Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, August 29, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - August 29, 1991, Baku, Azerbaijan м ССРИ АЛИ СОВЕТИНИН НеВВЭДЭНКЭНАР СеССМАСЫИДА ГОРБАЧОВУН ¡екун Jeкyн свзум гьаса олачаг, »чунки. ЗОНН1ШЧЭ, )иэ'ру|зедан со»ра бурада дсуилэялэр Ьа^ мьшькзда« Нар шeJи• атрафлы гурулта] учун ту-тарлы таклифлар Ьазырла1ма« ?ы талаб едир. Ела г»гна1ма|ДЭ да гурулта] тарафиндэи гэбул «диямели олан эсас блокла-■ры муя|]*]!анлв1цдирмэ1» лаэым^-•дыр. ' Гыса )скуи саауида дис-«усси]а»кыза, калин бел© де-•]акГ Д|Искусси]а|М|Ыза э|сасла-•нараг бир неча ч81Ь0ти ге]д етмак ва суаллара ча»ваб ■верМ(ак истэр;у1им. Анчаг демали]ам; суаллар о гадардир ки, онлары уч-д0рд-беи1 мввзу, а» каскин мевзулар уара груплашдыр-•маг лазым. кэлмишдир. Экс тэгдирда такрарлара ]ол вер-маи лаэым кэлррдн — бу-дур, бир говлуг суал вар, бурада чох ше]; такрар олунур. Ъарчанд, 0(кэр тэ’кид втса-низ. суалларьр бир-бир квту-руб чаваб верача]эм. Бурада а]дынлыг олмальадыр, иста-]ирэм ела душунма]э|сяшаз ки, ку]а МЭН Ьэр Ьансьр су-алдан бО!]ун гачьфырам. |Бел©ликла. биринчиси. Ке-чирилмиш дискусх«]а всасьш-да ^ натичаАа кэлирам ки, Али Совет августун! 19-да тО(Плашса]ды, гн]ам лап баш-лаирычьрнда да]авдырылар-ды. Демали, ©н эввэл ]а Али Советин! гарарында', ]а да гупулта]дакы музакира аса-сында ела бир кон1ституси|]а механизми Ьазырламальь ]ыг ки, баш вермиш Ьадиса-нин такрар олуимасыны ио-тисна етсин. Али Совета нечэ нуфузлу адамлар башчылыг едирлар-оа-етсинлар, ела бир механизм олмалыдыр ИИ, елка учун агыр, талв]у«лу ва-эи]']атларда Али Совет кими ал'и довл^ органым'ызык га-нукчулурун, Ьугугиз аса]и-шин, ватандашларын Ьугуг-ларьшык мудафиасина д^р-Ьал, та’чили олараг гошул-масывьг 'па’мин етсин. Сонра. Иттифагьц® мугэд-дараты масаласи. Чеврили-ШИ.Н балка да ен фачиали на-ТИЧ0СИ бундан ибарэтдир ки, бу уч кун влкэда мэрказдан-гачма ме|ллари1Н|а такан вер-мишдир, езу да кучлу така« вермищдир. Иттифаг девла-тинии да5рылмасы учун ^ал тэЬлука ]аранмышдыр. Мон буну чох бв]ук НаУэчавла, чох 6о]у« мутээс1сирликл!9 де]ирам, чуши акар бела ол-са, бутун свЬбэтлэр, бутун планлар — бу шли кермак, сонра бу ишдари карМ1эк лаг .зымдьф — б|ОШ ше]дир, ан-чаг ч©фэнки]агдыр. Бу ма-салани башльгча, асас мэсо-ла к1*ми ен 'плана- чэкиром. Бурада бу гэбилдан чоклу муЬаки.м© ое]ланилди ки, б5с, калин: >аша]а1Г„ а]рылат, сонра: бирлэшари'к. Лолдашла-р, бу, худ]адыр. Виз Ьалэ а](рылмамьш1ыг, рэлгдир. Аичаг принсипда— ваЬцд Иттифаг, ваЬид сндаЬ-лы гуввелор вэ формалаш* иьоц олан, цвда не» дэ1РЫ-лан умуми игтясади нуЬит олмалыдыр. Ву myìiht дарыл-са, фоланагг баш в^зачак. 'Муга1виленив pa(3buiaiw>b рылмыш ла}иЗуэстдр AaphaB зэрури де]ишикликлэр егмак да ону и1взалама1а бвшлимаг ва<м11бдщ>. Бурада икв му»-талиф мевзула тохунулду: бу ’мугавила бир кэнар» агвыл-сын — ку]а ки, инди биз башга елкада, башга дев-рда ]аша]ырыг. Лахуд экс»-на — JiaitHto разылашдыры-лыб. биз ону имааламага ha>-зырлашмьшшг ва- бу «ии кермак лазымдыр. Д^удур. Бурада hap ики фикир ифадэ олунду. Зв1нним1ча, бу блф яеча август кунунда баш вермиш Ьадисалэра кез ]уммаг ол-маэ. ТэсЬиЬлэр талаб олу-вур, ел1а тесЬиЬлэр ки, бу тачрубаш, в]цюнди]вшиз фачйали тачрубаии ва баш вермиш йадисадэрдан ирали калан дэрслари аЬатэ етсин. Кара« мугавила]© таррфдар чыхан реопубликаларыв илк шэхслари дарЬал бу идалэ мэшрул олсуилар. !Биз Ьэмчинин раоылыра калдин ки, 15 республика учун игтисад» сазишии han зырлавмасы ила дубанмадая, элусту машрул олаг — мои бу иде]аны дунан крали сур-дум, — лак1т бу ишн да д эр-Ьал кермак лазымдыр. Инди Сила] ев ]олдаш, о, мувегг»-т» олараг мевгелери элдэ сахламалы, на олурсанолсун, интеграсв]а просесларини эл-да сахламалы олак KOMwrajB башчылыг едир, бутув рес-публикаларын! президенгла-ри ила ва ]а али советларин садрлэри ил© данышыглар anapbip, бутун республикала-рЫ'Н ме’табэр •иуш],аидале‘-рива номита]» дакил олмагы таклйф едиб. Бу, гаршылыг-лы фэали]1]©ти ]олуна г6]маг учун лаз1Ь*м'дыр. Буна кера да такрар етмэк иста|]1ирам!; МОН Иттифаг мугавиласивин ла]иЬасинД|0| дэ]ишшликдар едил1масинэ тарафдл-ра)М, бун-дак вао кечмак олмаз, ]ол-дашлар. Виз баш вермиш па^ дИсалерэ, «а ввзи]*]©та душ-ду]ум-ува муяасибатимизи квстэрМ|ЭЛ!И1]ин. взумузу ела тутсаг ки, бир ше] баш верм»-мищдир, бу умумш ся]асэт рекиону opaja, дикарини берн]8 * етурурдук, бутев нэ-Ьанх мекаялары. Она кера ки, бунлар hap Ьалда бир девлетда иди. Ьер ше] бир менафе намина ишла]ирди. Ву масалалер хе]ли дарачэ-да бизи о гадар да нараЬат етмирди. бунлар ба'зэн ло-хал масалалер кими гаршы-]а чыхырды. лакин хе]ли да-речада бутун бунлар бир нев иормал Ьесаб олу-нурду, ахы, биз Ьамы-мыз бирка]ик. Анчаг инди. республикаларын Иттифаг-дан чыхмасы масалэси галх-дыры бир заманда. бу, 6э’-звн нума]ишкаран9 бэ]а-натлара да сабэо олур. Игтисади сазишда ишти-рак етма]а разылыг верен, лакин мугавилени нмзала-маг истамв]вн, ]а’ни аслин-да Иттифагдан а]рылмаг ]олуна гадам го]ан респуб-ликалара калдикда, бу, он-ларын конституси]а hyryry-дур. Бела а]рылма олмалыдыр, бу конституси]а просесидир ва акар халгын езу гарара калиб бела мев-ге тутмушса, биз Ьеч кэсэ радд чавабы вера билма-рик ва Ьеч кас радд чава бы вера билмаз. Лакин го] hap ше] конституси]а чар-чивасиндэ кетсин. Гаршылыглы мунасибат-лар неча гурулачаг? Му-дафиа месалаларини, игтисади месалалар, хусусэн да ватандашлары« Ьугуглары масалвлэрини аэ сайр ма-сэлалари аЬат© едан са-зишлар, мугавилэлар эсасын^ да. Там бир сыра сазиш-лар    сист^ми    олмалыдыр. Балка, Ьатта арази масэлала ри да гаршы]а чыхды. Инди биз бурада бунун атрафын-да музакиралар кечиририк; Маи Ьамин масалани ела инди    ]атыртмаг    истердим. Она кара ки, мугавила, Иттифаг мугавилэси ла(]|ННэ-синда ]азылмышдыр; «Сар-Ьадларин позулмазлыгы». Бу масала сон *3 — 4 а] арзин-да бутун ичласлар кеди-шинда галдырылмышдыр ва Ьамы Ьамишэ мевге]ини ачыг ва бир чур демиш-дир — Иттифаг мугавила-синда сарЬадларин позул-мазлыгы тасбит едилсин. Бу да    тэбиидир,    чунки биэ ваЬид Иттифагда]ыг, ахы биз    Ьэтта ез    сарЬэдлари- - YiMyuwKw*    0JJ2,    патта    ез деШлдй-р. Элда етди]имиз, <^иои билмирик. Ман дафа^ U1Ì 1аТЛДЮИ. КеОДУ- ппппп »квъгГкОП ОФМииТОМ’ Run. бугун наил'и]]атлв1ри, керду нумуз бутун йшлари бир на-«ара 1Ю].маг да, завнимча, олмаз, бу, сай® оларды. • Шахсэн мэна калдикда, (Ьадди ашмамаг учун элиль-дэн кэлэни едачаЛам, о гед-«ди. ки. ондан о ]ана Итгиф^ -ГЫМ1ЫЗЫН дагылмасы лаоуд юлоун. Май о кэсларданам, балка да б(нриичи1]1ам ки, де-'мишамг. вэзи]]эт еладир ни, б1иза суверен девлагглар Итти-фагы керакдир. Ела бу фор- ларла такрар етмишам: Биз-аа сарЬадларин 70 фаизи pajOH совети, шаЬар со-ветлари тарафиндан та'-]ин едилмишдир. Бурада апарылмыш поле-мика]а, ]ахуд башга сезла десак, каскин диалога кал-дикда, керунур, Ьам бир, Ьам да дикар тараф талас-канли]а, гызгынлыга ]ол вермиш ва белка да лазы-душунмемишдир. Али Совет а]дын. дегиг мев-ге]яш! биддирсин. Го] Иттн-фагы сахламагы ва Иттифаг мугавиласини имзаламагы гарара алмьин республика-ларын халгларынын менафе-]и намина Иттифагын сах-ланвяасы во ]енилашдирилмэг си, ]ашамасы ва инкишаф ет-маси учун hop ше] отрафлы душунгулсун. Иттифага да-хил олма]ачаг во hop Ьансы амекдашлыг — конфедера-CHja, ассосиаси]а шаклинда, ]ахуд игтисади сазиш. муда-фиа барада сазишлор ва с. ними амекдашлыг ]олу ила кедачак республикаларла исэ бутун бу мэсололор музаки-ра ва Ьолл еднлоин. Мончо, муа]]а« бир кон-С€пси]а Ьальша сальшан бу-тун бу унсурлори гурулта] а таклиф етмак лазымдыр. Гу* рулта]а таклиф етмак лазымдыр ки, о, Ьомин -мевгело^ тэсдиг етсин во биз Ьамро’]* лик асасында фаали]]эт нестара билок. 01минам кн, руои]алылар ез нуфузларындан, гаршыла- ^>ында ачылан имканлардан, аранмьш! бирликдэи ясти-феда едарок бирлашдиричи рол о]на]ачаглар. Рус хал-гы барасяндо шубЬэ ]аран-мамалыдыр. Умидварам ки, Ь®р ]срдо бело олачагдыр. Руслар торафкндэн Ьермат олмуш ва олачагдыр. 0тэри машмлар чохиллик, ]узиллик тарихин биоа е]рэтди]и ше]-ларин габагьшы тутмамалы-дыр. Чыхыш едэнлэрин бир чо-»У, демок олар, Намысы ha-¿чан Ьисси НЛО деди ки, чеврилнш елкания ида]^э едилмосини даЬа да заифлэт-миш, респубшкалар ва ре-кионлар арасында онсуз да позулмуш олан гаршылыглы ф8ажу]эти- сарсытмышдыр. Бурых ]олдаш дуз де]ир.. Экэр биз бу просесин «уч-лаимасина, hap чур олагала-рин ва ядарэетмэния позул-масьша. — бунлар исе так-че бурада, Маркэзда де]ил. hoM да республикаларда ва ]ерлэрда девлет структурла-рьшьш бутун сави]]аларияда баш верир, — бунлара ]ол версэк, онда вэзи]]ат чох му-раккаб олачагдыр... Буна кера да шиячи вэ-зифэ, икинчи мэгсад бела олмалыдыр ва бу, гарарымыз-да аксини тапмалыдыр:    биз идарэетмани сахламага,'» бу хэтги, идарэетмани сахламаг ва меЬкамлэндирмак хэттини дагиг давам етдирма]а тарэф-дар олмалы]ыг. Элбэтта, инди биз вэзи]]этин ирэли сур-ду]у мэоалалари; Ьам Ьеку-мот мэсалэсини, Ьам Али Совет масалэсини, Ьам Али Советин рэЬбэрли]и масэлаошш ва с. Ьалл етмэлн]ик. На ла-зымса, Ьамысыны Ьалл ет-мэля]йк, лакин дагытмама-лы]ыг. Адамларын разылы-гы асасында ]енилашдирмали: мынча    .—    ... Биз Ттола аАрылмамьшыг,    Инди бела    ]ик,    о    адамларын    ки,    онла парчалэнмамышыг, республи-    ки, руси]алылар rHjaM4HJra- «алар аррсшда Jaлньв рла- «алар ара(сында ]алныз ала •гэлар заифло]иб, гаршыду!)-ма башла-ныб, саЬманлы му-насябэтлар позулуб, анчаг бир керун елке на Baanjijar-дадир! Ело бу кун, Ьоло гу-рулта']адак гати мевге тут^ мдльц]ыг ни, адамлар Аля Советин гурултаОа на ила кетди]нни билсинлэр. Мон СИОН, бутун ресщу^икала-рын ,роЬбарлч]ини. елконин бутун вэтандашларьшы Итти-фаг мугавиласияи имоаламаг-дан имтина етма]ш нэ]а кэ-тириб чыхара-чагы, реопуб-л и ка л ар Итгнфагдак гати шзкидда а]рыл1мага башла--салар. мин ил эрзиндэ ]а-ранм-ыш бу наЬанк девлэтин мугадгэраты ила ва он мил-]онларла адамын мугэддара-ты ила, ва-пандаш ругуглары, сарЬэдлори, бутун халгын а.мо]и са]асинда топлакм-ыш ичтимаи сэрвэт узэ1риндэ мулки]]0т ила да елкэмиз кими бир февгалдевлэтин .мудафиа яотенюиалы иле баглы олан сон дарэча му-раккэб мосэлалар тез-тэ-ласик, емосионал шараятдэ, сезун асл ма’насында, бир неча саатын ияинда Ьэлл едилса нэлэр баш верачэ]и барэда бир Aaiha душунмэ]э ■чагырырам. iPoj hop кас тэкчо ез хал-гы гаршьюында де];ил, Ьам да бутун бэиюри]]от гаршьь сында- онун узэ-рина душан мас’ули-иэт Ьаггында! фикир-лдшснн. Иттифагын мугад-дараты мэсалэсини Ьалл едэр- шынызда, халг гаршьюын-да. елка гаршысында! аныг де]эча]ом:    май    ]енилв(ш- дирилмиш, дериндан днрилмиш Иттифага дарам, лакин мая Итгифа-гьш слхлаямасьша, халгью референдумда ифада етди]и ирадэсияин Ьо]ата кечщрил-масинэ торэфдарам, ба^а ]олла кетмэрэм. Бу, баш тутмаоа. башга бир ше] олса, МОН чыхыб    кедэ^ ча]эм. Онда го] ким иста-]ир, о да мэс’ули]]ати ©з узэ-рино котурсун. Инди биз Иттифагы дагытсаг, бир ше-]э наил олмарыг. Сизи инан-дырырам. Фэлакэт олар. Бир фикир верин, кимсэ куман едирмиш ки, мен ку-]а аз гала нэ]есэ таЬрик едирэм. Бу кун исэ, эзиз депутат Икит]ан, сиз Ьара-дасыныз? Кедиб. А]дындыр, она кера кедиб ки, демиш-дир: ку]а май ела нитглэр св]лемишэм ки, халглары бир-бириидэн а]ырым, бир-бири ила тоггушдурум ва Ьекмранлыг едим ва сайр бу кими. Мен демели]ем: Биздэ дил ила, медени]]ет ила, илк бахышда санки еЬеми]]этсиз керунэн, лакин адамларын зэиф дамарларындан т^ан месалалар иле элагадар баш-ланмыш просеслара фикир веранда, баша душдум ки. ка президентини канар ет-мишдир, республикаларла Ьесаблашмыр. Руси]а им-пери]асы консепси]асынын Ьэ]ата кечирилмэсина баш-ланыр. Долдашлар! Руси]алыла-рын, Лелтсинин, Руси]а рэЬ-бэрли]инин бела ни]]эти ]ох-дур. Биз сых елагаде]ик, му-Еум мэсэлалэрин Ьэллини разылашдырырыг. Вэзи]]эт бир чох ше]лери талеб етмишдир ва инди бу ишлэр херулур. Лолдашлар, бунувла ола-падар русИ(]алыларын нара-Ьатлыг Ьисси кечирмосшшн собаби а]дындыр. Бу нара-Ьатлыг ги]амчылара вурулан зарбаш даЬа тез моЬкомлат-мок арзусундан иролк кэлир. Бутун бунлары баша душ-мэк кэракдир во Ьеч кэся Ьеч иода тогеирландирмак лазым де]илдир. Мэн Укра]нанын Али Советинда баш вермиш Ьадисани Иттифаг муга1ВИЛо-синин ва Иттифагын устун-дан ояларьш <галом чокмоси» ол амати Ьвоаб етмирэм. Эе-волен, Укра]яада референдум костормишдир ки, онун халгы Иттифага торэфдар-дыр. Зэннимчо. Ьеч ним, о чумладэн Укра]на Али Совети халгын бу рэ’]ин1а е тина-сыз ]анаша билмоз. Логин ки, Укра]нада баш вермиш Ьадиса чеврилиш _ инанырыг ва билирик ки, елка онларын ардьшча кедэ-чэк ва онлара инаначаг. Анчаг инди Али Совети говмаг. халг депутатлары гурулта-,]ыяы говмаг, бу структурла-ры дагытмаг... Буну муа]]он бир митингда гызышмыш, Ьа]атдан кускун адамлар де-]э бидарлар, онлар Ьаглы олараг мэс’ули]]0т талаб еда-чаклэр ва с. Анчаг биз, ол-ко учун мас;ули]]эт дашы-]ан адамлар бу 1ола гадом roja билмэряк. Муа]]эя ке-    ______ чид Дввру учун cHjacH гув-. вермишэм, ез валори ]€нияон груплашдыр- шэрЬ етмишам. маг, ]енилошдирмок лазым-]ахын а]ларда ясэ Je írritoетаьа    Жил»    ¿Swap    Jaf«HM.^    Гэфэали)]^    квстэра    билон    Toh;;VKocHÍHHjH.    да- CVaí^ шоталаима к«нин eoaHjJoro маваб тод- етруктуруи , 1анында__ пара,    „^лор    иазирли    и    _ор- ти]арымьгз ]охдур. Бу кун cahap Лелтсия, Ака-jeB, Наза.рба]ев, Лаковлев ¡олдашларла- корушдум. Бура да, па]тахтын этрафында, бутун рекнонлардз! баш ве-рэн Ьадисэларнн мо’насы ба-рада данышдыг. Сизо демо-ли]эм кц, в9ои]]эт иараЬат^ дыр. Лиситски ]олдаш har-львдыр, бутун елкада нара-Ьатлыгдыр: hap ]ерда адамлар Ьэ]ачанланмышлар, фиь кир чэкирлэр ки. озумузун, ©лкенин Ьалы неча олачагдыр, ишлар нечэ кедечак-дир. Биз фикир мубадилэси етдик ва умуми мовге]имизи сизо билдирмак барада ра-зылыга колдик. Камин мвв-ге иса — ону е’лан едагчо-]ик, — бунда» ибарасгдир ки, СОРИ суверен довлэтларин Иттифагы кими сахланмалы-дыр. (Алгышлар). Камы буна тэрафдар чых-мышдыр ки. ва-Ьяд мудафие, ваЬид силаЬлы гуввалар ол-сун. Фикир мубадиласи ке- ро тохунсаг, парчаланма просеси кедэр, ела гуввалар баш галдырарлар ки, биз онларын еЬдэсиндэн кэлмэ-рик. Бах ела бундан сонра МЭИ дедим: Биз парчалана билмарик, биза салаЬи]]0ТЛэ-ри па]лашдырмаг, белуш-дурмак, Иттифагы дериндан де]ишдирмак лазымдыр. Ке-республикаларын аз- кэскии вэзи]]ога чаваб бир» иди.    ^ Табиидцр ки, Иттифагдан чыхдыгда там бир комплекс масололор: Ьугуги, Ьумани-тар, арази, Ьарби, игшсадн ва сайр »вэсололор ме]дана чыхыр. оялары мтаакира етмак лазымдыр. мая буна ]алныз бела ]анашырам Созун гысасы, чох хашиш едардим ки, бурада апарыл- дыр, J------- ни Иттифаг мугавиласи оса-сында гануяи шакилдэ ,]ени структурлар оечачэк ва фор-малаш дырачагыг. 1олдашлар бела бир иде]аны мудафиа етмишлар ки, ТоЬлукосизлик Шурасьшы ]енияан гурмаг ]олу яла ела бир орган ]|Р^‘ дылсын ни, гувволэрин бир-лэшдирилмаси учун осас си-]аси мас'ули]]эти вз-узори-нэ копгурсун ва амакдашлы-га, гаршылыглы фзали]]этэ, дэрЬал Ьалл егтмали олдугу-муз проблемларин ишлэниб Ьазырланмасына во Ьэллинэ токан версии. Владиславлев ]олдаш тэк-лиф етди ки, тэЬлукэсизлик шурасы ила ]анашы, бир сыра мэсэлалэри ез узэринэ кетуран бэ’зи структурлар фэали]]ат кестэрсин. Бу о демэк де]илдир ки, фаали]-]эт кестэрмэ]а башламыш ва фэали]]эт кестэрэ билэн Бунунла алагадар асас cHjacH гуввалар арасында да Ьамрэ*]лик олмальйдыр. Бутун демократлар бир-биринэ камек етмалиди;^ лар. Мэн буну эн аввал взум Ьаггында де]ирам. Сиз да бу масалани ез гаршыныз-да го]ун. Зэннимча, Ьамы-ныз маним кими чаваб ве-рачаксиниз, — инди]адэк устундэн кече билмеди]и-миз бэ’зи ше]ларнн устундэн кечмэк лазымдыр. Да1и бир масала. Камы-мыз ’гети]]атле буна тараф-дарыг ки, констнтуси]а гу-рулушуна гэсд етмиш адамлар ганун асасында чазалан-дыры л сын лар. Лакин текчэ репресси]алары де]ил, Ьат-та си]аси е'тимадсызлыгы даЬа кениш даиралера Ja]-маг чеЬдлари сон дарача тэЬлукэлидир. Бунун натича-синде ветандашлар арасында ]ени седлэр ]аратмаг ва чэми]]ети тоггушмалар мэч-расына челб етмэк мумкун- дур. Бирдан бела гарышыглыг ]аранса, биз ватандаш му-нагишэси Ьеддинэ калиб ча-тачагыг. Бир вар гесдчи-лар ва билаваситэ ичрачы лар, бу чеврилишэ гол го-]анлар, бир да вар еле адамлар ки, онларла сэЬбэт апар-маг, нэтичэ чыхармаг лазымдыр... Лакин адамлары ма’нэви чэЬетдэн горхут-маг олмаз. Инди си]аси гисас ]олуна гадам го]маг Ьевеси устун кэлсэ, бу, нэтичэ е’тибари-ла демократии гуввэлэрин мэглуби]]8ти демэк оларды ва бурада Ьаглы олараг ге]д едилди]и кими, гэсдчи-ларин мэгсэдлэри Ьэ]ата ке-чэрди. Биз Иттифаг мугави-лэсини имзаламасаг бела олачагдыр. Ватандаш сул-Ьу эвэзинэ умуми душмэнчи-ЛИКЛ0 гаршылашсаг бела олачагдыр, Адамлар ез эги-дэлэринэ кера тэ’гиб едил-сэлэр, ишдэн чыхарылсалар. Ч8ми]]0тин ]ардымындан ва мудафиасиндан мэЬрум ол-салар бела олачагдыр. Га нунчулуг ва Ьугуг га]дала-ры заруридир. Онда биз мевге]И.МИЗИ сахла]а биле-рик. Мэн чох разы галдым ки, Ьугугшунас депутатла-рын тэшэббусу ила Али Совет дагиг Ьэдд го]мушдур ки, истинтаг, мэЬкэмэ нэлэ-ри муэ]]эн етмэлидир ва Ьансы мэсэлэлэр си]аси таЬлилэ, тэшкилати нэтичэ-лэрэ аиддир. Бу, бизим иши-миздир. Бела мевге]э гати 0М0Л етмэк лазымдыр. Ман бу просесдэ иштирак етмэ-ли олан парламент комис-си]асы ]аратмаг тэклифи-ни мудафиа едирэм. Инди да суаллара чаваб-лар. Бурых, Лиситски, Ша-михин ]олдашлар ва баш; галары нараЬат олдуглары-ны билдирирлэр ки, конфе-дераси]а иде]асынын Ьа]ата кечирилмэси милли эдава-тин гызышмасына, насио-нал-болшевизмин инкиша-фына кэтириб чыхармазмы. Укра]нанын истиглали]]эти Ьаггында онун Али Совети-нин гэрары ила элагадар олараг Иттифаг мугавила-спнин имзаланмасы муд-дотлари барэдэ тэшвиш Ьис* си ифадэ едилир. Миллат-лэрарасы мунагишэлэрэ аид олан башга суаллар да eaji^ дыр. Мэн бу суала чаваб мевге]ими _    Икинчиси. Бела Ьесаб едирэм ки, сэ-риштэли, сэлаЬи]]этли парламент комисси]алары ]а-ратмаг масалэси Ьаглы ола-par галдырылыр. Бу комис-си]алар Ьэр бир миллэтлэр зидентин иаформдаиа систе* ми Ьаггывд» муЬум масел» галдырды. Бает, бурадв чид-ди гусУР®аР олмущдур. чуЯ“ ки МОН MyeJJa« структурла-рьш таЬлаляна а» pa’jwe умяд олмага мечбур ядэ». Ело бир систем JOX «ди ки. Ьортофофли об]ектив инфор* маси]а алынмасыьа та*м1шат ]арвтсьш. Ман буву перу-рам. Инда информаси]аньш во нчтамаи фихрин тедгвтв фондунун ]арадылмасы Ьаггында фарман вериишам. Зашвшче, Ьамымызьш йус-тагил информаси]а адмагы-мыза имкая ]арадан, ону eJ* ни вахтда президента во сизо верен чох чидди, кучлу структур тэшкил етма]а де-путатлар да кемак* едаяюк-лар. Монча, бу систем бара-синда Ьола фихнрлашмак лазымдыр. Мактубларда, масалон, Ахунова ва Ноздр]а ]олдаш-ларын мактубларында Иття-фапда аа республикаларда ба’зи аля девлет шохслори-нин фарди мес’ули1]ати, чев-рилишда али олмасы ва |а ону бо]анмасн Ьаггычда мо-соло галдырылыр. Лолдаш-лар хаЬиш едирлар ки, св]-ладиклор» фактлара мунаси-бэтнми билдирим. Ман прин-сшшал мевге]ими демипюм: hop ше] гануя асасында Ьалл едилмэлидир. Куэашт олма-малыдыр, анчаг ганунсузлуг да олмалшлыдыр. Демали]ом ки, там точрвд вази]]атиндвн сонра Крымдан га]ыдараг могбуат конфрансында чыхыш едоркон илк лнформа-cHjaJa осасланырдым, сонра исо КИ.МИН Ьансы мевге тут-дугу ну ешитдим. Зэяннмча, инди елка президент« кими фарди ги]мэтлар верса]дим ге]ри-чиддили]о ]ол вер^ ДИМ. Принсипчо исе май бу чо-тин проблем барасинда ез мевгершя се]ладим. Депутатларын, о чумладан Бо]конун, JacTpei6oeyH, Кар-ташевия, Соколовун суалла-рынын хе]ли Ьяосаси нонкрет игтисади проблемларо аиддир. Лолдашлар сорушурлар к», прогнозлашдырма иле Ьансы орган машгул олачаг. ги]матго]манын сабиглаш-дирилмосина «еча тасяр костерилмоли, реал амак Ьаг-гы нечэ ]уксаддилмаля, канд тосарруфаты ишчилари ба-рэсинда адалет неча барпа едилмэлидир. Мактублвд» сосяал-игтисади инкишафын конкрет масалолори барасия-де таклифлор ярели суру-лур. Зэшшмча. биз бу маса-лалари халг депутатларыныя гypyлтaJьшдa музакира ет-оэк, дузкун олар. Умуми му-лаЬизалэр ое]ломвк асасын-да МОН аеволки ишимизло алагадар олан гаршылыглы сурэтдэ баглы тадбирлар мачмусунун, индики вази]]о-ти назэро алмагла, кениш монзэресиня вермо]э чалы-шачагам. Лолдашларын бе]ук бир трупу Шелканов, Бадам-]ан, Измоденов, Ларошинска-]а. Эмэяова. Лученок сорушурлар’. нечэ олуб ни, мои jvKcax вэаифэларэ ела адамлары Ta’jHH етмишам кн. онлар хо]анэт ]олуяа гадам €Ю-]ублар. буну на ила азаЬ ет-мок олар ки, маним атда-фымда чохлу бело адам олуб. Депуггатлардан бнри ]азыр: «Ня|]в кора Сиз атрафыныза бела адамлары топламысы-ныз?» Дузуну де]ям кя, маним учун бу ан агыр суал-дыр. Вир1ча ону бачарарам ки, дедакларими такрар едим; бела чох кобуд оето-лардэн ]аха гуртармаг учун биз Ьамымыз маслаЬатлэшма-ли ва разылыга холмопи]ик. Бутун оргавларымывы тез- иа олду1у|а презадектя бе-JMH гаи дввраяы позулдугу-на кара тасатсиз вв8н]]атдз, ]атаода олан ва умуман соЬ^ батин недан кетди]индан хэ-бори олма]ан б1ф адам кими голам» вермок горарына калдилар. Ики Ьаяим манэ aDalbiii катжхдя — оиларын бГсанади сазвла]ыб-са»лама-дьиУ1арыны билмиром. Онлар ]аэмышдылар ки, Ьаким-лардан «а исте]ирлар. Онлара деагашднлар ки, Горбачов Ьабс едилмак таЬлукэси ал-тындадыр, ону хилас етмэк. аднагнозу кучлавдирмок» ва бнлдврма>к лазымдыр ки, о хостадир. Ьам да талаб адир-дилер ки, бу вш он доггу-зунда саат 1в-дэк, баднам мо1^ат конфрансынадак ке-рулсун, ]апш она кара ки, орада е'лая едилсин. Нам да ]аэмьш1дылар ки, 1в>да бе-]ия гая довраяы поэулмуш-дур, в83и]]отим агырдыр ва сайр. Ьв]иф кн. онлар буну е’лан €тма]иблэр. Он ]едди-синдо исо ман Лелтсияла ва Назарба]евлэ, он соккизвндэ Волски ва Щербаковла, ]ед-ди наФорла соЬбат етмиш-дим. Он саккизинда исэ. Je-ри калмишкан, Ьадисэларин башланмасьжа икв саат галмыш Лаяа]евло да. О марагланырды ки, на вахт га]ыдырам, мани неча гар-шыла]ачаг. Буна кера да Ьер чур ела е]Ьамлары гвгги радд едирам ки, президент ку]а сави]]эдэ олма]ыб ва аз гала о да ез чанынын ге]динэ галмага башла]ыб. бела суаллара даЬа чаваб вермэ1ача]ом. Бу русва|чылыгдыр1 Истинтаг Ьар ше]и уза чыхарачаг. Бела бир ша]иэ-нин да пучлугуну уза чыха-рвчаг ки, ку]а Горбаяовун ихти]арында олан рабитэ позулма]ыбмьнп, анчаг езу-ну кенара чакнб ки, отуруб кезлэснн ва сонра га]ыдыб кэлсин. Неча де]арлэр. итки-сиз вариант. Экэр ги]ам баш тутарса, онлара имкан вермиш президент газаныр. Экар ги]ам боша чыхырса. о ]енэ да Ьаглыдыр. Ьар ]аидан бука баязар ша]налар бура-хылыр ва ]а]ылыр. Анчаг мани езумдан чыхара билмаз-лар4 Экар Ьамин уч кувда онларын еладиклари мани ]олумдан чыхара билм9(мнш-диса. мана бело Ьада-горху кэлмак чаЬдлади эсла бир натяча вермаз. Ьалэ 17-да Ьвкумат рабнгаси ровсинин муавтшнш! башчйльиы ал-тында даста ]арадылмыш в» о, президентин рабитэ говшарыны поэмага кэлмиш-ди. Говшагы да бусбутун дагытмышды. Ьомишэ раби-тадон истифада адэнлар да ону итярмищдилар. Она каре км, бу стратежн рабитэ хагг-лари до ДТК-яын муЬафизэ-си алтында иди. Ву тошкилат нечэ де]арлэр, Ьамы учун муЬа<1^а фуШ1си]асыны ]е-рина ]етирирди. Она умид едилирди. Олмуш Ьадвсалар нэзара алыямагла бурада да нати-чэлар чыхарылыр. Депутат Сухов, сиз даим суаллар ве^ рир, дорияо кедиб билман иста]ирсиниз ки. халга хэ]а-нэт едирам, ]а ]ох. Ман Ьеч вахт мовге]ими кизлатмэми-шам. JepH калмишкан. бу адамлара. гасдчилара да ачыг-ча демишдвм: «Буре бахын, сИз авантурачысыныз, бу авантурадыр. май ону радд едирам. Сиз маЬв олачагсы-ныз, анчаг бу ]олу взунуз сечмисиниз. бу сизин иш»* низдир. Амма сиз халгы наЬв едарсиниз. Мэн таклиф едирам ки, Али Совет, гурулта] чарырылсын ва Ьар ше] Ьалл едилсин. Сиз ивдики вауи)]атд8н нараЬатсынЦда. зымса. па]ыны алачагдыр. JepH калмишкан, биз ке-нераллардан данышанда, калин унутма]аг ки. кене-рал Шапошников гэсдчило-ра гошулмады. Сиз ки, би-лирсиниз. чами уч та]]ара квндарилса]ди, <Аг ев»дэн, Кремлдан эсар-эламат гал-мазды. Д€]ирлэр, Чернавин да гошулма]ыб Грачов го-шулма]ыб. Ленинград дай-расинин команданы Самсонов бвлэдн]]а раисинин ]а-нына. ]ахуд да бэлади]]э рэиси онун ]анына калиб, бу даЬа догру олар, онлар сеЬбэт едиблар. Команден она де]иб; Арха]ын oj^vh, Ленинградда гошун олма-]ачаг. Ман бу барада Анато-ли Александрович Собчакла сеЬбат етмишам. Бунлар да бизим кенералларымыздыр. Умуми]]этлэ. орду — .забит-лэр. орта Ье]’эт ги]амчы-лара гошулма]ыблар. Орду кестарди ки, о даЬа башга орду дур. Калин она ла]и-гинчэ ги]мэт верен: чатин-ликлэ кечен бе]ук ва агры-лы ]енидэнгурма просеслэ-ри нэтичесинде биздэ башга бир орду ]араныр. Экс тэгдирдэ ги]амчылар ез планларыны асанлыгла Ьэ-]ата кечирэ билардилэр. Депутат Мартирос]ан чы-хышында да, мэктубунда да ССРИ Баш Прокурору Ьаг-гынра мэсэлэлэр галдырыр. ССРИ баш прокурорунун фэа-.ли]]этинин да]андыры.тмасы масалэси сесси]адакы дикэр чыхышларда ва мактубларда да галдырылмышдыр. Лакин бунун учун конкрет ва дагиг мэ’луматлар олмальвдыр. Тап-шырыг вермишэм ки, там aj-дыклыг ]аранмасы учун бу иш этрафлы а]ырд едилсин. ЕЬти]ач Japartta. мосэле гурулта] гаршысында гаады-рылмалыдыр. Буна да шубЬа ола билмаз. Анчаг биз «Из-вести]а>да вввэлчэ бир фикир, ертаси -кун башга бир фикир охудуг. Ьар ше]и ахы-радак а]дынлашдырмаг лазымдыр. Бир нечэ халг депутаты, о чумладэн Ополински, Кут-оенко парти]анын мас'ули]]э-ти, МК-нын баш катиби кими шахсан маним мэс’ули]]э-тим Ьаггында, Сов.ЙКП-ни ганунданкэнар е’лан eiwaja маним мурасибэтим Ьаггында масала галдырьгрлар. Бэ]аиатьшда дедвклэримэ Ьеч На элавэ еда билвдэрам. Маним мевге]им белэдир: ман елкада антикоммунист чылгынлыгы ]аратмагын, мил]онларла сырави комму- нисти—фэЬ лалари, кэндли-лэри. зи]алылары, езлэрини Ьеч на ила лэкэламасииш на-муслу адамлары тэ’гиб етмо-JHh гэти эле]Ьдарьг]ам. Экси-нэ, оклара таклиф етмишам ки, елкада демократик дэ]и-шикликларэ сэдагэтли олан ададллары мудафиа едэчэк ]ени ларти]ада бирлашсинлэр. Децутэт Ополийски мани^ мэзаммэт едир ки. Москва]а га]1адан кими Оов.ИКП-дэ ис-лаЬат апармагын мум кун ол-дутуну бвлдирмишаог. бир кун сонра исэ, онун ]азды-гыва кера. фикрими до]ишми-шам. О, буну принсипсизлик адлавдырыр. Сизинлэ разы-лаша билмэрем. Узун муддэт Ьэгигэтэн ела зэнн едирдим ки, Сов.ИКП )енилэшэ билэр. Лакин имкан элдэн вервлмишдир. Билир-сикиз ки, XXVIII гурулта]да да, сонракы пленумларда да мургаче чинаЬы, ачыг де]эк, парти]ада саг Ч0рэ]аны ]е-ринда отуртмаг учун на гэдэр сэ’] кестэрмишэм. Мани бу ]олдан дендэрмэк учун кос-тэрилэн Ьеч бир чэЬдин хе]ри олмамьпцдыр. Мэсалэн, Мэркэзи Комитэ- ПЯР ГЯЛПЬШЫЛЫО. ЬУ КОМИС- "Л     ^    ----- ги1ялап han бир миллэтлэр- Бутун оргавларымывы    ^ вези]]ат исэ Ьамымызы нин Ьер пленумунда Ьадисэлэ- агасы    «pahar” «дар. Сиз heca« рин ву ва Ja дтар дстнгам». нэтиПэти музакирэ едэр. к», онлара виз да инаиаг, едврсиниз ки. тв'иили сурот- тв двиушу заманы О. Лате»-Sotuw^Lh ‘ баоадэ халг де- халг да.    до те’хнросальжмаз тадбирлар си мудафиа етмали олмушам. нятичэлэои барэдэ    д    Советин    садря    Лук]а-    кэракдир. Май де бу фйпшр- демишэм ки, о, демократдыр, нов Ьаггында конкрет суал ^    ................ ......... -—*— ----- нэтичэлэри барэдэ халг де путатлары гурулта] ына ма’-лумат ва тэклифлэр вера биларлэр. Иши давам етдир-мэк лазым калдикда исэ давам етдирэр ва Али Совета мэ’лумат верэрлэр. Депутатлар Полуектова-нын, Сулакшинин, Журав-елин, Маркевичин, Кирило-вун, Соколовун, Подзирукун, Алексе]евин, Немтсовун мэк-тубларында девлэт чеври-лишинин Ьазырланмасында вэ bajara кечирилмэсиндэ мухтэлиф девлэт структур-ларынын ролуна вэ Ьэрэкэт тарзина ги]мэт верилир. Таклиф олунур ки, Ьекумат девлэт тэЬлукэсизли]и, да- лин .    , Ларине иереи олан^еркю    фжнр    мубади- 1арадаг ве респувликала]^ шу.,. республжалардан ал-лазым олан Ьугуглар ве-    m    xeDVHVP.    hoja- рек. Ела бу. ]ени Иттифаг. реал иттифаг олар. Лакин!, ]олдашлар, бу иши бирликда кермак лазымдыр. БеЬран-дан да бирликда чыха би-ларик, Ьар ше]ин еЬдасиндан да бирликда кала билар ва ]уксалэ биларик. Бизим Ьэр ше]имиз вар, хусусан да бу баладан сонра адамларын -Ьамысы олмуш фа1чиаяи ба*-ша душур. Лакин е]ни. заманда онлар баша душуряэр ки, ]олу касан анкаллар ва дыгыныз во керунур, hoja-чан доруран ннформаси]а ело бир оЬвал-руЬиИо ]аратма-сын ки, даЬа Ьеч но вечи-мизе де]ил во bop ше]и сек-Mojo »0 дарытмага башлама-лы]ыг. Mi0H4o, бурада олв^ш музакиралар бутввлукдо бир даЬа кесторкр ни, ]еяилош-дирилен 80 ислаЬат кечири-лан Иттифагымызда респуб-ликалар озлоринин ]арадача-ры, онлара верачаклари со-лаЬя]]этл»рло бирликда ди]а — 6aot, бела воаи1]вт- ^олу ила    “рал^ ларда. парламент учун Totv ло]о биларик. Бах ^ла лука ]арананда ва Jai башга зи]]этда май бу барада да-бир вэзи]]эт ]араяаяда нышмаг исто]1фом ва ан-лаэы.4 о-тан 3, ]ахуд 4 чаг бу барада. Вас<»лам. мин нофорлик гварде]а Вахт варды ки, биз чох ола б«»лмоз. Бу бипга ма- ше]э фикир вермнр, б»р VNlOMIt     » тамамила баша душурам ва бу, олкомизин Ьар ]ериндэ кедэн бутуя милли дирчолиш просесино чаваб верир. Анчаг калин мае улиИатли олаг, бу ч^1чив0Двн канара чыхма1]»г. емоси]аларын баш альИ! кетмэсина ]ол вермо]ак. Го] музакира яетичасинда лел структурлар ]арадача-гыг. Биза тоггушма, низам-сызлыг лазым де]илдир. Лакин тэЬлукэсизлик шу-расынын, Али Советин ]а-нында, онларын назарэти алтында кечид деврунун эмали мэсэлэларини Ьалл едэчэк бу ]ени структурла-рын зэрури олдугу ]ерлэр-дэ онлары ]аратмаг лазымдыр. ТэЬлукэсизлик шурасы масалэсини Ьалэ гурулт^а-дек Ьалл €тмэ]э Али Советин сэлаЬи]]эти чатыр. Инди ман бу барэдэ данышыглар апарырам. Лахын бир-ики кун эрзиндэ бу мэ-сэлэни музакире]э верачэ-]ам. Бу мевзуда даЬа бвр фикир. Мэн идарэетмэ проб-лемини ни]а бела каскин шэ-килдэ го]урам вэ депутат Бурыхын бу масалани кэс-кин шакилдэ го]масыны ни-]э мудафиа едврам? Чунки идараетма эрзаг демакдир. идараечмэ *]аначаг демэк-дир, идараетма адамла!рын ишлэмэси демакдир. Бунлар олмаса, наразылыг далгасы Ьамымыза зербэ вурар. Биз да ела вэзи]]этэ душарик ки, девлэт чеврилиши едэн-лар елё бу вэзи]]этдан да-ньппырдылар. ганлары ]енидэн гурулсун, Али Советин вэ президентин ]анында бу кунлэр баш вермиш Ьадисэнин тэк-рар едилмэсинин ге]ри-мум-кунлу]унэ назарэт едан Je-ни структурлар ва меха-низмлэр ]арадылсын. Бир сыра кон1фет масалолари Ьалл етмэкдэ]ик. ДТК-нын да верилир. Ахшам ичласы гуртарандан сонра мои ба-]ыра чыхацда даЬлизд» о растыма чыхды. Бутун бу кунлор орэинда биз даныш-мырдыг, бир да ни, даныш-мага даЬа Ьэвасим до ]охдур« Она мера ки, ман шахсан Лук]анова умдд едардим, умид едирдим кя, о, на иши-мизо, на да мана ха]анат ет-N103. Тэлабалик яллариндан бори гырх ил бизи гаршылыглы мунад1бвтлвр бир45иг римиза бapлaJыpды. Горхду-му. ез чаныньш ге]дана галмага башладымы? Лакин бела вазифалардв биз тамамя-ла башга ше] узориндо во башга' чур душунмоли]ик. Хуласо. мано бу, чох агыр кэлир. Она «ера ки, Али Советин садри кими мевге надир мевгедар. Надир. Анчаг, бунун сиза на хе]ри. мана на xeJpH. Маням учуй агыр дарсднр. Депутат Сухов ма^стубун-да мана <tep сыра суа;^р коллеки]асы инди эслинда вермищдир. Онун мектубун-бурахылыр. Банатин Jojíh да сизин ешитди^иниэ даш бу масала барасинда мэна бахылмаг учун фарман тэгдим етмишд1ф. ДТК-нын табели]инда олмуш бутун гошун бирлош-мэлэри мудафиа назирли]и-нэ верилмишдир. Дунан бу барада фарман кмзала мышам. Бир сыра дикэр эмали мэсолэлар да Ьалл олун- мушдур. Академик Рыжову муда-фиэ етмак иста]ирам. О, бела бир фикир св]ламшддар ки, елконин таЬлукэсизли]и консепси]асы масалэсиио дар-Ьал га]ь!Т1маг лазымдыр. Бу консепси]а узоряндо иш баш-ланмыш вэ ахыра чатды- онун шифаЬи чыхышыяда в» ахшам ичласында шяфапн суалларында яфада ^луная е]ни шубЬо мотиви саслашф. Месалан, депутат талаб едир де]им ки. на]а кора гасдчи-лар моглуб олдугдая сонра мослаЬвт учун таласик ]аны-ма кэлмяшл^. О. бу муддат арзиндэ мандан башга, сах-такар комиганин але]Ьдарла-рындан Ьеч кимяя Ьабс вдял-мади]яяа таоччубландн]**»* билдирир. Бу, наса анлвшыл- да]эм. Нелин ]ыгышаг вэ Ьалл едок. Анчаг Ьансы тэд-бирлар корулмалидир? Ги]ам олмамалыдыр—бах.    бутун масала буададыр». Эн кобуд Ьарекатларе Варенников ]ол верирди. Элбаттэ, ман да кери галма]ыб онлары русла-рын кекдэрдиклари 1ера изал еладим. (Алгышлар). Депутат Мартирос]ан мур-таче кенералларын азад олунмасы масалэсини го]ур. О, ССРИ мудафиа назири-нин бутун муавинларини, силаЬлы гуввалорин новлари-нин ва истигаматладан баш команданларыны, орду да-ирэлари команданларынын ва Ьербич:и]аси органларын рэисларияин 90 фаизини бу кенераллара аид едир. Биринчиси. Ман асассыз фикирлери габул етмирэм. Ьар бир Ьалы а]рыча а]дын-лашдырмаг лазымдыр ва анчаг бела олмалыдыр. Ьу-гугчулар бу ишда дефелор-ла масала галдырмышлар: бутун тедбирлар анчаг га-нунла, анчаг а]дынлашдыр-маг ]олу ила, Али Совет'та-рефиндан корулмалидир. Ела ше]л^ вар ки. онлар а]дын-дыо, чохлары 03 командан ваонфалариндон узаглаш-дырылмышлар. Ман инди садалама]ачагам. Мона мо'лум оланда ки. кеяерал Макашов шифрлв телеграм вуруб Лелтсинин Ьала Ьобса алынмадырын-дан наразылырыны билдир-мшцдир. дедам: .»(ар бу беладирса, ону чагырыб иза-Ьат иста]ин. Ву кун ондан “*Ладдашл1ф **‘ман буну де- бела иза1шт" алмышлар, ]ахуд ^рГм“а^?ьип!,ыр“мГне-ТГу;- nvn    VM    oHVH    уэаринда иши ху калмак, ону фовсалада    ударам, пар дур    ки.    онун    Уэорилда    в»эи]]ат Ьаггьто Фчяия    а]дынлашдыр||аг лазымдыр. верма]а, саяаЫ1]]атл^ таЬ-    Овда виз костарарик    ки. ВВП верма]о. вааяфадан вмг    »»onpmja тина етма]8 вадар етмак    Ву. адалат гаиуяудур ва    Ьар чаЬдларя угурсуз олду. Бе-    кос гануна к»ра. яеча    ла- давам егдйрярдилар. Гурул-та]адак бу барада муоМан. принсишшл муддэалар coj-ло]о б»Л0ЧО]ИК. Депутат Белозертсев 1фе- чох санбаллы, мас’ули]]этли адамдыр, реалистчесинэ, перспектив» назэрэ алмагла ду-шунур. Ьалбуки ону даим арадан кеггурмак истэ]ирд». лэгр. Маиим мевге]им Ьамы]а ]ахшы мо’лумдур. Бу 'мовге парти]а гурулта]ывда да дэ-гиг ва а]дын олмущдур. Ja-дыныздадырмы, мустэгш ду-шунэн 75 нэфэр эн квркэм-ли адамык си]аЬысыны тэгдим етдим ва онларын -кеч-мэсинэ мане олдулар. Мэн гурулта] гаршысында масала галдырдым вэ гэрар гэбул едилди. Маним вичданым тэ-миздир. СаЬв етсэм да, на озуму, на да башгаларыны алдашамышам. Биз чоми]-]эти демократиклашдирмэк Золуну к€чмэсэ]дик, башга чами]]8т    ]аратмаса]дыг,— пгдрггиЗа кутлэлэри арасында да до]ишикликлар баш вер-мшцдар, — ги]амчылар ]е-яидангурмачылара асанлыгла диван тута билорди-лар. Биз ики од арасында галмышдыг, лакин Ьеч вахт маглуб олмамышыг. Лэгин ки, Ьеч да Ьамишэ бутун шп-лэр раЬат кетмэ]иб, лакин истигаматимиз вэ зофтямив дэ]яшмамишдир. Гарара алынса ки, бутун истигамагг-лардэ дикар срсанчылар лазымдыр, бу масала лазыми шакилдэ Ьалл едилмэлидир. Лакин ¡MOH9 Ьадэ-торху кад> Maja ]ол верма]ача]ам. Мани алчалтмага ]ол вермв]ача]ам. ТеЬгир етма]а до Ьамяинин. Инди биз халг депутатлары гурулта}ына чох 1ахшы пазырла|циалы]ыг. Ьансы таклифлкрн Ьазырламалы олдурумуву. а1узак» ^ еггма]а башла]ацда «юх х \т едар-днм ела груплар {м«ждылсын ки. сизин фикриниза осасла-нараг проблемларин башлы-ча груплары узра душунул-муш таклифлар Ьазырламаг-да мана да кемак етсякл»р. Ахы баша душурсунуз ки, инди мана кемак етмак лазымдыр. (Алпшиар). ;
RealCheck