Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 28, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ 28 АПРЕЛ 1992-чи ИЛ. -Ф- М* 81 Сослал 9Д8Л9Т ишыгында ГАНУН КЕШИКЧИЛЭРИ ГАНУНДАИ КИЛШИДИРЛЭР <    .      -    unioua    Г: Сон вахтлар милис иш-чилэринин митинги барэдэ чохлу сез-сеЬбэт долашыр. Бу. эЬалинин беЗук эксэриЗ-Зэтини нараЬат едир. Де* 1ирЛэр> экэр милис дэ митинг, тэ’тил едирсэ, демэли... Догрудур, гарышыг дввг румуздэ буну да квзлэмэк оларды. Олду да. Бэс он-ларын тэлэблэри нэдир? Бакы ШэЬэр Дахили Ишлэр Идарэси рэисинин би-ринчи муавини полковник Закир Нэсировла кврушдук. Мэ’лум олду ки. догрудан да шэхси ЬеГэтин нума-Зэндэлэри ики дэфэ топла* шыб, вз тэлэблэрини рэп-бэрлиЗэ чатдырыблар. — Биз онсуз да милчэ* »и фил елэмэ^ еЗрэш-мишик. — 3. Нэсиров свЬ-бэтэ бела башлады. — Беш-он адам бир jepэ топлашан кими адыны митинг гоЗуруг. YмyмиJJэтлэ, проблемлэри-мизин митинг Золу илэ Ьэлл олунмасыны нормал Ьал са/мырам. Шэхси hej эти-мизин нумаЗэндэлэринин 100 — 150 нэфэрлик бу топлантысыны да митинг ад-ландырмаг олмаз. Онла-рын вз проблемлэри, дэрд-сэри вар. Тэлэблэрини ирэли . сУРБУРлаРансы тэлэблэрдир онлар? Экэр, догрудан да. Ьаглы тэлэблэрдирсэ, нэ учуй вахтында Зеринэ Je-тирилмир? Бунун учуй дог-руданмы тэ’тил елэмэк, митинг кечирмэк лазымдыр? — Тэлэблэрин Ьамысы сосиал мэсэлэлэрлэ баглы-дыр. Бунлары биз билирик. рэЬбэрлиЗэ да чохдан чат-дырмышыг. Мааш мэсэлэси-нэ бу кунлэрдэ бахылыб. Инди милис ишчисинин минимум эмэк Иаггы ики мин манатдыр. Галды дикэр мэ-сэлэлэр, Ьэлэ кезлэЗирик. 3. Нэсиров киле1лэнди ки, деврун тэлэблэринэ чаваб верэн чевик гэрарлар гэбул едилмир. Нечэ вахтдыр ча-лышырыг, ишчилэримизин сыгорта мэсэлэсиия Ьэлл еда билмирик. JapbiM илдэн чохдур ки. милис Ьаггында ганун hазы рдыр. Лакин она бахылмыр. hap ЬэФтэ Бакыдан орта Ьесаола 60 нэфэр милис ишчиси 496h9ja Зола душур. Онларын еИ. аилэ тэ’манаты исэ hen кими мараглан* дырмыр. Милис ишчила-ринин дэ бир тэлэби будур ки, аилэларинин епти^ачы едэнилсин, архадан никаран-чылыглары олмасын. Бу кун Бакыны 6ypyj9H меЪтэкирлик, Ьэрч-мэрчлик учуй даЬа чох hyryr мупа-физэ органларыны кунап-ландырырлар. Милис ишчи-лэринин тэлэблэриндан би* ри дэ бу барэдэдир. Aejnp-лэр ки, квзумузун габагын-да‘ JY3 Ьоггадан чыхырлар. Амма онларын ишинэ га* рышмага Ьаггымыз 3°*ДУР* 3. Нэсиров буну беле иэаЬ едир: Ишчилэримяэ арасын-да элиэ]ри, рушвэт алан, вэзифэсиндэн суи-истифадэ едэнлэр дэ вар. Амма Ьамы-1а е]ни «дамга» вурмаг олмаз. Лени гаиунлар ¿арат« малыЗыг. Биз исэ кечикирик. МеЬтэкирлик тугЗан едир, халгын взу дэ, сэрвэти дэ таланыр. Милис ишчилэримиз дэ мааша бахырлар. Кооператив, комисЗон магазалар онлары да со]ур. Ев. аилэ гаЗгылары, устэлик чэбЬэдэ Зох, архада ачыг-ачыгына силаЬланма онларын ЬэЗа-тыны тэЬлукэдэ го]ур. Бу кун Ьамы деврун тэ-лэбинэ уЗгун гаиунлар, го* рарлар кезлэ1ир. Халг да, милис ншчилэри дэ. ВаЬяд ИМАНОВ, «Халг гэзетн»ннн мухбнрн. ИЛК МЕНЕЧЕР ДИЛЛОМЛАРЫ ВЕРИЛДИ „.„де, TSBsr s.,T5S5af,¿gg сэрруфатЬесаблы коллечинии *вдл^„вар1дДи,аз пмг Ил1аоымлыг тэЬсил баша чатды. Отэи оазар коллечин илк бурахылышы олду. Мэраснми ректору Ирадэ Сэлимзадэ ачды, тэЬсилн баша вурмуш тэлэбэлэри бу мунасибэтлэ тэбрик етди. Фасилэдэ илк мэ’зунлар-дан бири Севинч Ьачызадэ урэк сезлэрини билдирди: — Фузули pajOHyHyH hopa-диз гэсэбэсиндэки 1 немрэ-ли мэктэби битирмишэм. Биринчи' ил али мэктэбэ да-хил ола билмэдим. О вахт коллеч барэдэ е'ланы еши-диб сэнэдлэрими бура вер-дим. ВДарымда чох niej ejp3H9 билдим. Менечмент-тичарэт ихтисасына ]и1э-лэнмкшэм. Маркетинг, ме-нечерлик елмлэрини, ком-путерлэ давранмагы eJpaH-дим. Бу исэ базар игтисат flHjJaTbi. игтисади беЬран вэ-зи^этиндэ олан, илк мус-тэгил, кеврэк аддымларыны атан Азэрба]чанымыза чох лазымлы сэнэтдир. Устэлик харичи влкэлэрлэ игтисади элагэлэр учун ачар олан инкилис дилинэ ^элэндкм. Артыг иш JepHM дэ вар. «Говшаг» accocnacHjacbiHfla менечер кемэкчиси ишлэЗи* рэм. ТэЬсилими исэ БДУ* да давам етдирирэм. — Он илдир арзу едир-дим ки, бу куну керум. — fleja коллечин ректору Ира-дэ * ханым сеИбэтэ башла-Jbip. — Коллечи ачаркэн Ja-noHHjaHbiH. Американын ej-ни тэ’Зинатлы мэктэблэрИ’ нин иш принсиплэрини eJ* рэндик. Бу мэсэлэдэ «Билик» чэмиЛэтиндэн вэ республика Халг ТэЬсили На-зирли]индэн хе]ли комэк кердук.    Дерд факултэмиз вар:    харичи    игтисади    фэа- лиПэтин пугуги тэнзимлэн-мэси, тичарэт-менечмент, Ьугуги менечмент вэ кэнч менечерлэр. Коллечэ гэбул 14 ¿ашындан 50 ¿ашынадэк-дир. Илк бурахылышда 200 тэлэбэ диплом алачаг. Артыг тэлэбэлэримизин чоху истеЬ-салатда чалышыр. Тэп-сил муддэтиндэ тэлэбэлэр Америкадан, Пакистандан, TYpкиJэдэн, PycиJaдaн, Ук-раЗнадан кэлмиш мутэхэс-сислэрин муИазирэлэрини динлэмишлэр. Кэлэчэкдэ гэбулу Запон усулу илэ апа-рачагыг. Лэ’ни эввэлчэ Ьэр бир динлэЗичи Ъаггында мэ’лумат анкети топланачаг. Гэбул заманы аттестасиЗа комиссиЗасы Ьэмин сэнэдлэ-рэ бахачаг. Мэ’зунларымы-» зын кэлэчэк талеЗи илэ дэ марагланачагыг, Ьэр ил онлар учун гыса семинарлар кечирэчэЗик. Бурахылыш кечэсинин со-нунда мэ’зунлара тэнтэнэ-ли шэраитдэ дипломлар тэгдрм едилди. В. ЭЗИЗАГАОРЛУ. БИРЖАЛАРАРАСЫ БРОКЕР ИТТИФАГЫ С/К ИДАРО НЕГОТИ чомилетин СОНМДАРЛАРЫНЫ УМУМИ ИЧЛАСА Дв'ВЭТ ЕДИР Ичлас мд|ыи 30-да саат 11-А* Р»е Драм Таатрынын вина«ыида квчирилаиакдир. Ге|ди))ат «ват 10-да банмаиачагдыр. КУНДОЛИК: 1. Мандат нвмне«и|а«ынын Ьасаваты._..... 2. ББИ — тэкрвр вми€и|*сы вэпмлэрииэ воу нанин натинвпврннии твсдмг «дилмаси-__________ 3. Низамнамадаин а лава аа да|ишикликлар "‘Т ЖТ« ияар* И'атннин атан муддат учун *****5, Тафтиш коми«си)а«ыиыи Насаваты. 6. Мухтвлиф мэсэлеп»Р* Санадлар топлусуну ма|ын    ун,аи' да ала билареиниз: Лермонтов куча«, 118. Бакыдан кэнард* |аша|ан шахслар санадлар топлусуну ма|ыи 30-да гв|диИат башланан ними ала биларлар. Ара|ыш учун телефон пар: 92-49-бв, 92-79-81. УКРАШ Г93ЕТИ ХЫНАЛЫГДАН JA3blP ГУБА (мухбиримиздэи). Хыналыг кэнд орта мэктэ* бинин л\эллими. шайр Рэ-Ъим Алхасын УкраЗна Рес-публикасынын Черкассы ви-лаЗэтиндэки    Канев шэЬэр китабхана-музеЗи илэ эла-гэси Ьаггында хэбэр вер* мишдик. О, Аркади ГаЗда-рын Хыналыг дилинэ че-вирдиЗи «МарусЗа» вэ «Васили КрЗуков» ЬекаЗэлэринн Ьэмин музеЗэ ЬэдиЗЗэ квн» дэрмишдир.    Бу кунлэрдэ ЬэмЗерлимиз    вилаЗэтдэ чы- хан «Звезда    Днепра» гэзе- тинин бир немрэсини , ал- мышдыр. Бурада журналист А. ВерхопОадын «Хыналыг кэнди вэ РэЬим Хы-налыглы» адлы мэгалэси дэрч едилмишдир. Муэл-лиф охучулары Р. Алхасын догма кэнди илэ таныш едир, онун бэдии Зарадычылыгын-дан данышыр, Т. Шевченко-дан, Л. Украинкадан, А. Малышкодан АзэрбаЗчан вэ Хыналыг диллэринэ етдиЗи тэрчумэлэрин УкраЗна АзэрбаЗчан эдэби элагэлэри салнамэсинэ дахил олдугу-ну квстэрир. АЗЭРБАШН РЕСПУБЛИКАСЫ медониивт НАЗИРЛМИ А ЗОРЕ АМАН девлет АКАДЕМИК ОПЕРА ВО БАЛЕТ ТЕАТРЫ РЕСПУБЛИКАНЫН ЭМ9КДАР АРТИСТИ Г9НДАБ ГУЛЖЕВАНЫН иш тираны ила Ма|ын О-яа    v- Ьачы6а|оа «ЛЕМИ ВО МвЧНУН» 3 Нисселм опера ЛЕ1ЛИ — Гвндаб Гули|ваа МОЧНУН — Рафнг 9лн)ва Тамаша «ват 19-да башланыр. Билетлар тватрын наееасында «аат 10-дан 19-док сатылыр. • • JOINT-STOCK COMPANY ALFA-ECO í СЭЪИДАР ШИРКЭТИ укрмнш гм1матлаои асасында ел иле халис )ундан тохуимуш Азарба|чан нлчала^ы алыр. Нматлар манатяа аа СКВ нле ада- . нн«р. Халчаларын хариид. нвтЫкал^олунму» ли к ласа да|ишдирилма«и мумиундур. Мниимал пачмн «а »адр матфдвн аз олма|араг малларын топдансатыш Ьалында катирилмаси Х*^ММубадила аа сатыналма амалнЦатлары шнркатнн аибарында аша- гыдекы умеем уере еперылыр: 129515, Москва« Просковина кучесм, 21. Ма'лумат телефон лары: 187-09-70; 181-90-2 . РЕПЕРТУАР 1992-чн ал аа| «¿ывыв З-дэм 10-нэ гэдэр базар куну    «Чэкмэли пишннж    Л. BtjHnrrejH (сэЬэр)    2 пэрдэли опера (ахшам)    «Ашыг    Гэриб» 4 пэрдэли опера 3. ЬачыбэЗов. НхЗаэи АзэрбаЗчан Республякасынын эмэкдар артнстлэри СЭКИН9 ИСМАЛ1ЛОВА МаЗын З-ДЭ ЧАН8ЛИ ЭКВ9РОВУН шшгнршкы ил.з Ьшчыбв)0, ни)ии в чэршэнбв 8 чумэ «Мин бнр нечэ» 2 пэрдэли балет Ф. Эмнров «ЛеЗли вэ Мэчнун» 3 пэрдэли опера Y. ЬачыбэЗов АШЫГ ГЭРИБ SKSSSсаат 10-дан 19-дак сатылыр. МХЫН КУНЛЭРДЭ    П2ЭФИГЭ    АХУНДОВА «К9ЛИЯ ГА2АСЫ» 3 пэодэ, 5 шэкилли опера Либретто - Суле^аи РэЬимовун вэ Искэндэр Чош- гунукдур. 10 базар куну    «Аида»    Ч. Верди 4 пэрдэли опера Башланыр саат 15-дэ. Тамашанын башлаима вахты сэЬэр саат 12-дэ. ах-шам саат 19-да. Шэнбэ вэ базар кунлэри тамашалар саат 18-дэ башланыр. Билетлар театрын кассасында саат 10-дан 19-дэк сатылыр. АЗЭРБАЛЧАН    ХАЛГ    ТЭЬСИЛИ М. Э. РЭСУЛЗАДЭ АДЫНА БАКЫ девлэт УНИВЕРСИТЕТИ сеч д из и ихтисаса уЗгун кэлмеЗэн *5итуриЗентлэ^ шамил * едилмир), «4» (дерд), «3» (уч) алД«гда га^ан имта Ьанлары да верирлар. Лакии ^эмин _абитуриЗентлэр гезри 1993-чу даре ала учун п^абя ва ахшам шв’бэлэ-факултэ вэ нхтнсаслар yape 1992 рииэ ашагыдакы ТЭЛЭБЭ ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: МеханикаириЗазиЗЗат факултэси —    ‘’ сы (ахшам шв'бэси — тэЬсил АзэрбаЗчан дилиндэдир), С (тэХп1%УазиЗЗат факултэси - тэ^ги риЗазиЗЗат ихтисасы (ахшам шв’бэси — тэЬсил АзэрбаЗчан вэ рн ДИЛЛфиг«каД факултэси — физика ихтисасы (ахшам шв баси — тэЬсил АзэрбаЗчан дилиндэдир); ким)а факултэси — кимЗа ихтисасы (ахшам швбэсн — тэЬсил АзэрбаЗчан вэ рус диллэриндэдир); биолокиЗа факултэси — биолокиЗа ихтисасы (гиЗаби вэ ахшам шв’бэлэри - тэЬсил АзэрбаЗчан вэ рус диллэ- РИНДчографи]а факуятаси - чографн1а ихтисасы (ги)аби ше’бэ — тэЬсил АзэрбаЗчан вэ рус диллэриндэдир); кеолокиЗа факултэси — фаЗдалы газынты Затаглары-иын кеоложи хэритэлэнмэси, ахтарышы вэ ихтисасы (пОаби шв'бэ — тэЬсил АзэрбаЗчан дилин* ДЭДИфилолокиЗа факултэси — АзэрбаЗчан дили вэ эдэ-биЗЗаты ихтисасы (ги]аби вэ ахшам шв’бэлэри — тэЬсил АзэрбаЗчан дилиндэдир); рус дили вэ эдэбиЗ)аты ихтисасы (ги)аби шв’бэ — тэЬсил рус дилиндэдир); тарих факултэси — тарих ихтисасы (ахшам ш° баси — тэЬсил АзэрбаЗчан вэ рус диллэриндэдир; гиЗаби шв’бэ — тэЬсил АзэрбаЗчан дилиндэдир); журналистика факултэси — журналистика ихтисасы (гиЗаби шв’бэ тэЬсил АзэрбаЗчан дилиндэдир), Ьугут факултэси — Ьугугшунаслыг ихтисасы (гиЗаби вэ ахшам шв’бэлэри — тэЬсил АзэрбаЗчан вэ рус ДИЛЛкитабханачылыг факултэси — китабханачылыг вэ библиотрафиЗа ихтисасы (ахшам шв баси — баЗчан дилиндэдир; ги]аби шв’бэ — тэЬсил АзэрбаЗчан вэ рус диллэриндэдир); китабханачылыг в® ти,а??" тинин тэшкили (гиЗаби шв’бэ — тэЬсил АзэрбаЗчан ди- линД^дррщунаслыг факултэси — шэргшунаслыг ихтисасы (ахшам шв’бэси — тэЬсил АзэрбаЗчан дилиндэдир). Унйверситетин гиЗаби вэ ахшам шв’бэлэринэ Зашын* дан асылы олмаЗараг орта вэ орта ихтисас тэЬсилн олан АзэрбаЗчан Республикасынын вэ дикэр дввлэтлэрин вэ-тэндашлары гэбул едилирлэр. МэншэЗиндэн, чинсиндэн, дилиндэн, дининдэн, ир* гиндэн, миллиЗЗэтнндэн. эгидэсиндэн, партиЗа мэнсубиз* Зэтиндэн асылы олмаЗараг бутун абитуриЗентлэр еЗни Ьу-гута маликдирлэр. Университета Дахил олмаг истэЗэнлэр ашагыдакы сэнэдлэри тэгдим едирлэр: — ректорун адына ваЬид формада эризэ; — орта вэ орта ихтисас тэЬсилн Ьаггында сэиэдин если* 088/У немрэли форма узрэ тибб араЗышы; — эмэк китаочасындан чыхарыш (иш стажы олаилар учун)' — 3X4 см. влчудэ в эдэд фотошэкил. Паспорт шэхсэн тэгдим олунур ГиЗаби ше’бэЗэ дахил олаилар ¿ашадыглары Зерэ За- хын олан аЛи мэктэбэ эризэ верирлэр. Орду сыралврын- ____ ,___я,.,« каиииоч>ии мудИан атзи1н ИМТИ- хын олан али мектмче •к«'»«    у-г— дан еЬтиЗата бурахылыб Ьвкумэтин мувЗЗэн етдиЗи имти-азлар Ьугугу Ьаггында шэЬадэтнамэси олаилар, Ьэдди* ..улуга чатана гэдэр олан Зетим вэ ¿а валидеЗн Ьимазэ-синлэн мэЬрум олаилар, I, И труп эляллэр ону твсдиг едэн рэсми сэнэдлэрини ¿ухарыда кестэрилэн сэнэдлэрлэ бирликдэ тэгдим етмэлидирлэр. Журналистика факултэсииэ сэнэд вермиш абитури-1ентлэр Зарадычылыг мусабигэсиндэн кечмэлидирлэр. Дэрч олунмуш ¿азылара мусабигэдэ рэ’З верилир, абиту-ризентин зарадычылыг габилиЗЗэти вэ умумдуиЗа нарушу 3°хланылыРэр м^ын 2в.дан кзунун 14-дэк (журнвлистика факултэсииэ иЗунун 8-дэк) саат 1^-дан 18-Дэк гэбул еди-лир (базар кунлэриндэн баш-а). ИЗунун 14-дэ сэнэдлэр саат 20-дэк гэбул едилир. ИмтаЬанлар иЗунун 15*дэн 30* йк? тэлэбэ Ьегэтинэ гйул исэ иЗулуи ¿-дэк кечирилир. Орду сыраларындан еЬтиЗата бурахылыб Ьвкумэтин муэЗЗэн етдиЗи имтиЗазлар Ьаггында шэЬадэтнамэси олан* лар Зетим ушаглар вэ валидеЗн ЬимаЗвсиндэн мэЬрум олаилар (рэсми сэнэдлэр асасында), Ьэким-эмэк експерт комиссиЗасынын рэ’Зинэ кврэ бил олан I вэ II груп элиллэр. республика мусабигэдэн-кэнар гэбула Ьугугу олан абитуриЗентлэр мусабигэдэн- К9На?)ртаУмшйгэй^ртараркэн гызьи (кумуш) тэлтиф олунанлар, Ьабелэ орта ихтисас, Захуд орте те* ники пешэ мэктэблэрини фэрглэнмэ да^ому илв б^и рэнлэр гэбул комиссиЗасынын муэЗЗэн етдиЗи бир^ фандэи имтаЬан верирлэр: риЗазиЗЗат, тэт^иги сасларына — риЗазиДат (Зазылы), физика аэ фаЗдал газынты Затагларыиын иеоложи хэритэлэнмэси, ?т шы вэ кэшфиЗЗаты ихтисасларына — физика (шифаЬи), кимЗа ихтисасына — кимЗа (шифаЬи), биолокиЗа ихтиса-сын! - биолоииза (шифаЬи). чографи]а ихтисасына - Í «мине кар» ашрылыр. Иотайан баллары бврабар олдуг-да мусабигэ ашагыдакы ардьпыллыгла апарылыр: 1. БДУ-нун Ьазырлыг шв’бэсинин мэ »У"лаРь‘* 2. СечдиЗи ихтисас узрэ бир илдэн аз олмаЗараг Ьал-Ьазырда^ишлэЗэнлэр, сЫраларындан Tepx¿c олунанлар; 4. ДаЬа чох эмали иш стажы олаилар; 5. Орта мэктэби гызыл сас вэ орта техники пешэ мэктэбини фэрглэнмэ диплому илэ б^т”Р91^®Р' ихтисас узрЭ республика олнмпнадасында I II III Зер тутанлар. университетдэ кечирилэн олимпиа-данын галиблэри (I, II, Ш Зерлэри тутанлар), 7. Гэбул имтаЬанында ихтисас фэнниндэн Jykc9k гяЗ- мэт a^a”jiaP|cac фэнниндэн тэ’рифнамэси олаилар; 9. Гэбул имтаЬанларына душэн фэнлэрдэн тэ риф- иамэси оданлар-с T9MajyJIJ1y МЭктэблэрин вэ тэдрис не* теЬсалат тэчрубэ комбинатларынын мэ зунлары; 11. Аттестатында ихтисас фэнниндэн Зуксэк гяЗмэтя олаилар;    . 12. Орта аттестат балы Зуксэк олаилар. Университета дахил олмаг истэЗэнлэр учун вэ геЗри-мусабигэ имтаЬанлары муэЗЗэн едилмишдир. г»-лЫ5® heJ oTHHB гвбул заыаяы мусабигв итш топланан баллврын мигдары нвззрэ алыныа Гв]рт муса бигэ имтаЬанлары «мэг(5ул» вэ «reJpH-мэгбул» систем ИЛЭ ^и^ри^енмэр^ечдиклэрн ихтисасдан *сылы par ашагыдакы фэнлэрдэи гэбул имтаЬанлары верирлэр. pHja3HjJaT вэ тэтбиги pHja3HjJaT нхтвсасларына --мусабигэ имтаЬанлары. pHjaanJJaT Овзылы вэ шифаЬк) геЗри-мусабигэ имтаЬаны: а на дили вэ эдэбиЗЗат (Звзылы); физика. фаЗдалы газынты Затагларыиын кеоложи хэритэлэнмэси, ахтарышы вэ — мусабигэ имтаЬанлары: физика (шифаЬи), рн]азн |ат (Зазылы); геЗри-мусабигэ имтаЬаиы; ана дили вэ эд9би]3ат <)аЭ‘шш1а ихтисасыне - мусабигв имтаЬанлары: khmJb (шифаЬи), физика (шифаЬи), reJpH-мусабигэ имтаЬаны. ана дили вэ 9A9<teJJaT Оазылы);    Мм«к«мл8пы биолокиЗа ихтисасына — мусабигэ    ' биолокиЗа (шифаЬи), pMjaaHjjaT (Змылы)^ reJp«-M\ сабигв имтаЬаны; ана дили вэ эдэбиЗЗат Мазылы),    _ОГОЙ. чографиЗа ихтисасы — мусабигэ    Д фиЗа (шифаЬи), риЗазиЗЗат (Зазылы), геЗри-мусабигэ таЬаны. ана дили вэ эдэбиЗЗат (Заэы.1Ы); АзэрбаЗчан дили вэ эдэбиЗЗаты, рус дили вэ эдмиц Заты, журналистика, китабханачылыг вэ библиографов ихтисасларына мусабигэ имтаЬанлары: ана дили вэ ад биЗЗат (Зазылы вэ шифаЬи), тарих i шифаЬи); 9ЛПП1ШшШ китабханашунаслыг вэ китвб тичарэтинин тэшкили ихтисасына — мусабигэ имтаЬанлары: ана дили вэ эдв* би)3ат (¿азылы). риЗазиЗЗат (шифаЬи), геЗри-мусабигэ имтаЬаны; ана дили вэ эдэбиЗЗат (шифаья); Ьугугшунаслыг вэ тарих ихтисасларына ^ имтаЬанлары: тарих (шифаЬи), ана дили вэ эдэбн]]ат (J зылы). харичи дил (шифаЬи);    »^ь.мятвы* шэргшунаслыг ихтисасы — мусабигэ им^ ^а^“_ харичи дил (шифаЬи), ана дили ва вдэбиЗЗаты (Зазылы вэ шифаЬи). h у гу г(п у наел ь!г вэ тарих ихтисасына дахил ол-ма” истэЗэилэрин тэЬсил Ьаггындакы сэнэдинд» харичи дил фэнниндэн гиЗмэти олмаЗанлар Азэрба)чан синдэ рус дилиндэн, рус белмэсиндэ АзэрбаЗчан дилин-дэн имтаЬан верирлэр. Шэргшунаслыг Ф4^^«4 Т®ЬИ сил Ьаггында сэнэдикдэ харичи дил фэнниндэн гиЗмэти олмаЗанларын сэнэдлэр котурулмур.    nanMW-a Университетин гиЗаби ва ахшам ше балэриндв нкин* чи тэЬсил алмаг истэЗэнлэр эризэ нлв бирликдэ ашагыдакы сэнэдлэри тэгдим едирлэр: — уииверситетлэ тэсэрруфат Ьесабы узрэ мутвхас-сис Ьазырламаг Ьаггында мугавилв; — тибб apajbanw;     u. — али мэктэби гуртармась* Ыггында тариусда тэсдиг олунмуш сурэти, диплома элавэ (rajMBt китабчасындан чыхарыш); — тэрчуме)и-Ьал;- — 3x4 см. елчудэ 8 эдэд фотошэкил; — эмэк китабчасындан чыхарыш.    . «¿sussaniSr íssíwsss "-4bSS.‘SSSS!i. OVKT, ««л ¡mfjg таЬаиа млмв1аилвр. мус.бигв иМТ»Ь»нл»рыадм «2, (ики) геЗри-мусабигэ имтаЬанлврындви «ге)ри*мэгбул» аланлар сонракы имтаЬанлара бурахылмырлар.    ьам„н    kvh ШифаЬи имтаЬан гизмэтиндэн наразььтыг Ьэмин кун Зазылы имтаЬан гиЗмвтиндэн наразылыг исэ r*^M^4JJ4J| елилэн кун мунагишэ KOMHccHjacbiHa эризэ илэ билдири л^ Мунагишэ газдаларыны гэбул комиссиЗасы муэЗЗэн-лэшдирир. Тэкрар имтапана Зол верилмнр.    влПИЛ Университета бутун нхтнсаслар узре hrхарыда верил миш гвбул га!далары дахилиндв Ti^eppY^i hBcaíbi иле твЬсил хврчини вдвмвк шврти нлв твЬеил «лмаг мар. Университета гэбулла элагедар бутун мэсэлэлэри гэ- вУЛ    3.    Хвлило* кучка. 23. . Телефон: 394)1-86. 38-73-94. , ри{ТОрлуг_ Kr^Ja (шфЛа).    дм,    «е вдвбиЦвты, рус дили ва вдвбиЦаты. ядгрнвлистяка. wwatoMimYHaeabg вэ библаогрв^а. китвбхаиачылыг ва «штаб тэшкили ихтксасларына — ана дала ЗЫЛЫ). ТВР Г ,— vanuvu ямл (ШИФа-      II y iji uJi    ———----а -------х- .(шифаЬи), шэргшунаслыг ихтисасы — харичи Ни). Онлар «5» (беш) ги)мат алдыгда дан а зад олунур аэ тэлэбэ сырада рынж гэбул едилирлэр дан азад олунуи в«    - (бу газда орта тэЬсил базасын» ««»«к пето» риня фэрглэнмэ диплому илэ бяткрэи вэ пешэ ихтисасы AJUME РЭЬМЭТ ЕЛЭСИИ «Азэрфармаси Ja * Девлэт Ичврэ Bk^hJkhto Кэнчэ аптек анбарыиын мудири А|дыи Иш  коллек- Имвмова. 1тасЫ    ОРУ ЧУ н вэфатындан кэдарлэнднЗини бклдиркр вэ дврин башеаглыгы верир Ьузнлв Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Тэ’смсчилвр: Азэрба)чан Республикасы Празмдамтм Алараты те «Халг газатм» ими журналист коллектмам. Учредители:    Аппарат    Президента Азербайджан ской Республики и журналистский коллектив «Халг га-зети». Редакси|аиын уиааиы: 170158, БАКЫ ШОЬОРН, БвЛГК ДФПМЗ KY46CH. Телефоилар: ма'лумат учун - 9Э-Б4-9Х ииформа сф - ^М7« рокмм МуНасиблик - 91-34-22, корректор лар - 12-12-74. 16. хидмотм Нтобэтчя редактор Р. САВАЛАН. — 91*79-81» Чада ямаалвималыдыр: » 00. 23.00. Сифариш 2826 Йядеке 06814 4 123456799 10 11 12 13 1 Вам, «Ааарба!«» «лЯ|«и»тыив иифдшщ. ;