаваситэ ичрачыла-ры олачаглар. Онларын Ьэр бири илэ мувафиг мугавилэ лэр багланмышдыр. Бу )ахынларда мустэгил тэшкилат статусу алмыш «Инсан» мэркэзинин фэа-ли))эти Ьаггында дэфэлэрлэ сеЬбэт ачылмышдыр. ТэнЬа гочалар, элиллер, )етим ушаг-лар, чохушаглы аилэлэр онун raJrbicbiHbi даим Ьисс едирлер. Ьачы Зе)налабднн Tarbijee вэ Набат ханым Рза)ева адына xejpnjje фонд-лары тэ'сис едилмишдир. Талассеми)а илэ мубаризэ мэрнэзин феали))этиндэ ону бе)нэлхалг орбите чыхар-мыш )ени «девродир». «Инсан» тэчрубе газан-магла, бнрлешмэклэ, даЬа кучлу тешкилатларын Ьи-ма)эсинэ сыгынмагла ез адына ла)иг олмага чалы шыр. Лакин мэркез ез «евин-дэ» керушмэк, данышыглар апармаг имканына малик де-)илдир. Онун сыгыначага еЬти)ачы вар. Елэ бир сыгыначага кн, opaja дун)анын Ьэр )еринден хе)ирхаЬлыг вэ мэрЬвмэт ирмаглары ахыб келэчек, бу хе)ирхаЬлыгдан бир чохларымыза naj душечек. Е. 0СКЭРОВА, Азэрпнформуи мухбнрк. ФУТБОЛ. ССРИ чемияоиаты. Биринчи дэстэ. «Нефт чи» — «Шинник» — 4:1. + «сеСАЖЛ» УШАГ шан9РЧИ1ИНДО. ^    Ааэриифермуи фотехроиимсы. Asm6iMh Мслублмкасы Халг ТаИвилм Нааирлм|м 1 нвмрели техники пкш* мактвБи и Ааармефт ИстаКсалат Бирли|и 1Н1—1И2-мм даре млм учун ШАКИРД ГвБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР. Т0НСИЛ муддети 3 ИЛ ОЛАН ГРУПЛАРА в-чи СИНФИ БИТИРМИШ ОРЛАИЛАР Вв ГЫЗЛАР АША- рыдакы пншелер узрэ гэбул олунурлар: — радиоаларатлар гурашдырымысы; — алактрик-газ га|магчысы. JyxepeiAa кастармлан мхтисеслер yipe групле- ра Бакы шаЬариида даими паспорт га|дмЦатымда олан канчлар табул едилирлер. ТЭНСИЛ МУДДЭТИ 10 ВЭ 6 AJ ОЛАН ГРУПЛАРА 10-чу СИНФИ БИТИРМИШ ВЭ ОРДУ СЫРАЛАРЫН-ДАН БУРАХЫЛАН КЭНЧЛЭР АШАРЫДАКЫ ПБ-ШЭЛЭР УЗРЭ ГЭБУЛ ОЛУНУРЛАР: — истисмар ва нашфмЦат газма гу|уларыиыи газмачы камакчисм; г- гу|уларыи асаслы те'ммрм узра газмачы ма- маичмем; — гу|уларыи |аралты та ммрм узра опаратор камакчмеи; — алактрмк-газ га|иагчысы; — салдырычы механизм машинист. Бутун ихтисаслар узра таЬсил алаи шакирдлара 80 манат тегауд аарилир. Шакирдлар истаИсалат тачрубаси замены га-заичыи 50 фаизиии алырлар. Мектебе распубликамызын ра|оилврындви налей, елача де Бакы шеЬерииде даими паспорт rei-ди^атында олан кеичлер гебул едилирлер. EhTHja-чы оламлара охудуглары муддет ерзииде ]атагха-нада jep аерилир ве онлар паспорт ге{диЦатыиа алыиырлар. Распубликамызын ра{оиларындан мелен кеичлер мектеби битирдикдем сонра Азериефт ИстеЬсалат Бйрли{ииии иездииде олам ве республи-ианыи ра^нларыида |ерлешеи иефт сен^есм муес-сиселеринде ишле те'мин олунурлар. Мектебде теЬсил муддети умуми иш стажы са)ылыр. Мектеби «е’ла» ее «|ехшы» ри|метлерле бити-ренлер Ьемии ил алм ве орта ихтисас мектеблери-ие (куидуз) кузештли ‘шертлерле гебул олуимег Нугугуна маликдирлер. Дерслер Азерба|чви ве рус диляермиде кечи- лир. Мектебе дахил олмаг учуй ашагыдакы сеиадлер тагдим олунур: — диракторун адына еризе; — теЬсил Ьаггында сенед (если); — паспорт де |ахуд jaui кагызы; — Ьерби биЬет ве ¡ахуд Ьерби г^диЦат вере- гесн; — ¡аша)ыш |еринден аре)ыш; — 086/У немрели формада тнбб ара|ышы; — 3X4 см. елчуде 4 едед фотошекмл. Дерслер вент]вбрын 1-де башланыр. ТеЬснл муддети 6 aj олан пешелер узре дерслер груплар комплектлешдирнлдикден сонра башланыр. Уиваи: Бакы-42, Сураханы гесебеси, 5-чм ме - * Телефоилар:    20-14-84,    20-24-77,    20-25-77, 20-18-45. Мектебе метронун «Эзизбе]оа» етаиси|всыи-дан 84 немрели, кНефтчмлер» стенс^есыидем нее 231. 149 немрели аатобусларла иелмек олар. МудириИет. АЗЭРБА1ЧАН республикасы ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИР ЛЖИ 112 НЭМРЭЛИ ТЕХНИКИ ПЕШЭ МОКТЭВИ mi—1992-чи даре или учуй ашагыдаим иятисаслар Т>Р# ШАКИРД ГЭБУЛУ ГЛАН ЕДИР: 8 а)лыг иурслар |11*чи сиифи битираняар учуй): 1. Малиорасн)а ишлери yape механизатор (ма-шынчы-екскаваторчу, машыичы-булдозерчи). 2. Насос гургуларымын машииисти (те'мирчи чилинкер, гу|у електрик гургуларыиын монтеру). 3. Jerbiw ¡агдыран гургуларыи машииисти (з-чу деречели машынчы-тракторчу). 1ухарыда нестерилен ихтисеслере гебул ьлша муессисесинин (Азерб^чеи Республикасы Мелио-paenja ве Су Тесерруфаты Нааирли{и) иендеришм ила аперылыр аа шакирдлара 136 манат тегауд ае- Бириллик иурслар (11-чи сиифи битираияар учуй): 1. Малиораси|а мшлерм yape механизатор (ма-шыичы-екскаааторчу, машыичы-буядоеерчи). 2. Кенд тесерруфаты машынларыиыи, траитор-ларыи ве еатомобиллермн те мирчм чилмииарм. 3. Демирчи-мнскер. 4. Електрик ае rea гв)нагчыаы. 5. МуЬасибат учоту. 6. Макииачы-катибе (¡алныа гызлар учуй, тап- сил муддети 8 а)дыр). Бмрмллик курслар yape тегауд 80 манат дыр. Yчимкми курслар |»-чу сиифи витираияар учуи|: 1. Електрик ве гаа га!нагчысы. 2. Кейд тесерруфаты мешынлерыими, трактор* ларыи ае автомобиллерии те'мирчи чмлимиери. 8-чи сиииф Ьечминде теЬсил аленлер иуиде 3 дефе пулсуа {емекле, илде бир дефе ке|ммле ее Ьер aj 40 манат меблесинде тегаудле те мин олу- ИУРМакта6а Бакыда »• р«]онл»рд« ¡аша|аи, Э0 |а-шынадек иенчлер гебул олунур. JaTarxinaje ehinjaen олаилара |ер еернлнр. ТеЬсил муддети умуми иш стежыме деямл олу- НУР Мектеби фергленме диплому иле битиреи ме*-ауилара али ае орта ихтисас мемтеблерине г+Ьул замены устунлук аерилир.    ______ Мектебе дахил олмаг учуй ашаиыдеиы ееиад- лери тагдим етмек лазымдыр: 1. Директор/и адына ериае. 2. Орта теЬсил Ьаггында аттестат, |ехуд мате-мам теЬсил Ьаггында шеЬадетнаме (если). 3. Паспорт во Ьерби билет. 4. Jauiajbtuj ¡ериидеи apajwш. 5» Сеглемлыг Ьеггыкда ара]ыш 6. 3X4 см. елчуде 4 едед фогошаимл. Мшибим ушаиы: 370045, Бемы, Бмие гесебеси. Мектебе метронун «Эаиабе)ое» стеиси)асындан 161 немрели еетобусле ее електрик гатары иле келмек олар.    llPiiliePiii» Азарба|чаи Республикасы Халг ТаНсили Назирли|и 11 НЭМРЭЛИ ТЕХНИКИ ПЕШЭ МЭКТЭБИ Азерба)чанхусуситикинтигурашдырма Бирли|и ила Бирликде 1990—1991-чи даре или учуй ашагыдакы ихтисаслар узра ШАКИРД ГЭБУЛУ С ЛАН ЕДИР: НАТАМАМ ОРТА ТЭНСИЛ БАЗАСЫНДА (9-чу сиифи бмтмранлар) 1. Електрим-гаэ га|иагчысы. 2. Тамакачи-газ га|нагчысы. 3. Саиитари|а чилиииари-газ га)нагчысы. 4. Аатомобил та'мири чилиикери. 11-чи СИНФИ БИТИРЭНЛЭР ВЭ ЬЭРБИ ГУЛЛУГДАН БУРАХЫЛАНЛАР УЧУН: 1. Елактрик-газ га|иагчысы. 2. 1ол тикиити машынларыиыи аа иаглиЦат аа-ситаларииии та'мири чилиикери. 3. Електрик галдырычылары (яифтлари гураш-дыраи) чилкикар. Совет Ордусу сыраларымдаи бурахыланлар е|-да 125 манатадек тегауд алырлар. Мектебе Бакы шеЬеринде паспорт ге1диЛатын* да олаилар гебул едилирлер. 9-чу синфе гебул олу-нанлар пеше иле бирликде орта теЬсил де алырлар. Кунде бир дефе пулсуз ¡емек аерилир. Онлара ис-теЬсалат те'лими замены газанчым 50 фаизи ве пулсуз палтар аерилир. 9-чу синифдеи гебул олунаи-лар учун теЬсил муддети 3 илдир. 11-чи сиифи битиреилер ае Ьерби гуллугдан бурахыланлар учун 7,5 ае ¡а 10 а|дыр. ТеЬсил муддети фасилесиа иш стажы са;ылыр. Мектеби гуртаранлара ихтисас деречеси ае диплом аерилир. Онлар Ааерба)чаихусуситикиити-гурашдырма Бирли)ииии идарелерииде ишле те * мин олунурлар. Мектебе дахил олмаг учуй ашагыдакы еемед-лери тегдим етмек лазымдыр: V. ТеЬсил Ьаггында сенед. 2. Ьерби билет. 3. 1аша{ыш ¡ериидеи ара|ыш. 4. Тмбб ара^ниы. 5. 6 едед фотошекил. 6. Паспорт. 7. Эризе. Мектебии уиваиы: Бакы, Леонов кучесм, 1 (мет-роиуи «Аврора» стаиси|’асыныи {аиыида). Телефоилар: 21-76-55, 21-69-92. Азерба|чаи Республикасы Халг ТеЬсили Иааирли|и ЧЭФ9Р SABAJEB АДЫНА 3 Nt-ли ТЕХНИКИ ПЕШЭ МЭКТЭБИ ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: И агамам орта теЬсил есасыиде (таЬсил муддети 2 ил). Фото]ыгым ае машыила ¡ыаым узре оператор, ел иле jыган муреттиб. Нуидур ве офсет чап чалчысы. Чилдчи, китаб дестеле]ем машыиыи машииисти. Полиграфов авадаилыгларыиын сазлв)ычысы. Телета)'п ае чохалдычы апаратларда ишлеме^и бачармагла катибе-макиначы. Орта теЬсил есесыида (теЬсил муддети 10 а|) Чилдчи, китаб дестеле)ем машыиыи машииисти. Сетиртекеи машыила ¡ыган муреттиб (ел иле |ыган муреттиб). Нуидур ае офсет чап чапчысы. Катибе-макиначы. fajpH-epaar маллары сатычысы (китаб сатычы- сы). ТеЬсил муддети 2 ил олан, иатаМам орта теЬсил есасыиде гебул олуиаи шакирдлер ихтисасла (аиа-шы там орта теЬсил де алырлар. Шакирдлере ajAa 40 манат тегауд, истеЬеалат те'лими замены газаи-чыи 50 фаизи аерилир. ТеЬсил муддетииде шакирд-лер кунде бир дефе пулсуз ¡емекле, ке^мле те'-мии олунур, сеЬер ве ахшам ¡емеклерииии еаезмие нее пул аерилир. Орта теЬсил есасыиде гебул олуиаи шакирдлере в)да 80 манат тегауд аерилир. Мектеби е'лачы диплому иле битиреилер орта мектеби медалла битиренлерле е)ии Ьугуга маликдирлер. ТеЬсил муддети умуми ае фасилесиз иш стажы cajameip. Мектебе Бакы шеЬерииде Д«ими ге|ди{{еты олаилар гебул едилирлер. PajoH rejAHjjarai олеилер мектебе кеидеришле гебул олунур ае ишле те'мии олуимег учун кеидериш вереи муессисе ае тешки-лете кеидерилир. ДАХИЛ ОЛМАГ ИСТЭЮНЛЭР АШАГЫДАКЫ СЭНЭДЛЭРИ ТЭГДИМ ЕТМЭЛИДИРЛЭР: МудириНетии адыие еризе. Мектеби битирмек Ьаггында аттестат ае ja ше-Ьад.етиаме (если). Jauiajbtuj ¡ериидеи ара]ыш. Тибби ара{ыш (форма NS 086/У). 3X4 см. елчуде 4 едед фотошекил. Паспорт, Ьерби билет ее jaui кагызы. ДЭРСЛ9Р СЕНТМБРЫН 1-де БАШЛАНЫР. Мектебии уиваиы: Бакы шаЬери-370033, Мои-тии гесебеси, Москва проспакти, 81. Телефоилар: 67-72*87; 66-56-40;    66-52-86    (гебул    комисс^асы). Мектебе 1, 4, 26, 27, 68, 84, 119, 106, 125, 139 нем-рели аатобусларла; 12, 10 немрели тролле)буслар-ла; 5, 6 немрели трамаа;‘ларла аа метро ила И. Не-римаиоа стаиеи|асыиа кими калмак олар. МудкрмМат. Редактор Т. Т. РУСТЭМОВ. Радакофмым упааим: 370158, БАКЫ ШЭНЭОИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, Л МЭ'ЛУМАТ Y4YH ТЕЛЕФОИЛАР: + 93-64-92 + 93-62 37 ф 93-02-80 ф 38*51-68 Та'смсчм: Ааарба)чан КП МК. Учрадитала: ЦК КП Ааарбайджаиа в. сэмэдов. Чапа ямзаланмалыдыр: 23.00. Имзаланмышдыр: 24.00. Индекс 08814    4    1    2    8    480780    10    11    121814    Баки    «Aaaipóajeai»    «мрфаям «ибиса. Баку, типография издательства «АэербаЕдясаи». Тираант 252.870. Сифаригш 5779. ;