Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 25, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 25, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ -*-■ и апрел iwj-ih ил и* и А30РБАШН БМТ KOMHCCHJACbIHblH Y3BYÄYP ВМТ.ннн Aoja во Смит океан узрэИгтнсади воСо- рыя ^ш^ннасы учун олин- л мал КАмясся1асы сессв]асынын шпнвдэ иштярак етмшп дэн кэлэнн етмэк мэгсэди 1м™Чт11гьго. Hy- илэ бу ил шэхсэн Asapöajna- эчэкдир. Бундан н pefa6aipJi0¡p{H ил дагалан керушлэрим 0ЛДУ • aniasgjM«; Whp’ ояувл> ~ «гл мусаЬибэ аоаряшшдыр.    мк-нын    баш    катиби —hycejHara муэллим, бе- ринэ у}гунлашдырылдыгы Тсзы]ан Тсземии вэ Д®8' мэчлисдэ бир вахтда сон дэрочэ фа1да- лэт ^урасьшын баш иазири « г    ~-----*—    —v.    ли лен илэ сепбэт етдим. лэ нуиа|ацдали Азэрба]чаи Ьансы яштирак едирди? шэкилдэ лыдыр. Ceccnjáfla ceh- — ___    _    _ бэт кетди ки. JaxbiH вахт- Jepn кэлмишкэн Ли Пен не-ларда KOMHccHjaHbiH му- чэ ил эввэл Минкэчевирдэ — Чин Халг Республика- ТЭхэссислэри вэ експертлэри олмушдур вэ взу деди;и ки-сынын najTaxTbiHfla комисси- Азэрба1чана кэлечэк вэ иг- ми, Азэрба}чан халгынын Занын 48-чи ceccnJacbiHfla тисади инкишаф KOHcencnJa- гoнaгпэpвэpлиjини вэ меПрИ" A38p6aj4aH бу бе]нэлхалг сынын йазырланмасында банлыгыны }ахшы хатырла-тэшкилатын сыраларына гэ- ^изэ кемэк едэчэклэр. Кадр- Jbip. Чинин харичи ишлэр бул едилди. Республикамыз ларын е]рэдилмэсиндэ да назири Tc3jaH Чичен илэ ceh-KOMHCCHjaHbiH там Пугуглу ]ардым кестэрмэк вэ’д олун- батД0 достлуг вэ игтисади}-уЗВу олду. Мэлум олдугу муШДУр. КомиссиJaHblH узву м    ; мяпянинэтин ними, БМТ JaHHHfla Авропа кими Азэрба]чан бе)ук мэб- 1атын, елмин mwwhJJbt элкэлэрини бирлэшдирэи му- лагда HHBecTHCHjanapa, ма- мухтэлиф саЬэлэриндэ эмэк-вафиг KOMHccHja да вардыр. ли^а кредитлэринэ, JeHH тех- дашлыг Ьаггында мугавилэ-Инди биз бу твшкилатларын HoлoкиJaлapa вэ с. бел бар-    1ахын    кэлэчэкдэ Ьазыр- hap икисинин Y3ByJyK. Азэр- Jiaja билар.    ии 6aj4aHa бу имти}аз она керэ    игтисалн вроилмишдио ки, биз чорра-    — ...БЙР сезлэ, игтисади фи бахымдан ики гитэнин— еаЬадэ^^рспеияталар со** Авропа илэ Аси}анын го- рэчэ умидвернчидир. ^ашш вушдуру эразидэ JepnoiiiH- мэ лум олдуру кими, игтнса-рик МДБ елкэлэриндэн Jan- ди^ат ]алныз си^си1с,а^1^~ ныв Руси Ja ejHH веэиЛэтдэ- «¡од» ^хус™ Аза® — JepB колмншкан, БМТ- J|"?ecc”jwa сеЬбэт” етднми? Taawje сэфчрлар®' •“ А«* ”. О"-—    - к'-=.    « 5Ä* эшкилат олса да, у сттти сл^асшедэ эмэкдащшыг ланмасы вэ имзаланмасы мэ-сэлэлэрини разылашдырдым. Фурсэтдон истцфадэ еда-рок, Ватанэ га>ддаркан Мос-квада иечи|рд^им кедулшщр Наггьиада да данышмаг иста* )ирЭ|М. Русафнын najrraot твида Алшаии^ во Б^ук Б|р»- барэдэ сепбэт ачылды. сес ,чэсаЛ10Лапини ¡разылашдыр-cHjaflaKbi чыхышымда Ьамы- * Онлаоын haip иниаи мызын агрылы ]ери олан Ер- И“»- эт™ Ги ^а.1Н вахтлэр-  Русн]адан вэ A30p6aJ- • мэнистан—Азэрба]чан муна- Д    •*”“    inaj)gap. чандаи башга, Туркмэнистан гишэси мевзусуна TOxyHMaja    -, Марата «мэ'лумагх вэ Гыргызыстан. Умуми Jot-    билмэздим. Сесклфнын иш- тартэ оу «щкздэ »4* лэ исэ белкэннн 60-а JaxbiH    тиракчыларьгаа Гарабавын    •“ элкэси комисси]анын узву- даглыг Ьиссэсиндэ баш верэн    -JíSLa    ieD    аЦ дур. CeccHjaHHH ишиндэ БМТ Ьадисэлэр Ьаггында мэ лумат '¡^    ха- баш катиби Бутрос Гали дэ    вердим вэ нараЬат олдугуму иштиоак едирди. CeccHja за-    билдирдим ки. мунагишэ Ja: к^рушумуз алду. Гаршэвлыг-лы Miaipar доеурен анэюал^эло-р« ге^рмнфррмвл шэ(Р)аш\Д19 ^узгвкирэ етдик. Га(рабаг ма- дан да дир? УЧ ЧЫХЫШ ЬАГГЫНДА ИКИ СбЬШ «Мидлэт», «Мухалифэт» вэ «Азадлыг» гэзетлэрин-дэ демэк олар ки, ejHH вахтда (апрелнн 22-дэ, 23-дэ вэ 24-дэ) дэрч едилмиш вэ Aadp6aj4aB Республнкасы Пре-зидеитишш сэлаЬиДОэтини hajan вечирэн J. Мэммэдовла дахили ишлэр назири Т. Эли]ев арасында яхтялафа Ьэср олукмуш матерналлар кениш эвс-сэда догурмушдур. Биз датами ишлэр назирянян «Мнллэт» гэзетннэ вердн]и му-саЬнбэдэ шапяд кими адларыиы чэхдн|и вэзвфэли шэхс-лэрин икиси илэ керушуб тэфэрруаты в!рэимэк нстэдик. Баш назнр вэзифэсинн нч-ра едэи Ф. Мустафа]ев бил-дирди: — Дахили ишлэр назири Т. Эл^ев адыны чэкд^иниз Ja3biAa билдирир ки, мэн-Афи^эддин Чэлилов вэ Фа» зил Мурадэли]ев ичласда иш-тирак етмишик. Бввэла, ге]д едим ки, бу, ичлас дeJилди. Opa Т. ЭлиЗевин гэзетдэ бил-дирд^и кими, мэхсуси онун мэсэлэсинин музакирэси учун jox, Ьэрэмиз ез ишимизлэ элагэдар кэлмишдик. Т. Эли-JeBHH гэзетлэрэ нэ мэ’лумат вермэсиндэн асылы onMaja-par мэним шэхси гэнаэтим бе-лэдир: дахили ишлэр орган-ларынын башчылары республика президентинин, Ъекумэ-тин, парламентин рэЬбэрли]и а л тын да, он ларын кестэриш вэ гэрарларына у}гун фэали}-JaT кестэрмэлидирлэр. 9кэр онлар башга мэгсэдэ вэ hhJ-J9T9 хидмэт едирлэрсэ, бу нэ KOHCTHTycHjaJa, нэ дэ ади rajflanapa сыгыр. Галды har-гында данышылан мэсэлэ]э, мэним JaHbiMAa назирэ нэ «президентл^э намизэдли-Jhhh вер» сэйбэти олуб, нэ дэ она «даИа ]ахшы вэзнфэ» тэклиф едилиб. J. Мэммэдов садэчэ олараг p9h69pnnjHH кестэришлэрини гулагардына вурдугуну онун нэзэринэ чат-дырыб вэ билдириб ки, Али Советин гаршысына ]ыгылан- дим ки, кадр мэсэлэлэриндэ тэкбашына пэрэкэт етмэсин, вачиб гэрарлары мэслэЬэтлэ гэбул етсин. Мэнэ елэ кэлди ки, о, де]илэнлэрлэ разыла-шыб кетди. Сонрадан беле бир бэЗанатла чыхыш етмэси Ьеч чур баша душулмУР- Азэрба]чан Республнкасы президента ]анында Аля Нэ-зарэт Инспексн]асынын сад-рн, халг депутаты Фазил Мурад3ahJев исэ бу Ьадясэ илэ элагэдар бела мэ’лумат верди: — J. Мэммэдов Т. 9nHje-ви дэ’вэт едэндэ гэзет-лэрдэ ]азылдыгы кими, биз президентин кабинетин-дэ идик. Лакин назирлэ баг-лы Ъансы мэсэлэнинсэ муза-кирэсинэ ¿ыгышмамышдыг, чари ишлэримизлэ элагэдар кэлмишдик. Т. 9nKjeB исэ J. Мэммэдовун JaHbiHa она керэ тэ’чили дэ’вэт олунмуш-ду ки, назирин эмриндэн на разы олан бир груп милис забити Али Советин pahöap-nnjHHa мурачиэт етмишди Бу мэсэлэни aJflbiHnauubipap-кэн J. Мэммэдов назирэ ел чулуб-бичилмэмиш эмрлэ элагэдар наразылыгыны бил дирди, назир тэрэфиндэн онун бу барэдэ тапшырыгы-нын jepHH9 JeTHpHnMaflHjHHH rejfl етди. Т. 9nnjee бунлар-ла разылашды, лакин Jary6 Мэммэдовдан онунла тэклик иштирак едирди.      . маны бир сыоа рэсми керуш- Хын вахтларда да]андырылыб лэр кечирдим. Бу керушлэр данышыглар мэчрасына кечи-илк невбэдэ, зэнкин, гэдим рилмэсэ, белкэнин Ьудудла-Зурдумуз, халгымыз harrbiH- рындан чох-чох уэаглара чы- да тэсэввур JapaTMara, мух- Ха билэр. Чыхышым рэгбэт-    ----- тэлиф елкэлэрин нумаЗэндэ Л9 гаршыланды. Pycnja ну- салэсино дэ тохуизуг. о, та-Ье]’этлэринин рэИбэрлэри- MaJaHfl9CH дэ мунагишэни мшило разылаапда ни. му-нэ кэнч мустэгил девлэти- ДИнч Jonna арадаи галдырмаг нагишэ едэя тэргфлгэ(р(ин ка-миздэ баш вермиш вэ баш лузумундан данышды. Па- лочэщэ кеч^рилмэси наээр-верэн A8jHmHiuiHKn9p har- кистан нума]эндэ heJ’aTHHHH дэ ryTyniaiH керушундэ Азар-гында мэ’лумат чатдырмага башчысы исэ ceccnJaHbiH иш- 6ajMa¡H, васитечи «ими Руюи-кемэк етди.    тиракчыларына мурачиэт j»a, haóem Jyxaipw Paipiatobm едэрэк деди ки. БМТ бу мэ- азэрба^чанлы вэ €1рм|аии ич- Суалынызы raöarnajapar. сэЛ0Д0 даЬа ф^л роЛ 0jHa- мал^рынын «yiMaJp»«0UBaipM KOMHCCHjaja узв    малыдыр.    ишти|ра« еггма^дирле(р. Сах- нышмаГис?э1ир^ Б\ тэш- - Дединнз ки, Пекнндэ та ДГР. хусусян дэ Ермэ-дЬатя етпи|и белка чохлу кюуш кечярмисиниз. 'Шктая исэ бу иерущдэ гащ-Svìlla игтисади бирли1иидв Ои^рьш бэ'зилэри Ьаггында >ан ишэдрак егшгамалвдир-сон дэрэчэ MyhyM рол ojHa- гысача даныша билэрснниз- лэр. IbiD Онун узвлэри арасын- ми?    AaqpóajMa«    i^iwuiiciMaTUiiapH- да игтисади чэЬэтдэн чох — Эн эввэл БМТ баш ка- нын Пекащдэ гааа(ндьшла|ры кучлу олан JanoHHja, Австра- тиби илэ керушу rejn етмэк иэггичоларим haMbicw ба(рэ|дэ ли1а Чэнуби Kopeja, Синга- истэрдим. Бутрос Гали илэ Гыса мдаЬибадэ данышмаг пур ’ Таиланд вэ башга сеЬбэт чох фajдaлы олду вэ чатегвдцр. Ахырда jiainHbß бу-елкэлэр вардыр. Онла- гаршылыглы анлашма шз- яу демш истэЦирам ни, конч рын хусусилэ ез игтисади раитиндэ кечди. Ьисс етдим республикамыз óejtHonxanr инкишафында кэскин сычра- ки, о, Гарабаг Иадисэлэри алглцдэ тадричан нуфуз га-¡ыша наил олмуш «Беш эж- илэ элагэдар гэлоэн нарапат- заадр. Азэ|рба]|чаиьш AcHjia даЬа» адландырыяан елкэлэ- дыр вэ проблемин динч Joл- вэ саких океан белкэси узрэ рин зэнкин тэчрубэси Азэр- ла Ьэллинэ кемэк етмэк ис-6aj4aH учун мэйз инди, pec- TajHp. О, вэ’д етди ки, b93hJ-публикамыз истиглали^эт )этлэ JepHHfla таныш олмаг Нгазандыгы ва онун нгтиса- вэ гаи текулмэсинин AajaH-AHjJaTH базар мунасибэтлэ- дырылмасы. данышыгла- ларын бир нечэ тэлэби вар, ( дэ керушмэ!и бир нечэ дэфэ орада сэнин дэ адын чэки- xahniu етди. Онун бу xahmiiH либ.    гэбул олунду. Бу кунлэрдэ мэн дэ Т.    ^в^ЭЗИЗОВ Эли^евлэ сепбэт етдим. де- Елм адамлары J ALLI АДЫ, ИЗИ ГАЛДЫ.. БМТ к«\ьисси)ясьша шбул едшшэси буна невбэти субу’т ДУ1Р- X. ИМАНОВ. «ХАРЫ БУЛБУЛ» ГАРАБАГДАН ИРАГ ДУШМЭЗ 1989-чу илдэн Öaiunajapar Ьэр ил кечирилэн вэ са)ча дердунчу олан бу фестивал-да АБШ, Алмани]а, Эфга-ныстан, TypKHja, Румыни1а вэ Ьиндистанын фолклор кол-лективлэри иштирак етмэк арзусунда олдугларыны бил-дирмишлэр. МДБ девлэтлэри дэ тэмсил олуначаг. Дердунчу «Хары булбул» фестивалы MajHH 23-дэ Ба-кыда ачылачаг, ма]ын 28-дэ Кэнчэдэ багланачаг. Мэ’лум олдугу кими, Милли Шура-нын гэрары илэ Лэмин кун Кэнчэдэ Азэрба]чан Демократии Республнкасы е’лан олунмасьшын илденуму му-насибэтилэ тэнтэнэлэр кечи-рилэчэк. Фестивал тэшкилат-чыларынын фикриичэ, белэ бир тэдбирин милли ÖaJpaM-ла уст-устэ душмэсинин бе- ¿ук cиjacи эhэмиJJэти вардыр. Бутун бунлар барэдэ апрелин 24-дэ кечи рил миш мэтбуат конфрансында рес-публиканын мэдэни]]эт назири Полад Булбулоглу мэ’лумат вермишдир. Фестивалын кечирилмэси-нэ 1,5 мил]он манат пул ла-зымдыр. Бу мэблэгин 5 JYЗ минини Мэдэни]]эт Назирли-¡н верэчэк. Лэгин спонсорлар да тапылачаг. Japдым етмэк истэ]энлэр мэдэни]]этин инкишаф фондунун Сэбаил сэна-инвecтиcиJa банкында ачылмыш 601618 МФО 501736 немрэли Ъесаба пул кечурэ билэрлэр. Консерт-лэрдэн ]ыгылан вэсаит гач-гынлара, Гарабагын мудафи-эсиндэ зэрэр чэкэнлэрэ хэрч- лэнэчэк.    __ Г. ГЭРИБОВ. Сез вахтына чекер. Кечэн илии ]азында редакс^амыза керкэминден з^алы олдугу ачыг-а]дын Писс олунан орта jaшлы бир киши кэлди. Чэ-ми уч мертэбэ галхса да чох чэтинликлэ нэфэс алырды. Салам вериб отурмага ича-зэ истэди. Нэфэсини дэрэн-дэн сонра кyлYMCэJэpэк: — Азэрба]чандан чаван оглан кнми кедиб, белэ Ьал-сыз гоча кими га]ытмышам. — деди вэ сонра да езуну тэгдим етди. Физика-ри]ази]]ат елмлэри доктору Рафил PзaJeв Ьэм-сеПбэтини ахырадэк нэзакэт-лэ динл^ир. сонра да ез му-лаЬизэлэрини ceJлэjиpди. Сон иллэр республикамызда кедэн си^аси просеслэрэ ги]-мэт верэрэк башга елкэлэрин тарихи тэчрубэсини нэ-зэрэ алмагын вaчиблиJини хусуси ге]д едирди. Мухтэлиф мэсэлэлэр барэдэ тах-минэн eJни чур фикирлэшди-jимизэ керэ сеПбэтимиз чох тез тутду. МусаЬибим хэ)а-лэн онун учун эзиз олан ушаглыг вэ кэнчлик иллэри-ИЭ 1^ЫТДЫ. Онун сеЬбэти рэсмн вэ ишкузар ахардан чыхыб, Пэ-лим. кеврэк бир jeн алды Ьеч езумуз дэ билмэдик ки. сеПбэтимиз нэ вахт хатирэ устундэ кеклэнди: — 1957-чи илдэ академик 3. Мэммэдэл^евин тэшэб-бусу илэ Москва Девлэт Уни-верситетинин физика факул-тэсинэ АДУ-нун 7 э’лачы тэ-лэбэси кендэрилди. Ьэмин тэлэбэлэр арасында мэн дэ вардым. Дэрсликлэрдэн таны-дыгым керкэмли физиклэ-рин — Л. Д. Ландаунун. Н. Н. БoгoлJyбoвyн, И. М. Терновун муЬазирэлэринэ гу-лаг асдыгча мэндэ бу елмэ бeJYк мараг ]аранырды. Тэ-лэбэлик иллэриндэ гэлэмэ алдььгым бир нечэ елми мэ-галэ Пэмин алимлэрин диг-гэтиндэн ]а]ынмады. Онлар мэнэ ахтарышларымы давам етдирмэ]и мэслэпэт керду-лэр. ТэИсилими баша вур-дугдан сонра МДУ-нун аспи-рантурасына дахил олдум. Муасир физиканын эн акт>-ал праблемлэриндан бири — )уклэнмиш елементар Ьис-сэчиклэрин електромагнит саЬэсиндэ Иэракэти вэ шу-аланмасы узрэ тэдгигатлар апардьш. Намизэдлик. сонра да докторлуг диссертас^асы мудафиэ етдим... Серпухов шаИэрн JaxbiH-лыгында JapaAunaH нувэ фи-зикасы узрэ JeHH тэдгигат мэркэзиндэн — JyKcaK Енер- дэр Фиэикасы Институтунда узуи иллэр ч^ин-ч^инэ ча-лышан. Ьазырда исэ республика Блмлэр Академи]асы-нын Физика Институтунда ишлэЗэн физикa-pиJaзцJJaт елмлэри доктору Лылмаз Бердяев деди. — Рафилин шэхсиндэ .\3ap6aj4aH нувэ физикасы е л мини дуи]а мигjacындa лэ-]агэтлэ тэмсил едэи бeJYK бир алим. урэ]и Пэр ан Вэ-тэни вэ халгы учун дajYHэн Пэгиги бир вэтэнпэрвэр итир-дик. Рафил Исвечрэдэ )ер-лэшэн Нувэ Тэдгягатлары Узрэ Бирлэшмиш Авропа Мэркэзиндэ. АБШ-ын Милли Сур’этлэндиричилэр Институтунда вэ дикэр нуфузлу бе]нэлхалг елми тэшкилат-ларда дэфэлэрлэ нувэ физи-касынын актуал проблемлэрн барэдэ мэ’рузэ етмишдир. О белэ мэчлислэрдэ Пэмишэ aзэpбaJчaнлы олдугуну вэ Азэрба1чан елмини тэмсил жилэр Физикасы Институт- етдиЛши раЬбарл^индэн дэвэг ^сп^^ш^аггыРнявР^. лумат верэндэ солгун бэни-зи чанланар. ушаг еПтирасы илэ данышмагдан до)мазды. Рафил Азэрба]чандан узаг олса да онунла нэфэс алар-ды. Шайр OrraJ Рза ушаглыг вэ кэнчлик досту harrында бир нечэ мараглы хатирэ данышды: — Рафил зэнкин AyHjane-рушунэ малик бир зи)алы иди. Тарихдэн тарихчи кими. 3Ad6HjJaTAaH 3fla6HjJaT4bi кими данышарды. Ьэмишэ дэ фикркни сон елми факт-ларла эсасландырарды. Адама тээччублу кэлирди ки. бу гэдэр эдэбиЛаты муталиэ eTMdJa нечэ вахт тапыр. Аи-релин 26-да Рафилин 55 Ja-шы тамам олачаг. Ьэмишэ иш отагыны 6d39j3H ал гэ-рэнфиллэр бу дэфэ онун гэбрини бэзэ}эчэк. ...Бир илэ Jaxындыp ки. Фэридэ ханым бу HTKHja инана билмир. Ленэ дэ адэ-ти узрэ Пэр ахшам Рафилин «o6JeKT»AdH (гапалы олдугу учун Луксэк Енержилэр Фи зикасы Институтунун 70 мил- нэЬэик сур’этлэндиричиси узуи муддэт белэ адланды-рылыб) гвJыдaчaгыны кезлэ-JHP- ЭлнпэиаЬ BAJPAMOB. нун аланда Р. Pзajeв чох фикир-лэшмэди. Дуз 25 ил бу институт да ишлэди. Буоадан Пэ* jaтa вэсигэ алан бир сыра фундамента л ел ми-тэдгигат иши Пэ^Лерлимизин ады илэ баглыдыр. Рафил муэллим худаПа-физлэшиб а]рыланда деди. — Луксэк Енержилэр Физикасы Институту ду^а ел-минэ чох бeJYK теПфэлэр вериб. Анчаг зэнкин елми ба-засы олан бу институтда да-Па ишлэмэк истэмирэм. Догма республика мыза га]ытмаг. галан емруму Азэрба]чан елминин инкишафына Ьэср етмэк apзycyндaJaм. ...Редакс^амыздакы ке-рушдэн ики Иэфтэ сонра Рафил муэллим йаггында некрологу оху]анда кезлэримэ инанмадым. Узуи иллэр екс-периментал нувэ физикасы сапэсиндэ зэнкин тэчрубэ топла]ан. ез ]етирмэлэри илэ Пэмин тэчрубэни республи-камызда тэтбиг етмэк арзусунда олан вэтэнпэрвэр ин-сан дун]асыны д^ишмишди. емру Рафил муэллимин кими 1арымчыг галмыш ге)д    .    лектповолтл» ларими бу кунлэрдэ бир дэ нэзэрдэн кечирдим. Онун протон или эрэфэсиндэ JaxbiH дост-лары. таныш лары илэ керушуб сеПбэт етдим. Рафил муэллимлэ Луксэк Енержи- A39PBAJ4ÀH — TYPKMJ9: СЭЬИШ САЬЭСИНДЭ Дунэи Азэрб«1чан CahHjJ» Н&зирли]индэ ТуркнДэ Рес-публнкасыяыы cahHjja пази- САЗИШ Л9НК9РАНДА УНИВЕРСИТЕТ ^в^ГГпуе^а1Р^ЛЯ^^Л. Э Эмэкда- SÄ Sí:    SWSgJ шымыТТилиа^и директору,    “Г^армата    башйамышыг: таты тарнх елмлэри доктору Ьачыбаба ЭЗИМОВДАН ^»л^даивгеа"ил^^рИНЭВун% ЧоР кум^„ чэнуби Aeapóaj- 3 * АБШ-ын БАКЫДАКЫ ИП.---------- --------- , [JIOMATÜK HYMAJ9H- ^ЭЛШИНИН БАШЧЫСЫ РОБЕРТ ФИНН ИЛЭ «ВЭ- тэн» чэмшдэтиндэ кв- PYIH КЕЧИРИЛМИШДИР. (Бу барэдэ кэлэн немрэ-миздэ). ри Дыддырым Акту на ялэ керуш олмушдур. Керушдэ cahHjJa саЬэсиндэ багланачаг икитэрэфлн иугавилэ муза-кнрэ едилмишдир. Сазишин бир бэндиндэ бу кун республикамыз учун эн вачио мэсэлэ]э — дэрман гытлыгына тоху пул мушдур Керулэчок ишлэр барэдэ «Фармасн]а» ИстеПсал Бир-nwjHHHH баш директору Ра фиг МаПмудовдан мэ’лумат алдыг: — Республикамыздакы дэрман гытлыгынын эсас сэ-бэблэриндэн бири lanjyTaMbi- зын олмамасы. устэлик МДБ девлэтлэриндэ истеИсал олунан дава-дэрманын бизэ ол-дугча 6ahá сатыямасыдыр. Букунку данышыгларда Т^р-KHjaHHH бйзэ мэИз бу мэг-сэдлэр учун кредит вермэси мэсэлэси музакирэ олунур. Керушдэ cahHjJa назири Р. hycejHOB rejÄ етди ки. эн гыса муддэтдэ Азэрба}чанда дэрман гытлыгы арадаи гал-дырылачагдыр. Сэнэдлэрин музакирэсин-дэн сонра Пэр ики девлэтин СэПиЛэ Назирл^инин башчылары гыса чыхыш етди-лэр. TypKHja cahHjJa назири .Ылдырым Актуна деди: — 9минэм ки. иэзэрдэ тутдугумуз бутун ишлэр Пэ-JaTa кечэчэк. Билирэм, Азэр-ба]чан нэ башга харичи ол-кэлэрин. нэ дэ TypKHjanHH ]ардьшына меПтачдыр. Сиз гаршылыглы мубадилэдэ napTHjop ола билэчэк зэнкин девлэтсиниз. Керушдэ TypKHj9HHH Азэр-6aJsaHaaKbi сэфири Алтай Ка-раманоглу иштирак едирди. ••• Ьэмин ахшам «Кулустан* сараТында Азэрба]чан вэ Тур- киJe cohHjja наэирлэри гаршылыглы эмэкдашлыг Паг гында протоколлары имза-лкмышлар. Э. ВАЬИД мусаПнбэ алмышдыр. шымы!Г"филиалын "директору. АзэрбаИаш^ х^^депу- "Фад|да0ил/а^мдс“лнэа ]еН9ЛДИ‘ веРситетлэРи ил-э данышыг тунлук верилэчэк. учун, бэллидир ки, кифа1эт чандаи бизим филиалда тэП-HahalaT Лэнкэоан 6v бел- гэдэр ихтисаслы кадр лазым- сил алмага xeJnH тэлэоэ кэ кэнинэнгэдимвэинкишаф д^рР Белкэнин эЬатэ етди]» етмиш мэркэзидир.    paJoHnapbiH тэсэРР7Фатла рында, идарэ вэ муэссисэлэ — Ьачыбаба муэллим, охучуларымыз учун мараг-лыдыр ки, Бакы Девлэт Университета кими нуфузлу бир ähJhhh3 шэПэрлэрин универ-ситетлэриндэ охумаг учун — Дединнз ки, филиалын Ьиндэ’ орта ихтисас мэнтэб- тэлэбэ кендэрмЭк фикриндэ-нкэранда ачылмасы сэбэб- лэриндэ ЗЭнкин тачрубэли Jhk. лэриндэн бири субтропик зо- мутэХэссислэр, муэллимлэр   Гэбул Ьаггында е’ланы- нанын тэсэрруфатлары учун а0    Лакин    тэбии    ки.    5^9    5^    jep    нарды    кн, мутэхэсснслэрэ олан ^^8‘ бу. кифа}эт етмэТэчэк вэ биа фня11П11 тэсэрруфат Ьесабы чы одэвэвд^Амма филиала БакЬ|НЫН, Кэнч эн ин али мэк- дэ одр Ьазырла]ачаг. Бу мрэ“ЭКээт“ ФМ^чеир! ^^а^лмасы^эвэ«- Яэрин^э зэнкин тэчрубэли ]ик Эли Ба]рамлы тэки нрн шэ-Ьэрлэршннздэ jox, мэЬз Лэн-кэранда ачылмышдыр. — Бунун бир сэбэби вар. гэбуЛ Ьаггында гэзетнмнздэ Хаблэ1)Индэн елми-тэдгигат    ^    tinn ränao а!дын лаиГшэЬэрНдеР Штчиси.    ЭЛИМЛЭР    ““«“Рсаиыз    олар. бутов л у кдэ Азэрба1чанын. н    _ By, тэкчэ бизим фили- елэчэ дэ онун ajpы-ajpы бел-    —    Белкэдэ педагожи кадр- учун 1ох бутевлукдэ ел- кэлэринин муасир инкишаф — Билирсиз. Пэмин е лан- лара да еЬтн]ач чохдуР- кэнин али вэ орта ихтисас caBHjJocH. мустэгил тэрэгги да анчаг rnjaóH ше 6aja гэ-    noior гр1п *т-    мэктэблэои V4íYH тэзэ mej- 1олуна гэдэм го]магымыз, ис- булдан сеИбэт кедирди. Амма — Елэдир. Bajar rejfl, e    ^    Р    TP* амил- rS'Ä’S SSVST™Br-l¿ Д. е.глыдыр:_эмт.ау. J SЖЯ ÄÄrtSSS« »ÄS сон дэгигэлэриндэ Счби- чэлб дэ кизли шэраитдэ давамы рин «JamacbiH шэЬри)ари иди. О заман Ьашымов гар- hyppHjJüT* мисрасыны ха- Лакин TanejH елэ дашлары икимэртэбэли бе- тырламышдыр. -------*------- бэПс ачдыгы- нэшр олунду руну ешитмиш. зылары, . хусусэн лакин ону кермэмишдим. дайр мэгалэлэри «Муасирлэри Сабир Паггын- л эринии диггэтини да» проблеми узэриндэ иш- едир. JyiicaK ги^м^иэ”?”_ лэркэн бу китабын |*зинэ    c^,jacH    ида.    7ук бииаларыиы тэмэнна- Ьаггында душдум, куманым    панин rapa дэфтэринэ душ- сыз олараг Мусават Парти- мыз китабда заманын ке^> Терлэрэ 7Ра^иатяпыет^“’ Г "мГойче^ Рмиллэ?4и» »“сына вермишдилэр Му- комли мэдэни!)эт хадими м мшЙки эГр белэ 2^и»нд^^1лды Чеканын саватын эдэби-с^аси. кутлэ- ЭбдулваПаб Маммапзадэнин бип китаб чыхыбса Адил зирзэмискнэ дэ атылды. тэ- ви тэдбирлэри. «Лашыл (Лурдсевэр)    МаРала бир китао чыхыоса. _ днл ^ мэ’руз галды. истэр- гэлэмлэр* чэми]]этиннн ел- марагла охунур. Мэгалэ илэ истэмэз гэлэми jepd rojny. ми-эдэби конфраислары. танышлыг кестэрир ки о. тэнг и дни Вэли диспутлары бу бинада не- Сабир ирсинин маЬир Пэлэри учун >уксэк ихтисас- да мэ’лумат верилирди. 9Ja- си дэ илдэн-илэ кенишлэнир. лы мутэхэсснслэрэ ehTHja4bi ни uie‘6aj3 гэбул барэдэ Белкэдэки шэПэр вэ кэнд даШаты ганунларынъш haja-тьшыза кетдикчэ даПа чох нуфуз етмэсиидэн ирэли кэ- артырмышдыр. Лахшы билир- .    копэчэксиз    ки ме]вэ- мэктэблэринин педагожи    Бир    тэрофдэн,    тэЬсил синиз ки, Лэнкэран-Астара    кадрларла тэ’мин олунмасы- Жлар^ын давлэт будчэ- белкэси субтропик зонадыр тэрэвэзчилик вэ узумчулу ,    агьтчыгы    бундан    синдэн мали]]9лэшдирилмэ- вэ иглим хусуси}}этлэринэ меШ0 вэ багчылыг ихтисас- нын эсас агы^ь^ы    унда    ^ £ЭТЮ1ЛЭШИр, дакэр тэрэф- мувафиг, Азэрба]чаньгн баш- ы илэ jaнaшЫf субтропик сонра бизим филиалын узэ-    ^    „„„оди^атын    бага рекионларындан фэргли б    шн технолок^асы ринэ душэчэк. Буна керэ дэ ^ ганунлары илэ а]аглаш- тэсэрруфат саПэлэринэ ма-    Р1111    мvт»xэc    университет филиалы олма- масындан етру Jeни техника ликднр- ®зуД0 бу саПэлэр ихтисасы ^зрэ дэ мутэхэс > рс    педагожи    вэ технолом^а еПти]ач кун- учун нэ Азэрба1чанын, нэ дэ Сислэр Ьазырламагы иэзэрдэ сына бахма^раг д    дэн-кунэ артыр. Буна керэ кечмиш ССРИ-нин башга тутурут. К=я; Ьэм бу- иадрлар Ьазырлытьжа МУ« «» кун дэ тэЬсил очаглары >уксэк республикаларыньш али вэ    Азэоба1чаиын.    Ьэм    диггэт Jerapa«i3jHK. Бир сез- ихтисаслы кадрлар Ьазырла- орта ихтисас мэктэблэриндэ ТвВЛ^04ЗЭ^дн),аты лэ. болкэнин халг тэсэрру-    ™ фатындан тутмуш ушаг тэр- малиЛэ чэтинликлэринн дэср би1я муэссисэлэринэ гэдэр етмэк учун васитэлэр ахтар-онлары öHja муэссисэлэринэ гэдер ^ мэчбур^]этиндэ галыр- мутэхэссис Ha3bipnaja билэ- чэк факултэлэр, ше’бэлэр ол- илэ баглы ]ени ихтисаслара там^таэ^дГалГмэкт^ нэзэрэ алыбТэзэ факултэ Ьарада ихтисаслы кадРлаР® лар. Буилардан бири вэ Ьэ-тара белкэсиндэ али мэьтэо    |арадачагыг. ehteJaK ду1улса. биз Ьэмин лэлик 9Н С9Мвр8ЛИСИ тэсэр- ачмаг уч^н кучл> дэ олмас ,    ат1Ги1ии1„ милли еПт^ачы едэмэ]э чалышача- р«^ Песабы илэ мутэхэссис вардырЛДЕл^Г^базаЛ дедикдэ мэдэн^дан инкишафы- гыг. Филиал мэПз бу мэг- Ьазырламагдыр. Лэ’ни ajp«-вардыр. Елми база деди дэ ^ кемэк етмэк мэгсэдилэ сэдлэ japaflbWHÓ.    ajpbI тасэрруфатлар. идарэ мэн али тэПсилли, елми дэ мувафиг програмлар ишлэ- _ Дзэрба1чаяын тэЬсил вэ муэссисэлэр, accocHacaJa-рэчэли мутэхэссислэри, елми ниб пазырланачаг, талыш ди- <лагларЫ> или невбэдэ БДУ лар фИрма вэ ширкэтлэр, наилиJj9TA9pHH истеПсалата ли е1рэдэн белмэ Japafluna-    елкэлэр    учун    1уксэк    коопеПатив1ао тэЬсил har- тэтбиги бахымындан бе]ук W-    ихтисаслы кадрлар Ьазырла- кооперативлэр тэпсил паг — Мэ’лумдур кн, универ- маг саЬэсяндэ зэнкин тэчру- гыны едэмэклэ езлэря учун снтетлэр мутэхэссис Ьазыр- бэ]э малякдирлэр. Сон бнр- ихтисаслы кадр Ьазырлатды-ламагла jaHannu, Ьэм дэ не- яки илдэ исо Азэрба1чандан ^ билэрлэр. Ьэтта aJpH-aj тэчрубэси олан тэсэрруфат-лары иэзэрдэ тутурам. Бэллидир ки, Лэнкэран — ниш елмн-тэдгнгат мэркэзи да харичи влкэлэрэ охумага шэхслэрин дэ тэЬсил har-Астара белкэси эЬали арты- с,1ылыр. БДУ-Нун Лэнкэран тэлэб^    гыны    вдэ]иб    мухтэлиф    фа- мы бахымындан нэинки Азэр-ба]чанда, аз гала бутун дун-jafla эввэлинчи jepnapAdH би-рини тутур. Имишли, Саат-лы. Саби раба д, CanjaH, Нефт- филиалы да 1эгнн ки, бу са-Ьэдэ нстнсна олма!ачаг. Иранла ЬэмсэрЬэд ра|онда ]ерлэшир. Ва Jarra на, Тэб-ризин, Эрдэбнлян, Рэштин, — Бела Jox. YMyMHjJawa, муасир али мэктэблэрин ha-мысында елми-тэди!>втла мэшгул олурлар. Универси-чала, Билэсувар, Чэлилабад    тетлэрдэ исэ бу иш даПа ке- ра}онлары да нэзэрэ алынса.    ниш вэ фундаментал шэкил- 6v пркионля бип мн Монлаи Дэ апарылыр. Бизим филиал- си Jox, hap и«и елка учун бу рекионда бир мил1ондан    елми-тэдгигат ишлари характерик вэ Иэлли зэрури чох зИали JamajHp. Демэли,    артыг програм Ьазыр- олан проблемлэр узэриндэ абитуриент учун дэ узага    ланмышдыр. Рекионун фун-    муштэрэк    тэдгигат ишлэри кетмэк лазым K^M9j349K.    даментал проблемлэринин    апармагы    да    иэзэрдэ тутм> ГеЬраньш тэдрнс муасенсалэ-рж нлэ тэлэбэ мубадндасн едэчэксяняз. — Тэкчэ тэлэбэ мубадилэ- култэлэрдэ охумасы учун им-кан вардыр. Лакин бу о демэк Aejirn ки, белалэринэ гэбул имтаЬаяларында кузэшт едилэчэк. Jox, онлар да гэбул имтаЛанларыны урурла зердикдэн сонра филиала гэбул олуиачаглар. СеЬбэтн )азды: Рафнг САВАЛАН. „1АШЫЛ JAPnAfJlAP“ COJIMAJblb М. 0. Сабир Ьаггында «Ja- "^атдаетм    "7аИ    ф^ли^т^к^тэрэн8"^-'    ондан“    hXm'Ib- зылаоы ХУСУ?ЭНР    Т.т'Д    шы.7 гэлэмлэр. SS-JJ.T    «ышдыр. О Ьэтта омрунун С, Е театра муасир- 43MHjJaTHHHH совет девруи Эфэнди]ев билмэмиш олмаз Адил Эфэнд^евэ мурачиэт етдим. О деди: <Бэли. Нэтйчэдэ Бина бутевлук- личисидир М    миТ^и    д9Р«ТуркНJypfly» адланырды" .Лэшыл ,арпа,тар.да уч Кимдэнсэ алыб охудагм вэ    »    Avtvh    Ьа1аты    60-    Rv Иамин о бинадыр ки. гадын да иштирак етмиш Ä    ¡У Je^r-ÄH^r^-    говет двврундэ riapTHja    ди^ Б^лардаГб-р- JM» мя'лум олма]ан сэбэб-    гасы илэ JauiaAbi, даПа дог-    Маарифи Еви орада jepna    чы CejHA    hYcejHHH ха ы мэнэ мэ лум олма1а”    эзаб-эзи]]эт    чэкди.    щирди. «Лашыл гэлэмлэр* Уммукулсумдур. Б>. Ьэ- "v % «.™*gas    s" -Ä™“™ »«ar äs sJsr™ Ä -1* я e: фондунда    к"Чэк"    эсас мэтлэбэ. Нэ “аглар. дэрнэ^нин )ыгын- сават ба]рагыиыН парламан кетДдиВ„Л Мэ’лум ^да ки8    уч£ГсабиР™ "ajax вэ Ja-    Ггл^ы исТ Сабир китаб-    узэрнндэн    кетурулмвсиии « Ташыл 1аопаглар» китаб-    падычылыгына Ьэср едилэи    ханасында кечирилирд . хананын гамлы фондунда- мэгалэлэр топлусу «Лашыл Бутун бу дедиклэрнмизи хананын га“л“нт^н«^^. Japnarnap, адландырыл JarHH ки. Чена билмэмиш си илэ иcтифaдэJэ «ери-    мышды? Нэ учун бу топлу    де!илди Буна керэ «Jaiuaui лио ’ Кетдим Главлитэ. Рэ-    Ьэбсэ мэЬкум едилиб Ja-    )арпаглар» о заман JaJbia- ис мани узукулэр гаршыла-    рым эср гапалы фондларда    мады. мусадирэ едилиб Jbi ды. нэ учуй калдаЦими би- ез охучусуну интизарла гышдырылды. лэнлэ деди Мэним адыма козлэмишди?    «Лашыл Japnarnap» к и эоизэ ]азын, бир Ьэфтэдэн Она керэ ки. «Лашыл табына дахил едилэи Jaaij гпнпя калин ичазэ верэрик. ]арпаглар»да ]азылары чы- ларын демэк олар ки, ha- ними о за- хан муэллифлэрни Иамысы Мысы Сабирии haJarWHa. . , Р    Sa гя= =jySba-Ä S-TÄTSUS« 49ÄÄ » Sj-F ашагыдакы миераларда гэлэмэ алмышдыр: Ja3Hr сэнэ, öaJpaibiM, Ендярднлэр eJflOMH? Сэни Jbixbiö девнрэн О зэЬэрля рушкар, 0 harr AejaH Ьагсызлар, Диисизлэр. таярысыздар Ланаи чырагымы да Сэндурдулэр. eJaoMH? Бу вэ буна бэнзэр JaHHr- 1 ше’плао JaaaH Уммукул- Äl=r5t: ¡ййг“«    “ä-ä    ajrs «- >2".■“¿.S5S £1ЯÄSSi” SÜÜ“J5K Sffnh «“»(• “ JHHH вэ д    ^P1“    ^    нофэр    бе-    дэн эввэл онда иди ки. о. биршунаслыгын моЬнэм тэ- «JaLLiHJi Jap a j р Ьачы-    лэ 1ахасыны Чеканын элин-    сезун Иэтиги мэ’насында    мэл    дашларыдыр. Елэ    тэ- ГлМу китабы ÄSS-    ш    ÄT Мух-    халг ш«ридир. «халгыи    мм    mggg    =н    ш ^;У    тэлиф заманларда Ja сур-    взудур».    ки*и    a^PJafla    да;аныо Трпи кэлмишкэн AejHM ки. кунлэрдэ. Ja Иабсханалар-    Дырнагда кестэрилэн бу иняикя нэсил Вэли Ьачы-    да Ьэлак олду л ар, Ja да му-    сезлэр Мирзэбала Мэммэд- оглуну Jaxuua танымыр. Те-    Ьачирэт едиб вмурлэрияии    задании «Сабир вэ халг* атршуиаслар. »Aa68JJaT та-    сонуиадак ПГрбэтдэ 1ашады-    ’**ала',]^ын ^"И'Х пиучялэои онун адыны бе-    лар.    ДУР* пэ]атыиын oejy« иир ?я чэкмирлэр 20-чи на 30- Эслиндэ «Лашыл Japnar- гисмини муЬачирэтдэ кечи-íy ¿лэрда вэли Ьачыоглу    лар» АзэрбаМаи Демокра-    рэи Мирзэбала соиралар манын инкишафына истага мэт верир. инсанлара нечэ }ашамагы ejpaAHp. «Лашыл Japna^ap» сол-Majbi6. JamajHp. кэлэчэкдэ дэ JauiaJa4arдыр. Аббас 3АМАНОВ. У ;
RealCheck