Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - August 28, 1991, Baku, Azerbaijan 4*1«-чу ИЛИН АВГУСТУНДАН 1*91-4M ИЛ АВГУСТУН 24-Д»к КОММУНИСТ АДЫ иле чыхмышды*. Азанмш коимуннст пшишы меркази комнтасннви органы ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМНТПА НОММУНИбТНЧЕОНОЙ ПАРТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА _ NS 168 (21S3SI    # Ч*рш«иб», 28 август 1991>«м ил. Ги|мвти 10 гаими (абуи* учуй 8,8 г*лии|. АЗеКАМАН КС11У31МКАСЫ АЛИ соктинин нвиеденканАО сессмасынын ЧАГЫМШМАСЫ ИАГГЫНДА АЗЭРБА2ЧАН республикасы АЛИ СОВЕТИ СЭДРИНИН ГЭРАРЫ Аэерба1<1ан РеслуФлнкасы Ллн Советинин невбаавн-кэнар сессн1асы 1991-4« ил августу« 39-да Бакы швЬа-РИНД9 чагырылсын. Aз8pбaJш Рсспублшасы Ал Бакы ша019ри. 27 август 1991-чн »л. Азер§лтн РЕСПУМИКАСЫ хА1и-ДЕПУТАтлАРЫнын незэрино Ааар6а|чан Распубликасы Али Соаатинии иаабаАЛииамлр с«сси|асы •■густун 29-да с#Ь#р саат 10-да А1арба|иаи Распублмиасы Али Соаатииии иилас салоиунда иачирилаиаи-дир (Эанаба|оа проспакти, 1). ОХУЧУЛАРЫМЫЗА Икиячн KYHgYp ки, «Коммуниста «Халг гоэетна ады вда бурахылыр. Гозетнв ез адыяы AojHniMocH техввкн чэЬэтдан асан одса да, aialiHjJma агрыды нросесднр. Та’-сисчи во редаксв1а коддектнви бу адды* мы атаркон Ьомчиннн аддо^ишионин знд-ди]]отли ро’1лор догурачарыны, бнр’мона-лы rapmbLnaHMaja4arbmu 1ахшы бнлнр-ди. Бело до олду. Дуион редаксн]анын теле-фонлары бутун кун сусма]ыб. Зонклорнн oKcopHjJoTH тобин ки, гэзетин jcHH ады нлэ баглы иди. Дабан-дабана зидд рэ*]лор ешит-мэлн олдуг. Кими бо]энир, кнмн до адынын дузкун ceчнлмэднJнни ceJлoJиp. Бир оху-чу бизи коммунист HAeJaAa¡»n^aH имтивв етмэидо тогснрлэндирир. Дикари reJsAo со-рзпшур; но Ьагла «Халг гэзети» адыяы ко-турмусуну(з? Бир башгасынын фшсридча, габагчадан охучуларла маслэЬатлэ* majAHK. Рэ’1лэрин hC4 да Ьамысыны шарЬ етмак, JaxyA киминсо гаршысында бараат газан-маг фикринда де]нлик. Ьэмншакн кими, бу дэфэ да заманын hap uiejH jep6ajep едача-jHHa, кимия Ьаглы-Ьагсыз олду руну уза чыхарачарына умид бэслэ]нрнк. «Халг гэзетн». PeAaKCHja коллектнвн бу адын мэc’yлиJJaтини да, чн]нина неча агыр JyK kotypayJyhy ДЭ ]ахшы дарк едир. Мэ-сэла ондадыр ки, бизи чох вахт узаг кеч-мишдэ, peAaKCHjaAa HnuiaJoH журналистла-рнн axcapHjJaTHHHH ¿ашындан чох-чох га-баг баш веран Ьадисалэрэ кора нттиЬам едирлэр. Девран дэ]ишир, MOMHjJar башга-лашыр, буна yjryn олараг Ьамымыз aoJh-шнрнк. Дашадырымыз куиларин гарнбэли]н вэ 3HAAHjJoTH бнр да ондадыр ки, Ьадиса-Ларин сур’атлн вэ чошрун ахыны чохлары-ны ез арушуна алыб апарыр. Ьара? Чаваб чохумуза бэлли дeJил. Лакин чаваб тапылмалыдыр. Биз ону бнрликда ахтарыб тапа биларик. Разыла-шарсыныз ки, JapaHMbim BaanjjarAa rah-рэман олмаг, eMocHja далрасы узэриндэ {уксэлмак чатин Acjnn. Jep узундэ секуб-дарытмагдаи да асан Ьеч на joxAyp. Jchh- дангурманын нлк ндларшин ачы дарсларн буна субут ола бнлор. лалг яса ]ашамалы-дыр. 1ашаиаг учун дарытмаг Joz, гурмаг карокдяр^ Газетян сон вахтлар KerypAyJy асас ястнгамат маЬэ будур. Редаксн]а коллектнвн узуну сезун ha-гиги ма’яасында халга тар^ чевирнб. Ишннн 250 миндан артыг охучунун иста-jHHa yJpyH гурмага чалышыр. Охучуларла ]ерлардэ кечирилан керушлар, узбоуз ceh-батлэр сэЬвлэри дузэлтма1а, нрадлмдан нэтичэ чыхармага нмкан верир. Цнди A3ap6aj4BHAa так-так аила олар ки, газе-тимизи охумасын. Оиун халгьш, заманын талабина yJryH чыхарылыб-чыхарылма-масы иса башга масэладнр. БYpoкpaтиja, Ьагсызлыг алнндэ асир-je-сир олаялар peAaKCHjaja соя умяд JepH ки-мн бахвфлар. Онлмдан алдырымыз caj-сыз-Ьесаосыз моктублар |огин дахнли ина-ма эсасланыр. Чунки Ьеч бир мактуб днг-гатдан кэнарда галмыр, hap бир муэллнфа нмкан дахилинда кемок эли узадылыр. Га-зетин Азэрба]чан КП МК-нын органы кими фэaлиjJaт кестармасн халгьш дэрд-сэ-рина шарик чыхмасына, онун ироблемлэри вэ га1гылары ила ]ашамасына Ьеч да мане олмамышдыр. «Сизин «Халг газетн» адыны дашымага мэ’нэви Ьаггыныз чатырмы?» Бу да ду-нэнки суаллардан бирндир. Бизнм да со-, рушмага Ьаггымыз вар: газет соснал эда-лэтин мудафиэсина галханда, Ьагц^злыг гурбаны олан конкрет адамлары hajaibm дибиндэн дартыб чыхаранда, онун мухбир-ларн rajHap негтэларда — Даглыг Гарабаг-да, Ерманистанла сарЬад paJoнлapындa, Коранбо]да, HajKOHAAa hajaтлapыны Toh-лукэ алтына атыб репортажлар Ьазырла-jaHAa керэсэн кнмин мaнaфeJини мудафиа еднрди? Бунунла бела, чавабы охучуларын еЬда-синэ бурахмагы даЬа дузкун Ьесаб еднрик. Биз дунэн да, бу кун да газетнмнза саднг галан охучулара инанырыг, овлара кува-нирик. ГУБАЛА СУ ЧОКИЛИР Губа шэЬэринэ илк кэли-шимдэ эн чох су ГЫТЛЫРЫН-дан килeJ кузар ешитдим вэ тээччублэндим; Ьэр кэнднн-дэ. меиюсиндэ булаг чагла-]ан бир pajOHyH мэркэзи дэ сусуз галармы? Тээссуф ки, галыб вэ узун иллэр бу проб лемин Ьэлли илэ мэшгул олан TanbuiMaJbi6. Дуз бир илдир шаЬэрэ икинчи су кэмэри чэкилмэ^э башланыб. Анчаг иш jax-шы кетмир. гуввэ, вэсаит чатмыр. Кэрэк халгы ajara галдыраг, елликлэ тикин-THj9 чыхараг. PajOH Советинин сэдри, A3op^j4aHbiH халг депутаты Надир АбдурэЬма-новла Гырыз ДэЬнэ-Губа су кэмэринин тикинтисиндэ биринчи дэфэ бу илин гы-шыида олдум. Торпаг док>-мушду. хэттин Ke4AHjH ]ерлэр гарла ертулмушду, ишэ ке-ниш меЗдан ачмаг мумкун дeJилди. — Foj Нава шэраити имкан версии, кер бурада нэ чан-ланма олачаг, — Н. Абду-рэЬманов инамла диллэнди. — Чалышачарыг бир кол лектив, бир ев. бир аилэ дэ су кэмэринин чэкилмэсин ДЭН кэнарда галмасын. Бу дэфэ тикинтини белэ дэ кордум. Бутун хэтт 6ojy хэндэк газылыр. борулар rajHar едилирди. Ьамы да Ьэвэслэ, чан-башла ишлэ]ир ди. — Ьэр дэстэ бир коллек-тиви тэмсил едир, — Азэрба]-чан ихтисаслашдырылмыш су тикинти бирли]и 30 номре-ли тикинти-гурашдырма ида-рюсинин рэиси Эли АллаЬ-верди]ев билдирди. — Ваш подратчы кими езуну кемэ ja jeTHpaH бутун адамлардан paзыJыг. Амма мелиораси-]а вэ су тэсэрруфаты узрэ paJOH тэ'мир-истисмар ис теЬсалат 6HpnHjHHHH, «Губа» вэ «ШаЬдаг» агрофир маларынын, A3ap6aj4aH Ав-томобнл доллары ИстеЬса-лат Биpлиjи 3 немрэли joл тикинти идарэсинин, 34 вэ 14 немрэли тэсэрруфат he саблы механиклэшдирилмиш cajjap дэстэлэрин, С. Вур-гун адына совхозун HynajaH-дэлэри хусусилэ фэрглэ нирлэр. , Габагчылларын бэ’зила-рини фотоларда керурсунуз. Бир нечэсини дэ тэгдим едн-рэм. таныш олун:    бригадирAsgpùjHiB презй/1ейти тшзри пршисывдя ЗЩМЛЛИК вэ ЬЭМРЭ’ШК ИУСТЭГИЛЛИШ вэ ТЭРЭГГИНЛН )ОЛУ||УР J. Гасымов адына машын-rajwpMa заводунун «(мак кол. л€1ктиви Азэ»рба|чан Респуб-ликасыньш презчденти Ajaa Hnjaa« оглу Мутэллибовун A3iap6aji4aii Республика'оы президенти вэзифэсшнэ нами-aoAJiHjHiHH бщринчилэр сыра-сьгада ирэли сурм^дур. Ав-пустуи 27-да А. Н. Мутэл^ либо© iMy8ccH!caj'3 «едн|б ер сечичилэр» илэ керушмуш-ДУР- МуассисЕни'Н ranbicbi аг. зьгнда ону гаршыламьш! завод коллективи нyмajэн.дэлa-ртшн MiyuiajHaTH илэ А. Н. Мупэллибов сехларэ кедиб фаЬла вэ мутэхэссисл;эрин эмэк шэраитн, исГгеНсал тех-нoлo(киjacы илэ таныш олду. ...J. Гак^ымов адьша ма-mbiHiraJibiipLMai заводу Азэр-6aij4atH najTaiXTbiHbiH гочаман муэссисэлэрнндак бирндир. Бурада бурахылан маЬсуД| бйриичи недбэдэ дэ нофт caHaijecH учун Ьазырланан аваданлыг такчэ республн-камьгзда jox, ону« Ьудудла-рьвндан ЧОХ-.ЧОХ узагларда— м|уттафиг реслу|бли'калар-да, бир чох Аврола, Ac»ja во Латын Америкасы елкэ-лэри'кдэ jaxmbi ад чыхар-мьипдыр. Инди 600 «эфэрз-дэк ада.мын чалышдьтгы за-водда соснал мэсэлэлэр, 'о чумлэдэн мэнзил пробле-•ми дэ мy®эффs|гиjJэтлэ Ьэлл едилщр. Мэсалэн, jeHK j,ama-•ibmu евини» тикинтиси баша ча1тдырылдь1гдан ®э план-лашдырылдьигы кими, илин ^21У1К1рмнда иcтифaдajэ верил-'дикдэн оонра .муэссисэнин а1рзу едан буту« эмакчил^ ри 1МЭИЗИЛЛЭ бусбутун тэ’^ ми« едилочэклэр. ■ А. Н. Муталлибовун фэЬ-лэлорлэ илк сеЬбэти завсь дун механизм сехиндэ олду. Элбэттэ, бурада кундэлик га^1гылардан ДаНа чох сон Ьадисэлэр, елкэдэ вэ респуб-ликада BoaHjjor Ьатгьгада сеЬбэт кетди. A33p6aj4aH президенти rejA втди ки, респуб ликаны.« ppihбlЭ|pлиjи бу-тун М1Эсэлолэрин. о чумлэ-дан халгымызы« кэлэчэк TaJiejHHHH асылы олдугу. мэ-свлолэрин дэ Ьэллиндэ конс-THTycHjaja вэ танунчулуга * Ачыг свНбот кедир. Фото Ф. Хе|рупмм1811дмр. (Аэермвэформ). амэл олунмасына тэрэфдар чыхьчр. елкэдэ. хусусэн дэ РСФОР-дэ Ьадисэлэрин ин-дики иикишафындан Азэр-6г-]!чаиь!н бир чох «достла- РМ» ВЭЗИ]|>ЭТИ КЭр|КК'НЛЭШ- Д1ф.мэк, республика-нын сн-javи ВЭ ичтимои гуввэлори-«И‘ вэ Кэрэкатларыны парча^-ламаг, эЬалинин сосиал тэ-бэгэлэринин бир гисмини ди-кэр гисминэ гаршы гojмaт учун истифадэ втмэjэ чалы-шырлар. А. Н. Мутэллибов деди; Биз белэ фитиэлгрэ yjapк!sн анчаг бэдхаЬлары-:иь1зьш дэjиpмaнынa су твк-•муш олурут. Ираида олду-гум кунлэрдэ кyJa верди^им б’э]анат барэскндэ харичи кутлгви иш}юрмаси]а васитэ-лэринин jajдblглapы сахта мэ’лумат буна мисал ола би-лэр.’ Бир даЬа гэти демэк истэ]ирэм:    республиканын кзлачзк тале]и илэ алагэдар бутун мэсэл<элс<р очун Ьудуд- ларындан кэнарда дejил, A3ap6aj4aH халгынын взу торэфиндэн Ьэлл едилэчэк. Реапублика«ын кэлэчэ« та-лejи ондан асылы олачаг ки. букувку B93HjJ©TH биз нэ ДЭ-рэчздэ дэриндэн тэЬлил ет-мэ4и вэ инкишаф. торэгги ]олунда нэ дарэчэдэ jctcawB дузкун аддым атматы бача-рачагыг. СеЬбот заманы rejA еднл-ди ки, республиканын гар-шысьшда дуран проблемлэ-рин Ьэллинде муэссясэлэрин фаЬлэлэри, эмэк коллектив-лэри хусуси рол ojнaмaлы, A3ap6aj4aH халгынын мэна-фejин« гэтиjjэтлэ мудафие етмэлидирлвр. Лакин елэ гув-вэлэр вар ки, онлар jena дэ бизи Ьэрч-мэрчлик, митинг-чилик, чэбЬэлэшмэ кирдабы-на салмага чалышыр, тэ’тил-лэр Ke4HpMaja чагырыр вэ чэтинлнклэрдэн истифадэ едэрэк A3dp6aj4aHHH рэЬбэр- лиJинэ вэ парламентинэ тэз-jHT кестэрирлвр. Окларын па]ыны вермэк лазымдыр. чунки мевчуд четинликлэ]^ арадан галдырмагын Зеканэ joay республикада бутун гув-вэлэрин бирли]и эсасында МИЛЛИ Ьэмрэ*]лик ]олудур. MкллиJJ9тиндэн, фаалиЛет саЬесиндэн ве cHjao» агидвле-риндэн асылы (wmajapar рес-публмканьш бутун сакинлэри инди Азэрба]чанын тэрэгги-си вэ рифаЬы намннэ элбир ишлемэледирлэр. Заводун пэстаЬ вэ меха-низмгурашдырма сехлэриндэ чанлы ве ачыг cehóerr олду. А. Н. Мутэллибов елкэдэ сон Ьадисэлэр. JeHH Иттифаг му-гавилэси, Гарабаг мунаги-шэсинин арадан галдырылма-сы барэдэ бир чох суаллара бурада да чаваб вермэл» олду. Республиканын президенти деди: Итгифаг мугавилэ-си ла]иЬэси«ин Ьазырланма- сынын Ьэлэ илк мэрЬэлэсин-дэ МЭН конфедераси1а еса-сыида суверен республикала-рын калэмэк итгифагынын, jэ*ни сон 70 ил эрзиндэ Ja-ранмыш игтисади вэ башга элагэлэри дагытма]ан ятта-фат Ja^ылмacынa, реопуб-ликалвр арасында ]е»и муна-сибэглэрэ тэрэфдар чыхмыш-дым. Гарабаг мунагишэсияэ кэлдикдэ, мевге11шиз дэ|иш-мэздир: Азарба]чанын суверен Ьугугларына вэ эрази бу-тевяу]унэ Ьеч кэс гасд едэ билмэз вэ ]алныз бу ме'нада биз Ерманистанла ики гоншу реопубликаны марагланды-ран мэсэлэлэр барэсиндэ да-нышыглар апармага разы ола билэрик. Республиканын президвн-тй А. Н. Муталлибов сехлэ-рин коллективлари, заводун мутэхассислэри яла керуш-лэр заманы истеЬсалын тех-нoлoкиjacы, Jeнн нгтисади щараитда коллективин нши нла мараглавды. Заводун ди-ректору О. П. Мэммадов, сех рэислэри, фэЬла вэ мутэосос-сислар истеЬсальш таимил-лэшдирнлмаси, эмак вэ ма-ишат шэраигинин Jaxшылaш• дырылмасы. заводун игтисади мусгэгилли]инин инкиша-фы учун муэссиседа кэрулаи тэдбирлэрдэн данышдылар. A33|i6aj4aH Рес«11влнк^-нын президент« А. Н. му-тэллибовла бнрликда J. Гасымов адына машынга)^ма заводунда Бакы Ша^ар Халг Делутатлары Советшшн сэдри Р. А. ApaJeB, Азэрнефт-маш консернинин баш директору Э. J. Гараханов да ол-мушлар. • • • J. Гасымов адьша машын-rajHpMa заводунун Jepлэш-AHjH Ленин pajoHyHyH кучэ-лариндэн бириида А. Н. Муталлибовун сечичиларлэ план-лашдырылма]ан квотшу олду. Республиканын пэр бир сакининн душундуро« проб-лемлэр барэсиндэ сэмими сеЬбэт кетди. Сонра президент суаллара чаваб верди. (Азаркнформ). ИПИФАГ ТАБЕЛИ МТЭССИСЭЛЭРИК ВЭ таЩКИЛАТЛАРЫН АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДЭВЛЭТ ИДАРЭ ОРГАНЛАРЫНЫН ИХТИ1АРЫНА ВЕРИЛМЭСИ ЬАГГЫНДА АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ ф. Су кем Элэммэд Xaнcejидoв, бору-дузэн механизатор Малик ГэЬрэманов, екскаваторчу Чэ-фэр KYЛИjeв, електрик гaj-нагчылары    Низамэддин Эмирасланов. Элибаба Баширов, ^Залик Aбдyллajeв, кранчылар Вугар Гонагов, Гэриб Шукуров, фэЬлэлэр Jaгyт Дадашов. Нурмэммэд Мэммэдов. Бу адамлары су кэмэринин тикинтисинэ ра-joн халг депутатлары Сове ТИНИН шэЬэр эЬалисинэ му-рачиэти кэтирмишдир. Кэ-мэрин алты километрини Ч0кмэjи баш пoдpaтчыja ке-мэjэ кэлмиш эмэк ксслек-тивлэри 03 вЬдэлэринэ К0-турмушлэр. Устэлик тикинти учун «Губа» агрофирма-сы 200 мин манат, «ШаЬ даг» агрофнрмасы 60 мнн манат пул ajыpмыш, агро-C8нaje банкынын pajoн шв’-бэснндэ бунунла элагэда^ Фото Рефиг Салмаиовуидур. хусуси Ьесаб ачылмышдыр. Елэ кун олмур ки, мухтэлиф тэсэрруфатлар, идарэлэр, муэссисэлэр, Ьабелэ ajpы-ajpbi сакинлэр тэрэфиндэн Ьэмин Ьесаба вэсаит кечу-рулмэсин. Бир сбзлэ, Гырыз ДэЬнэ-нин ДИШ KOjHaAa« булаг су-ларынын lV6a шэЬэринэ ахачагы куну jaxынлaш-дырмаг учун бутун имкан-лардан истифадэ едилир. Хэттин он бир километриндэ борулар rajHar едилиб хэн-дэклэрэ дузулмушдур, галан Ьиссэсинда oMaaHjjai давам етдирилир. Сонра су бэндлэринин, T33jHrH ашагы салан ryJyaapHH, тэмизлгjи-чи,    сусахла]ычы гургула- рын иншасына вэ дикэр иш-лэрэ башланылачаг. Барнз ЭСЭДОВ, «ХГ»-янн мухбярн. A33p6aj4aH халгынын мэ-нафелэрини мудафиэ етмэк мэгсэдилэ вэ «A3ap6aj4aH Республикасынын игтисади мYcтэгиллиjинин эсаслары Ьаггында» A3ap6aj4aH Республикасынын KoHCTHiycHja Гаиунуна yjryH олараг гэрара алырам: A33p6aj4aH Республикасынын Назирлэр Кабинети A3ap6aj4aH Республикасынын эразисиндэ олан Иттифаг табели муэссисэлэрин вс тэшкилатларын 1992-чи ил jaHBapbiH 1-ДЭК A3ap6aj чан Республикасынын Д0в-лэт идарэ органларьгнын ихти-japbiHa верилмэсини тэ’-мин етсин. Ьэмин муэссисэлэрин вэ тэшкилатларын мэЬдуд групу истисна едилир. Бу групун муэссисэ вэ тэшкилатларынын идарэ олун-масыны мувэггэти олараг ССР Иттифагы девлэт ор-ганларынын иxтиjapындa сах-ламаг MarcofloyjryHAyp. Азэрв«14а« Респувликасыны» “Р*»**";^тэлЛИБОВ. Бакы шзЬэри. 27 август 1991-чи ил. АЗЭРБА1ЧЛН КОММУНИСТ flAPTHJACblHblH ЭМЛАКЫ ЬАГГЫНДА A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Сосиал-мэдэни саЬэнян    Бакы ШэЬар Партина Ко- мадди-техники базасыны мвЬ-    митэскнин бинасы Р. кэмлэндирмэк вэ 0haAHja хид-    файв адына тэсвири сэнэт МЭГИ jaxшылaшдыpмaг маг- музе^шю;    ^ сэли илэ гарара алырам:    CifjacH    МаариФ Еаи Бакы В. И. Ленин музе}инин би^ Шэ^ насы Myaej мэркэзи JapaAbW- «Коммунист» масы учун Азэрба1чан Рес-    нын бинасы Азэ^]ч^ Р^- публикасыньш Mэдэииjjэт    публдасасынын Haзиpлиjииэ;    буат Комитэсинэ верилсин. Азэрб.|чаи Бакы шэЬэри, 27 август 1991-ми ил. A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДАХНЛИ ИШЛЭР, девлэт TЭhЛYKЭCИЗЛИJИ, ПРОКУРОРЛУГ вэ еДЛИ]1Э органларына РЭЬБЭРЛЖИН АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МУСТЭСНА СЭЛАНИЛеТИНЭ АИД ЕДИЛМЭСИ ЬАГГЫНДА A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ A3ap6aj4aH Республикасынын мевчуд республика вэ AsapOajMBH Республикасынын KoHCTHTycHjacbiHB вэ A39p6aj4aH Республикасы-ньш cylвepeнлиjlf Ьаггында KOHCTHTycHja ганунуна yjryH олараг гэрара алырам: 1. MyaJjoH едилснн ки, A3ap6aj4aH Реопубликасы-нын дахнли ишлар, девлэт тэhлYlcэcизлиjи, прокурорлуг вэ эдли]]э органларына рэЬ-бэрлнк A3op6ajMaH Республикасынын мустэсна оэла-hHjJaTHHa аяддир. jepли дахнли ишлэр, довлэт тэЬ. тэnлYK0CИЗлиjи, прокурорлуг вэ эдлиjjэ органлары ез ал10]этиндэ jaлныз Азэ чан'Республикасынын Кон cтитycиjacьшы вэ ганунлары ны, A3ap6aj4aH Республика сы президентииин фэрманла рыны вэ , сэрэнчамларыны раЬбэр тутурлар. 2. Бу    нмзаланды- ры кундэн гуввэ]э минир. ,Азарба]чая Республикасынын президенти А. МУТЭЛЛИБОВ. Бакы ше^1эри, 27 август 1991-чи «л. МОСКВА: НОВБЭТИ ФЭРМАНЛАР з|с ССРИ президент« М. Горбачов авгусгун 26-да «Ха-бэрлэр» информаси]а акект-лнj■инин РСФСР-ин иxтиJa-рына верилмаси Ьаггында фэрман имзаламышдыр. Президент Ьэмин *кун верди]и дикэр ики ^рмАада Л. Н. Спридонову Совет Иттифагы Телеграф Акентли-jинин баш директору вазифо-синдэн. Л. П. Кравченкону исэ Умумиттифаг Девлэт те-ле8изи]а вэ радио вериляш- лари ширкагияин садрн ва-зифесицдэн азад етмишднр. ССРИ президенти ав-густун 27-да имзаладыгы (Ырманла J. В. Лакэвлеви Умумиттифаг Довлот телеви^ 3Hja вэ радио верилишлэри ширмэтинин садри та’)ин ет-мишдир. J. В. ^ Лаковлета ва М. И. Полторанина тапшы-рылмышдыр ки. PycHja теле-виэ«]асынын таинсили барэдэ тэклифлар Ьазырласынлар: М. С. Горбачов: ССРИ САХЛАНМАЛЫДЫР» €€ МОСКВА, 27 август (СИТА). ССРИ превиденти М. Горбачов бир даЬа ге]д етмишднр ки, «ССРИ суверен дввлэтларин иттифагы кимн сахланмалыдыр». Бу кун о, ССРИ Ал» Соевтинин фовгэл'ада сесси)асында чы-хыш едиб нараЬатлыг Ьисси илэ rejfl етмишднр к», чев-рилиш чэЬди боша чьпсдыг- дан сонра республикаларда мэрнэздангачма ме]ллври кучлэнмишдир. М. Горбачов Jen» Иттифаг мугавилэсинэ да|ишиклик-лэр етмэк тэклифларнни бэ-]аниб демишдир к», Итгифа-гы вЫшд девлат кими сах-ламаг мумкун олмаса, исте -(^ja чыхачаг. ГОРБАЧОВ РЕСПУБЛИКАЛАРЫН РЭЬБЭРЛЭРИ иле KOPYUJYP МОСКВА. 27 август (СИТА). СэЬар Кремлда ССРИ президенти М. С. Горбачовун республикаларын раЬбэрлери илэ карушу башланмышдыр. Олкада ол-муш девлэт чеврилиши илэ елагэдар 4аранмьш1 вази)-Jaraa баглы месэлалар диг-гэт мэрказиндэ олмушдур. ЛУЮАНОВ ЬАГГЫНДА ИТТИФАГ ПАРЛАМЕНТИНИН ГЭРАРЫ Августун 26-да ахшам-дан хе)ли кечмиш ССРИ Али Советинин невбеданканар сесси)асында 1991-чи ил 18 — 21 август Ьадисала-ринда Итти^г парламен-ти рэЬбарли)инин ролу-нун музакираси гуртарана-дак Анатоли Лук)анов та-рафиндан ССРИ Али Советинин садри ваэифасннян ичрасыны да)андырмаг га-рара алынмышдыр. Ву ма-сбЬа барэсиндэ мувафиг гарар габул едилмишдив. (СИТА). ССРИ АЛИ СОВЕТИ метвУАТ мэркезинин тесьиьи Августун 27-да чыхмыш ба’зн гаэетларда бела )анлыш ма’лумат дарч едмлмжцдяр ки, ССРИ Али CoBBTHHMi невбаданканар сес^асьш ”^РИ раЬбарлнк етмак ССРИ Али Совета Иттифаг Советинин садри И. Д. Лап [аптева тапшы рылмышдыр Назара чатдырырыг кн. ССРИ Али Совети узвла-ринин августун 26-да ах-шам ичласында габул олун-муш гарарына кара сесси]а-нын ишина реЬоерлик етмак ССРИ Али Совета па-латаларынын сэдрлвюи И. Д. Лаптева вэ Р. Н. Нишанова тапшырылмышдыр. ;