Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition: NA

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - August 27, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ♦ 17 август iwi-чм ил. + нз ш ССРИ презмде нтинин Pyeeja депутат л ары илэ кору (Эваэли И-ни сэЬнфЭДЭ) зндентннин, Руси ja Федера-CHjacbi президентинвн, бутун демократии дэзишиклик* ¡лэри давам етдирмэЗэ тэ-рёфдар чыхан. эсас реп,бэр- мызда саламат галмад проб- |^ии|    со?и-    ^лмишквн?    гйд^ыгымьв    дыр;Р£ реал проблем ДУРУР    " KeipyH, бу бэднам комитэ нэ.дэн истифадэ етмишдир — сон вахтлар республикала-рын hокумэтлэринин меш* гул олдугу мэсэлэлэри: Зени OYTYH зэру.ри гэра.рлары га- тэсдиг етмиш, еЗни заманда бул едэчэЗик. Эн башлычасы Сов.ИКП-ни тэкмиллэшдир-исэ, — буну бир даЬа Зэгин    мэклэ мэшгул олачагыны едирэм. Ьэрчевд бу эгидэЗэ    билдирмишдир. Суал бундан эияоллэп кэлмишэм loxca    ибаротдир:    М.    С. Горбачов ри илэ керушумдэ музакирэ олунмушдур. Одур ки. бу мэсэлэлэри тэ’хирэ салмадан музакирэ едэчэк, лазыми Президент хатырлатмыш* дедим ки, биз Ьэ-ЗенилэшдирмэЗин бир-баша мэгсэдлэрини haJaTa кечирмэЗэ Захыклашмышыг. Бунлар мугавилэнин имза-ланмасы. антибеЬран прог-рамынын Ьэ)ата кечирилмэ- мышыг    — бу да сон Ьади-    лэрэ Зол ачмагдан етру -ма- сэлэрин    йб.рэт дэрсидир: вкй»    -¡hJJ&hh сабцтлэшддрмэк м^‘ миздан    биримиэ кестэриш    солалэрини тэъдиф етмэЗэ вермэк    бела мум«кун олма-    башламышды. Инди б\т\н Jan вэзиПатэ душсэк, онда бу мгсалэлэр музакирэ олун-бу Ьугу.глар вэ вэзифэлэр магдадыр. автоматик олараг дикэрими- Виз nonycijap о л мазан тэд-зэ кечир.    бирларэ    ал атмаг гаршысын- тэдбирлэр вэ усуллар Ьазыр-    си, эрзаг. Заначат мэсэлэ- Анчаг Зенэ дэ ва-    лэри, мали]Jbhhh сабитлэш- бутун ишлэр га*    дирилмэсидир. Бутун бу иш- керулсун.    ;юр кврулмэлидир. Бунун президентиндэн ха-    учун гуввэлэр эсаслы су- ч ач ьп ара'4' "ел ка ни ° кеч м mìia    ми'ки? Совет Иттифагы Ком-    hmu едирлар ки. асас вэзи    рэтдэ Зенидан груплашды- rltraS' истаГэмаоГв« ее-    мунист Парт^асы    чина)эт-    фэлэрэ тэ jHHar.iap «ими му-    рылмалыдыр, мэс улиЦоти ffÄ Башлыча    кар тэшкилат кими    бурахьш-    Ьум м^мабарасиндэад фи«-    в3 узэринэ ^Урэчэк бу- Сонра ССРИ президенти демишдир ки. инди ССРИ Назирлэр Кабинетинин фэа-лиЗЗэти илэ элагадар мэса-лэлэрн Налл етмэк лазым-дыр. Назирлэр Кабинетинин Ьазьюкы тэркибина дахил олан адамларын суи-гэсдчи-ларин тэдбирлэрини Зеринэ Зетирмэкдэн имтина етмэлэ-ри барэдэ Ьэлэлвк ики Ы*-дисэ мэ’лумдур —‘ бири шуб-Ьэ догурмур, дикэри иса *му-аЗЗ&н шубЬалэо догуру.р, МэдэннЗЗэт назири Губенко исте’фа вермиш вэ коми-та ила эмэкдашлыгдан имтина етмишдир. Мана деЗил-.ди|ияэ кора, о, кабинетдэ бу хэттин элеЗЬинэ чыхмышдыр. л-акин бутун бунлары Ьэлэ дэ гнгл аш д и рмэ л и 3 эм. чунки сон саатда ма’лумат алын-мышдыр ки. бу Ьеч да бела де’илдир. Ланин буна бах-маЗаоаг, Ьэлэлик деЗир&м да галмышыг. Биз буну ет мэлиЗик, бутун республика-лары« рэЬбэрлэ.ри буна тэ-оэфд а рдьирл а р. С труктур л ар Ьаггында фшкри баша чат-дырмаг учун. манчэ, СОРИ Али Советннда да зарури вазифа буду-p ки. демократии гуввэлэр .бирлэшмэли-дирлзр. Сон кунлэрин ha-дисалэри буну аздын кес-тэрди. Сонра М. С. Горбачов ССРИ Назирлэр- Кабинетинин августу» 19-да олмуш ичласынын геЗдиЗЗатынъш гыса шарЬини охумушдур. малыдыр.    рини билдирснн. ССРИ баш    на е'тибар газаначаг вэ бу М С Горбачов демишдир:    назири вэзифэсинэ то polivi. v.. lupuÄHUB дс    ТЬ1Н беЗук ичтимаи экс-сэда- Ичлас ке!ниш таркибда Пав- куматлар гаршысында соси-ловун сэдрлиЗи ила кечмиш- ализми Совет Иттифагы эра- Нэ демэк олар. суал сон да- -    --    ^    руп    де. рэча ачыг формада гоЗул- сы олачагдыр. оир ihju дс бу ____, дэсинэ верилмэлидир. Руси-Зада намизад вар, Загин ки. чох jaxiubi вэ пешакарлыг бахымындан кучлу намизэд-дир, — бу, Иван СилаЗев-дир, элбэттэ, езу разылыг мvttTrrvnпэоэчэ 'ачыг путат бела heca6 едир ки. мушдур. <-он дэрэчэ ачьа    j вэтиЛэ РСФСР HYMajaH фogмaдa чаваб верирэм.    оу    вэзифэ    у    aj* )кэр сиз РусиЗа Федера-cHjacbiHbiH Али Совети вэ Ьекумати гаршысында вэ Ьэт-та бутун али советлэр ва he тун вазифэлэри JepHHö JeTH-рэчэк JeHH ганунверичилик вэ ичра haKHMHjJOTH лазым-дыр. КердуЗумуз ишлэр давам етдирилмэлидир. Биз демократии дэЗишик-ликлэрин бутун истигамэт-лэриндэ конкрет везифэлэ-ри hejaia кечирмэк мэрЬэ-лэсинэ кэлиб чатмышыг. Б. Н. Делтсин. Бирчэ дэ- ^    ^    ‘    -1UDуп    плсг    w*       *    «.опта    D, fi. «СЛlwnn. unpio гзрарлар гэбул етмали .ола- д р Мэтндэн бела мэ’лум зисиндэн говмаг Ьаггында в рс . президенти чаваб гига Михаил СеркеЗевич. «V Р ки бир чох рэМа.р М9Свле ^лдьчканыз биз бу    ОСРИ^Зи™ис Нико. гАхЬ1 сеЬбэт мул&,,/гавв вззифали шахе л эр ещаеи вэзифэни ]еринэ ¡етирэ бил    •    маним    M0BreiHMH    ви.    кедирди.    Сиз»    хатырлатмаг авантурачыларын ]аратдыг- MajaMsjHK. Чувки бу, сэлио j    едирэ.ч    ки,    истэ]ирэм    ки.    Иэлэ    бу    Ьади- лары «комнтэ»ни мудафиэ )урушлэринин, индики тэрз- лир. ьелэ пееао с« и    j    в    ------- етмишлэр. Бела бир фикир дэ дин муЬарибэларинин нев чагьгг ¡ки, парламент бу Ьэлледичи кунларда ашкара чыхан вэ ма'лум олан вэзи]-*эт мачрасьшда фэа.ли33а.т кестэрсин. Бизим меЬкем даЗанма.га часаратимизчатды — гиЗа'Мчыла.рдан там чид-.ди-ЗЗатла мас’улиЗЗат талаб етмэЗэ да часарэтимиз ча-тар. ^ри калмишнэн, бу кун * Борис Никола]евич илэ разылашдыг ва бу, бутун республик ала р тэрэфиндэн мудафиэ олунур, — ССРИ вэ РСФСР мустэнтигларии-дэн ибарат ваЬид истинта.г бри.гадасы Зара.дыл-ыр ва о. ики прокурорун нэзарэти алтында истинтаг апа1рачаг ирэли суру л мушдур ки, hap бир Ьадисани аЗрылыгда аЗырд етмэк лазымдььр. Б. Н. 1елтсин демишдир ки, бутун бунлар диггэтлэ нэзэрдэн кечирилдикдэн сонра «Извести ja»    гэзетиндэ Д9|Р»ч едилэч&кдир. Сонра ССРИ президенти демишдир: — Борис НиколаЗевич га-бул етдиЗи бир нечэ гэрары мэнэ кендэрмишдир. Он- бати вариантыдыр. Мэним баша душдуЗум шэкилдэ со-сиалнзм адамларьш MyajJaH эгидэсиднр, бу эгида такчэ биздэ Aejna, Ьэм дэ башга елкэлэрда, тэкчэ бу кун де-JHл, Ьам дэ башга деврлэрдэ japaHbip. Биз е’тигад азад-лыгыны, фикир плурализми-ни е’лан етмишик. Мэним эгидэмэ керэ, сосиализми Совет Иттифагы эразисин-Д£-н говмаг вэзифэсини гал-дырмага Ьеч кэсин Ьаггы jox- лир. елкэ президенти вэ баш на-    сэлэрдэн эввэл разылыга вир PycnjaHbi тэмсил етмэ-    кэлмишдик: Экэр сиз Ру- лидирлэр. маним HenejH-Ha-    CHja аразисиндэки мулкиЗ- зэрим бела иди ки, витсе-президент республиканы тэмсил етмэлидир. Бэлкэ дэ эн Jaxuibicbi будур ки, Орта АсиЗадан олсун. Бу мевгеЗим инди дэ дэ-Зишмамишдир. Суалын икин-чи Ьиссэоинэ кэлдикдэ. бу башга мэсэлэ. ССРИ Назир- jaTH PycHjaHbiH Зурисдик-сиЗасына вермэк Ьаггында гэрар гэбул етмосэниз, Ру-cHja президенти буну ез фэрманы илэ едэчэкдир. Бу aJbiH 20-дэ мэн бела фэрман имзаламышам, PycHja Фе-децасиЗасынын эразисиндэ Иттифага верилмиш вэзифэ лэр Кабинети илэ элагэдар    лэрдэн саваЗы бутун мулки]- вэзиЗЗэт хусусилэ кэокин ол-    j9T бутун эмлак Pycwja халг- дугуна керэ проблеми муза-    ;,арыНын мулкиЗЗэтидир. Ру- кн, Владимир Иванович Шер- ДЫр.''Онлар бизэ Фесайат ларла таныш' олмушам вв ир^'—“бТ‘неТбэти утопка- кирв етмишик, разылашмы-    CHjeHblM мулкиЛотидяр. Сиз баков бу вэ За дикар дара- верэчэк, биз иса 6v просесин дунан мэндэн сорушанда дыр. Ьэлэ устэлик, бу, маЬз шыг ки, захын ч У иеэ бу кун дединиз ки, ьэ-чэда тэнгили мевге тутмуш- нечэ кетди|и ба-рэда Ьам си- ки, бу фэрманлар гануни- «ифритэлэр ову»дур. Инсан эрзиндэ nap uiejH у у дур. Лох? Бах, инди. биз ке- ЗЭ( haw дэ елкэннн Али Со- дИр. joxca геЗри-ганунидир, ез мевгеЗини MyajJaH едир, оушэнлэ Борис НиколаЗевич Нази.олэр Кабинети ичласынын гыса шар'Ьини мэнэ верли, анчар м.эн ону Ьэлэ охумамышам. Примаков 1ол-даш мэнэ деЗиб ки, Воронт-сов комитэннн бу гэрарлары ба рэсин ла мэнфи мевге тут-•л угу ну дэгиг ва а’дьгн шэки здэ билди.рмишдир. Б. Н. Лелтсин Михаил Серке]евичдан хаЬиш етмиш-лир ки. бу сэнэди охусун. ветинэ мэ'лумат верэчэЗик.    дедим д<и, елкэнин вэ Руси Ганунун тэлаб етдиЗи кими    ^ реЬберлиЗинин душдуклэ гэрар.лар гэбул едэчэЗик.    ри вазиЗЗатдэ башга феалиЗ* М. С. Урбанов хатырлат-    ]эт усулу вэ методу керму- мышдыр ки ССРИ Али Со-    рэм. Одур ки, РСФСР Али вети августу« 26-да топла-    Советинин, республика пре-    кКлат"    кими    гадаган*    етмэк шачагдыр. О демишдир: Мэн-    зидентинин вэ Ьекуметинин    тэклиф    олунанда    буна    разы- кердуклари бутун тэдбир-    лаша билмирэм,    чунки бу лэр шэраитДоН ирали кэ-    партиЗада, элбэттэ,    елэ адам- лирди вэ ганунидир.    лар, чараЗанлар,    муэЗЗэн Ьэрэкат, партиЗа сечир, ja-худ умумиЗЗэтлэ Ьарэкатдан, партнЗадан кэнарда ДУРУР-Суалын икинчи Ьиссэси. Партизаны чинаЗэткар тэш- рэм чэ, РусиЗа депутатлары, ела-ча да дикэр республикала-рын нумаЗэнделари онун ишинда иштирак едзчэклар. влкэнин Али Совети да сизин кими, халг тэрэфиндэн О Гхатырлатмыш;дыр ни. бу, сечилмиш    вЭ    дирэсиниз. Иттифаг Назирлэр Кабине-    зэннимчэ, ССРИ Али Сове-    Горбачов. тинин а1ы.н 19-да саат 18-'ДЭ,    ти ез вазифэлэри сэвииэсин- Зэ’ни Советлэр евина Ьучу-    да дурачаг вэ зэру.ри гэрар- мун башла^малы олдуту са-    ла,р гэбул едэчэкдир. Ьэр атта кечирилмиш ичласынын    Ьалда, мэЬкама гурмага ва ге5ди)1атыдыр.    хусусэн ССРИ Али Совети М С. Горбачов демишдир    у зари и да мэЬкама гурмага ки инди бела дэ едэчэзэм.    талэсмэЗин. Манча, орада г ......    - ,    МИН деврдэ вердизим    бутуй дашынаг ва ваЬид мевге па-    ф0рманлары тэсдиг    едэн зырлаЗаг. Ьекумэтдэ    коали-    фэрман имзалаЗачагсыныз. сиЗа олмасы. республикала-    Горбачов. Елэ зэнн рын нунэзэ'    ет-мирэм    ки. сиз мани тала- ЛепуитлардГн ^рн' белэ ]э салдыньи/ Дэгиг и(-— фи™р св)л РмишдирР А,ли, лэрдэн истифадэ етмэк коммунизм коммунизма ча- зымдыр. ваб олараг, нормаЗа    гаЗыт- Б. Н.    Лелтсин билдирир маг васитаси кими Зараныр.    ки. бу кун о. РусиЗа Комму- нечэ ки, антифашизм фашиз-    нист ПартиЗасынын    бутун мэ чаваб олараг нормаЗа га- бу сон Ьадисэлэрлэ нэ дэрэ- Б. Н. Лелтсин. ХаЬиш еди-    груплар вар ки, Зенилэшдир-    jblTMar    васитаси    кими    japa-    чэдэ    элагэдар    олмасы    Mah- м. буну елка президенти-    мэ лросеслэринэ Ьэгигэтан    н    нормал    чылгынлыг ол-    КЭМе    органлары    тэрэфин- нин фэрманы илэ рэсмилэш-    мане олур, онлары лэнкидир- • лэр вэ Ьэтта там мэс улиЗЗэт Босис дашымалы олдуглары Ьади-ахы. биз бу-    сэнин иштиракчысыдырлар мур ja фашист чьвлгынлыты, дэн аЗдынлашдырыланадэк j а да коммунист чылгынльггы онун фэалиЗЗэтини AajaH НиколаЗевич, тун сезлэримизи дэрЬал демэк барада разылыга кэл-мэмишик. Б. Н. Делтсин. Бу, чидди мосэлэдир. М. С. Горбачов. Лолдаш Ба’зилэри.сиЗаси, бэ’зилэри иса йугуги имас’улиЗЗэт дашы-малыдырлар. Лакин ман печ олур. Буна керэ дэ лап эв вэлдэн MHHaJar принсиплэ-ри эсасында Зарадылмыш Сов.ИКП кими бир тэшкилат девлэтэ x9jaH9T naptHja- Ву с эн а ли сизинлэ бирлик- чаваб вермэли олан адам-    - Борис Ни- д«“1«*«-    у    "V.:;' дз оху.1ачагам. 4YHKIT ону лар вар вэ онлар чаваб вер- мл _ви^ ^кун^р    даиыишышм«. J?*: Ьэлэ лик езум дэ охумамы- заман разы олмарам ки, ни- сыдыр 'Бу т0ШКИлата мэх ,,л»м„и«ртпап -    бутун    биналары    меЪур лэмэк Ьаггында елкэ прези дырмаг Ьаггында фэрман имзаламышдыр. О белэ he-саб едир ки, бу, тамамилэ ганунидир. Ахы Pycuja Коммунист    napTHjacbi Pycwja ЭдлиЗЗэ НазирлиЗиндэ ин- ДИ 61,3 ТэвдГлТэЛриИ'гов^б ^:^бннГары мытур- д^эдэк ге]дэ алын-амыш- лэлэри, дагытмалыЗыг. Бу барэдэ дыр. м^ндар Анчаг сиз Jei- кола)евич илэ керушэндэ бу ¿“ГиКП^Г чина]эткаР тэш- шам. Харнчи иш-пэ.р нази- кинли.к квстармзлисиниз Ринин езуну нечэ апармасы Ики кун дан сонра Али Со барэдэ мэн,да мухтэлиф ха- ветин ичласы олачагдыр. рактерли мэ’лу-мат вар иди О. За маневр етмиш, За да дэгиг мевге тутмамьгшдыр. Мэн ону харичи ишлэр назири вэзифэсиндэн азад ет-мишэм. СеЬбэт Александр Александрович Бессмертны хд а н к еди р. Белаликлэ, манчэ, -мовге-1имиз дуэкун олачагдыр Bv Ьекумэт там ЬеЗ'этда йс-те’Фа’а чыхмалыдьф. Инди кабинет и,н форма Бу ЬэЗачанлы кунла1рда бутун республикалар гэти мевге тутараг PycHjanbi мудафиэ етмишлэр. РусиЗа гэ ти, аЗдын ¡мевге тутараг бутун вэзиЗЗати даЗишдирмиш-дир. Инди, бу беЬранлы вэ-зиЗЗатдэн чыхдыгдан сонра да русиЗалылар бу.тун рес-публикаларын али советлари вэ халг лары ила бирка фэ-али-j j©T    кестэрмэли дирлэр, Joxca онлар русиЗалылар ол- мэсэла барасиндэ Ьэгигэтан Ёикир мубадилэси етмишик. эли. бу фэрманлар ез вах-тында, муэЗЗэн шэраитдэ верилмишдир. Елэ буна керэ до онларын ез вэзифэсини JepHH9 JeTHpapiOH гануни олдугуну е’тираф етмэк лазымдыр. Разылыга кэл-мишик ки, ССРИ президен- килат кими гадаган етмэк олмаз! Чаваб верирэм, партиЗанын рэЬбэрлиЗиндэ вэ МК катиблиЗиндэ елэ адам дентинин фэрман вермосина    м. С. Горбачов буна бе нэ мане олур? Суал веронин лэ чаваб вермишдир: Ахыра-мэ’луиматына керэ. Сов.ИКП дэк демократ олараг галын. МК чох 6ejyK мэблэглэри, о чумлэдэн валЗута вэсаити-ни Ьесабдан чыхарыр. Буну лар олмушдур ки, онларын »Pj- да)андырмаг лазым ади мэрдлиЗи дэ чатмамыш-дыр, орада уч кун дава ке-диб ки, езлэринин баш ка-тибиии мудафиэ етсинлэр вэ онунла керушмэЗэ наил ол- дыр. Президент чаваб вермишдир ки, бутун бунлардан ирэли кэлэн эмэлн мэсэлэ- Ахырадэк белэ олун, онда Ьэгигэтан демократ вэ саг-лам душунчэли адамларын Ьамысы сизинлэ олачагдыр ССРИ президентиндэн хаЬиш етмишлэр ки, девлэт комитолэринэ башчылыг ет миш бутун кадрлар, бутун I. И ШАПОШНИКОВУН ССРИ МУДАФИЭ ЯАЭИРИ ТЭМИН ЕДИЛМЭСИ ЬАГГЫНДА СОВЕТ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИК А Л АРЫ ИТТИФАГЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Левкени Иванович Шапошников ССРИ мудафиэ назири тэ’Зин едиленн. Бу горар ОСРИ Али Совети сесскЗасыньш музаки-рэсинэ верилсин. У И. Шапошников Ьэрби Ьава Гуввэлэринин баш командаиы вэзифэсиндэн азад едиленн. Совет Софалцст Ресяублнкалары Иттнфагынын презндеитн М. ГОРБАЧОВ. Москва, Кромл. 23 август 1991-чи ил. В. л. БАРАННИКОВУН ССРИ ДАХИЛИ ИШЛЭР НАЗИРИ ТЭМИН ЕДИЛМЭСИ /ЬАГГЫНДА СОВЕТ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАЛАРЫ ИТТИФАГЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Виктор Павлович Баранников ССРИ дахили ишлэр назири тэ’Зин едилсин. Бу гэрар ССРИ Али Совети сессиЗасынын музаки-рэеннэ верилсин. Совет Соогалнст РеспуОликалары Иттнфагынын президенти |М. ГОРБАЧОВ. Москва, Кремл. 23 август 1991-чи ил. р. В. БАКАТИНИН ССРИ ДЭВЛЭТ ТЭЬЛУКЭСИЗЛШИ КОМИТЭСИНИН /СЭДРИ ТЭМИН ЕДИЛМЭСИ ЬАГГЫНДА СОВЕТ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАЛАРЫ ИТТИФАГЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Вадим Викторович Бакатнн ССРИ Девлэт ТэЬлукэ-сиаляЗн Комитэсинин сэдри Ta'jHH едилсин. Бу гэрар ОСРИ Али Совети сесснЗ-асыньш музаки-рэсино верилсин. Совет Социалист Респубишкалары Иттнфагынын президенти (М. ГОРБАЧОВ. Москва, Кремл. 23 август 1991-чи ил. В. Н. ЛОБОВУН ССРИ СИЛАЬЛЫ ГУВВЭЛЭРИ БАШ ГЭРАРКАЬЫНЫН РЭИСИ — ССРИ МУДАФИЭ НАЗИРИНИН БИРИНЧИ МУАВИНИ ТЭМИН ЕДИЛМЭСИ ЬАГГЫНДА СОВЕТ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАЛАРЫ ИТТИФАГЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Владимир НиколаЗевич Лобов СОРИ Сила'Ьлы Гув-вэлэри баш гэра;рка)Ьынын’ раиси — ОСРИ мудафиэ на-зкринин бирищчи муавинн тэ'Зин еди-юин. Совет Социалист 1 Республикалары Иттнфагынын црезцдантн |М. ГОРБАЧОВ. Москва, Кремл. 23 август 1991-чи ил. П. С. ГРАЧОВУН ССРИ МУДАФИЭ НАЗИРИНИН БЙРИНЧИ МУАВИНИ — РСФСР ДЭВЛЭТ МУДАФИЭ МЭСЭЛЭЛЭРИ КОМИТЭСИНИН :СЭДРИ ГЭМИН ЕДИЛМЭСИ ЬАГГЫНДА СОВЕТ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАЛАРЫ ИТТИФАГЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Павел СеркеЗевич Грачов ССРИ мудафиэ назири-нин биринчи М(уавини — РСФСР Девлэт Мудафиэ Мэ-сэлалэри Комитэсинин садри тэ’Зин едилсин. П. С. Грачова кенерал-полковник эскэ.ри ады ве-рилсин. Совет Сосиадисг ¡Республикалары Иттнфагынын президенти М. ГОРБАЧОВ. Москва, Кремл. 23 август 1991-чи ил. ЛОР JaxbiH нунлэрдз Ьвдд олУу -ш . начагдыр. Она керэ Дэ оу    Питая    Ьамчи- ти белэ бир фарман вермэли,    сунлар. Елэ комитэлэр вар    “ачаг^ыР: палиПпяоими ачыб    ни билдирсин.    Ондан Ьэмчи- бу мевгени Ьугуги Herrejn ки дфвк деЗилэн комитэЗэ баР_эД^а?^чЛям Ганунсуз б«р нин сорушмушлар ки, Нэзэрдэн тэсдиг етмэлидир.    кемэк eTMajH гэрара алыб-    ^пл..эДэ1эач1?:1 вериРсэ ону да-    Сов.ИКП МК    да дахил ол- Бу. зарури Ьэракэтдир.    лар< Бу ШЭхслэр чаваб вер-    ЬаДиса баш вериреэ, оиу л    магла парти]а    комитэлэри Б. Н. Делтсии. Михаил мэЛидирлэр, Ьэр кэс ез «хид-    ^оиНам    нин катиблэринэ thJmot ве- пМИ пошп,,«,»      »    .....-гг,—    -    СеркеЗевич, езум учун ху- мэт.и> дэрачэсиндэ. Лакин лазБь1Мй Pje^cHH. Тэдбирлэо Р» биларми? М. С. Горба- лашдырылмасына хусуси диг- мазлар. На душуну.рэмсэ, суси дэфтэрчэ Ьазырламы- мИЛЗонларла адамы, фэ-Ьлэ-    •    ■ Сов икп мК-нын човдан сорушмушлар:    тэд- гэтпа Заиашмалы|ыг ки. Ьэм    онлары да си-зэ де|а»чаЗэм.    шам. MyhacHpoja алынмыш    Лари. кэндлилэри    чинаЗэткар    меЬурлэниб.    бирлэриниз нэдэн ибарэт ола саоиштэчи1и Ьам сиЗаси    Умидварам ки. сиз бунлары    Иттифаглар евиндэ гэбул    е*лан етмэЗэ Ьеч    вахт разы-    бинасы    мепур а ■мевгеfa. демократична вэ    гэбул едэчаксиниз. Инди Ру-    олунан фэрманла_Р вэ гэрар-    Лыг вермэрам! Хусусэн партиЗа програмы музакирэ]э верилдиЗи бир вахтда. Орада елэ мэгсадлар гаршьОа гоЗулмушдур ки. нумаНандэ'лиЗин, И'т<к невбэдэ    сиЗанын, Py-cHja Али Сове-    лар бурада топланмышдыр. республи ка ларын нумаЗэндэ-    тинин, гу ipy л т a<J ы нъ!н, lie к у-    О, белэ дэ адланыр. Бу дэф- л и Зинин да j иш ди рилмэс ииэ мэтинин, бутун РусиЗа хал- тэрчэни сиза тагдим едирик. тэрзфдар о .л: дугу музу нэзэ- гынын бирлэшдиричи вэзи-    М. С. Горбачов. Инди иеэ ____„    ... uà a lar ечэ едак ки бу ка- фэси учун чох беЗук имкан суаллары охуЗачагам. Онла- СИЗИн онларла рэгабэтэ кир бинет Ьэм нума|анаэли, -Ьэм japaHbip. РусиЗалылар бу вэ- рын бэ’зилэринэ чаваб ве- маЗиниз белэ чэтиндир. Бу да ишчнл олсун, чунки биз зифэни ахырадэк Зеринэ je- рилди. Бурада золдашларын проГрам гэбул олунса, Ьэмин чох иш кермзлиШк ва елэ тирмэлкдирлэр. Елэ билир- ДТК, СилаЬлы Гуввэлэр мевгелэрда галанлар демок-Cty кун хусусэн да сабаЬ    синиз ки. -мэсэлэ бунунла    Ьаггында суаллары вардыр.    рат олачаг вэ сизинлэ    бир- мэсэлалэри да'Ьа тез Ьэлл    гуртардь!? БэзиЗЗати б^сит-    jepH кэлмишкэн, биз Мои-    ликдэ олачаглар. етмали|ин, чунки халг буну лашдирмэЗэк. Эн беЗук ча- се]ев Золдашы баш гэрарка ССРИ президентиндэн ха-кезлэЗир    тинликлар ва сынаглар ha-    ьын раиси вэзнфэсиндан азад    йиш €ТМИшлар ки,    Pyenja Она керэ дэ инди фикир л-э габагдадыр. Виз Захын етмишик, Лобов Золдашы депутатЛарындан бир групу-•мубадиласи едарэк разылы- аЗларда елэ етмэлиЗик а-дам- тэсдиг етмишик. Десант^го- нун фикри барэсиндэ ез мев-га калмишик ки, таклифлэр лар кврсунлэр ки, tìajaT шунларынын команданы А ра- ГДИН„ ифадэ етсин. Онлар ha зырлаЗаг вэ бу барэдэ ва-    онларын xejpHHa дэЗишир.    чов золдашы мудафиэ на-    6eJ:]a heca6 едирлэр    ки,    чев- Дунан Зэннимчэ, истинтат оизэ ЗИринин биринчи муавини оилишлэоин вэ буна банзэр * inai/QT MPTliriJ MOTU    гЬлепиппоЗти/    *    *    ,    •__________ М. С. Горбачов. ЕмосиЗа-лара yjMaJbiH, инди хусусилэ агыл башда олмалыдыр. Сонра ССРИ президен-тинэ белэ бир фикир сеЗлэ-мишлэр ки, Kyja, о гиЗам чагдыр? Президент белэ чаваб вермишдир: О Jepfla ки, вэ-3HjJaTHH harr газандырды-гы эн гэти тэдбирлар тэлэб олунур, ЭН гэти тэдбирлар олачагыны биЛи'рмиш.__Ьам нврулочэндир. __Мен буна Ьэм да А. И. ЛукЗановун авгус мэ’нэви, Ьэм дэ cuJacH 19-да верди)и мусаЬи- хымдан Ьазырам^ Биз кес TVH 6aja истинад етмишлэр. Президент чаваб вермишдир: МэглубиЗЗэта уграмыш гуввэлэр на десэн уздурма-га чалышачаглар. Бу, кобуд уЗдурмадыр, мэнэ лака вур-маг, квздэн салмаг чэЬдидир. Онлар мэнэ Ьэдэ-горху кала билмэдилэр, мэндэн Ьеч тэрмэлиЗик ки, мэсэлэлэри ганунчулуг вэ демократиЗа шэраитиндэ Ьэлл еда билэ-рнк вэ Ьэлл етмэлиЗик мэн бу фэалиЗЗат усулунда тэ’кид едэчэЗэм, лакин бу, raTHjjaTHH вэ сэртлиЗин зэрэ-ринэ олмамалыдыр. Б. Н. Делтсин. Тэсдиг едэ М..1.НИ« Д.ДИ1Н ки.и. «, »ш тжшт т. МН в. и. I» ш», •» Сы .чун ммришли щЬ«- «&ЛЗКГт?«**Я8!!5 мн^и?Рс^ дэфэ бамбылылар дылгыр- пленуМларында да, Али Со- зифЭСИНэ Левкени Иванович _ аоадан галдырмалы олан ДиЛ°Р- у за^” р п^клэн *1Ь5Г СбЬ^9 Д    и1 лар олма,сын.    ветдэ дэ бу адамларын нечэ ШапошннКов. мудафиэ нази- тэЧирли тэдбирлэр керулмэ-    ”пэтэ^|у)а    конституеи:|а    «„^«ои^шдэ^бил»- Белалиша, ан эвва.т дэ- баш галдырдыгыны корур- ринин биринчи муавини вэ- ЛИДир. Суалын муаллифлэри    «рпинэ    1етио-    ди ’ .У Р в,?!,, 31гшикликлэр хаттиии давам Дук, биз иса давам кэтирир, зифЭСИна Ьава десанты гошун    6елэ ьесаб едирлар ки, бу    в0^5и„    мумкун олмадыгы    васитэ* ^ахУД Д0Л?.|    ьамк!гк! етдирмэк вэ мэс'уплати ез куззшта кетмирдик. Онлар ла илэ 6изи горуЗан, Ьэм т0Дбирлэр ашагыдакылардан    учун    «ахын    ^лаг0СИ оланларг?!|г -*      Манчя    да РусиЗанын мудафиэ масэ-    олмалыдыр: елкэнин вззиЗЗэтэ салмэг учун Захын барэсиндэ мувафиг тэдбир- лэлэри комитэсинин сэдри    лартиТа структурлары тара    саатларда    Ьэр чур    тэдбир    дэр к0руЛ0Ч0КДИр.    Га„у„ олан Грачов Золдаш тэ^ин    финдэн паралел олараг ида-    £еруЛ040 Д~^йШЯм    из ешит-    ссасында кэскин, гэти тэд еЛилмишдир    рпилмэси    дэрЬал    арадан    Ьэлэ кормемишэм вэ ешит бирлэр кврулмэлидир вэ бу М. С. Горбачов. Биз Ьэги    галдырылсын, бу магсадлэ    мзмишэм,    анчаг о    белэ д    пала Ьеч био рэьм    олмама етдирмэк вэ мэс ^     г*..........---    *- узарииэ кетурмэЗэ гадир бу зддымы атдыла.р. Манчэ, олан мувафиг .ЬакимиЗЗэт структуру |а рат мат лазымдыр. Бу, ан башлыча тэ'-минатдьгр. Биз Ьам да Иттифаг му-гавилэсина догру даЬа тез ирэлилэмэлиЗтш. Ахы, асли-нэ 6а хан да. мэЬз ]ени Иттифаг мугавиласинин мухтэлиф тэрзфлардэн тэнгид олунмасьг шэраитиндэ онун башы ишлэЗан адам бу ад-дымы атмазды. Бунлар башы,ны, Mac’y-THjjaT Ьиссини итирмиш адамлардыр. УмумиЗЗэтлэ, хэЗанатдак ва ха-инлардэн данышмаг олар. Сиза caMHMHjjar.ia демали-Jc;M ни, бу маним учун чох атыр фачиэдир. Чунки бу ултиматуму мана тамамилэ е'тибар етдиг имзаланмасы бутун муртэче    jHM адам — Президент Апа- гуввалзри бу гиЗама эл ат-    ратынын рэиси Болдин Си- мага тэлзедйрмишдир, чунки    ]аси Буронун узву МК ка- онлар Зени мугавиланин ва    тиби Шенин, Мудефиа Шу- онун натичэларинин нэ де-    расында муавкним, МК-нын мэ’к олдугуну билирлар    кечмиш катиби Бакланов ке- Ьазырда бутун республи-    тирмищдилэр. Онларла какала рьш рэ'Зи хусусилэ в а-    лзн дердунчу адам орду ке- чибдир. Нечэ ки. бирлиздэ    «ералы Варенников иди. Бу, олмушуг. бу чэтйн деврдэ да    мандэн узагда олан адам- бирликда олмалыЗыг. Огар-    дыр. Анчаг буна бахмаЗа- joBO просесннин зэиф ча-    par, Ьэмин бу адам сонра гэтэн чохлу гэрар гэбул ет-    демократиЗанын ташэккулу мишик, онларын Ьамысыны    деврундэ Сов.ИКП-иин вэ инди е’лан етмэЗэчэЗэм. Ja-    ркП-нин мэркэзи    рэЬбэр ор- хын бир-ики кун арзнндэ дэ    ганлары — МК,    СиЗаси Бу- Зени таклифлэр олачагдыр.    р>о, рекионал вэ    эрази пар- Нечэ деЗэрлэр, тэмизлик апэ-    THja комитэлэри,    ДТК-нын, рылачаг. Разысынызмы?    Дахили Ишлэр НазирлиЗи- “    нин, ордунун вэ донанманьш сиЗаси органлары бурахыл-малыдыр. Сов.ИКП-нин вэ РКП-нин эмлакы дэрЬал MИЛJ Б. Н. 1елтсин. Мэн елкэ президентинэ тэгдимат вер-мишэм ки, кенерал-полковник Константин Иванович Кобетсэ орду кенералы рут- рада Ьеч бир рэЬм лыдыр. Керуш заманы мухтэлиф микрофонлар васитэсилэ даЬа бир сыр* суаллар, ара-се-президенти PyTCKoj ССРИ Зышлар, изаЬатлар верил-президентинин гэбулунда мишдир. 3 саат кезлэмиш, лакин гЭ- Мэсэлэн. президент бул олунмамышдыр. Дену- путатларын хаЬиши илэ А Н. татлар сорушмушлар:    Ин-    Лаков^чевэ вэ Е. А. П1е- днки Ьадисэлэр кестэрди варднадзеЗэ ез мунасибэти- Зирсэ, чинаЗэткардыр. М. С. Горбачова хатырлатмыш лар ки, ССРИ халг депутатларынын дердунчу гурултаЗында РусиЗанын вит- В. П. ТРУШИНИН ССРИ (ДАХИЛИ ИШЛЭР НАЗИРИ ВЭЗИФЭСИНИН МУВЭГГЭТИ ИЧРАЧЫСЫ ВЭЗИФЭСИНДЭН АЗАД ЕДИЛМЭСИ ЬАГГЫНДА СОВЕТ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАЛАРЫ ИТТИФАГЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Васили Петрович Трушин ССРИ дахили ишлэр на знри вэзифэ с ин и н мувагтэти ичрачысы вазифэсиндэн азад едилсин. Совет Сосиалист Республикалары Иттнфагьшын президенти Р1. ГОРБАЧОВ. Москва, Кремл. 23 август 1991-чи ил. Ьэтлэрини тэнгид етмэк олар. Онлар реал шэкилдэ мавчуддур. биз онлары би-л и.рик. Э м э кдашлыга.    гар- шылыглы фэалиЗЗэтэ разылыг Ьэлэ чох niej талэб едир. Бу, Ьэлэ тэшэккул тапмыш механизм деЗилдир, а«-чаг лазым,дыр. Она керэ дэ УкраЗнлЗа кетмиш вэ Л. М. Кравчука ултиматум вермишдир. Лери кэлмишкэн, биз бу просесин Ьазырлыг мефЬолэсиндэ иштирак едэн-лэри, она соира гошуланла-ры вэ мудафиэ едэн лэри. те-леграм Зазанлары, Зерлэ.рдэ муэЗЗэ« комитэлэр тэшкил денти разылыг вермишдир Полковник PyTCKoja кене-рал-Majop рутбэси верилмэ си Ьаггында тэгдимат имзаламышам. 0лкэ президенти разылыг вермишдир. М. С. Горбачов. Лолдаш лар, инди дэ бир сыра так- дэ — депутат комиссиЗалары-нын вэ ичтимаи комиссиЗа-ларын нэзарэти алтында мил-л и л эш д и р ил мал и, ДТК бура- ССРИ президентинэ бир Анчаг буна öaxwajapar, белэ белэ Ьесаб едирэм ки, башлыча мэсэлэ хэтти сечмэк вэ ha- керэ,    Стародубтсевэ ДФВК-    дентэ табе едилмалидир бутун республикалар, респуб-    едэнлари бир-бнриидэн аЗыр    нин    тбэаркэ^ин®вгу*™* 19Ида    ве^ишдар^БиГвакатин    Зол- ликаларын бутун рэЬбэрлэ.ри малы вэ гэтиЗЗэн Зол вермэ- Д J Р    У    .    даты Девлэт ТэЬлукэоизли- буна тэрзфдар чыхмышлар    мэлн)ик ки. бу. сырави ада-    10^9НДМЭ* ЛсУору.    ?и КомитэсиниН сэдри    тэс- ки, инди биз ваЬид Иттифаг ма, пАрти]алы фэЬ.,э]э пар- Р _    Стаэодубтсевин    диг едэрэк икинчи маддэдэ чэрчивэсиндэ гаршылыглы ти^алы    з^альЦа    ТОР    «и.^ароду«Зтсевин ди^едарэк <Хвдмвтин JeH„. ки, инди ЧЭрЧИВЭСп.«^ юршоми.р.«    '    мчаИат"    MaKTvfivHV фэалиЗЗэт кестэрэк вэ биркэ    гаршы    чеврилси-н.    Одур ки.    изапат    мэктуоуну эмэкдашлыг о дэк — бу, со-    Собчак    Золдашын    YeBirejHHH    ,navf сиал-игтисади мэсэлэ лэр ин    а тгышлаЗырам. О    демишдир Ьэл».тинэ хусусилэ аиддир —    ки, биз антикоммунист чыл- вэ ‘6eihpa».ibi вэзифэлэрн да-    гынльгга Зол вермэмэлиЗик, ha тез Ьэлл едэк. Гаршы-    чунки бу, Зенэ дэ хатгын I-нин эмлакы    i рсизин Зеканэ даЗагыныз    ни билдирмишдир. М. С. Гор- rxuucixö    ncncji»-*“    Kl*    миллилэшдирилмэли,    ма    j    . паоламентидир буну    бачов демишдир:    онлар бэси верилсии. елкэ прези- „ ^атлары о чумлэдэн    «£ч„    иадэи    «¿ри    ез тале пенти оазылыг вермишдир. вал^^иал^а^    ^рез^т    "чаваб вермиш-    лврини    «эним тале^имлв ампякы ашкарлыг шэраитин- дир: Белэ Ьесаб едирэм ки, багламышлар. Чэтин эмлакы ашкарл РН!„__ деМ0Кратик дэЗишикликлэрэ рышларын Ьамысында иш- сэдагэтли адамлар кими бир-    тирак етмишлэр. етдиЗимиз биримизэ кэрэЗик. Ихтила-    вэ Jon вердиЗимиз сэЬвлэрин фа тэфригэЗэ Jon вермэк бу    дэ бир Ьиссэси. нечэ Aejap YMTMaibГ” республикаларын    хэтти мэЬв етмэк демэкдир.    лэр. онларын узэринэ душур Т^ни "ПАмэсмэлад Ьаггьшда мувафиг ' оргаиларьшын бир- ССРИ президентинэ би[ KnnvHVD    ДФВК НИН    Ьеч    дэ    лэшдирилмэси Ьесабына    Je-    сыра депутатларын    бела    пес Ж^влДэри бэрабэр мэ?- ии таь=злик органлары    Фикриии    билдирмишд.    мэс    са()эсинд9 y.injJar    дашымамалыдыр    Оэр!«ад    г    оз чыхыш    ар д    и    н    „шлэрдир.    By- лар.    Мэнэ    мэлум    олдугуна    шумар^билаваситэ    »Wi „эвэсииин    взуну    рада    Ьэр    mej    дуэдур. нечэ апардыгындан даЬа чох Свс. Онлар исте фададыр данышыр.    Суал    верэнлэр демишлэр:    елэ    бу    кун    дэ биз бэ’зи кадр дэЗишиклик-лэриндэн    башга,    сонракы тэдбирлар Ьаггында эслин-дэ бир сез ешитмэдик. Де- i у и Y .I.»iUVUI ******--»-Г-r—-- е«    г    q лиф версии». О. сезунэ    да-    путатлар демишлэр:    биз Ру-    ринин    устундэ дурурларса, вам едэрэк демишдир: Баш-    CHja мулки)]|этини«    нечэ    он    ^    едэ га мэсэлэлэрэ кэлдикдэ, он- олачагы барэдэ Ьеч нэ ешит ,    ,г    итл\ лар Захын кунлэрде музаки    мэдик.    оилииро*. шаммы вэ она нечэ Занашы-рам. Ьеч нэ алмамышам. Сонра суаллар микрофон лар васитэсилэ верилмишдир. дэн гурулмасы Ьаггында тэк- лар... М. С. Горбачов. Мэн онларын Ьэр икисинин исте’-фаЗа чыхмасынын элеЗЬинэ-Зэм. Анчаг онлар дедикло Л. В. ШЕБАРШИНИН ССРИ 1ДОВЛЭТ ТвЬЛYK9CHЗЛИМ КОМИТЭСИНИН СЭДРИ ВЭЗИФЭСИНИН МУВЭГГЭТИ ИЧРАЧЫСЫ ВЭЗИФЭСИНДЭН АЗАД ЕДИЛМЭСИ ЬАГГЫНДА СОВЕТ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАЛАРЫ ИТТИФАГЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Леонид Владимирович Шебаршин ССРИ Девлэт ТэЬлукэсиолиjn Комитэсинин сэдри вэзифэсинин мувэт-гэти ичрачысы вэзифзеиндэн азад едилсин. Совет Сосиа*пист республикалары Иттнфагынын президента |М. ГОРБАЧОВ. Москва. Кремл. 23 август 1991-чи »л. Д. Т. JA30BYH ССРИ МУДАФИЭ НАЗИРИ ВЭЗИФЭСИНДЭН АЗАД ЕДИЛМЭСИ ЬАГГЫНДА СОВЕТ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАЛАРЫ ИТТИФАГЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Дмитри TnMcxJ>eJeBH4 Лазов ССРИ мудафиэ назири вэзифэсиндэн азад едилсин. Бу гэрар ССРИ Али Совети сессиЗасынын музаки- рэсинэ верилсин. Совет Социалист Республикалары Иттнфагынын презкдеити ;М. ГОРБАЧОВ. Москва. Кремл. 22 август 1991-чи ил. М. A. MOMCEJEBHH ССРИ МУДАФИЭ НАЗИРИ ВЭЗИФЭСИНИН МУВЭГГЭТИ ИЧРАЧЫСЫ ВЭ ССРИ СИЛАЬЛЫ ГУВВЭЛЭРИ БАШ ГЭРАРКАЬЫНЫН РЭИСИ ВЭЗИФЭСИНДЭН АЗАД ЕДИЛМЭСИ ЬАГГЫНДА СОВЕТ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАЛАРЫ ИТТИФАГЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Михаил АлексеjeBH4 МоисеЗев ССРИ мудафнг I иа-тшЬягннин мхвэгтэти ичрачысы вэ ССРИ Ci гэ н азири вэзифэсинин мувэггэти ичрачысы вэ uufiT uwiaih-лы Гуввэлари баш гераркаЬыныч рэиси вэзифэсиндэн азад еди^тсин. Совет СосЦалист Республикалары. Иттнфагынын црезидекта М. ГОРБАЧОВ. MoiCKsa, Кремл. 23 август 1991-чи пл. ВЭЗИФ8СННДЭН АЗАД ЕДИЛМИШДИР ССРИ презицевткнин 23 кэенэлик Шурасынын узв-август тарихли фэрманы илэ луЗундэя азад едилмишдир. А. А. Бессмертных ССРИ Бу гэрар ССРИ Али Со харичи ишлэр назири вэзи- вети сессиЗасынын музакирэ фэсиндэн вэ ССРИ ТэЬлу- синэ верилир. (СИТА). ;