Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - August 29, 1991, Baku, Azerbaijan м ССРИ АЛИ СОВЕТИНИН НеВВЭДЭНКЭНАР СеССМАСЫИДА ГОРБАЧОВУН ¡екун Jeкyн свзум гьаса олачаг, »чунки. ЗОНН1ШЧЭ, )иэ'ру|зедан со»ра бурада дсуилэялэр Ьа^ мьшькзда« Нар шeJи• атрафлы гурулта] учун ту-тарлы таклифлар Ьазырла1ма« ?ы талаб едир. Ела г»гна1ма|ДЭ да гурулта] тарафиндэи гэбул «диямели олан эсас блокла-■ры муя|]*]!анлв1цдирмэ1» лаэым^-•дыр. ' Гыса )скуи саауида дис-«усси]а»кыза, калин бел© де-•]акГ Д|Искусси]а|М|Ыза э|сасла-•нараг бир неча ч81Ь0ти ге]д етмак ва суаллара ча»ваб ■верМ(ак истэр;у1им. Анчаг демали]ам; суаллар о гадардир ки, онлары уч-д0рд-беи1 мввзу, а» каскин мевзулар уара груплашдыр-•маг лазым. кэлмишдир. Экс тэгдирда такрарлара ]ол вер-маи лаэым кэлррдн — бу-дур, бир говлуг суал вар, бурада чох ше]; такрар олунур. Ъарчанд, 0(кэр тэ’кид втса-низ. суалларьр бир-бир квту-руб чаваб верача]эм. Бурада а]дынлыг олмальадыр, иста-]ирэм ела душунма]э|сяшаз ки, ку]а МЭН Ьэр Ьансьр су-алдан бО!]ун гачьфырам. |Бел©ликла. биринчиси. Ке-чирилмиш дискусх«]а всасьш-да ^ натичаАа кэлирам ки, Али Совет августун! 19-да тО(Плашса]ды, гн]ам лап баш-лаирычьрнда да]авдырылар-ды. Демали, ©н эввэл ]а Али Советин! гарарында', ]а да гупулта]дакы музакира аса-сында ела бир кон1ституси|]а механизми Ьазырламальь ]ыг ки, баш вермиш Ьадиса-нин такрар олуимасыны ио-тисна етсин. Али Совета нечэ нуфузлу адамлар башчылыг едирлар-оа-етсинлар, ела бир механизм олмалыдыр ИИ, елка учун агыр, талв]у«лу ва-эи]']атларда Али Совет кими ал'и довл^ органым'ызык га-нукчулурун, Ьугугиз аса]и-шин, ватандашларын Ьугуг-ларьшык мудафиасина д^р-Ьал, та’чили олараг гошул-масывьг 'па’мин етсин. Сонра. Иттифагьц® мугэд-дараты масаласи. Чеврили-ШИ.Н балка да ен фачиали на-ТИЧ0СИ бундан ибарэтдир ки, бу уч кун влкэда мэрказдан-гачма ме|ллари1Н|а такан вер-мишдир, езу да кучлу така« вермищдир. Иттифаг девла-тинии да5рылмасы учун ^ал тэЬлука ]аранмышдыр. Мон буну чох бв]ук НаУэчавла, чох 6о]у« мутээс1сирликл!9 де]ирам, чуши акар бела ол-са, бутун свЬбэтлэр, бутун планлар — бу шли кермак, сонра бу ишдари карМ1эк лаг .зымдьф — б|ОШ ше]дир, ан-чаг ч©фэнки]агдыр. Бу ма-салани башльгча, асас мэсо-ла к1*ми ен 'плана- чэкиром. Бурада бу гэбилдан чоклу муЬаки.м© ое]ланилди ки, б5с, калин: >аша]а1Г„ а]рылат, сонра: бирлэшари'к. Лолдашла-р, бу, худ]адыр. Виз Ьалэ а](рылмамьш1ыг, рэлгдир. Аичаг принсипда— ваЬцд Иттифаг, ваЬид сндаЬ-лы гуввелор вэ формалаш* иьоц олан, цвда не» дэ1РЫ-лан умуми игтясади нуЬит олмалыдыр. Ву myìiht дарыл-са, фоланагг баш в^зачак. 'Муга1виленив pa(3buiaiw>b рылмыш ла}иЗуэстдр AaphaB зэрури де]ишикликлэр егмак да ону и1взалама1а бвшлимаг ва<м11бдщ>. Бурада икв му»-талиф мевзула тохунулду: бу ’мугавила бир кэнар» агвыл-сын — ку]а ки, инди биз башга елкада, башга дев-рда ]аша]ырыг. Лахуд экс»-на — JiaitHto разылашдыры-лыб. биз ону имааламага ha>-зырлашмьшшг ва- бу «ии кермак лазымдыр. Д^удур. Бурада hap ики фикир ифадэ олунду. Зв1нним1ча, бу блф яеча август кунунда баш вермиш Ьадисалэра кез ]уммаг ол-маэ. ТэсЬиЬлэр талаб олу-вур, ел1а тесЬиЬлэр ки, бу тачрубаш, в]цюнди]вшиз фачйали тачрубаии ва баш вермиш йадисадэрдан ирали калан дэрслари аЬатэ етсин. Кара« мугавила]© таррфдар чыхан реопубликаларыв илк шэхслари дарЬал бу идалэ мэшрул олсуилар. !Биз Ьэмчинин раоылыра калдин ки, 15 республика учун игтисад» сазишии han зырлавмасы ила дубанмадая, элусту машрул олаг — мои бу иде]аны дунан крали сур-дум, — лак1т бу ишн да д эр-Ьал кермак лазымдыр. Инди Сила] ев ]олдаш, о, мувегг»-т» олараг мевгелери элдэ сахламалы, на олурсанолсун, интеграсв]а просесларини эл-да сахламалы олак KOMwrajB башчылыг едир, бутув рес-публикаларын! президенгла-ри ила ва ]а али советларин садрлэри ил© данышыглар anapbip, бутун республикала-рЫ'Н ме’табэр •иуш],аидале‘-рива номита]» дакил олмагы таклйф едиб. Бу, гаршылыг-лы фэали]1]©ти ]олуна г6]маг учун лаз1Ь*м'дыр. Буна кера да такрар етмэк иста|]1ирам!; МОН Иттифаг мугавиласивин ла]иЬасинД|0| дэ]ишшликдар едил1масинэ тарафдл-ра)М, бун-дак вао кечмак олмаз, ]ол-дашлар. Виз баш вермиш па^ дИсалерэ, «а ввзи]*]©та душ-ду]ум-ува муяасибатимизи квстэрМ|ЭЛ!И1]ин. взумузу ела тутсаг ки, бир ше] баш верм»-мищдир, бу умумш ся]асэт рекиону opaja, дикарини берн]8 * етурурдук, бутев нэ-Ьанх мекаялары. Она кера ки, бунлар hap Ьалда бир девлетда иди. Ьер ше] бир менафе намина ишла]ирди. Ву масалалер хе]ли дарачэ-да бизи о гадар да нараЬат етмирди. бунлар ба'зэн ло-хал масалалер кими гаршы-]а чыхырды. лакин хе]ли да-речада бутун бунлар бир нев иормал Ьесаб олу-нурду, ахы, биз Ьамы-мыз бирка]ик. Анчаг инди. республикаларын Иттифаг-дан чыхмасы масалэси галх-дыры бир заманда. бу, 6э’-звн нума]ишкаран9 бэ]а-натлара да сабэо олур. Игтисади сазишда ишти-рак етма]а разылыг верен, лакин мугавилени нмзала-маг истамв]вн, ]а’ни аслин-да Иттифагдан а]рылмаг ]олуна гадам го]ан респуб-ликалара калдикда, бу, он-ларын конституси]а hyryry-дур. Бела а]рылма олмалыдыр, бу конституси]а просесидир ва акар халгын езу гарара калиб бела мев-ге тутмушса, биз Ьеч кэсэ радд чавабы вера билма-рик ва Ьеч кас радд чава бы вера билмаз. Лакин го] hap ше] конституси]а чар-чивасиндэ кетсин. Гаршылыглы мунасибат-лар неча гурулачаг? Му-дафиа месалаларини, игтисади месалалар, хусусэн да ватандашлары« Ьугуглары масалвлэрини аэ сайр ма-сэлалари аЬат© едан са-зишлар, мугавилэлар эсасын^ да. Там бир сыра сазиш-лар    сист^ми    олмалыдыр. Балка, Ьатта арази масэлала ри да гаршы]а чыхды. Инди биз бурада бунун атрафын-да музакиралар кечиририк; Маи Ьамин масалани ела инди    ]атыртмаг    истердим. Она кара ки, мугавила, Иттифаг мугавилэси ла(]|ННэ-синда ]азылмышдыр; «Сар-Ьадларин позулмазлыгы». Бу масала сон *3 — 4 а] арзин-да бутун ичласлар кеди-шинда галдырылмышдыр ва Ьамы Ьамишэ мевге]ини ачыг ва бир чур демиш-дир — Иттифаг мугавила-синда сарЬадларин позул-мазлыгы тасбит едилсин. Бу да    тэбиидир,    чунки биэ ваЬид Иттифагда]ыг, ахы биз    Ьэтта ез    сарЬэдлари- - YiMyuwKw*    0JJ2,    патта    ез деШлдй-р. Элда етди]имиз, <^иои билмирик. Ман дафа^ U1Ì 1аТЛДЮИ. КеОДУ- ппппп »квъгГкОП ОФМииТОМ’ Run. бугун наил'и]]атлв1ри, керду нумуз бутун йшлари бир на-«ара 1Ю].маг да, завнимча, олмаз, бу, сай® оларды. • Шахсэн мэна калдикда, (Ьадди ашмамаг учун элиль-дэн кэлэни едачаЛам, о гед-«ди. ки. ондан о ]ана Итгиф^ -ГЫМ1ЫЗЫН дагылмасы лаоуд юлоун. Май о кэсларданам, балка да б(нриичи1]1ам ки, де-'мишамг. вэзи]]эт еладир ни, б1иза суверен девлагглар Итти-фагы керакдир. Ела бу фор- ларла такрар етмишам: Биз-аа сарЬадларин 70 фаизи pajOH совети, шаЬар со-ветлари тарафиндан та'-]ин едилмишдир. Бурада апарылмыш поле-мика]а, ]ахуд башга сезла десак, каскин диалога кал-дикда, керунур, Ьам бир, Ьам да дикар тараф талас-канли]а, гызгынлыга ]ол вермиш ва белка да лазы-душунмемишдир. Али Совет а]дын. дегиг мев-ге]яш! биддирсин. Го] Иттн-фагы сахламагы ва Иттифаг мугавиласини имзаламагы гарара алмьин республика-ларын халгларынын менафе-]и намина Иттифагын сах-ланвяасы во ]енилашдирилмэг си, ]ашамасы ва инкишаф ет-маси учун hop ше] отрафлы душунгулсун. Иттифага да-хил олма]ачаг во hop Ьансы амекдашлыг — конфедера-CHja, ассосиаси]а шаклинда, ]ахуд игтисади сазиш. муда-фиа барада сазишлор ва с. ними амекдашлыг ]олу ила кедачак республикаларла исэ бутун бу мэсололор музаки-ра ва Ьолл еднлоин. Мончо, муа]]а« бир кон-С€пси]а Ьальша сальшан бу-тун бу унсурлори гурулта] а таклиф етмак лазымдыр. Гу* рулта]а таклиф етмак лазымдыр ки, о, Ьомин -мевгело^ тэсдиг етсин во биз Ьамро’]* лик асасында фаали]]эт нестара билок. 01минам кн, руои]алылар ез нуфузларындан, гаршыла- ^>ында ачылан имканлардан, аранмьш! бирликдэи ясти-феда едарок бирлашдиричи рол о]на]ачаглар. Рус хал-гы барасяндо шубЬэ ]аран-мамалыдыр. Умидварам ки, Ь®р ]срдо бело олачагдыр. Руслар торафкндэн Ьермат олмуш ва олачагдыр. 0тэри машмлар чохиллик, ]узиллик тарихин биоа е]рэтди]и ше]-ларин габагьшы тутмамалы-дыр. Чыхыш едэнлэрин бир чо-»У, демок олар, Намысы ha-¿чан Ьисси НЛО деди ки, чеврилнш елкания ида]^э едилмосини даЬа да заифлэт-миш, респубшкалар ва ре-кионлар арасында онсуз да позулмуш олан гаршылыглы ф8ажу]эти- сарсытмышдыр. Бурых ]олдаш дуз де]ир.. Экэр биз бу просесин «уч-лаимасина, hap чур олагала-рин ва ядарэетмэния позул-масьша. — бунлар исе так-че бурада, Маркэзда де]ил. hoM да республикаларда ва ]ерлэрда девлет структурла-рьшьш бутун сави]]аларияда баш верир, — бунлара ]ол версэк, онда вэзи]]ат чох му-раккаб олачагдыр... Буна кера да шиячи вэ-зифэ, икинчи мэгсад бела олмалыдыр ва бу, гарарымыз-да аксини тапмалыдыр:    биз идарэетмани сахламага,'» бу хэтги, идарэетмани сахламаг ва меЬкамлэндирмак хэттини дагиг давам етдирма]а тарэф-дар олмалы]ыг. Элбэтта, инди биз вэзи]]этин ирэли сур-ду]у мэоалалари; Ьам Ьеку-мот мэсалэсини, Ьам Али Совет масалэсини, Ьам Али Советин рэЬбэрли]и масэлаошш ва с. Ьалл етмэлн]ик. На ла-зымса, Ьамысыны Ьалл ет-мэля]йк, лакин дагытмама-лы]ыг. Адамларын разылы-гы асасында ]енилашдирмали: мынча    .—    ... Биз Ттола аАрылмамьшыг,    Инди бела    ]ик,    о    адамларын    ки,    онла парчалэнмамышыг, республи-    ки, руси]алылар rHjaM4HJra- «алар аррсшда Jaлньв рла- «алар ара(сында ]алныз ала •гэлар заифло]иб, гаршыду!)-ма башла-ныб, саЬманлы му-насябэтлар позулуб, анчаг бир керун елке на Baanjijar-дадир! Ело бу кун, Ьоло гу-рулта']адак гати мевге тут^ мдльц]ыг ни, адамлар Аля Советин гурултаОа на ила кетди]нни билсинлэр. Мон СИОН, бутун ресщу^икала-рын ,роЬбарлч]ини. елконин бутун вэтандашларьшы Итти-фаг мугавиласияи имоаламаг-дан имтина етма]ш нэ]а кэ-тириб чыхара-чагы, реопуб-л и ка л ар Итгнфагдак гати шзкидда а]рыл1мага башла--салар. мин ил эрзиндэ ]а-ранм-ыш бу наЬанк девлэтин мугадгэраты ила ва он мил-]онларла адамын мугэддара-ты ила, ва-пандаш ругуглары, сарЬэдлори, бутун халгын а.мо]и са]асинда топлакм-ыш ичтимаи сэрвэт узэ1риндэ мулки]]0т ила да елкэмиз кими бир февгалдевлэтин .мудафиа яотенюиалы иле баглы олан сон дарэча му-раккэб мосэлалар тез-тэ-ласик, емосионал шараятдэ, сезун асл ма’насында, бир неча саатын ияинда Ьэлл едилса нэлэр баш верачэ]и барэда бир Aaiha душунмэ]э ■чагырырам. iPoj hop кас тэкчо ез хал-гы гаршьюында де];ил, Ьам да бутун бэиюри]]от гаршьь сында- онун узэ-рина душан мас’ули-иэт Ьаггында! фикир-лдшснн. Иттифагын мугад-дараты мэсалэсини Ьалл едэр- шынызда, халг гаршьюын-да. елка гаршысында! аныг де]эча]ом:    май    ]енилв(ш- дирилмиш, дериндан днрилмиш Иттифага дарам, лакин мая Итгифа-гьш слхлаямасьша, халгью референдумда ифада етди]и ирадэсияин Ьо]ата кечщрил-масинэ торэфдарам, ба^а ]олла кетмэрэм. Бу, баш тутмаоа. башга бир ше] олса, МОН чыхыб    кедэ^ ча]эм. Онда го] ким иста-]ир, о да мэс’ули]]ати ©з узэ-рино котурсун. Инди биз Иттифагы дагытсаг, бир ше-]э наил олмарыг. Сизи инан-дырырам. Фэлакэт олар. Бир фикир верин, кимсэ куман едирмиш ки, мен ку-]а аз гала нэ]есэ таЬрик едирэм. Бу кун исэ, эзиз депутат Икит]ан, сиз Ьара-дасыныз? Кедиб. А]дындыр, она кера кедиб ки, демиш-дир: ку]а май ела нитглэр св]лемишэм ки, халглары бир-бириидэн а]ырым, бир-бири ила тоггушдурум ва Ьекмранлыг едим ва сайр бу кими. Мен демели]ем: Биздэ дил ила, медени]]ет ила, илк бахышда санки еЬеми]]этсиз керунэн, лакин адамларын зэиф дамарларындан т^ан месалалар иле элагадар баш-ланмыш просеслара фикир веранда, баша душдум ки. ка президентини канар ет-мишдир, республикаларла Ьесаблашмыр. Руси]а им-пери]асы консепси]асынын Ьэ]ата кечирилмэсина баш-ланыр. Долдашлар! Руси]алыла-рын, Лелтсинин, Руси]а рэЬ-бэрли]инин бела ни]]эти ]ох-дур. Биз сых елагаде]ик, му-Еум мэсэлалэрин Ьэллини разылашдырырыг. Вэзи]]эт бир чох ше]лери талеб етмишдир ва инди бу ишлэр херулур. Лолдашлар, бунувла ола-падар русИ(]алыларын нара-Ьатлыг Ьисси кечирмосшшн собаби а]дындыр. Бу нара-Ьатлыг ги]амчылара вурулан зарбаш даЬа тез моЬкомлат-мок арзусундан иролк кэлир. Бутун бунлары баша душ-мэк кэракдир во Ьеч кэся Ьеч иода тогеирландирмак лазым де]илдир. Мэн Укра]нанын Али Советинда баш вермиш Ьадисани Иттифаг муга1ВИЛо-синин ва Иттифагын устун-дан ояларьш <галом чокмоси» ол амати Ьвоаб етмирэм. Эе-волен, Укра]яада референдум костормишдир ки, онун халгы Иттифага торэфдар-дыр. Зэннимчо. Ьеч ним, о чумладэн Укра]на Али Совети халгын бу рэ’]ин1а е тина-сыз ]анаша билмоз. Логин ки, Укра]нада баш вермиш Ьадиса чеврилиш _ инанырыг ва билирик ки, елка онларын ардьшча кедэ-чэк ва онлара инаначаг. Анчаг инди Али Совети говмаг. халг депутатлары гурулта-,]ыяы говмаг, бу структурла-ры дагытмаг... Буну муа]]он бир митингда гызышмыш, Ьа]атдан кускун адамлар де-]э бидарлар, онлар Ьаглы олараг мэс’ули]]0т талаб еда-чаклэр ва с. Анчаг биз, ол-ко учун мас;ули]]эт дашы-]ан адамлар бу 1ола гадом roja билмэряк. Муа]]эя ке-    ______ чид Дввру учун cHjacH гув-. вермишэм, ез валори ]€нияон груплашдыр- шэрЬ етмишам. маг, ]енилошдирмок лазым-]ахын а]ларда ясэ Je írritoетаьа    Жил»    ¿Swap    Jaf«HM.^    Гэфэали)]^    квстэра    билон    Toh;;VKocHÍHHjH.    да- CVaí^ шоталаима к«нин eoaHjJoro маваб тод- етруктуруи , 1анында__ пара,    „^лор    иазирли    и    _ор- ти]арымьгз ]охдур. Бу кун cahap Лелтсия, Ака-jeB, Наза.рба]ев, Лаковлев ¡олдашларла- корушдум. Бура да, па]тахтын этрафында, бутун рекнонлардз! баш ве-рэн Ьадисэларнн мо’насы ба-рада данышдыг. Сизо демо-ли]эм кц, в9ои]]эт иараЬат^ дыр. Лиситски ]олдаш har-львдыр, бутун елкада нара-Ьатлыгдыр: hap ]ерда адамлар Ьэ]ачанланмышлар, фиь кир чэкирлэр ки. озумузун, ©лкенин Ьалы неча олачагдыр, ишлар нечэ кедечак-дир. Биз фикир мубадилэси етдик ва умуми мовге]имизи сизо билдирмак барада ра-зылыга колдик. Камин мвв-ге иса — ону е’лан едагчо-]ик, — бунда» ибарасгдир ки, СОРИ суверен довлэтларин Иттифагы кими сахланмалы-дыр. (Алгышлар). Камы буна тэрафдар чых-мышдыр ки. ва-Ьяд мудафие, ваЬид силаЬлы гуввалар ол-сун. Фикир мубадиласи ке- ро тохунсаг, парчаланма просеси кедэр, ела гуввалар баш галдырарлар ки, биз онларын еЬдэсиндэн кэлмэ-рик. Бах ела бундан сонра МЭИ дедим: Биз парчалана билмарик, биза салаЬи]]0ТЛэ-ри па]лашдырмаг, белуш-дурмак, Иттифагы дериндан де]ишдирмак лазымдыр. Ке-республикаларын аз- кэскии вэзи]]ога чаваб бир» иди.    ^ Табиидцр ки, Иттифагдан чыхдыгда там бир комплекс масололор: Ьугуги, Ьумани-тар, арази, Ьарби, игшсадн ва сайр »вэсололор ме]дана чыхыр. оялары мтаакира етмак лазымдыр. мая буна ]алныз бела ]анашырам Созун гысасы, чох хашиш едардим ки, бурада апарыл- дыр, J------- ни Иттифаг мугавиласи оса-сында гануяи шакилдэ ,]ени структурлар оечачэк ва фор-малаш дырачагыг. 1олдашлар бела бир иде]аны мудафиа етмишлар ки, ТоЬлукосизлик Шурасьшы ]енияан гурмаг ]олу яла ела бир орган ]|Р^‘ дылсын ни, гувволэрин бир-лэшдирилмаси учун осас си-]аси мас'ули]]эти вз-узори-нэ копгурсун ва амакдашлы-га, гаршылыглы фзали]]этэ, дэрЬал Ьалл егтмали олдугу-муз проблемларин ишлэниб Ьазырланмасына во Ьэллинэ токан версии. Владиславлев ]олдаш тэк-лиф етди ки, тэЬлукэсизлик шурасы ила ]анашы, бир сыра мэсэлалэри ез узэринэ кетуран бэ’зи структурлар фэали]]ат кестэрсин. Бу о демэк де]илдир ки, фаали]-]эт кестэрмэ]а башламыш ва фэали]]эт кестэрэ билэн Бунунла алагадар асас cHjacH гуввалар арасында да Ьамрэ*]лик олмальйдыр. Бутун демократлар бир-биринэ камек етмалиди;^ лар. Мэн буну эн аввал взум Ьаггында де]ирам. Сиз да бу масалани ез гаршыныз-да го]ун. Зэннимча, Ьамы-ныз маним кими чаваб ве-рачаксиниз, — инди]адэк устундэн кече билмеди]и-миз бэ’зи ше]ларнн устундэн кечмэк лазымдыр. Да1и бир масала. Камы-мыз ’гети]]атле буна тараф-дарыг ки, констнтуси]а гу-рулушуна гэсд етмиш адамлар ганун асасында чазалан-дыры л сын лар. Лакин текчэ репресси]алары де]ил, Ьат-та си]аси е'тимадсызлыгы даЬа кениш даиралера Ja]-маг чеЬдлари сон дарача тэЬлукэлидир. Бунун натича-синде ветандашлар арасында ]ени седлэр ]аратмаг ва чэми]]ети тоггушмалар мэч-расына челб етмэк мумкун- дур. Бирдан бела гарышыглыг ]аранса, биз ватандаш му-нагишэси Ьеддинэ калиб ча-тачагыг. Бир вар гесдчи-лар ва билаваситэ ичрачы лар, бу чеврилишэ гол го-]анлар, бир да вар еле адамлар ки, онларла сэЬбэт апар-маг, нэтичэ чыхармаг лазымдыр... Лакин адамлары ма’нэви чэЬетдэн горхут-маг олмаз. Инди си]аси гисас ]олуна гадам го]маг Ьевеси устун кэлсэ, бу, нэтичэ е’тибари-ла демократии гуввэлэрин мэглуби]]8ти демэк оларды ва бурада Ьаглы олараг ге]д едилди]и кими, гэсдчи-ларин мэгсэдлэри Ьэ]ата ке-чэрди. Биз Иттифаг мугави-лэсини имзаламасаг бела олачагдыр. Ватандаш сул-Ьу эвэзинэ умуми душмэнчи-ЛИКЛ0 гаршылашсаг бела олачагдыр, Адамлар ез эги-дэлэринэ кера тэ’гиб едил-сэлэр, ишдэн чыхарылсалар. Ч8ми]]0тин ]ардымындан ва мудафиасиндан мэЬрум ол-салар бела олачагдыр. Га нунчулуг ва Ьугуг га]дала-ры заруридир. Онда биз мевге]И.МИЗИ сахла]а биле-рик. Мэн чох разы галдым ки, Ьугугшунас депутатла-рын тэшэббусу ила Али Совет дагиг Ьэдд го]мушдур ки, истинтаг, мэЬкэмэ нэлэ-ри муэ]]эн етмэлидир ва Ьансы мэсэлэлэр си]аси таЬлилэ, тэшкилати нэтичэ-лэрэ аиддир. Бу, бизим иши-миздир. Бела мевге]э гати 0М0Л етмэк лазымдыр. Ман бу просесдэ иштирак етмэ-ли олан парламент комис-си]асы ]аратмаг тэклифи-ни мудафиа едирэм. Инди да суаллара чаваб-лар. Бурых, Лиситски, Ша-михин ]олдашлар ва баш; галары нараЬат олдуглары-ны билдирирлэр ки, конфе-дераси]а иде]асынын Ьа]ата кечирилмэси милли эдава-тин гызышмасына, насио-нал-болшевизмин инкиша-фына кэтириб чыхармазмы. Укра]нанын истиглали]]эти Ьаггында онун Али Совети-нин гэрары ила элагадар олараг Иттифаг мугавила-спнин имзаланмасы муд-дотлари барэдэ тэшвиш Ьис* си ифадэ едилир. Миллат-лэрарасы мунагишэлэрэ аид олан башга суаллар да eaji^ дыр. Мэн бу суала чаваб мевге]ими _    Икинчиси. Бела Ьесаб едирэм ки, сэ-риштэли, сэлаЬи]]этли парламент комисси]алары ]а-ратмаг масалэси Ьаглы ола-par галдырылыр. Бу комис-си]алар Ьэр бир миллэтлэр зидентин иаформдаиа систе* ми Ьаггывд» муЬум масел» галдырды. Бает, бурадв чид-ди гусУР®аР олмущдур. чуЯ“ ки МОН MyeJJa« структурла-рьш таЬлаляна а» pa’jwe умяд олмага мечбур ядэ». Ело бир систем JOX «ди ки. Ьортофофли об]ектив инфор* маси]а алынмасыьа та*м1шат ]арвтсьш. Ман буву перу-рам. Инда информаси]аньш во нчтамаи фихрин тедгвтв фондунун ]арадылмасы Ьаггында фарман вериишам. Зашвшче, Ьамымызьш йус-тагил информаси]а адмагы-мыза имкая ]арадан, ону eJ* ни вахтда президента во сизо верен чох чидди, кучлу структур тэшкил етма]а де-путатлар да кемак* едаяюк-лар. Монча, бу систем бара-синда Ьола фихнрлашмак лазымдыр. Мактубларда, масалон, Ахунова ва Ноздр]а ]олдаш-ларын мактубларында Иття-фапда аа республикаларда ба’зи аля девлет шохслори-нин фарди мес’ули1]ати, чев-рилишда али олмасы ва |а ону бо]анмасн Ьаггычда мо-соло галдырылыр. Лолдаш-лар хаЬиш едирлар ки, св]-ладиклор» фактлара мунаси-бэтнми билдирим. Ман прин-сшшал мевге]ими демипюм: hop ше] гануя асасында Ьалл едилмэлидир. Куэашт олма-малыдыр, анчаг ганунсузлуг да олмалшлыдыр. Демали]ом ки, там точрвд вази]]атиндвн сонра Крымдан га]ыдараг могбуат конфрансында чыхыш едоркон илк лнформа-cHjaJa осасланырдым, сонра исо КИ.МИН Ьансы мевге тут-дугу ну ешитдим. Зэяннмча, инди елка президент« кими фарди ги]мэтлар верса]дим ге]ри-чиддили]о ]ол вер^ ДИМ. Принсипчо исе май бу чо-тин проблем барасинда ез мевгершя се]ладим. Депутатларын, о чумладан Бо]конун, JacTpei6oeyH, Кар-ташевия, Соколовун суалла-рынын хе]ли Ьяосаси нонкрет игтисади проблемларо аиддир. Лолдашлар сорушурлар к», прогнозлашдырма иле Ьансы орган машгул олачаг. ги]матго]манын сабиглаш-дирилмосина «еча тасяр костерилмоли, реал амак Ьаг-гы нечэ ]уксаддилмаля, канд тосарруфаты ишчилари ба-рэсинда адалет неча барпа едилмэлидир. Мактублвд» сосяал-игтисади инкишафын конкрет масалолори барасия-де таклифлор ярели суру-лур. Зэшшмча. биз бу маса-лалари халг депутатларыныя гypyлтaJьшдa музакира ет-оэк, дузкун олар. Умуми му-лаЬизалэр ое]ломвк асасын-да МОН аеволки ишимизло алагадар олан гаршылыглы сурэтдэ баглы тадбирлар мачмусунун, индики вази]]о-ти назэро алмагла, кениш монзэресиня вермо]э чалы-шачагам. Лолдашларын бе]ук бир трупу Шелканов, Бадам-]ан, Измоденов, Ларошинска-]а. Эмэяова. Лученок сорушурлар’. нечэ олуб ни, мои jvKcax вэаифэларэ ела адамлары Ta’jHH етмишам кн. онлар хо]анэт ]олуяа гадам €Ю-]ублар. буну на ила азаЬ ет-мок олар ки, маним атда-фымда чохлу бело адам олуб. Депуггатлардан бнри ]азыр: «Ня|]в кора Сиз атрафыныза бела адамлары топламысы-ныз?» Дузуну де]ям кя, маним учун бу ан агыр суал-дыр. Вир1ча ону бачарарам ки, дедакларими такрар едим; бела чох кобуд оето-лардэн ]аха гуртармаг учун биз Ьамымыз маслаЬатлэшма-ли ва разылыга холмопи]ик. Бутун оргавларымывы тез- иа олду1у|а презадектя бе-JMH гаи дввраяы позулдугу-на кара тасатсиз вв8н]]атдз, ]атаода олан ва умуман соЬ^ батин недан кетди]индан хэ-бори олма]ан б1ф адам кими голам» вермок горарына калдилар. Ики Ьаяим манэ aDalbiii катжхдя — оиларын бГсанади сазвла]ыб-са»лама-дьиУ1арыны билмиром. Онлар ]аэмышдылар ки, Ьаким-лардан «а исте]ирлар. Онлара деагашднлар ки, Горбачов Ьабс едилмак таЬлукэси ал-тындадыр, ону хилас етмэк. аднагнозу кучлавдирмок» ва бнлдврма>к лазымдыр ки, о хостадир. Ьам да талаб адир-дилер ки, бу вш он доггу-зунда саат 1в-дэк, баднам мо1^ат конфрансынадак ке-рулсун, ]апш она кара ки, орада е'лая едилсин. Нам да ]аэмьш1дылар ки, 1в>да бе-]ия гая довраяы поэулмуш-дур, в83и]]отим агырдыр ва сайр. Ьв]иф кн. онлар буну е’лан €тма]иблэр. Он ]едди-синдо исо ман Лелтсияла ва Назарба]евлэ, он соккизвндэ Волски ва Щербаковла, ]ед-ди наФорла соЬбат етмиш-дим. Он саккизинда исэ. Je-ри калмишкан, Ьадисэларин башланмасьжа икв саат галмыш Лаяа]евло да. О марагланырды ки, на вахт га]ыдырам, мани неча гар-шыла]ачаг. Буна кера да Ьер чур ела е]Ьамлары гвгги радд едирам ки, президент ку]а сави]]эдэ олма]ыб ва аз гала о да ез чанынын ге]динэ галмага башла]ыб. бела суаллара даЬа чаваб вермэ1ача]ом. Бу русва|чылыгдыр1 Истинтаг Ьар ше]и уза чыхарачаг. Бела бир ша]иэ-нин да пучлугуну уза чыха-рвчаг ки, ку]а Горбаяовун ихти]арында олан рабитэ позулма]ыбмьнп, анчаг езу-ну кенара чакнб ки, отуруб кезлэснн ва сонра га]ыдыб кэлсин. Неча де]арлэр. итки-сиз вариант. Экэр ги]ам баш тутарса, онлара имкан вермиш президент газаныр. Экар ги]ам боша чыхырса. о ]енэ да Ьаглыдыр. Ьар ]аидан бука баязар ша]налар бура-хылыр ва ]а]ылыр. Анчаг мани езумдан чыхара билмаз-лар4 Экар Ьамин уч кувда онларын еладиклари мани ]олумдан чыхара билм9(мнш-диса. мана бело Ьада-горху кэлмак чаЬдлади эсла бир натяча вермаз. Ьалэ 17-да Ьвкумат рабнгаси ровсинин муавтшнш! башчйльиы ал-тында даста ]арадылмыш в» о, президентин рабитэ говшарыны поэмага кэлмиш-ди. Говшагы да бусбутун дагытмышды. Ьомишэ раби-тадон истифада адэнлар да ону итярмищдилар. Она каре км, бу стратежн рабитэ хагг-лари до ДТК-яын муЬафизэ-си алтында иди. Ву тошкилат нечэ де]арлэр, Ьамы учун муЬа<1^а фуШ1си]асыны ]е-рина ]етирирди. Она умид едилирди. Олмуш Ьадвсалар нэзара алыямагла бурада да нати-чэлар чыхарылыр. Депутат Сухов, сиз даим суаллар ве^ рир, дорияо кедиб билман иста]ирсиниз ки. халга хэ]а-нэт едирам, ]а ]ох. Ман Ьеч вахт мовге]ими кизлатмэми-шам. JepH калмишкан. бу адамлара. гасдчилара да ачыг-ча демишдвм: «Буре бахын, сИз авантурачысыныз, бу авантурадыр. май ону радд едирам. Сиз маЬв олачагсы-ныз, анчаг бу ]олу взунуз сечмисиниз. бу сизин иш»* низдир. Амма сиз халгы наЬв едарсиниз. Мэн таклиф едирам ки, Али Совет, гурулта] чарырылсын ва Ьар ше] Ьалл едилсин. Сиз ивдики вауи)]атд8н нараЬатсынЦда. зымса. па]ыны алачагдыр. JepH калмишкан, биз ке-нераллардан данышанда, калин унутма]аг ки. кене-рал Шапошников гэсдчило-ра гошулмады. Сиз ки, би-лирсиниз. чами уч та]]ара квндарилса]ди, <Аг ев»дэн, Кремлдан эсар-эламат гал-мазды. Д€]ирлэр, Чернавин да гошулма]ыб Грачов го-шулма]ыб. Ленинград дай-расинин команданы Самсонов бвлэдн]]а раисинин ]а-нына. ]ахуд да бэлади]]э рэиси онун ]анына калиб, бу даЬа догру олар, онлар сеЬбэт едиблар. Команден она де]иб; Арха]ын oj^vh, Ленинградда гошун олма-]ачаг. Ман бу барада Анато-ли Александрович Собчакла сеЬбат етмишам. Бунлар да бизим кенералларымыздыр. Умуми]]этлэ. орду — .забит-лэр. орта Ье]’эт ги]амчы-лара гошулма]ыблар. Орду кестарди ки, о даЬа башга орду дур. Калин она ла]и-гинчэ ги]мэт верен: чатин-ликлэ кечен бе]ук ва агры-лы ]енидэнгурма просеслэ-ри нэтичесинде биздэ башга бир орду ]араныр. Экс тэгдирдэ ги]амчылар ез планларыны асанлыгла Ьэ-]ата кечирэ билардилэр. Депутат Мартирос]ан чы-хышында да, мэктубунда да ССРИ Баш Прокурору Ьаг-гынра мэсэлэлэр галдырыр. ССРИ баш прокурорунун фэа-.ли]]этинин да]андыры.тмасы масалэси сесси]адакы дикэр чыхышларда ва мактубларда да галдырылмышдыр. Лакин бунун учун конкрет ва дагиг мэ’луматлар олмальвдыр. Тап-шырыг вермишэм ки, там aj-дыклыг ]аранмасы учун бу иш этрафлы а]ырд едилсин. ЕЬти]ач Japartta. мосэле гурулта] гаршысында гаады-рылмалыдыр. Буна да шубЬа ола билмаз. Анчаг биз «Из-вести]а>да вввэлчэ бир фикир, ертаси -кун башга бир фикир охудуг. Ьар ше]и ахы-радак а]дынлашдырмаг лазымдыр. Бир нечэ халг депутаты, о чумладэн Ополински, Кут-оенко парти]анын мас'ули]]э-ти, МК-нын баш катиби кими шахсан маним мэс’ули]]э-тим Ьаггында, Сов.ЙКП-ни ганунданкэнар е’лан eiwaja маним мурасибэтим Ьаггында масала галдырьгрлар. Бэ]аиатьшда дедвклэримэ Ьеч На элавэ еда билвдэрам. Маним мевге]им белэдир: ман елкада антикоммунист чылгынлыгы ]аратмагын, мил]онларла сырави комму- нисти—фэЬ лалари, кэндли-лэри. зи]алылары, езлэрини Ьеч на ила лэкэламасииш на-муслу адамлары тэ’гиб етмо-JHh гэти эле]Ьдарьг]ам. Экси-нэ, оклара таклиф етмишам ки, елкада демократик дэ]и-шикликларэ сэдагэтли олан ададллары мудафиа едэчэк ]ени ларти]ада бирлашсинлэр. Децутэт Ополийски мани^ мэзаммэт едир ки. Москва]а га]1адан кими Оов.ИКП-дэ ис-лаЬат апармагын мум кун ол-дутуну бвлдирмишаог. бир кун сонра исэ, онун ]азды-гыва кера. фикрими до]ишми-шам. О, буну принсипсизлик адлавдырыр. Сизинлэ разы-лаша билмэрем. Узун муддэт Ьэгигэтэн ела зэнн едирдим ки, Сов.ИКП )енилэшэ билэр. Лакин имкан элдэн вервлмишдир. Билир-сикиз ки, XXVIII гурулта]да да, сонракы пленумларда да мургаче чинаЬы, ачыг де]эк, парти]ада саг Ч0рэ]аны ]е-ринда отуртмаг учун на гэдэр сэ’] кестэрмишэм. Мани бу ]олдан дендэрмэк учун кос-тэрилэн Ьеч бир чэЬдин хе]ри олмамьпцдыр. Мэсалэн, Мэркэзи Комитэ- ПЯР ГЯЛПЬШЫЛЫО. ЬУ КОМИС- "Л     ^    ----- ги1ялап han бир миллэтлэр- Бутун оргавларымывы    ^ вези]]ат исэ Ьамымызы нин Ьер пленумунда Ьадисэлэ- агасы    «pahar” «дар. Сиз heca« рин ву ва Ja дтар дстнгам». нэтиПэти музакирэ едэр. к», онлара виз да инаиаг, едврсиниз ки. тв'иили сурот- тв двиушу заманы О. Лате»-Sotuw^Lh ‘ баоадэ халг де- халг да.    до те’хнросальжмаз тадбирлар си мудафиа етмали олмушам. нятичэлэои барэдэ    д    Советин    садря    Лук]а-    кэракдир. Май де бу фйпшр- демишэм ки, о, демократдыр, нов Ьаггында конкрет суал ^    ................ ......... -—*— ----- нэтичэлэри барэдэ халг де путатлары гурулта] ына ма’-лумат ва тэклифлэр вера биларлэр. Иши давам етдир-мэк лазым калдикда исэ давам етдирэр ва Али Совета мэ’лумат верэрлэр. Депутатлар Полуектова-нын, Сулакшинин, Журав-елин, Маркевичин, Кирило-вун, Соколовун, Подзирукун, Алексе]евин, Немтсовун мэк-тубларында девлэт чеври-лишинин Ьазырланмасында вэ bajara кечирилмэсиндэ мухтэлиф девлэт структур-ларынын ролуна вэ Ьэрэкэт тарзина ги]мэт верилир. Таклиф олунур ки, Ьекумат девлэт тэЬлукэсизли]и, да- лин .    , Ларине иереи олан^еркю    фжнр    мубади- 1арадаг ве респувликала]^ шу.,. республжалардан ал-лазым олан Ьугуглар ве-    m    xeDVHVP.    hoja- рек. Ела бу. ]ени Иттифаг. реал иттифаг олар. Лакин!, ]олдашлар, бу иши бирликда кермак лазымдыр. БеЬран-дан да бирликда чыха би-ларик, Ьар ше]ин еЬдасиндан да бирликда кала билар ва ]уксалэ биларик. Бизим Ьэр ше]имиз вар, хусусан да бу баладан сонра адамларын -Ьамысы олмуш фа1чиаяи ба*-ша душур. Лакин е]ни. заманда онлар баша душуряэр ки, ]олу касан анкаллар ва дыгыныз во керунур, hoja-чан доруран ннформаси]а ело бир оЬвал-руЬиИо ]аратма-сын ки, даЬа Ьеч но вечи-мизе де]ил во bop ше]и сек-Mojo »0 дарытмага башлама-лы]ыг. Mi0H4o, бурада олв^ш музакиралар бутввлукдо бир даЬа кесторкр ни, ]еяилош-дирилен 80 ислаЬат кечири-лан Иттифагымызда респуб-ликалар озлоринин ]арадача-ры, онлара верачаклари со-лаЬя]]этл»рло бирликда ди]а — 6aot, бела воаи1]вт- ^олу ила    “рал^ ларда. парламент учун Totv ло]о биларик. Бах ^ла лука ]арананда ва Jai башга зи]]этда май бу барада да-бир вэзи]]эт ]араяаяда нышмаг исто]1фом ва ан-лаэы.4 о-тан 3, ]ахуд 4 чаг бу барада. Вас<»лам. мин нофорлик гварде]а Вахт варды ки, биз чох ола б«»лмоз. Бу бипга ма- ше]э фикир вермнр, б»р VNlOMIt     » тамамила баша душурам ва бу, олкомизин Ьар ]ериндэ кедэн бутуя милли дирчолиш просесино чаваб верир. Анчаг калин мае улиИатли олаг, бу ч^1чив0Двн канара чыхма1]»г. емоси]аларын баш альИ! кетмэсина ]ол вермо]ак. Го] музакира яетичасинда лел структурлар ]арадача-гыг. Биза тоггушма, низам-сызлыг лазым де]илдир. Лакин тэЬлукэсизлик шу-расынын, Али Советин ]а-нында, онларын назарэти алтында кечид деврунун эмали мэсэлэларини Ьалл едэчэк бу ]ени структурла-рын зэрури олдугу ]ерлэр-дэ онлары ]аратмаг лазымдыр. ТэЬлукэсизлик шурасы масалэсини Ьалэ гурулт^а-дек Ьалл €тмэ]э Али Советин сэлаЬи]]эти чатыр. Инди ман бу барэдэ данышыглар апарырам. Лахын бир-ики кун эрзиндэ бу мэ-сэлэни музакире]э верачэ-]ам. Бу мевзуда даЬа бвр фикир. Мэн идарэетмэ проб-лемини ни]а бела каскин шэ-килдэ го]урам вэ депутат Бурыхын бу масалани кэс-кин шакилдэ го]масыны ни-]э мудафиа едврам? Чунки идараетма эрзаг демакдир. идараечмэ *]аначаг демэк-дир, идараетма адамла!рын ишлэмэси демакдир. Бунлар олмаса, наразылыг далгасы Ьамымыза зербэ вурар. Биз да ела вэзи]]этэ душарик ки, девлэт чеврилиши едэн-лар елё бу вэзи]]этдан да-ньппырдылар. ганлары ]енидэн гурулсун, Али Советин вэ президентин ]анында бу кунлэр баш вермиш Ьадисэнин тэк-рар едилмэсинин ге]ри-мум-кунлу]унэ назарэт едан Je-ни структурлар ва меха-низмлэр ]арадылсын. Бир сыра кон1фет масалолари Ьалл етмэкдэ]ик. ДТК-нын да верилир. Ахшам ичласы гуртарандан сонра мои ба-]ыра чыхацда даЬлизд» о растыма чыхды. Бутун бу кунлор орэинда биз даныш-мырдыг, бир да ни, даныш-мага даЬа Ьэвасим до ]охдур« Она мера ки, ман шахсан Лук]анова умдд едардим, умид едирдим кя, о, на иши-мизо, на да мана ха]анат ет-N103. Тэлабалик яллариндан бори гырх ил бизи гаршылыглы мунад1бвтлвр бир45иг римиза бapлaJыpды. Горхду-му. ез чаныньш ге]дана галмага башладымы? Лакин бела вазифалардв биз тамамя-ла башга ше] узориндо во башга' чур душунмоли]ик. Хуласо. мано бу, чох агыр кэлир. Она «ера ки, Али Советин садри кими мевге надир мевгедар. Надир. Анчаг, бунун сиза на хе]ри. мана на xeJpH. Маням учуй агыр дарсднр. Депутат Сухов ма^стубун-да мана <tep сыра суа;^р коллеки]асы инди эслинда вермищдир. Онун мектубун-бурахылыр. Банатин Jojíh да сизин ешитди^иниэ даш бу масала барасинда мэна бахылмаг учун фарман тэгдим етмишд1ф. ДТК-нын табели]инда олмуш бутун гошун бирлош-мэлэри мудафиа назирли]и-нэ верилмишдир. Дунан бу барада фарман кмзала мышам. Бир сыра дикэр эмали мэсолэлар да Ьалл олун- мушдур. Академик Рыжову муда-фиэ етмак иста]ирам. О, бела бир фикир св]ламшддар ки, елконин таЬлукэсизли]и консепси]асы масалэсиио дар-Ьал га]ь!Т1маг лазымдыр. Бу консепси]а узоряндо иш баш-ланмыш вэ ахыра чатды- онун шифаЬи чыхышыяда в» ахшам ичласында шяфапн суалларында яфада ^луная е]ни шубЬо мотиви саслашф. Месалан, депутат талаб едир де]им ки. на]а кора гасдчи-лар моглуб олдугдая сонра мослаЬвт учун таласик ]аны-ма кэлмяшл^. О. бу муддат арзиндэ мандан башга, сах-такар комиганин але]Ьдарла-рындан Ьеч кимяя Ьабс вдял-мади]яяа таоччубландн]**»* билдирир. Бу, наса анлвшыл- да]эм. Нелин ]ыгышаг вэ Ьалл едок. Анчаг Ьансы тэд-бирлар корулмалидир? Ги]ам олмамалыдыр—бах.    бутун масала буададыр». Эн кобуд Ьарекатларе Варенников ]ол верирди. Элбаттэ, ман да кери галма]ыб онлары русла-рын кекдэрдиклари 1ера изал еладим. (Алгышлар). Депутат Мартирос]ан мур-таче кенералларын азад олунмасы масалэсини го]ур. О, ССРИ мудафиа назири-нин бутун муавинларини, силаЬлы гуввалорин новлари-нин ва истигаматладан баш команданларыны, орду да-ирэлари команданларынын ва Ьербич:и]аси органларын рэисларияин 90 фаизини бу кенераллара аид едир. Биринчиси. Ман асассыз фикирлери габул етмирэм. Ьар бир Ьалы а]рыча а]дын-лашдырмаг лазымдыр ва анчаг бела олмалыдыр. Ьу-гугчулар бу ишда дефелор-ла масала галдырмышлар: бутун тедбирлар анчаг га-нунла, анчаг а]дынлашдыр-маг ]олу ила, Али Совет'та-рефиндан корулмалидир. Ела ше]л^ вар ки. онлар а]дын-дыо, чохлары 03 командан ваонфалариндон узаглаш-дырылмышлар. Ман инди садалама]ачагам. Мона мо'лум оланда ки. кеяерал Макашов шифрлв телеграм вуруб Лелтсинин Ьала Ьобса алынмадырын-дан наразылырыны билдир-мшцдир. дедам: .»(ар бу беладирса, ону чагырыб иза-Ьат иста]ин. Ву кун ондан “*Ладдашл1ф **‘ман буну де- бела иза1шт" алмышлар, ]ахуд ^рГм“а^?ьип!,ыр“мГне-ТГу;- nvn    VM    oHVH    уэаринда иши ху калмак, ону фовсалада    ударам, пар дур    ки.    онун    Уэорилда    в»эи]]ат Ьаггьто Фчяия    а]дынлашдыр||аг лазымдыр. верма]а, саяаЫ1]]атл^ таЬ-    Овда виз костарарик    ки. ВВП верма]о. вааяфадан вмг    »»onpmja тина етма]8 вадар етмак    Ву. адалат гаиуяудур ва    Ьар чаЬдларя угурсуз олду. Бе-    кос гануна к»ра. яеча    ла- давам егдйрярдилар. Гурул-та]адак бу барада муоМан. принсишшл муддэалар coj-ло]о б»Л0ЧО]ИК. Депутат Белозертсев 1фе- чох санбаллы, мас’ули]]этли адамдыр, реалистчесинэ, перспектив» назэрэ алмагла ду-шунур. Ьалбуки ону даим арадан кеггурмак истэ]ирд». лэгр. Маиим мевге]им Ьамы]а ]ахшы мо’лумдур. Бу 'мовге парти]а гурулта]ывда да дэ-гиг ва а]дын олмущдур. Ja-дыныздадырмы, мустэгш ду-шунэн 75 нэфэр эн квркэм-ли адамык си]аЬысыны тэгдим етдим ва онларын -кеч-мэсинэ мане олдулар. Мэн гурулта] гаршысында масала галдырдым вэ гэрар гэбул едилди. Маним вичданым тэ-миздир. СаЬв етсэм да, на озуму, на да башгаларыны алдашамышам. Биз чоми]-]эти демократиклашдирмэк Золуну к€чмэсэ]дик, башга чами]]8т    ]аратмаса]дыг,— пгдрггиЗа кутлэлэри арасында да до]ишикликлар баш вер-мшцдар, — ги]амчылар ]е-яидангурмачылара асанлыгла диван тута билорди-лар. Биз ики од арасында галмышдыг, лакин Ьеч вахт маглуб олмамышыг. Лэгин ки, Ьеч да Ьамишэ бутун шп-лэр раЬат кетмэ]иб, лакин истигаматимиз вэ зофтямив дэ]яшмамишдир. Гарара алынса ки, бутун истигамагг-лардэ дикар срсанчылар лазымдыр, бу масала лазыми шакилдэ Ьалл едилмэлидир. Лакин ¡MOH9 Ьадэ-торху кад> Maja ]ол верма]ача]ам. Мани алчалтмага ]ол вермв]ача]ам. ТеЬгир етма]а до Ьамяинин. Инди биз халг депутатлары гурулта}ына чох 1ахшы пазырла|циалы]ыг. Ьансы таклифлкрн Ьазырламалы олдурумуву. а1узак» ^ еггма]а башла]ацда «юх х \т едар-днм ела груплар {м«ждылсын ки. сизин фикриниза осасла-нараг проблемларин башлы-ча груплары узра душунул-муш таклифлар Ьазырламаг-да мана да кемак етсякл»р. Ахы баша душурсунуз ки, инди мана кемак етмак лазымдыр. (Алпшиар). ;