Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 25, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ -*-■ и апрел iwj-ih ил и* и А30РБАШН БМТ KOMHCCHJACbIHblH Y3BYÄYP ВМТ.ннн Aoja во Смит океан узрэИгтнсади воСо- рыя ^ш^ннасы учун олин- л мал КАмясся1асы сессв]асынын шпнвдэ иштярак етмшп дэн кэлэнн етмэк мэгсэди 1м™Чт11гьго. Hy- илэ бу ил шэхсэн Asapöajna- эчэкдир. Бундан н pefa6aipJi0¡p{H ил дагалан керушлэрим 0ЛДУ • aniasgjM«; Whp’ ояувл> ~ «гл мусаЬибэ аоаряшшдыр.    мк-нын    баш    катиби —hycejHara муэллим, бе- ринэ у}гунлашдырылдыгы Тсзы]ан Тсземии вэ Д®8' мэчлисдэ бир вахтда сон дэрочэ фа1да- лэт ^урасьшын баш иазири « г    ~-----*—    —v.    ли лен илэ сепбэт етдим. лэ нуиа|ацдали Азэрба]чаи Ьансы яштирак едирди? шэкилдэ лыдыр. Ceccnjáfla ceh- — ___    _    _ бэт кетди ки. JaxbiH вахт- Jepn кэлмишкэн Ли Пен не-ларда KOMHccHjaHbiH му- чэ ил эввэл Минкэчевирдэ — Чин Халг Республика- ТЭхэссислэри вэ експертлэри олмушдур вэ взу деди;и ки-сынын najTaxTbiHfla комисси- Азэрба1чана кэлечэк вэ иг- ми, Азэрба}чан халгынын Занын 48-чи ceccnJacbiHfla тисади инкишаф KOHcencnJa- гoнaгпэpвэpлиjини вэ меПрИ" A38p6aj4aH бу бе]нэлхалг сынын йазырланмасында банлыгыны }ахшы хатырла-тэшкилатын сыраларына гэ- ^изэ кемэк едэчэклэр. Кадр- Jbip. Чинин харичи ишлэр бул едилди. Республикамыз ларын е]рэдилмэсиндэ да назири Tc3jaH Чичен илэ ceh-KOMHCCHjaHbiH там Пугуглу ]ардым кестэрмэк вэ’д олун- батД0 достлуг вэ игтисади}-уЗВу олду. Мэлум олдугу муШДУр. КомиссиJaHblH узву м    ; мяпянинэтин ними, БМТ JaHHHfla Авропа кими Азэрба]чан бе)ук мэб- 1атын, елмин mwwhJJbt элкэлэрини бирлэшдирэи му- лагда HHBecTHCHjanapa, ма- мухтэлиф саЬэлэриндэ эмэк-вафиг KOMHccHja да вардыр. ли^а кредитлэринэ, JeHH тех- дашлыг Ьаггында мугавилэ-Инди биз бу твшкилатларын HoлoкиJaлapa вэ с. бел бар-    1ахын    кэлэчэкдэ Ьазыр- hap икисинин Y3ByJyK. Азэр- Jiaja билар.    ии 6aj4aHa бу имти}аз она керэ    игтисалн вроилмишдио ки, биз чорра-    — ...БЙР сезлэ, игтисади фи бахымдан ики гитэнин— еаЬадэ^^рспеияталар со** Авропа илэ Аси}анын го- рэчэ умидвернчидир. ^ашш вушдуру эразидэ JepnoiiiH- мэ лум олдуру кими, игтнса-рик МДБ елкэлэриндэн Jan- ди^ат ]алныз си^си1с,а^1^~ ныв Руси Ja ejHH веэиЛэтдэ- «¡од» ^хус™ Аза® — JepB колмншкан, БМТ- J|"?ecc”jwa сеЬбэт” етднми? Taawje сэфчрлар®' •“ А«* ”. О"-—    - к'-=.    « 5Ä* эшкилат олса да, у сттти сл^асшедэ эмэкдащшыг ланмасы вэ имзаланмасы мэ-сэлэлэрини разылашдырдым. Фурсэтдон истцфадэ еда-рок, Ватанэ га>ддаркан Мос-квада иечи|рд^им кедулшщр Наггьиада да данышмаг иста* )ирЭ|М. Русафнын najrraot твида Алшаии^ во Б^ук Б|р»- барэдэ сепбэт ачылды. сес ,чэсаЛ10Лапини ¡разылашдыр-cHjaflaKbi чыхышымда Ьамы- * Онлаоын haip иниаи мызын агрылы ]ери олан Ер- И“»- эт™ Ги ^а.1Н вахтлэр-  Русн]адан вэ A30p6aJ- • мэнистан—Азэрба]чан муна- Д    •*”“    inaj)gap. чандаи башга, Туркмэнистан гишэси мевзусуна TOxyHMaja    -, Марата «мэ'лумагх вэ Гыргызыстан. Умуми Jot-    билмэздим. Сесклфнын иш- тартэ оу «щкздэ »4* лэ исэ белкэннн 60-а JaxbiH    тиракчыларьгаа Гарабавын    •“ элкэси комисси]анын узву- даглыг Ьиссэсиндэ баш верэн    -JíSLa    ieD    аЦ дур. CeccHjaHHH ишиндэ БМТ Ьадисэлэр Ьаггында мэ лумат '¡^    ха- баш катиби Бутрос Гали дэ    вердим вэ нараЬат олдугуму иштиоак едирди. CeccHja за-    билдирдим ки. мунагишэ Ja: к^рушумуз алду. Гаршэвлыг-лы Miaipar доеурен анэюал^эло-р« ге^рмнфррмвл шэ(Р)аш\Д19 ^узгвкирэ етдик. Га(рабаг ма- дан да дир? УЧ ЧЫХЫШ ЬАГГЫНДА ИКИ СбЬШ «Мидлэт», «Мухалифэт» вэ «Азадлыг» гэзетлэрин-дэ демэк олар ки, ejHH вахтда (апрелнн 22-дэ, 23-дэ вэ 24-дэ) дэрч едилмиш вэ Aadp6aj4aB Республнкасы Пре-зидеитишш сэлаЬиДОэтини hajan вечирэн J. Мэммэдовла дахили ишлэр назири Т. Эли]ев арасында яхтялафа Ьэср олукмуш матерналлар кениш эвс-сэда догурмушдур. Биз датами ишлэр назирянян «Мнллэт» гэзетннэ вердн]и му-саЬнбэдэ шапяд кими адларыиы чэхдн|и вэзвфэли шэхс-лэрин икиси илэ керушуб тэфэрруаты в!рэимэк нстэдик. Баш назнр вэзифэсинн нч-ра едэи Ф. Мустафа]ев бил-дирди: — Дахили ишлэр назири Т. Эл^ев адыны чэкд^иниз Ja3biAa билдирир ки, мэн-Афи^эддин Чэлилов вэ Фа» зил Мурадэли]ев ичласда иш-тирак етмишик. Бввэла, ге]д едим ки, бу, ичлас дeJилди. Opa Т. ЭлиЗевин гэзетдэ бил-дирд^и кими, мэхсуси онун мэсэлэсинин музакирэси учун jox, Ьэрэмиз ез ишимизлэ элагэдар кэлмишдик. Т. Эли-JeBHH гэзетлэрэ нэ мэ’лумат вермэсиндэн асылы onMaja-par мэним шэхси гэнаэтим бе-лэдир: дахили ишлэр орган-ларынын башчылары республика президентинин, Ъекумэ-тин, парламентин рэЬбэрли]и а л тын да, он ларын кестэриш вэ гэрарларына у}гун фэали}-JaT кестэрмэлидирлэр. 9кэр онлар башга мэгсэдэ вэ hhJ-J9T9 хидмэт едирлэрсэ, бу нэ KOHCTHTycHjaJa, нэ дэ ади rajflanapa сыгыр. Галды har-гында данышылан мэсэлэ]э, мэним JaHbiMAa назирэ нэ «президентл^э намизэдли-Jhhh вер» сэйбэти олуб, нэ дэ она «даИа ]ахшы вэзнфэ» тэклиф едилиб. J. Мэммэдов садэчэ олараг p9h69pnnjHH кестэришлэрини гулагардына вурдугуну онун нэзэринэ чат-дырыб вэ билдириб ки, Али Советин гаршысына ]ыгылан- дим ки, кадр мэсэлэлэриндэ тэкбашына пэрэкэт етмэсин, вачиб гэрарлары мэслэЬэтлэ гэбул етсин. Мэнэ елэ кэлди ки, о, де]илэнлэрлэ разыла-шыб кетди. Сонрадан беле бир бэЗанатла чыхыш етмэси Ьеч чур баша душулмУР- Азэрба]чан Республнкасы президента ]анында Аля Нэ-зарэт Инспексн]асынын сад-рн, халг депутаты Фазил Мурад3ahJев исэ бу Ьадясэ илэ элагэдар бела мэ’лумат верди: — J. Мэммэдов Т. 9nHje-ви дэ’вэт едэндэ гэзет-лэрдэ ]азылдыгы кими, биз президентин кабинетин-дэ идик. Лакин назирлэ баг-лы Ъансы мэсэлэнинсэ муза-кирэсинэ ¿ыгышмамышдыг, чари ишлэримизлэ элагэдар кэлмишдик. Т. 9nKjeB исэ J. Мэммэдовун JaHbiHa она керэ тэ’чили дэ’вэт олунмуш-ду ки, назирин эмриндэн на разы олан бир груп милис забити Али Советин pahöap-nnjHHa мурачиэт етмишди Бу мэсэлэни aJflbiHnauubipap-кэн J. Мэммэдов назирэ ел чулуб-бичилмэмиш эмрлэ элагэдар наразылыгыны бил дирди, назир тэрэфиндэн онун бу барэдэ тапшырыгы-нын jepHH9 JeTHpHnMaflHjHHH rejfl етди. Т. 9nnjee бунлар-ла разылашды, лакин Jary6 Мэммэдовдан онунла тэклик иштирак едирди.      . маны бир сыоа рэсми керуш- Хын вахтларда да]андырылыб лэр кечирдим. Бу керушлэр данышыглар мэчрасына кечи-илк невбэдэ, зэнкин, гэдим рилмэсэ, белкэнин Ьудудла-Зурдумуз, халгымыз harrbiH- рындан чох-чох уэаглара чы- да тэсэввур JapaTMara, мух- Ха билэр. Чыхышым рэгбэт-    ----- тэлиф елкэлэрин нумаЗэндэ Л9 гаршыланды. Pycnja ну- салэсино дэ тохуизуг. о, та-Ье]’этлэринин рэИбэрлэри- MaJaHfl9CH дэ мунагишэни мшило разылаапда ни. му-нэ кэнч мустэгил девлэти- ДИнч Jonna арадаи галдырмаг нагишэ едэя тэргфлгэ(р(ин ка-миздэ баш вермиш вэ баш лузумундан данышды. Па- лочэщэ кеч^рилмэси наээр-верэн A8jHmHiuiHKn9p har- кистан нума]эндэ heJ’aTHHHH дэ ryTyniaiH керушундэ Азар-гында мэ’лумат чатдырмага башчысы исэ ceccnJaHbiH иш- 6ajMa¡H, васитечи «ими Руюи-кемэк етди.    тиракчыларына мурачиэт j»a, haóem Jyxaipw Paipiatobm едэрэк деди ки. БМТ бу мэ- азэрба^чанлы вэ €1рм|аии ич- Суалынызы raöarnajapar. сэЛ0Д0 даЬа ф^л роЛ 0jHa- мал^рынын «yiMaJp»«0UBaipM KOMHCCHjaja узв    малыдыр.    ишти|ра« еггма^дирле(р. Сах- нышмаГис?э1ир^ Б\ тэш- - Дединнз ки, Пекнндэ та ДГР. хусусян дэ Ермэ-дЬатя етпи|и белка чохлу кюуш кечярмисиниз. 'Шктая исэ бу иерущдэ гащ-Svìlla игтисади бирли1иидв Ои^рьш бэ'зилэри Ьаггында >ан ишэдрак егшгамалвдир-сон дэрэчэ MyhyM рол ojHa- гысача даныша билэрснниз- лэр. IbiD Онун узвлэри арасын- ми?    AaqpóajMa«    i^iwuiiciMaTUiiapH- да игтисади чэЬэтдэн чох — Эн эввэл БМТ баш ка- нын Пекащдэ гааа(ндьшла|ры кучлу олан JanoHHja, Австра- тиби илэ керушу rejn етмэк иэггичоларим haMbicw ба(рэ|дэ ли1а Чэнуби Kopeja, Синга- истэрдим. Бутрос Гали илэ Гыса мдаЬибадэ данышмаг пур ’ Таиланд вэ башга сеЬбэт чох фajдaлы олду вэ чатегвдцр. Ахырда jiainHbß бу-елкэлэр вардыр. Онла- гаршылыглы анлашма шз- яу демш истэЦирам ни, конч рын хусусилэ ез игтисади раитиндэ кечди. Ьисс етдим республикамыз óejtHonxanr инкишафында кэскин сычра- ки, о, Гарабаг Иадисэлэри алглцдэ тадричан нуфуз га-¡ыша наил олмуш «Беш эж- илэ элагэдар гэлоэн нарапат- заадр. Азэ|рба]|чаиьш AcHjia даЬа» адландырыяан елкэлэ- дыр вэ проблемин динч Joл- вэ саких океан белкэси узрэ рин зэнкин тэчрубэси Азэр- ла Ьэллинэ кемэк етмэк ис-6aj4aH учун мэйз инди, pec- TajHp. О, вэ’д етди ки, b93hJ-публикамыз истиглали^эт )этлэ JepHHfla таныш олмаг Нгазандыгы ва онун нгтиса- вэ гаи текулмэсинин AajaH-AHjJaTH базар мунасибэтлэ- дырылмасы. данышыгла- ларын бир нечэ тэлэби вар, ( дэ керушмэ!и бир нечэ дэфэ орада сэнин дэ адын чэки- xahniu етди. Онун бу xahmiiH либ.    гэбул олунду. Бу кунлэрдэ мэн дэ Т.    ^в^ЭЗИЗОВ Эли^евлэ сепбэт етдим. де- Елм адамлары J ALLI АДЫ, ИЗИ ГАЛДЫ.. БМТ к«\ьисси)ясьша шбул едшшэси буна невбэти субу’т ДУ1Р- X. ИМАНОВ. «ХАРЫ БУЛБУЛ» ГАРАБАГДАН ИРАГ ДУШМЭЗ 1989-чу илдэн Öaiunajapar Ьэр ил кечирилэн вэ са)ча дердунчу олан бу фестивал-да АБШ, Алмани]а, Эфга-ныстан, TypKHja, Румыни1а вэ Ьиндистанын фолклор кол-лективлэри иштирак етмэк арзусунда олдугларыны бил-дирмишлэр. МДБ девлэтлэри дэ тэмсил олуначаг. Дердунчу «Хары булбул» фестивалы MajHH 23-дэ Ба-кыда ачылачаг, ма]ын 28-дэ Кэнчэдэ багланачаг. Мэ’лум олдугу кими, Милли Шура-нын гэрары илэ Лэмин кун Кэнчэдэ Азэрба]чан Демократии Республнкасы е’лан олунмасьшын илденуму му-насибэтилэ тэнтэнэлэр кечи-рилэчэк. Фестивал тэшкилат-чыларынын фикриичэ, белэ бир тэдбирин милли ÖaJpaM-ла уст-устэ душмэсинин бе- ¿ук cиjacи эhэмиJJэти вардыр. Бутун бунлар барэдэ апрелин 24-дэ кечи рил миш мэтбуат конфрансында рес-публиканын мэдэни]]эт назири Полад Булбулоглу мэ’лумат вермишдир. Фестивалын кечирилмэси-нэ 1,5 мил]он манат пул ла-зымдыр. Бу мэблэгин 5 JYЗ минини Мэдэни]]эт Назирли-¡н верэчэк. Лэгин спонсорлар да тапылачаг. Japдым етмэк истэ]энлэр мэдэни]]этин инкишаф фондунун Сэбаил сэна-инвecтиcиJa банкында ачылмыш 601618 МФО 501736 немрэли Ъесаба пул кечурэ билэрлэр. Консерт-лэрдэн ]ыгылан вэсаит гач-гынлара, Гарабагын мудафи-эсиндэ зэрэр чэкэнлэрэ хэрч- лэнэчэк.    __ Г. ГЭРИБОВ. Сез вахтына чекер. Кечэн илии ]азында редакс^амыза керкэминден з^алы олдугу ачыг-а]дын Писс олунан орта jaшлы бир киши кэлди. Чэ-ми уч мертэбэ галхса да чох чэтинликлэ нэфэс алырды. Салам вериб отурмага ича-зэ истэди. Нэфэсини дэрэн-дэн сонра кyлYMCэJэpэк: — Азэрба]чандан чаван оглан кнми кедиб, белэ Ьал-сыз гоча кими га]ытмышам. — деди вэ сонра да езуну тэгдим етди. Физика-ри]ази]]ат елмлэри доктору Рафил PзaJeв Ьэм-сеПбэтини ахырадэк нэзакэт-лэ динл^ир. сонра да ез му-лаЬизэлэрини ceJлэjиpди. Сон иллэр республикамызда кедэн си^аси просеслэрэ ги]-мэт верэрэк башга елкэлэрин тарихи тэчрубэсини нэ-зэрэ алмагын вaчиблиJини хусуси ге]д едирди. Мухтэлиф мэсэлэлэр барэдэ тах-минэн eJни чур фикирлэшди-jимизэ керэ сеПбэтимиз чох тез тутду. МусаЬибим хэ)а-лэн онун учун эзиз олан ушаглыг вэ кэнчлик иллэри-ИЭ 1^ЫТДЫ. Онун сеЬбэти рэсмн вэ ишкузар ахардан чыхыб, Пэ-лим. кеврэк бир jeн алды Ьеч езумуз дэ билмэдик ки. сеПбэтимиз нэ вахт хатирэ устундэ кеклэнди: — 1957-чи илдэ академик 3. Мэммэдэл^евин тэшэб-бусу илэ Москва Девлэт Уни-верситетинин физика факул-тэсинэ АДУ-нун 7 э’лачы тэ-лэбэси кендэрилди. Ьэмин тэлэбэлэр арасында мэн дэ вардым. Дэрсликлэрдэн таны-дыгым керкэмли физиклэ-рин — Л. Д. Ландаунун. Н. Н. БoгoлJyбoвyн, И. М. Терновун муЬазирэлэринэ гу-лаг асдыгча мэндэ бу елмэ бeJYк мараг ]аранырды. Тэ-лэбэлик иллэриндэ гэлэмэ алдььгым бир нечэ елми мэ-галэ Пэмин алимлэрин диг-гэтиндэн ]а]ынмады. Онлар мэнэ ахтарышларымы давам етдирмэ]и мэслэпэт керду-лэр. ТэИсилими баша вур-дугдан сонра МДУ-нун аспи-рантурасына дахил олдум. Муасир физиканын эн акт>-ал праблемлэриндан бири — )уклэнмиш елементар Ьис-сэчиклэрин електромагнит саЬэсиндэ Иэракэти вэ шу-аланмасы узрэ тэдгигатлар апардьш. Намизэдлик. сонра да докторлуг диссертас^асы мудафиэ етдим... Серпухов шаИэрн JaxbiH-лыгында JapaAunaH нувэ фи-зикасы узрэ JeHH тэдгигат мэркэзиндэн — JyKcaK Енер- дэр Фиэикасы Институтунда узуи иллэр ч^ин-ч^инэ ча-лышан. Ьазырда исэ республика Блмлэр Академи]асы-нын Физика Институтунда ишлэЗэн физикa-pиJaзцJJaт елмлэри доктору Лылмаз Бердяев деди. — Рафилин шэхсиндэ .\3ap6aj4aH нувэ физикасы е л мини дуи]а мигjacындa лэ-]агэтлэ тэмсил едэи бeJYK бир алим. урэ]и Пэр ан Вэ-тэни вэ халгы учун дajYHэн Пэгиги бир вэтэнпэрвэр итир-дик. Рафил Исвечрэдэ )ер-лэшэн Нувэ Тэдгягатлары Узрэ Бирлэшмиш Авропа Мэркэзиндэ. АБШ-ын Милли Сур’этлэндиричилэр Институтунда вэ дикэр нуфузлу бе]нэлхалг елми тэшкилат-ларда дэфэлэрлэ нувэ физи-касынын актуал проблемлэрн барэдэ мэ’рузэ етмишдир. О белэ мэчлислэрдэ Пэмишэ aзэpбaJчaнлы олдугуну вэ Азэрба1чан елмини тэмсил жилэр Физикасы Институт- етдиЛши раЬбарл^индэн дэвэг ^сп^^ш^аггыРнявР^. лумат верэндэ солгун бэни-зи чанланар. ушаг еПтирасы илэ данышмагдан до)мазды. Рафил Азэрба]чандан узаг олса да онунла нэфэс алар-ды. Шайр OrraJ Рза ушаглыг вэ кэнчлик досту harrында бир нечэ мараглы хатирэ данышды: — Рафил зэнкин AyHjane-рушунэ малик бир зи)алы иди. Тарихдэн тарихчи кими. 3Ad6HjJaTAaH 3fla6HjJaT4bi кими данышарды. Ьэмишэ дэ фикркни сон елми факт-ларла эсасландырарды. Адама тээччублу кэлирди ки. бу гэдэр эдэбиЛаты муталиэ eTMdJa нечэ вахт тапыр. Аи-релин 26-да Рафилин 55 Ja-шы тамам олачаг. Ьэмишэ иш отагыны 6d39j3H ал гэ-рэнфиллэр бу дэфэ онун гэбрини бэзэ}эчэк. ...Бир илэ Jaxындыp ки. Фэридэ ханым бу HTKHja инана билмир. Ленэ дэ адэ-ти узрэ Пэр ахшам Рафилин «o6JeKT»AdH (гапалы олдугу учун Луксэк Енержилэр Фи зикасы Институтунун 70 мил- нэЬэик сур’этлэндиричиси узуи муддэт белэ адланды-рылыб) гвJыдaчaгыны кезлэ-JHP- ЭлнпэиаЬ BAJPAMOB. нун аланда Р. Pзajeв чох фикир-лэшмэди. Дуз 25 ил бу институт да ишлэди. Буоадан Пэ* jaтa вэсигэ алан бир сыра фундамента л ел ми-тэдгигат иши Пэ^Лерлимизин ады илэ баглыдыр. Рафил муэллим худаПа-физлэшиб а]рыланда деди. — Луксэк Енержилэр Физикасы Институту ду^а ел-минэ чох бeJYK теПфэлэр вериб. Анчаг зэнкин елми ба-засы олан бу институтда да-Па ишлэмэк истэмирэм. Догма республика мыза га]ытмаг. галан емруму Азэрба]чан елминин инкишафына Ьэср етмэк apзycyндaJaм. ...Редакс^амыздакы ке-рушдэн ики Иэфтэ сонра Рафил муэллим йаггында некрологу оху]анда кезлэримэ инанмадым. Узуи иллэр екс-периментал нувэ физикасы сапэсиндэ зэнкин тэчрубэ топла]ан. ез ]етирмэлэри илэ Пэмин тэчрубэни республи-камызда тэтбиг етмэк арзусунда олан вэтэнпэрвэр ин-сан дун]асыны д^ишмишди. емру Рафил муэллимин кими 1арымчыг галмыш ге)д    .    лектповолтл» ларими бу кунлэрдэ бир дэ нэзэрдэн кечирдим. Онун протон или эрэфэсиндэ JaxbiH дост-лары. таныш лары илэ керушуб сеПбэт етдим. Рафил муэллимлэ Луксэк Енержи- A39PBAJ4ÀH — TYPKMJ9: СЭЬИШ САЬЭСИНДЭ Дунэи Азэрб«1чан CahHjJ» Н&зирли]индэ ТуркнДэ Рес-публнкасыяыы cahHjja пази- САЗИШ Л9НК9РАНДА УНИВЕРСИТЕТ ^в^ГГпуе^а1Р^ЛЯ^^Л. Э Эмэкда- SÄ Sí:    SWSgJ шымыТТилиа^и директору,    “Г^армата    башйамышыг: таты тарнх елмлэри доктору Ьачыбаба ЭЗИМОВДАН ^»л^даивгеа"ил^^рИНЭВун% ЧоР кум^„ чэнуби Aeapóaj- 3 * АБШ-ын БАКЫДАКЫ ИП.---------- --------- , [JIOMATÜK HYMAJ9H- ^ЭЛШИНИН БАШЧЫСЫ РОБЕРТ ФИНН ИЛЭ «ВЭ- тэн» чэмшдэтиндэ кв- PYIH КЕЧИРИЛМИШДИР. (Бу барэдэ кэлэн немрэ-миздэ). ри Дыддырым Акту на ялэ керуш олмушдур. Керушдэ cahHjJa саЬэсиндэ багланачаг икитэрэфлн иугавилэ муза-кнрэ едилмишдир. Сазишин бир бэндиндэ бу кун республикамыз учун эн вачио мэсэлэ]э — дэрман гытлыгына тоху пул мушдур Керулэчок ишлэр барэдэ «Фармасн]а» ИстеПсал Бир-nwjHHHH баш директору Ра фиг МаПмудовдан мэ’лумат алдыг: — Республикамыздакы дэрман гытлыгынын эсас сэ-бэблэриндэн бири lanjyTaMbi- зын олмамасы. устэлик МДБ девлэтлэриндэ истеИсал олунан дава-дэрманын бизэ ол-дугча 6ahá сатыямасыдыр. Букунку данышыгларда Т^р-KHjaHHH бйзэ мэИз бу мэг-сэдлэр учун кредит вермэси мэсэлэси музакирэ олунур. Керушдэ cahHjJa назири Р. hycejHOB rejÄ етди ки. эн гыса муддэтдэ Азэрба}чанда дэрман гытлыгы арадаи гал-дырылачагдыр. Сэнэдлэрин музакирэсин-дэн сонра Пэр ики девлэтин СэПиЛэ Назирл^инин башчылары гыса чыхыш етди-лэр. TypKHja cahHjJa назири .Ылдырым Актуна деди: — 9минэм ки. иэзэрдэ тутдугумуз бутун ишлэр Пэ-JaTa кечэчэк. Билирэм, Азэр-ба]чан нэ башга харичи ол-кэлэрин. нэ дэ TypKHjanHH ]ардьшына меПтачдыр. Сиз гаршылыглы мубадилэдэ napTHjop ола билэчэк зэнкин девлэтсиниз. Керушдэ TypKHj9HHH Азэр-6aJsaHaaKbi сэфири Алтай Ка-раманоглу иштирак едирди. ••• Ьэмин ахшам «Кулустан* сараТында Азэрба]чан вэ Тур- киJe cohHjja наэирлэри гаршылыглы эмэкдашлыг Паг гында протоколлары имза-лкмышлар. Э. ВАЬИД мусаПнбэ алмышдыр. шымы!Г"филиалын "директору. АзэрбаИаш^ х^^депу- "Фад|да0ил/а^мдс“лнэа ]еН9ЛДИ‘ веРситетлэРи ил-э данышыг тунлук верилэчэк. учун, бэллидир ки, кифа1эт чандаи бизим филиалда тэП-HahalaT Лэнкэоан 6v бел- гэдэр ихтисаслы кадр лазым- сил алмага xeJnH тэлэоэ кэ кэнинэнгэдимвэинкишаф д^рР Белкэнин эЬатэ етди]» етмиш мэркэзидир.    paJoHnapbiH тэсэРР7Фатла рында, идарэ вэ муэссисэлэ — Ьачыбаба муэллим, охучуларымыз учун мараг-лыдыр ки, Бакы Девлэт Университета кими нуфузлу бир ähJhhh3 шэПэрлэрин универ-ситетлэриндэ охумаг учун — Дединнз ки, филиалын Ьиндэ’ орта ихтисас мэнтэб- тэлэбэ кендэрмЭк фикриндэ-нкэранда ачылмасы сэбэб- лэриндэ ЗЭнкин тачрубэли Jhk. лэриндэн бири субтропик зо- мутэХэссислэр, муэллимлэр   Гэбул Ьаггында е’ланы- нанын тэсэрруфатлары учун а0    Лакин    тэбии    ки.    5^9    5^    jep    нарды    кн, мутэхэсснслэрэ олан ^^8‘ бу. кифа}эт етмэТэчэк вэ биа фня11П11 тэсэрруфат Ьесабы чы одэвэвд^Амма филиала БакЬ|НЫН, Кэнч эн ин али мэк- дэ одр Ьазырла]ачаг. Бу мрэ“ЭКээт“ ФМ^чеир! ^^а^лмасы^эвэ«- Яэрин^э зэнкин тэчрубэли ]ик Эли Ба]рамлы тэки нрн шэ-Ьэрлэршннздэ jox, мэЬз Лэн-кэранда ачылмышдыр. — Бунун бир сэбэби вар. гэбуЛ Ьаггында гэзетнмнздэ Хаблэ1)Индэн елми-тэдгигат    ^    tinn ränao а!дын лаиГшэЬэрНдеР Штчиси.    ЭЛИМЛЭР    ““«“Рсаиыз    олар. бутов л у кдэ Азэрба1чанын. н    _ By, тэкчэ бизим фили- елэчэ дэ онун ajpы-ajpы бел-    —    Белкэдэ педагожи кадр- учун 1ох бутевлукдэ ел- кэлэринин муасир инкишаф — Билирсиз. Пэмин е лан- лара да еЬтн]ач чохдуР- кэнин али вэ орта ихтисас caBHjJocH. мустэгил тэрэгги да анчаг rnjaóH ше 6aja гэ-    noior гр1п *т-    мэктэблэои V4íYH тэзэ mej- 1олуна гэдэм го]магымыз, ис- булдан сеИбэт кедирди. Амма — Елэдир. Bajar rejfl, e    ^    Р    TP* амил- rS'Ä’S SSVST™Br-l¿ Д. е.глыдыр:_эмт.ау. J SЖЯ ÄÄrtSSS« »ÄS сон дэгигэлэриндэ Счби- чэлб дэ кизли шэраитдэ давамы рин «JamacbiH шэЬри)ари иди. О заман Ьашымов гар- hyppHjJüT* мисрасыны ха- Лакин TanejH елэ дашлары икимэртэбэли бе- тырламышдыр. -------*------- бэПс ачдыгы- нэшр олунду руну ешитмиш. зылары, . хусусэн лакин ону кермэмишдим. дайр мэгалэлэри «Муасирлэри Сабир Паггын- л эринии диггэтини да» проблеми узэриндэ иш- едир. JyiicaK ги^м^иэ”?”_ лэркэн бу китабын |*зинэ    c^,jacH    ида.    7ук бииаларыиы тэмэнна- Ьаггында душдум, куманым    панин rapa дэфтэринэ душ- сыз олараг Мусават Парти- мыз китабда заманын ке^> Терлэрэ 7Ра^иатяпыет^“’ Г "мГойче^ Рмиллэ?4и» »“сына вермишдилэр Му- комли мэдэни!)эт хадими м мшЙки эГр белэ 2^и»нд^^1лды Чеканын саватын эдэби-с^аси. кутлэ- ЭбдулваПаб Маммапзадэнин бип китаб чыхыбса Адил зирзэмискнэ дэ атылды. тэ- ви тэдбирлэри. «Лашыл (Лурдсевэр)    МаРала бир китао чыхыоса. _ днл ^ мэ’руз галды. истэр- гэлэмлэр* чэми]]этиннн ел- марагла охунур. Мэгалэ илэ истэмэз гэлэми jepd rojny. ми-эдэби конфраислары. танышлыг кестэрир ки о. тэнг и дни Вэли диспутлары бу бинада не- Сабир ирсинин маЬир Пэлэри учун >уксэк ихтисас- да мэ’лумат верилирди. 9Ja- си дэ илдэн-илэ кенишлэнир. лы мутэхэсснслэрэ ehTHja4bi ни uie‘6aj3 гэбул барэдэ Белкэдэки шэПэр вэ кэнд даШаты ганунларынъш haja-тьшыза кетдикчэ даПа чох нуфуз етмэсиидэн ирэли кэ- артырмышдыр. Лахшы билир- .    копэчэксиз    ки ме]вэ- мэктэблэринин педагожи    Бир    тэрофдэн,    тэЬсил синиз ки, Лэнкэран-Астара    кадрларла тэ’мин олунмасы- Жлар^ын давлэт будчэ- белкэси субтропик зонадыр тэрэвэзчилик вэ узумчулу ,    агьтчыгы    бундан    синдэн мали]]9лэшдирилмэ- вэ иглим хусуси}}этлэринэ меШ0 вэ багчылыг ихтисас- нын эсас агы^ь^ы    унда    ^ £ЭТЮ1ЛЭШИр, дакэр тэрэф- мувафиг, Азэрба]чаньгн баш- ы илэ jaнaшЫf субтропик сонра бизим филиалын узэ-    ^    „„„оди^атын    бага рекионларындан фэргли б    шн технолок^асы ринэ душэчэк. Буна керэ дэ ^ ганунлары илэ а]аглаш- тэсэрруфат саПэлэринэ ма-    Р1111    мvт»xэc    университет филиалы олма- масындан етру Jeни техника ликднр- ®зуД0 бу саПэлэр ихтисасы ^зрэ дэ мутэхэс > рс    педагожи    вэ технолом^а еПти]ач кун- учун нэ Азэрба1чанын, нэ дэ Сислэр Ьазырламагы иэзэрдэ сына бахма^раг д    дэн-кунэ артыр. Буна керэ кечмиш ССРИ-нин башга тутурут. К=я; Ьэм бу- иадрлар Ьазырлытьжа МУ« «» кун дэ тэЬсил очаглары >уксэк республикаларыньш али вэ    Азэоба1чаиын.    Ьэм    диггэт Jerapa«i3jHK. Бир сез- ихтисаслы кадрлар Ьазырла- орта ихтисас мэктэблэриндэ ТвВЛ^04ЗЭ^дн),аты лэ. болкэнин халг тэсэрру-    ™ фатындан тутмуш ушаг тэр- малиЛэ чэтинликлэринн дэср би1я муэссисэлэринэ гэдэр етмэк учун васитэлэр ахтар-онлары öHja муэссисэлэринэ гэдер ^ мэчбур^]этиндэ галыр- мутэхэссис Ha3bipnaja билэ- чэк факултэлэр, ше’бэлэр ол- илэ баглы ]ени ихтисаслара там^таэ^дГалГмэкт^ нэзэрэ алыбТэзэ факултэ Ьарада ихтисаслы кадРлаР® лар. Буилардан бири вэ Ьэ-тара белкэсиндэ али мэьтэо    |арадачагыг. ehteJaK ду1улса. биз Ьэмин лэлик 9Н С9Мвр8ЛИСИ тэсэр- ачмаг уч^н кучл> дэ олмас ,    ат1Ги1ии1„ милли еПт^ачы едэмэ]э чалышача- р«^ Песабы илэ мутэхэссис вардырЛДЕл^Г^базаЛ дедикдэ мэдэн^дан инкишафы- гыг. Филиал мэПз бу мэг- Ьазырламагдыр. Лэ’ни ajp«-вардыр. Елми база деди дэ ^ кемэк етмэк мэгсэдилэ сэдлэ japaflbWHÓ.    ajpbI тасэрруфатлар. идарэ мэн али тэПсилли, елми дэ мувафиг програмлар ишлэ- _ Дзэрба1чаяын тэЬсил вэ муэссисэлэр, accocHacaJa-рэчэли мутэхэссислэри, елми ниб пазырланачаг, талыш ди- <лагларЫ> или невбэдэ БДУ лар фИрма вэ ширкэтлэр, наилиJj9TA9pHH истеПсалата ли е1рэдэн белмэ Japafluna-    елкэлэр    учун    1уксэк    коопеПатив1ао тэЬсил har- тэтбиги бахымындан бе]ук W-    ихтисаслы кадрлар Ьазырла- кооперативлэр тэпсил паг — Мэ’лумдур кн, универ- маг саЬэсяндэ зэнкин тэчру- гыны едэмэклэ езлэря учун снтетлэр мутэхэссис Ьазыр- бэ]э малякдирлэр. Сон бнр- ихтисаслы кадр Ьазырлатды-ламагла jaHannu, Ьэм дэ не- яки илдэ исо Азэрба1чандан ^ билэрлэр. Ьэтта aJpH-aj тэчрубэси олан тэсэрруфат-лары иэзэрдэ тутурам. Бэллидир ки, Лэнкэран — ниш елмн-тэдгнгат мэркэзи да харичи влкэлэрэ охумага шэхслэрин дэ тэЬсил har-Астара белкэси эЬали арты- с,1ылыр. БДУ-Нун Лэнкэран тэлэб^    гыны    вдэ]иб    мухтэлиф    фа- мы бахымындан нэинки Азэр-ба]чанда, аз гала бутун дун-jafla эввэлинчи jepnapAdH би-рини тутур. Имишли, Саат-лы. Саби раба д, CanjaH, Нефт- филиалы да 1эгнн ки, бу са-Ьэдэ нстнсна олма!ачаг. Иранла ЬэмсэрЬэд ра|онда ]ерлэшир. Ва Jarra на, Тэб-ризин, Эрдэбнлян, Рэштин, — Бела Jox. YMyMHjJawa, муасир али мэктэблэрин ha-мысында елми-тэди!>втла мэшгул олурлар. Универси-чала, Билэсувар, Чэлилабад    тетлэрдэ исэ бу иш даПа ке- ра}онлары да нэзэрэ алынса.    ниш вэ фундаментал шэкил- 6v пркионля бип мн Монлаи Дэ апарылыр. Бизим филиал- си Jox, hap и«и елка учун бу рекионда бир мил1ондан    елми-тэдгигат ишлари характерик вэ Иэлли зэрури чох зИали JamajHp. Демэли,    артыг програм Ьазыр- олан проблемлэр узэриндэ абитуриент учун дэ узага    ланмышдыр. Рекионун фун-    муштэрэк    тэдгигат ишлэри кетмэк лазым K^M9j349K.    даментал проблемлэринин    апармагы    да    иэзэрдэ тутм> ГеЬраньш тэдрнс муасенсалэ-рж нлэ тэлэбэ мубадндасн едэчэксяняз. — Тэкчэ тэлэбэ мубадилэ- култэлэрдэ охумасы учун им-кан вардыр. Лакин бу о демэк Aejirn ки, белалэринэ гэбул имтаЬаяларында кузэшт едилэчэк. Jox, онлар да гэбул имтаЛанларыны урурла зердикдэн сонра филиала гэбул олуиачаглар. СеЬбэтн )азды: Рафнг САВАЛАН. „1АШЫЛ JAPnAfJlAP“ COJIMAJblb М. 0. Сабир Ьаггында «Ja- "^атдаетм    "7аИ    ф^ли^т^к^тэрэн8"^-'    ондан“    hXm'Ib- зылаоы ХУСУ?ЭНР    Т.т'Д    шы.7 гэлэмлэр. SS-JJ.T    «ышдыр. О Ьэтта омрунун С, Е театра муасир- 43MHjJaTHHHH совет девруи Эфэнди]ев билмэмиш олмаз Адил Эфэнд^евэ мурачиэт етдим. О деди: <Бэли. Нэтйчэдэ Бина бутевлук- личисидир М    миТ^и    д9Р«ТуркНJypfly» адланырды" .Лэшыл ,арпа,тар.да уч Кимдэнсэ алыб охудагм вэ    »    Avtvh    Ьа1аты    60-    Rv Иамин о бинадыр ки. гадын да иштирак етмиш Ä    ¡У Je^r-ÄH^r^-    говет двврундэ riapTHja    ди^ Б^лардаГб-р- JM» мя'лум олма]ан сэбэб-    гасы илэ JauiaAbi, даПа дог-    Маарифи Еви орада jepna    чы CejHA    hYcejHHH ха ы мэнэ мэ лум олма1а”    эзаб-эзи]]эт    чэкди.    щирди. «Лашыл гэлэмлэр* Уммукулсумдур. Б>. Ьэ- "v % «.™*gas    s" -Ä™“™ »«ar äs sJsr™ Ä -1* я e: фондунда    к"Чэк"    эсас мэтлэбэ. Нэ “аглар. дэрнэ^нин )ыгын- сават ба]рагыиыН парламан кетДдиВ„Л Мэ’лум ^да ки8    уч£ГсабиР™ "ajax вэ Ja-    Ггл^ы исТ Сабир китаб-    узэрнндэн    кетурулмвсиии « Ташыл 1аопаглар» китаб-    падычылыгына Ьэср едилэи    ханасында кечирилирд . хананын гамлы фондунда- мэгалэлэр топлусу «Лашыл Бутун бу дедиклэрнмизи хананын га“л“нт^н«^^. Japnarnap, адландырыл JarHH ки. Чена билмэмиш си илэ иcтифaдэJэ «ери-    мышды? Нэ учун бу топлу    де!илди Буна керэ «Jaiuaui лио ’ Кетдим Главлитэ. Рэ-    Ьэбсэ мэЬкум едилиб Ja-    )арпаглар» о заман JaJbia- ис мани узукулэр гаршыла-    рым эср гапалы фондларда    мады. мусадирэ едилиб Jbi ды. нэ учуй калдаЦими би- ез охучусуну интизарла гышдырылды. лэнлэ деди Мэним адыма козлэмишди?    «Лашыл Japnarnap» к и эоизэ ]азын, бир Ьэфтэдэн Она керэ ки. «Лашыл табына дахил едилэи Jaaij гпнпя калин ичазэ верэрик. ]арпаглар»да ]азылары чы- ларын демэк олар ки, ha- ними о за- хан муэллифлэрни Иамысы Мысы Сабирии haJarWHa. . , Р    Sa гя= =jySba-Ä S-TÄTSUS« 49ÄÄ » Sj-F ашагыдакы миераларда гэлэмэ алмышдыр: Ja3Hr сэнэ, öaJpaibiM, Ендярднлэр eJflOMH? Сэни Jbixbiö девнрэн О зэЬэрля рушкар, 0 harr AejaH Ьагсызлар, Диисизлэр. таярысыздар Ланаи чырагымы да Сэндурдулэр. eJaoMH? Бу вэ буна бэнзэр JaHHr- 1 ше’плао JaaaH Уммукул- Äl=r5t: ¡ййг“«    “ä-ä    ajrs «- >2".■“¿.S5S £1ЯÄSSi” SÜÜ“J5K Sffnh «“»(• “ JHHH вэ д    ^P1“    ^    нофэр    бе-    дэн эввэл онда иди ки. о. биршунаслыгын моЬнэм тэ- «JaLLiHJi Jap a j р Ьачы-    лэ 1ахасыны Чеканын элин-    сезун Иэтиги мэ’насында    мэл    дашларыдыр. Елэ    тэ- ГлМу китабы ÄSS-    ш    ÄT Мух-    халг ш«ридир. «халгыи    мм    mggg    =н    ш ^;У    тэлиф заманларда Ja сур-    взудур».    ки*и    a^PJafla    да;аныо Трпи кэлмишкэн AejHM ки. кунлэрдэ. Ja Иабсханалар-    Дырнагда кестэрилэн бу иняикя нэсил Вэли Ьачы-    да Ьэлак олду л ар, Ja да му-    сезлэр Мирзэбала Мэммэд- оглуну Jaxuua танымыр. Те-    Ьачирэт едиб вмурлэрияии    задании «Сабир вэ халг* атршуиаслар. »Aa68JJaT та-    сонуиадак ПГрбэтдэ 1ашады-    ’**ала',]^ын ^"И'Х пиучялэои онун адыны бе-    лар.    ДУР* пэ]атыиын oejy« иир ?я чэкмирлэр 20-чи на 30- Эслиндэ «Лашыл Japnar- гисмини муЬачирэтдэ кечи-íy ¿лэрда вэли Ьачыоглу    лар» АзэрбаМаи Демокра-    рэи Мирзэбала соиралар манын инкишафына истага мэт верир. инсанлара нечэ }ашамагы ejpaAHp. «Лашыл Japna^ap» сол-Majbi6. JamajHp. кэлэчэкдэ дэ JauiaJa4arдыр. Аббас 3АМАНОВ. У ;