Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 24, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 24, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ 24 апрел im-мм ил. н* ei АМИП-дэ K0PYUI 1 A3ap6aj4aH Милли Истиг-лал napTHjacbiHbiH лидери В. Мэммэдовун    республц- камызда олан    Фэлэстин Азадлыг Тэшкилатынын сэдри Ласир Эрэфатын шэх-си нул^эндэси вэ cHjacH мушавири Эбу Халид эл-ЛэЬэми вэ Фэлэстин дов-лэтинин HrTHcaflHjJaT вэ малина назири Товфиг эл-Ьу-cejn илэ керушундэ гаршы-лыглы мараг догуран мэсэ-лэлэр. о чумлэдэн Ьэртэрэф-ли мунасибэтлэрин rajflaja салынмасы музакирэ едил-мишдир. (Азэринформ). JEHM МУАЛИЧЭ шеъэси ЭЛИ БАЛРАМЛЫ (мух-бирнмнздэн). ШэЬэр хэстэ-хана    комплексиндэ дерд белмэдэн ибарэт бэрпа-муа-личэ ше’бэси фэалиЛэтэ башламышдыр. Лени физио-терапевтик мэркэздэ чалы-шанлар ихтисасартырма кур-сунда тэ’лим кермуш али вэ орта тэЬсйлли тибб иш-чилэридир. % ЯШ 1 £=7 7 ? ”Бакы-инвест” Азэрба]чан-Аямани]а биркэ муэссисэси ве Турал компани ЛТД фирмасы Сизи Италnjaja э]лэнчзли cajahaTa дэ’вэт едир Эминик ки, Флоренси)а вэ Венете иjада беш кунлук ис™Р^тдэн мэмнун галачагсыныз. Тэуинат]еринизэ чатанадэк сиз Полша, Чехо-Словак^'а, Мачарыстан вэ ABcrpnjapa олачагсыныз. Tajjapa, татар вэ hap чур раИатлыгы олан автобус Сизин гуллутунуздадыр. Турист груплары hap aj ¡ола салыныр. Ьабелэ биз hap aj Полша]а-Варшава шэИэрина дард кунлук KOMMepcnja еэфэрлэри да тэшкил едирик. Мэ лумат телефону: 66-03-15, 93-44-57; 31-10-96 (саат 20-дэн 23-дэк) Унванымыз: Бакы ш., Уритски кучэси, 22. Атылан топлара диксинмэрриз A30PBAJ4AH ТВ: БУ KYHY КвЗ ГАБАГЫНДАДЫР, САБАЬЫ НЕ49 ОЛАЧАГ? Елшад Гуля! ев яки ялляя фасилэдэн сояра AsapóaJ Jyaa Jexuh ада мы ишдэн чы- лукда Амрба]ча^милли чан Телерадио Шнркэтннмн башчысы вэзжфэсииэ rajbir- хармышдыр. Ьаггына десэк. телевиз^асы пргасиплэри „ышдыо Бу To’jniaT ячтямая даирэлэрдэ бярмв’яалы кедэнлэрнн Ьеч да Ьамысы эсасында гурулачагдыр. гаршыланмамышдыр. Назирляяларад вабаш идарэ pah- ишдэн эдалэтсиз азад олуима- БУ1«*" fianiatJHHHH заман-замая вазяфадая ка пар еджлиэсж, мял- мышдыр. Адамын АллаЬы п рогра мл ашдырма саЬэсиндэ лЭ?га^э^д^    иясаи    вар. онларын арасында ела- чидди иш апармальЦыг кн. талелэринин позулмасы двврумузун кадарля ояамотлорнн- лэри аз де}ил ни, Ьагдаатан ^ршгашлар пая битгаа чевоялияшдяр Лакня Елшад Гулщ)евия аз кетмэли иднлэр:    бэзилэри    рарламасын, информаси]а шаДлэтша ScSSmiTüip устужлу1у олуб:    ноллектна jambwa. бэ зилэри ихтисасы- чографи*асы даЬа кеяиш вэ Мун мрэ?вд?отиушот:    на yJryH кэлмэд^инэ. 1ахуд эЬатэли олсун. о вм^эдэн кедэядэн бэрн чох mejH кэтур-roj «* натэмизл^инэ. бэзилэри да «Хэбэрлэр» програмлары-мишднв Коллектива де]эчэ!я, ондаи ешятяав истэди]и hap уч сабэба кврэ. Ланин бу Нын ejHH вахта душмэсинин ГемэГдэ-м де1илда5>.    Ьалларда да онлар Нам на- гаршысы альималыдыр.Са- Ашагыдажурналм! Н. ИСМАДЫЛОВАНЫН Азэр- заката. Ьэм да гануна yJryH ат 20-дэ Азэрба1чанын «Кун» ftaWni ДеВлэт Телерадно Шяркатякяя садрн Елшад кэлм^эн бир тэрзда ищдэн вэ Руси)аньж «Вести» прог- Г^ПИТРЙЛЭ мусаЬнбэснни даря едирях.    чыхарылмышлар.    рамлары бнр-бириннн «усту- ГУЛШЕВЛЭ м\сапноэснни дэр дач*    Jape| к||    WM.    душур».    «Останкино»    сту- ларла, халг артистлэри илэ. д^асынын «Ленилкклэр» ва 4lSTVII Ж' MVrahHOlì    эмэкдар хадимлэрлэ. елэча TypKHja телевизи]асыныи гжла л J    ì»ivwh    дэ ^змзэтэнлэринин мэ* «Хэбэрлэр» програмлары ej- Лио Ьэббэтини газанмыш сада нн вахтда — саат 21-дэ ефи- — Де]ярлэр кн, «бнр ча- — Илк куидэн оела оир ншчилэрлэ _ фатма Чабба- рэ чыхыр. Бизим фикрнмнз-Ja яки дэфэ кярмэк мумкуя шарт rojMymaM. н®1** ®еР**эк рова, Култэкин Чаббарлы. ч®, Турки j9Hm вэ Ира нын де]илдир». Снз бу фяяря тэя- олар. HajH вермэк олмаз мэ- 3эрИфэ кэри^ова. Bynjafl програмлары ajpbi-ajpbi мус зяб едэрэк яки нлдэн сонра сэлэсяня ]алныз ширкэт езу Мэммэдов. Сабир Ахундов... тэгил каналларда кетмэли эввэлкя вэзнфэннзэ га]ыдыб- муоЦэн едир. гжппшд    илэ и ради гэрар. е ланлар дир. сыныз...    *т    БУЯУ яеч® rapmbüiajHO n0BhacHHa вурулан «филан    «Вакы» ичии студя — Мэн телевизи]адан aj- лар7    .    ör4WlrfQ11    маддэ1э эсасэн ишдэн азад *АСЫЯЫа ]Врадыяы яшчилэрн- рылмамышдым. Бу муддатд»    дур    еДклсии»    ®“Р    **,'    па таж]а *!ГолачдгдмрТ «Телевизи]а ики эсрин гов- тэриш алмырам. догруодгр. сында вндалашмаг олмазды.    Лимп R_uu#la ь~гп шагында» адлы китаб ¿азмы-    елэ    мэсэлэлэр вар    к!и,    My^J-    ь^уки    онлар учун нэ Jo-    ммм2!^5иш1пиво ha3bn> шам. Инчэсэнэт Университе-    J9H    ласалма    мэрасими кечирил-    лТ тиндэ «A33p6aj4aH телевизи-    едир.    Мэсэлэн    се^игабагы « миш нэ    ВИдалашаркэн Japa-    ^пэ липннчи    птгоам j ас ын ын тарихи » фэнниндэн    дычылыг    хидмэтлэри [ада    ^^п.лаЬ^клэп    Б^ве^и- МММА М MB ■ mmlll.111 Afilli 11П НА    тиндэ «Азэрб^чан телевизи- едир. Мэсэлэн сечкигаоагы * миш, нв „далашаркэн Japa-    «*яад    д- ПДГГДЛЛЫ CYPY4Y КИМ ИЛИ? ■    &.тз;,,йл Ufll I    U    I    I    ■    "I    ПМШ    ■    арифчилик 4aMHjj9THHA9    е'лан едилмишдир.    iSSSSfiBaH^e    оуслнллэрин’ (ЭМИН ОЛМАСАМ ДА ТЭХМИН ЕТМИШДИМ КИ...| «3nja» видеостуд^асы ачмы* дырылмасы    Пешэ    caBHjJacH    тэлэблэрэ    Р5Гс    ДИЛЛ®РИН шам, орада мустэгил кино- лашдырмаг j[a3biмР,^ чаваб вермэ]энлэрэ дэ he4 дэ олачагдыр. Лолун кэнарында Кур- постундакы Дахили Ишлэр чустан немрэси олан бир Назирл^и карантин тэд-«Жигули» миник машыны бирлэринин муЬафизэсини да!анмышды. Саггаллы су- тэ’мин едэн взводун милис ручу тэзэчэ долдурдугу ja- старшинасы И. ГapaJeв ки-начаг бакындан бензини лeJлэнди. — Нечэ вэ ким-резин шлангла чэкиб канис- дэн хэбэрлэширлэреэ, мэн-трлэрэ тэкурду. Сонра о, тэгэлэрэ ]аначаг дахил ол-суканын архасына отурду дугуну биздэн тез билир-вэ бир нечэ аддымлыгдакы лэр. О саатча машынлар ]аначагдолдурма мэнтэгэси- бу та]а сел ними ахышыр. нэ кэлиб jeнидэн нeвбэJэ Мумкун гэдэр нормадан ар-дajaнды. Она ¿ахынлашыб тыг jaнaчaг апарылмасына сорушдум:    Joл вермирик, алыб бошал- — Бу гэдэр бензин нэ]и- дырыг. Ди кэл, Ъэрлэниб низэ кэрэкдир?—Ejни заман- башга jepдэн кечирлэр. О да, фуреэт таНыб машынын гэдэр ара ]оллар вар ки, ичэрисинэ коз кэздирдим. Ъамысына нэзарэт эвэзиндэ «A3ep6ajÄmaH» кэлмэси галмышдыр. ДаЬа буранын сэрЪэд посту ол- насында сэрЬэд кэндлэрин* дэ чаванлардан ибарэт ке- Арха отурачаглары чыха-рылмыш бош }ердэ нечэ канистр JaH-jaHa дузулмуш-ду, аллаЬ билир Ьэлэ нэ студи 1аны rejAd алдырмы- тун намизэдлэр чыхышлары- кэс субут eTMdJw^ ки, онлар — Шяркэтда Jchh струя шам. Бутун бу муддэт эр-    нын муддэти, »аяш1 вэ    ширкэтдэ галыб ишлэ]анлэр-    турлар_Jарадылачагмы? зиндэ тeлeвизиJa верилишлэ-    дары чэЪэтдэн ejHH вэзи]]эт-    дэн ЗЭИфДИрлЭр# Ишчн сеч-    — Бэли. Заманын сына- нуллу дружина дэстэлэри    I рИНИ Ьэмишэ диггэтлэ излэ-    Да олсунлар._______mbJhh cHBHL?iH3acHjaJa yJryH    гындан чыхмыш вэ тамаша масына дайр hen бир иша-    ¿арадылдыгыны ифтихарла    МИшэм.    0зу дэ тэкчэ тама- “ o    формалары вар: мугавилэ си-    чыларын рэ козэ дэ]мир: золаглы ге]д етди. ЭЬалинин раЬат- шачы ними дeJил, Ъэм дэ яэднр? Сязэ елэ калиф    Ьэмкарлар    иттифагы-    мыш эдэби-бэдии верилиш дирэклэр басдырылмамыш,    лыгыны тэ’мин етмэк мэг-    вмрунун отуз илини телеви-    яя. олшшошр тел    раджц    нын разылыГы> мусаоигэ...    лэо сту^асы бэрпа °АУна- комрукхана тэсэрруфаты.    сэдилэ чаванлар кечэни UHijaja Ъэср етмиш адам ки-    га|ытмысьшызг    Бунларын Ъеч биринэ эмэл    чагдыр. JeHH парламент гру- сэрИэд заставасы ]арадыл-    тонгал башында кечирир.    ми>    —    Демэ1э    соз тапмырам. олунмамышдыр. Нэтичэдэ    пу JapaflbLnbi6.    РеспУбл'™®' мамышдыр.    <^нэлхалг пусгу гурурлар, гачаг мал Е'тираф едим ки, эввэлки Ефирин «mah дамары» гы- исэ алчалдылмыш вэ тэЬгир нын haJaTbiHW мэсэлэлэрин» joлyнa го]ул-    апарйнлар, ганунсуз силаЪ    BэзифэJэ rajHTMar гэрарыны    рылыб. KoHcencuJa    Joxflyp.    олунмуш 41 нэфэр мэЬкэмэ-    ролунун кетдикчэ ^дыгыны масында э!1эми])этли ад-    кэздирэнлэр вэ онунла ал-,    ьеч дэ асаллыгла гэбул етмэ-    буна кврэ дэ верилишлэрин    j3 ШИка]эт вермиш вэ мэЬ-    нэзэрэ алараг «парламент дым атылмамышдыр. Гон-    вер едэнлэр Jaxaлaныpлap.    мишэм. Телешйркэтдэн кет-    структурунда бутовлук. жанр    кэмэ онлары ишэ бэрпа ет-    хэбэрлэри» адлы JeHH русь шу республиканын эрази-    Мусадирэ олунан JaHa^    mbJhmhh ез сэбэблэри вар вэ    Цухтэлифл»Ои нэзэрэ чарп-    мишдир. Ширкэтян кечмнш    рика ачырыг. Бу рубри1шда синэ кечэн Ha^HjjaT васи-    гын 50 фаизэ гэдэри мэИз    бунлар мэнэ гэлбэн тэ’сир    мыр. Бэдии верилиш силси-    рэЬбэрл^и bb3kJJ3TKh белэ    кедэн вернлишлэрдэ Азэр- тэтэримизин Ьэрэсинэ к©-    дружиначыларын ады илэ    кестэрмишди. нечэ flejapfl9p.    лэлэри, тамаша програмла-    шэкил ал мае ын дан на разы    6aj4an Али Советинин. мил- Оэ он манатдан отуз мана-    баглыдыр. PajoH прокурор-    мэни сарсытмышды. Елэ бу-    ры. телетеатр, ак^орларьш    галараг ишдэн чыхарылаияа-    ли Шуранын ииш. фэрман тадэк русум алындыгы,    лугу, дахили ишлэр шо’бэ-    на кврэ дэ «naja икинчи дэ-    иштиракы нлэ вернлишлэр.    рьж керн ^тарылмасына    ларын JepHHa J«THpi«M3CH Ьабелэ бу узэ мал кэти-    си, халг чэбЬэси кэнчлэрин    фэ кирмэк» истэмирдим. Ди-    кутлэви телекврпулэр. aj-    гаршы имза топланмасыны    нин кедишн, назирликлэрин рилмэсинэ манечилик то-    белэ нэчиб, вэтэнпэрвэр    кэр тэрэфдэн исэ. телевизи-    лэнчэли тамашалар Joxa чы-    ТЭшкил етмншдир. Бу санэ-    вэ баш идарэлэрин. парла- рэдилди!и Ьалда биз тэрэф-    тэшэббусуну мудафиэ едир    ja мэним учун «кресло» де-    хыб. Ики йл эрзиндэ екран-    ди имзаламыш ики Jy3 теле-    мент колясси^рмшнi пеан Ьеч бир тэдбир корул-    зэ онларын кундэлик иши-    Пил. ceeflHjHM ишдир. Онун    да бир дэнэ дэ олсун [ени    радио ишчисинин cиJahыcы    сабвтларьг.. D ,пиП,    m    прг    mvd Тэхмини Ьесабламала-    ни истигамэтлэндирирлэр.    учун ]амаи гэрибеэмишдим.    тамаша квcтэpилмэJиб. Бэ-    ишдэн говуланларын элинэ    чагдыр. Элбэттэ. jaxuibi олар- ■ Da квоГГЙьилдэн бГ са-    Виз дэ вз нввбэмнздэ тэ-    _ Тэ1ниатыныз барэдэ    Ьанэ дэ о олуб ки. ииди aj-    душмушдур. А]дыидыр ки.    ды ки, бу могсэд учун. ту- публика арасындакы «сэр- Р  Р ___....    «лгмшля1ыпмг. EI- 1..ьк«    ...v?    к...    ланча вахты Aejiui. Дотру- шнокатдэн кедэнлэр эсэби- таг ки, Канадада олдуту ки- ми канал ачаг. Анчаг биз Канадада Jama№pbir... етмэк мумкун де]ил. Балакэн pajoH прокурору Фазил hycejHoe: эркэми вэлэЬ- лис нэфари]ла о гэдэр ке- едир Аз пул де,ил    уст-    -    дэ’етдиТэр    Те-    Галиаг.^ун иэ'на.и еЬти,»- 3Äp«rJtp»?M. г»Гыт- ыфшлачэкс. Ьмкы Ф°Р"«Д»   шубЬэлэндирди. чидлэри кезлэмэк асан де- устэ кэлэндэ илдэ 18 мил    лэр^ Павелэ амл^ ^ у дэ вэт етдилэр^ьтд^ е чьшы вдвиэк алмаз. Бунлар „ышлар. Онларын JepKHH - Бу. муИум проблемдир уручу KYP4YJ0 охшамыр- Jhh. Милисин озунун иш- Joh елэ]ир. 0зу у у у    ’ ’ гуввэсилэ е’тибар Калинин ппоблемлэои ва ону Jaлныз эсэблэри даЬа да кэр- исэ JeHH эмэкдашлар тут* Онун узэрнндэ ишлэ1ирик. »I. Гыса соЬбэтдэн сонра лэри башындан ашыр. Одур дэр газанчдан    г^пГЫн    лы    супэтдо горуна билмэз боЬоан вэ^Нэтиндэн чыхар- кинлэшдирэ билэр. Ьэмин мушдулар. Ьамы бир-бирм Диггат JeTHpHöcHHHaca, сон лэлиЛат будкасына кэл- ки, кечэ-кундуз аралыг■ Joji-    ^бир^    Зана    галсын,    *    ГянУНИ    1аоа-    ^гТлляпв/музакиоэ олГ фактлары фэлеэфи. тарихи илэ уз-узэ кэлэидэ еЬтирас вахтлар бутуи си^си мрти эмэлиjjaт будкасына кэл- ки, кечэ-кундуз аралыг joji-    1Y1^Jnmnj    Hvhпа»7 otdv гануни Japa I mÄ7ImаапкГмузакирэ олу-    фактлары    фэлеэфи. ДИМ. ДeJэcэн бригадирин ларла_ тазасиэ нмир да-    ^стал^бир^ о    гадэр^а а-ь1лмыш ^зами дэстэлэр нурду. 'к?миссц]анын узвлэ-    «ахымдаи    мэ'наландырмата    л«рый неча чошдугуну JaraH ]ДЛ»рк» HYMaj9HflwapHH3 тора AeflHjH созлэрини дим. Онларла Ьеч ики дэгигэ кечмэди ки, JaHa4ar вэ муЪэррик Jaraa- тэрэф бир дэ бахыб кордум ном-рэсини белэ KOTYpM9j9 мачал «еЬт^атлы ол» оир нечэ он кундэ пугуг    ^    —— ^    ~св!лэ]э- сэди илэ кечирилэ билэр. си- гызышдырмаг, адамларын сэм. оу верилишлвр un3n aJflbiHHa ешит- мупафизэ органларымызын ЛаЬа орасыны Фикирнэш- "®ГТМЖ fip.tnfivrala ш,к умил тликлэпинн бнл- JacH. психоложи. Hahajar. арасыяа явфаг саливг чате зы салма]ыб. форма. м(»Д9 рла себбатдан    гуввэси    илэ    JY3 тондан чох    мирик ки. мубарибэ апаран    3^ кИми    бахм1г ол-    йплилэо ки т^рубэм пе-    аилави маамун дашы1а би-    д^нл, албцр, аЬаиндар иша    тэрзи тапылма]ыб.    Вери- ...„ „о   iawnwar    na    MvhannHK    1атла-    тэрэф ними о пула бизим    сакит зона кими    ах а    1экарлыгым' ноллектийи та-    лэр. Эн'энэви ме^арларын    щ, олмжг исэ мушиул на-    лишлэрин сэвиЦэси    фикир- лма^ан    Ьэоби вер-    ныивгым fe а” ыр ишии eh-    итирилди,и бир шэраитдэ    еаладир. Мтиагишани арадви    лэшдиГимиздэи • Балакэн ~ За?Г    пэсГнлэн кэлм“|имэ квмэк    мэЬз аилэнин тэсэллн,э. у*»н-    гвлдыриш-¿врадэ нде|алвры-    Бурада чври мэсэл 1ПНЛЯПЫНЫН бяиты ?йп    кэлмэ,имэ    -»    дэ    еЬпиачы    вар-    ныз вариы?    лэсканли,э. долашыг фикир саатларла учушур - Сн]аси вэзиНатии са- дыр. Бу. елэ бир мисилсиз - ШубЬэсиз. РэЬбэр иш- лэрэ Jep верилир. нэ    там    эмин олмасам да    рылыр.    гануни    1аоапчо.тшоо ^    £¡¡¿¿"7? “ViÌfiF    Хянкэнли-    бит олмшшгы бно шэмнтдэ    сэрвэтдир кн. халгын кучу-    чи хэстэл^и муалнчэ eTMajK    едэнлэрин Ьеч дэ тэхмин    елэмишдим. Билир-    JepH    кэлмишкэн,    Азэр-    лэнсэк елэ онун взуну Ьэ-    366 ы„    ^    Ьиссэсинин    кнмин змрлэрннн ]еряяэ Je-    гуввэси вэ Ma'HaBHjJtw он-    бачармалы. онун усулларыны    ]ахшы натиг де}ил.    »^jepa дим ки, jaHa4ar учун гон- ба]чан Республикасы су- фонда кечиреэк писми    ja™»9"™”    “a^S2s    дан асыльадыр. Эминам, кн. билмэлиди|). Ьарада чарраЬи гаршысьтда-взуиу с^эст SS?улГ, артыг верилмивдир" Ьалбуки ара- сиб Гарабага ,ардым фон- тол)отлар Балакэ„ арадаанТь«ыб*Тн,^,ким.™Ги- ГыГТол^ла даЙГлох    дана    'вэсакт тЬпламагдайса. тала    Iедэр' с„.с аэзнЦапш ca- w”^r^a' ¿¿р^м^сйз "ПЙ^Ьэсиз. РэЬбар иш- лэрэ Jep верилир. Чыхыш А Ìлл1г"ы по nhiJihiD    гануни    газанчымыза    JhJo-    устундэ    саатларла    учушур.    ]    —    CHjacH    вэзя|jэтин  u    kvbv-     .^nuiu    ртмэ!и    рпяиляоин    he4    дэ    Ьамысы шу республикадан бу Taja веренлик элдэ едэндэн вэ кэлэнлэр арасында ермэни- мустэгил довлэт кими та-лэр дэ вар, анчаг белэсини нынандан олар? Республиканын вар-дов- Сэбэтли кэндиндэ (Гах pa- I _ Мэн суалы башга чур ^Жи^Гб^^ бир муддэт сон- лэти таланыр, эрзагы, jaHa- JoHyHyH Алмалы Jaiuajbiui roJapflHM: Телерадио кимин ^ »^ман етд^индэн гат- _У бу инчэ мэсэлэдир. Ахы дан дузкун бвлушдуруб та-онр муддэт    чары    М||Н    Чур    Jojwa    дашы-    мэнтэгэси илэ узбэуз олан гаршысында чавабдеЬдир?    мэз    сэб^и    двзумлу    xejHpxah    машачы1а    тэгдим eiMajH ба- ныб    апарылыр, хэзинэмиз,    бу кэнддэ эсасэн ермэнилэр Инди 49MhJJ9TA9 кениш дне- гат дур ----1    -    —    с®0!”111’    «    Л    II    -------- а-..--------- <_______ «и«».!«-    ionia 1ыпляп\ 1епЛЭШЛИОИЛ- I шгллы1а vonun ки ТРЛРПЯЛИО- верилишлэр Я1ПКЯП ртмэк о гэлэп лэ асан    ра «Халг гэзети» дэ бу мэ-    чагы мин чур Joллa дашы-    мэнтэгэси    илэ \зоэуз олан    гаршысында чаваодепдирг г- бв]укдур.    Свнук. мэз-    сэбрли, двзумлу, xeJиpxah    машачы1а тэгдим eтмэJи бале тил нёчэ де!эрлэр' ила-    cэлэJэ тохунмуш, Мазым-    ныб апарылыр, хэзинэмиз,    бу кэнддэ    эсасэн ермэ и р Инди чэм^]этдэ кениш дне    МуНСу3> уэун    (тээссуф ки,    0лмаг вэ сэЬалэри багышла-    чармыр. Ахы телевиз^а чы- 2? 3;пац прим!« иатинпип    ча!лакы ЛАМ — карантин    чибимиз бошалыр. адамла-    ^ерлэшдирил^    | кусси]а кедир ки. телерадио-    и<вОИЛИшлэо    мали]]э чэЬэт-    Магы бачаомаг барэдэ теле-    хышы натиглик сэнэтинин ны отлян сечмак чэтинлио ча1дакы ДАМ — карантин чиоимиз оошалыр. адамла- JauiaJD,к-»ь'./    . куссп^ ЛСДпН пп.    верИлишлэр мaлиjJэ —•    магы ивчви-яи    ---- а-™  ---------- -------- КэшсЬкПат вэ экс-кэшфи1- постунун довлэт сэрЪэд пос- рын эмэк Ьаггыны одэмэк- мэсн барэдэ дэ ^"^бэт Нун истигамэти нечэ олм^ты- двн    яврэ    де]ял.    визиJa екранындан сэслэнэн хусуси нввудур. Белэ вери- Кэшфи^ат вэ экск шфи _ ?уна чевоилмэси вэзиПэтин дэн отру пул тапылмыр. кэзир. Ьэли. очаг Jaнмaca ДЫр:    президент.    Ьекуяэт,    Корэ гиГмэтлэн- чагырышлар тэкчэ тамаша- лишлэрдэн сонра тамашачы- ы 1ахуд бГсаыТт" !?- иуикЗ» ™ р8 гзрб анчаг енз «мэгрурлугу- тусту чыхмаз. „Д^цибллэР халг. коммерск]а истигамати ^^'^¿^Лпмв^ии чох-    де“йл.    илк    новбэд»    лар »¿зби мзк^блар 1азыр- сы, ,ахуд бу сапэдэ тэчру мурэккэоли,и а р    _    бэ,ли,имна.    Ьэмчинин нэзэрэ алынмалы- ]ахуд хусуси истигамэт? Она ДИР^Л Р» I- ^ Де.    ^    £    ‘    олмалыдыр.    Кол-    лар:    «Ни)э    белэ    чох    даны- магы бачармаг барэдэ бэмизин НИН иФша^ешлмэсиГ/хеР    шэкилда" РТруГмасы ' "т'э^ли"    дэнТ'эл чэкми'рик.'куМ бу.    дырки.    гоншу ™рпагын I алтернатив    «ji ^т“ мма^и'"Т«У "д*    «гайа'вэзиЬэтйТ^йыз бу шырлар? ' Чыхышыи cKjacK ,1Тк»ир И1    фини ирэли Рсурмушду. Ге]д    э1илмэзликдир. jaxy« козу-    пирам».    Ь» *«« «р- виз^ кабел    телевизи1асы ^эИки ¿.рдэ) бу гадэр тэ-    ^^ишм^к, мумкуидур_ мэз^у там ajWH де)ил- ЛИгР17РЭГимЛкяДИШэки    едилмиХи“^.Y^"эразимнзнн    тохлртдар^онунла'бЙзэ .с'аг бимиздэ jamaja« ]ерли эЬа- I олачйгмы?    S    Цдамыв    ё'кравд    W    ^Бу биэи чавдырыр»’. Балакэн штшетрал ¡олунун бГ”иний ки^ш гапь" ол» де^чэЙлэр. Эксинэ. линии тэркибиндэ ермэнн- Бутун —аф ет-иш ^    тэ^Гдогурур.    ГэД^ниГ эйэ?5 ]уке,к “Ъииимча. муаЦэн си)аси vcTVHnaKH iaHasarnonnvD- сындакы A3ap6aj4aH Со-* CHjacH корлугда, бачарыг- Л®Р_Д®.(аз    Умуми    фикирлэр.    сэриштэ-    сэви]]эдэ тэшкил eTMojHH дэ програм- Japaдылмалы.    ону устундэки ]аначагдолдур- сындакы Азэрба}чан ма мэнтэгэлэрннин гэншэ- вет Сосиалист Республи- сызлыгда рн чох вахт Курчустан ном- касы созлэринэ^ артыг eh- дирэчэклэр —  г. ..    ....    рЫм'Р?1    сизлнк.    тэкрарчылыг...    Теле-    тэ’сирн    аз    ÄejH3flHp.    Нерэр-    апаран сэриштали, нуфузлу нечэ ки, ТЭГ- бу рекионда кэшфиjjaт ИШ- | хусуси ^иркэтлэр ДЭ. Мэсэ- -----.------ и..«!    ач    томяшя-       «    мыаи    рЖиппя    па    «а' ммллы муэллиФлэо те- лэр Д» A4 Acjnwi.    кэлэрдэ доол»! iw.cnnonj»v-    Vmvmu (ЬИКИОЛЭО бизи тэгсирлэн- мухтэлиф адлаР, алт_ында Iвардыр. устэлик, ajp«-jjp“ сизлик. тэкрарчь« ______   _    ___ визи1амыз инди ез тамаша- синиз! о замай ефирдэ дэ вэ' агыллы муэллифлэр ** --------   а.    васиталэри    илэ нфадесяяэ ларла janaaar апары^ар. пУбликасы» ,ахуд«язэр- узундэн 1^»«    "j™-    ha„„M„jjÌT    op    IÄ «рактерйй мэсэлэлэ- ^шИРкеРои га]тГрмаг истэ- деЙэт    сэрК    “    зТэри    э^нэ^сын SS? сэрЬэд-    ганларыньГ. республиканын    ри^хусусилэ Амери^нын    «э-    “¡’^еолог^даи. алим-    ^S x”« «WP. iS.    ммы. jixy«    с^шэ^лдэ илэ    эвэз    едилмэлидир.    Xej-    лэримизин муЬафизэсини ич-    мувафиг довлэт идарэлэри-    нафе]и *^э баглы проб    лэрдэн. ]азычылардан. драма-    ншчялар    арасында нса яс-    бирЧ5ириндэн    Ф®Р”9”дяр ® тнман эсасларла езу тэш-    ни чндд^ар^^^^мэлиднр    | ри^рэзылашд^рырлар.    турглардан. мусигичилэрдэн    те’дадлы    кэнчлэр вардыр.    лндир. Ьазырда ckJbch вэ- ^ли°миник вэ¥ 1ук машы" тн!ач 1охГуР Бу садэчэ сирлэнднрирлэр дэ. Бэ’зи- лэри апармага. тэхрибатлар л^н, АБШ-да белэ ширкэт- ™£на эсТсэн бунлары ¡^’втдэТишэчэкдйр:    левита    васктэ. лапы    " ,    олуп Тон-    олараг »AaapöaJaaH Pec    лэринин    Р гэти«атсизли]и    терэтмэ)э онлара Ьеч нэ    ЛЭр девлэт верилишлэри сис; ^хГадЧ»"    Балка да ела *    Wp    ^jnonunm-    проблемин    дагмг ларла    jaHanar    апарырлар.    пуб'ликасы», 1а уд «Азар-    узуйдан    )ерли_ _аЬали_«ач-    майе олмур Б«JJ» ва    «SSSSSÜS «I- миреэн ки, ннч^эрлэр, гон-шудурлар. Анчаг Ьэддннн ли вахт кечсэ дэ корулэн ашанлар да тапылыр.    ишлэр бундан ибарэтдир — Hejлэjэк, уз этдэнднр. ки, «сэрЬэд гапысы»нын ус-— flej9 Ma3biM4aj ДАМ тун дэн эввэлки сезлэрин кил етенн. PajoH ичра Ьаки-MHjj9TH башчысынын муа-внни С. Малахов соЬбэт эс- Пнри МЭММЭДОВ. «Халг гэзети»яян мухбири. БАЛАКЭН. Хе}ирхаЬпыг бабалардан галыб ЛАХШЫЛЫГ ЛАХШЫЛЫГ КЭТИРЭР шахе тэрэфиндэн де]нл кол- "Si б^р“ юрмнТ Ьазырла]ырыг. лхфия бар чах м^энда- лектив орган, эн ¿ахшысы РТ1. П Р’    u...«uuuu    яя 1япи олма- парламент тэрэфинд JyK гардашлар чохдан едэнлэрин иши узрэ тэ ли- — Удулу кэндиндэ J®“ja- 10лунмалыдыр, Ьэм дэ парла Уч гардашдырлар: МэЬэм- HMpaHjja комитэстдэ да- тыг Jy3 баш мал-гара алы-мэд. ЭЬмэд вэ CeJфyллa. Бв- ими JamajHm Jepлэpини тэрк ныб пeнcиjaдaдыpлap. МэЬэммэд матчы вэзифэсиндэ онларын jыpыг. CV4V ишлэШб.    ЭЬмэд    муэл-    мэскунлашмасы    вэ    мэшгул-    дирир.     ------'lTìu«.T,Vn-    I    *“*    ^---»и«* ляыя Килгин- телевадио- сучу ншлэ,и    .    О    д.т_    лугу    учун    элиндэн    кэлэни    думузун адыны rojMymyr.    K0HcencllJaMbl    Алн    Совете    hJJ»t буну бнлеинктеле^дио U.    11    ^ ixxxxix    Ьа1ятш Ья1атя логоу*    I .... а.ип^ы    Пноп    oMv    fta-    нун идарэ механизмя. оутун  ______________ структур бвлмэлэри Бизим    учун ajpbwa гэсэбэ    | ¿тмаЛилнш1эо.    мышдыр. Шнркэяи лим олуб. Ьэрэсинин JeMH ушагы вар, Ьамысы да евли-ешикли. Уч ушаг да кичик гардашын евиндэ Öejyjyp. етди. 2500 нэфэрдэн чохуг Се]фулла Дашкэнд внла]э- де_Л.р. - Д?вэчилилэр са, ти„^ФУЧирчГк ^УонундаТы олсТнлзр. илк кундэн" бизи    ^    ^    SSTSÄS    Й-Гр^н S- нлэ элагэдар тэЬлнлнхарак Лени hajat гэсэбэсиндэ мэк- езлэриндэн ^ырмадылар. кэ^эхшамы ,    *    эырсывызмы?    I«    пил    мм    о    Ьэо    бир    вери-    1илднр:    онун    KOHcencHjacH,    тер    AamHjaH    емосионал    ве БАРТЕР ЮЛУ ИЛв... ШОР XHJAP? Эрзаг малларынын чатыш-мадыгы бир шэраитдэ сэна-]е мэЬсулларынын артыгы-нын лазыми jejHHTH мэЬ-сулларына дэJишдиpилмэcи-н*и тамамилэ тэбии Ьал caj-маг олар. Бу Joллa кондэ-рилмнш нефт мэЬсулларынын эвэзинэ Полшадан мннлэрлэ тон картоф. ун, эт алынмыш вэ Ьэмин мэЬ-суллар инди мунтэзэм рес-публикамыза кэтирилмэкдэ-дйр. Лакин бу гэдэр öejyn мэсафэ гэт етмиш эрзаг мэЬсуллары арасында чэл-лэклэрдэ кэтирилмиш 500 тондан чох шор xHjap да вардыр. Эрзаг мэЬсулларынын онсуз да чатышмады-гы индики шэраитдэ шор XHjap нэ дэрэчэдэ зэрури иди? Лахуд да республика-Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг Ha3H^HjH JY3 минлэр-лэ тон фараш кэлэм учун муштэри ахтардыгы вэ чох чэтинликлэ тапдыгы бир вахтда бечэрилмэси о гэдэр дэ чэтин oлмaJaн 2 мин тон кэлэм вэ кекун бартер Jo-лу илэ Полшадан республи-камыза кэтирилмэси вачнб "Л"ми?  иг.! тз^суб'кешлиГнни. га5гыкеш- Ьэлэрдэ тэрэвэз вэ бостан ^мада.: АллаЬ да ону дар- ти^ади йэнаф^]!™а Т™а- л")ини квруб ону pajoH гач- бит^рн^гаргьда^^ ^- да rojMaa нишаллаЬ. сызлыгдан башга бир ад вер- Элбэттэ. мухтэлиф шир- j душмушдур.    —    0    л    ч    у    л    у    б-би    ч и л миш сеч- 3HJJOT чох мураккэбдир. Ьэ- кэтлэрин олмасы Jaxшыдыp.    JH_    щдщ    еяраяа    мэ методларындан истифада Jbthh сабитлэшмэсиндэ теле- Лакин башгаларыны |амсы- ЧЫХШ|СЫ1|И ЯЭЭэрдэ тутурсу- едэчэ1ик ки. Ьэм ишэ sHjaH визи^нын хусуси ролу вар-к букунк^ cKjacH ?    дэ)мэсин, Ьэм дэ исте'дадлы дыр: о, Ьэм гыэышдырычы, инкишаф c®®Kj-    тякчэ    6VHV    Jox    Шир-    ишчилэр зэрэр чэкмэсинлэр. Ьэм сакитлэшдиричи. Ьэм дэ J9MH3 буна имкан _вермир.    ^    "“Ч ШврЕ^дэ структур мэ нави барометр ролуну__о)- ламаг олмаз: вэ игтисади инкишаф caenj- жуз? ДвмэтинУИакв1Гэ“И- оймГдаи кэтин ишиндэ онларын ишт^ uta п пи то пооияи {я Jftiuflii ракы она кврэ чох аачибд р КИ, тэфэккур M9Ä9HHjj9THHHH телевизи ja сэнэтинин C3BhJ милли телевнзи]а JaiuaJa ракы она щу    »итхяижлэри ашрылачаг билмэз, взуну сахла]а бнл- ££¡¡¡¡¡1 *£*4*ни{| caaHj.' _ албэттэ. Ьэр бнр ком- мы hbJhh баЬасына олурса Телерадионун халга    _ ja-хын олмасы учун о, бвр 0ЛЧНБаЯ|, „х м] дэ)вшдк. схем 0лм1лы№р 'Бя’гяглэшдмрак. Ьааырда муха- ti Ет ,Y,,cм™a,, “YMK¥H ÄTOrs»."«? sssTSBet «r "**. v" •------- v_,  iml.. ли тип    ма вахт    Ьяо ишчииин ез !еря олма*    л эре    реал ЬаяяшяЛат аяда парламент тэрэфиндэн идарэ ^    олая    нэ^    лыдыр. бутввлукдэ ширкэтии едяблэр.    ®«®Р    )е*а oT.uuwonuii.Kin Нам ла паола- олачагт иязэ    взу ^сэ фасилэенз. чевик,    •*“*    бмлпимаа    вэ оператив ишлэмэлидир. Инди бнзим ики каналы- «5ени" hajar». haJaTa дотру-    |ТЭГдНМ е'дирэм. Экэр ону бэ-    нун идарэ 550-Ja JaxbiH awiajHK.    дан да «аш taminjugr.    ,энсэлэр, демэли. мудафиэ дэ    струrnjp    ишчилэ-    ^Бакы, каналыиын ачылма V   Я    ж    !    ——яг    мл. С. ИбраЬимов бил- мент ез Нуфузу илэ ону го- Д*Р?    ичтима- Колхоза квЬнэ jyp- | румалыдыр. Тутаг ки. мэн вз — Истэрдим ки, иятимв об етмэлцдирлэр. Парламеятдэ ез Табэссумунузуя мэ’ка-awjuja бнлврсяяяз- мшин’тэн и^'ишэ'км»- сы бйзим учун эламэтдар ha- - Инда    едэрэм^Хо- ETSk«™! нэ нлэ мэш- днсэднр. Лакни бу канал нн- чалы гурбанларьшын гырхы ■Я? тэб директору иди. Лакин ишэ тэсэрруфатчылыгдан башламышды. экин-бичини Jaxшы билирди. Ьэтта Бухара Педагожи Институтундан Сыгыначаг вердилэр, элимиз- ушаг багчамыз. тичарэт мэр- _ Тэкчэ парламеятдэ де- верил мир,    hap оир вер - юлд р- поогоам интиза- рилиш Ьазырламышдыг. Зэн- дэн тутдулар. дарыхмага roj- кэзимиз олмалыдыр. Анчаг L JaxmU олар кн. бу кон- лнш учун *    **,ил    “    ^икн тй^мтГ^до- йнмчэ. JaxäU чыхмышды. мадыла" Инди Ьамымыз ев- чэми 18 ев Ьазырдыр. ннша- ¿епси4а мат0уатда „уэакирэ олм    й^тя(бу    йсэ    «    Вернляш    ефир»    кедэндэн ZrSSS.iS? саь, „лэ тэ'. ат матердалларынын гытлы- |^h .вэ Хтшфтш    TZ?« »^    ¿Pisi мин едилмишик, Ьэрэмиз бир гы баЬалыгы учбатындан диггэти ефирин проблем лэри- илэ nyrajMca программны «Рее- дэрин мэзмун __    _    _    .    _     тч—     ‘    •    .__ АЧТ    тзтпзпи    па    ЧЯКИЛМсЛпи    I  _  -    —    W.-:___  - тэЬсил алмышды. Бу, 0эбэ- кимимиз сонра Дашкэнд Кэнд Тэсэр- HmflajHK. 9KcapHjjaT кэнд тэ- НШЛЭр ]арымчыг галыб. Газ, нэ чэлб едилсин. ^ руфаты    Институтунда ™ja6H    сэрруфатында чалышыр,    Ьэ-    хетлЭон дэ    чэкнлмэ1иб I — Сиз бу MearejM тэЬ«1Л алмышды.    Бу,    вэбэ-    кимимиз, муэллимимиз    дэ    хэтлэри дэ кистандан Дэвэчи paJoHyHa вар.    Ьэлэ. пэнаЬ хэтирэндэ карына кэл- CeJфyллaньш езу исэ кол- CeJфyллa ики огул. бир ди Ики aj Кэндоб совхозун- хоз сэдридир. Кечэн илин гыз атасыдыр. BeJyJy Исма-да фэЬлэлик елэди. Сонра ок^абрында ^арадылыб бу jbuiflbip. Бу ил орта мэктэби ирэлн чэкдилэр. бир илэ гэ- тэсэрруфат. Элли нэфэр уз- бктирэчэк. Бабасыиьш 95 - -      —    ву вар. 2170 ЬеЯтар торпаг ]ашынын та мам олмасы илэ верилиб иxтиJapлapынa.    Бу-    бИр    вахта душур бу. Ибра- нун JapHCH экинэ ]арарлы-    j,hm    киши узун    вмрунун ду-  _ ___г_#__ дыр, учдэ бир Ьиссэси вруш, нэннни ja да салыр, бу ку- лылар вэ* Орта Аси 1адан го- бичэнэкдир. 850 Ьектар та- Яундэн данышыр: вутмуш месхети турклэри хыл учун aJрылыб. Галан са- _ A3ap6aj4aH бизи даРДа '„'^^и'яа!ншмйк пяНа _ Ахымшчм даянадая шэхе зэн к вурду: «Нэ гэдэр программны    ячмчЦыви    даЬа    аДым    К83    Janw    текмэк    олар?    Му- дэр Си]эзэи узумчулук сов хозу директорунук муавгаи олду. Ермэнистандан ди-дэркин душмуш a33p6aj4aH мэк олмаз. (Азэринформ). гынлар 49MHjj9TH идарэ hej’- ча ]етишдирилэчэк. hejeaH-этинин сэдри сечдилэр. Ра- дарлыгын инкишафына ху-Joh халг депутатлары Совети суси диггэт )етирилир, ар- Баряз ЭСЭДОВ, «Халг гэзети»нин ягухбирм. яубляка телевизи) асы яутаэ-    чэлбедичи    JiS*« бт^рэгзы пфа|эт-    д^рд^ыпм^омр? ». Бу ИИ ияфоряася!« васитэлэря мэгсэдм«    öy    рж9Я    *****    ш?хсэ Ьермэтим вар вэ эми системяндэ» адлы Десерта- йом^|яшадуха^о олду дяр^    багланмыр.    он-    нам ки. экэр о. мухалифэт- сн)анызда яфадэ шМ*1 гу Нжлда бу ншлэри нечэ    Канал    галса1ды.    верилиш    Нек- СжГЧ^Т*кермэк^    SSariSS.^1у^]Гп^гр.м.    ¿эк хошуи. н«эрдан Ону учунЛу, швон* M»wy«    .*p^M башга. мустэгил    гынамырам. Мухалнфэтдэ дашы]ырды...    nvh-    ст¥лм1алара:    «Азэрба1чаи олая адамла аазнфэ тутан — Ьэмин менте инди да — Экэр тэ    в"    23^ сеовис» ТуриНанян шэхенн мэс уляиат Ьнсси ej- ■те-*«.- ¡¡ssrss-ai^    säässss SW? BÄ3SÄ    g^BÄ?S-*W:    .    » Ьвкунэт тедефоялары вася- и нити рели к. гаршыдурма. ид wfwr* я1|ПГПвм плаи бяоин- I. гаяап нвазулао га- диалар мубарнзэси шэраити-^ Эсас програм олан Р®    am    сэМяАэдз) ÌSÌÌ o^ypAy?    ДЯ^ Эввэлкя рэЬбэрлик ики чя програмымыз исэ бутов- (Арды 4-чу i ;