Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 23, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 23, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r03ETH M AnPHi i9n-m ma MI «0 Abipupaap. By MacwiaJispHH «hJhh omuflu»«. hw«    _y*ìilSy:    ^^SsaSminp*« su- sS™”i.Ss-"s sssr-’s.ii""«: ~~5S”^S SS’ gsg^.a u^K «- £>«r „ÍSÍ -■srss».“i5.P.7s ^ st'SSi^ìJss ^««« lononMWM xanaK- JiaKMM    ,_______HaMHjjBTHH, hyryr aìiJhk.    ••    Hcre    iwiwk 11 0haMHjj9TH    BapAHp.    A^TajiBpiiH cHjacH iiarcdA’ hyryni wpyiecH se u&jm    He*M3TJiap    flapH yrpyHAi Hiiia «paaJi. JapaAWHW    eajivJTHAd    He’MaTJiapmi    phcjihJh    ..ij-y*    n/vran^Mii    r*.    vACToniiJiifaeHHM Ta’im •«a« Tep AauibiAbirAa.    J^hh 03    ^JJYHAa y    rajAaAapwHHH sa raeyHHJiHjHH    “ uahaHK cocHaji eHepwHCH-    ^    ^    oHcya A» Jiaxjiainiim eay»!»- 6w«JJ« la HcreAt/WtapMHH (wp Uh Baraanapsap^iKK hHcc-    PHHH ^capcwAbiFH 6iip sa-    MtKCHMyii    ^ aapKHHH coHcya HyMajHuiH-    axjiarH    laiuKiuiaTH MaHAa HHcaHNH AeMOxpa-    pa wupiiar. MaRaBR. ra- ■9 Cap4> eTnaJii6 kohkpct    HY±y3    emaASH    thk «Aeajuiapbi aa hyryr^- leiuieRrya^ norcHCRajtti hap ^HAaSapiiH B9 npoÓJicMJia-    pM 6w9cmn9 U9mm n^-    BacHxa HJia    apxMpMar    — Ma-    mJiMarJia    TapRRRm^.    ot- pBu haJiJiH yppyHAa hapa-    sapARuuiapiiHa    Jh-    KHMaaapHM jarm kh. peaa ne    **®^P    J¡®*    ^yim^^SuSr KaTAa peaJuiauiAMPAwrAa ca-    ia„a„yaK    mymkyh    AcJiwAHp.    saMiiHH o;iMaJaH Myhaiqi-    AaapfiajRaH    ARMarH    acac    ORtpar S,SiH Myp.    ^    Se"    ¡S^y    M9-MBH    «W8P Ta’cHpH 6apunuiajii)>.    usreta khmh nsha    dyHa    Kepya#    6iw»pflH. ^        «aUAVMWl«    MAIta.    «Alt ATltAJIMlIUD.    ••___________ RM- HtO-RMXaHJiapfch MYCTanuwHjH MehKaMJiaT- aranaTa. Tap6 bjimh bb tcx* Shbab Aew)KjMTHja    iS5^5m5ii M8K yrpyHfl»    SSS™™'“S5Siaxur""S ww™“ “«ÌXiacii^    HHiouua«    c»- «'^“ciHMyiìSp (HHflB SyH- áamucu ojmara. oiuiapaaH wyH M^aprHjapwOT 6^ Sn*emwmiim“iiXyflyH'im^« t*”«'“'    ■-y—“ Zp KH^Ja/rawwwL«- a«9flH ac«a«^a MahKjr« .«<5    SSa.*"S&p“ S?S SS? ' S?„    “« MvctanuuiRK 6h3r taORar b8 RaMHjjaT raHyRRapHRAaR. haJaniH odJejmiB TaRafiaa- jiyjYHAa ahaMHjjaTAHARP* ByHyHJia JaHauiw, aMaAH na-3H(j)aJiapHH A3rHr mybJJcH-JiaiUAHpHJIMaCH *10. MycTO* nUlJIHjHH H3A0H — HWHCa-AHjJaTAaHMW. Joxca CHjacaT-fi^9H. hap6H MacaAaAapABH-mh. Joxca MaAHjJa MacaRe-JiapHHAaH. MaA3HHjj0TAai!MH. joxca hyryrAaH, jWHMaH AaaJiJiurAaHMbi. Joxca A«0-jioMaTHja ^aaRJiNPMHAaH 6auiJiaHAWPWHbiH 6ama AY-uiyAMecH A3 T0JI36 ojiyHyp. 8BB0AA3P 6y cyajiWH ja-Bafiw Hox caA3 ojiapAN. A®* jMRapAH KH. HAK HeBOBAB HCTHrJiaRHjJaTHH HrmcaAH TOMaRH roJyjiMaRbi. coHpa oHyH yaapHHAa OyiyH ycT-rypyM yHaRAWRMaJibiAMp. Jla-KHH 6H3 HHAH eKCipCMaR uiapaHTAs — e’RaH bahamb-MHui raHJibi MyhapHOa ma-paHTHHAa JauiaJwpbir, AOBJiai HAapocTMa opraHRapu Ha eTM3K ACMaKAHp. MYCTSrHAAHK hArrbIHAA 4YUIYHH9AaP MHp. raHyiuiap — mbh JypRARR raHyHJiapu RaaapAO TyryptM — H^THMaR MYHaCHCaTRapHH acac TBHaHMHHCRAMp. Maha raHyHJiap HTTHcaAR. caJacR BB COCHaR Rpo6ReMJia]M haJuiRRa KevaK cARp. » TBRAauuuip RaMRjjaTAa Aa-jHuiHKJiRKJiap ojiaRanma ea YMHARapHHR raHynyH hai«-MHjJaTR HR8 aJiaraRaHARpRp-Rap. CoH saMaHRap AaapOaj-\9B napRaMCRTH 6rp cupa MYhyM rapapRap rafiyR et-MHiu}pip B8 HOXJiy ranyH Ra-jHhacR ruiR8RR(5 hasupRaH-BiarAaAi>ip* MRHaJar Ma^aR* R8CHRAB RHAAH AajMlUHK-RHKRBp eARRMRUiARP- By-TyH oyHRap hyryr chctcmh- HH xejRR jeRRRamARPMHD]-AHp. JlaKRH irrnmaM haja- HriHcaAH HCRahaT KCHHp- cochrr xaMaRHH haRa mob- 4>hJJ0Th f®    (5h^^ cahacRRAa m9k MYacHp TcxHOROKHja- MyA oRMaAMFUHhi Ha30p9 Aa Ba À(ppMKaAa Hena-Hena ««jiynyH brkrhJuhhh 6ap-cHjacH BaaHjJaia, Ha A3 Ta*    xexHHKaHUH    an    aRA^Aa Hca BaiaHAaiu Ma- ©rk8 “P    rapap eARRARjRHH cejRaJa cappY4>aT Ba HrTHcaAHjJaibiH    HaHRHjJaTRapHHHH ko- MHjJaxH rypyMyRyfynyH ayh- ^®PJ_    ¿ ahAAuru OHRMapnif. raRyHBepRRRRR- r.ouH!^TuuQ    HatADAT    ena    maIk MRa xaRr    xacappY^Pa'^Bi Ja xaMpyCacH b8 npaKXHKacu    38Hkhh    ORca Aa. ahaRHCH    .    uhKHinad)hiHbiH anur- aaaHjJaiHHa    Haaapar    eaa    mbJh raa^r    HaMBjJaraMHa y-iVH yiiy-    «HanaH    aox-HOx KacH6flhip.    J™ CHXMHpjiap, raHyHxap Hiaaa-    6aaa-    MHjJaiaa, ax-iaTMaa xepyHa AaKHH eaa fleMBTxap fla    kS    Swk- MHP. hap «yp MHBaJatKap-    *“l52SepHT¿AHpMaK.    6H¿4p.    eap kh. xafiio. ehTHjMxap^    «a    ■SS- Rbir apxup. BcRa 6Hp lua- Myaciip (popMacHjaRU KaAP* gy y,yp my^haRapa e’xH- HmMannuMUM CEHKHTABAFM MYBAPH38 BAIDJIAHAU ym cfpm AYiny*wwap'    moaob bb AsapiSajMM Xjot    aaja 6y raA^P    ® a«H w iiKS«cSRapA®H coH-    HadhacHHHH caAPR BCyRtpaa    RYMR»A3H 5? AatSSrMeÌAl«^^    BRHjeB haaupAa 3h Jykcbk    orbr SronNunonn urirrtab e’RRH    peJxRRra uaRRicARpRep. ¡kot-    syiy 6rp ORyRMymAyp *«.    ®® WRera    pyAyp. BaaRjJaxH xau    bkc    ^ SÌk2SS^ (MiaH    AMDoajRaR    eTAHpBH cocRORomR    copTf    MaiaUJar®    ciRa    OR- XaRT MeiShacR    RjyRyR 7-Aa    w w^^tRap    Aaw    J®'®J"„„ “ S^dRRm npesHARRTR cen- m uyicbumbr Ma'jyiiaxRap kh KeHHpMajra. «uann^B HiiiTHDtK «ABM8K- haRBRHK a3AUp.    RapRa MaRax hwfìSr^yRRapAa    AaapfiajRaR Mhrrh Mcxrt- *^“®J^ Mapxa3R ceMWi KOMRCCRjacu-    Raj^pwjacuHbm aaMHaaAH    !“ HUH JeHH xapKHóR JapaAUR-    E*TR6ap Mbmm8A0b ceMKRra<5a-    naRap    apxa nRaxa K6Mmh MuinAHp. Ona pecnytìRRKaHUH    ru icaMiiaaHjaAa RasapoMapnaH    ARp. ksmmrid nuauM RioRap Ha- 4»aaRRur xecrapRp.    CeHwiraOaPu    xaMnMRja 3RPH. hyryr eRMRapn nauR-    hejAap QRHjeaRH ceMMira- GanuiaRMUiuAbip.    PecnyORR- 391« Macbap BaRRjeB (Sannu- daru icaMnaHHjaAa RmxRpaKU xaMbm roMauaH )a^Ri>icu Rur eARP- MapK83H ce«txR hanuRAa cea-cehóax mok hah- HrJrc d^BHAMjesRH oy na-KOMRCCHjacuBUR xbpkrOrhb OHyH HaMR38A KecxapHRMBCH- rupuuiu HRB paauRaniMaMar MYxaRR4>aTAa MyzraRRih hhh aReJhAapRapu RHauRa qaxMHARp kh, roj npesMAeHx-cHiacH oapxHjaRapuH aa ha- 6rraì^E>RPR3P kr. 6y RaMHaaA- RHja HaMHsaARap ®3 cenioi-DOKaxRapuH HyMaj9RA3R®pii RMk RCXHCHa oRrayp. myhkm ra6aru HUXUuiRapuHu M8-éapadap acacRapRa AtXHR AaapOajMaH PecnyeRHKacu Hacua rapuiuRUTRu mb38m-oRMyiimp. ARRP® »® **?"' «ipeaHAeKTH ceMKHRapH har- MaxRapo acJhr. «3 nporpau-xara ceMia KOMRCCRjaRapuH- ruRAh ranyaa acacan AeBRaxH- RapuHU xaah exMaJa nacp na Aa 6y myp ARjRontKRHK- mh3mm 6aoniucbnbiH Jauiu 65- excHHRap. XaRr. ccHHMiiRap Rap 5am BepMRiBARp. «My- abh tox ORuaiiaRUAup. Ma'- dicRMaRMAHpRap kh mbmia- paHXAa A3BRaxHMH3HH My-    Rap hasupREMar yhyh ]^-    ^3    exMaK    naxHHAHp. By-    kh. napRaueHX haRa raayH Aad)Ha raÓHRHjJaxHHH bb apa-    nyÓRHKaAaH H^a ^eJyK ca J    „    ^^^,9    ranaa-    JapaAUMURuruHUH uyaaM- Aaq)H0 ra JJ    f    oRYHAyryHy    6„3    car    eAHp    tsohh    cxpaxcKHjacuHU huirb- raRMar sa hen oRMaca kb-    Íth6¡k^    Jwa?p’    haaupRaMaMUiuAbip. R0M0K HaCHRRap    gy    jjyjj    HXXHpaRap.    HAeJaRap.    Bac    6H3HM 4>MKpHlfH3M8. 6y HWTHMaH    oRyHAypyHy    ^¿^3    Kepa axap 6h3 car    cxpaxcKHjacuHU    huirb- óyxobryJyhy. HHXHMa TacaBBYoa KaxHPMaK naxHH    oRMaca    kb-    ui«^n    Jh5 haaupRaMaMUuiAwp. YHYH AaxHRH AjAUHAwp kh, M0MHjJaxH- RH haJaxuH xaMaRHHH roJ- g¿j,H¿jiap, McTHaBH. 6bahh cxpaxexHja neia ORMaRUAup'? B3 xapHHH cHjacaxHH ÓyxYH mh3h anur. AHHaMHK^MBMHj- Mar, <5ejHaRxaRr aRaMAa xa^ caoaaxRap HCxehcaR exMax.    „««a..«..    ...tivu.«nu«ii. 3h oytwbjiyjy"y. n't*"»-»    xacaBBYpa    xaxHpMaK B8 HrXHCaAH CaÓHXRHjH xa’-    j^ejHRAHp. MHH exM8K yhyh AaxHRH    AjAUHAwp kh. M0MHjJaxH-    RH haJaxuH xaMaRHHH    roj .........  ”H    6ytyh    mh3h anur. AHHaMHK*MaMHj- Mar, ÓeJnaRxaRr aRaMAa xa g^p^g^Rap HCxencaR exMaK.    „o»Aona    rA»tvHiiAOH«M HCXHraMaxRapHHAa ca’jRapH Jaxa HCBHpMacaK. cocnaR HbiHMar HCxajHpHKca. Aaap- jy^caK HCxehcaR. aMOK Ba ^ HOBOaAa ra y P KvwRaHiiHDMaK 30pypHAHp.    6axMMAaH JeHH rajAaAa xam-    ÓaJnaHAa    xamxHRax    MaAaHHjJaxHHa    Jh-    RhJhh    HHKHUiacpUHu    HrxHca- kym a a p    pyp    exMacaK,    AOBRaxHHRHjHH,    mhh    rypyRym    JapaxMarAan    j^jig^Max A^ha (bajAaRU. Aa- AHjJaxuH. cRjacH sa cocmbr BynyHRa 6hprhka8. Yc-    iwxHMaH    ea CHjacH haJaxuH    6aiura    hen    óHp    JORyMya    Jox-    ^    nepcneKXHBRHAHp.    cahaRapHH. axpad)    MvhHXHH. XYHalYK. 30HHHMHa. MYCXa-    e’XHÓapRU. ACMOKpaXHK HHC-    Ayp.    ^    o    i FHR AaapóajMEH rypyny.iy-    xHxyxRapuHu JapaxMacar. neMOKpaxHja caBHjJacHHa    AJauh    ORMaRUAup    ra.    OejHaRxaRr    MyHacirtSaxRapHH. rynyH cx^xeHCH Ba3Hft>.4jia.    ghaRHHHH    MaAaHH aa xahcHR    mhrr3XHH    KaRanajHHa    xa-    crmh    b8    X6xhhkh xaparniHHH DHHa BepHRM0RHAHP. hap. caBHjJacHHH jYKcaRXMacaK.    mva^aM    aT    ®®P®"    BaanJJaxHHa aepHRan KeJ4>Hj- na.iAa óyKyHKY ’laTHUJiHK-    gyHa HaHR ORa ÓHRMapHK.    ^0jum    xecxapMaKAaH.    asaA*    ®®    oxRarn    noxeHCHaRUAaip.    jq^rh    b8    oCjJeKXHB    rnjMaxRap sr”c;,.s.:'"S5r    •"“"„.¡s&.sr    ìT™    ,:7™    •■»■T-sr cHOHaR opraH JapaAURMaRU-Aup. raHyHRapbiH crmh koh- -------—;}HpMaK    rii    incaM"    «qmuHqtuh aepMaK 0RM33.    xeRReKxyaR. Ma H3bh haJaxuH agcocHaR xaMaR roJyRMaRu.    H®»*HjjaTHH MvcTarHx;iHK harrbiHAa Ta-    «VTYH    cahaxapHHfla MaflaHHj-    jeMOKpaiHK HHCTHTyrxap    aauixaphiHUH    JapaAbWMJibir C3BBYPYH eacHT ojiMaMacbi    Ja™.    exMH, rexHoxoKHjMa-    y,y„ aAAUM-aanbiM CHjacH.    aa rypWJiyr    noreBCHaJibmbt    cero;HjajiapbiHi>iH haabipnaHMa- YMYH MYCTarHAXHjHH HXK P“-    J*""    ha-    ®9    '¡'V'Y™    acac-    CyHyH yhyh MyaaítiHr hyryrH rapapxapbi Tyxyui- ¿cacbiHbi. MahHjJaTHHH. OHyH ma4> «flHpMaJa mcJx. ha j,^p japaflUAMaxai. saTaH-    japaiMar    rafiHXHj-    .    J-í^/valaía Ke- 6ytyh TaaahyiwiapHHHH 6aui- ®9= oJ®fl“P-    jaui hyryrAapbiHbi aa aaafl- ^    ^    flypMar aa OHxapuH najara He Xbiia Me'JapbiHbi axrapMar    KaJiaiajHMHa harruHAa hap    nairxapbiHbi peaJixauiflhipMar JarHHflaH acbuiUAiap.    hhphambchhhh HaTHianapHHH RaauMAwp. MaHHM xacaBBy- haHcw xacasBYPY MyaaKHpa yhyh apAWMbiR cypaxAa ch- j^Hgg eAHpaM ra, xaKpapa nporHosRauiAupMar acacbiHAK PYMHa Me’Jap    6eRaAHp: Pee-    eAapKdH hoKMaH 6y npHH-    JacH hyryrH    MexaHHSMRap    jqjj sepapaK    JeHHAdH mhrrk    onxHMaR BapnaHXRap    cenMaJa nyfiRHKaHUH aaaARur Ba hc-    cHnnaR MyRahHaaRapH Ha-    rypyRMaRMAup.    HHKHiua4>UH MYraAA3paxbmAa    «pnnnnH JRv    coh aa- xHTRaRHjJaxH    OHyH BaxaH-    sapa aRMar RaauMAwp.    , CvBeoeHRHK    JvMovr kyhy-    m0A3HhJJbxhh    pORy MacaR^    MMKan Bcp»prt *    ^ AammipMUH cyaepei«mjH aa ^    .    Sh"    ycw ^aTp- chÍb raJbiÁiipaM. MaABKHj- pa-ia aapypn a* BrtaHM 4>hk- HCTHrxaxHjJatH abmbkahp.    aobaStoh    ra¿ap cahamAp Coh haaV    Jsthh ?«»««,,    IV    pHMHsya. xycycpa aKTyan- MaH mhrrh cyBCpeHRHK Ba    ^ rbxhr or- phh xaMpY^acH 6H3a Adpc Jíarn ahaMHjJaxH h319 halíiitj-    raHyHRapwH    haaup- MYCiarHRRHK    MVUiAyp:    hyryrH    AOBRax eRa ORMaRUAup kh. AeMOKpaxH- JatHH    RaHMachiHa b3 raóyR oRyHMa- pM3aHH BaxaHAaui hyryrR^    AOBRaxAHp kh. onyH Ja hen eaxx sopaKURurAan RapuHUH MaASHHjJaxa    hrrhk Ba nepcneK- puHbiH B8 aaaAJibirRapwHUH    aopmvp CnJacH eKcxpeMH3M cHÓaxH apacuHAaxu hhaah cuna Aanp hrrhk Ba nepcncK ra'MHHaTAbt uiaKHAAa hajara    eABAiSroT    raHVH-    ?6y ?a'CHp hancbi MAaca yJryHcyaAyr rauiaHui oja- thb nAaHnapu napnaMeBiAa KCHHpHRMacH    yppyHAa (})aaR    napHHBacHHAa o^RapH-    aAaMRapuH 6Hp rncMHHHH    Awp. Erm.    xacAHr exMax (|)ajAaRM oRap- hapaKaiAaH ajpw xacaBBYP    eepHRaH    haKHMHjJaxHH    ahBaR-pyhnJJacHHAa haxxa HHHacanax    Aw. haHCu ranyHRapa ycxyH- ^TMHpaM.    cahHÓHAHpRap.    ejHH 3a- ycxyhryk xauiKHR exea A3) cocher MahaxAan xaM e3 .raRE MYAa<|)HaCH3RHjH, My- J*YK BepHRMaCH, ranyH RajHhaRapHHHH exc- ranyHRapbiH OcRHHAa cehóax caMapaRH    »laHAa. xaRrbiH.    MaMHjJaxHH    hen    6np aaMan rypyó-Japax-    ¡g."    háncu ¿pammurrutre haaup- xaiiiKHR eAHRMHiu HHXHMEH    HasapaxH    Mar    BacHxacH. xERruH asEA    B3 KRyÓRapuH xaH033YJi haA-    jianuó raóyR ORywMacu mybJ- rypyRyuiAaH KeAHp. HaMHj-    « Cvtvh acac hhc- HpaAacHHH harHrn Ba caMa- ;jHHa naxMacu Ha^haxRur jaHRauiAHpHRap, raHyHBcpH- JaxHMH3 HCHa HaMHjJax OR-    xHxyxRapuHUH    aaaA cchhr- paRH luaKHRAa HípaAa exMOK    Aorypyp.    mhrhJhh    MHrauia^HrabiH    bb XBRH(p. haxxa ÓHp-ÓHpHHa BKC    P® ®®    6v hS1?vT- TBÓHBXHHa K6pB hCH 6Hp    KyxjigBH    MaapH(|) MyBCCHCB- -- OaxuuiRap    BapAwp- JIbkhh    MYHa-    3®MaH 6eRB óHp sacHia oRMa- jispH CHHaRapbfflbiH happa- YCXyhryJy    hhceh hyryrRa- ch6bxrbphhh MyBaaHHBXAB JanarAwp. Mhrrh cyBepen- me roJy^Macu haRRa^^^ hom-    ^    ---- puHa BepAHKAa (ACMOKpaxH-    caxRaMar    yhyh oHRapwH    apa-    jihk hrb    xaRruH xaM haKH-    ^“P'    °""®P“"    HBRxaRr-hyrym excnepxHaacu Ja harraiHAa Myacnp racaa-    c^hab    MHjJatH    apacuHAa AHancH-    pf”ÍXhaS1í HeJ^HiJ»-    "THXSSrMYhíSf^rHÍ?; BYpnap Maha 6yHa acacna-    HAe"t    ™« pafinta aapAb.p. Onnap- ™ ca^a    ’ HWP). KopMaMaK 0RMa3 KH.    rapuiMRbirRU    cy-    Aan ÓHpH ORMaca. AHxapH A3®jfaJ'J®J*    orm    HníboDMacHJa    xhambxh    6y AOBRaiHH cysepeHRHjH bb    pax^a sRaraAapAwp.    Bypa-    oRa    ÓHRMaa. Hmxhmeh haja-    ^^“®i“í?^heDMSS3AHD?>    cHCxeína xycvch Jep xyxMa^ HCTHrnaAHjJaTH 6Hp6aiua oHyH    J,® ^Y^h    AeMOKparHKAauiAHpHA-    „ppp^hMH HfiparaMHa Mara-    nuAbip. o. ahkbp «AKanapiiH haHCu cHjacH aa hyryrH ™>|yH rapmMcaiHAa oapa a^    hyryrH    AeaAar    rypy-    abchkab («BaKHKCKH pafioiH». raHyHaepHHHJiHjH hairuHA» npHHCHnnap YsapHHAa ry-    (»HMAaH.    caa.    nynyry, 6Hp hox mhaah npoC- 9 JaBaap    SS'y2»«hSS w «S* pyAAyryHAaH acb.na.Ab.p.    ac^HacHjMap napT^®~P    ACMAapHH    haxAHHHH AeMBK    mhJJbt ^^^“^¡SS^KaKAa-    nap. ¿HtopMaW MyíaAMAacH floaxai --ypy WY A® h";*.    itSíalo    cShpSiaSMaK    hyry-    »"“”"«"P-    dh anauihíe KecrepHAHp.    añapa «HnapAH. xaRHóaxAB oABHb cwRipHHH RyM ORAyry KIIMH. Maj aJUH- HMRap npÓ6ReMRBpHMK3«. BH coHpa e3-«3YM0 Aa h. aRHjeBHH 60 Jauiu xa- aasBR Tapaóar npo6ReMiiHM cvra mdabm: khah 6h3A9 >«>• oRiMarAUp. ByHyHRa 6e- hcmb haRR exMBK riJJbtkha»’ SmumòBT BapMU? Bap haR- ;ia. OHyH cH¡JacH onnoHCHXRB- ^MpRap. A3A3-<5a(Ja xopnarRa-ñ KM haKHM napTMja Jox- pH napRaMeHXAo 68*3H Aenyxax- puMuau epMBHM mupaRHU-m o ’ KHMB rapoiu MYxa- RapuH raiiyHa RaauMx AY33- jiapAiH hcmb aaaA ctmbk SSÍbtabahp? florpyAyp. nap- ahbirbp raCyR exARpa Chrbmb- 4)hkphha3Ahprbp. cociiaR-Mr-^bSab Keíiiim KoMMy- Jhhaw ehxHjax exAHKRBpiWH J^caAM bbbhíPbrbph ^b mcx IlapTHjacuHUH hymÍ- kh3Rbtmhpa»I0p. ByxAaH jexHpMBX bb aAaMRapuíf bb-J^BRBM ¿PAHP. JI*kmh 0»aira. m0MmJJ8Xhmh3Hh ^bJ- 3MJJ0XHHH JaxmuRauiAUpittr oSaP híT A3 JeKAMJI j®« TBfiBTBRBpHHHH pWnyÓRH-    haHCU X8A5MPRBP M9P- SSeaT^SejHSOTpwp. ^ na npesHACHrii saaH^acHHAa iai HcrajHpnap. K9P0 A8 óaaRHjJaxA® oJiaH **®**® B. GjiHjeBM kbpmbk hc- 9r60xxb, pecnytJRMKaHUH Ch!^CH napTHjaRai*IMM3MH TBARKRBpHHH AB WJA CXMBMBK Qy^yn paJOHRapiiiHAa 33 •8 hBPftKlTRi pH^MaMlt 6Mp* 0RMB3. P^IiyfiRHKa BBTBi^aill- xBUlKHRaT    CXpyKXypRapU Shph luia MBUMaJa coh roj-    <”•“ ■» “'•«'«apa hasup- Macu Baxxu «laxMaJuOMu? ®®    YHYh onepaxHi rapap- CeBHHAHpHMH haRAup ra. «AHp. JlaxHH    xahRap JipaAaH A3Bp6aKaH 6H3 CCMKKRBpa MyCXtTHR japHRMBCH    XaRT MaònBCMHHH HMKaHRa- 6ejH8Jfì«Rr MYUiahMABHiiRBpH ÍSfcoSexrara’cec^Sa^^ P“ haaupAa Aaha Yctyh igr-BB JXypHaRHCXRBpH HRK AB*    ^^yP*    ^ (t>BAMp. PBCMBH AB’BBX BAH- J^®JJ^^YH3A3K HKrup^ ceHlMHRBp AejBMBKRBp. HJy-PHK. «rapuuiur» ceHKH ko-    ^    Hyx 7-ab^ cenra MBHxarBRB- MHCCMjaRapu JapaAURMacu    PHhb kbrííbk. npeaHACHXRH- aRxepHaxMB acacAa cenra-    ja Aorrya HaMM3BAA3H nan- RBPHH ACMOKpaxHK rajABAa    aíi!í¡KH    CUHUH nporpaMUHa exHiiaA Ta-MHH.T S,pSS*fi3^»ot    *~TapH(S OH._cac aepM.H hy- CeHKHRBpHHH OOJKOT eTMáítnno    ‘tftRHW3    6H30    KaO    6HPN- ceHKHRBPAB A38p6aJ- OaxMaJapar. hhahkh cenraRap-    '    P    P" UH npeaHACHTH    tomh*S1^ hiurSmÁa'raSp Oe-iHHra6arbi mMnuiHja yrpyHAa khm MyÓajWaa ^¡?* “^SIiHP    **““    *®"P' npesHAenr anapanarAUp? Mbpkb3H cch- raoyR exaiMUJAiiF.    HAapa ycvRy orbh mycxbthr. KH KOMHCCHjaCU RpBRH CY'    Ke3R8M8K ORapAU KH. peC-    g^jgg^ HahaXABH JeXKHH ABB- PYRMY« fífxvyz HaMH30AHH nyfiRHKaHbiH KeHMHui oaiu jjg^ khmh A3Bp6ajHaH Pcc-aAUHU e’RaH exMHuiAMp. Ar- HasHpH hacan hacBHoayH ab nyÓRHKacuHUH HY4>y3y ceH-XepHaXHB CeHKHRBp KCHH- HaMH38A-nHjH HpBRH cypY^ia-    KaMnaHHjaCblHbi    KÍMICXH- pHRMBCHHB haMUMU3 YP®K‘ H3KAHp. ¿laK««    TyCHjaJa BB CHBHRM3aCHja ABH xBpaóAap ORcar ab. npe- mba3h BMT-ab AaapoajMBH raj„gjiapuHa yjryn uibkmr-3HACHX B03Hc|)BCHH8 hCH A3 PecnyÓRHKachiHUH hymbJbh-    xap8<hRHABH ORyp- ejHH cbbhJJbrh oRMaJaH abch bbmcpbchhb xacAHr ga-ORcyH xaojura. noayHxy Aorry3 haahbhuhuh naMH- eAraMHiuAHp.    ^j^pa joji BepMBASH kchk- 30A KecxapHRMBCH CeHHMH- 0CRHHB OaXCaH, HBjHH HC- pa^ajHMHSABH aCURUAUp. A8PH HauiAupa B8 hYpKYAB    ^*™“n    A. m9PH«0B. (Aaapn^opM) 6hr8P. AHxar ORa Óhrchh MYJiBhHaa Jypytmbk ORap. KM. HjynyH 7-abk . HaMHaaA- Hhah. ceMKHraóaru MYoapn RBpHH d8'3HR8pH 03 peaR HMKBHRapuHU xaHTHAM 6a- - rHjMBfRBHAHpBpBK MY5apH38A3H KOHYRRY ORa-par HUxaMarRap. Bh3ab 6e-R8 haAHca oRMyuiAyp. hap uiejABH xepYHAYJY khmh. A38p6ajMaH npeaHAen-XKHHH CBRahHjjBXHHH hajaxa xeMHpaH pecnyCRHKa Arh CoBexHHHH CBAPH Jary6 Mbm- A38P6AJMAH PECnyBIIMKACU nPCSMAEHTH CEHKMndPM Y3P9 MaPNOaM CEHKM KOMMCCMJACUHUH M8'HyMATU A3Bp6ajMBH PecnyÓRHKacw npesHAeniH ceHKHRapH yapa M8PKB3H ceHKH KOMHCCHjacu 6v YHBBHAa JepRBiuHp: 370601. Baxu. JlepMOHXOB kymbch, 68. 6-hu aRaranu. 2-mh "®‘”TeAe*OHnap: 92-79-27. 92-80-74. 92-77-07. 92-74-65. 92-74-41. 92-a30-88. 92-73-60. XHMEH rypyRyui cahacraAs    ]    y;    By hcb. e'XHpa^) cxmbk Ra- jgrHH. 6eR8 acmbr cbÍib or- gy^y^ <5y^ap HaxHMa e'xH- XapHHH    ^HKHpRHja    A63YJ1MBCH.' 33-    3bIMAUp    KH. ysyH JORAyp. OHy    M33 KH.    CBÓBÓRBpHH    K0KY    gapHRB MyXBPBITH raHyHRap paHKapaHK ^ t» PY ----rntab    raRaHRapuH    hyryr-    6hp kyhb tbx cab 6hrmb3-    haM A3 ~    haawpRaJuó hajaxa kchhpmbk- MvnatbHacH    noHH-    rM A-t    xaRruMua raoiiiu-    M®fl®HHjj3XB    ^HHaJaxKapHacM-    J,g paAHKER HCRahaxRapa JOR MYAa(pHBCH npHH CBH. 03 xaRrwMU3 rapuiM    cahRBHKap    MYHacMÓax    anMara. aaaA htxhceah. chJe- CblHAB    CBMHMH. aRHUaHblT    CacjiaHHRMBCKHABAHp.    cH BB HHXeRRCKXyaR 4)3aRHj- no nHKan HCXe'flaARaPUHU HhCEHUH MHCHRCH3 A3-    HCXBjHpHKCB. KBpBK KepYHYp, MB’HBBHjJaX CE- J3T YHYH S^kch^mT    i"aT4.b.r°rha^S?*S"aS-    * hecafiRamar.    hacHHB 6y hyP 5amABHC0B-    ^6y^ra^íiRap*Sa- HWxapMara JeH3RAHRMHm ce-    „“¿xar^    Mv^taH    ^Jhh    3aMEHAa^ hsp haH- ^ MYHacHÓaxHH oa-eayHB j,hhhh 6ytTH xbObtbrbphhhh MY3YH raÓaFbiHABAwp- Ey xbkpy53A3H xycycHRB hkxh- RapUHWH Man haJaibiH hhcehuh hh- chhh A3 bhaahp xeRReKxyaR raÓHRHjJaxHHH ;Tp;S7-“Ta=HHH AYHja aop^h 3“Yc^ «Y®M¿h    ~    ?Sa"a"-a™H¿r;<;Sn!ra"KS npaKTHKachiHfla ch.HaHMb.ni    «M8K “ (},^h«ot    KHu.a4)bmbra flHHaMHSM na    ^    ¿SflHpMaJiH.^^pjW ramaMyc npHHCHnnapHHH axa cTMaK    cafiHTnHjHHH. ea yaiwapHHHH mrjjbip. Bamca fla o^c    TaKaH    aep- .laabiMAbip. MaMHjJar HHca-    Y ^ mnicH HaBaOilehjnita    aKcapiijjaTHHHH    pHiJ»hbiHbi    eamainaa OHjjaaup kh.    ry-    „a;,|,^Hp. JajiHbu 6y banjia HUH COCHER BB hyryrH my- Y    ..    kLimhoi-    ®® ¿npaBaHRUFUHu ABha cypRapuMuau A3pK exMHp. o„j,gp raBpanuRap. myab(|^M8 {StT""Sa-MHV"*^pHAHT    r»a®A^'íMS)”"5S:    »e^p*”-*”“ Mana?"2fleaj.jiap^M‘“"68jaB MHjJarHMHsa JeBH Myjaccap “'mm oHnlp^' ^apniiH Jbn-, Ejim. MBAeHHjJar na    Bh3 mhaah cyaepeHAHja. (6e"r’ eSjataS^ox"    t"rSbmAa    ^^„’'*,"aht;SSS"'aÍSS S^M    “""ISS.aBBa-    SSI"SSK5STlSSSb.“SS¡ emS?MHuiHK). BaraBAanina-    “«Ji®™ sapAup-    SSíiaK S?S?HpS hyryrH    >"™»“JJ®-    eaxMarna íapafiap. xycycH puH hyryrRapuHu peaRRaui-    gy HAeJaRapa hhcehuh    noBRaxKH bb BBXBHAam mb-    thh 6eR8 6Hp ceab q>HKpH    ^ejA etMBRHjHK kh. cy^pra- AUDMar. BhaRHHHH MYXX^    XBUIBÓÓYC xecxBpMBK. HOX-    mhJJbxhhhh    HACjaRapUHU BB    aapK    exMBCHHB HaHR ORMa-    rhk xbkhb rhí) xBÓarBRBpHHHH BB rpyn-    ¿    raóHRHlla-    npHHCHHRapHHH apAbWHR cy- jtjjuttpjtAp:    eRM    bb mbab- ¿®“    JSmSjjKiuíS^ RapUHUH BaHHÓ XBRBÓaXUHU H3RapRU UIBXCH I^HRHjjB- ^    haJaxa KeHHpMBRHAHp.    liiiJlJiaTHH    MB’HBBH eflBMBK YHYH ¿BER MeXEHH3M- XHHH 4>3BR HHKHIUaíJ) eXRHp- ^    HHJJBX MHRRBXHH M8 HBBH pgHyHRapa BCECRaHapar 03 Rao jaMXMaRUAup.    m0k ea-peaRRainRUOMar hY- YMyM6auiapH    HAcaRRapu    uoBhapH.    MaJacuAup.    mhrt    npoÓReMRapHHH aaaA bb Myc- Rap japaTMERUAt-p.    mek BB^aRRamAupMar ny    J,gjaTa KeHHpMH-    ™ lamaflaH haRReAHro    xanui haRR exMaif Óanapuru- BypaABH froCer 6hp bb-    ryryHa ycxyhryk BepHRMBCH    ^gj,gjg gggcu    oreh 6hp    ^®™ J®™®AAH    naR^AW 3H<pB HpBRH KBRHpi 03 K0K- SaXUMUHABH JaHaiHURMERU- 9RK8 XaHUMUpaM. AjAUHAUP KMHRAHp. K0RBH018 TOnq»-    „    -«.,«^0. rbphhh bb ®3«YhJiy^Y hxhp-    HrxHcaAH.    cHjacH    bb    kh. YMyMÓamapH HAeaRRap «Hp. cyscpeH. myxbpbith. KepYHY^^^^ SrS aS^'S^M c“a“:    «*•"»»» hajarb.« ranyana    “    S’“«aí5?a¿”SHS¿.eK- HesR HaHAHjJarnapHHa ro- la-MimaT BepimaH nnypa-    MyxTam.<|)    MHJUiar-    Py-WAyryHyH    fiJSSS“haS ayuiMar. JhJbrbhmbk. ByxyH    jihsmh. CBp6acx 4>bpah bb    RapRH    AH^HUoiuHAa. ha-    YMyMfianiBpH MarcBAJiopraa    **^®P®^^“P J®;    JL. AYHjaHUH xapHXH t®hpy6^h    korrckxhb cahH6KapRur. aaaA    Jai xap3HHA3 myxxbrhíP A3-    naxMar yhyh JexaHB mYmkyh    m®xcBH esw 2SaC“crHAH3acfflS'’S|: eaaap aa paraOar 6y HACja- P2S*''*a6JS®''’'SSn.apH.    ®    “hp*^- JBPR3PHHA3 HBMRaHMHüiAHp.    REpu    haJaxE KCHHpMaJa HM-    yHHBepcER    ahaMHjJaxH OREH    hBMHmBRHK ORapsr (|>op- ByHRapa roByuiMar. jHjaRBH-    ^aH    JapaAaH hhxhmeh acac    HAeJaRapu    Ba HAeaRRapu 03    «aR    cyscpeHRHK BBOHjJaxRH-    •aap^H. M3K pecnyORHKaHUH AHHa-    BvHRap    Hannra    mhrrbxhhhh haJaxuHAa mym- ^a. xaMMaR MBH6ajH Ba abr-    ^ MHK HHXHMaH-cHjacH BB co- J    H*    cahs-    «YH FBRBp BKC exAHpMBjB ;,a6yHaT mb'hbbh. HHxcRReK- ™ amuRacu . CHaR-HrXHCaAH HHKHma4)U-    HHCaHUH MYXX8RH(p cana-    xeCXapMBK    03RYJYHA3    alaita»    raiinllarmtnn    BHp C03R8. UyCXBrHR haja- HUH. AeMBRK. OHyH peaR    RBPA3 03 MYCXBFHRRHJhHH bb    gaJaCH    BB mb'hbbh XBpBirHjB    ^®® 3jaRBT CBBHJJBCHHAB    ^    ORapar    H8 ABpBHBAO HCXHTRaRHjjBX 8RAB eXMBCH-    T3iua66YCKapRUPUHU peER-    TBKEH    BepBH KYHRY EMHR-    raREpUT.    rBÓHRHKCB, hap    6hp aABMUM HRH (SauiRUMa mapxRBpHHABH jiauyjHonacuHa HMKaH BepaH. AHp.    Qn6m9,    6y    hen    A3    ceab    uibxch , *Ty ‘HS^aUrpS^. cohoar haM ab ony A«™ ea 6hahk fleMan-. y-Y^^^ ^a ^ AeJ«J^^.^^-    ^ xexAHKAB 5hp HOXRapu hh- bb raÓHRHjJaxHHii xbkmhr- npocecRap    g-g’    5,,«    caráilaJa    raR-    Jiax uycxBrHRRHjH Y^Y* "» A®" mui9^ exMHui 0RK8RBPHH RBHiAHpMBjB. 03 c|)aaRHjJaxH-    MW^^^    iupMaTAaH. MYAKHjJaXHH BB P®w®    ^ S ,^™*HaHAHj7a“""    """    apTb.pMara    ™    aalíiH    ^ Mexa».3.aHHH ex»    P«»«» SÍ.H    '**'■    «"®" yHHBepcaj. Me-    hy.,aHHCT    acacxapbiH hap na-    «Hp    ctpyKTypyHy MpaiMar-    PHk.    nAIlIflBIIHPOB. n«no>«eP heca« eAHxnp.    hJrAaH Ke^nnuiaHAiipiMiiBCH wa KeABp na. • Cy^p ch-    »• CHjacH saurTHCMH cafiHT- nSa axaraíaHnHpMaxH. mb- JacH. nrmcAH. ManaH, .a AjIM M9KT96fí9p9 FBÓy/l rapUiUCblHflfl Cm3h h0 KesnajHp? Bhd aaiaa ajn mbktbCjibpb radyR OanuaHaw. Oxy- HMxahaHU Ohrcxrbph Y**y»" HyxapuHus hau Teie^ouB* hbm A3 MBKrydja pej^BcnJa- xb^hr **®*”“®^'®®P" ¡líiaa MYMiiaT eAM6rB6yR rajAMapsnma oRa 6mx9^K th6 oRyHMyiu «AsBpeaJw ABjHBinuaauiBpRB MaparaaHupJap. 9i hox ah hyMaHHxap xapnxH nporpaMu»Ha acac-nMhAuan fianaMB HaDihaTAMlMiap. Copymyp- RananarAup. TapHX ChBHHH Y3P0 HMxahaHU raCyR «Arh dmuraAMi ntTahautp óapaAB lapahaTAUPRip aap: oíq> haafls n, CCfH ab®mrm5 Jchbabi CdPH TtpHXH Ò8MHHMA3B nTahu OJMiar?    HMxahaHU    nporpaMu MYx6apnras oxjHjRapu lapahar cx®m haMHi eyax^p- m8Kxb6rbp ,yhyh rsOyR rajAB-aa BJiiH^MP poenrtfjnna Xaxr Tahauoi HaaiMjH,^ Rapu»na abxmr eAMRMHuiARp Tahou BB Brm Habpbchhhh pbhch Pa^Hr J9hJAJlB9 ^ jaxuH BaxxRapAh HBUip oRy-MTPaHHBT •THHllIXBp.    Hy5 aOHXypHjeHXRBpB HBXAU- puRanarAup. — OxynyRapuH hbsbphhb pHc-MexoAHKa “®P**^,^®    PaRAU    aABÓHjJaxABH    HMxa- HBXAUPUM KH. haaUpAB pee-    MHH 4>8HRBP Y3P3    I««h 6HReXR8pKHB CaRUHaHBT ny^RHKa xahcHR KOHcencHjacu xaHUHMUui mytbxbcchcrbpxj^ cvaRRai» mb'rymayp kh. 6y RajHhBCHHHH Y^YB^BRT Mysa-    p®4>““^»"j®“"^®"    (bBHABH ra6yR MMxahaHRapu- KHpacH KeAHp. MyaaKHpaABH xyHyH ranaÍAapHHa yjryn uiaK-    cyannapu    aflaÍHjJaT«    a»- coMpa sepiuaH T8HAH<|wiap ab    "P 6hahkji8p»i yaa Hbixapaix- HB3BP8 aRUHapBr xahcHR har-    Mbcbrbh, kbshprhJh^rm    ^ggy|,g xhambx exMBRpAHp. ruHAB nmyH haoupRaHanar.    EhrcÍSbÍ?« ?ÍÍx»6hhab aSp- Hb pbabp kh JeHH raHyH xac-    Oormbchhjih    OaJnaH íSbkxbóhhhh bh’bhbbm AHT ORyHMaJuO 1992-hh hrjib    hh h^b brh ib °P”    xbhpy^bch acac koxypyrbhbk. aRH MBKTBÓRBPB FBÍÍyR rajAB-    MBKXBÓRBpraAB    J9 HH aÓHXypHjCHXRBp BH'BHB- RapUHAB hhaah abJBíhbkrhk hhhabh rafiyR HMxahaHRapu xo-uv vana unKbahH lO ;S.8BMMHp!^a.S« rafiHAMj- KeHHpBAMacH óapBAa «^exa    S    XX JatxH aflHtypHjeHTxepHH ce-    aep BAaÍHjJarbi. aAaíHjJar na- hhrmbcm miumhr ABha cauapa-    CCPH tbphxh (Pbhhhhash ra    ggpjijjggu o^ahm acapRapHH RH BB oCjCKXHB XBUIKHR 6XM8K    6yR    J"*    M83MyHy BB C. HCXHTaMBXRBp yhyh 6ytym brh M8KTb6r8PA3 MacuHU MBCRBhax 6HRMHmAH^    cy^apa HaaaÓ aepua- SíyR.    BB MYHarHuiB KO- ByHABH 6eRB BRH m®kt3^3P; vap^cy^apa naBao aep MMCCMjBRapUMUM XBpKHOMHHH A3. IWMHHHHH °P^®.    HMDVHB K8RHHH8 OHY KeHBH HRR8 MYrajMC8A3 5y HR MBKXBfiRBpHHAS MYBa4>HT HX- CoieX AOBpW “®f^ BcacRU cypBXAB JeHHRBiiiAH-    XHcacRap J3P® C36yR MMxaha-    acJhm kh. S!.mÍÍht£XhÍSmHC?P- Hb.Hb«Wx»    ¡ÍSIaM®^ SÍÍh^S S^OiSS; MVmVK    KeHHpHRMBCH HBSaPAB VfVfA" aRH3M peaRH3MH MCTO^nyil Sv6hacH3 CCPH-hhh AB- MyuiAyp* TapHx 4>bhhhha3H xbrbórbphhb yJryH ®cb^3P sSra'm: s-ísí-Sj 'Br.    r«i5S srpH""y5"pa”n«;!&^^^    sSaSusss"‘«.r'í í?SjSaS^A8Y*MSS?S!ÍS25S SimnS. TapHHfiHHB abxhx jgc^^pypHp^j^^    «¿JS!yTox£’SSfÍ c‘«: MPAH MYLUABHPM HAXHbIBAHAA Wmb Hcjiaif PecnvORHica-    9iAHjeBR8 KopYnryHAB    A®"    cb’Jrbpmho    )ymcbk    rajMBT B» Hewonn CCP Hrmia-    paioiBAa mnflqiaK eriiejB    í^ffS^LiiJfiSVcxBbHre SSSaoi^SPa.    T““- lUejX a?rap HBZHbOBBB kb-    MyÓahHCBRH fnpoOReMRBp    a®-    **®WJJP- .    Hc- s=L.f»“vsíJix:i apBABH MYHammBHHH j^juiapRa Ikjrr raRAUpbUOiacu ca-    ^ hacHHAB HpiHua lacHxaHH- ^P-RHK <|>BaRHjÍ8TM HRB BRBTB- h. 9nKjeB O, HaxHU- macHHHH eAHRMBRH- ,jg,g„ Myxxap PecnyORHKa-cu apacuHAB rapmuRurRU rapaOar MYHam-    aMBKABUiRuruH    hh STSSrp.*>SSS =S áB“¿S¡r?S: Arh Mbirhchhhh cbapk h- nydflHiiacuHMji híchtbhhrhk aaicHpB eAHRMHUiAwp ;
RealCheck