Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - August 29, 1991, Baku, Azerbaijan РЕСПУБЛИКА АЛИ СОВЕТИ P9JAC9T ЬЕРЭТИНИН ИЧЛАСЫ 1919-чу ИЛИН АВГУСТУНДАН 1991-чи ИЛ АВГУСТУН 24-дак КОММУНИСТ АДЫ иле ЧЫХМЫШДЫР. КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СИ1АСИ ГЭЗЕТ ЕЖЕДНЕВНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА М 169 (21536) • Чум» мшамы, 29 август 1991-чм на. ф ГЦмати 10 гяяик (абую уауи 6,5 гмии* 0ЛКЭД9 99 республикада нчтимаи cHjacH вэзиМет му-р©нкэблэшди]ин9 каре, Азар-ба]чан Республикасы Пре-зидентинин таклифлври, Ьа-белэ Азарба]чанын бир сыра халг депутатлары-нын мурачиэтлэрц нэзара алынараг, республика Али Советинин PaJacaT hej эти A3ap6aj4BH Республикасы Али Соретннин нввбэдэнкэ-нар ceccHjacHHM чагырмаг Ьаггында гэрар гэбул етмнш-дир. Августун 28-дэ PaJacaT Ье]’этинин ичласы олмуш-дур. Республика Али Советинин седрн E. М. Га- фарованын    апардыры ич- ласда сесси]анын кундэли-JHHHH ла]иЬэси нэзэрдэн кечирилмишдир. JIajHhaja ашагыдакы    мэсэлалэр да* хил едилмишдир:    A30p6aJ- чан Республикасынын 1ени сечнлмнш халг депутатла-рынын сэлаЬиНатлэрини тэсдиг етмак Ьаггында, республикада    CHjacH вэзиЛэт Ьаггында, Бакыда февгэл -ада аэзиЛэт режими har-гында, A3ap6aj4aH Республикасы президентинин фар-манларыны    тэсдиг етмак Ьаггында аа башга мэсэлэ-лер. (Азаринформ). НИИ ЧУЛФА ТЕЛЕФОНЛА ДАНЫШЫР ПРЕЗИДЕНТ ФЭРМАНЫ ИЛЭ Asap6aj4aH Республикасынын президенти А. Н. Мудафиа Назирли-инин, ССРИ Дахили Ишлэр Муталлибовун фарманы илэ ^СРИ — ‘ Ьазирли]инингва ССРИ Дев-лот ТаЬлукэсизл^и Коми тасинин Азарба^ан Республикасы ораэисиндэ ]ер лашан гошунларынын вэ Ьарби об]ектлеринин Ьугуги статусуну муа]]анлашдир-мэк учун хусуси комисси ]а 1арадылмышдыр. Комисси^а тапшырыл-мышдыр ни, Ьэмин органла-рын республика эразисин-даки гошунларынын ва об Jeктлвpинин Ьугуги статусуну ва фаалиЛвтини муэ]-]анлашдирмек барада тэк-лифлвр Ьазырла]ыб твгдим етсин. • а • Азврба^ан Республикасы нын президенти А. Н. Му-таллибов инсанпарвврлик вэ морЬамэт принсипларини рэЬбэр тутараг, республика нын мэЬкэмалэри тэрэфин-дон мэЬкум олунмуш бе]ук бир труп шахсин чэзанын галан Ьиссэсини чакмэкдэн азал еднлмаси, Ьабелэ чэза нын чзкилмамиш Ьиссэси-нин азалдылмасы Ьаггында фэрман имзаламышдыр. Бу шахслэрин багыш-ланмасы Ьаггында хаЬиш-лэр ва материаллара еввэлча Азэрба]чан Республикасынын президенти ]анында багышлама масалалари уз-ра комиссий тарафиндан бахылмышдыр. Фарман т©-рвдилмиш чина^тлэрин ха-рактери вв ичтимаи таЬлу-кэ дарачаси, маЬкумларын шехсиИвти, чэзанын чэкил-миш муддети вэ дикар Ьал-лар нэзара алынмагла верил-мишдир. Президентин дикар фар маны . илэ бир груп шахе багышланма га^асында мадди зэрэрин галан Ьисса-сини вдамвкдан азад едилмишдир. Онларын аилалари-нин таркиби ва мадди вэ-зи^эти. бу ватандашларын сэЬЬоти во дикэр ^нкуллэш-диричи Ьаллар нэзара алын-мышдыр. Президентин фарманы илэ он шахсин Азарба]чан Республикасынын ввтэндаш-лыгына гэбул едилмак барэ-да хаЬиши ]ерииэ ]ети-рилмншдир. scic сынйглпр нала гдбдгдадыр / * Лапотка Назнрлэр Кабилетииин баш катион Ми-содзи Сакамото бурада кечнрилмиш мэтбуат конфрансын-да еШамла билдирмишдир ки, Токио Ьэлэлик Молдова-нын Совет Иттифагындан а]рылыб мустэгил олмасьгаы танымаг ниJJalTИHДЭ де]илдир. * Канаданын Харичи Ишлэр HaзиpлиJиiнин нума 1эндэси- Скотт Маллии билдирмишдир ки, Канада базар ертэси Прибалтика республикалары илэ дипломатии му-насибэтлэр ]аратмага Ьазыр олдуруну е’лан етмэсинэ бах-ма]араг, Украла вэ Молдованын истаглалиПэтини дэр-Ьал танымага Ьазырлашмыр. А ИгамэткаЬы Мексика пaJтaxтындa олан вэ муЬа-чиретдэ фэaлиjjэт кестэрэн Куба Милли Азадлыг Чэб-Ьэси чэршэнбэ ахшамы М. С. Горбачева вэ Б. Н. ¿елт-синэ мэктуб кендэриб онлары Фидел Кастро Ьекумэтинэ «Ьэр чур немок* кестэрилмэсини дajaндыpмaFa чагыр-мышдыр. ^ Kopeja банкыньш Ьесабламаларьша керэ бу илин биринчи кварталында ССРИ-нин умуми милли мэЬсулу 8 фаиз азалмыш, эмэк мэЬсулдарлыгы 9 фаиз ашагы душ-муш, инфлJacиJa иеэ тэгрибэн 24 фаиз артмышдыр. -А Авропа бирли^ Лугослави]ада беЬраны арадан галдырмага дайр конфранс чагырмагы вэ тэркибинэ бир-лик узву олан влкалэрин нYмajэндэлepшшн дэ дахил ола-чагы арбитраж ж>мисси]асы |аратмагы тэклиф етмишдир. * Руо^а Мустагил Ь эм карл ар Иттифаглары Феде-рас^асынын сэдри И. Клочков вэ «Рабоча}а трибуна» гэзетинин баш редактору А. Лурков августун 27-дэ бил-дирмишлэр ки, иниэн белэ гэзетин тэ’сисчилэри редакси-jaнын журналист коллектив« во республика Ьэмкарлар иттифаглары мэркэзи олачаглар. Бу нэшрин ге^э альш-масы барэдо РСФСР Мэтбуат вэ Кутлэви Информас^а HaзиpлиJинo мувафиг эризэ кендэрилмишдир. Чэршэнбэ ахшамы сэЬэр сесси^ада микрофонлардан аграфа емос^алар JaJылыp-ды. Башланмыш мубаЬисв]э депутатлардан бири тэкан аермишди. Ьэмин депутат демишди ки, ги]ам кунлорин-дэ ССРИ Али Совети PaJa-сэт Ье}’отинин сусмасы чи-нajэтдиpI буна керэ дэ нэ И. Д. Лаптевин, нэ дэ Р. Н. Нишановун ceccиJaдa сэдрлик eтм0je ¡ма’нави Ьаггы Joxдyp. Натиг таклиф етмишдир ки, нчласлары чеврилиш кунлэ-риндэ баррикадаларда олан-лар апарсыклар. О, конкрет олараг ики нафэрин — А. А. Со^акын во А. Рыжовун адларыны чакмишдир. Узун суран фикир муба-дилэсиидэн сонра Ленингра-дын бaл8ДИjJa раиси микрофона ]ахынлашыб Ьамкарла-рыны агыл-камала, ]э’ни сэ-морэлн вэ омоли ишламэ]э чагырмышдыр. Бунунла белэ депутатлар сэс вермишлэр во сэдрлик едэилэри — па-латаларын раЬбэрлэрини евез етмэк тэклифи гэбул олунмамышдыр. CecoиJaнын иши кундэликдэ дуран би-рничл мэсэлонлн — ©лкэде олмуш девлэт чеврилиши илэ олагэдар ,]аранмыш BiЭзиJJэт Ьаггында ССРИ президентинин мэ’луматынын музакирэ-си мэчрасына ]енолдилмиш- ДИ&атиглэр влкэдэки вэз^-]эти тэЬлил едэркэн демиш-лэр ки, демократа]анын ин- дики шлэбеси эслиндэ ]ал-ныз CHjacH гэлабэдир, игтн-сади проблемлор исо конар-да галмышдыр вэ е«эр бу проблемлэрлэ чидди машгул олунмаса, елкэ учурума Jy* варланар. Учурум иеэ игти-сади]]атын бир сыра са^элэ-рлндэ:    ]аначаг-енеркетика, ерзаг саЬзлэринде вэ бир сыра башга саЬалэрдэ инди ал суретдо Ьисс олунур. Ьу-на керэ дэ тэ’чили тэдбир-лэр кермэк тэклиф олунур, конкрет тэклифлэр ирэли су- рулурду. Индик ..ндики Иттифаг парламен-тинин тале]и мэсэлесинэ да тохунулмушдур. Биринчи фасилэдэ.ч сонра сесси]анын иши ССРИ пре-зиденти М. С. Горбачовун иштиракы илэ давам етмишдир. PycHja парламентииин депутаты О. Г. PyMjaHxcee ел-кенин Али Советини «наг-галлыг етмэк», ез ичласлары-ны лаглагы]а чевирмэк тэЬ-лукэсиндэн чэкиндирмишдир. Иттифаг    мугави лоси нин имзаланмасы илэ элагэдар мэсэлэлэр эввэлки ними на тиглэрин диггэт мэркэзиндэ иди. Ajpbi-ajpbi республика-ларын нума]эндолэри ге]д едирлэр ки, бундан эввэл ha-зырланмыш муддэалар ]ени вэзИ]]этин тэлэблэринэ чаваб вермир Депутат А. А. Собчак Ук-ра]наны республиканын эра-зисиндо ]ерлэшэн совет го- шунларьшьш белмэлэри узэ-риндэ назарет го]маг тэлэб-лэриндэн эл чэкмэ]а чагырмышдыр. Бир чох депутатлар девлэт чеврилиши етмак чаЬдин-ден сонра ]аранмыш вэзи]]э-ти тэЬлил едэркэн де]ирди-лор ки, Иттифаг мугавиласи-нин имзаланмасынын позул-масы чевршшшин конкрет ]екунларындан биридир. Е1ла буна керэ дэ хусусэн Загаф-гази]а республикалары ара-сында гаршылыглы мунаси-бзгглор кэскиилэшмэ]э баш-лаЗыр. Тачикистандан олан депутат Д. Худоназаров ре-кионларарасы мунагишэлэри балка нлашдырмагдан» ча-Чиндирмишдир. Чыхыш едэнларин бир чоху девлэт чеврилишиндэ Сов.ИКП-нин иштирак етди-]ини конкрет мисаллар эса-сында субут едирди. Бир сыра чыхышларда со-сиализм рлу иде]асыны инадла мудафиэ еден ССРИ президента тенгид едилирди. Депутат С. В. Белозертсев тэклиф етмишдир ки, ССРИ ДТК-нин коллеки]асы дэр-Ьал исте’фа]а чыхарылсын, Ьэрби эдли]]э органлары вэ ССРИ президенти ]анында Л. В. Голик башда олмагла Ьугуг муЬафизо органлары-нын фэали]]этини элагэлэн-дирэн комитэ ез вэзифалэри-нин еЬдосиндэн колмэдиклэ-ршо керэ лэгв едилсинлэр. Ахшам ичласьгнын оввэ- линдэ И. Д. Лаптев депутатлар ын бе]ук бир грудунун мэктубуну охумушдур. Он-лар хапиш едирлар ки, РСФСР президенти В. Н. Лелтсин индики сесси]адв чы-хьпи етсин. Иттифаг Советинин сэдри Борис Николаевич ила д&нышыг апардыг-дан сонра депутатлара бил-дирмишдир ки, Руси]анын рэпбэрн ССРИ халг делутат-ларыньш гаршыдакы гурул-та]ында чыхыша Ьазырла-шыр вэ сеосИ|]ада чыхыш ет-ме]и мэгсэдэу]гун са]мыр. Депутат Л. А. Рыжов дис-кусси]ада чыхыш едиб де-мишдир ки, азадлырын ]ени даврэси кимсе тэрэфинден бэхш еднлмэмиш, иртича илэ кэскин чарпышмада газа-нылмышдыр. Сонра ССРИ президенти М. С. Горбачов сеоси]ада ез мэ'луматы барасинда ]екун евзу св]лэмишдир. М. С. Горбачов сонра де-п>татларын суалларына чаваб вермишдир. Ахшамдан хе]ли кечмиш депутатлар ССРИ халг депу-татларынын невбэданканар гурулта]ынын Ьазырланмасы учун комиссиЛа ]аратмыш-лар. Миллатлэр Советинин сэдри Р. Н. Нишаиов комис-си]анын башчысы олмушдур. Августун 28-дэ сесси]а иши ни давам етдирмишдир. СИТА нын парламент мух- бнрлари. ИТТИФАГ ПАРЛАМЕНТИНИН НУМАЛЖДЭ НЕШИ KHJEBd К8Н ДЭРИЛ МИ Ш ДИР МОСКВА, 28 aeiycT. Бу кун ССРИ Али Советинин cecciijacbi Иттифаг Парламен-тшшн нума]эндэ he]’этини Кн]евэ кендэрмшпдир. Ну-ма]эндэ heJ’9THH9 тапшырыл-мышдыр ки, витсе-президент А. Рутско] башда олмагла Руси]а Федераси]асынын нума] эндэлэри илэ бирликдэ Укра]на рэЬбэрли]и илэ ке-рушеун. Нума]эидэ Ье]’эти УкраЛиа па]тахтына она керэ ]олланмышдыр ки. ССРИ Али Советинин ceccnjacbiH-да депутатлар ез чыхышла-рында девлэт гуручулугу мэ-сэлэлэри вэ ©рази мэсэлэлэ-ри баргсиндэ Руси ja вэ Ук- pajHa раЬбэрли.]ишад бэ’зи бэ]анатларындан бэЬс етмиш- ji©p. Миллатлэр Советинин сэд-рн р. Нишаиов ССРИ, Ру-си]а вэ Укра]на парламент-лэри 1нума]эндэлэринин ке-рушунун нэ]о керэ зэрури олдугуну иваЬ едэркэн де- мишдир кя, Укра]нада сакит-ликдир вэ УкраJна рэЬбэр-ли]и тэрэфлэр учун мараг-лы олан керушу алгышла-jbip. Иттифаг парламентинин нума]эндэ Ье]’этинэ ССРИ халг депутатлары А. Собчак, J. Рыжов, С. Pja64eHKO вэ J. Шербак дахилдирлэр. (СИТА). Бу илин млртында Иран Ислам Республикасынын ну-ма]анда Ье]'ати республика-мызда оларкан Азарба]чан Чулфасы ила Иран Чулфасы арасында телефон рабитэси ]аратмаг Ьаггында бирка ра-зылыг элдэ едилмишдн. Азарба]чая Республикасы Назирлар Кабинетинин сад-ри Ь. Ьасановун башчылыг етди]к нYмaJэндa Ье]’атинин Иран Ислам Республикасына сафари заманы бу масэлэ]э бир даЬа тохунулмушду. НаЬа]ат, Чулфа рабита говшагы ишчиларинин кар-кин 0мо]и са]асинда Араз ча]ынадек 2 километрлик мэсафада 30 каналлы ]ерал-ты кабелнн чакилиши баша чаягдырылмыш, Иран Чулфа-сьгнын рабита хатти ила бир-лашдирилмишдир. 10 канал артыг истифадэ]а верилмши- дир, Бу «аналлардан бири ики Чулфаны, 9 канал »се Аз арба] чан    Республикасы нын Нахчыван, Баоак, Орду* бад, Шарур, ШаЬбуз, Сада-рак ра]он мэрказлэрини Ира* нын Мэранд, Маку, Табрио, Эламдар. Урми]а ва башга шаЬарлери ила бирлешдирэ-чакдир. 20 канал еЬти]ат учун сахланмышдыр. Артыг ики Чулфа арасында телефон рабитасн иша душмушдур. Чулфа рабита говшагынын рэиси Мэммад Гоча]ев илк. дафе олараг бу хат л а Иран Чулфасындакы рабита гов-шарынын раиси Эраги]а занк чалмыш, чэнублу Ьэмкары-ны ]ени ]арадылмыш телефон эл&гэси мунасябатила "да" "¡£а”блв»лв. БИЗ КИ дэлипмэмишик _ гэзет    кошку    енунда-- Квшкун гаршысында да-]анмыш орта ]ашлы гадын сатычынын верди]и газета о уз-бу узуна чевирир: — Бу надир? Ахы май «Коммунист* истадим... — Ьачы, инди газет бу адла чыхыр... — Неча ]а’ни бу адла? Ьм... — де]э тэраддудла бир дэ нэсэ сорушмаг истэ]ир. Чаш-баш галдыгы узун дан, кезлариндэн охунур. Бу Ьисси ]эгин ки, чох-лары кечириб. Ела редак-си]а коллективинин взу да. СеЬбвт ондан кетмир ки, «]ол кветаранимизи*. «ко-мандан*ымызы итириб баш-сыз галмышыг. Эксине. Ьэм-карларымызын демак олар Ьеч бири, Ьеч вахт ©зуну бу]уруг гулу са]ма]ыб. Инди редакси]ада чалышан-ларын аксори]]эти 1985-ин апрел нэсими ила каланлэр- ДИр.    .    4    ^ { Редакси]амызла у?збэ^ квшкун сатычысынын дедик-лари аксар квшклэр учун характерикдир: — Сатыш нисбатиндэ ела бир фарг ]аранма]ыб. «Халг гезети* ]ахшы алыныр. Ча-маатын сеЬбатлариндон бела баша душурам ки, да1н* швн гэзетин 1алныз адыдыр, мазмуну ]ох. пэлалик «Ком-мунист*ин инди Ьансы адла чыхдыгыны билмэ]энлэр да вар. Ьэмин адамлар да — «Коммунист*ин авэзинэ чыхан газетдан верин* — де]ирлэр. Элбэттэ, бунлар тэскин-лик верир. «Халг газета* дэ «Коммунист* кими попул]ар-дыр. Газетимиза мараг азал-ма]ыб. Бу, Ьэм дэ халгын инамы, е’тимадыдыр. 3 руФ’ЭТОГЛУ, С. АСЛАНОВ, «ХГ»нив мухбирлэрн. ССРИ ДОВЛОТ БАНКЫНЫН BBJAHATbl ССРИ Девлэт Банкыньш влиндэ олан мэ’лумата керэ, Сов.ИКП МК парти]а тэшки-латлары вэ онларьш .табели-}индэ олан идарэлэр езлэри-нин вэсаитиви чурбэчур сэЬмдар чэми]]этлэринэ, бирка муэосисэлэрэ, коммерси-]а банкларына вэ дикэр ком-MepcMja структурларьша го-]урлар. ССРИ Девлэт Банкыньш бэ]анатында кветэрилир:    бу вэсаит эсасэн Сов.ИКП сы-рави узвлэринин вердиклэри узвлук Ьаггы вэ ja девлэт эмлакьшдан истифадэ едил-мэси Ьесабына ]аранмыш-дыр. «Совет Иттифагы Коммунист napraJacbbHbiH эмлакы Ьаггында» ССРИ президен тинин фэрманына мувафиг сурэтдэ халг депутатлары Советлэри Сов.ИКП-нин эм-л*акыны муЬафизэ алтына алмалыдырлар. Сонра бу эмлакдан истифадэ олувмасы мэсэлэлэри ССРИ-нин вэ рес-публикаларын ганунларына там мува*фиг сурэтдэ Ьэлл едилэчэкдир. Парта]анын вэсантиннн халгдан кязлэдвлмэсиннн гаршьгсыны алмаг магсэди ила ССРИ Девлэт Банкы кес-тэриш вермишдир ни, Сов.ИКП тэшкилатларынын вэ онларын табели]индэ олан идэрэлэрин Ьесаблады ^зра эмали] ]ата хитам верил си и. (СИТА). «УМИДИМИЗ СИЗЭДИР...» Ьэр кун онларча охучу бу инамла редакси]а]а уз тутур. Кнмн мэктуб ]олла]ыр, кнмн азу калир. Онларын ннрмкти ]ашатмаг, умндини догрултмаг о гадэр да асан баша кал мир. Редаксн]а амакдашларындан чохлу гуава, вахт алыр. Буна 6axMaJapar hap мэктуба Ьассаслыгла Ja- яатпыльф^нз а]да редакси]а 5 мнн 760 мактуб алыб. 863-у газетдэ дарч олунуб. 2 мин 124 мактуб тэЬгигата кен-дэрилнб. Мяв вэфардан чох адам редаксн]ада гэбул олунуб Заннкмнрчо, фактлар hap ше]н де]нр. Учунчу кундур кн, газет ]енн адла бурахылыр. Ре-дакси]а коллективн бела мэс’ул аддымы атанда нлк нвв бэдэ аз охучусуна уинд багла]ыб. Ьэгнгн мэнада халг газета бурахмаг, ону халгын трнбунасына чевнрмак учун нлк невбэдэ сиза — садагатлн охучуларымыза бел баг-ламышыг. В, ел. бнлирик, )ашлиаиышыг... с()ьифа дНЕФТИН КЭЛЭЧЭШ ДЭНИЗДЭДИР 1934-чу илдэ Арт]ом ада-сы ]ахынлыгында го]улач нлк дэмир езул ]ер узуьдэ илк дэфэ дэниздэн нефт чы-харылмасьшын муждэчиси олду. Myrajuco учун де]эк ки, Американын Луизиана штатында белэ бир езул 1948-чи илдэ го]улмушду. Ьазырда исо дун]ада Ьасил едилан нефтан учдэ бир Ьис-сэси даниздэн чыхарылыр. Озу дэ дэниз нефти гуру нефти нэ нисбэтэн хе]лн 6а-Ьа баша калир вэ чохлу вэсаит тэлэб едир. Харичи елка лерин ира нефт инЬисар-лары бунун учун илдэ бир трил]он доллар сэрф едирлэр. Мутэхэссислер Ьесаб-ламышлар ки, 2000-чи илэ-дэк нефтин 40 фаизи дэниз-дзн чыхарылачаг. Бэс Хэзэр нефтчилэри бу кун Ьансы га]гыларла ]аша-]ырлар? «Хэзэрдэншнефт-газ* ИствЬоалат Бирли]и баш директорунун муавини Назим Эли]ев эмэкдашымыз-ла мусаЬябэсИ'НДэ демншдир: — Сон вахтлар чохларын-да бела тэсаивур ]аракмыш-дыр ки, Бакынын rapa гьиы-лы ту^энмек узраднр. Онлар бу сарватин Ьаддандаи артыг иерафчылыгла ишладипмэ-синдэ нефт сэна]есн ишчилэ-ршш кунаЬландырырлар. Ла-кин гэти]]э(тлэ демак олар ки, бу тамамилэ ]анлыш фикир-дир. Чунки тэкчэ Хэзэрин чэнуб вэ орта Ьиссэлэриндэ cejciMHK усулла кэшф олунмуш сухурларын чэми 10 фаизи истифадэ олунур. Бу нсэ о демэддир ки, Ьэмин су-хурлардан Ьэлэ азы 100 ил дэ нефт чыхармаг мумкуи-дур. Устэлик, бу ]ахынлар-да кэшф олунмуш Jem* «Азэ-ри* иефт ]атагынын-Ьэлэ ис-тисмарына башланмамьпп-дыр. Jepn кэлмишкэн де]эк ки, Ьазырда дун]ада эн зэн-кин нефт ]атагларындан олан «Азэри*нин истисмарына харичи елкэлэрин нефг шир-кэтлэри дэ бо]ук мараг кес-тарирлэр. Бу куя Азэрба]чанын нефт сэйа]есиндэн даньппаркэн гаршь^а чыхан проблемлэри дэ хатырлатмаг вачибдир. Бу проблемлэр илк невбэдэ тех-ноложи гургуларын вэ ава-данлыгын муасир тэлвблэр сэви]]эсиндан кери галмасы илэ баглыдыр. Экер тэкчэ 1988—1989-чу иллэрдэ ирн нефт инЬисарларында дэниз-дан иефгг чыхарылмасына 7 мил]ард доллар сэрф олун-мушдурса, ССРИ-дэ бу рэ-гэм чэми 100—^200 мил]он совет манатына бэрабэрднр. Сон вахтлар Ьомин лроблеи-лэрин арадан галдырылмаиы учун илк аддымлар аты I-мышдыр. Американын «Ама-ко», «Лунокал», Инкилтэрэ-нин «Бритиш Петролеум» ши.ркэтлэри илэ апарылан илкин данышыглары мисал кестэрмэк олар. Ьэмин даны-шыглара керэ харичи шир-кэтлэр Бакы нефтинин муга-билиндэ республикамызын муасир техники-техноложи аваданлыгла тэчЬизатьшы, нефт чыхарьишасы илэ элагэдар еколожи проблемлэри Ьэлл етмэ]и еЬдэ]э кетурмэ-]э Ьазырдырлар. Лакин ачы-рыны демэк лазымдыр ки, бу чур ]уксэк сэви]]эдэ му-гаиилэлэр барланмасы учун Ьэлэлик республикамызын елэ бир имканы вэ мустэгил » ли]и ]охдур. Керунур, елэ буна керэ дэ харичи мнЬи-сарлар мугавилэлэри тагдим етмэ]э тэлэсмирлэр. Бир гэ-дэр дэ дэниз нефтчилэрини н сосиал шэраити барэдэ. Илк невбэдэ ге]д едэк к», 60-чы, 70-чи иллэрэ ниобетэн дэниз нефтчилеришгн са]ы хе]- ли азалмьппдыр. 1991-чи илин мэ’луматьша керэ «Хэзэр дэнизнефтгаз» Вирли]51н-до чэми 31 мин нефтчи ши-лэ]ир. Онларьш да тэхминэн 10 фаизи мэнзил невбэсин-дэдир. Экэр дэниз нефтчи-лэринии мэнзил шэраити му-э]]эн мэ’нада гэнаэтбэхшдир-сэ, онларьш эмэк шэраити-1Ш Ьэлэлик ]ахшы Ьесаб етмэк олмаз. Бир сыра ¡мэ’дэн-лэрдэ эн ади тэЬлукэснзлик тэдбирлэринин кезлэнилмэси учун шэраит ]охдур. Дэниз сэви]]эсинин галхьхб енмэси илэ элагэдар есгакадаларьш давамлылыры истомил эн гэ-дэр меЬкем де]ил. Бэ’зи мэ -дэнлэрдэ иеэ радиаси]аны арадан галдырмаг учун ис-тэр мутэхэссис, истэрсэ до муасир техника чатышмыр. Унутмамалы]ыг ки, бутуи дун]ада олдуру кими, респуб-ликамызда да нефт сана]еси-нин перспектив лари эсасэн дэнизлэ барлыдыр. Буна керэ дэ индидэн истер дэнизин еколожи тэмизли]ини, истэрсэ дэ нефт Ьасилатынын аЬэнкдар ритмики тэ’мин етмэк барэдэ душунмэк вахты чатмышдыр. С. ТЭРЛАНОГЛУ, «ХГ»-нин мухбири. ев лори и jHjocH-xoaop Б9С ЕВСИЗЛ0Р9 КИМ K9JAH ДУРАЧАП РУС К9НДЛОРИН» БАСГЫНЛАР Азэрба1чанын Дарлыг Га-i6ar Мухтар Вила]етнндэ » Коранбо] ра]онунда вэ-L]]3T кэркин олараг галыр. гкионуи ©рааисиндэ чэмлэ-эн ермани гулдур бирлэш-»лэрина к©мэк учун элавэ ’«вэлер, силаЪ ва де]уш сур-ты квихчрнлкр, хусусилэ тустун ■ > •- 27-да респуб-гканын лиа^ыш мэнтагэ-финэ вэ Ьугуг муЬафизэ ганларынын лостларына ьегынларын са]ы артмыш-ыр. Ьэм дэ ]араглылар тэк-ч азэрба]чанлылар ]ох, рус-ip ]аша]ан мэнтэгэлэрэ да (егьшлар едирлэр. Мэсэлэн. Коранбо] ра]онуиун Рус Бо-рнси кэндинэ силаЬлы бас-гын едилмиш, кэнд сакинлэ-рииин шэхеи мал-гарасы, ав-томашыны аларылмьпп, уч нахырчы де]улмушдур. By барэдэ Азэрба]чан Республикасы Девлэт ТэЬлукэсизли>и Комитэсннин ичтимаи эла-гэлар маркаоинда мэ’лумат вермишлэр. Кестэрилэн муддэтдэ эн арыр д©]ушлэр Коранбо] ра-]онунун Шэфэг кэндиндэ кет-мишдир. Ири чаплы пулем-]отлардан, гумбараатан си-лаЬлардан вэ дикэр атычы силаЬлардан атэш ачан 200 нэфэрэдек ]араглы ерманилэ-рин ]ашадыры Гарачинар вэ 5еникэнд мэнтогэлври торэф-дэн Шэфэг кэндинэ сохулма-ра чэЬд кветэрмишлэр. «1а-раглылар бир муддэт этраф-дакы бэ’зи тэпэлори тута бил-сэлэр вэ совхоз мудирц]]эти-нин бинасына лап ]ахынлаш-салар да, республика ДТК вэ ДИН белмэлэринин эмэкдаш-лары онлары кери отурт-мушлар. Вурушма заманы республика ДТК-ньш «ки эмэкдашы ]араланмышдыр. Коранбо] ра]онунун Кур-заллар кэндиндэ дэ Ьугуг муЬафизэ органларынын постлары автоматлардан. пу лем]отлардан вэ гумбараатан силаЬлардан кучлу атэшо ту тулмушдур. Августун 25-дэ ермэни ]араглылар зиреЬ-ли техниканын кемэ]и илэ Ьадрут ра]ону тэрэфдэн Ла-чьш ра]онунун Суарасы кэндинэ ва орада ]©рлэшэн ми-лис посту на атэш ачмьпплар. Республика ДТК вэ ДИН-ин силаЬлы мунагишэ ра]онуна тэ’чили кендэрилэн эмэли]-]ат груплары гулдурларьш басгыныны дэф етмишдир. Э. bYCEJHOB, Азэринформун мухбирн. Далгалвр Хазарин саНилмна сыгынмыш нвма-нвча канди, гэсвбэни аз агушуиа алмагдадыр. Даниз Лаикаран pajonyH-дакы Нвриманабад гвеабаемнин сакииларими да догма (УРД-дан парикдирмйшдхр. Ики минадак адам аасиз-ашикснз талиб. 1500 Нектар маЬсулдар торпаты су басыв. racabaja 1 мил joH манат дан чох зи^ви да]мишднр. Иткнлар Нал* арта билар.    ж Бас фалвкатин гвршысыны алмаг учУм и# кмми лар карулурГ Адамлар теНлукеси* japnapa качурулур. Нвра- да имкан аарса, орада ваНил бариидилмр. Амма бумлар км-фа]ат да]ил. Еямн чаНатдаи асаеландырылмыш тадбнрлара, мадди-тахнмки кама|а чидди аНтм|ач sap. ж Су басмыш кучалара, ]арашыглы аалара бахдыгчв кайлу губарланан гасабв сакмнлермне тасалли зармак учун с.* т,лм,г м вс.н Д*|ИН. hOTT. |.рлн h.«HMHÍI« оргмл.ры-нын уввуг г вс .6# Советинин депутаты Сабир Исма|ыло. ап Н..Л.Н Г.ЛЫ6.-    ^    %    ибм.,гндур. 4 ;