Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 24, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 24, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ -*■ м апрел iwi-w, ил. NS 81 III да сивилизасюалы. бэра- ложи, сосиал-мэдэни тэ - еибэтлэрннт дирчэлдилмки харичи    ими    аи'ам- fianhvrvrjiv мунасибэтлэрин сирлэрэ мэ руз галмышдыр. хусуси истигамэтдир). ьу- ви шэртлэрдэн оашга дапа зэрури унсурлэридир. Ла- НаЬаЬт. сон 70 иллэ Азэр- тун тарихимнз вэ мэдэни)- нэлэр дев л эта е тибар. hep- HahajaT. сон 70 илдэ Азэр- тун тарихимнз    ...    _ rvnviTU    пихин"    вэ"MvacHD дев- ба]чан ССРИ-нин дэрин )этимЦзлэ баглы олдугумуз мат вэ нуфуз газандырар? Мустэгил девлэт гурул^ кин тарихга вэ муасир д    ji    едилмиш бутев Турюф вэ Иранла хусуси XX эсрин ахырларында он масы “’У"    CH)Í    J    лаоьшдан ону да кермэк чэ- тэсэрруфат-игтисади, соси- мунасибэтлэр ]арадылмасы- cbzpaja мэ нави, интеллек- тинин вэзиЛэти илэ Ьэм ^ндан ону да к р а    ал.с^ вэ МЭдЭНи-идеоло- на даим диггэт ¿етирмэклэ туал потенсиал. девлэт гу- белкэдэ, Ьэм Дэ глобал    тин де]илд^> ни    -    ¿рГанизминин бир Ьис-    ]аиашы. Pycnja    ила тарихи<    рулушунун вэ сосиал тэш- гибатлэоин нечэ ммасы шю    кэл!р вГхалглар ири,    «бе-    сэси олмушду: бу организм-    мунэсибэтлэри    Jem тэмэл    килин =ратизми чеш£ сых барлыдыр Харичи си-    JyK*. инкишаф етмиш    дев-    да исэ. тэбии ии. PycHja jacDT фэалиИатиндэ даим лэтл^рин ___с^асэт™дан ^вэ    галмыш    6у. э ичтимаи гуру- лар    "I--i“-*;;-    Та?уэул™унЯезунэ!    ЛИ1ИНИ ropyjyö ■ сахламаг тэкраредилмэзлик. :?:У;ГХлГУ5 5£5Г Y y вР Р =Р ьГЛГ лай™.    лек^Гл рэнкарэиклик буи у зарин дэ гурмаг. ejHH за-    ]этдэ шэхси^этин ea3HjJa- манда, мирас галмыш муна-    ти, габагчыл технолога j“vv* т-------»•—    яопиипаи    ягыпктпыг»-    киоа    миоас    галмыш    OY-    сибэт вэ элагэлэрин мэзмун чыхмышдыр. 0зкунлук, Tajaba сахламаг лазымдыр    лэриндэ”    hvrvrv    тун    бу    тарихи    шэраиг    вэ    зэнкинлиjини    вэ    рэнкарэнк-    рихи бэнзэрсизлик. мэ’нэви КИ бизпэ ичтимаи гуру- лар ВЭ кучлулэрин пугугу тун Td^ шр«» '    „»ч,*    Т'хнпрпопилмаолйк Интел- h,,«« vanwwH СИ-    Xяпичи    сн1асэт мэсэлэ- KHja вэ психолок^асына. Башга сезлэ десэк. нэлэ- ларла гырылмаз теллэрлэ ГэУтРУх^1Г«изин^нсы ис- лэри ншлэниб Ьазырланар- адэт-эн’знэлеринэ, истеНсал рэ устунлуи верилди,»« ^^^^^^s^=s=s==ssssssssss=ssssssss=sss=s Дэ рэнкарэиклик вэ дина- тигамэтдэ кетди)инэ AYHja эсла биканэ де)илдир. Виз бе)нэлхалг мунасибэтлэр океанында азад сэ-фэрэ тэзэчэ чыхырыг. Ра-haT узмэк учун кэмини идарэ eTMajH, Ja’HH дахили ишлэрдэ га]да JapaTMaFbi, девлэт рэЬбэрли)и вэ ида-рэетмэ органларынын нор-мал фэaлиjJэтини низамла-магы, эн ади CHjacH вэ иг-тисади сабитл^и тэ’мин ет-MojH е]рэнмэк лазымдыр. Ду^ада Ьеч бир девлэт бу шэртлэрэ эмэл етмэдэн 6ej-нэлхалг мунасибэтлэрин фэал^]эт габили^этли суб-jeKTH ними чыхыш едэ бил-мэа, оз миллн мэнафе)ини гору ja билмэз, дикэр дев лотлэр гаршысында, уму мэн flYHja бирл^и гаршы сында еЬдэликлэринин JepH нэ )етирилмэси учун мэс’у лиДэт дашы)а билмэз МУСТЭГИАЛИК ЬАГГЫНДА ДУШУНЧЭЛЭР микли)ин эн е’тибарлы raj-нагларындан бири бах, бу- ДУР-    I    А    X Харичи CHjacaT респуб-ликанын hajaTH ahaMHjJaTa малик проблемлэринин вэ вэзифэлэринин. hap uiejAaH эввэл, девлэтчил^ин меЬ-кэмлэндирилмэси, елми-тех-ники, техники-игтисади вэ сосиал кepилиJин сур’этлэ арадан галдырылмасы, сосиал инфраструктуру^ мэ-‘ AdHHjjdT. тэЬсил, cahHjja вэ тэрбтфнин муасир тэмэл. узэриндэ динамик инкишаф етдирилмэси илэ баглы __проблемлэрин    вэ    вэзифэлэ- рин Ьэлли учун мумкун гэ-дэр даЬа элверишли шэраит иш.сади дэгиг экс етдирэн кениш, ]арадылмасыны тэ’мин ет- кэн Азэрба]чанын мэна- структурларына.    ....    _ (belинин мудафиэ страте-    вэ сосиал структурлара,    чохмэгсэдли харичи    си}асэт    МЭлидир, J9HH о вэзифэлэ- KHiacbi вэ тактикасы му-    халгын мэдэни hajarwHa еэ    консепс^асынын    Ъазыр-    рИН ки, онларын Иэлли муа- ai 1энлэшдиоилэркэн бутун    дилинэ дэрин тэ’сир кестэр-    ланмасы зэруридир.    Хари-    сир, инкишаф етмиш де- м-— ----------- бунлао чидди сурэтдэ нэ-    мишдир. Тэбии ки, бунлар    чи cHjacaT фэaлиjjэтинин    мократик 49MhJJ3THH эсас- Лакин    бу, ишин JaaHH3 ^ алынмалыдыр    Азэрба]чан девлэтинин нэ    Иугуги базасынын,    Ъугуги    ларынын JapafluaMacuHa ке- бир тэрэфидир. Мэ лумдур- ^    дун1анын гапы- дахили, нэ дэ харичи CHja- механизминин Зарадылмасы мэк едэр. ки. горхусуз узмэк учун > Y3YMY39 ачылдыгы сэтиндэ нэзэрдэн гачырыл- Ьаггында да душунмэк ва- Дахили cnJacBT ез нев-дэниз чэpэJaнлapыны. ку- v вахтда бejнэлxaлг му- малы олма]ан бутев бир чибдир. Ону эсас кетур- бэсиндэ харичи си]асэт вэ-лэклэрин истигамэтини бил- насибЭТЛЭр бэлкэ дэ бутун милли мэнафелэр комплек- мэк лазымдыр ки, истига- зифэлэринин JepHHa Jeтиpил-мэк лазымдыр. Суканчы    их ЭОзИндэ эн дэрин дэ-    синин дэ эсасында дурур.    мэтлэр нэ гэдэр мухтэлиф    мэсинэ фэал    кемэк етмэли, анчаг бунлара бэлэд олдуг- . ^    ^ угра]ыр. Со- Инди харичи си}асэтими- олса да, харичи CHjacaT вэ- дахилдэ елэ бир в^ишэт да вэ бунлардан бачарыгла    j    муЬарибэнин гуртар-    зин чохистигамэтлил^и, тэ-    зифэлэри бир-бириндэн нэ    japaTMara чалышмалыдыр истифадэ етдикдэ кэмиси-    1    сосиализм режим-    бии ки,    бундан ирэли    кэ- гэдэр фэрглэнсэ дэ, онла- ки, республиканын чазибэси ни мэнзил башына саламат    инин    сугут етмэси илэ    лир.    »    рын ортаг бир мэхрэчи вар-. вэ она бэслэнилэн е тимад чатдыра билэр. Муасир дун-    би£    nYHjafla гуввэлэр apa-    AjflHHflHp ки, мэнафелэ-    дыр — муасир ÄYHja бир-    артсын. Ja элагэлэрин, мунасибэт-    jeHII нисбэт ¿аранды- рин мэзмуну сабит галмыр: л^инэ билаваситэ дахил ол- Ьэр бир миллэтин najaT лэрин, мэнафелэрин му-    «    ' деврэ гэдэм rojMy-    тарихи реаллыглар, халгын    маг просесиндэ A3ap6aj4a-    ra6wiHjj3TH,    инкишафы да- рэккэб ду]унудур, CHjacH    Велкэлэрдэ вэ планет-    b93hJJ9TH flajHmflHKfl9, онун    нын бе]нэлхалг MeerejHHHH    Хили амиллэрдэн, дахили вэ игтисади мэнафелэрин,    * аидди^этлэрин бир гис-    мэнафелэри дэ flajnmHp. меИкэилэндирилмэси.    имканлардан чох асылыдыр инкишаф сэв^]элэри вэ минин ЗЭифлэмэси, башга Лакин девлэт hajaTbiHbiH    Бунунла ]анашы, сэмэрэ-    Бунларын hap васитэ рэ11К^рэ.“ : бир гисминин кэскинлэш- эбэди эсаслары да вардыр    хаоичи си!асэт респуб-    инкишаф етдирилмэси. формаларынын илэ тэк- ...    ,       кэскинлэш-    эоэди эсаслары да вардыр    хаоичи си]асэт респуб- инкишаф С1дпрп-х«ч^». ли]и илэ. мэдэни энэнэлэ-    мэ^и    харичи с^асэт саЬэ-    ки. бунлар дикэр халглар    ликамра мунасибэтлэр    миллэшдирилмэси, арты- рин, интеллектуал вэ мэ -    с э    гаршымыза асан олма-    вэ девлэтлэрлэ мунасибэт-    1аоатмага вэ ^Нлары ин-    рылмасы бе]нэлхалг вэзи|- нэви ахтарышларын, соси^    ВЭЗифэлэр    го]ур.    Кеч-    лэрин тарихиндэн. кеоси-    етлИпМэ1э машг кес- Jэтимизин буневрэ Дашы* ал арашдырма вз експери- 'ан ВЭи"?„фага дахнл олан ]аси вэзи^етдэн. онунла    лв?лэтлэрт %ас^ Д“р. Лакин элверишли бе> ментлэрии зэнкинли]и илэ "и“убл„ад"1рын    гаршы-    баглы устундуклэрдэн вэ    ^ал мэ’насьшын ба- «олхалг шэраит олмадыг- бир-бириндэн фэрглэнэн чох-    мунасибэтлэри нэ    чэтинликлэрдэн, милли тэЬ-    ЛУШ\-ЛМЭСИНИ тэлэб    Да' Да,1а чох инкишаФ са]лы елкэлэрин гаршылыг-    алачагдыр. ССРИ-    лукэсизли]ин эн'энэви мэ-    “аип ДТапичи си1асэт чид-    олан-девлэтлэр достлуг    колы тэ сирлэринин кур ахы-    “э    дагылмасыньш мэнфи    нафелэриндэн ибарэтдир.    Твэ сэмэоэли о™аг учун    мэ1и кестэрмэдикдэ (элбэт- ныдыр. Ву ахыны эсрлэр ”“”ичэдла™ни арадан гал- Бутун бунлар Азэрб^- аа мянХлэо бГлансьГ-    гаршылыглы    фа)да    эса- о, пииппмклап япзинлэ тэ- нэти    ....___ пии1а    иппбяг-    «эрэк мэнафелэр оалансы    V    паХили    чэтинлик- вэ оннлликлэр эрзиндэ тэ-    дЫрмаг сСРИ-дэн мирас    чаны бутун flynja илэ баг-    Ьесабланмасы    сынДа)- дахили чэтинлик- шэккул тапыб фэали]]эт галмЫщ cnjacH мэканы са- лajaн чохчаларлы, 40XKùj- узэриндэ гуруЛсун, Азэрба]- ЛЭРИН вэ про лэр, кестэрэн, чеврилишлэрэ,    битлэшдирмэк мумкун ола-    ффэтли мэнафе вэ ме]ллэ-    у‘а р " мэна<Ьелэоинин ha-    дан галдырылмасы JaeamH- м уЬарибэлэрэ. ^^HjjaT^-    бизим учун    рин там бир_ структуруну    ” КиГи„л^^насибэт-    бире^кэ Кштынд. рэ,    тоггушмалара вэ фэрг-    ™ 'ъв&Ъшт    Гарадыр Кэнч харичи си-    рада*    к“э JSSSSÌ    ^ЛЭНИЛЭ бИЛЭ? бу    Ф?КИР ПЭГ пун1аныи    бе«к Пэ1а™ эпэм JJ    ]асэтимизэ бунларын реал-    ааРдв'    ПУшЛу1унТ ьансы    мустэгиллик Jchivhs    JeHH лашдырылмасында арды- ^    ^    *эпглэнди]ини    гэдэм roJaH. нисбэтэн ки- .......... .....    чыллыг, програмлылыг. че-    \эсэлэ^эрдэ зид ’»«• ЗВИФ инкишаф етмнш ри    ганунлар вэ эхлаг нор-    мь|ШДЫр 1 биз Ьансы саЬилэ    виклик. дэгиг нстигамэтли- и.,.т    тэшкил етди]ини бил-    девлэтлэрэ даЬа чох    вид малары узрэ    "а“Ш алачагыг? Габагчадан    лик арзуламаг истэрдим.    jJJje ЛГансын Бизимлэ    «ИР- Вг_ Д®“атл8р.™ бут    едэн бе]нэлхалг hyryr,    flyjMar чэтиндир ки, бу,    Истэрдим ки, KOHjyKTyp си- чи шэраитдэн, дикэр дев- МЭД9НИЛеТ8 C0JK9HM9J9H Д ЕМ OKPATKJA AHAPXHJAJA, БАШЫПОЗУГЛУГА АПАРАР Бу кун ресиублнкада сон дарочэ агыр вэзнЛэт Ja- даны cHjacw вэ фикир ш»У' раныб. Ишшаби «ejnni». ]енжлэпшэ яросесвш Juna- рализми илэ здмдар # J^-]ырыг; вор го)дугу агпеадаЛатапшам )аиашы мэ нэш)- авР”б э БуНу анЧаг твгдир jatbiMMsa да агыр japanap вурмуш бнр ячтнмая гуру- етмэк кэрэкдир. Лакин лушдан а]рылырыг. Анчаг бу а^рылма просесинн фачнэан бурада да AeMOHpaTHjaHHH драматнзмлэ кечнрирнк. Экэр бу просе» дузиун jama- «УОТСУ масаг, Jena дэ хэстэ бнр «чтимая гурулуша кэлнб чых-    yJ0X    вахт    букуику    зид малы олачагыг, нечэ де)эрлэр, )агышдан чыхыб Jaraypa ди])этлэрин, гаршыдурмала-душэчэ]нк. Деинлэшма на гэдэр мутэрэгги вэ фа)далы рын сэртлэшмэсиннн баи-олур-олсун бу. Ьеч чур harr веряяр га, дэдэ-бабадан Ja- сиднр. ®ааэлвн'ок^1н:]амага: динар галмыш эдэб-эрнан га)даларына лак]д Jaaamar. ¡¡«Ja    0ала    би^маз.    Га- Km* нэ HcTojHp данышыр, бнрннжи сезу о бирнснннн нунун негсан вэ чатышмаз-богазындан кечмнр, бе]ук-кнчнк мнзая-тэрэзнси нозудуб. лыгларыны тэнгид едэркэн Мэтбуат орган ла рьш ыэ демократа ja 6ajparu алтыяда аг- бела ганунун т^эблэринэ саггалларымыэы, с.1ылга на х^ с.1д^ адашшры- »nmujajnm мызы Ьермэтдэн салыр, бнр-бнркмнзх гэннм кэснлмн-шик. «Бнрлнк, бнрлнх» Де1андарнмяз буну анчаг бела тэсэввур едирлэр км, Ьамы онларын башына тонланма-лыдыр. Кетднкчэ кэркннлэшэн aaaHjJot милли mshähJh, В этан rejpara, мэс’удн]]эт Ьнссн олан hop бнр азэрба|-чанлыны нараЬат етмэ]э билмэз. М. Э. Рэсулзадэ ады- мэздир. Икинчиси. бэшэри эхлаг нормаларындан бири журналист етикасыдыр. пэр Ъансы бир бахышын, мев-rejHH, шэхсин, давраны- ____  _    шын тэнгидиндэ эдэб-эр- на БДУ-яун бнр груя муэллнмнннн peAaKCHjaja кендэр- кан, шэхси]]атэ гаршылыг- chJbch гуРУ* Ьекумэт рэЬборлэрннэ мурачяэтн дэ у Эхлагын умумн ганунларын ■анаЬатлыгдан догур. Мурачнэтн AaapoajiaH ЕА-нын н дИрН будур: елв Ъвракэт академнклэрн М. Расулов, Г. Чолилои, ЕА-нын «ухбнр ет „и бу Ьэрэнэт сэнэ га^ щш т*__и1глша A MvxraDoa Г Султанов, про- шы )енэлэндэ ону гэбул узнлэря М. Мм«», А. Мухтаров I х-у ^ и-    ¿gcgH Агиллар де- фессорлар М. Со*н1», 9. Гулш|еж, М. MyceJH»«» в. и мщшцн взуиэ р,и билмэ ма]ылов, Ь. Чэфэров, А. Аббасов, М. Мэммэдов, Н. ао-    башгасына рэва кер- йясоа Р Фэрэчов, С. Ахн]ев, М. MehflHjea, Л. КулэЬ- мэ Гэзетлэримизин бир м пГ.пГмп. Ш Ке/ча1лы Т. ШаЬсувароа. Т. На- гисминин сэЬифэлэриндэн мэдов, М. BaJpaMoa, Ш. кв]чв|лы, ж.    j    чох тез-тез тэЬгирлэр. чы|ев, Ш. Гурбанов, Б. Эскэров, 3. А6дулла)ев, .    ^ сезлэр. Ьэтта се1ушлэр дулла!ев, А. МвЬмудов, А. Эмнров, Ь. hycejHOB,    Jarдыpылыp. Биз нэ вахт Кимов во Р bycejHOB нмзаламышлар.    гэти анлаЗачагыг ки. се- Ьимов во г. пу j    ачылыгы Ьеч заман. Ьеч ,очип1.и «аянИэтин Фа- Буна, элбэтто. бутун pec Je    дэлил-субут ролуну Ьазырк    Jj    ^    публикада олдугу ними, 0iHaja билмэз. МэЬдудлаш- чиэси «ададир    6YTYH муэллим вэ тэлэбэ коллек- ¿рычы ме^арлар, бизим гяЬялапиничулгаламышдыр тивлэринин сн)асилэшмэси фиРрИМ„зчэ. шэхси])этин саЬэлэрини чулгаламы!* кесторир. Лакин со- купГглаоы вэ азадлыглары nvc^oDiivcyЛа илэ апардьггы^ б^'токчо VW    да^нлэн    фикрин    Jox- ^Ипи-баоабоо муЬари- публикадакы бир сыра си- ланылмыш фактларла су-«/vrnv инсан тэл^эфаты JacH гуввэлэрин адындан бутудур. Экс Ьалда бела пягынтьтлао Игтисади хаос, чыхыш едэн. эслиндэ исэ бир- Ba3llJJaT japaHbip:    бири с-мпрпяЛик' позунтуларла кимлэринсэ шэхси амбиси- башгасынын Ьаггында Jaabip У^ш^ халгымызда дэрин JacHHa. мэгсэд вэ мэкринэ ки 0 гулдурдур. лэJaгэт-Йна™ Проложи чашгын- хидмэт кестэрэрэк гануна сиздир> Габнл^]этсиздир. ВЭ rajAaJa зидд Ьэрэкэтлэрэ Со ндан Ьаггында Ja japaTMbiui. ичтимап гоуплар тэлэбэ-    апам чохлу вахт, IГUOIII и тя ЛГЫ МЫ зла ДЭРИН JaCHHa. МЭГСЭД вэ    ки, о. гулдурдур. ЛЭJШЭT Проложи чашгын- хидмэт кестэрэрэк гануна сиздир> гaбнлиJJэтcиздиp. мэ нэви^ILтимзи Ьэ- ВЭ rajflaja зидд Ьэрэкэтлэоэ Сонрадан Ьаггында Ja 1ятымьГзын аЬэнк^ вэ ритми- ]ол верэн груплар тэлэбэ- зылан адам чохлу вахт. НИ позмушдур бутун со- лэри дэрсдэн узаглашды- енержИ, эсэб сэрф етмэ -2||^апла^ йкныиШт ор- рыр, тэЬсилин системини лнди инандырсын кн. мэн hSh ajflbhi позур вэ колле ктнвл эр дэ эсэ- сиз JaH ДeJилэм. О сез-«ЫпНЫН Фик^мизчэ бу    бн ^эЬвал-руЬиЛэ JapaflWp-    лэри ]аза„лар ня бип нечэ амил тэ’сир    лар. Кэнчл^ин дэлиганлы-    едэнлэр исэ    хошп^л    unH и^тапип Бунларын сыра- лыкындан, «Jhh заманда. тэбэСсумлэ гэЬрэман си кестэрир. какими Пэт pah- T34py6acH3.lTijHHflaH суи-ис- масында кэзирлэр. Кэлин сында бэ зи    ра    тифадэ олунур. Анчаг бу    бир-биримизи    тэнгид    едэк. бэр л эрин ин с э л ah и J J этсизл    си]асэтчил душ- анчаг тэьГирэ нечмэ|ок. »и гатиИэтснзли]и вэ    горхаг-    Ьалда даЬа cHjacaT4Hn душ-    анчаг тэЬгирэ J    о^пын    чина!эт-    мэн милли дирчэлишимизи Бири„и    га л дырмаг    учун к^п езементлэрлэ    говуш-    лэнкитмиш олур. Ге]рэтли    р бирини    Ьермэтдэн сал магыны вэзифэдм    сун-ис-    чавянларымыз Гарабагда.    маг мэЬв етмэк    \олу ил Ьшюыны    респуб-    сэрЬод paJoHnapHHfla фэда-    KeTMajaK.    Ьэмишэ    мэркэз тифадэ палларьшы. у_ и/ппи1ГПЯ вурушдуглары бизэ 03уМузу ез элимизлэ 1амтсызлыгыны. вахтда бэ’зэн йнтизамсыз. вурмаг * дэрси кечиб - бу LJKi“^ Lahaji зэиф oxyJaH тэлэбэлэр «энэнэни» позмасаг мил-«ннгилабчылыгла». муэл- лэтин ичнндэ меЬрибанлыг Мустэгилл^ин е’лан едил- вэ д0ВЛЭт мэнафелэримизэ тиеади структуру»** в* о-»«- фелэрин Мэ насына вардыг-    —,    ------- .    . мэсиндэн сонра башланмыш yjryH кэлэн мустэгил, ори- гэлэринэ керэ мyэjj9нлэш- ашкара чыхыр ки, кес- лэрин, ичтимаи тэшкилат-    ___________ дипломатии    танынмалар ЖИНал    харичи cnjacaT Jo-    дирилсин, cnjacH. идеоло-    тэрилэн 0ЛКЭлэр Ьэм ССРИ-    ларын элагэли шэкилдэ    игтисадИ11атынын    тэкчэ дурлар. гасыргасы    артыг A3ap6aj- Лунун    мYмкYHЛYjYHY истис-    жи вэ башга етэрки мула-    нин Парчаланмасынын мэн-    вэ элверишли режимдэ. фэ-    сэрбэстлэшдирилм чаны лэрэ öaxMajapar    AYHjaHbiH    ^ ваЬид    олдугуну, онун ин- хаоичи си]асэтимизин ис- лашдырылмасында арды- йэсэлэлэрлэ фэоглэнд^ини - i    ^ кишафыньш ^ни умумбэшэ-    тигамэтлэри H9j3 эсаслан-    чыллыг, програмлылыг, че-    вэ haHCbI мэсэлэлэрдэ зид-    чик- зэи^ инкишаф етмиш AHjjdT тэшкил eTAHjHHH бил Mdjd эсаслансын. Бизимлг бе)нэлхалг эн’энэлар. икс- ^Ä4aH«‘n"A"VraHHHW    И еГэла^Г “ими °£б    мунасибэтлардан титутлар, тэшкилатлар таи-    ^ си)аск гув- Uh    мэнафел«/ милли ^ар!Г до Р ЬоГ ше^ "“теГ/ва ££■ зимлэjиp.    вэлэоин кортэбии ojyнлa- тэЬлукэсизли)ин узунмуддэт-    АБШ    пя    кечмиш    со-    сади* елми-техники вэ мэдэ- Биз девлэтимизин мустэ-    рынынмы    нэтичэсиндэ ола-    ли мэнафелэрини, кеоси-    песпубликаларында    Ру-    ни кepилиjинин дэрэчэси гилли)инин M0hKBM«HM»cH-    Р“дыр, joxca муэЛэн хари-    Jacn сабитлик вэ таразлыг    ааТан^ ПХуфу3у„7н 2эскин    илэ дуз мутэнасибдир. ни тэбии олараг, онун ду J    cnjacH Ta3jnrHH? Лакин    мэнафелэрини устэлэмэсин,    сурэтдэ зэифлэмэсиндэн ис-    A39p6aj4aH девлэтинин бирл^и тэрэфиндэн танын-    мэн башга б j0JiyH _ hap.    ТИчарэт мэнафелэри, иг-    едэрэк вэ ез стра-    мугэддэратында харичи си- масы, дикэр „девлэтлэрлэ    тэрэфли    ЭСасландырылмыш.    тисади, техноложи. елми-    мэнафелэрини    рэЬбэр    JacoTHH принсипчэ муЬум дипломатик мунасибэтлэр елчулуб-бичилмиш, езкун- техники мэнафелэр Азэр- тутараг    «бошалмыш» кео- ролу бурадан ирэли кэлир. japaTMacbi илэ элагэлэнди    ЛYjYMYЗЭ, реал имканла-    6aj4aH 49MHjj9THHHH умдэ    СВ{яси зоналаоы долдурма-    Сез jox ки, харичи ишлэр- Гп1упмптиясыны демократи ___ _ ририк.    .    рымыза.    эн муЬум милли тэлэбатына. тэсэрруфат-иг- ра чалышырлар. Бу мэна- лэ аз-чох баглы олан идарэ- i    rJy^* ^збащыяалыг.    анар-    лимлэринин узунэ аг    ол^ага    JapaHMaJa4ar. Бирини тэ»гид вэ девлэт мэнафелэримизэ тисади структуруна вэ эла- фелэрин „э'Насына вардыг- лэрин, органларын, белмэ- Ма    вашыпоэуглуг    ки-    ла. митинг бэЬзиэси илэ едэндэ негсанлары илэ )ана- ----------  ---- --------- ^    ^    —.......-.........—к——.    AKJ*    масыны    базар    дэрсдэн гачмагла мэшгул- шы> KepÄyJy ишини дэ. хид- мгтигяяиПатынын    тэкчэ    AypJ*Bp- Тэчрубэсиз    кэнч-    мэтини дэ нэзэрэ алаг. .    .    .    . -    ...... парчаланмасынын мэн- •«сгшли    чгг    I сэрбэстлэшдирилмиш r«J- лэримиз мэслэкини билмэ Биз М. бejнэлxaлг    мунаси-    на етмэк истэмэздим.    Ьизэлэрдэн вэ    кестэришлэр-    -и нэтичэлэрини тараз-    ал» мэЬсулдар, сэмэрэли    мэтлэр ними    баша душул-    диклэри    адамларын заЬири    на    Бакы Дев э _?,”I    _fSu. бэтлэр просесинэ, бурадан АзэрВДчанын харичи си- дэн асылы едилмэсин; нэЬа- лашдЫрмага, Ьамарлама ишлэмэси учун бутун мум- мэсини ге]д етмэк истэр- паоылтысы илэ сечилэн сез- тетинин эмэкдаш.лары Д да-ирэли кэлэн бутун Ьугуг- jac„ мэнафелэринин o6jeK- J9T, cnjacH MarcaflayjFywiyr чалышыр, Ьэм ез тэЬ- кУн вэ зэрури тэдбирлэр    инаныо    онларын    ар-    -1имиз «этбУат здал® лар,    вэзифэлэр    вэ    еЬдэ-    хив    мэзмуну тарихи.    кео-    мэнафелэри    мэдэни-идеоло- лукэсизл^иР rejAHH9 галыр. керулмэлидир.    ЕЬтимал    ки,    ди^    лэринэ инаныр. онлар“« ар-    лиJини    ез    муэссисэмиз.    иш ликлэр системинэ гошмуш-    CnJacH,    игтисади, сосиал-    жи мeJллэp вэ рэгбэтлэрлэ    h¿M    чизкилэри инди-ин-    кадрларын кeJфиJJэти, сэ-    Бутун бу негатив паллар ДЫНча ахышырлар. Бабала- золдашларымыз Ьаггында да дур.    Вэ дэрЬал ajAHH ол-    мэдэни вэ мэ’нэви амиллэ-    гарышдырылмасын. лугуттэ-    KepyHMaj9 6amflaJaH Je-    bhJJoch вэ Ьазырлыгы бура-    ичэрнсиндэ нэтичэ е тиоа-    мыз    да 03 чаванлыгында керурук> Се]улэнлэр. тэЬ- мушдур ки, дипломатик та- рин бутун мэчмусундан фиглэр вэ достлар сечилмэ- ни ja rajflaCbI шэраи- да да эсас рол ojH^p.^ ^а' Ры илэ горху%ии^Л^лмт зулмуну чэкд^имиз бу гу-    чох    Ьалда нынма    eзлYJYHДэ    девлэтин    иРЭли кэлмишдир. Эн’энэ-    си исэ кениш    парт^орлуг    ТИНПэ ну*уз даирэлэри уг-    кин харичи CHjacaT мэсэлэ-    бири    дэ республикада елмин.    зулму \    rahn__nll„    ГИР    едилэнлэр, чох    алд бejнэлxaлг ишлэрдэ Ьэртэ- j9 керэ A39p6aj4aH хал- мунасибэтлэринэ мэнфи тэ’- ^ У*баризэ апарЫрлар. лэринин ми^асы вэ эЬэ- тэЬсилин. “®fWHJJ»Tim. у*>- рулушу бела сэ - р Aaap6aj4aHHH елми-педаго-рофли    вэ    там    Ьугуглу    иш-    гы    туркдилли халгларын    сир    кестэрмэсин,    ру    А    mhJJoth    о    гэдэр    ÖeJyKAyp    mhJJ3TA9. зиJaлынын    бУкУН*    устундэ гурмушдулар. Кэнч-    жи    hajaTblHfla    хидмэти    олан тира к етмэси демэк Aejwi- 6ejyK аилэси илэ Ьэм дил Ьэр rnejHH ез вахты, ез Сез jox ки, бу истигамэт- ки. бунларын Ьэллини тэк- Ку лчыначаглы вэшЛэти- римиз эсл Ьэгигэти дэрк шэхслэрдир Бэс ¿азанлар лир.    Ьэм дэ тэбиэтдэ «мут-    чэЬэтдэн, Ьэм дэ мэ’нэви.    JepH вар. Илк невбэдэ тэ -    дэ öejyn тэЬлил иши, ел-    Чэ профессионалларын дип-    ДИр. Игтисад^атымызын    н    бирсосиа-    ^ м^ГгГИгяни тэмсил етмэ- юг»    суверенлик    Joxflyp.    тарихи-мэдэни вэ cnjacH тел-    хирэсалынмаз    игтисади, си-    ми чэЬэтдэн эсасланды-    ЛОматик фэaлиJJэти илэ    да,    ичтимаи    haJaTbiMbiabiH    единчэ    манкэиэсинэ    У    муэсси<~эни тэ Мутлэг» суверенлик бир    лэрлэ баглыдыр. A3ap6aJ-    Jacn, елми-техники, мэдэни    рылмыш cnjacH иш апарыл-    мэЬдудлашдырмаг олмаз.    да,    cnjacH    режимимизин    лизм бизи    ез    мэнкэнэс    ли    КЭСЛэрдирми, муэллим швлэтин дикэр девлэтэ чан мусэлман сивилизаси- проблемлэрин вэ вэ^ифэ* малы вэ ajAb^auiAbipbWMa- Республика H4THManJj8TH вэ идарэ усулумузун да ^ билэр.    ВЭ тэлэбэ коллективинин "гаршы зоракылыгындан 1аСынын эн гэдим очагла- лэрин Ьэллиндэ нэлэрэ ус- лыдыр ки, yjry»waii^bi Д0ВЛэт структурларынын ха- формалашмасы вэ сивилиза- Биз эсла к0ь„эЛмиш rajfla Ьеомэтини газанмышлар- 1    -    --1    __«... Гп). ________ Jf_________ «пАн»    ».mutiti напипмзги MV3Ü3H- ппячяшмш 1еНИ ЛУН 13 ГЗ]* nuuu PVilarar (ЬяялмНаТИНа I гчл la мппмяЛЯПЫ эсасында    гЯНУНЛаОЫН    ДЭ]ИШДИрИЛ-    ^ ,ФТ    МЭСН Jejhkke де)илнк 8кси- 1, ТЭПСИЛНН,    _ ^ Лппиа па паЬа ДЭРИН* н кениш »HHjjaTHH — Ь ____ ____—# ____ .______  .    .    дэ    пешэ    i мидир. Ьеч бир халг ез му- чан“ Гафгазда'бу гэдим~,щф- муддэтли, перспектив мэ- дэн башга. flyHja учун. ди- дэни^эт ¿э инчэсэнэт ха- |Нин. халгымызын it"™ — эсаслы сурэтдэ дэ]ишдирм*- —г  -*    . р    -    ----- —А ----—    вэзифэлэрлэ    *кэр девлэтлэр учун Ьансы Димлэри тэмсил етмэлидир- лаги вэ психоложи ке]ф^-    онун    кeJфиJJэтини    вэ    излэндиклэриндэн, berra бэлкэ дэ даЬа дэрин- мишдэ на душурук MahHjJaTHHH. ¿ашамыш 6eJyK башга бнр ui6J дeJил. BeJ- рЫндан биридир вэ тэбии тунлук верилмэси MyaJJaH- олачагымыз JeHH AYHja raj- рИчи с^асэт фэaлиJJэтинэ Cnja нормалары    Вэ ганунларын flajHmflHpHn- J    Ьямымыз    кеч- нэлхалг мунасибэтлэр rap-    оламг инди о. ислам дн-    лэшдирилмэлидир. Чари    дасы нечэ rajfla олачагдыр.    вар гуввэ илэ    гошулмалы-    гурулуб    инкишаф    етмэсин-    "    мы?    Ахы Ьамымыз    кеч шылыглы асылылыглар.    нинин бир эн’энэ кими инти-    мэнафелрри вэ вэзифэлэри    о. гаршымыза Ьансы шэрт-    дыр.    Харичи елкэЛэрдэ рес-    дэ елми    идракын. гаршылыглы тэ’сирлэр, ке-    шар таидыгы елкэлэрлэ ке-    Азэрба}чанын AyHja бир-    лэри    rojyp, бу шэртлэр мэ-    публиканын мэнафе]ини зи-    сезун кениш м; пуб-кетурмэлэр. Ьэм дэ гар-    ниш элагэлэрэ вэ эмэкдаш-    л^индэ меЬкэм Jep тутма-    нафе    вэ имканларымызла    jaлылapын эн Jaxiubi гув-    MdAdHHjjaTHH — Ьэм шылыглы Mac^HjJaT алэ-    лыга чан атыр. A3ap6aJ-    сына jeнэлдилмиш узун-    нечэ    узлашыр. Ву, Ьэр niej-    ВЭлэри, керкэмли елм, мэ-    Ьэм дэ пешэ мэ; мидир Ьеч бир халг ез му-    чан Гафгазда бу гэдим AHja-    муддэтли, перспектив мэ-    дэн    башга. AyHja учун, ди-    fl0HHjJaT вэ инчэсэнэт ха-    I нин, халгымызын . насибэтлэрини зоракылыг рын бутун noxcajflbi халг- нафелэр вэ вэзифэлэрлэ кэр девлэтлэр учун Ьансы ДИмлэри тэмсил етмэлидир- лаги вэ психоложи Kejq»*j-    онун'KeJ$HJJaTHHH вэ излэндиклэриндэн. ..*».« узэриндэ гурмамалы. ез мэ- лары илэ меЬкэм тарихи элагэлэндирмэк учун дустур чэЬэтдэн мараглы олмагы- Лэр. Ахы сеЬбэт республи- Иэтлэринин фтпл адэ эйэ- ^эмэрэл^ИНи ]уксэлтмэк мэьв едилдиклэриндэн урэк нафелэрини башгаларынын    теллэрлэ баглы олан эн ири    тапылмалыдыр.    ела    мыз мэсэлэсиди]?,    канын AyHja м^данына чых-    MHjJaTH    вардыр. Милл -    му||Кун Де]ил. Лакин бунун    аРрысы    илэ ¿азыр, кез Jam- мэнафелэринэ е’тинасызлыг    девлэтдир. Jya илдэн артыг    едилмэлидир ки, Шэргин    сивилизас^асына твЬфэми-    масындан. AYHja бирЛ^иидэ    тиглалы    элдэ етмэк чох чэ-    ^    ^ллары вар. Га- р    oxyjypyr. ЭДаси кестэрмэклэ hajaia кечир- бир муддэтдэ A3ap6aj4aH Ру- вэ Гэрбин мараг кестэрэн зин нэдэн ибарэт олмасы бизим езкушп^умузэ вэ зэн- тиндир. Ону ropyjy6 <лхла    взлэринин    дэ    гэ-    лары ила yJypy^ J мэмэлидир    Тэрэфлэрин    си|анын тэркибиндэ била-    девлэтлэри илэ меЬкэм. чох-    бизим иштиракымызын 6eJ-    Кин    потенсиал    им кайла ры-    маг. инкишаф етдирмэк^!»- у редилмэси вэ дэ]ишди- мэгсэдлэрлэ мэтбуат    сэЬи Ь^м vmvmh Ьэм лэ спеси-    васитэ вэ дола]ысы илэ    чэЬэтли мунасибэтлэрин ja-    нэлхалг мунасибэтлэрдэ нэ    МЫза лaJиг Jep тутмасын-    аллыга    чевирмэк бундан    5,лмэсинин гануни Joллapы    фэлэриндэ халгымызын кер- фик мэнафе лэринэ Ьершэт    дун™ тэсэрруф^т элагэлэ-    радылмасывэ кенишлэнди-    кими ги]мэтли ф^далы рол    да„ кедИр. СеЬбэт ез гапы-    гат-гат    агыр ва мэсу^    р^^р. Буна эмэл ет-    "    елмвэ мэдэниЛэт вэ еЬтиоамла jaнaшмaг мэ-    ринэ, Умумавропа вэ Ру-    рилмэси илэ бэрабэр. МДБ    ojHaja билэчэjи мэсэлэси-    ларЫмызы дун]анын узунэ,    Мэтлидир. Истиглэлы    итир-    ha    КЭСИн    вэтэндаш-    -алимларини    лэкэлэ]ирик. I няАетп чхч^кэлмэликлэ вэ    сиia игтисади сосиал-CHja-    елкэлэри илэ элагэлэри тэ-    дир.    Истэр-истэмэз ез-езу-    Ду^анын гапыларыны исэ ез    мэк исэ фачиэдир.    Мисалы    борчудУР-    ЭкэР    бир    хадимлэрини    лэкэ    ajwp j а    то^гуш д^г да    гаплпь^ си просеслэринэ чэлб едил- зэлэмэк вэ меЬкэмлэтмэк музэ суал веририк:    игти-    узумузэ ачмагдан кедир. кэнарда axTapMaJar. Азэр- ^ Р*у брр груп бир Ладымыза салаг ки, 20 - I лыглы сурэтдэ’ кузэштли миш. A3ap6aj4aH халгы- учун сэ^лэр кестэрилсин. са,цн -    ^эрби гудрэт    Э. ДАШДЭМИРОВ, 6aj4aH Демо_кР?™в ЛевС1!?!?_ тэшкилат гануну ез истэ- 30-чу иллэрдэ пионер вэ ком гэпаолап гэбул етмэ]э ча- нын haJaT тэрзи вэ мэишэ- (Гафгазын бутун халглары. Ja гудрэти, элверишли кео-    «    « льплмаг девлэтлэр арасын-    та м^афиг Р мэ’нэви-идео-    илэ сых гардашлыг муна-    cnjac« мевге. тэшэббускар академик. Азэрб^чан сэрЬэдлэриндэ PycHja    бэдаглары? A3ap6aj4aH Республика- мушдур. Лакин мэ’лум ол- лынмасы aM^HjjawapbfflM сынЫн Девлэт СэрЬэдини Му- дугу кими, A3ap6aj4aH Али давам етдирирлэр. Даирэ Ьафизэ Комитэсиндэн алый- Совети Милли Шурасынын команданлыгынын эмринэ мыш мэ’лумата эсасланан гэбул eTAHj« гэрара эсасэн, эсасэн 12-чи элапиддэ авиа-A39p6aj4aH Республикасы Pycnja президентинин бу CHja тэлим полкунун вер-Мудафиэ Назирл^инин вер- гэрары республикамызын тoлjoтлapы Лэнкэран вэ пн\н хэбэрэ керэ, Москва- эразисиндэ Ьугуги гуввэ ja Нахчыван шэЬэрлэриндэ, дан A33P6aj4aHa 450 Ру- малик де|илдир. чунки Ьорадиз вэ Пришиб гэсэб»; cHja ба1рагы кэтирилмиш- Азэр^чанын KoHCTHiycHja- лэриндэ JepflauiaH сэрЬэд дир Онлары республикамы- сына вэ ганунларына зид- зоналарындан Ьэрои техни-зын Иран вэ Турки ja илэ дир.    юшы вэ эмлакы Тбилиси^. сэрЬэдлэриндэ ¿ерлэшэн Е]ни заманда. A39p6aJ- Д^ревана, Ставропола. Ьа-сэрЬэд дэстэлэринэ вэ зас- чан Республикасы Девлэт бела Загафгаз^а сэрЬэд таваларына кендэрмэк вэ СэрЬэдини МуЬафизэ Ко- даирэсинин Ставрапол ди-A3ap6aj4aHHH бу елкэлэрлэ митэси рэЬбэрлэринии дэ- ]арында олан анбарларына девлэт сэрЬэдинин белмэ- фэлэрлэ хэбэрдарлыг ет- AamMjHp. лэриндэ галдырмаг нэзэр- мэлэрннэ 6axMaJapar. За- A3ap6aj4aH Мудафиэ На-дэ ту'тулур. Куман олун- гафгази]а Ьэрби даирэси вэ зирл^инин мэ’луматында деду гуна керэ, бу тэдбир Загафгази]а сэрЬэд даирэси- JwiHp ки, бу фактлары Загафгаз^а сэрЬэд даирэ- нин Бакыда 1ерлэшэн эмэ- A3ap6aj4aH Республикасы-синин гошунларыны Руси- л^]ат>гошун ше’бэсинин HÄm девлэт HCTiov^HjJa-Ja Федераси]асынын JypHC- команданлыгы A3op6aj4aH тинэ Ьермэтсизлик кестэ-AHKCHjacbma кечирмэк Ьаг-    эразисиндэн силаЬын. Ьэр-    рил мэсиндэн башга    ajpbi гында PycHja Федераси]а-    би техниканын вэ Ьэрби эм-    чур пОмэтлэндирмэк    мум- сы президентинин гэрарыны    лакын чыхарылыб апарыл-    кун дejилдиp. JepHHa JeTHpMdK учун керул- масы вэ japapcbra Ьала са-    (Азэринформ). РЕСПУБЛИКА МУДАФИ9 НАЗИРЛИЛИ ТЭНЗИБ ЕДНР ликасынын тарихи бунa aja-    ки1-и HXTHjapH сурэт-    СОмолчулар CHjacH мэгсэд- НчИэтинТклНэЭДчоР**срлнк су- да    "Л8Р'18 bha''“ 3е1ийалавд"НЛЭ- веренлик арзумузу реаллы-    вэ    „щ^уРсундэ олса. эн    Р». руЬанилэри. буржуа зи га чевирмэк истэ|вр‘*^са1* дэЬшэтлиси исэ ез HHjJaTHHH ¿алыларыны Ьермэтдэн сал иcтаглaлиJjэтиllим^ И™|Р Э haJaTa кечирмэ1э башласа. мага чалышырдылар. Бу srSB-.r,».’SS£    -<”» t— мыш CHjacH napTHja вэ чэ-    лэ^эзми истиглалымызы    Р8? едирнк. Агсаггаллиры 1992-чи ил апрелин 21-дэ ракы вэ мудахилэси илэ Ьэ- pajanflap да, мэтбуатымыз    лап    елэ    мэЬвэ    керкэмли вэзифэ саЬиблэри «MajaK»    радиостанси JacH, JaTa кечирилир.    [да. . влмн-телагожи    Бирликдэн    да-    ни инфаркт вурур. бе]инлэ- Pycnja Телерадио Ширкэти- Ларанмыш BdsHjJaTAa Азэр- м^этимиз дэ,^ тэлэозд^р    НЫШДЫГЫмыз Ьалда Крыло-    сызыр...    Joxca    бу нин «Веста» програмы, «Ос- 6aJí4aH езунун эрази бутевлу-    *из дэ. бутевлукдэ халгы-    вун    Ьэр9СИ бир JaHa чэкэ„    ринэ гаи    р    £ танкино» Теле радио Ширкэ-    jyHy вэ Ьава сэрЬэдлэринин    I мыз да елмэ. тэЬсилэ. мэ-    мэ'лум «гэЬрэманларына»    KYH    атрурт тинин «Новости» програмы    тохунулмазлыгыны тэ’мин    Д9ни]]этэ мунасибэтини дэ-    бэнзэмирикми? Кэндли эки-    кэлэчэкдэ коруна анд ичэк, ермэни информас^а мэнбэ-    eTMaja мэчбурдур. Гэбул    ,И111Мали.ип    мулаЬизэ'    нини экмэли. бичинини бич-    jajia салыб агла]аг. ачы кез лэринэ истинад едэрэк бела    олунмуш бeJнэлxaлг норма-    Мш    Г11,ш    мэли, фэЬлэ фабрик-за-    «ашлары текэк? бир хэбэр JajMHmflHp ки,    лара К0рэ, суверен девлэтин    бирдир — сивилизаси^лы    ^ддарда ез ишини кермэ- Kyja Леревандан    Хан кэнди ja    сэрЬэдлэри онун ичазэси ол-    1 дун ja ja сивнлизас^асыэ да-    ЛН( тэлэбэ дарении оху-    Ьермэтли халгымыз, муд- (Степанакерта) Ьуманитар    мадан позула билмэз, онун    ! хил    олмаг вэ орада    Jama-    малы, муэллим елмини ej-    рик ^с^га^рьпш». rej- 1яппым апаоан тэ]JaDaJa Азэр-    эразиси узэриндэн апарылан    hvrvrv    газанмаг    мум-    рэтмэли... с^аси хадимлэ-    рэтли чаванларымыз, бир- ]ардым апаран Tajjapaja Азэр-    г Ьансы .ардьш исэ эввэл.    маг    Ьугугу    газанмаг    мум    ^ынз да CHjacaMa мэшгул    биримизи emHTMojH ба^Р- 6aj4aH эразиси узэриндэ атэш    и0Д0н рйщдятдырылмалы-    I кун    aíJm.    ол малы дыр. Ахы Ьэрэ ез    miahJht. Ьеч кос, Ьеч бнр ачылмышдыр.    дыр. Лакин Ермэнястан Рес-    Чэмн]]этамизин дикэр    ишини Jaxuibi билир. Ьа-    ичтнмаи-си]аси гурум ез Бунунла элагэдар Азэр-    публикасынын рэЬбэрл^и бу    I Т9бэгэлэри кими з^алылар    мымыз с^асэт лэ мэшгул    Ф^чАШН о    inií>Pí? ба]чан Республикасы Муда- нормалара мэЬэл rojMyp вэ    фачиэ ичиндэдир. Онла- олсаг, ач. галарыг вэ мэЬв гэбул етдирмэмэладир фиэ Назирли)инин мэт«уат БМТ узву олан башга дввлэ- ^ ^иак    гоншу    дев-    оларыг. Ииди. Сабир дениш- бу.    »    Я*{«• мэркэзн ашагыдакылары бил-    1ИН Ьугугларьты кобудчасы-    Л9ТЛврдэ «yajjw    едилмиш    кэи «иш керотэк JepJW сез    да• бу. демократииijon дерсл. AHPM3j3 вэкил едилмишдир:    р    ва иифлр.си)аны    наэара    ээберларик.. И^сал Да-    KmmbJhmhmh тале)и кеч AYHja ичтимаиjjaTHHa чохдан    А    ,    .    | алмагла даим 1уксэлэя эмэк jaHMp. чохлары иши бура- мишэ мунасиоэтимизлэ оаг мэ’лумдур ки,    Ермэнистан    Буна 6axMaJapar. Азэрба!-    Ьаггы C8bhJJ9CHHA9H бир    хыб даяышмагла мэшгул    лыдыр. Халгымызын 70 ил- Гарабагда вэ республикамы- чан Республикасынын силаЬ-    дофэ    ашагыдыр.    Мев-    олур. Анчаг Ьамы черэк дэ JeTHpAHjw девлэт хадим- зын сэрЬэ^аны зоналарында лы гуввэлэри тэрэфиндэн    базар    ^мэтлэрнлэ му- HCTaJnp, Jykcok мааш тэлэб лэринэ. рэЬбэрлэринэ. аг- A33p6aj4aHa гаршы е’лан    Ьеч бир мулки TaJjapaJa атэш    га<исэдэ исэ бу,    jainajbmi    едир. BaraJjaTAa тэлэбат    саггалларына учдантутма ол уйма мыш муЬарибэ а па-    ачылмамышдыр. Ермэнистан    минииумундан дэфэлэрлэ    арасын да мэн таг итиб.    «партократ» дамгасы вур- рыр. Бу муЬарибэ нэтичэ-    тэрэфи исэ ади Ьэгигэти ба-    аздыр Инд11 djm М9к-    Мэтбуат халга дуруст    магла езумузу муфлис еди- синдэ минлэрлэ динч азэр-    ша душмэлндир ки башга    муэллимлэринин гаршы-    фикирлэр чатдырмалы. му-    рик. Кечмишимиздэн ону 6aj4aHAM Ьэлак олур. гач-    девлэтш Ьава сэрЬэдлэри-    ^    6иГ    чэтамлик    ¿ллим-aгcaIтaл-тэpбиJэчя иши    тэЬлил едэ-едэ a J рыл мал ы- гыяларын cajH кенишлэнир нин позулмасы 6ejнэлхалг    МЫ|1    гэьснлин    рит-    хермэли. халгы бирлэш- jHr, кечмишимизи мэдэни]- Ьеч кимдэн етру сирр де- Ьугуг    ми вэ режями позулмушдур. дирмэлндир. Республика- Joraa тэнгид егы9лЩшк. ВЭ lid ппм^оп w. j. i vnwi# ддч» •• i-a- *    •    ■»    - ]илдир ки, ермэнилэрин Га- бунун нэтичэлэри учун б/тун рабагда зоракылыгы . Ермэ- мэс yAHjJaT онун узэринэ ду* нистанын билаваситэ ишти- шур. (Азэринформ). ;
RealCheck