Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - August 29, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ♦ 29 август iwt-«* мл. «■ и* ш Cahejxehap еле бир зенк вурулду ки, K0JA0H санки rapajapnar текду. Директор муавини Ге^арли телефон Д8ств1ини галдыранда уре-|инда «аллаЬ. сэн мани xejpa чала» деди во достой горха горха гулагьша ]ахынлаш-дырды. ’СеИбати гыса олду: «Воли, 8лботт0, дуз flejnp-сиз» квлмалори ила даны-шыг битди. Отагда бандан ajar уста дуруб онун дэстэ jh jepo гоJмагыны квйлв]вн, сэбри бир тике олмуш мали]-Je-план ше'босинин ишчиси Зэринтач хаяым reJcejWH-нин уз кезунун бирдон-би-рэ нечв в]*ддоЦини, уст до-дагынын салланыб нечэ фик-ро кетди]ини, эЬвалына со-jyr су чаландыгыны карду, Леидэмсиз. кек бедени иле 1а]хандыгы креслодан ара-ланыб кэмвринин алтындан гачмыш «ejHajHHHH otoJhhh тал оси к шалварынын ичи-на салды, енли комар 6oJy сырады. KoJhok как гарнын-да гавала чэашлмиш уз ними 1атымлы ДУРДУ* Ган-рылыб бв]рундаки WJ4 мани ]ункулча басды, умуми ше’бода 0]лаш-миш Нормина ханымы ча-рырыб она тапшырды: «Шеф» калан ними мана папаг ела^ она чатдырыласы чох вачиб сезум вар». ЬанданЬана идаранин директору Чанполад raj рыл ы-rajpbwbi калиб гапысыны ачды. Гапынын aчылмapыJг нан ичари долушан адамла-рьш арасында азунун Ьазыр-кы MOBrejHHo кара барышыб гардашлашмыш кеЬна ра-гиблар^ла карушду. Ланы-ва калиб кеданлэрин урак-ларини чох ва'да бахыш-ларындан oxyjy6, ма'налар арамага вордиш етди]индан бир нечасинин уз-казуна меИал rojfly, гарынларына долмуш киркидан тахми-ни Иали олса да, устуну вур-мады, aKej-дормалыг салма-ды. Mehp-Maha66aTHHH ба-лушмаднса да, кулан казла* рини кизлэ1оммеди. Калан-лэр ачыг-ашкар кардулар ки, онун казларинда истеЬ-залы кулуш rajHaJbip. Бирча ону , касдираммирдилар ки, бу кулуш долу бахышлар карасан кима тушланыб. Нарминэ Ге]сарлинин Ja-нына чумуб хабар чатдыр-ды ки, Чанполад калибди. ГeJcэpли тосгун баданини баса-баса а}агыньш алтын-да нэсэ галачагмыш кими, ehTHjawa JepHja-JepnJa ди-ректорун гапысыны талэм-тэласик ачды, ичазэ-изн квзламадан ичари аддады. «Т» шэкилли столун 6ajyp-башында эJл0Шмиш бир пара «чафакешлэ» карушду, э}илди ки, Чанполадын гу-лагына сез пычылдасын. Чанполадын додагындакы табэссум бусбутун Joxa чых-ды. Сифэтини rajfbi гырыш-лары буруду. — Barflajbir, евдэ Ьеч кас JoxAyp. Евдэ оланда JaTMa-мышдан габаг hap кеча газы, cyjy езум JoxAaJbipaM. — башыны говзады, даны-шыгынын аЬэнкини AaJnmMa-дэн — На вэ’дэ заик елэ-мишди? — деди. — Cahap-cahap, иша кала» кими. — Ашагы гатдакы гон-шумуз олачаг. Русча да-нышмады ки? — Данышды. 3ah вуран маа деди ки, вас беспокоит Лазар Нилович. — Дагал адамды... BíajarnaH нечэ-неча дэрд- сари ипэ-сапа дузмуш а^ам-лар Чанполадын раИатлы-гына хал салмыш Ге1сэрли-ни ез Занларындан JaMaH-ладылар. Мин бир арзу-ди- Л8КЛ8 гапыны кесдирмишди лер. ¡арыквнул ajara галх дылар. TeJcapAH талам-талэсик отагын гапысыны гыфыл .naJaH Чанполада: — Маи да калимми? — деди. — Joox, HejHHpceH. Jyxa-рыдан 38h вуран олса, де-JspcBH фасиладен соора ола-жах. ЗаНлашарик. Ге jeep л и    бвJyp-бaшындa ajar сахламыш иш ]олдаш-ларындан-    BajAOMKpe Ьим- чимлэ гандырды ки, гошул Чанполад    мувллима, кет евлврина. балка бир 6yjpy-га KapajH олду и. reJcapAHHHH тевси}вси Бе]дам<ирин аглына батды, пиллалари ики-ики душен Чанполад Иаранын... — ArobijbiH га]тагыны Jыr, билирсан Чанполад кимди, бизим таза биринчинин... — Саг олун ки, хабардар елэдиниз, бу дегига, бу саат... Чанполад haJeWH еши-дилан даиышыглара гулаг верди. бир дэсте гоншу иди, Чанполадын аилесинин rapa сынча гырырдылар. hajaTe калан невбати дэстаии кар-чэк сэсларини кэсдилар. Калан манэил истисмар ида-рэсинин peHcHjAH, муИанди CHjAH, теХНИКИ ИДИ, Ч^ИНЛЭ-риндэ галын мафтил сар-гысы кездирэн, ajHH ком-бинезонлу ики да фэНлэ}ди, пиллалари дырманырдылар. Ajar сасларинин низамсыз таппылтыларыны ешитчак ЭМИР МУСТАФАЛЕВга ЬЕКА]Э Чанполада гошулду. Чанполад гапынын агзын-да ону казла]ан cypyxyje: — Сур биза — деди, — вэ машынын арха гапысыны ачды, BajAaMHpa: — На зэКмэт чекирсан?— деди. — Хе]ирдими, Чанполад муаллим? — суручу соруш- ду. — Еви су басыб, биздан да кечиб гоншу Ja. Чанполад Joл 6oJy диииб-данышмады, киримишча отурду. BaJflaMHp да гы}ма-ды ону душунчэлариндвн ajbipcbra. Агзына су алыб сусду. Вир аздан Чанполад тэлесик машындан енди, онун далынча БаЗдемир, бир да суручу дамир сар-машыга банзар винтли пиллэкэнлэ сонунчу гата дырманды. Метбахда кел-ланмиш су гонаг отагына кечмиш, ики JepflBH паркети галдырмышды, ордан да аша-ры гатлара сузулмушду. Чанполад илкин «гэза»нын MQH6ajHHH apaJbi6-axTapflbi. О, бу ахтарьппларда икан ^серли Чанполад муэл-лимкилин евлар идаресини тапыб opaja зенк елэди. — Вали, бэли, Азадлыг кучаси, 54 намрали ев, би-лирсиниз Чанполад муаллим кимди? — Тань^ырыг, сакинимиз- Д»,    ^ — Мэн буну бир гардаш кими урок гыздырыб AejH-рам, — телефонда сэси кер-лэшди: — Чанполад муэл-лим бизим таза биринчинин... — Сар олун ки, хабар ела-диниЬ, индича... Бир Ъовурдан Чанполад башда евлар идараусинин рэи-си олмагла бир дэста адамы дэмир пиллалари тэлэм-тэ-ласик галхан карду. Севинди. Таныдыры евлар идарэси-нин рэиси 4ajAar киши дон caeajbi, элиндэ алат чама-даны салланмыш техники, бе]урлариндаки ики фэЬлэ ни гаршылады. Ге]сзрли-нин зли динч дурмады, инди дэ paJoH мэнзил истисмары идарэсине зенк чалды: — Хэбэриниз вар да... — Нздзн? — Чанполад муэллимин евини су басмарындан. Су гоншуларын да евлэрини ислаЬатдан чыхарыбды. Тез олун, тэрпэнин, joxca сизин дариниЗэ... — На, на, кимин дари-синэ, аллаЬ вурубду ону. Чанполад е^ванын ачыг пен* чарасиндэн haJaTa сары 6oj-ланды, ичи чичекланди Чанполад квленлвра на-Jhco изаЬ еле]ирди ки, зенк чалынды. Телефон апараты-нын 6eJpyHy кудуб отурмуш BejABMHp TejcapjiHHHH лзн-корли сесини таныды. О, хе-бэр алды ки, ишлер нече ке-дир, «газа» арадан галды-рылыбмы? — ГaJдacындaды, дузал-дирлар. ГeJcвpли AacTajH асды вэ paJOH H4paHjJa комитаси сад-ринин муавининнн намраси-НН JblFAbl. — Билирсиз да, Чанполад муаллнм... — ha, ноолсун?! — На олсунун ме‘насыны бир-ики кундан билачаксиз. Чанполад муаллим бизим... Гонаг отагынын тан ор-тасында дуруб JaJлыpыJнaн башынын тори ни гурула]ан Чанполад hajeTABH кален да-нышыглары ешитчак о самтэ бо]ланды. Карду ки, РИК-ин сэдри Ничат Гариблиди дастанин башында. О, аста-аста hap MejAaHHBAa нэфас дера-дара дамир пиллалари галхыр, галхдыгча да галан пиллалари K63ajapbi Ьесабла-]ырды ки, чохму галыб, аз-мы талыб?1 Чанполад ону таныды, BejAOMHpa бир намрэ верди ки, зэнк елэсин, азу иеэ Гериблини гаршылады. — Бу на ишди, Чанполад муаллим, — деди, РИК-ин сэдри, — Сиз ки, селигэли адамсыз. — Меним сэлигэ-cahMa ныма, Jaxшы-jaмaнлыFЫмa cyjyn сур’эти мэИелми го-jур?    Напор кучлу олубду, вуруб шлангы партладыб-ды. — — Билдим-билдим, кип-ки шлантды, Ъэ? — Бели! — Керунур, кеЬнэлиб дз. Нечэ илди rojAypy6cy3? — Лалан олмасын, он-он беш ил вар. — Лахшы гуртарыбсыз. Дэjишдиpилмэлиди. — О, че нуб езу илэ кзлэнлэрдэн биринин гулагына нэсэ пы-чылдады. PaJoH napTHja комитзеи-нин икингчи катиби Чанполадын евиндэ баш верэн сэркузэштдэн «гэза»нын икинчи куну хэбэр тутду вэ Азадлыг кучэсиндэки 54 немрэли унвана ]олланды. Чанполаддан сорушду: —Нечеди, низама душ-думу? Башга бир истэ]инш Joxfly ки?! --- Лох, Jox, hap mej raj дасындады, — дедн Чанполад. * Бу хырда «моишат» газа сындан дуз ики ил кечдн. Бу муддатдэ Чанполадьш манзилиндэ Ьеч бир фев-гэл’адэ haAHca баш верма-ди. Бирча бу JaJ августун бешиндэки эЬвалатдан rej-ри. Арвады она зенк чалды. — Ишыглар кечиб. Cahap-дзн сенанди... — Ела бу? — Аз ишди? — Шукур карзмина, ила Ьи, кар ман... — ОДудучудакы от да, мер-MejBa да, балыг да, куру да, гатыг-rajMar да 3aj о луб. Ман онлара бир этак... — евзунун ардыны квтир меди. — Занк вурарам, калиб ду-залдарлэр. CoJyfly4y нече, одамы сырадан чыхыб? Кон-дисонер саламатды? — Лоох, киши, Jooxü! Чанполад селекторнан FejcapAHHH тапды. reJcapAH чандэрди ев-лзр идарзеинв зенк чалды. Арадан бир саат, ики саат кечди, кимса калиб чыхма-ды. Ики-уч саатдан сонра ГeJcвpли Чанполадкилин ев-ларинин телефон немрэсини JblFAbl. — Бачы, ГeJcapлиди, кэ-лен олдуму? — Лох! — бзунузу дарыхдырма ÌbiH, бир да занк чаларам. >ир газан га)надачарам ки!.. ^сэрли манзил истисмары идаресина, далынча да pajón електрик шабакэсинэ зэнк вурду. — Билирсиз, бизим Чанполад муэллим кечмиш би-рин'чинин... Чанполад бир Ьовурдан бэрк HapahaT олду, тэшвиш-лэ, JaHa-JaHa TeJcapAHje: — Кврурсэн да, ej киди AYHja — дедн. Ела ah чак-ди ки. синэси мешэ кими хышылдады. TeJcapAHHiiH да свбри бир тика олду. Гэ-риблинин нвмрасини ¿ырдьг. — Лолдаш Гарибли, взу-нуз билйрсиз ки, Чанполад муаллим бизим кечмиш биринчинин... Чанполад ишин сонунда PeJcapAHHn кезди, jepHHAB тапмады. Ева чатанда папирос алышдырды. EJванда ^)аг caxnajbi6 тустуну чела уфу-рэ-уфура галды. Арвадын бу ан эринэ Ja3biFbiMbi кэл-ди, Joxca галбиндэ Mapha-мет дyJFyлapымы баш гал-дырды, кэлиб Чанполадын 6ejpyHy кэсдирди. Бинанын даш диварларына дэмир илан олуб сарынмыш пиллэкэнэ баха-баха дурду. — Баг гоншумуз Агала-рын немрэси олмалыды биздэ. Э’ла електрик мон-TjopyAy. — Чанполад буну AejH6 rapa мушэмбэ узлу дэфтэрчэсиндэ Агаларын немрэсини кэзди, тапды. — 8т и]лениб, — деди Чанполадын арвады. — Го-хусу баш чатдадыр. — Гоншу]а rojajAbiH. — Багдадырлар. Ашагы-дакь^нан да ела о су ahea-латындан бэри кYCYЛYJэм. Дэдэмин коруна се]ду, онун руЬун инчитди. емрумун ахырыначан ону диндирэм-мэрэм... Ахшам чагы дэмир пиллэ-кэни кимсэ аста-аста дыр-манырды. Ajar сэсинэ Чанполад eJeaHa чыхды. Хош-Ьал олду. О кечэ пишнклэрин 6ajpa-мы иди. шшттщщ В. И. ЛЕНИН ^ АДЫНА CAPAJ КОНСЕРТ М©BCYMYHYH АЧЫЛЫШЫ CEHTJABPblH 6-дан 15-м® ГЭД9Р ЛЕНИН КОМСОМОЛУ МУКАФАТЫ ЛАУРЕАТЫ ©ЗБЭКИСТАНЫН ©меКДАР АНСАМБЛЬ!«J А Л Л А» Б®дии р®Нб®ри—©вбвкистамым хал г артисти ФЭРРУХ ЗАКИРОВДУР. JaH и л • ш д ирмл ммш програм Консарт саат 19.30-да башланыр. Билатлар аагустун 28-д®и саат 15-д®н !9-а г®-д®р capajbiH кассаларынд® сатылыр. Коллектив сифаришл®р габул «дилир. М®кт®б ¡ашына г®д®р ушаглар ахшам конс®рт-л®рин® бурахылмыр. СэЬнэдэ кечэн вмур^штш1шт кеш МАЬНЫЛАР ИФАЧЫСЫ .. .Тез-тез мави екрандан, радио далгаларындан сасини динлэди)имио реслубликанын амэкдар артисти Лашар Сэ-фэровун ифасындакы мула-Jимлик, y,paJэjaтьгмлылыг вэ ширин халлар ону чохдан зке ниш динлaJичи ayдитopиJa сыньш севямлисинэ чевириб Атасы Абуталыб кишинин мэлаЬетли, ширин соси вар мьпп. Ьэрдэн гонум-гоншу бир jepэ ]ыгыланда ондаи охумасьшы хаЬиш едэрди-лар. О да сесини ешитмок иста1анларин сезуну jepэ салмазды. Абуталыб киши мусигинин вургуну ид». Елэ бу сэбебден да орлуну му-сиги мактэбинин каманча синфина ^мушду. Сон де-ма.лале кичик Лашары башга самтэ чэкирмиш. 1954-чу илин баЬарьшда о, мэктаблилэрин республика олимпиадасынын иштн-ракчысы кими Бакыj а кол-ди. Мактаблилардон ибарет бирлашмиш хор Ч. ЧаЬанки-ровуи «Парт^а» маЬнысыны охумалы иди. Соло ифа ет-мак учуй маестро Н^ази Ла-шарын уэеринда дaJaнды. Ла-шарын республика фестива-лынын лауреаты адыны га-занмасы, мYвaффэгиJjeтли чы-хышлары вэ YмyмиJJoтлa, мусиги фестивалы барэсин-дэ'«Коммунист» газети Ja-зырды: «Нахчыван шаЬар 4 немрэли мэктобин» шаиирди Лашар Сэфаров Адил Кора- jbiH «Ширван» маЬнысыны м^таНэтлн сэслэ охуду. Онун сэсиндэки чошрунлуг, дахи-ли еЬтирас, аЛдын дикс^а ва мала her бу кончин калачак-да исте’дадлы б1ф муранни олачарыны кастарир». 1957-чн нлда Л. Сафаров Бакыда A. 3eJналлы ады-на Мусиги Мэктэбинэ дахил олду. Тезликло ССРИ Дее лот мукафаты лауреаты, республика»ын халг артисти бастэкар ЧаЬанкир Чапанки-ров ону радионун хор кол-лективиио иша да’ват етди. Л. Сафаров узун иллор бу севнмли коллективда чалыш-ды. 1962^чи илда Л. Сэфаров М. 8лиjeв адына A3ap6aj4aH Девлат Инчэсанат Универси-тетииин мусигилн комедия ак!\}орлугу ше’бэсинэ дахил олду. Елэ биринчи курсда oxyJapKOH ону hap6H хидмэг та чагырдылар. Ленинград Ьарби Даиросиндо хидмэг едэн Лашар маЬны ва pare ансамблынын солисти кими Карел]ада. Мурманскда, Ар-ханкелекдэ, Новгородда, При-балтикада, Кубада, ABCTpnja-да, Мачарыстандй кечирилан консертларда иштирак етди. Ьарби хидмотдан сонра О, Je-нидан севнмли хор колленти-викэ га]ытды вэ инчасонэт универентегинда тоЬсилини давам етдирди. От уз илдэн артыг japaflbi-чылыг Лолу кечмиш севим-  6oJyk шевгла охудугу маЬныларла базэмишдир. О, халг MahHbi-ларынын да кезэл ифачысы-дыр. Даре дедиЛ» М. 8n»Jee адьша Азэрба]чан Девлат Инчэсэнэт Универоитетинин вокал ше’бэсинда нечэ-неча канч исте’дад ондан сонатин сирлорини ejpamip, кэлочэ«-да уча знрвало^ фэт!1 етмэк ешги ила jamajup. Фуад ЭЗИМОВ, мусигишунвс.Абидэсекулмушдур КЭНЧЭ, 28 август (Азар-информ). Кэнчанин мэркэон шаЬар мeJдaнындa В. И. Ле-нинин Летмишинчи иллорин орталарында го]улмуш абидэ-си секулмушдур. Бу барэда гэрары шэЬэр халг депутат-лары Совет» гэбул етмиш-дир. Ьамин гэрара у]гун ола-раг меЛданын ады тезликлэ дэЛ»шдирилочэк вэ бура гис-мэн ]енидэн гурулачагдыр. ШэЬор Советинин ичраи]]э комитаси калачакдэ Кэнчэ-нин мэнзэроли кушэларин-дэн олачаг мeJдaнын тэртиг батына дайр он Jaxшы ла]и-Ьа учун мусабига е’лан ет-млшдир.Митингкечирилмишдир СУМГАЛЫТ (мухбиримнз-дэи). ШаЬарин баш меЛда-нында митинг кечирилмишдир. Мухтэлиф табэгеларкн нума]эндэлэринин топландьг-ры митингдо елкадэ ва рес-публикада баш верен ичти-маи-сиЛаси просеслэрэ, хал-гы нараЬат едан проблемла-ра тохунулмуш, республика рэЬбарл^и- гаршысьшда бир сыра тэлэблар гоЛулмушдур. Ьомин кун баш ме]данда В. И. Леиннин абидаси секулмушдур.ССРИ ДОЛЛАР НАЗИРЛДОИ Бакы Д®мир Лолу Н®глиЦаты Твхнмкумумун ®!ани шо'босин® ашагыдакы ихтисаслар узр® т®л®б® г®-булу давам едир: 1. Д®мир |олларында Н®р®к®ти автомат идар®-етм® систвмлврин® (АИС) в® онларын т® мири — «Автоматика в® телемеханика» (орта т®Нсили оланлар учун). 2. C®Haje в® мулки тикинти в® онларын истисмары (орта тоЬсили оланлар). 3. Дэмир /олуна техники хидм®т в® онун т®1* мири (орта тоЬсили оланлар). 4. МуНасибат, т®с®рруфат ф®алиЦ®тинин т®Ьлили в® иеэарет (орта т®Нсили оланлар). TEJA: С®н®дл®рии г®булу 25 c®HTja6p 1991-«и ил® кими давам етдирилир. Техникумун унваны: Бакы-370072, Menajes куче-си, 51. Телефонлар: 66-23-49, 66-12-35, 99-62-25. Техникума 6, 7 немрели трамаа/ларла, 11, 75, 116, 125 н®мр®ли автобусларла калмэк олар. МудириЦет.Аз®рба)чан Р®спубликасы Халг ТеНсмли Назирлм)и 88 немрали техники ПЕша мактааи 1991—1992-ми даре или учуй ШАКИРД ГЭБУЛУ Е ЛАН ЕДИР. Мактеб ашагыдакы ихтисаслар узр® кадрлар Ьазмрла|ыр: — телеграфчы;— радиооператор;— катибэ-макииачы;— телефоичу. ТаЬсил муддати 3 илдир Мектеб® Бакы ш®Н®-ринде паспорт ге|диЦатыида олан в® 9-чу синфи битирон оглан в® гызлар г®бул едилирлэр. Дерс-лер Аз®рба]чан во рус диллвринда кечилир. М®к-таби битирон ма'эунлара орта теНсил Наггында диплом в® ихтисаса yjryH олараг д®р®ч® верилир.Орта теНсил® малик олаи оглан в® гызлар ашагыдакы пеш»л®р узр® г®бул одилирлор: — кабел чала|ычысы (Нерби хидмотдан бурахы- ланлар учун);— радио-телевизи|а апаратлары та'мири а® онлара хидмет узр® радиомеханик;— катиба-макииачы. Дэрслэр A30p6aj4aH в® рус диллериндо кечи^ лир. ТэЬсил муддоти 1 илдир. Радио-телевизиja апа-ратлары те'мири в® онлара хидмат узр® радиомеханик ихтисасы узр® тоНсил муддоти ис® 2 илдир. Республиканын шеЬер •• ра)онларыидан кален-лар, мв'зунун калачокд® ишло т®*мин олунмасына зэманвт верен муассис®л®рии коидариши ил® ге-бул едилир в® jaTarxaHa ил® т®'мин олунурлар. Шакирдлар® охудугу муддатдо h®p ai 80 манат маблагинд® твгауд верилир. Орду сыраларындан бурахылан в® кабел чала{ычысы ихтисасы узр® таЬ-сил алан шакирдлер® h®p aj 40 манатадак база му-ассисаси тарефиндан олаво пул aj рыл ыр в® он л ар Бакы шаЬаринд® муаоггати паспорт rejAHjjaTbiHá алынырлар. ИстеЬсалат т®чруб®си замены шакирдлар штат-лы иш ¡ерлари иле то'мми едилир в® газаичын 50 фаизини алырлар. Ма'эунлар ишл® т®'мин олунурлар. ТаЬсил муддоти фасиласиэ иш стажы са|ылыр. М®'зуилар м®к-тоби битирдикдеи сонра али м®кт®бл®р® гвбул олунмаг Ьугугуна маликдирлер.Мактеб® дахил олмег исте|еил®р ашагыдакы санадлари тагдим етмалидирлор: — ериза; — орта мактаби битирди;ии® дайр ш®Ьад®тиа-ма в® ja аттестатын если; — jam кагызы •• ¿*худ паспорт; — jamajbim ¡ериндаи apajbiuj; — тибб ара)ышы (286 иомрали форма); 6 адад фотошакил (3X4 см. елчуда). Рвспубликаиьш ш®Ь®р а® ра)омларыидаи к®-лвнлар jepflH рабит® муессис®л®ринин, ja да ®Ьа-ЛЩ9 маишат хидмвти комбинотыныи кендаришини тагдим етмалидирлор. Эриэалар hep кун саат 9-дан 16-дек (базар кунундвн башга) гебул едилир. Мектебии унваны: Бакы шеЬери, Сабунчу ге-сабаси, Заболнична|а куч®си, 26а. Мактеб® мвтронун «©3Hi6®jo®» станси|асын-дан 93, 68 в® 62 н®мр®ли автобусларла, Набел® \94 немрали маршрут таксил®ри ил® к®лм®к олар (т®*-чили japAbiM маит®г®сии®д®к). Телефонлар: 24-24-41; 24-16-96; 24-19-/3.МУДИРИЛЭТ.«АЗЭРБА1ИАН ХАЛГ БИРЖАСЫ» аксионер иемилети Бутун мулки||®т формалы му®ссис®л®рин р®Ь-борли^ин® а® а{ры-а]ры шахслерин нозорина! Сиз, ®к®р истасаниз, ®з коммарси|‘а фоали]]®-тинизд® муа®фф®гиЦет газана биларсиниз. Буиун учун чоми 150 мин манат едо{®р®к Аэорба;чан халг биржасында ®з брокер конторунузу ачмаг Ьугугу газаначагсыныз. ©кар Сиз буна Назырсынызса, домоли соЬв етмамисиииз во дотру |ол тутмусунуз. Вахтынызы итирм®|ин. Артыг 36 му®ссис® ве ajpbi-ajpbi шохслор Аз®рба|чан халг биржасьжда биржа тичаретинд® ф®ал иштирак етмек арзусуида олдугларыны билдирмишлор. М®Ьдудлашдырь1л-мыш cajAa брокер {ерлоринин алынмасына дайр •ризол®рин габулу сент|абрыи 10-док кечирил®-чекдир. Шансыиызы алдон верме{ин! Унугма)ын ки, вахт — пулдур! Брокер ¡«рлеринин алынмасы учун jasbmbi ®ризел®рин гебулу Биржанын И дар® hej'-•тимд® габул олунур. Унаан: Бакы шоЬори, Москва просп®кти, 81. Ара|ышлар учун толофон: 66-32-91. Идаре Не|*ети.Азерба)чан Республикасы Халг ТеНсили Назирли|и Бакы План-Игтисад Техникуму ашагы да кестври-л®н ихтисаслар узр® г^аби m®'6®j® т®лоб® гебулу-ну давам отдирир. «Нугугшунасльг» — (орта т®Ьсил базасын-да, Азорба)чан б®лм®син®) 15 с®нт|абр 1991-чи ил тарихо годор.ТЕХНИКУМУН МАСАЛЛЫ ФИЛИАЛЫНА «Иугугшунаслыг» — (ги]аби me'Óoj® орта таНсил базасында Аз®рба{чан б®лм®сим®) 30 август 1991-чи ил тарих® г®дор. ©лав® м®'лумат алмаг учун 25-79-20; 25-62-46 •о Масаллы филиалына 5-25-87 н®мр®ли т®л®фон-лара зенк вурмаг олар.мудирилат.Азарба|чан Республикасы Кейд Тесерруфаты •е ©рзаг Назирли|и АГРАР-СвНА» КОМПЛЕКСИНИ ИДАР0ЕТМ©али мактави Кафедраларда бош олан ашагыдакы ваэифеле-ри тутмаг учун мусабиге е'лан едир: АСК-да идареетменин тешкили — кафедра мудири, игтисад елмлери доктору, профессор а® ]ахуд игтисад ®лмл®ри намиэади, досант — 1 ¡ер. Баш муоллим, игтисад ®лмл®ри намиэоди — 1 ¡ер. Баш муоллим, канд т®с®рруфаты елмлари на-мизади — 1 ¡ер. АСК-да алми-тахники торагги в® етраф муЬи-тин муЬафиэаси — канд тесерруфаты елмлари намиэади, досант—0,5 ¡ар. Баш муоллим, канд тесерруфаты елмлари на-мизади — 0,5 ¡ер. АСК-ын игтисадиЦаты — кафедра мудири, игтисад елмлари доктору, профессор ве ¡ахуд игтисад елмлари намизади, досант — 1 ¡ер. Агросэна]е в® емок ганунверичили|и — баш муаллим, Ьугугшунас — 1 ¡ар. Муасир Ьасаблама тахникасы ва онун АСК-да татбиги — баш муаллим, физика-р^аэилат елмлари намизади ва ¡ахуд университет база теНсилли — 0,5 ¡ер. Мусабиганин муддоти е'лан газетдэ дерм едил-дикдан бир a¡ кечанадакдир. Санадлари та'лимата у|гун олараг ректорун адына ¡азылмыш ариза ила бирликде бу унвана тагдим етмак лазымдыр. 374707, Канча шаЬари, Шорс кучаси, 57. Телефонлар: 4-46-21, 4-46-51.Ректорлуг.Аэарба|чан Республикасы Халг ТеНсили Назирли|и М. РЭСУЛЗАДЭ АДЫНА БАКЫ ДОВЛОТ УНИВЕРСИТЕТИ 1991—1992-чи даре или учун ихтисасартырма факултасинин бир в® икииллик тасарруфат Ьесаблы курсларына динла;ичи габулу е'лан едир. Курсларда ашагыдакы балмалар фоали^эт кес-тарир: 1. ©раб дили 2. Фарс дили 3. Турк дили    , 4. Азэр6а|чан дили 5. Рус дили 6. Инкилис дили 7. Франсыз дили 8. Алман дили Дарслар Aзep5ajчaн а® рус дилеринде кечи-рилир. Курслара дахил олмаг учуй ашагыдакы с^над-лари тагдим етмак лазымдыр: университет ректорунун адына ариза; — 3X4 см. елчуде 4 фотошакил; теНсил Наггында санадии сурати; иш ¡еринден (охудугу ¡ердан) — ара|ыш; ¡аша)ыш ¡еринден ара|*ыш; тарчуме{и-пал. Санадлар 1991-чи ил сент|абрын 10-дек, Нар кун саат 14-дан 18-дек габул олуиур. Дарслар сен-фбрын 15-дан башланыр. Габул маНдуддур. Курсларда теНсил луллудур. Курсларын димлв|ичиларинв Бакы Даалат Уни-■ариситатине дахил олмаг истадикда харичи дил ааа-зииа а)ранди)и дилдан имтаНан аарма]® ичаза аа талабаларин харичи турист сафарларинда иштирак атма{а имкан верилир. Санадлар ашагыдакы уиаанда габул едилир: Бакы шаНари, Матбуат проспакти, 36. Ихтисас-артырма факултаси, 2-чи мартаба (кириш Но|*атдан-дир). Телефон: 39-56-89.Ректорлуг. Редактор Т- Т. PYCT3MOB. Редекафими учены; 370158, БАКЫ ШЭЬвРИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, 18. МЭ'ЛУМАТ Y4YH ТЕЛЕФОНЛАР: ^ 93 81-02 -f 93-62 37 > 93-02-80 + 38 51-68 Те'сисчи: Азербе)еен КП МК. Учредитель: ЦК КЛ Азербайджана Невбмгчи реактор: Г. ПИРШЕВ. Индекс 60814 4133466789 10 И 13 13 14 Бакы «AaapOaJ^aH» нэшрнЛатынын матбаэси. “ Баку, типография издательства «Азербайджан». Тиражы 2Ó2.Ó79. Чапа имзаланиалыдыр: 23.00. Ихзаланмышдыр: 24.00. ■ммйнинавв СисЬаоиш 5749. ;