Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 28, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 28, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir raSETH IS aiip«i im-.« wt T A By c3pjieBh3HH cch3HA3 H3AaHC3 JaAUMa ei3H iuui3pHH uiwp. napxjiaJbimbiH TafijiHFaT MimBaHM ÄY^AY-    mnJiajHÖca, TopnarH- ÖHp ky^ijisa^h 6am BepAHji^ LaSiSmSi Hfflfaji ¿ahjiAhJhhh KepnaMimiiiK (3C- HHaHAwpMara na^uibipANJiap. ^pa¿ea rHrniafUHAa. oaa ÄorpYAYP. hapÓHHJiap 3b-S^raniflK ^aoalaau xopnaFHHAa T3XMiih3H Jy3 MUionexpaiiK b3JIH3 esJiapHHH saHWjaHaH ,    <*onMiiMIiIIII T3JlaP3 B3 TBHK nOJIHTOHJiapU (hapÖH    K0CX3pA®I3Pi JiaKHH xe3JlH^3 ha^    oHJiapbiH hh Y3Y anbuiAw. 3a- X3    fiflivK    haoÖH hHcca hch3 HJiJiapA3H 63pH «nap-    ra4)ra3Hja hapÖH ^hpschhhh pbi oaaH Y’    «nMar    ejialHÖ Hhiih zeJaH KOMaHAaHbi Kenepaji-noJiKOB- omS*kh^**«xhambt myaAbih» rypxapMÖ B3 hapÖHHaap hhk B. naxpHKejcB Aaapö^-OAap KH,    __jfr ir    nirarn    WflH PecnVÖJIHKaCNHUH npe- 111 "a« PecnyOaHKacbiHUH Si“«p:“«aa'LH MoxyBy (cHaato. bo «“"ÄaouWa Jiap, ÖHp rHCMHHH (M3Hm3x 3inJaJiapHHu B3 ÖHHajiapM) ca- xMÖAap, raAaHWHbi hc3. napx- OH 3H — Kep 30MaH8 H6M8 A9jBLU-flH?! hapÖH hHCC3A3p3 KHM jaxbiH    ÖHJiapAH? haMbi- cbi THKaHAbi HonapAap apxa-cbiHAa CHpjiH «hajax cypap-AH». Hhah Hoxy xapaöa ra-jibi6. BaxaHAa aAaMbiH yPsJh arpbijbip... AFCxa(i>aAa Man hox aAaM-AaH 6y ce3JiapH ciuhiahm. Myhkh OHJiap MejpaH40JiAaKH rbiuj;iarAapa luapHK HbixMbiiu Ba 6hp eaxT ryiu 6ejia cana öH.iMajaH hapóH hHCcaAapHH aahMJiH KyHAapHHH Aa Kepyö-Aap. hhahkh arHÖaiHHH Aa-HHcaH Hewa Aa es 3ahMaiHHa. 03 caAHra-cahMaHbiHa rbijap-MbllU?! PajoH HMpa haKHMHj-jaiH öaUIHblCblHblH ÓHpHHMH MyaBHHH A6ha HarbiJeB Hca laAaHbi KepaHAaH coHpa hen MYP caKHTAaiiia öhamhpah. 0MPYHY-KYHYHY 6Hna thkh6 . cy HaKM8KAa KenHpMHUj 6y aAaMbi TbiHaMar oAMasAW-BaAKa Aa OHa Kepa xa’AHM MeJ-AaHAapbiHa. hapÖH hHccaAapa öaxMar laKAH^HMa haaacAa pasbiAbir BepAH. BBBaAMa xajjapa noAHroHy-Ha KexAHK. Cahap xesAaH oa-ca Aa kchhkmhujahk; hapöHH-Aap öHp ha4)Ta aBBaA Kex-MHLUAHAap, xaaa ajar anaH op-AyMyaa KapanAH aMAaKbiH mo-xyny anapMbiuJAWAap Ba hen KHM Aa OHAapa Mane oAMa-MbiuiAbi. Hhah jepAa Ha raA-MbiuiAbica oHyH laAaHbi 6am-AaHMbiLUAbi. hapa ßaxbipAbiM-ca MaBaH oFAaHAap aAAapHH-Aa KyJlYH»^. Ö6A, AHHK ÓHHa-AapbiH AHBapAapbiHbi ynypyp. ‘lapHHBaAapH Hbixapbip, AöHia-MaAapH ceKYPAYJiap. Fouiry-Ay xpaKTopAap. Jyn MaiubiHAa-pbi apxacbiHbi, JaHbiHbi cejKa-Jh6 Haca jYKAajnpAH. Kehwa öHp «rioócAa» apxacbiHMa eay KHMH Kehna AawHp naHH cypY-JYPAY- VaarAa AajaHMbiiu FA3-24 MapKaAbi hkh MambiH 03 roiurycyHyH HHHHa cbiracbi Haca axxapbipAbi. TaKMa xcJah apaAbiAaKbi nahaHK xaHK mo-Topyna JaxbiH AYHian jox hah. Bh3 noAHFOHa KHpaHAa xpaKTopAap Ba Jyk MauibiHAa-pbi AöpA xapa(j)a canaAaH-AHAap. AHHar yaara KexMaAH-Aap. xaaaAaH rajbiAbi6 KaAMaK Y'ivH Aapa-xanaAapa x©kyjimyui A3MHP jbiFHaFbiHbiH apxacbiH- Aa KH3AaHHÖ K03AaAHAap. Ta-AaHHbiAapbiH Fbipar KacaMan KaHAHHAaH oAAyryHy ©JpaHAHK Ba MauibiHAapbiH 6hp HenacH-HHH H0MpaCHHH ja3AbIF: K 09-42 A3.    50-57    AFJI. 70-14 AFH. 17-58 AF3. 06-32 AFF. 70-92 AFT Ba 6. Ja3 xapAa HuiAapHHHH rbi3-FbiH HaFbiHAa H0AAapa nejHH Ba KyÖpa. (¿epMaAapa ox Aa-uiwMarAaHca noAHroHAa Ha HxxHjapAa xaAaHMfciAbir CAHp-AHAap? Faaax pajoHyHAaKW «KoMMyHa* coBXoayHyH ah-peKXOpy CHpan HypnjeB hak KYHAap xaAaHa óauiHbiAbir ex-mhujah. BejYK jeMaKxana co-jyAynycyHyH. eAeKxpHK MHuia-pbiHbiH ycxYHa 03 aAbiHW Ja3-MbiiHAbi. Kanap aAaM KaA8HA3 Jyk MauibiHAapbiHbi cypYö apa-AaH Hbixapbip. nycryAa Aaja-HbipAbl. 9cAHHA3 HCa ÓHp aF-carraA khmh (MaBau oAaHAa Ha oAap) xaAaHbiH raöaFbiHW aAMara öopMAy hah! HajAbi coBXoayHyH MOÖaHAapw Aa o KYHAapAa xejAH «raaaHM» aA-A8 exAHAap. aAAapHiia KenaHH jaxbiHAbiFAaKbi JaxaxAapa Aa-uibiAbiAap. MycaKej KaHAHHAaH KaAMHUi KpaHHbi (aAbiHbi ejpa-Ha öHAMaAHM) noAHFOHyii «jar- Abu THKaAapHHH K0XYPAY. 3a- AHMXaH KaHAHHHH CaKHHH Oa-paH haMbija haAa-ropxy KaAHÖ xpaHc4)opMaxopy anapAW. /laMHp AHHK caAbiö acKap Je-MaKxaHacbiHbiH AöLuaMacHHAa-KH peACAapH HbixapaH (JeMaK-xanaHbiH AaMbi, xaBaHbi. ah-BapAapbi C0KYJ1MYIHAY) Ha^apa jaxbiHAaiUAbiM; — FapAaiuAap. HHja ceKyp-CYHY3? Axbi 6h3 MyhapHÓa anapwpbir, opAy japaxMar hc-xajHpHK. Caöah óyHAap 6h33 Aa3biM oAanar. — AcjHpcaH. aMMa 6h3 iia CAan? haMw anapwp. Ha-MaaxbiH raóaFbiHbi aAan Bap KH? O xanaHHH YcxyHAaKH ao-Kaxopy ynypaHAa jaHWMbisAa AajaHMbiui pyc aaöHXH óbahhh xyxyö HHapH khpah. Yh kyh H0Aa HWXMaAbi. 03Y Aa ßß-Jhpah KH. öyHAaH eAKaAa na-MH HKH AaHa OAyö. MaH hen Ha acmbahm. Apa-AaHAbiM. Pyc aaöHXH. nepY-HYP. K0jAa xaJjapaHH xyxaH 6hp rypryHyH Mähe oAMacbiHbi HCxaMHpAH. AHHar kh3ah ca- paHMaM aAMbiuiAbi, xaAaHa Mane OAMypAy Ba ÒH3HM aAHMH3-Aa OHy MahB eAHpAH. Y^wap-xafiaAH MYiuahHAa MaHxara-cHHAa MaH óynyH mahHAH oa-AyM. Ohabh rypyna AHBapAap raAMblUIAbl. haMbICbl C0KY-n-myuìaY- BHpxahap Y'iYHMY MapxaGaJa raAXAbiM. KesAapH-Ma HHaHMaAbiM; xeAerpa4> pa-ÓHxacH anapaxAapbiHbiH aAHH-AaH ABHjaMaAa ajar óacMara jep jox HAH. haMbicbi xan-xa-3a. haMbICbIHbl ab FbipMblIUAbl-Aap. YcxYHAaH o yb-^Y Y3B KeHHó xanAaHAbiFbi ajAWHHa hHCC OAyHypAY- By MYpaKKaó. KapaKAH MHnasAapbi 3h6ha khmh ajar aAXbiHa x0kmyiuaYJì3P-JaAbiMa epMaHHAapAa rbi3FbiH AejYHiAap xeAaHAa paÓHxa ana-paxAapbi axxapAbiFbiMbi3 AY“^" AY- CoHpaAap Hca OHy naMa-axAaH jbiFAbiFbiMbi3 nyAa oa FHjMaxHHa aAAbir. BaAKa Aa oh* AapblH HHHHH C0KY6 TOjYFY«® AaH. HXHH8 jaA BepMaK Y*ìYH •hajaxHHa rojaHAap ab xanwAa-Mar. AHHar haAaAHK óauiAa-pw óHHaAapwH AauibiHa, Kap-HHHHHa. Ka(J)eAHHa, ÓopycYHa, HapHHBaAapHHa rapbiiuMbiiiiAbi. haxxa xeAecJ)OH Ba cAeKxpHK AHpaKAapHHH Aa KacHÓ anap-MbiiiiAbiAap. MYHiahHAa Man-xaracHHHH y^^YHMy Mapxaóa-cHHAaH Aan yaarAapAa cwpa HAa ay^Y^myui HHiijaHKah xaHKAap, xajjapaAap, xoiiAap, jepaAXbi ra3MaAap KopYHYPflY-yMy-6yHaFbi KopYHMajan 6y xa’AHM MejAaHbiHAa (acAHHAa rojyHAapbI.MbI3bIH FblUlAaFblH-Aa) haMHuia «MYhapHÓa» xe-AHÓ. HAMaHHbiAap AeMHuixaH, JopMaAaH AYHiMaMax y^YH. Bh3 Hca haAa (})opMaAaH hox-Hox yaar OAcar Aa (|)opMaja AYHiMajHMH3a HMxaH BepacH 6np AYHjaHbi xaAaH eAHpHX. Bac noAHFOHy, opaAaxbi hap-6h xexHHxaHbi ropyMar oamb3-AbiMbi? Bh3H hen Baxx xapx exMa^H AarejAJiHK, caóahbi-Mbi3bi xepa óHAMaMax xacxa-AHjH 6y Aa^Ja Aa 03YMY3a Mane oaay- rioAHFOHy ropyMaFbi oBBaAHa AFCxa4)aAaH Ónp Aac-xa cHAahAbi aAaMa haeaAa ex-MHUIAHAap. JlaXHH OHAapbl FaaaxAaH xaAaH Aacxa aaaa eAaAH. TaAaH Aa haMHH aH-AaH xejAH XYHAaHMaja óauiAa-Abi. hapóHHAapHH anapa 6ha-MaAHKAapH aMAaxbi aMaAAH-óaiuAbi happana rojAyJiap, khm 3AHHH HHÓHHa CaAblÓ Ha Hbl-xapxAbica haMHH rnjMaxa Aa caxAbiAap. 0AHHa AaMHp AHHX xo-xypY^ AHBapAapbi cexan of-AaHAapbi xepaHAa jaAWMa KaH-AHMH3Aa eB XHKAHjHMH3 HA-Aap AYHIAY- O B3XX Man op-xa MaxxaóAa oxycaM a3. ahhx xexYPY^ xaHAHMH3HH apxacbiH-Aaxbi AaFAapAaH Aaui Hbixapx-MblIHAblM, ÓaiUraCblHblH eBHHH. caóah 6H3a AaawM oAacw 6h- HaHbl CeKMaMHIlIAHM... 1 1 KenaH ha CaAOFAy hapóH óaaacbi napxAajaHAa hen khm óypaAa xhsah aA oaayfyhy xyMaH exMHpAH. Khmhh aFAbi-Ha xaAapAH kh. * jaAHwa ónp MarcaÀAa napxAaAWAWÓ: xe3-AHKAa hapóHHAap xeAaMax, AaapóajHana hen na raAMa-cbiH. MaH 6y 4>hkph o Baxx jasAbiFbiM MaraAaAa Aa Ae-mhiuahm. JlaxHH hen khm HHaHMaMbiuiAbi. Hyhkh óaaa-AaKbi anóapAapwH haMbicbiHw naMaaxbiH xg3y raÓaFWHAa Aa-uibiMar. aA3MH AYJyr caAMar OAMasAbi. 1813-hy haa8H Y3Y 6apH rypYAaH hapÓH óaaaAa Ha jox HAH?! Ea3 OHa xepa A3 napxAajwuiAaH coHpa Afc-xa(})aja xaAMHui pyc xenepaA-Aapbi ÓHAa-ÓHAa jaAan AaHbi- jOXAaMa KOMHCCHjaCM AajbiuibiH aapapHHH 7 mha MaHax MaÓAaFHHAa wyaj eAHÓ. 3ara4)ra3Hja hapóH Aa-. HpacHHHH ehxHjaxbi iiecaCbiHa hapÓH hHCcaAaxH Maxxaó, ymar óaFHacbi, KAyó Ba xaciaxana 6apna cahahÓ. haCeAa 198 jaiuajbiiu eBH AFCxa(})a xhkhh- XH XaUIHHAaXAapWHblH H0MajH HAa xa’MHp OAyny^. Annar raAAH HUJAapH xepMax y^^YH aABBa nyA AasbiMAwp. XahHui eAHpHx, 6h33 K0MaK xecxapa-CHHH3». Bax Óyna AejHÓAap: aAWMw C8H3 FojyM. C3HH Aa jaHA-jaHa. Axbi hapÓHHAap Hena xeMax CAa ÓHAapAHAap kh. AanpaHHH ehxHjaxbiHAan 6apna HuiAapH-Ha HaMH 9 MHH KBaApaxMexp uiH(|)ep. 1.950 KBAApaxMexp iHYuia, 57 xyóMexp aFan, 650 HHAOrpaM paHX ajpblAMblUIAbl. ByHyHAa 6yx0B OHp xaHAH, AaFWAMbiui 230 esH nena 6ap-na exM8K oAapAW? YcxaAHx Aa HOMaHAan napxAajbiiubiH aapapHHH MyajjaH exMajn Aa-HpaHHH MHAAHjjaXHa epMaHH oAan hapÓH npoxypopyHa ha-BaAa exMHiuAHca hancbi xeMax- A8H AaHbllUa ÓHAapHK? AeM3AH. haMbiCbi ojyH hah. Ha AaFbiAaH eBAap 6apna eAHAAH. H8 FbiuiAarAa rbipw-AaH FojyHAapa, MeiuaAa Maha OABH MaA-rapaja aeaa aAbiH- Abi. 0KCHH3. óaaaAa HiiiAajaH 500 aAaM huich3 raAAW. JaA- HbI3 ♦Mana X3A8H X3ACHH> npHHCHnH HA3 jaiuajaH aMM-Aap cHAah caxbió BapAaiÍAbi-Aap. Hena-Hena MauibiH Hwp-nbiiuAbipa óHAAHAap. By A» ÓHp «raaaHH» oAAy kh, aax- xHAa mahapH xaxbipAaAan hap-6h óaaa xapaóa raAAbi. — PycAap HOX uiejH Aajap-A3jM83HHa CaXAblAap. FaAAHbl-Hbi Aa x3ah6 anapanarAap. FojcaHbi3 HaMaax Aa anapa. BaaaAa khmaa xepYuiAYMca óeAa ACAH. Maxap 6h3 hhah-ja KHMH óaaaAan naca Hwp-nbiuiAbipMacar jamaMaMbi-mbir? Axbi opAy japaxMar hc-xajHpHKca 6h38 MHpac raAAH xexHHKaHbi. cypcaxbi. xa’AHM MejAaHAapbiHbi xo3 6a5ajH KHMH ropyjyó caxAaMaAwjwr. Bac 6hp Hena mhaah acxapHH xyHY ha8 6a3aHbi nena ropyMar OAap? Ymar óaFMacbiHWH raóaFbiHAa A©PA acxapAa xe-PYihayh- Boh ÓHpH H8 y^YH óypaAa AajaHAbiruHbi óhamhp-AH. POXa KOMaHAHpH Hhhxh3 MyppyaoB a^ah: — BaaaAa. CaAOFAy k3H-AHHA8 jauiajaH aAaMAap 6h-33 aMAH BepMHpAap. aAAapH-H8 KenaHH anapwp, 6h3h haAO-AajHpAap. Yaar jepAapAan Aa XaAHpAap. 0AHMA8 6hP C8H8A joxAyp KH, CypaAaKW aMAa-KbiH cahHÓH OAAyryM óhahh-CHH, BaAAah, óeAa xexca abxo-MaxbiMbi Aa X0Xypy6 caphaAa XeA3H8M. AAaMAap óaaaHbiH cahnÓT CH3 OAAyryHy X0py6 ony xaAaH eAHp. 3AA8PHH3 KeH3HH A8jap-AajMa3HH8 caxwpAap. TaKHa napxAajbiui aaMaHW H0AA8P8 X0KY^MYUI 3ABaH MC-xaAbiH aABcpH 6aha xeAHp, OHyH xoHyHy hkh-yh mhh Ma-Haxa XYpnyJiapa exypYP-^ap-0CAHHA3 hapÓHHAapHH AajHp-MaHbiHa cy xoKypAap. CaAor-Ay KaHAHHAa eAa aAaM xan-Mar OAMaa kh. onyn hajaxHH-Aa xoHAapAa babah MexaA jw-FbiAMacbiH. HaMaax AejHp kh. XYpnyAap OHcya Aa nyA Be-pn6 napÓHHAapHH esAapHHa AaiubiAi^p<nap, 6h3 Aa esYMya rasaHMar HcxajHpHK. Hhahkh FbixAbiFAa apxbir ManaibiH na 3HjaHbi Bap? «BaHapbiFAbi aAaMAap» con saxxAap xajja- paAapa xHpHuiHÓAap: nahaHX MauibIHAapbl K8CH6 AOFpajbip. Baxxbi xaAaHAa xwpwA exMaK A0AAypy5 Bh3 CaAOPAy hapÓH 6aaa-cbiHAaH Hbixbi6 KypHycTaH caphaAHHa Y3 xyiAyr. OpaAa-Kbi hapÖH iiHCcaAapa öaxMar HcxajHpAHK. JoA 6oJy rapuiw-Mbi3AaH apAbi-apacbi KacHAMa-A3H hyHAYP raÖapHTAH hap-6h Jyk MauibIHAapbl xaAHpAH. CypY'iY HcMajWA abah: — OhKHP BepHpCHHH3MH, haAa HHapHAaKH hapÖH hHC-CdAapHH aMABKblHbl AaUlbljbip- Aap. KypHYCxaHAa caphaAAa-KH hHccaAapa AajMHpAap. 0x^ CHH3, opaHM MohKdM Fopyjyp-Aap. TaAaHHbiAbiFUH BH Aa^uiax-AH aAaMaxAapHHH 6h3 HaHAap X0AYHYH cahHAHHAaKH hapÓH xa’AHM MapKasHHAa xepAYK. hapÓHHAap xeAaHAa ÖHHaAapw AaFblAblÖAap, X0AYH cahHAH 6oJy H^xa ha8 xhkhamhui hapÖH oí^exTAapH JepAa-jex-can eAHÖAap, hapöH aMAaxwH Ba xexHHxaHbiH haMbicuHbi A3-lUbiJbióAap. 0xpa(}) xaHA-napHH HaMaaxbi Aa OHAapuH aMaAAa-pHHH AaBHM eXAHpHÖ. MHAAH OpAynyn AeJY“i"íYCY Aaap Mycxa^ajeB acah: — Hkh xyH aaeaA 6np aa-6hx xaAMHUiAH. haAa-ropxy xa A AH KH, ranw-naHHapaAap-A8H 6auira hen najHHHs joxAyp. haMbicbiHbi anapanarwr. TpaHcc^opMaxopy anapMar hc-X8AH, FOjMaAbir. YCTYMY33 as-XOMai H3HAH. 0CAHHA9 hapÓHHAap 8BBaA-Ha haMHCbiHW rojyó xexMHui-AHAap. COHpa ÖH3HM hapóH aMAaXbl AafBIXAbIFbIMbl3bl, 0H3 jHjaAaHMaX HCXaAHjHMH3H X0-PY6 xepH rajbixAWAap, önp’ xapa(J)AaH Aa eaAapH xaAajwÓ caxMara, rasann a^Aa exMaja xHpHiuAHAap. CxoAAapw, cxyA-Aapw, napnajbiAapbi. kgmyp Ba eAexxpHK coöaAapbiHbi, ra-saHAapbi, iuKa(|)Aapbi, cHAah raöAapbiHbi, xaaapMaHbiH aui-jaAapbiHbi anöapAapa AOJiAy-py6 aF3blHbI EbI(J)bIAAaAbIJiap KH, Ha Baxxca x3Ah6 anapcwH-Aap. Añapa ÖHAMaAHXAapHHH Hca A3FbiAbi6Aap. KAy6, kh-xaöxana, jeMaxxana, najxana-Aan acap-aAaMax raAMajwö. KesAapH AojMajaH pyc aaóHX-AapH xe3-xe3 öypaAa ranan FomryAapbiH, kouika^hh ap-xacuHHa xaAHp, oHHaAapw caxMar y^Yh ceBAanauiHpAap. BexoH 3aB0Ay cexyC xypHy-na-pa «ÖaxLUHui» BepHÖAap. Ta-C8BBYP CAHH KH. ÖHp BHXX Hah- HaAaAbi HA8 ejYHaH y** «ene-paA eBHHAa hhah hxh Aa öar-Aacaii AajaHMaa. hap nyp ma-paHXH B3 AaBaSHMaibl OAaH BepxoAjox MejAaHuacbiHbi ena BHpaH rojyóAap kh, xacBHp exMaja c©3 xanMbipcan. hap-6h AapcAap xenMax y^YH 6eui-MapxafíaAH xaApnc xopnycy Aa xhkhahG (OHy AaFbiTMara hm-xaH xanMajbiöAap). JaAHbia ÓHp aj 8BB8A hHccaHHH Myha-(|}H3aCH X8UIKHA oAyHyö. He-Ma AejapAap, nana xenyC jyp-Ay raAaHAaH conpa. Baui Aej-xenaHX CarH<}) AAAahBepAHjeB öhaahpah: — KeM8-XYHAY3 xeiuHK na-KHpHK, Ha raAbiöca ropyMar HcxajHpHK. JlaxHH 6h3h ha(})-X8A8PA8 joxAajaH, ehxHjaxbi-Mbi3AB MaparAanan oAMyp. PahaxAbiFbiHbi HXHpMHui 6y X8HMA8P 8AA8PHHA8 BBXOMaX xaABHHbi pyc aaóHXAapH ha3 Y3-Y38 AajaHbip, hapÓH hHCca-HHH jaHblHABH XeMOH jOAABp-Aa 6eH3HH orpyAapbiHw xyxyp, 0AYMYH X03Y HHHH8 6aXbl6 xexaAap xaAaHHbiAapwH ra6a-FblHbl XaCHpAap. BOC 6H3 OHAapa nena Öaxbipwr. Maca-A8H. Arcxa(J)a óaxaAjonyna aj-pbiAaH apaarAan xyja oHAapa Aa sepHAHp. AaxHH y3Y«Y fl® xepMypAap. Kgayh óaAbiFWHW cahHAAaxH MauiwHAap ana-pbip, AaXHH HKH aAAblMAblFAa acxapAap jaAa AY^J^ypAap. 0xpa(j) xaHAAapHH óaiuHWAapw Aa OHAapbl xen-xen JaAa ca-AbipAap. 0cxapAap acmhui-xaH, jaxuibi kh, HOÖaHAap Bap-Mbiui. Baui aAWÓ xeAOH xaAaH-HbiAbiFAa KHM xe3 xapnaHAHca hapóH hHCcaAapAOH Hena-Hena MHHHK B8 JYK MaUlbIHbl 8A3 XeHHpAH. HHAH OFpy jOAB AB cypYpAop. flOFpy Joaa Aa. 3c-xapAapa Hca AaawM xaAaHAa ÓHp XHAM8X MaUlbIHbl XaHblA-MWp. CoH noir <cA3M3» BH3d 93M3 OliyP XaCap BepflHjHMHs kmjm. «AaapöaJnaH—HcpaHA> Mb-MHjJaiHHHH. <A3H3» raaeiw MYHxa30M Hampa óamAaJbio. OnyH atan h\mb nanAan hwx-Mbim HKHHHH HOMpacH FaaeTHH noxeHCHaA HMxaHAapbiHAaH. xom MapaMbiHAan xaóap bc- pHp. «A3H3»hh ÓHpHHMH cahH(|)a-CHHA9 JahyAHAapa hkh abbab-XHH — AaapÓaJnaHbiH sa EpMaHHCXaHblH MYHaCHÖaXHHH aMbiFAaJan hkh Jasbi Aapn oAy-Hy6. MaraABAapAaH ÖHpHHAa AsapóajMan Ba HcpaHA xaAr-AapUHblH lapHXH JaXblHAblPbUi-AaH 6ahc oAyUyp Ba rejA «AH- AHp KH. haAa 3H raAHM aa-MBHAapAan MaMAaxaTHMHSAa JahyAHAapa ehiHpan xecta- pHAMHm. OHAapblH HY^aJaHAB-AapH jYKcax aobabt MeBrejH xyxMymAap. Eab AaapöajMan jííeMoxpaxHK PecnyÖAHKacbi-HblH MGBHyAAyFy HAAOpHHAa Aa A6echay3. Khhacc. J1h3-rap, PaÓHHOBHH hhmh aAan-Aap HasHp. JaxyA naanp My- asHHAapH Ba3H<t)aAapHHH HM-pa exMHmAap. EpMaHHcxana hacp OAyn-Mym HKHHMH JasbiAB xecxapH-AHp KH. aHXHC6MHXH3M Jepe-BBHblH CHjaCaXHHAa COH HAAap 4)aaAAauibi6. JlaxHH óamAWMa MYHaFHuia yh ha aseaA, ABUl KOHrpecH 1915—1921-hh HAAap epMaHH xeHOCHAH MacaAa-cHHa ÖaxapxaH JapaHbiö. By-paAaxbi JahyAH HYwaJaHABAap TvpxHjaHHH xapa<})HHH caxAa-jbiÖAap. EpMaHHCxaHAa «EpMaHH MahKaMacH», <Mhaah MahHjjox». «Taj(})a xapnraxH* KHMH aHXHCeMHX XamKHABX-Aap (JiaaAHjjax xecxapnp. «A3H3*hh coh caJbiHAa AaapóajxaH PecnyÖAHxacw Aah CoBexHHHH caApH Jary6 MaMMaAOByH raaexa xeHAapAH-jH xaópHK Maxxyöy Aapn oAy-Hyó. AaapÓajMaHbiH babÓh THMUijJaTiiHa ariiip hxkh m- Y3 BepMKÜiAMp. 9MBKÀap ejiM za- AHMh. 4>iuiojioKMja eAMJiapH AOKTOpy. npoi^cop. Aaap-tejHtH Jaabnbiaap BmpahJm-HHH Y3BY MHpaJiH MHpaJiax-6ap or Ay CejHAOB eMpyHyH 74-^Y öahapbfflAa raAAaxaH BBibax exMHmAHp. MMpaAH CejHAOB aAHHa raJiaM aAAbiFbi kyhabh COH HacJiacHHaAaK xaA-rbiHa. BaxaHHHa caAaraxAa xhambx eABH eAM (jwAaHOH OAMymAYp. O. AaapÓajMaH MM(|HlIYHaCAbIPbIHliIH BCaCbmbl rojMym, eayHY** axxapbiuina-pu. xauKlMiapH HAa mhaah coJkokymy3YH MaHmajH npo6-ACMHHH JeHH xaATHTax Ba eAM cahacMHa HeBHpiramAHp. MMpaAH CejHAOB 1918-hh HA oKxJaÓpHH 18-AB JepeBaH mahapHHAB 4>ahAa aHAacHHAa anaAHH oAMymAYp. BaxbiAa xexHHxyM ÓHXHpMHm. 1938— 1945-hh HAAapAo JepeaaH ;^6BAax neAaxoMCH HHCXHxy-xynyH AaapGajHaH óbamochh-Aa. ejHH saMaHAa. EpMaHHC-XaH AOBAaX VHHBepCHXeXHHHH mapruiYHacAbir (jMXYAxacHHAa XahCHAMHH AaBBM exAHpMHm-AHp. Bhp MYAAai «CoBex Ep-MaKHCxaHbi» raaexH peAaxcH-jacbiHAa aMaxAamAbir exMHm-AHp. 1945—1953-hy HAAap-A8 A3Bp6ajHaH PecnyÖAHKachi ÉAMAap AxaAeMHjacbfflbiH Hh-38MH tAUHa BAaÖHjjax Myae-JHHHH opxa acpAap AaapoaJ-HaH BAaOHjJaxbi ma’öacHHHH MYAHpH Ba3H(}>aCHHAa HUlAa- MHIH. öyHABH COHDi OM^YH aXbipbOttABK TBAejHRI nR3B-MH tAblHa dAOÖRjjBT HHCTHXy-xyHa tePAaiiiiiiiiAbip. ByptAt 6am eAMH HmHH, babÖh ba«-raAap. AaapÖaJ'iaa mi^oaokh-jacú Ba opxa dcpAap ^oakao-py me’ÖBAapHHHH MYAvpü b®-3H<baAapKHAa naAMiHMMiHAMp. MHpaAR CejHAoara «Cajax Hoaa». «reacH TaÖpHaM». «AaapöajHaH—epMaHH aAaÖH aAaraAapH». «AaapÓaJnaH mh-d)HK xa4>aKKYPYHYH rajHarAa-pw». «rbi3NA a«JY11wy»hyh xaAejH. «A3ap6ajHaR xaArw-HbiH cojxeKYHY AYmp»P*»«»* «Jaa 6aJpaMbi» KMTaoAapM ca-MH axxyaAAbirbi hab wsnvtH h8a6 eAHp. OHyH 70-hh ha-AapABH öapH JaauÖ JapaxABirbi eAMH acapAapH AaapöajHaH-Aa JeHH CAMH HCXHraMBXHH XBMaAM oAMymAyp- 3aMaH KeMAHKHB XaATblMhl-3blH JeHH-JeHH HaCRAAapR OHyH 93H3 XaXHpaCHHM hopMBXAa JaA CAanaitíiap. _ AaapOajHai Peeny5onaci)i-nm BaMAtp AnmeMiJacii. AsafKtaJ^ JaaBFiiuap BapjnjM. A88PE/U*UH PECnyBlNKACliI AAH M8hK8M8eHHHH IIAEMyiiy AsapÖaJnaH PecnyÖAHxa-Cbi Aah MahxaMBCHHHH h. TaANÖOByH cbapahJh hab xe- HHpHAaH HOBÖaXH iiAeHy-MyHAa xHxapaxAaxH nosyH-xyAapAa ÖaPAW MHHaJaxAapa ÖaxbiAMacbma AaHp Mahna-MB npaxxHxacbi haiTbmAa mb-caAa    MyaaxHpa eAHAMHmAHp. Hhixbim eABHAap xHnapax rajAa^apbiHbiH xooyA uia-KHAAa noayAMacbi, o MY>*<aa-. AdH    xaAOHAapAa ahaAHja peaAHsa eAHAMax ynyH na-3apA3 x>’xyAaH apsar MaAAa-pbiHbiH 6aha rHjMaxa Öamra* AapbiHa caxbiAMacbi, haÖeAa A6BAax B3 KOonepaxHB xh-MapaxH yhyh HaaapAa Tyxy-AaH    MaAAapbiH KOMMepcHja B3 KOMHcJoH MarasaAapbiHa caxfaiAMacbi öapaAd <|>aKXAap xaxHpapax 6y nyp raHyna 3HAA hapaxaxAapa xepa mh-Hajax Mac'yAHjJaxH MyaJ-JaH    exMajHH aapypHAHjHHH rejA exMHmAap. ÜACHyM HUiXHpaKHblAaphIHblH    (})HK- pHHMB. xHMapax hamoHAa raHyHyH oAMaMacbi Aa cyH-HCXHipiaAa YHYH mapanx Ja-paAbip. THzapaxAa noayHxy-AapAa MYÖapHsaJa Aanp xaAÖHpAajp MyaJjBH babh ra-pap raoyA oAyHMymAyp-riAeHyMAH aAbWblAapblH B3 CHC^pHmHHAapHH aAAB-AblAMaCbl HAa öaPAbl HmAB-pa öaxbiAMacbiHa AaHp Mah* xaMa npaxxHxacbi MyaaxHpa eAHAMHmAHp. MahxaMaAapHH 6y xaxeropHjaAaH oabh Hm-Aapa — MahxaMa cxaxHcxH-xacbi ÖyHAapbiH caJwHbiH apXAbiPbiHbi KOCxapHp — 6a-xbiAapxaH HercaHAapa Joa BepMaAapH rejA eAHAMHm, MonxaxHpAHKAa, xHHapaxAa cyH-HCXH(paAa ha3 MyÖap»- 33HH KYHABHAHpMajHH 3apy-PHAHJH XeCXapHAMHmAHp. haxHMHjJaxAdH Ba XHAMax MOBrejHHABH cyH-HCXH(}>aA3 haiTbiHAa HmAapa Aanp Mah-K3Ma npaxxHxacbi harruHAt JAJIAHHH B9 <PHTH3A9PHH 6MPY rWCAIWP Ba’3H caHÓaAAbi HampAa-pHH cahHcpaAapHHAa epMaHH xaÖAHFaxbiHbi« hajacbi3 yj-AypMaAapbiHbiH Aapn oAyH-Macbi, FapaóaFbiH asapóaj-MauAUAap JamaJaH coHyHMy MaHxaraAapHHHH aaóxHHHH, AsapöajMaHAa Epmbhhcxbh apacbiHAa AahAHs JapaxMar aAbi aAXbiHAa AsapÖajMaH PecnyÓAHKacbiHMH JeHH-JeHH apa3HAapHHHH HmFaA baha-MacHHHH harAM Ba AaÖyA OAMaCbIHblH XaÓAHF OAyHMa-cbi HAa aAaraAap AaapÖajnan PecnvöAHxacbiHbiH Mocxsa-AaHbi' caAahHjJaxAH nyMaJan-AaAHjH xaaMHYÖyHY 6haahp- MHUIAHp. A3ap6ajHaHbiH MocxeaAa-Kbi caAahHjjaxAH HyMaJaHAa-AHjHHHH jajANFbi öaJaHaxAa rejA eAHAHp kh. MacaAan, ♦ripo-ApMei|Hja» AKeHXAH-Jhhhh aMaxAambi llIexxMa-HbiH «MeranoAHC-excnpeco-Aa ABpH oAynaH MaraAacHH-Aa Afabm caxHHAapH oaay- pYAMym haMBaxaHAapHHHH öamAapbiHbiH AapncHHH coj-MarAa HxxHhaM eAHAHpAap. BajanaxAa AcJhahp kh. xa-xbipAaxMar HCxapAHx kh. XaHbIM MarcaAa — Aaapóajnan xaArw-Hbi HY4>y3AaH caAMara. Aaap-öajHaHAa PycHja apacbiHAa MYHacHÖaxAapH xacxHHAam-AHpMaJa. EpMaHHCxaH xapa-(foHHABH    hasbipAanaH xe- HHmMHrJacAbi napÖH bmbahJ-JaTAapa    óaptaf raaaHANj)- MaFa MahA xecxapHpAap. A3ap6ajMaH PecnyÖAHxa-CblHMH MOCKBaAaKN caAa- Abn* Ba caxxaxapAbiTAa Maha cY4>^®”AHjHim «ripo-ApMeHHja» AxeHXAHjH HH H(^ma exMHmAHp. BajanaxAa epMaHiinapHH «Jlyp*. «CHapx», «npo-Ap- MeHHja» . aXeHXAHKAapHHHH aAH HAa PycHjaHhiH xyxAaBH HHc|>opMacHja BacHxaAapHHB exypYAdH 6amra JaAaH mb’-AyMaxAap Aa xecxapHAHp. haMHH axBHXAHKAap 6hp ÖHAAHpMHm AHp KH. PyCHjaHblH 6a‘3H xyxAaBH HHípopMacHja sacH-xaAapH HHHa Ba xahAyxaAH MOBsyHy HmbiFAaHAbipapxaH I^cHjaAa AaapÓajMaH xaArw-Ha rapmbi hoxabh hchxoao-)kh    MyhapHÖa rapapxahAa- pbiHa HeapHAaH epMaHH aXeHXAMXAapHHHH JOXAaHMAMa-Mbim HH(|>OpMaCHjaCkIHbI AapH BAHpABp. (AaapHHIpOpM). COSAPAIsl: OHcya Aa hox MaraMbi baabh BepMHmHK. haJaxbiMbisAa, xapHXHMHSAa, Ma’HBBHjJaxbiMiiiaAa. BaAKa Aa oHa Kopa harrbiMbiabi xaAa6 exMaJa nacapaxHMHa nax-Mbip. Ha YHYH AeMHpHK kh, haabp 6oJy pycyH hap6 MambiHbiHbi caxAaMara acxpoHOMHK xapH HBKMHmHK? Hb yHYH HAAap 6oJy hap6 MambiHbiHbiH xopnarbiMHaa BypAyry eKOAo-xcH aap6aHHH aaaaHHH hcxbmhphk? Ha y^YH 6ama ay™»*YPYK «h, PycHja HMnepHjacbi 6y KYH haMHH cyaAAap rapmbicbiHAa raAana-Fbffibi k6py6 ra4>raabi BAAdH BepMBK 6apa-Aa ÄYHiYHMyp. Ohb xepa Aa hlflB caphaA romyHAapbiHbiH ROMaHAaHAbiPbi Aaap6ajHaH apaaHCHHAa JepAamaH caphaA romyH hHcca-jiapHHHH aaÖHXAapHHB, npanopniHKAapHHa bb acKapAapHHa khsjih capannaM BepHÓ: caphaA* AB JepAamaH hapÖH hHCCBAapAaiCH MaxipH aAaÖHjJaxu bb caHBAAapH MahB excHHAap, xe-Aerpa4> paÖHxacH anapaxAapuHbi c6ry6 mym-kyh oaeh ÖyxYH JOAAapAa T6hahchJb anap-ciiiHAap, anapa Óhambahkabph aMAaKbi Hca MahB excHHAap. ApcTa4>«AaH BaKbiJa naBaáAeh HasHpAHK-Aapa Hena Aa<|>a aamc naAbiHbiö, TaAaHUH raöaFbiHiii rasyHAa aAMara KOMaK HcxajHÖ- YHYH MambiHuapa hajaxAapa AamwjMpAap. A8p. Hasaö OAyö: «Bhahphk, 03 HmHHHSAa MamryA OAyH». JiaKHH xaAÖHp 0AMaJi«i6. EmHAdH, ÖHABH oAca HO AoJap? TonAan>ixMa3 hapÖH hHCCBAspH xaAaJbiÖ FaaaxAa 50 mha-JOH MaHax AaJopxHAB xaaacHHH XHKMaK Hcxa-JHPHK (XHK8 öHAapHKMH?). 03Y A» capha-AHH HKH aAAMMAMFHHAa. MySCHp CHAahAB-pbiH KeayHABH hen hb JajHHMaAHFH Önp 3a-MEHAa caphaAAa hapÓH hncca xmcMaK khmhh arAbiHa xaAHÖ? Bbarb Öyny ab «öaAxa-AapbiMbi3» racAOH ay™YHYÖJ*®P^ KepacaH ha^H hHCCBAapH caphaAAOH yaarAapAa (Ken-MHm CCPH-hhh caphBAHHH AejHpaM) th-KBHAapHH 6ambi HmABMajHÖ? Axbi pyc KeHC-paAAapbi haMHma k63 ra6arHHAa Jox, ^an-aJarABH yaar MejpaHHiwi rMnuiaFbiHAa hapoH xa’AHM KeHHpHÖAap. O raAap KBAHÖ-KeAHo-A8P KH, Hena-Hena JykcbkahJh, Hena-Hena xanaHH «haMHmaAHK 3a6x> eA^OHAapa ea aAAapuHu BepHÖAap, aÖaAHaannroAap. Bh3 Hca TaAaHHHAMrÄa aÖaAHAanniaJa nan axH- pur. BaAeh IHblXJIbl. «XaAT ra3exH»HHH MYXÖHpn. AFCTAOA PAJOHY. «KHUI H» 1EJ0P...» 0H MyacHp B9 aFbip xajja-p>BAapH raóyn cab 6ha8H8K haea AHMaHMHbiH HenaJa 6a-ma xaABMajH óapaAa AaHbim-MaFUH Ma’Hacbi joxAyp. Ha-Aah Aa HHAHKH HFXHCaAH 48-XHHAHK mapaHXHHAa. AMM3 Hena ajAbip kh. FasbiMaMMaA mahapHHA8H Kenyö xexMHm hapÓH rapHH30Ha Maxcyc 6e-Aa 6hp oöJckxhh AarejAAHK. ÖamwcojyFAyr ysyhabh, aa rana, Japapcwa haAa ayui**®" CH aAaMAa anw xaaccyc}) hHccH Aorypyp... 1991-MH ha AexaöpbiH 25-Aa 3a6pax xajjapa ahmb-HblHNH pahÖapAHjH 122 H0M-paAH 8MPA8 aAN H8KHA8H oöjcKXHH pBHCHHa xanmbi* Pbi6 KH, jepAH haKHMHjJax OpraHAapbl HAB AHMaHWH xahBHA k0XYPYJ*m8CH mapx-AapHHH MYajjBHAamAHpcHH. haHbiraöyA pajoH Hnpa ha-KHMHjJaxMHHH ÖamHbicbi 6y HA JaHBapbiH 7-ab HMaaAa-AbiFb* capaHHaMAa haMHH ah-MaHMH ynym-eHMa aoAarbi-Hbi, eABHa A3 ÖypaABKbi 6y- xyH oöJcKXAapHH 3a6pax xajjapa    AHMaHbiHbiH ÖaAan- cbiHa KeHHpHAMacH mapxAB- pHHH MYajjaHA8mAHpM8KA8H 0xpY 6em Ha<|)8PAaH Höapax KOMHccHja JapaAbiö. Capanna-MblH HKHHHH 63HAHHA8 HC3 3a6pax xajjapa AHManuHbiH pahÖapAHjHHa xbkahíJj öAy-ny6 KH, 03 xapa4)HHAaH yn kyh MYAAaTHHAB MYBa^IHI' CBAahHjjaxAH maxcAap koh-AapHÖ Je PAS xahBHA-xacAHMa ÖamAacbiHAap. By canaAHH HKHHHH xapa^a naxbiÖ-Hfixkä- AblFblHbl ACja ÖHAMapHK, 3H- Har MYpaxKaÖ rypryAap bb AHKaO XHAM8X OÖJeKXABpH 6ap6aA haAa caAbiHMarAaAHp BeA8 AaJapJiH. ahaMHjJaxH 0A4Yja KaAMajBH rypyAy o6-JeKXHH AarejAAHK Y3Y**A3H AEFblAAblFblHbl K0p8HAa HC-xap-HCX8Ma3 CaÖHpHH Mam-hyo MHcpacbi JaAa AY“JY^ «KHM H0 AEJ9P BH3Ä9 OJIAH FEJP9T9...». Tahnp MyXTAPOFJIV. «Xanr ra3eiH»HHH myxöhph FA3bIM9MM9A niahapH. rHJM9TCH3 METAJI JOXiyP •Bf JaxmuHU AB ABHMÖ    üilZtai AHjJaxAH hen Ha raaiHiH a®J*b**- MH3 ABBPYH sBMaHJia aJarABmHalBH htimba* riHyMBpMH-AaH HMTHHB eTMaKAB JaHimu capolan oaimw ä*®™" MaAfciJfair. Eab exMBAHjnc n, Hena abJbpbbP. oAyHB Jam Jbhmbcuh. MacaxaH. aaBauap pecnyÖJHia a^3HCHHAaKH cBMje MTaccKaaap«. A8P yhyh aJpuHB Meraji rHoumicu    mam rojyaap    bb BAaHHABpAH. Kyja «HAM» KBluia HrrwìaAH aiMajuiiiA^ Hca miaHAM HCTehcaaa BtHHAiip).    Ena o BBXTÄa* My- accHcaAapHH mctba rupaiHnieu xoiuajuö tbIibm Bepaa« Hora AaJaHAHpMHAH- Hmäh haMHH cahi axAur hbxäSp BepHp. Baa» aaiaH e’MBAU aaaoAyHAa eniHTÄHKAapHMHa    oyay .öHp xacAHT exÄH. Aaha Taxpap Aaha BypaAa MexaA xyAAaHXbi-Aapw xaKpap e’MaA oAynyÖ xaMMBA maKAHHAa JeHHAan MyaccHcaAapa najAaHbip. 3a-boayh AHpeKXopy 3aKHp 96-ÄYPPahMaHOBAB ceh6axHMH3 KHAeJ*KY3apAa öamAaAbi: — Hkh HA aBBdA pecnyö-AHKa heKyMaXHHHH XaKAH-¿H HAa ÖH3HM SBBOAAa AH* K8P cBHaJe MyaccHCBAapH apacbiHABKbi    ÖaPAamMa^ mapx FoJyAAy. — ACAH.-By mapxa Kepa MexaA rwphiH* xbicbi nAaHWHw eAanaJaH MyaccHcaAapa xemmba eej^-m3M8AhJah. Amme xaAÖHp H3XHM8CH3 FBAAbl. Bb 3H MY’ accHcaAapAa ÖHp cwpa HpH cexAap xaMMaAhiH JoxAyryH-AaH AajaHca Aa xamwiAax pahÖapAapH 03 ÖHAAHKAapHH-ABH BA HBKMBAHAap. hdM AB 6A8 XaMMEA BAR KH, MYBC-cHcaAap OHy KaHap ockhoh-jiapAaH KaxHpMBK ManÖy-pHjJaxHHAaAHpABp. OHAap Kah MyraBHAB mapxAapHHHH noayAMacu. nah Aa hbtahJ-Jax capbiAaH 6y Ba Ja ah-Kap HaxHHAHKABpAa YBJiam-M8AH oAypABp. haship Me-XaAblH aAblHMaCN Y^YH HCa 6y asHjJaxAapa, apxbir xapH-Aapa ehxHjan raAMUp, CBAana oAapar xapaKCHS abmhr XyAAaHXblAapblHbi JbIPblÖ XBK- pap e’MBA aaBOAyna sepMax KH4:aj3TAHp. HcxehcaAax xaAapya n^’Öa- CHHA3H aAAblPWMbia cHja-hbiAa MexaA rbipwHXbicbi uAaHbiHbi JepHHa JexHpMaJaH ^-A3K MyaCCHCaHHH EAM BapAU- 3aB0AYH Myxaxac-cHCAapH AeAHAap km. Mahcy-AyH HOX hHCcacHHH CyMra-Jhix 6opy npoKax aaBOAyna KOHAapcBK A3 opaAaH Ke pH raJbixMbip. Aehe KopAaHbip. XaaapHH KOKcyHa caHHbiAaH ecxaKaAa-Aap acxa-acxa K03A3H hx-MaKAaAHp. AbxomoÖha Joa-AapblHblH, ÄAM nOCXAapbl-HbiH JaHNHAaKN MambiH-xpaK-TOp CKeAeXAapHHH KHM K0p-mbJhö? PecnyÖAHKa MyAa-cbHa HaaHpAHjHHHH xapKH-ÖHHd AaxHA OAaH (JaxyA Aa oAMaJaH) hapÖH hHccaaapHH haJaxAapH MambiH raÖHpHC-xaHAbifbiHbi    xaxhipAaANP Moxy Aa hecaÖAan cHAHHMHm Japapcbi3 xexHHKaAwp. Ka-pacaH, haMHH abmhr xyAAan-xbiAapbiHbi ÖHp Jepa JbirbiÖ xaHpap e’MBAa KOHAapan xamKHAax xanbiAanarMbi? OHcya Aa haMHH xyAAaHXhi-Aapbi hen khm anapNaJanar. BaKbiHbiH ajpfai-ajpbi pa-JoHAapbiHAB -ÖHp Hena myiua raÖyAy ManxaracH Bap, aa raAa HaaHpAHK caaHjJacHH-A3 c|)aaAHjJax xecxapan pec-XBHhMaaxfai MBCBAdHHH MYSaKKpBCH 3B- MaHbi rejA eAHAMHmAHp kh. 6y KaxeropHjaABH oabh bh HHAAH HOlAap BB3HC|>a HHHa-JaxAapMAHp. rejA OAyHMymAyp KH, HAKHH HCXHHXaT B0 MahK3Ma opraHAapM 6y nyp HHHaJaxAapa öaxapKaH hap-xapaòAH B0 oöJexxHB xah-mrax harrwHAa raHyHyH 6y-XYH xaAaÖAapHHH JepHHa JeXHpMBAHAHpAap. IlAeHyM 6y MacaAaJa AaHp rapapbiHAa pecnyÖAHKa MahKaMaAapHH-A3H Joa sepHAMHm noaynxy-ABpbl XeaAHKAB AY3®HXMBJH, HAKHH HCXHHXarWH KeJ(|)Hj-JaxHHa xaABÖKapAbiriii ap-XbipMaFbl XaAaö eXMHlHAUP* TlAeHyMAa öamra mocbababp A3 MyaaKHpa oAyHMymAyp-haÖeAd pecnyÖAHKa Aah Mah-KaMacH caAPHHHH bb Öam npoKypopyHyH KOHKpex mya- KH HmAapa Ba HHHaJax HmAa-pHHB AaHp e’xHpaaAapbi hb-3apA3H KeHHpKAMHmAHp. (AaapHH^iopM). EHEPWH BEPH1M8CH K8CIUMNUIAMP HAXHUBAH. Bhp Hcna kyhayp kh* Myxxap pecnyö-AHKaHbiH mahap aa kbha-A9pH Hmbircbia raAMumAMp, CBHaJe MyaccHCBAapH aa xh-khhxh oÖJeKXAapHHAB Hm I^JaHMbimAhlp- HaXHblBBHblH eHepH(H aAAHFbi acac xaxxa — EpMaHHCxaH PecnyÖAHKa-cbiHbiH MehpH Ba Apapax paJoHAapbiHbiH apasHCHHABH KenapaK Myxxap pecnyöAH-Kaja KaABH JyKcaK KapKHH-AHKAH eACKXpHK XaXXHHB HB* paJaH sepHAMacH KacHAMHm-AHp. HaxHbiBaH cAeKxpMK maöa-K8CHHHH paHCH KHjt3 9hMa* AOB A3apHH4>opMyH MYXÖH-PHH8 ÖHAAHpMHmAHp KH. JepAH CEC-AaH Ba 10 KHAOBax-Abir CAeKXpHK XaXTH HAa HpaHABH BepHABH eHep»H HopaK 3aB0AAapbnia aa xac-xaxaHaAapa KynAa KH<|>aJax eAHp. M. 9CK9P0B. A8apHB4»opMyH MyxÖHi». Xanr japauMbi Topiur mH »TMHU    nyÖAHKE    xapa Ä ^ hapÖM-caHaJe noxeHCHaAhiHhi JapaxMar ynyH öaAxa Aa Me-XEAAypKHja 3BB0Ay XHKHH-XHCHHABH öamAEMar AaafaiM KBJIBHBK. Tanna AaniKacaH (})HAM3 Ma'ABHH HAB KH(|>a-JaxAdHMaK 0AMB3. EhxHjax AdMMp 4>hah3H JaxarAapb»bi McxHi^AaJa BepMdK aaxxbi Haxbiö. BAÖaxxa, 6y, Eamabp AKBAeMMjacbMAa HBAbimaH MYTaxaccHcaapHH Ba KeoAW-AtpblH HmHAHp. BH3H ASHe iiox npoöneMHH Axh^ xea haAAM MiparJUiHAbiOJp. BMP BBXTJiap CaöyHHy, CypBxaHU. BaJiaxaHu nan-AapHHAaKM . «Öjrpyr laeuia-AapH»HAaH i^xpaa caa anap-Aunap. «AaMMp aran^AaH caAbmMfaim 6y Memanap hh-äh ab syWP- ^ HAAapAHp KH. HcrehcaJi kyhy xyicaHaH. JaxyA Aa tb’mhp aAH hab jarbimbiH. rapfcof lAXbiHAa nuiaH He<|>T öypyrAapw. ABMHpjoA xaxAapHHHH KaHa* pbiMAa yct-ycT9 JunHAMum öopyaap k®3YMY8YH raöarhw- K8A KH. MeXaAblH xonAKHMachi HAa hen xac MamryA oAMyp Born ÖyxyAKHAap MexaAAaH rHjMaxAH hecaö oAyHyp PaJoHAapbiH HHpa haKHMHj-JaxH opraHAapbi, caHaJe My-accMcaAapH pahöapAaiw mahapH aa raAE Öambma KexypoH AaMHp rSipbiHXfaiAapbiHbi xepa-Kopa hen ÖHp Hm Kop-Max HcxaMHpAap. KesAa-jHpAap KH. Jena khmcb Jy-xapuAaM 3Mp BepcHH. khm Aapca HaaaAaHAbipbuicbiH Ba JaAHua ÖyHABH coHpa yxyM-pecnyÖAHxa ahaMHjJaxAM Mm KOPYACYH. Baxx KeHHp. ehTHjan ap-xup. ABMHp raÖHpHcxaHAapu* HiiiH cajbi HOxaAup. 9xap mh-AH hapaKaxa KaAMacaic; Jena AB xarcRpH ÖamracbiHbiH yc xyHa axcar MexaA y^yh hana HOX raniiiAap AeJanajaK. Me-xaA rupbmxbicu oHcys Aa öapöaA OAaH mahapAatm* MH3H. KaHAJiapHMH3H ÖHR aa Aa ÖapÖaA ^a caAanar. Haan 9JIHXAHJIhI, «XiAT raaetM»—■ MyiflMpM. ñarAbir FapaÖar haAHca-AapM ÖamAaHaRAaH zaHMaa-AWAap Aapa ayhihY“* haM-jepAHAa^MHaa, xopnarbiMbi-aiiiH MYAa(}}MaHHAapHHa hox öam HBKHÖAap. JiaKHH 6y ca-{bap BBBaAKHAapAaH <|>0prAa-HMpAH. Hhah Joa HaijixaAa-Ha HAH. paJOH sahMaxKem-AapHHHH HYMajBHAaAapH 6y Kypopx manapHHa nanah xa-xHpMHm ranrbiHAapAa xa-pymMaJa xeAHpAHAap. 9ah-Öom AejHAAHAap. esAapH hab JY3 mhh MaHaxa JaxbiH hbfa nyA. 250 mhh MaHaxAhir aH appypH apaar MahcyAAapbi Ba xejHM anapupAMAap. By JapANMbi XaHMaa aa XyAax KOHCepB MyaccHcaAapHHHH. 1 HOMpaAH KBHA xhkhhxh XpeCXHHHH. paJOH MaAHjJa me’öacHHHH. KOHAeMcaxop saBOAyHyH, Hapxw. «Xaaap». «Baxbi». «IUa4>ar>, «Fbab- Öa> COBXOSAapbIHblH KOAAeX-XHBAapH. CejHAAH HH3HÖa-XH apaaH AaHpacHHHH ca-KHHAapH. Bajoöa kbba mbk-XaÖHHHH MYaAAHM BB maKHpA' AapH xonAaMbiuiAM^ap. PaJOH HHpa haKHMHjJaxM ÖamHblCblHblH MyaBHHH Pa-4)Hr HH())xaAHjeB ÖHAAHpHp: — Ha^müiaH naöha xar-XHHA8H yaar oAca Aa cpM^ ryAAypAap Tapa4>HHA0H hap-ABH axama ryryjtyp. Yctbahk XonaAU manapHHA9H. Kap-KHHahaH. MaAMÖajAH. Toabh. 3ejBa. lUa(|>ar xaHAAapHM-Abh 6yjMj%, jifynyB MHHaAaK raqUiiH xaAHÖ. OHAa{H>m ha-Mucu MCXHpahax naHCHcmax-AapuHAa JepAamAHpHAHÖ. 9h arbip Bd3HjJaxH oabh ah* AapxMHAapa ÖHp-ÖHp Öam HaKAHK. XaCKHHARK BepAHK. aABMÖBUibiHa 250 MaHax nyA najABAbir. Cahöar nyAAa JHA. AopAa mapHK oAAyr. BapMi 9C9flOB, «Xbat r8aen»Hm MyxÖHpH. ;