Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, August 29, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - August 29, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ♦ 29 август iwt-«* мл. «■ и* ш Cahejxehap еле бир зенк вурулду ки, K0JA0H санки rapajapnar текду. Директор муавини Ге^арли телефон Д8ств1ини галдыранда уре-|инда «аллаЬ. сэн мани xejpa чала» деди во достой горха горха гулагьша ]ахынлаш-дырды. ’СеИбати гыса олду: «Воли, 8лботт0, дуз flejnp-сиз» квлмалори ила даны-шыг битди. Отагда бандан ajar уста дуруб онун дэстэ jh jepo гоJмагыны квйлв]вн, сэбри бир тике олмуш мали]-Je-план ше'босинин ишчиси Зэринтач хаяым reJcejWH-нин уз кезунун бирдон-би-рэ нечв в]*ддоЦини, уст до-дагынын салланыб нечэ фик-ро кетди]ини, эЬвалына со-jyr су чаландыгыны карду, Леидэмсиз. кек бедени иле 1а]хандыгы креслодан ара-ланыб кэмвринин алтындан гачмыш «ejHajHHHH otoJhhh тал оси к шалварынын ичи-на салды, енли комар 6oJy сырады. KoJhok как гарнын-да гавала чэашлмиш уз ними 1атымлы ДУРДУ* Ган-рылыб бв]рундаки WJ4 мани ]ункулча басды, умуми ше’бода 0]лаш-миш Нормина ханымы ча-рырыб она тапшырды: «Шеф» калан ними мана папаг ела^ она чатдырыласы чох вачиб сезум вар». ЬанданЬана идаранин директору Чанполад raj рыл ы-rajpbwbi калиб гапысыны ачды. Гапынын aчылмapыJг нан ичари долушан адамла-рьш арасында азунун Ьазыр-кы MOBrejHHo кара барышыб гардашлашмыш кеЬна ра-гиблар^ла карушду. Ланы-ва калиб кеданлэрин урак-ларини чох ва'да бахыш-ларындан oxyjy6, ма'налар арамага вордиш етди]индан бир нечасинин уз-казуна меИал rojfly, гарынларына долмуш киркидан тахми-ни Иали олса да, устуну вур-мады, aKej-дормалыг салма-ды. Mehp-Maha66aTHHH ба-лушмаднса да, кулан казла* рини кизлэ1оммеди. Калан-лэр ачыг-ашкар кардулар ки, онун казларинда истеЬ-залы кулуш rajHaJbip. Бирча ону , касдираммирдилар ки, бу кулуш долу бахышлар карасан кима тушланыб. Нарминэ Ге]сарлинин Ja-нына чумуб хабар чатдыр-ды ки, Чанполад калибди. ГeJcэpли тосгун баданини баса-баса а}агыньш алтын-да нэсэ галачагмыш кими, ehTHjawa JepHja-JepnJa ди-ректорун гапысыны талэм-тэласик ачды, ичазэ-изн квзламадан ичари аддады. «Т» шэкилли столун 6ajyp-башында эJл0Шмиш бир пара «чафакешлэ» карушду, э}илди ки, Чанполадын гу-лагына сез пычылдасын. Чанполадын додагындакы табэссум бусбутун Joxa чых-ды. Сифэтини rajfbi гырыш-лары буруду. — Barflajbir, евдэ Ьеч кас JoxAyp. Евдэ оланда JaTMa-мышдан габаг hap кеча газы, cyjy езум JoxAaJbipaM. — башыны говзады, даны-шыгынын аЬэнкини AaJnmMa-дэн — На вэ’дэ заик елэ-мишди? — деди. — Cahap-cahap, иша кала» кими. — Ашагы гатдакы гон-шумуз олачаг. Русча да-нышмады ки? — Данышды. 3ah вуран маа деди ки, вас беспокоит Лазар Нилович. — Дагал адамды... BíajarnaH нечэ-неча дэрд- сари ипэ-сапа дузмуш а^ам-лар Чанполадын раИатлы-гына хал салмыш Ге1сэрли-ни ез Занларындан JaMaH-ладылар. Мин бир арзу-ди- Л8КЛ8 гапыны кесдирмишди лер. ¡арыквнул ajara галх дылар. TeJcapAH талам-талэсик отагын гапысыны гыфыл .naJaH Чанполада: — Маи да калимми? — деди. — Joox, HejHHpceH. Jyxa-рыдан 38h вуран олса, де-JspcBH фасиладен соора ола-жах. ЗаНлашарик. Ге jeep л и    бвJyp-бaшындa ajar сахламыш иш ]олдаш-ларындан-    BajAOMKpe Ьим- чимлэ гандырды ки, гошул Чанполад    мувллима, кет евлврина. балка бир 6yjpy-га KapajH олду и. reJcapAHHHH тевси}вси Бе]дам<ирин аглына батды, пиллалари ики-ики душен Чанполад Иаранын... — ArobijbiH га]тагыны Jыr, билирсан Чанполад кимди, бизим таза биринчинин... — Саг олун ки, хабардар елэдиниз, бу дегига, бу саат... Чанполад haJeWH еши-дилан даиышыглара гулаг верди. бир дэсте гоншу иди, Чанполадын аилесинин rapa сынча гырырдылар. hajaTe калан невбати дэстаии кар-чэк сэсларини кэсдилар. Калан манэил истисмар ида-рэсинин peHcHjAH, муИанди CHjAH, теХНИКИ ИДИ, Ч^ИНЛЭ-риндэ галын мафтил сар-гысы кездирэн, ajHH ком-бинезонлу ики да фэНлэ}ди, пиллалари дырманырдылар. Ajar сасларинин низамсыз таппылтыларыны ешитчак ЭМИР МУСТАФАЛЕВга ЬЕКА]Э Чанполада гошулду. Чанполад гапынын агзын-да ону казла]ан cypyxyje: — Сур биза — деди, — вэ машынын арха гапысыны ачды, BajAaMHpa: — На зэКмэт чекирсан?— деди. — Хе]ирдими, Чанполад муаллим? — суручу соруш- ду. — Еви су басыб, биздан да кечиб гоншу Ja. Чанполад Joл 6oJy диииб-данышмады, киримишча отурду. BaJflaMHp да гы}ма-ды ону душунчэлариндвн ajbipcbra. Агзына су алыб сусду. Вир аздан Чанполад тэлесик машындан енди, онун далынча БаЗдемир, бир да суручу дамир сар-машыга банзар винтли пиллэкэнлэ сонунчу гата дырманды. Метбахда кел-ланмиш су гонаг отагына кечмиш, ики JepflBH паркети галдырмышды, ордан да аша-ры гатлара сузулмушду. Чанполад илкин «гэза»нын MQH6ajHHH apaJbi6-axTapflbi. О, бу ахтарьппларда икан ^серли Чанполад муэл-лимкилин евлар идаресини тапыб opaja зенк елэди. — Вали, бэли, Азадлыг кучаси, 54 намрали ев, би-лирсиниз Чанполад муаллим кимди? — Тань^ырыг, сакинимиз- Д»,    ^ — Мэн буну бир гардаш кими урок гыздырыб AejH-рам, — телефонда сэси кер-лэшди: — Чанполад муэл-лим бизим таза биринчинин... — Сар олун ки, хабар ела-диниЬ, индича... Бир Ъовурдан Чанполад башда евлар идараусинин рэи-си олмагла бир дэста адамы дэмир пиллалари тэлэм-тэ-ласик галхан карду. Севинди. Таныдыры евлар идарэси-нин рэиси 4ajAar киши дон caeajbi, элиндэ алат чама-даны салланмыш техники, бе]урлариндаки ики фэЬлэ ни гаршылады. Ге]сзрли-нин зли динч дурмады, инди дэ paJoH мэнзил истисмары идарэсине зенк чалды: — Хэбэриниз вар да... — Нздзн? — Чанполад муэллимин евини су басмарындан. Су гоншуларын да евлэрини ислаЬатдан чыхарыбды. Тез олун, тэрпэнин, joxca сизин дариниЗэ... — На, на, кимин дари-синэ, аллаЬ вурубду ону. Чанполад е^ванын ачыг пен* чарасиндэн haJaTa сары 6oj-ланды, ичи чичекланди Чанполад квленлвра на-Jhco изаЬ еле]ирди ки, зенк чалынды. Телефон апараты-нын 6eJpyHy кудуб отурмуш BejABMHp TejcapjiHHHH лзн-корли сесини таныды. О, хе-бэр алды ки, ишлер нече ке-дир, «газа» арадан галды-рылыбмы? — ГaJдacындaды, дузал-дирлар. ГeJcвpли AacTajH асды вэ paJOH H4paHjJa комитаси сад-ринин муавининнн намраси-НН JblFAbl. — Билирсиз да, Чанполад муаллнм... — ha, ноолсун?! — На олсунун ме‘насыны бир-ики кундан билачаксиз. Чанполад муаллим бизим... Гонаг отагынын тан ор-тасында дуруб JaJлыpыJнaн башынын тори ни гурула]ан Чанполад hajeTABH кален да-нышыглары ешитчак о самтэ бо]ланды. Карду ки, РИК-ин сэдри Ничат Гариблиди дастанин башында. О, аста-аста hap MejAaHHBAa нэфас дера-дара дамир пиллалари галхыр, галхдыгча да галан пиллалари K63ajapbi Ьесабла-]ырды ки, чохму галыб, аз-мы талыб?1 Чанполад ону таныды, BejAOMHpa бир намрэ верди ки, зэнк елэсин, азу иеэ Гериблини гаршылады. — Бу на ишди, Чанполад муаллим, — деди, РИК-ин сэдри, — Сиз ки, селигэли адамсыз. — Меним сэлигэ-cahMa ныма, Jaxшы-jaмaнлыFЫмa cyjyn сур’эти мэИелми го-jур?    Напор кучлу олубду, вуруб шлангы партладыб-ды. — — Билдим-билдим, кип-ки шлантды, Ъэ? — Бели! — Керунур, кеЬнэлиб дз. Нечэ илди rojAypy6cy3? — Лалан олмасын, он-он беш ил вар. — Лахшы гуртарыбсыз. Дэjишдиpилмэлиди. — О, че нуб езу илэ кзлэнлэрдэн биринин гулагына нэсэ пы-чылдады. PaJoH napTHja комитзеи-нин икингчи катиби Чанполадын евиндэ баш верэн сэркузэштдэн «гэза»нын икинчи куну хэбэр тутду вэ Азадлыг кучэсиндэки 54 немрэли унвана ]олланды. Чанполаддан сорушду: —Нечеди, низама душ-думу? Башга бир истэ]инш Joxfly ки?! --- Лох, Jox, hap mej raj дасындады, — дедн Чанполад. * Бу хырда «моишат» газа сындан дуз ики ил кечдн. Бу муддатдэ Чанполадьш манзилиндэ Ьеч бир фев-гэл’адэ haAHca баш верма-ди. Бирча бу JaJ августун бешиндэки эЬвалатдан rej-ри. Арвады она зенк чалды. — Ишыглар кечиб. Cahap-дзн сенанди... — Ела бу? — Аз ишди? — Шукур карзмина, ила Ьи, кар ман... — ОДудучудакы от да, мер-MejBa да, балыг да, куру да, гатыг-rajMar да 3aj о луб. Ман онлара бир этак... — евзунун ардыны квтир меди. — Занк вурарам, калиб ду-залдарлэр. CoJyfly4y нече, одамы сырадан чыхыб? Кон-дисонер саламатды? — Лоох, киши, Jooxü! Чанполад селекторнан FejcapAHHH тапды. reJcapAH чандэрди ев-лзр идарзеинв зенк чалды. Арадан бир саат, ики саат кечди, кимса калиб чыхма-ды. Ики-уч саатдан сонра ГeJcвpли Чанполадкилин ев-ларинин телефон немрэсини JblFAbl. — Бачы, ГeJcapлиди, кэ-лен олдуму? — Лох! — бзунузу дарыхдырма ÌbiH, бир да занк чаларам. >ир газан га)надачарам ки!.. ^сэрли манзил истисмары идаресина, далынча да pajón електрик шабакэсинэ зэнк вурду. — Билирсиз, бизим Чанполад муэллим кечмиш би-рин'чинин... Чанполад бир Ьовурдан бэрк HapahaT олду, тэшвиш-лэ, JaHa-JaHa TeJcapAHje: — Кврурсэн да, ej киди AYHja — дедн. Ела ah чак-ди ки. синэси мешэ кими хышылдады. TeJcapAHHiiH да свбри бир тика олду. Гэ-риблинин нвмрасини ¿ырдьг. — Лолдаш Гарибли, взу-нуз билйрсиз ки, Чанполад муаллим бизим кечмиш биринчинин... Чанполад ишин сонунда PeJcapAHHn кезди, jepHHAB тапмады. Ева чатанда папирос алышдырды. EJванда ^)аг caxnajbi6 тустуну чела уфу-рэ-уфура галды. Арвадын бу ан эринэ Ja3biFbiMbi кэл-ди, Joxca галбиндэ Mapha-мет дyJFyлapымы баш гал-дырды, кэлиб Чанполадын 6ejpyHy кэсдирди. Бинанын даш диварларына дэмир илан олуб сарынмыш пиллэкэнэ баха-баха дурду. — Баг гоншумуз Агала-рын немрэси олмалыды биздэ. Э’ла електрик мон-TjopyAy. — Чанполад буну AejH6 rapa мушэмбэ узлу дэфтэрчэсиндэ Агаларын немрэсини кэзди, тапды. — 8т и]лениб, — деди Чанполадын арвады. — Го-хусу баш чатдадыр. — Гоншу]а rojajAbiH. — Багдадырлар. Ашагы-дакь^нан да ела о су ahea-латындан бэри кYCYЛYJэм. Дэдэмин коруна се]ду, онун руЬун инчитди. емрумун ахырыначан ону диндирэм-мэрэм... Ахшам чагы дэмир пиллэ-кэни кимсэ аста-аста дыр-манырды. Ajar сэсинэ Чанполад eJeaHa чыхды. Хош-Ьал олду. О кечэ пишнклэрин 6ajpa-мы иди. шшттщщ В. И. ЛЕНИН ^ АДЫНА CAPAJ КОНСЕРТ М©BCYMYHYH АЧЫЛЫШЫ CEHTJABPblH 6-дан 15-м® ГЭД9Р ЛЕНИН КОМСОМОЛУ МУКАФАТЫ ЛАУРЕАТЫ ©ЗБЭКИСТАНЫН ©меКДАР АНСАМБЛЬ!«J А Л Л А» Б®дии р®Нб®ри—©вбвкистамым хал г артисти ФЭРРУХ ЗАКИРОВДУР. JaH и л • ш д ирмл ммш програм Консарт саат 19.30-да башланыр. Билатлар аагустун 28-д®и саат 15-д®н !9-а г®-д®р capajbiH кассаларынд® сатылыр. Коллектив сифаришл®р габул «дилир. М®кт®б ¡ашына г®д®р ушаглар ахшам конс®рт-л®рин® бурахылмыр. СэЬнэдэ кечэн вмур^штш1шт кеш МАЬНЫЛАР ИФАЧЫСЫ .. .Тез-тез мави екрандан, радио далгаларындан сасини динлэди)имио реслубликанын амэкдар артисти Лашар Сэ-фэровун ифасындакы мула-Jимлик, y,paJэjaтьгмлылыг вэ ширин халлар ону чохдан зке ниш динлaJичи ayдитopиJa сыньш севямлисинэ чевириб Атасы Абуталыб кишинин мэлаЬетли, ширин соси вар мьпп. Ьэрдэн гонум-гоншу бир jepэ ]ыгыланда ондаи охумасьшы хаЬиш едэрди-лар. О да сесини ешитмок иста1анларин сезуну jepэ салмазды. Абуталыб киши мусигинин вургуну ид». Елэ бу сэбебден да орлуну му-сиги мактэбинин каманча синфина ^мушду. Сон де-ма.лале кичик Лашары башга самтэ чэкирмиш. 1954-чу илин баЬарьшда о, мэктаблилэрин республика олимпиадасынын иштн-ракчысы кими Бакыj а кол-ди. Мактаблилардон ибарет бирлашмиш хор Ч. ЧаЬанки-ровуи «Парт^а» маЬнысыны охумалы иди. Соло ифа ет-мак учуй маестро Н^ази Ла-шарын уэеринда дaJaнды. Ла-шарын республика фестива-лынын лауреаты адыны га-занмасы, мYвaффэгиJjeтли чы-хышлары вэ YмyмиJJoтлa, мусиги фестивалы барэсин-дэ'«Коммунист» газети Ja-зырды: «Нахчыван шаЬар 4 немрэли мэктобин» шаиирди Лашар Сэфаров Адил Кора- jbiH «Ширван» маЬнысыны м^таНэтлн сэслэ охуду. Онун сэсиндэки чошрунлуг, дахи-ли еЬтирас, аЛдын дикс^а ва мала her бу кончин калачак-да исте’дадлы б1ф муранни олачарыны кастарир». 1957-чн нлда Л. Сафаров Бакыда A. 3eJналлы ады-на Мусиги Мэктэбинэ дахил олду. Тезликло ССРИ Дее лот мукафаты лауреаты, республика»ын халг артисти бастэкар ЧаЬанкир Чапанки-ров ону радионун хор кол-лективиио иша да’ват етди. Л. Сафаров узун иллор бу севнмли коллективда чалыш-ды. 1962^чи илда Л. Сэфаров М. 8лиjeв адына A3ap6aj4aH Девлат Инчэсанат Универси-тетииин мусигилн комедия ак!\}орлугу ше’бэсинэ дахил олду. Елэ биринчи курсда oxyJapKOH ону hap6H хидмэг та чагырдылар. Ленинград Ьарби Даиросиндо хидмэг едэн Лашар маЬны ва pare ансамблынын солисти кими Карел]ада. Мурманскда, Ар-ханкелекдэ, Новгородда, При-балтикада, Кубада, ABCTpnja-да, Мачарыстандй кечирилан консертларда иштирак етди. Ьарби хидмотдан сонра О, Je-нидан севнмли хор колленти-викэ га]ытды вэ инчасонэт универентегинда тоЬсилини давам етдирди. От уз илдэн артыг japaflbi-чылыг Лолу кечмиш севим-  6oJyk шевгла охудугу маЬныларла базэмишдир. О, халг MahHbi-ларынын да кезэл ифачысы-дыр. Даре дедиЛ» М. 8n»Jee адьша Азэрба]чан Девлат Инчэсэнэт Универоитетинин вокал ше’бэсинда нечэ-неча канч исте’дад ондан сонатин сирлорини ejpamip, кэлочэ«-да уча знрвало^ фэт!1 етмэк ешги ила jamajup. Фуад ЭЗИМОВ, мусигишунвс.Абидэсекулмушдур КЭНЧЭ, 28 август (Азар-информ). Кэнчанин мэркэон шаЬар мeJдaнындa В. И. Ле-нинин Летмишинчи иллорин орталарында го]улмуш абидэ-си секулмушдур. Бу барэда гэрары шэЬэр халг депутат-лары Совет» гэбул етмиш-дир. Ьамин гэрара у]гун ола-раг меЛданын ады тезликлэ дэЛ»шдирилочэк вэ бура гис-мэн ]енидэн гурулачагдыр. ШэЬор Советинин ичраи]]э комитаси калачакдэ Кэнчэ-нин мэнзэроли кушэларин-дэн олачаг мeJдaнын тэртиг батына дайр он Jaxшы ла]и-Ьа учун мусабига е’лан ет-млшдир.Митингкечирилмишдир СУМГАЛЫТ (мухбиримнз-дэи). ШаЬарин баш меЛда-нында митинг кечирилмишдир. Мухтэлиф табэгеларкн нума]эндэлэринин топландьг-ры митингдо елкадэ ва рес-публикада баш верен ичти-маи-сиЛаси просеслэрэ, хал-гы нараЬат едан проблемла-ра тохунулмуш, республика рэЬбарл^и- гаршысьшда бир сыра тэлэблар гоЛулмушдур. Ьомин кун баш ме]данда В. И. Леиннин абидаси секулмушдур.ССРИ ДОЛЛАР НАЗИРЛДОИ Бакы Д®мир Лолу Н®глиЦаты Твхнмкумумун ®!ани шо'босин® ашагыдакы ихтисаслар узр® т®л®б® г®-булу давам едир: 1. Д®мир |олларында Н®р®к®ти автомат идар®-етм® систвмлврин® (АИС) в® онларын т® мири — «Автоматика в® телемеханика» (орта т®Нсили оланлар учун). 2. C®Haje в® мулки тикинти в® онларын истисмары (орта тоЬсили оланлар). 3. Дэмир /олуна техники хидм®т в® онун т®1* мири (орта тоЬсили оланлар). 4. МуНасибат, т®с®рруфат ф®алиЦ®тинин т®Ьлили в® иеэарет (орта т®Нсили оланлар). TEJA: С®н®дл®рии г®булу 25 c®HTja6p 1991-«и ил® кими давам етдирилир. Техникумун унваны: Бакы-370072, Menajes куче-си, 51. Телефонлар: 66-23-49, 66-12-35, 99-62-25. Техникума 6, 7 немрели трамаа/ларла, 11, 75, 116, 125 н®мр®ли автобусларла калмэк олар. МудириЦет.Аз®рба)чан Р®спубликасы Халг ТеНсмли Назирлм)и 88 немрали техники ПЕша мактааи 1991—1992-ми даре или учуй ШАКИРД ГЭБУЛУ Е ЛАН ЕДИР. Мактеб ашагыдакы ихтисаслар узр® кадрлар Ьазмрла|ыр: — телеграфчы;— радиооператор;— катибэ-макииачы;— телефоичу. ТаЬсил муддати 3 илдир Мектеб® Бакы ш®Н®-ринде паспорт ге|диЦатыида олан в® 9-чу синфи битирон оглан в® гызлар г®бул едилирлэр. Дерс-лер Аз®рба]чан во рус диллвринда кечилир. М®к-таби битирон ма'эунлара орта теНсил Наггында диплом в® ихтисаса yjryH олараг д®р®ч® верилир.Орта теНсил® малик олаи оглан в® гызлар ашагыдакы пеш»л®р узр® г®бул одилирлор: — кабел чала|ычысы (Нерби хидмотдан бурахы- ланлар учун);— радио-телевизи|а апаратлары та'мири а® онлара хидмет узр® радиомеханик;— катиба-макииачы. Дэрслэр A30p6aj4aH в® рус диллериндо кечи^ лир. ТэЬсил муддоти 1 илдир. Радио-телевизиja апа-ратлары те'мири в® онлара хидмат узр® радиомеханик ихтисасы узр® тоНсил муддоти ис® 2 илдир. Республиканын шеЬер •• ра)онларыидан кален-лар, мв'зунун калачокд® ишло т®*мин олунмасына зэманвт верен муассис®л®рии коидариши ил® ге-бул едилир в® jaTarxaHa ил® т®'мин олунурлар. Шакирдлар® охудугу муддатдо h®p ai 80 манат маблагинд® твгауд верилир. Орду сыраларындан бурахылан в® кабел чала{ычысы ихтисасы узр® таЬ-сил алан шакирдлер® h®p aj 40 манатадак база му-ассисаси тарефиндан олаво пул aj рыл ыр в® он л ар Бакы шаЬаринд® муаоггати паспорт rejAHjjaTbiHá алынырлар. ИстеЬсалат т®чруб®си замены шакирдлар штат-лы иш ¡ерлари иле то'мми едилир в® газаичын 50 фаизини алырлар. Ма'эунлар ишл® т®'мин олунурлар. ТаЬсил муддоти фасиласиэ иш стажы са|ылыр. М®'зуилар м®к-тоби битирдикдеи сонра али м®кт®бл®р® гвбул олунмаг Ьугугуна маликдирлер.Мактеб® дахил олмег исте|еил®р ашагыдакы санадлари тагдим етмалидирлор: — ериза; — орта мактаби битирди;ии® дайр ш®Ьад®тиа-ма в® ja аттестатын если; — jam кагызы •• ¿*худ паспорт; — jamajbim ¡ериндаи apajbiuj; — тибб ара)ышы (286 иомрали форма); 6 адад фотошакил (3X4 см. елчуда). Рвспубликаиьш ш®Ь®р а® ра)омларыидаи к®-лвнлар jepflH рабит® муессис®л®ринин, ja да ®Ьа-ЛЩ9 маишат хидмвти комбинотыныи кендаришини тагдим етмалидирлор. Эриэалар hep кун саат 9-дан 16-дек (базар кунундвн башга) гебул едилир. Мектебии унваны: Бакы шеЬери, Сабунчу ге-сабаси, Заболнична|а куч®си, 26а. Мактеб® мвтронун «©3Hi6®jo®» станси|асын-дан 93, 68 в® 62 н®мр®ли автобусларла, Набел® \94 немрали маршрут таксил®ри ил® к®лм®к олар (т®*-чили japAbiM маит®г®сии®д®к). Телефонлар: 24-24-41; 24-16-96; 24-19-/3.МУДИРИЛЭТ.«АЗЭРБА1ИАН ХАЛГ БИРЖАСЫ» аксионер иемилети Бутун мулки||®т формалы му®ссис®л®рин р®Ь-борли^ин® а® а{ры-а]ры шахслерин нозорина! Сиз, ®к®р истасаниз, ®з коммарси|‘а фоали]]®-тинизд® муа®фф®гиЦет газана биларсиниз. Буиун учун чоми 150 мин манат едо{®р®к Аэорба;чан халг биржасында ®з брокер конторунузу ачмаг Ьугугу газаначагсыныз. ©кар Сиз буна Назырсынызса, домоли соЬв етмамисиииз во дотру |ол тутмусунуз. Вахтынызы итирм®|ин. Артыг 36 му®ссис® ве ajpbi-ajpbi шохслор Аз®рба|чан халг биржасьжда биржа тичаретинд® ф®ал иштирак етмек арзусуида олдугларыны билдирмишлор. М®Ьдудлашдырь1л-мыш cajAa брокер {ерлоринин алынмасына дайр •ризол®рин габулу сент|абрыи 10-док кечирил®-чекдир. Шансыиызы алдон верме{ин! Унугма)ын ки, вахт — пулдур! Брокер ¡«рлеринин алынмасы учун jasbmbi ®ризел®рин гебулу Биржанын И дар® hej'-•тимд® габул олунур. Унаан: Бакы шоЬори, Москва просп®кти, 81. Ара|ышлар учун толофон: 66-32-91. Идаре Не|*ети.Азерба)чан Республикасы Халг ТеНсили Назирли|и Бакы План-Игтисад Техникуму ашагы да кестври-л®н ихтисаслар узр® г^аби m®'6®j® т®лоб® гебулу-ну давам отдирир. «Нугугшунасльг» — (орта т®Ьсил базасын-да, Азорба)чан б®лм®син®) 15 с®нт|абр 1991-чи ил тарихо годор.ТЕХНИКУМУН МАСАЛЛЫ ФИЛИАЛЫНА «Иугугшунаслыг» — (ги]аби me'Óoj® орта таНсил базасында Аз®рба{чан б®лм®сим®) 30 август 1991-чи ил тарих® г®дор. ©лав® м®'лумат алмаг учун 25-79-20; 25-62-46 •о Масаллы филиалына 5-25-87 н®мр®ли т®л®фон-лара зенк вурмаг олар.мудирилат.Азарба|чан Республикасы Кейд Тесерруфаты •е ©рзаг Назирли|и АГРАР-СвНА» КОМПЛЕКСИНИ ИДАР0ЕТМ©али мактави Кафедраларда бош олан ашагыдакы ваэифеле-ри тутмаг учун мусабиге е'лан едир: АСК-да идареетменин тешкили — кафедра мудири, игтисад елмлери доктору, профессор а® ]ахуд игтисад ®лмл®ри намиэади, досант — 1 ¡ер. Баш муоллим, игтисад ®лмл®ри намиэоди — 1 ¡ер. Баш муоллим, канд т®с®рруфаты елмлари на-мизади — 1 ¡ер. АСК-да алми-тахники торагги в® етраф муЬи-тин муЬафиэаси — канд тесерруфаты елмлари намиэади, досант—0,5 ¡ар. Баш муоллим, канд тесерруфаты елмлари на-мизади — 0,5 ¡ер. АСК-ын игтисадиЦаты — кафедра мудири, игтисад елмлари доктору, профессор ве ¡ахуд игтисад елмлари намизади, досант — 1 ¡ер. Агросэна]е в® емок ганунверичили|и — баш муаллим, Ьугугшунас — 1 ¡ар. Муасир Ьасаблама тахникасы ва онун АСК-да татбиги — баш муаллим, физика-р^аэилат елмлари намизади ва ¡ахуд университет база теНсилли — 0,5 ¡ер. Мусабиганин муддоти е'лан газетдэ дерм едил-дикдан бир a¡ кечанадакдир. Санадлари та'лимата у|гун олараг ректорун адына ¡азылмыш ариза ила бирликде бу унвана тагдим етмак лазымдыр. 374707, Канча шаЬари, Шорс кучаси, 57. Телефонлар: 4-46-21, 4-46-51.Ректорлуг.Аэарба|чан Республикасы Халг ТеНсили Назирли|и М. РЭСУЛЗАДЭ АДЫНА БАКЫ ДОВЛОТ УНИВЕРСИТЕТИ 1991—1992-чи даре или учун ихтисасартырма факултасинин бир в® икииллик тасарруфат Ьесаблы курсларына динла;ичи габулу е'лан едир. Курсларда ашагыдакы балмалар фоали^эт кес-тарир: 1. ©раб дили 2. Фарс дили 3. Турк дили    , 4. Азэр6а|чан дили 5. Рус дили 6. Инкилис дили 7. Франсыз дили 8. Алман дили Дарслар Aзep5ajчaн а® рус дилеринде кечи-рилир. Курслара дахил олмаг учуй ашагыдакы с^над-лари тагдим етмак лазымдыр: университет ректорунун адына ариза; — 3X4 см. елчуде 4 фотошакил; теНсил Наггында санадии сурати; иш ¡еринден (охудугу ¡ердан) — ара|ыш; ¡аша)ыш ¡еринден ара|*ыш; тарчуме{и-пал. Санадлар 1991-чи ил сент|абрын 10-дек, Нар кун саат 14-дан 18-дек габул олуиур. Дарслар сен-фбрын 15-дан башланыр. Габул маНдуддур. Курсларда теНсил луллудур. Курсларын димлв|ичиларинв Бакы Даалат Уни-■ариситатине дахил олмаг истадикда харичи дил ааа-зииа а)ранди)и дилдан имтаНан аарма]® ичаза аа талабаларин харичи турист сафарларинда иштирак атма{а имкан верилир. Санадлар ашагыдакы уиаанда габул едилир: Бакы шаНари, Матбуат проспакти, 36. Ихтисас-артырма факултаси, 2-чи мартаба (кириш Но|*атдан-дир). Телефон: 39-56-89.Ректорлуг. Редактор Т- Т. PYCT3MOB. Редекафими учены; 370158, БАКЫ ШЭЬвРИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, 18. МЭ'ЛУМАТ Y4YH ТЕЛЕФОНЛАР: ^ 93 81-02 -f 93-62 37 > 93-02-80 + 38 51-68 Те'сисчи: Азербе)еен КП МК. Учредитель: ЦК КЛ Азербайджана Невбмгчи реактор: Г. ПИРШЕВ. Индекс 60814 4133466789 10 И 13 13 14 Бакы «AaapOaJ^aH» нэшрнЛатынын матбаэси. “ Баку, типография издательства «Азербайджан». Тиражы 2Ó2.Ó79. Чапа имзаланиалыдыр: 23.00. Ихзаланмышдыр: 24.00. ■ммйнинавв СисЬаоиш 5749. ;
RealCheck