Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition: NA

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, August 27, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - August 27, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ    ил. ’Совет киносу куну ||3JAT ВЗ ИИСДН МУМСНВЗТАЗРИ Миллн екран сэнэтимиз бу кун чэми]Jэтдэ кедэн пpoc^íC• лэри габагламаг M9вгejиндэ дурараг халгын агры-ачысы-ны, Yзлэшдиjи фэлакатлари бадии кинoJa кэтирмак ]о-лунда блр-биринта ардынча чидди лентлар JapaтмьшJДЫp. Ела бу ajын эввэллариндэ Совет киносу куну'эрефвсин-да Чимкэндда ССРИ-нин туркднлли халгларынын кино санатинэ бахышдан ^-Азар-ба]чанфилм» кнностудн1а-сына хош хэбэр кал.мишдир. Ссенари мYэлJ'шфи Р. Ибра-ЬимбаУовун вэ режис<ор Р. Очаговун чакдиклэри «Вл-сам, багышла» бэдии филмн фестивалын баш мукафаты-ны алмышдыр. Ьэмин филм-да баш роллары о]на]ан М. 0эиобэ]ов адына ЛзэpбaJчaн Девлат Академик Драм Театры наздннда «JyF» театр-студи]асынын какч акт]ору Кулзар Гурбанова вэ респуб-ляканын амэкдар артисти Фахраддин Манафов ясэ эн ]ахшы гадьш вэ киши роллары учун «Ипак Joлyí► кино* фестивалынын Гран При му-кафатына ла]иг карулмуш-лар. Ьамин екран эсэрн баш-дан-баша мYnapнбeja гаршы иттиЬамдыр. Бу кун да мил* латлэрарасы .мунагишэлэр замининда инсайлар Ьэлак олур, аилэлар дагылыр, ев-лар вирая, ушаглар ]етим, кэнч гадывлар дул галыр. Бутун бунларын балси нсэ ]алан, алчаглыг. икиузлулук вэ муЬарибадир... ...<Азарба]чанфилм* кино-студи]асынын сехларини кэ-зирик. Чакилиш павил]онла-рыида адат eтдиJямиз «Диг гат. мотор, башладыг!» свз-лэрини ешитмирик. Эвэзиндэ кэркин кунлар, а]лар Ьеса-бына Ьасилэ калан филмлэ-рин «сон аккордлары» вуру-лур Дахил олдугумуз сехда кэркин иш кедир. Екранда илк кадрлары гурашдыры-лан филмин прологунда оху-jypyг «...Летимлэ мэрЬамэт-лэ давранана, она кулар уз кестэриб, ширин сеэла наси-Ьэт верэнэ, онун JeтимлиJинa вэ зэифлиJинэ aчыJaнa... Ал-лаЬ-тала гиJaмaт куну эзаб вермаз». — Jeни кино асэринин эсас иде]асыны да бу сезлэр ташкил едир ~ дeje «Пэн-чарэ» филминин гурулушчу режиссорларындан бири олан Энвэр Эблуч дилланир. — Лапин гаЬраманларыныз jeтим, кимсасиз ушаглардыр? — Исте'дадлы ]азычы Иси хМа.дикзаданин ссенариси эса-сында чакилиши артыг баша чатмыш бу филмда интерната верилмиш аналы-аталы 1е-тн.мларйн талеЗиндан. свЬбэт ачылыр. Онларын тале]ин-дан галб агрысы ила даныш- Рвспубликанын хаяг артисти Jauiap Нури «Панчара» фнл< минда. мага чалышмышыг. ...CтyдиJaнын башга бир сехинда <0лулар> филми узариндэ иш кедир. СеЬбо* тимизи танынмыш килоре-жиссор, республиканын халг артисти Тофиг Тагызада да* вам етдирир; — 1987-чи илдэн «вду* лэр»ин ссенарисини ja3bi6 Ьазырламышам. Дуз он дерд ил бу арзу1ла Jaшaмышaм ки. Чалил Мэммэдгулузадэ-нин елмаз эсарини екранлаш* дьфым. HahajaT, филмин чэ-килиши гурта рыб. Филмин ]уксак caBHjJaJiH, бахымлы олмасы учун Малик Дада-шов, Cajaaym Аслан, Лашар Нури вэ башгалары сэнат-карлыгла чалышмышлар. Бир факты да билдирим ки, Кеф ли Искандэр ролунда Т^*р-KHjaHHH танынмыш кино ул-дузу Лылмаз Дуру чэкилмиш-дир... ...Нам «Панчарэ», Ьам «Влулар», Ьэм да адыны чак-м9ДиJимиз бир сыра дикар филмлар JaxbiH кунлэрдэ та-машачылара тэгдим едилэ чакдир. Ьзмин лентлар серт hajaT Ьэгигэтлэрини акс ет-дирмаклэ ]анашы, санет ме’* ,арларына yjryn кэлачакми? •{врэсэн киио чaмиjJeтдэ ке-дэн просеслэри гaбaглaJa би-либми? By суалларын чавабыны, шубЬасиз, тамашачылар ве-рачаклэр. Р. ГЭНБЭРОГЛУ. БИР БАДИСеНИН ИКИ .ЮЗУМУ . Сон кунлардэ кутлави ин-формаси]а васнтэлэринда, о чумлэдан Иттифаг мэтбу-атында дэрч едилмиш хэбар-лэрдэ августун 23*дэ Бакы-да Aзapбajчaн Халг ЧэбЬэси-нин гэраркаЬы гаршысында олмуш Ьадисалар Ьаггында зиддиJJэтли мэ'лумат вери-лир. Азэринформун мухбир-лэри Ьэмин Ьадисэ ила бу вэ Ja дикар дэрачадэ элагэ-дар олан бир неча cэлahиj-Jэтли информаси]а мэнбэjи-нэ мурачиат етмишдир. Азэрба]чан Халг ЧэбЬзси инфopмacиJa шо’басинин му-дири Ни]ази ИбраЬнмов: — Августун 23-дэ мин кэ-фара Jaxын адам АХЧ гэрар-каЬынын гаршысына, елкэдэ баш верен демократии просеслэри мудафиэ етмэк учун ке-чирилан митинга топлашмыш-ды. Митинг башланандан тэхминан 15—20 дэгигэ сон-ра 10—15 нэфэрлик бир груп мулки шахе трибуна]а чыхды вэ невбэти натигин— «Бакы кэндлер бирли]и» чэ-мииэтинин садри Насир Ага-Jeвин элиндан микрофону дартыб алараг, ону дeJмэjэ чалышды. Тэбиидир ки, ja-хынлыгда олан АХЧ узвлэ-ри натигин кв.мajинa кэлди-лэр. Лени фитнэлзр баш вер-месин дejэ, митингин ташки-латчылары вэ АХЧ-нин фэ-аллары АХЧ гэраркаЬынын бинасына дахил олдулар. Бундан сонра .митингин ке-чирилди]и Jepдэ олан милис эмакдашлары АХЧ гарарка-Ьыны мYhacнpэjo алдылар, даЬа сонра бура]а Ьучум ет-дилэр. Онлар квз]ашардычы газ ишладерэк ва гапыны сындырараг бина]а дахил ол дулар ва ону талан етдилар. Оиларын ба’зилари чыхыб кедаркэн АХЧ-нин сэнэдлэриг ни вэ гиjмaтли ше]лари, о чумлэдан емакдашлара мэх-сус эш]алары котуруб апар-дьшар. Онлар габагларына чыханларын Ьамысыны, о чумлэдан гадынлары Дв]ур, нтэла]иб KYчajэ чыхарырды-лар. Дв]улэнлэр арасында республиканын халг депутат-лары Н. Нэчэфов, С. Рустам-ханлы, М. Мутэллимов, АХЧ-нин садри 0. EлчибaJ да ол-мушлар. Ахырынчы уч нэ-фэр мухталнф дарэчэли зада' алмышдыр. АХЧ идара Ье]’-этинин узву П. hYcejнoв даЬа чох зорэр чэкмишдир; опун голуну сындырмыш ва б0jpэклэpини азмшилэр. Милис ишчилэри зарэрчакенла-рэ илк тнбби japдbIм кесте-рнлмэсина мане олараг, он-лары тутуланларык (Ьэмин кун 50-дан чох адам тутул-.мушдур) экcэpиJjэти ила бир-ликдэ Oктjaбp Pajoн Дахили Ишлэр Ше’бэсинэ кэтирди-лэр. Лалныз гати е’тиразлар-дан сонра онларын тутулма-сы рэс.милашдирилди. Туту-ланлар анчаг кеча саат 3-дэ бурахылдылар, Окт]абр Ра]он Дахили Иш-лар Шв’бэси раисинин му-авиин Чинкиз Маммадов: — Милис эмакдашлары гаршысьтнда ичазасиз митингин иштиракчыларыны го-вуб дагытмаг вэзифаси го-]улмамышды, биз jaлнbIз ичтимаи acajиши тэ’мин ет-мэли идик. Анчаг трибунала микрофонун гаршысында вэтэндашларьш а]ры-а]ры груплары арасында асл тог-гушма башлананда милис эмакдашлары ишэ гарышма-га мэчбур олдулар. Мили-син гануни Ьэрекэтлэринин мугабилинда АХЧ гэраркаЬынын JepлэшдиJи бинадан милис эмэкдашларына даш, сулу боЗа ила долу банка-лар, шушэ атмага башла-дылар. Бу Ьоракатлэрин на-тичэснндэ 20-Ja jaxbIн милис ншчиси мухталиф зэдэлэр алды, саЬэ инспектору, баш лейтенант Е. Рустамовун исэ чэнаси сынды. Динар эмак-дашымыз Н. ШаЬверди]ев голундан чидди зада алды. Милис ишчилэри Ьугуг по-зунтуларынын давам етди-рилмэси гаршысыны алмаг ва сэбэбкарлары тутмаг мэг-сэдн ила АХЧ гераркаЬы-нын бинасына дахил олдулар. Лакин бинада олан шэхс-лэр мугавнмэт кестэрэрэк аллэринэ кечэни милис иш-чилэринин устунэ атдылар. Oктjaбp Pajoн Дахили Ишлэр Шэ’бесинэ чэми 42 нэ-фар тутулуб кетирилди. Де-мэк лазымдыр ки, онлар вз-лэринин тэшаббусу ила кеча саат 3-дак орада галдылар. Республика Дахили Иш-лар HaзиpлиJиндэ билдир-мишлэр ки, милис ишчилэри га]да Japaдapкaн ганун чэрчивесиндэ фэaлиjJ0т кес-тармишлэр. Ьэбслар апа-рылмамышдыр. Бакы шаЬэри прокурору-нун биринчи муавини Р. 0ли-]ев билдирмишдир ки, Ок-т]абр ра]он прокурорлугу бу факт узрэ чинajaт иши гал-дырмышдыр. Истинтаг апа-рылыр. АХЧ бинасында ха-ричдэ истеЬсал олунмуш од-лу силаЬ вэ двjYШ сурсаты ашкар олунмуш вэ мусади-рэ едилмишдир. Августун 25-дэ Азэрба]-чан Халг ЧэбЬаси гэраркаЬы гаршысында Jeнидэн митинг олмушдур. Республика Али Советинин депутаты, АХЧ Мечлисинин седри Т. Гара-Jeв, Aз0pбaJчaн халг депутаты, АХЧ Мачлисинин узву И. Ганбэров топлашанлар гаршысында чыхыш етмиш-лэр. Топлашанлар Азэрба.1-чан халгына .мурачиэт гэ-.бул етмншлэр. Мурачиэтдэ тэлаб олунур ки, Бакыда февгел’ада вэзиJjaт кетурул-сун, республикада президент сечкилэри да]андырыл-сын, ч8MиJJ0тдэ пapтиja-сьилашдырма апарылсын, республика Али Советинин февгал’адэ ceccиjacы чагы-рылсын вэ парламентэ чох-пapтиjaлbI эсасда сечкилар кечирилмэси учун тадбир-лар кврулсун, Ьабелэ республиканын бутун кутлави информаси]а васиталэри де-.мократиклэшдирилсин. Республиканын русдил-ли эЬалисинэ мурачиэт гэ-бул олунмушдур. Мурачи-втдэ бу эЬали онлара гаршы кyJa фитналар Ьазырланма-сы барадэ ша]иэларэ yjмaмa-га чагырылыр. Бакы шаЬэринин Ьэрби коменданты полковник В. БYнjaдoв митингдэ чыхыш едарэк топлашанлары ичтимаи асаjишэ, фввгал'адэ вэ-зиJJ0т шараитиндэ гуввэдэ олан Ьугуги аса]иш норма-ларына амэл етма]э чагыр-мь1шдь1р. (Азэринформ). «АЗАДЛЫГ» МЕЗДАНЬШДА МИТИНГ Августун 26-да «Азадлыг» меЗданында издиЬамлы митинг олмушдур. «Мустэгил Aз0pбaJчaн> депутат групу-нун вэ Aзэpбajчaн Халг Чэб-Ьэсинин ташэббусу ила ча- ГЫрЬШМЬЦЦ митинг 0ЛКО- нин демократик гуввалэрпнин гэлабэсияин мудафиэсинэ Ьэср олунмушду. Митингин иштиракчылары 1990-чы илин jaнвapындa Бакы Ьадисалэри заманы, миллэтлэрарасы мунагиша замининда Азэрба]чанын Ер-мэнистанла ЬэмсэрЬэд pajoH-ларында вэ Москвада сон Ьа-дисэлар заманы Ьэлак олан-ларын хатирэсини бир дэги-галик сукутла ]ад етмишлар. Республика Али Совети сэдринин муавини, АХЧ Мэч-лисинин садри Т. Tapajee, республиканын халг депутат-лары И. Гамбэров, И. Нами-дов, С. Рустэмханлы, «Сод ружество» 4aMHjjaTH сэдринин муавини В. CepKejeBa вэ башгалары елкэдэ bajaTa кечирилэн • демократик дэjи-шикликлари 6aj9HAHKлэрини билдирмишлэр. Республика Али Советинин февгэл'адэ ceccHjacbiHbi чагырмаг вэ бу сесси]ада ашагьщакы мэсалолэри му-закирэ етмак барэсинда тэ-лэблэр ирэли сурулмушдур; Бакыда февгэл'адэ BoaHjjaT БАКЫ ШЭЬЭРИ ХУСУСИ PAJOHY ЬЭРБИ КОМЕНДАНТЫНЫН МУРАЧИЭТИ Ьермэтли Joлдaшлap! Сон бир неча куп орзин-дэ Бакы шэЬариндэ вэзнПат мураккаблэшмишдир. Ajpы-aJpы мec’yлиjjaтcиз шэхс-лэр ва он аввэл Халг Чэб* Ьэсинин нума]эндэлэри ]е-нидэн республика роЬбэрли-]ино, Ьакими]]эт вэ идарэ-етмэ органларына гаршы Ьа1-ку]лу кaмпaчнJaны ке-нишландирмишлэр. Нам да бу сон даречэ каркин шэ-раитдэ, бутун сэ’^лэрин AзэpбaJчaнын аразн бутев-лу]унун тэ’мин едилмэсинэ, гоншу республика тарэфдэн олан тэчавузун гаршысы-нын алынмасына jeнэлдилди-)и бир вахтда. сэрЬадЗаны ра]онларда вэ ДГМВ-дэ Ьэм-ватэнлэримизин ганы текул-ДYJY кунларда баш верир. Халг ЧэбЬасиннн лидерлэ-ри MY0jjeн чэтинликлэрдэн истифадэ едарак, де.мокра-ти]а ва ашкарлыг Ьаггында популист шуарларла пэрдэ-ланэрэк кэркннлиЗи Ьэр ва-ситэ ила кучлэндирир, халг-ла Ьугуг муЬафизэ орган-лары аоасында нифаг сал.ма-га чалышыр вэ белеликлэ да МИЛЛИ бирли]8 чидди зэрэр вурурлар. Узага кедэн Ьик-кели магсэдлэр кудэрэк. даим соЬвлэр ахтармагла вэ rapa jaxмaглa машгул олараг онлар куч тэтбиг етмэк тактикасына ал атыр, ми-тинглэр вэ куча нулга]ишлэ-ри ташкил еднр, шулуглуг-лара тэЬрик еди{хлэр. Нариманов проспектинда АХЧ Мачлиси бинасынын гаршы-сыпда кечирилэн митингдэ у.мумшэЬэр митинги кечи-рил.мэсинэ чагырышлар сэс-лэнмишдир. Бу, февгэл’адэ BO3Hjj0T режими шэраити»-дэ эЬалинин гэсдан гануна зидд Ьэракэтлэрэ тэЬрик ет.мэк демакдир. 1990-чы ил фачиэли JaHBap Ьадисэ-лэри арэфесиндэки ссенари текрар олунур, Ьамин фа-чиэнин сабэблэри исэ бутун-луклэ ва тамамилэ бу чур ]аланчы вэтэнпарвэрлэрин узаринэ душур. Лакин бутун cHjacH oJyнлap вэ авантуралар ифласа моЬкумдур. Мудрик Азэрба]-чан халгы позу чу гуввэлэ-рин фитналэрина Jaxmbi бэлэддир. Адамлар коменда-lypaja чохлу мурачиэтлэ-риндэ езбашыналыга вэ фитнэкар Ьарэкэтлэрэ сон гоЗулмасыны, гануна зидд чыхышларын тэшаббусчу-лэринин вэ ташкилат ibuiapbi- нын raTHjJoTna даф олунма-сыны тэлаб едирлэр. Ьермэтли бакылылар! Азэрба]чан халгы ,^’чуу бу чэтин магамда сиздан Ьар Ьансы фитнэкарлыра yjMa-магы хаЬиш едир, амин аман-лыгы горумага, Ьэр .!ердэ гaJдa-гaнyнy, мутэшэккил-лиjи вэ интИзамы меЬкэм-лэтмeJэ чагырырам. EJhh заманда шэЬэрин коменданты кими зэЬматкешлэри ЭМИН едирэм ки, куча нума-Jишлэpи вэ митинглар ташкил етмэк учун кестэрилэн бутун чэЬдлэрин гаршысы февгэл’ддэ B03HjJaT режи-минин Ьугуги асасы Ьаг-гында гануна yJryH олараг г0тиJj0TЛэ алыначагдыр. Бундан етру бизим бутун зэрури гуввэ вэ васитэлэри-миз вар. Бакы шаЬэринин коменданты кими мэн митингин баш вера билэчэк натичалэри учун бутун мэ’-нэви мэc’yлиjJaти тамамилэ вэ бутунлуклэ онун тэшки-латчыларынын узаринэ rojy рам. Бакы шэЬариннн коменданты полковник В. 3. БУШАДОВ. 25 август. 1991-чи ил. режиминин лагв олунмасы Ьаггында, AaapÔaJnaHbiH мус-тэгилли]инин е’лан едилмэ-си Ьаггында, республика пре-зиденти сечкилэринин да-JaндbIpылмacы,. Азэрба]ча-нын индики парламентинин бурахылмасы, JeHH сечкилар кечирилмэси ва 40xnapTHja-лылыг асасында Али Сове-тин формалашдырьшмасы Ьаггьшда ва башга мэсэла-лэр. (Азэринформ).ИнтиЬар етмишлар МОСКВА, 25 август. Рэсми мэнбэлэрдэн мэ’лум олмушдур ки, ССРИ Пре-зидентинин мушавири, маршал С. Ф. Ахроме)ев августун 24-да ахшам езуну ел-дурмушдур. (СИТА). * * * МОСКВА. 26 август СалаЬи))этли мэнбэлардэн СИТА-нын мухбиринэ мэ’лум олмушдур ки. Сов.ИКП МК-нын ишлэр мудири Никола) Кручина езуну елдур-мушдур.Террорун )ени гурбанлары Августун 23-дэ Даглыг Гарабагда Шуша — Чэ-милли )олунда Ьэрэкэт едэн автомашьшы ермэни Japar-лыларынын атэшэ тутмасы нэтичасиндэ дерд нзфэр Ьэ-лак олмуш вэ 13 нэфэр )а-раланмышдыр. Бу мэ’лумат Азэрба)чан Республикасы-нын Девлат ТаЬлукэсизли)и Комитэсиндэн алынмышдыр (Азэринформ). С. АгАмалыоглу адына «Шараф иншаны» ордёилмA3dP6AJ4AH канд тесарруФАТыАКАДЕМЖАСЫ Кафедраларда бош олан ашагыдакы ааэифала> ри тутмаг у*<ун мусабига а'лан адир: Фалсафа •• политолоки)а — досант, 1 jap, фалсафа алмлари намиэади, политолоки|а фаннн уэра, тадрис Азарба|чан дилиндадир; — баш муаллим, 1 jap, фалсафа алмлари иа< мизади, фалсафа фаини узра, тадрис рус дилии-дадир. — муаллим, 1 ]ар, политолоки|а фаиии узра, тадрис Азарба|чан дилиндадир. Си|аси тарих аа Азарба|чан тарихи — муаллим, 1 jap, CHjacM тарих фаиии узра, тадрис A3ap6ajaaH ва рус диллариндадир; — муаллим, 2 jap, A3ap6aj««aH тарихи фаиии узра, тадрис A3ap6ajaaH ва рус диллариндадир. Éпизooтoлoкиja ва MHKpo6MOAOKHja — досаит, 1 jap, биолоки|а алмлари иамизади, апизоотолоки-]а ва микpoбиoлoкиja фаиии узра, тадрис Aaap6aj-чан дилиндадир. Пapaзитoлoкиja аа бajтapлыг саиитари|а акс* партизасы — досаит, 1 jap, билoкиja алмлари иамизади, пapaзитoлoкиja фаиии узра, тадрис Азарба]-чан дилиндадир. Агроким]а — досаит, 1 jap, каид тасарруфаты алмлари иамизади, агрокйм]а фаиии узра, тадрис Азарба|чан дилиндадир. Мусабигании муддати а'лаи газатда дарч адмл-дикдан бир aj кечанадакдир. Санадлари та'лимата yjfyn олараг ракторун адына ¡азылмыш ариза ила бирликда бу уиваиа таг-дим етмак лазымдыр: 374700, Каича шаЬари, Эзиз-ба[ов кучаси, 262, телефон: 2-03-75.Рокторлуг. Н. к. KPynCKAJA АДЫНАБАКЫ медени-мААРИФ мектеви i99i—1992-чи даре или учуй Сабирабад филиелына сэнадларин габулуну давам етдирир.ejAHH ujexeje: 1. Мадани-маариф ишииии ташкилатчысы, аз* фвали]]ат халг чалгы алатлари оркастри (тар, гар-мон, каманча, балабан, канон, нагара, саз сиифи) раЬбари. Сенадларин гэбулу ceHTja6pbiH 1-на кими девам едир. Бизим h/h OKTja6p pajoH баикында 61120907-дир* Мактабин унваны:    370925, 8*чи MHKpopajon, Не)дар hyceiHOB кучаси, 19. Телефон: 61-43-36.    ___ Азарба|чан Распубликасы Халг ТаЬснли Назирли|и ЧЭФЭР BAEAJEB АДЫНА 3 Н«-ли ТЕХНИКИ ПЕШЭмэктавиШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: Натамам орта таЬсил асасында (таЬсил муддати 2 ил|. OoTojbifbiM ва машьтла jbifbiM узра оператор, ал ила |ыган мураттиб. Ьундур ва офсет чап чапчысы. Чилдчи, китаб дacтaлajaн машыиыи машииисти. Полиграфи1а аваданлыгларыныи сазла|ычысы. Teлeтajп ва чохалдь1чь1 апаратларда ишлaмajи бачармагла катиба-макииачы.Орта таЬсил асасында (таЬсмл муддати 10 а|| Чилдчи, китаб дacтaлajaи машыиыи машииисти. Сатиртекан машыила jbiraH мураттиб (ал ила ¡ыган мураттиб). Ьундур ва офсет чап чапчысы. Катиба-макииачы. TejpM-epaar маллары сатычысы (китаб сатычы- сы).    . ТеЬсил муддати 2 ил олаи, натамам орта таЬсил асасында габул олуиаи шакирдлар ихтисасла ]аиа- шы там орта таЬсил да алырлар. Шакирдлара ajдa 40 манат тагауд, истаЬсалат та'лими заманы газаи- чь1н 50 фаизи варилир. ТаЬсил муддатинда шаиирд- лар кун да бир дафа пулсуэ 1амакла, кв)имла та'- мин олунур, саЬар ва ахшам jeмaклapинии аваэииа иса пул варилир. Орта таЬсил асасында габул олуиаи шакирдла-ре а|да 80 манат тагауд варилир. Мактаби а'лачь! диплому ила битираилар орта мактаби медалла битираиларла а|ии Ьугуга маликдирлар. ТаЬсил муддати умуми ва фасиласиз иш стажы cajbmbip.    .    .. Мактеба Бакы шаЬариида даими ге)дииаты оланлар габул адилирлар. Pajon гвiдиjjaты олаилар мактаба квндаришла габул олуиур ва ишла та'мии олунмаг учуй кендариш вераи муассиса аа ташки- ^*^*ДАХ>Гл ОЛМАГ ИСТа10НЛ0Р АШАРЫДАКЫ С0Н0ДЛ0РИ Т0ГДИМ ЕТМ0ЛИДИРЛ0Р: МудириЦатин адына ариза. Мактаби битирмак Ьаггында аттестат ва )В ша-Ьадатнаме (если). 1аша1ыш jвpиидaи Тибби ара|ыш (форма № 086/У). 3X4 см. ел чуда 4 адад фотошакмл. Паспорт, Ьарби билет аа }вш /«f«а«. Д0РСЛ0Р CEHTJABPblH 1-да БАШЛАНЫР. Мактабин унваны: Бакы шаЬарм-370033, Мои-тин гэсабэси, Москва проспакти, 81. Талафоилар: 67-72-87: 66-56-40;    66-52-86    (габул комисси]асы). Мвктвбв 1, 4, 26, 27, 68, 84, 119, 106, 125, 139 н*м-рвли ввтобуеларлв; 12, 10 н*мр*ли троляв)бусявр-ла; 5, 6 немрали тpaм•ajлapлa аа метро ила Н. Нариманов cTaHCMjacbwa кими калмак олар.МудирнЦат.АзербеНан Распубликасы Халг ТаЬснлн Нааирли|н 7f Н0МР0ЛИ ТЕХНИКИ ПЕШ0 М0КТ0ВИ Ваныкоидисноиар Елм-ИстаНсалат Внрян|и ила бнрликда 1901—im-HH даре нли учун Азарба|чаи аа рус балмаларниа ашагыдакы пашалар узра ШАКИРД ГаВУЛУ Е ЛАН ЕДИР:— Елактрнк машыилары аа аларатлары |ыаы- аысы Палиыз гызлар учуи|;— алаитрик аиЬазларыиыи (маишат машыилары аа чиЬазлары) та'ммри узра алаитрик чияии* нари; — алатчи-чилинкар;— програмла идара олуиаи дазкаЬ аа маии-пул|аторлар сазла|ычысы;— алчу-назарат чиНазлары аа аатоматика узра чилиикар;— дамирчн-алаитрик газ га|иагчысы (газ га{иаг-чысы);— НЕМ опаратору (гызлар учуй); — во|уАучу гуррулармн та'мирн узра алаитрикмахаиики;— ториачы. Мактаба 9-чу синфи битираи отлан ва гызлар габул олуиурлар. ТаЬсил муддати 3 илдир. ТаЬсил муддатинда шакирдлар ка1им, кунда бир дафа ja-макла ва тагаудла та'мии адилирлар. Шакирдлар истаЬсалат тачрубаси заманы газаичыи 50 фаизиии да алырлар. 11-чи СИНФИ БИТИР0НЛ0Р Y4YH АШАГЫДАКЫ ПЕШЭЛЭР Y3P0:— алаитрик машыилары за аларатлары |ыты-чысы;— алактрик-газ га|нагнысы;— алатчи-чилинкар; ТаЬсил муддати 1 илдир. Шакирдлара а]да 80 манат тагауд ва истаЬсалат тачрубаси заманы газаичыи 50 фаизи варилир. Мактаби фаргланма ила битираи шакирдларин али мактаба кузаштли шарт-ларла габул олуимаг Ьугугу вардыр. ТаЬсил муддати иш стажыиа дахил адилир. ОРДУ СЫРАЛАРЫНДАН Т0РХИС ОЛУНАНЛАР Y4YH АШАГЫДАКЫ ПЕШЭЛЭР УЗРЭ: •— Ториачы;— фразарчи;— алактрик’газ га)нагчысы;— алатчи-чилинкар. Шакирдлара ajAa 100—115 манат тагауд ва истаЬсалат тачрубаси замены газаичыи 50 фаизи ва-рилир. ТаЬсил муддати 7,5—8,5 а1дыр. Мактаба jaлнblз Бакыда паспорт rajAHjjaTbiHAa олаи шахслар габул едилирлар. Габул олунмаг учун ашагыдакы санадлари таг-дим атмак лазымдыр: — ариза; — таЬсил Ьаггь1нда санад (шаЬадатиама ва ja птастат); — |аша)ыш |ариндам ара|ыш; — паспорт (ва |ахуд 1аш квгь1аыныи если); — 3X4 см. алчуда 6 адаД фотошакил. Дарслар сант|абрын 1-да башла]ыр. Мактабин унааиы: Бакы, 370033, Халглар дост- лугу хи|абаны, 8 (матроиум «Депо» станси|асмныи |'ахынлыгында). Талафоилар: 66-72-02, б6-72-56, 67-83-09.Азарба(чан Распубликасы Халг ТаЬсили Назирли|и 14 Н0МР0ЛИ ТЕХНИКИ ПЕШ0 М0КТ0БИ 1991_1992-чи даре илиида ашагыдакы ихтисаслар узра ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР. таьсил муддати б ашыг груплара Гу|уларын эсаслы та'мири узра газмачы ка-макчиси. Гу|уларын ]ералты та'мири узра оператор. Електрик газ га)иагчысы.таьсил муддати i ил олаи груплара 1. Буруглара хидмет едэн електрик монт|ору. 2. Та'мирчи чилиикар. 3. Електрик газ-га|нагцысы. 4. Ториачы. 5. Автомобил та'мири узра електрик чилин-кари. 6. Ками каада |ь1гычысь1.    ^ Дарслар Азарба|чан ва рус диллариидэ качи- лир. 6 ajлblr груплара аскарликдаи тархис олуи-муш ватаидашлар габул олунур. Онлара макгабдан 80 манат тагауд варилир. Бундан алава шакирдла-рэ истаЬсалат тачрубаси замаиь! газаиылаи амак Ьаггынын 50 фаизи, алава 50 манат тагауд варилир. 10-чу сиифи гуртаран шакирдлар 1 иллик груплара габул адилир. Онлара 80 манат тагауд варилир. ИстаЬсалат тачрубаси замены газаиылаи амак Ьаггыиыи 50 фаизи аданилир. Мактаба Бакы шаЬариида даими rejAMjjaTfla олаилар, республиканын ра]онларындакы идара аа муассисаларин кандариши ила канчлар габул ади-лирлар. Мактаби фаргланма диплому ила бити-ранлара али ва орта ихтисас мактабларинэ габул заманы MyajjaH устуилуклар варилир. Онлар пада-гожи шураныи гарары ила институт ва тахиикум-ларда ихтисаслары узра таЬсилларини давам атди-рэ биларлар. Мактаба дахил олмаг иcтвjaилap ашагыдакы санадлари тагдим етмалидирлар: 1. Директоруи адына ариза. 2. ТаЬсиИ Ьаггында санад (если). 3. Паспорт ва Ьарби билет. 4. 1аша1ыш 1ериндан apajыш. 5. Тибб apajb^bi. 6. 3x4 см. алчуда 4 фотошакил. 7. Эмак китабчасы. 8. Xacиjjaтиaмэ. Мактабин унааиы: Бакы-23, Ба|ыл, Фрунзе кучаси, 36. Талафоилар: 91-92-04, 91-92-88, 91-96-12. Мактаба 55, 20, 34 немрали автобусльрла, 1 налДзали тpoллвjбycлв калмак олар.мудийилат. Редактор Т. Т. РУСТЭМОВ. Радаксм|аиын ‘«нваныт 370958, БАКЫ ШЭЬЭРИ, КИРОВ ПРОСПЕЮН 13. ТЕЛЕФОНЛАГ: М.ЛУМ» учти    ШУМЯтх la _ М 01 б5г Mmi€BJui||iT — 9Э-94-43; еям вв твЬсма — f J-S6-3S, сааатявр ва сасиая арааааллавр ^ аз-ав ва; ивяхаяг ЬЫвт ва тмчумв - 93-4S-1S; ммаимЦвт — 9Э-12-а9; инферевоИв ва алман —    мв111убур    вв ичпе мам рв'1 — 9Э-ЗЭ-01, 9t-60-63; шшустрвоф^ фвтвнвбервтормИ — fJ-7S-2Í; квррамторяар — J2-1I-74; нввбвтчм рвдви* top — 33-S1-M; му1»смбвт — 32-79-44; в'мщмр — 3t-S3-éA —————————— Невбэтчи редактор: И. Р0ЬИМЛИ. Чапа имзалачмалыдыр: 33.00. ИмзаланмьппдЫр: 23.00. Ицяекс 00814 Ч 1 3 3 4 5 О 7 8 9 10 11 13 13 И М 1 3 3 4 б О 7 8 Бакы. «Азэрба)чан» Н0шрн))атынын мэтбээси. Баку, типография издательства «Азербайджан». Тиражы 252.579. Сифариш 5692. ;
RealCheck