Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 23, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r03ETH M AnPHi i9n-m ma MI «0 Abipupaap. By MacwiaJispHH «hJhh omuflu»«. hw«    _y*ìilSy:    ^^SsaSminp*« su- sS™”i.Ss-"s sssr-’s.ii""«: ~~5S”^S SS’ gsg^.a u^K «- £>«r „ÍSÍ -■srss».“i5.P.7s ^ st'SSi^ìJss ^««« lononMWM xanaK- JiaKMM    ,_______HaMHjjBTHH, hyryr aìiJhk.    ••    Hcre    iwiwk 11 0haMHjj9TH    BapAHp.    A^TajiBpiiH cHjacH iiarcdA’ hyryni wpyiecH se u&jm    He*M3TJiap    flapH yrpyHAi Hiiia «paaJi. JapaAWHW    eajivJTHAd    He’MaTJiapmi    phcjihJh    ..ij-y*    n/vran^Mii    r*.    vACToniiJiifaeHHM Ta’im •«a« Tep AauibiAbirAa.    J^hh 03    ^JJYHAa y    rajAaAapwHHH sa raeyHHJiHjHH    “ uahaHK cocHaji eHepwHCH-    ^    ^    oHcya A» Jiaxjiainiim eay»!»- 6w«JJ« la HcreAt/WtapMHH (wp Uh Baraanapsap^iKK hHcc-    PHHH ^capcwAbiFH 6iip sa-    MtKCHMyii    ^ aapKHHH coHcya HyMajHuiH-    axjiarH    laiuKiuiaTH MaHAa HHcaHNH AeMOxpa-    pa wupiiar. MaRaBR. ra- ■9 Cap4> eTnaJii6 kohkpct    HY±y3    emaASH    thk «Aeajuiapbi aa hyryr^- leiuieRrya^ norcHCRajtti hap ^HAaSapiiH B9 npoÓJicMJia-    pM 6w9cmn9 U9mm n^-    BacHxa HJia    apxMpMar    — Ma-    mJiMarJia    TapRRRm^.    ot- pBu haJiJiH yppyHAa hapa-    sapARuuiapiiHa    Jh-    KHMaaapHM jarm kh. peaa ne    **®^P    J¡®*    ^yim^^SuSr KaTAa peaJuiauiAMPAwrAa ca-    ia„a„yaK    mymkyh    AcJiwAHp.    saMiiHH o;iMaJaH Myhaiqi-    AaapfiajRaH    ARMarH    acac    ORtpar S,SiH Myp.    ^    Se"    ¡S^y    M9-MBH    «W8P Ta’cHpH 6apunuiajii)>.    usreta khmh nsha    dyHa    Kepya#    6iw»pflH. ^        «aUAVMWl«    MAIta.    «Alt ATltAJIMlIUD.    ••___________ RM- HtO-RMXaHJiapfch MYCTanuwHjH MehKaMJiaT- aranaTa. Tap6 bjimh bb tcx* Shbab Aew)KjMTHja    iS5^5m5ii M8K yrpyHfl»    SSS™™'“S5Siaxur""S ww™“ “«ÌXiacii^    HHiouua«    c»- «'^“ciHMyiìSp (HHflB SyH- áamucu ojmara. oiuiapaaH wyH M^aprHjapwOT 6^ Sn*emwmiim“iiXyflyH'im^« t*”«'“'    ■-y—“ Zp KH^Ja/rawwwL«- a«9flH ac«a«^a MahKjr« .«<5    SSa.*"S&p“ S?S SS? ' S?„    “« MvctanuuiRK 6h3r taORar b8 RaMHjjaT raHyRRapHRAaR. haJaniH odJejmiB TaRafiaa- jiyjYHAa ahaMHjjaTAHARP* ByHyHJia JaHauiw, aMaAH na-3H(j)aJiapHH A3rHr mybJJcH-JiaiUAHpHJIMaCH *10. MycTO* nUlJIHjHH H3A0H — HWHCa-AHjJaTAaHMW. Joxca CHjacaT-fi^9H. hap6H MacaAaAapABH-mh. Joxca MaAHjJa MacaRe-JiapHHAaH. MaA3HHjj0TAai!MH. joxca hyryrAaH, jWHMaH AaaJiJiurAaHMbi. Joxca A«0-jioMaTHja ^aaRJiNPMHAaH 6auiJiaHAWPWHbiH 6ama AY-uiyAMecH A3 T0JI36 ojiyHyp. 8BB0AA3P 6y cyajiWH ja-Bafiw Hox caA3 ojiapAN. A®* jMRapAH KH. HAK HeBOBAB HCTHrJiaRHjJaTHH HrmcaAH TOMaRH roJyjiMaRbi. coHpa oHyH yaapHHAa OyiyH ycT-rypyM yHaRAWRMaJibiAMp. Jla-KHH 6H3 HHAH eKCipCMaR uiapaHTAs — e’RaH bahamb-MHui raHJibi MyhapHOa ma-paHTHHAa JauiaJwpbir, AOBJiai HAapocTMa opraHRapu Ha eTM3K ACMaKAHp. MYCTSrHAAHK hArrbIHAA 4YUIYHH9AaP MHp. raHyiuiap — mbh JypRARR raHyHJiapu RaaapAO TyryptM — H^THMaR MYHaCHCaTRapHH acac TBHaHMHHCRAMp. Maha raHyHJiap HTTHcaAR. caJacR BB COCHaR Rpo6ReMJia]M haJuiRRa KevaK cARp. » TBRAauuuip RaMRjjaTAa Aa-jHuiHKJiRKJiap ojiaRanma ea YMHARapHHR raHynyH hai«-MHjJaTR HR8 aJiaraRaHARpRp-Rap. CoH saMaHRap AaapOaj-\9B napRaMCRTH 6rp cupa MYhyM rapapRap rafiyR et-MHiu}pip B8 HOXJiy ranyH Ra-jHhacR ruiR8RR(5 hasupRaH-BiarAaAi>ip* MRHaJar Ma^aR* R8CHRAB RHAAH AajMlUHK-RHKRBp eARRMRUiARP- By-TyH oyHRap hyryr chctcmh- HH xejRR jeRRRamARPMHD]-AHp. JlaKRH irrnmaM haja- HriHcaAH HCRahaT KCHHp- cochrr xaMaRHH haRa mob- 4>hJJ0Th f®    (5h^^ cahacRRAa m9k MYacHp TcxHOROKHja- MyA oRMaAMFUHhi Ha30p9 Aa Ba À(ppMKaAa Hena-Hena ««jiynyH brkrhJuhhh 6ap-cHjacH BaaHjJaia, Ha A3 Ta*    xexHHKaHUH    an    aRA^Aa Hca BaiaHAaiu Ma- ©rk8 “P    rapap eARRARjRHH cejRaJa cappY4>aT Ba HrTHcaAHjJaibiH    HaHRHjJaTRapHHHH ko- MHjJaxH rypyMyRyfynyH ayh- ^®PJ_    ¿ ahAAuru OHRMapnif. raRyHBepRRRRR- r.ouH!^TuuQ    HatADAT    ena    maIk MRa xaRr    xacappY^Pa'^Bi Ja xaMpyCacH b8 npaKXHKacu    38Hkhh    ORca Aa. ahaRHCH    .    uhKHinad)hiHbiH anur- aaaHjJaiHHa    Haaapar    eaa    mbJh raa^r    HaMBjJaraMHa y-iVH yiiy-    «HanaH    aox-HOx KacH6flhip.    J™ CHXMHpjiap, raHyHxap Hiaaa-    6aaa-    MHjJaiaa, ax-iaTMaa xepyHa AaKHH eaa fleMBTxap fla    kS    Swk- MHP. hap «yp MHBaJatKap-    *“l52SepHT¿AHpMaK.    6H¿4p.    eap kh. xafiio. ehTHjMxap^    «a    ■SS- Rbir apxup. BcRa 6Hp lua- Myaciip (popMacHjaRU KaAP* gy y,yp my^haRapa e’xH- HmMannuMUM CEHKHTABAFM MYBAPH38 BAIDJIAHAU ym cfpm AYiny*wwap'    moaob bb AsapiSajMM Xjot    aaja 6y raA^P    ® a«H w iiKS«cSRapA®H coH-    HadhacHHHH caAPR BCyRtpaa    RYMR»A3H 5? AatSSrMeÌAl«^^    BRHjeB haaupAa 3h Jykcbk    orbr SronNunonn urirrtab e’RRH    peJxRRra uaRRicARpRep. ¡kot-    syiy 6rp ORyRMymAyp *«.    ®® WRera    pyAyp. BaaRjJaxH xau    bkc    ^ SÌk2SS^ (MiaH    AMDoajRaR    eTAHpBH cocRORomR    copTf    MaiaUJar®    ciRa    OR- XaRT MeiShacR    RjyRyR 7-Aa    w w^^tRap    Aaw    J®'®J"„„ “ S^dRRm npesHARRTR cen- m uyicbumbr Ma'jyiiaxRap kh KeHHpMajra. «uann^B HiiiTHDtK «ABM8K- haRBRHK a3AUp.    RapRa MaRax hwfìSr^yRRapAa    AaapfiajRaR Mhrrh Mcxrt- *^“®J^ Mapxa3R ceMWi KOMRCCRjacu-    Raj^pwjacuHbm aaMHaaAH    !“ HUH JeHH xapKHóR JapaAUR-    E*TR6ap Mbmm8A0b ceMKRra<5a-    naRap    apxa nRaxa K6Mmh MuinAHp. Ona pecnytìRRKaHUH    ru icaMiiaaHjaAa RasapoMapnaH    ARp. ksmmrid nuauM RioRap Ha- 4»aaRRur xecrapRp.    CeHwiraOaPu    xaMnMRja 3RPH. hyryr eRMRapn nauR-    hejAap QRHjeaRH ceMMira- GanuiaRMUiuAbip.    PecnyORR- 391« Macbap BaRRjeB (Sannu- daru icaMnaHHjaAa RmxRpaKU xaMbm roMauaH )a^Ri>icu Rur eARP- MapK83H ce«txR hanuRAa cea-cehóax mok hah- HrJrc d^BHAMjesRH oy na-KOMRCCHjacuBUR xbpkrOrhb OHyH HaMR38A KecxapHRMBCH- rupuuiu HRB paauRaniMaMar MYxaRR4>aTAa MyzraRRih hhh aReJhAapRapu RHauRa qaxMHARp kh, roj npesMAeHx-cHiacH oapxHjaRapuH aa ha- 6rraì^E>RPR3P kr. 6y RaMHaaA- RHja HaMHsaARap ®3 cenioi-DOKaxRapuH HyMaj9RA3R®pii RMk RCXHCHa oRrayp. myhkm ra6aru HUXUuiRapuHu M8-éapadap acacRapRa AtXHR AaapOajMaH PecnyeRHKacu Hacua rapuiuRUTRu mb38m-oRMyiimp. ARRP® »® **?"' «ipeaHAeKTH ceMKHRapH har- MaxRapo acJhr. «3 nporpau-xara ceMia KOMRCCRjaRapuH- ruRAh ranyaa acacan AeBRaxH- RapuHU xaah exMaJa nacp na Aa 6y myp ARjRontKRHK- mh3mm 6aoniucbnbiH Jauiu 65- excHHRap. XaRr. ccHHMiiRap Rap 5am BepMRiBARp. «My- abh tox ORuaiiaRUAup. Ma'- dicRMaRMAHpRap kh mbmia- paHXAa A3BRaxHMH3HH My-    Rap hasupREMar yhyh ]^-    ^3    exMaK    naxHHAHp. By-    kh. napRaueHX haRa raayH Aad)Ha raÓHRHjJaxHHH bb apa-    nyÓRHKaAaH H^a ^eJyK ca J    „    ^^^,9    ranaa-    JapaAUMURuruHUH uyaaM- Aaq)H0 ra JJ    f    oRYHAyryHy    6„3    car    eAHp    tsohh    cxpaxcKHjacuHU huirb- raRMar sa hen oRMaca kb-    Íth6¡k^    Jwa?p’    haaupRaMaMUiuAbip. R0M0K HaCHRRap    gy    jjyjj    HXXHpaRap.    HAeJaRap.    Bac    6H3HM 4>MKpHlfH3M8. 6y HWTHMaH    oRyHAypyHy    ^¿^3    Kepa axap 6h3 car    cxpaxcKHjacuHU    huirb- óyxobryJyhy. HHXHMa TacaBBYoa KaxHPMaK naxHH    oRMaca    kb-    ui«^n    Jh5 haaupRaMaMUuiAwp. YHYH AaxHRH AjAUHAwp kh, M0MHjJaxH- RH haJaxuH xaMaRHHH roJ- g¿j,H¿jiap, McTHaBH. 6bahh cxpaxexHja neia ORMaRUAup'? B3 xapHHH cHjacaxHH ÓyxYH mh3h anur. AHHaMHK^MBMHj- Mar, <5ejHaRxaRr aRaMAa xa^ caoaaxRap HCxehcaR exMax.    „««a..«..    ...tivu.«nu«ii. 3h oytwbjiyjy"y. n't*"»-»    xacaBBYpa    xaxHpMaK B8 HrXHCaAH CaÓHXRHjH xa’-    j^ejHRAHp. MHH exM8K yhyh AaxHRH    AjAUHAwp kh. M0MHjJaxH-    RH haJaxuH xaMaRHHH    roj .........  ”H    6ytyh    mh3h anur. AHHaMHK*MaMHj- Mar, ÓeJnaRxaRr aRaMAa xa g^p^g^Rap HCxencaR exMaK.    „o»Aona    rA»tvHiiAOH«M HCXHraMaxRapHHAa ca’jRapH Jaxa HCBHpMacaK. cocnaR HbiHMar HCxajHpHKca. Aaap- jy^caK HCxehcaR. aMOK Ba ^ HOBOaAa ra y P KvwRaHiiHDMaK 30pypHAHp.    6axMMAaH JeHH rajAaAa xam-    ÓaJnaHAa    xamxHRax    MaAaHHjJaxHHa    Jh-    RhJhh    HHKHUiacpUHu    HrxHca- kym a a p    pyp    exMacaK,    AOBRaxHHRHjHH,    mhh    rypyRym    JapaxMarAan    j^jig^Max A^ha (bajAaRU. Aa- AHjJaxuH. cRjacH sa cocmbr BynyHRa 6hprhka8. Yc-    iwxHMaH    ea CHjacH haJaxuH    6aiura    hen    óHp    JORyMya    Jox-    ^    nepcneKXHBRHAHp.    cahaRapHH. axpad)    MvhHXHH. XYHalYK. 30HHHMHa. MYCXa-    e’XHÓapRU. ACMOKpaXHK HHC-    Ayp.    ^    o    i FHR AaapóajMEH rypyny.iy-    xHxyxRapuHu JapaxMacar. neMOKpaxHja caBHjJacHHa    AJauh    ORMaRUAup    ra.    OejHaRxaRr    MyHacirtSaxRapHH. rynyH cx^xeHCH Ba3Hft>.4jia.    ghaRHHHH    MaAaHH aa xahcHR    mhrr3XHH    KaRanajHHa    xa-    crmh    b8    X6xhhkh xaparniHHH DHHa BepHRM0RHAHP. hap. caBHjJacHHH jYKcaRXMacaK.    mva^aM    aT    ®®P®"    BaanJJaxHHa aepHRan KeJ4>Hj- na.iAa óyKyHKY ’laTHUJiHK-    gyHa HaHR ORa ÓHRMapHK.    ^0jum    xecxapMaKAaH.    asaA*    ®®    oxRarn    noxeHCHaRUAaip.    jq^rh    b8    oCjJeKXHB    rnjMaxRap sr”c;,.s.:'"S5r    •"“"„.¡s&.sr    ìT™    ,:7™    •■»■T-sr cHOHaR opraH JapaAURMaRU-Aup. raHyHRapbiH crmh koh- -------—;}HpMaK    rii    incaM"    «qmuHqtuh aepMaK 0RM33.    xeRReKxyaR. Ma H3bh haJaxuH agcocHaR xaMaR roJyRMaRu.    H®»*HjjaTHH MvcTarHx;iHK harrbiHAa Ta-    «VTYH    cahaxapHHfla MaflaHHj-    jeMOKpaiHK HHCTHTyrxap    aauixaphiHUH    JapaAbWMJibir C3BBYPYH eacHT ojiMaMacbi    Ja™.    exMH, rexHoxoKHjMa-    y,y„ aAAUM-aanbiM CHjacH.    aa rypWJiyr    noreBCHaJibmbt    cero;HjajiapbiHi>iH haabipnaHMa- YMYH MYCTarHAXHjHH HXK P“-    J*""    ha-    ®9    '¡'V'Y™    acac-    CyHyH yhyh MyaaítiHr hyryrH rapapxapbi Tyxyui- ¿cacbiHbi. MahHjJaTHHH. OHyH ma4> «flHpMaJa mcJx. ha j,^p japaflUAMaxai. saTaH-    japaiMar    rafiHXHj-    .    J-í^/valaía Ke- 6ytyh TaaahyiwiapHHHH 6aui- ®9= oJ®fl“P-    jaui hyryrAapbiHbi aa aaafl- ^    ^    flypMar aa OHxapuH najara He Xbiia Me'JapbiHbi axrapMar    KaJiaiajHMHa harruHAa hap    nairxapbiHbi peaJixauiflhipMar JarHHflaH acbuiUAiap.    hhphambchhhh HaTHianapHHH RaauMAwp. MaHHM xacaBBy- haHcw xacasBYPY MyaaKHpa yhyh apAWMbiR cypaxAa ch- j^Hgg eAHpaM ra, xaKpapa nporHosRauiAupMar acacbiHAK PYMHa Me’Jap    6eRaAHp: Pee-    eAapKdH hoKMaH 6y npHH-    JacH hyryrH    MexaHHSMRap    jqjj sepapaK    JeHHAdH mhrrk    onxHMaR BapnaHXRap    cenMaJa nyfiRHKaHUH aaaARur Ba hc-    cHnnaR MyRahHaaRapH Ha-    rypyRMaRMAup.    HHKHiua4>UH MYraAA3paxbmAa    «pnnnnH JRv    coh aa- xHTRaRHjJaxH    OHyH BaxaH-    sapa aRMar RaauMAwp.    , CvBeoeHRHK    JvMovr kyhy-    m0A3HhJJbxhh    pORy MacaR^    MMKan Bcp»prt *    ^ AammipMUH cyaepei«mjH aa ^    .    Sh"    ycw ^aTp- chÍb raJbiÁiipaM. MaABKHj- pa-ia aapypn a* BrtaHM 4>hk- HCTHrxaxHjJatH abmbkahp.    aobaStoh    ra¿ap cahamAp Coh haaV    Jsthh ?«»««,,    IV    pHMHsya. xycycpa aKTyan- MaH mhrrh cyBCpeHRHK Ba    ^ rbxhr or- phh xaMpY^acH 6H3a Adpc Jíarn ahaMHjJaxH h319 halíiitj-    raHyHRapwH    haaup- MYCiarHRRHK    MVUiAyp:    hyryrH    AOBRax eRa ORMaRUAup kh. AeMOKpaxH- JatHH    RaHMachiHa b3 raóyR oRyHMa- pM3aHH BaxaHAaui hyryrR^    AOBRaxAHp kh. onyH Ja hen eaxx sopaKURurAan RapuHUH MaASHHjJaxa    hrrhk Ba nepcneK- puHbiH B8 aaaAJibirRapwHUH    aopmvp CnJacH eKcxpeMH3M cHÓaxH apacuHAaxu hhaah cuna Aanp hrrhk Ba nepcncK ra'MHHaTAbt uiaKHAAa hajara    eABAiSroT    raHVH-    ?6y ?a'CHp hancbi MAaca yJryHcyaAyr rauiaHui oja- thb nAaHnapu napnaMeBiAa KCHHpHRMacH    yppyHAa (})aaR    napHHBacHHAa o^RapH-    aAaMRapuH 6Hp rncMHHHH    Awp. Erm.    xacAHr exMax (|)ajAaRM oRap- hapaKaiAaH ajpw xacaBBYP    eepHRaH    haKHMHjJaxHH    ahBaR-pyhnJJacHHAa haxxa HHHacanax    Aw. haHCu ranyHRapa ycxyH- ^TMHpaM.    cahHÓHAHpRap.    ejHH 3a- ycxyhryk xauiKHR exea A3) cocher MahaxAan xaM e3 .raRE MYAa<|)HaCH3RHjH, My- J*YK BepHRMaCH, ranyH RajHhaRapHHHH exc- ranyHRapbiH OcRHHAa cehóax caMapaRH    »laHAa. xaRrbiH.    MaMHjJaxHH    hen    6np aaMan rypyó-Japax-    ¡g."    háncu ¿pammurrutre haaup- xaiiiKHR eAHRMHiu HHXHMEH    HasapaxH    Mar    BacHxacH. xERruH asEA    B3 KRyÓRapuH xaH033YJi haA-    jianuó raóyR ORywMacu mybJ- rypyRyuiAaH KeAHp. HaMHj-    « Cvtvh acac hhc- HpaAacHHH harHrn Ba caMa- ;jHHa naxMacu Ha^haxRur jaHRauiAHpHRap, raHyHBcpH- JaxHMH3 HCHa HaMHjJax OR-    xHxyxRapuHUH    aaaA cchhr- paRH luaKHRAa HípaAa exMOK    Aorypyp.    mhrhJhh    MHrauia^HrabiH    bb XBRH(p. haxxa ÓHp-ÓHpHHa BKC    P® ®®    6v hS1?vT- TBÓHBXHHa K6pB hCH 6Hp    KyxjigBH    MaapH(|) MyBCCHCB- -- OaxuuiRap    BapAwp- JIbkhh    MYHa-    3®MaH 6eRB óHp sacHia oRMa- jispH CHHaRapbfflbiH happa- YCXyhryJy    hhceh hyryrRa- ch6bxrbphhh MyBaaHHBXAB JanarAwp. Mhrrh cyBepen- me roJy^Macu haRRa^^^ hom-    ^    ---- puHa BepAHKAa (ACMOKpaxH-    caxRaMar    yhyh oHRapwH    apa-    jihk hrb    xaRruH xaM haKH-    ^“P'    °""®P“"    HBRxaRr-hyrym excnepxHaacu Ja harraiHAa Myacnp racaa-    c^hab    MHjJatH    apacuHAa AHancH-    pf”ÍXhaS1í HeJ^HiJ»-    "THXSSrMYhíSf^rHÍ?; BYpnap Maha 6yHa acacna-    HAe"t    ™« pafinta aapAb.p. Onnap- ™ ca^a    ’ HWP). KopMaMaK 0RMa3 KH.    rapuiMRbirRU    cy-    Aan ÓHpH ORMaca. AHxapH A3®jfaJ'J®J*    orm    HníboDMacHJa    xhambxh    6y AOBRaiHH cysepeHRHjH bb    pax^a sRaraAapAwp.    Bypa-    oRa    ÓHRMaa. Hmxhmeh haja-    ^^“®i“í?^heDMSS3AHD?>    cHCxeína xycvch Jep xyxMa^ HCTHrnaAHjJaTH 6Hp6aiua oHyH    J,® ^Y^h    AeMOKparHKAauiAHpHA-    „ppp^hMH HfiparaMHa Mara-    nuAbip. o. ahkbp «AKanapiiH haHCu cHjacH aa hyryrH ™>|yH rapmMcaiHAa oapa a^    hyryrH    AeaAar    rypy-    abchkab («BaKHKCKH pafioiH». raHyHaepHHHJiHjH hairuHA» npHHCHnnap YsapHHAa ry-    (»HMAaH.    caa.    nynyry, 6Hp hox mhaah npoC- 9 JaBaap    SS'y2»«hSS w «S* pyAAyryHAaH acb.na.Ab.p.    ac^HacHjMap napT^®~P    ACMAapHH    haxAHHHH AeMBK    mhJJbt ^^^“^¡SS^KaKAa-    nap. ¿HtopMaW MyíaAMAacH floaxai --ypy WY A® h";*.    itSíalo    cShpSiaSMaK    hyry-    »"“”"«"P-    dh anauihíe KecrepHAHp.    añapa «HnapAH. xaRHóaxAB oABHb cwRipHHH RyM ORAyry KIIMH. Maj aJUH- HMRap npÓ6ReMRBpHMK3«. BH coHpa e3-«3YM0 Aa h. aRHjeBHH 60 Jauiu xa- aasBR Tapaóar npo6ReMiiHM cvra mdabm: khah 6h3A9 >«>• oRiMarAUp. ByHyHRa 6e- hcmb haRR exMBK riJJbtkha»’ SmumòBT BapMU? Bap haR- ;ia. OHyH cH¡JacH onnoHCHXRB- ^MpRap. A3A3-<5a(Ja xopnarRa-ñ KM haKHM napTMja Jox- pH napRaMeHXAo 68*3H Aenyxax- puMuau epMBHM mupaRHU-m o ’ KHMB rapoiu MYxa- RapuH raiiyHa RaauMx AY33- jiapAiH hcmb aaaA ctmbk SSÍbtabahp? florpyAyp. nap- ahbirbp raCyR exARpa Chrbmb- 4)hkphha3Ahprbp. cociiaR-Mr-^bSab Keíiiim KoMMy- Jhhaw ehxHjax exAHKRBpiWH J^caAM bbbhíPbrbph ^b mcx IlapTHjacuHUH hymÍ- kh3Rbtmhpa»I0p. ByxAaH jexHpMBX bb aAaMRapuíf bb-J^BRBM ¿PAHP. JI*kmh 0»aira. m0MmJJ8Xhmh3Hh ^bJ- 3MJJ0XHHH JaxmuRauiAUpittr oSaP híT A3 JeKAMJI j®« TBfiBTBRBpHHHH pWnyÓRH-    haHCU X8A5MPRBP M9P- SSeaT^SejHSOTpwp. ^ na npesHACHrii saaH^acHHAa iai HcrajHpnap. K9P0 A8 óaaRHjJaxA® oJiaH **®**® B. GjiHjeBM kbpmbk hc- 9r60xxb, pecnytJRMKaHUH Ch!^CH napTHjaRai*IMM3MH TBARKRBpHHH AB WJA CXMBMBK Qy^yn paJOHRapiiiHAa 33 •8 hBPftKlTRi pH^MaMlt 6Mp* 0RMB3. P^IiyfiRHKa BBTBi^aill- xBUlKHRaT    CXpyKXypRapU Shph luia MBUMaJa coh roj-    <”•“ ■» “'•«'«apa hasup- Macu Baxxu «laxMaJuOMu? ®®    YHYh onepaxHi rapap- CeBHHAHpHMH haRAup ra. «AHp. JlaxHH    xahRap JipaAaH A3Bp6aKaH 6H3 CCMKKRBpa MyCXtTHR japHRMBCH    XaRT MaònBCMHHH HMKaHRa- 6ejH8Jfì«Rr MYUiahMABHiiRBpH ÍSfcoSexrara’cec^Sa^^ P“ haaupAa Aaha Yctyh igr-BB JXypHaRHCXRBpH HRK AB*    ^^yP*    ^ (t>BAMp. PBCMBH AB’BBX BAH- J^®JJ^^YH3A3K HKrup^ ceHlMHRBp AejBMBKRBp. HJy-PHK. «rapuuiur» ceHKH ko-    ^    Hyx 7-ab^ cenra MBHxarBRB- MHCCMjaRapu JapaAURMacu    PHhb kbrííbk. npeaHACHXRH- aRxepHaxMB acacAa cenra-    ja Aorrya HaMM3BAA3H nan- RBPHH ACMOKpaxHK rajABAa    aíi!í¡KH    CUHUH nporpaMUHa exHiiaA Ta-MHH.T S,pSS*fi3^»ot    *~TapH(S OH._cac aepM.H hy- CeHKHRBpHHH OOJKOT eTMáítnno    ‘tftRHW3    6H30    KaO    6HPN- ceHKHRBPAB A38p6aJ- OaxMaJapar. hhahkh cenraRap-    '    P    P" UH npeaHACHTH    tomh*S1^ hiurSmÁa'raSp Oe-iHHra6arbi mMnuiHja yrpyHAa khm MyÓajWaa ^¡?* “^SIiHP    **““    *®"P' npesHAenr anapanarAUp? Mbpkb3H cch- raoyR exaiMUJAiiF.    HAapa ycvRy orbh mycxbthr. KH KOMHCCHjaCU RpBRH CY'    Ke3R8M8K ORapAU KH. peC-    g^jgg^ HahaXABH JeXKHH ABB- PYRMY« fífxvyz HaMH30AHH nyfiRHKaHbiH KeHMHui oaiu jjg^ khmh A3Bp6ajHaH Pcc-aAUHU e’RaH exMHuiAMp. Ar- HasHpH hacan hacBHoayH ab nyÓRHKacuHUH HY4>y3y ceH-XepHaXHB CeHKHRBp KCHH- HaMH38A-nHjH HpBRH cypY^ia-    KaMnaHHjaCblHbi    KÍMICXH- pHRMBCHHB haMUMU3 YP®K‘ H3KAHp. ¿laK««    TyCHjaJa BB CHBHRM3aCHja ABH xBpaóAap ORcar ab. npe- mba3h BMT-ab AaapoajMBH raj„gjiapuHa yjryn uibkmr-3HACHX B03Hc|)BCHH8 hCH A3 PecnyÓRHKachiHUH hymbJbh-    xap8<hRHABH ORyp- ejHH cbbhJJbrh oRMaJaH abch bbmcpbchhb xacAHr ga-ORcyH xaojura. noayHxy Aorry3 haahbhuhuh naMH- eAraMHiuAHp.    ^j^pa joji BepMBASH kchk- 30A KecxapHRMBCH CeHHMH- 0CRHHB OaXCaH, HBjHH HC- pa^ajHMHSABH aCURUAUp. A8PH HauiAupa B8 hYpKYAB    ^*™“n    A. m9PH«0B. (Aaapn^opM) 6hr8P. AHxar ORa Óhrchh MYJiBhHaa Jypytmbk ORap. KM. HjynyH 7-abk . HaMHaaA- Hhah. ceMKHraóaru MYoapn RBpHH d8'3HR8pH 03 peaR HMKBHRapuHU xaHTHAM 6a- - rHjMBfRBHAHpBpBK MY5apH38A3H KOHYRRY ORa-par HUxaMarRap. Bh3ab 6e-R8 haAHca oRMyuiAyp. hap uiejABH xepYHAYJY khmh. A38p6ajMaH npeaHAen-XKHHH CBRahHjjBXHHH hajaxa xeMHpaH pecnyCRHKa Arh CoBexHHHH CBAPH Jary6 Mbm- A38P6AJMAH PECnyBIIMKACU nPCSMAEHTH CEHKMndPM Y3P9 MaPNOaM CEHKM KOMMCCMJACUHUH M8'HyMATU A3Bp6ajMBH PecnyÓRHKacw npesHAeniH ceHKHRapH yapa M8PKB3H ceHKH KOMHCCHjacu 6v YHBBHAa JepRBiuHp: 370601. Baxu. JlepMOHXOB kymbch, 68. 6-hu aRaranu. 2-mh "®‘”TeAe*OHnap: 92-79-27. 92-80-74. 92-77-07. 92-74-65. 92-74-41. 92-a30-88. 92-73-60. XHMEH rypyRyui cahacraAs    ]    y;    By hcb. e'XHpa^) cxmbk Ra- jgrHH. 6eR8 acmbr cbÍib or- gy^y^ <5y^ap HaxHMa e'xH- XapHHH    ^HKHpRHja    A63YJ1MBCH.' 33-    3bIMAUp    KH. ysyH JORAyp. OHy    M33 KH.    CBÓBÓRBpHH    K0KY    gapHRB MyXBPBITH raHyHRap paHKapaHK ^ t» PY ----rntab    raRaHRapuH    hyryr-    6hp kyhb tbx cab 6hrmb3-    haM A3 ~    haawpRaJuó hajaxa kchhpmbk- MvnatbHacH    noHH-    rM A-t    xaRruMua raoiiiu-    M®fl®HHjj3XB    ^HHaJaxKapHacM-    J,g paAHKER HCRahaxRapa JOR MYAa(pHBCH npHH CBH. 03 xaRrwMU3 rapuiM    cahRBHKap    MYHacMÓax    anMara. aaaA htxhceah. chJe- CblHAB    CBMHMH. aRHUaHblT    CacjiaHHRMBCKHABAHp.    cH BB HHXeRRCKXyaR 4)3aRHj- no nHKan HCXe'flaARaPUHU HhCEHUH MHCHRCH3 A3-    HCXBjHpHKCB. KBpBK KepYHYp, MB’HBBHjJaX CE- J3T YHYH S^kch^mT    i"aT4.b.r°rha^S?*S"aS-    * hecafiRamar.    hacHHB 6y hyP 5amABHC0B-    ^6y^ra^íiRap*Sa- HWxapMara JeH3RAHRMHm ce-    „“¿xar^    Mv^taH    ^Jhh    3aMEHAa^ hsp haH- ^ MYHacHÓaxHH oa-eayHB j,hhhh 6ytTH xbObtbrbphhhh MY3YH raÓaFbiHABAwp- Ey xbkpy53A3H xycycHRB hkxh- RapUHWH Man haJaibiH hhcehuh hh- chhh A3 bhaahp xeRReKxyaR raÓHRHjJaxHHH ;Tp;S7-“Ta=HHH AYHja aop^h 3“Yc^ «Y®M¿h    ~    ?Sa"a"-a™H¿r;<;Sn!ra"KS npaKTHKachiHfla ch.HaHMb.ni    «M8K “ (},^h«ot    KHu.a4)bmbra flHHaMHSM na    ^    ¿SflHpMaJiH.^^pjW ramaMyc npHHCHnnapHHH axa cTMaK    cafiHTnHjHHH. ea yaiwapHHHH mrjjbip. Bamca fla o^c    TaKaH    aep- .laabiMAbip. MaMHjJar HHca-    Y ^ mnicH HaBaOilehjnita    aKcapiijjaTHHHH    pHiJ»hbiHbi    eamainaa OHjjaaup kh.    ry-    „a;,|,^Hp. JajiHbu 6y banjia HUH COCHER BB hyryrH my- Y    ..    kLimhoi-    ®® ¿npaBaHRUFUHu ABha cypRapuMuau A3pK exMHp. o„j,gp raBpanuRap. myab(|^M8 {StT""Sa-MHV"*^pHAHT    r»a®A^'íMS)”"5S:    »e^p*”-*”“ Mana?"2fleaj.jiap^M‘“"68jaB MHjJarHMHsa JeBH Myjaccap “'mm oHnlp^' ^apniiH Jbn-, Ejim. MBAeHHjJar na    Bh3 mhaah cyaepeHAHja. (6e"r’ eSjataS^ox"    t"rSbmAa    ^^„’'*,"aht;SSS"'aÍSS S^M    “""ISS.aBBa-    SSI"SSK5STlSSSb.“SS¡ emS?MHuiHK). BaraBAanina-    “«Ji®™ sapAup-    SSíiaK S?S?HpS hyryrH    >"™»“JJ®-    eaxMarna íapafiap. xycycH puH hyryrRapuHu peaRRaui-    gy HAeJaRapa hhcehuh    noBRaxKH bb BBXBHAam mb-    thh 6eR8 6Hp ceab q>HKpH    ^ejA etMBRHjHK kh. cy^pra- AUDMar. BhaRHHHH MYXX^    XBUIBÓÓYC xecxBpMBK. HOX-    mhJJbxhhhh    HACjaRapUHU BB    aapK    exMBCHHB HaHR ORMa-    rhk xbkhb rhí) xBÓarBRBpHHHH BB rpyn-    ¿    raóHRHlla-    npHHCHHRapHHH apAbWHR cy- jtjjuttpjtAp:    eRM    bb mbab- ¿®“    JSmSjjKiuíS^ RapUHUH BaHHÓ XBRBÓaXUHU H3RapRU UIBXCH I^HRHjjB- ^    haJaxa KeHHpMBRHAHp.    liiiJlJiaTHH    MB’HBBH eflBMBK YHYH ¿BER MeXEHH3M- XHHH 4>3BR HHKHIUaíJ) eXRHp- ^    HHJJBX MHRRBXHH M8 HBBH pgHyHRapa BCECRaHapar 03 Rao jaMXMaRUAup.    m0k ea-peaRRainRUOMar hY- YMyM6auiapH    HAcaRRapu    uoBhapH.    MaJacuAup.    mhrt    npoÓReMRapHHH aaaA bb Myc- Rap japaTMERUAt-p.    mek BB^aRRamAupMar ny    J,gjaTa KeHHpMH-    ™ lamaflaH haRReAHro    xanui haRR exMaif Óanapuru- BypaABH froCer 6hp bb-    ryryHa ycxyhryk BepHRMBCH    ^gj,gjg gggcu    oreh 6hp    ^®™ J®™®AAH    naR^AW 3H<pB HpBRH KBRHpi 03 K0K- SaXUMUHABH JaHaiHURMERU- 9RK8 XaHUMUpaM. AjAUHAUP KMHRAHp. K0RBH018 TOnq»-    „    -«.,«^0. rbphhh bb ®3«YhJiy^Y hxhp-    HrxHcaAH.    cHjacH    bb    kh. YMyMÓamapH HAeaRRap «Hp. cyscpeH. myxbpbith. KepYHY^^^^ SrS aS^'S^M c“a“:    «*•"»»» hajarb.« ranyana    “    S’“«aí5?a¿”SHS¿.eK- HesR HaHAHjJarnapHHa ro- la-MimaT BepimaH nnypa-    MyxTam.<|)    MHJUiar-    Py-WAyryHyH    fiJSSS“haS ayuiMar. JhJbrbhmbk. ByxyH    jihsmh. CBp6acx 4>bpah bb    RapRH    AH^HUoiuHAa. ha-    YMyMfianiBpH MarcBAJiopraa    **^®P®^^“P J®;    JL. AYHjaHUH xapHXH t®hpy6^h    korrckxhb cahH6KapRur. aaaA    Jai xap3HHA3 myxxbrhíP A3-    naxMar yhyh JexaHB mYmkyh    m®xcBH esw 2SaC“crHAH3acfflS'’S|: eaaap aa paraOar 6y HACja- P2S*''*a6JS®''’'SSn.apH.    ®    “hp*^- JBPR3PHHA3 HBMRaHMHüiAHp.    REpu    haJaxE KCHHpMaJa HM-    yHHBepcER    ahaMHjJaxH OREH    hBMHmBRHK ORapsr (|>op- ByHRapa roByuiMar. jHjaRBH-    ^aH    JapaAaH hhxhmeh acac    HAeJaRapu    Ba HAeaRRapu 03    «aR    cyscpeHRHK BBOHjJaxRH-    •aap^H. M3K pecnyORHKaHUH AHHa-    BvHRap    Hannra    mhrrbxhhhh haJaxuHAa mym- ^a. xaMMaR MBH6ajH Ba abr-    ^ MHK HHXHMaH-cHjacH BB co- J    H*    cahs-    «YH FBRBp BKC exAHpMBjB ;,a6yHaT mb'hbbh. HHxcRReK- ™ amuRacu . CHaR-HrXHCaAH HHKHma4)U-    HHCaHUH MYXX8RH(p cana-    xeCXapMBK    03RYJYHA3    alaita»    raiinllarmtnn    BHp C03R8. UyCXBrHR haja- HUH. AeMBRK. OHyH peaR    RBPA3 03 MYCXBFHRRHJhHH bb    gaJaCH    BB mb'hbbh XBpBirHjB    ^®® 3jaRBT CBBHJJBCHHAB    ^    ORapar    H8 ABpBHBAO HCXHTRaRHjjBX 8RAB eXMBCH-    T3iua66YCKapRUPUHU peER-    TBKEH    BepBH KYHRY EMHR-    raREpUT.    rBÓHRHKCB, hap    6hp aABMUM HRH (SauiRUMa mapxRBpHHABH jiauyjHonacuHa HMKaH BepaH. AHp.    Qn6m9,    6y    hen    A3    ceab    uibxch , *Ty ‘HS^aUrpS^. cohoar haM ab ony A«™ ea 6hahk fleMan-. y-Y^^^ ^a ^ AeJ«J^^.^^-    ^ xexAHKAB 5hp HOXRapu hh- bb raÓHRHjJaxHHii xbkmhr- npocecRap    g-g’    5,,«    caráilaJa    raR-    Jiax uycxBrHRRHjH Y^Y* "» A®" mui9^ exMHui 0RK8RBPHH RBHiAHpMBjB. 03 c|)aaRHjJaxH-    MW^^^    iupMaTAaH. MYAKHjJaXHH BB P®w®    ^ S ,^™*HaHAHj7a“""    """    apTb.pMara    ™    aalíiH    ^ Mexa».3.aHHH ex»    P«»«» SÍ.H    '**'■    «"®" yHHBepcaj. Me-    hy.,aHHCT    acacxapbiH hap na-    «Hp    ctpyKTypyHy MpaiMar-    PHk.    nAIlIflBIIHPOB. n«no>«eP heca« eAHxnp.    hJrAaH Ke^nnuiaHAiipiMiiBCH wa KeABp na. • Cy^p ch-    »• CHjacH saurTHCMH cafiHT- nSa axaraíaHnHpMaxH. mb- JacH. nrmcAH. ManaH, .a AjIM M9KT96fí9p9 FBÓy/l rapUiUCblHflfl Cm3h h0 KesnajHp? Bhd aaiaa ajn mbktbCjibpb radyR OanuaHaw. Oxy- HMxahaHU Ohrcxrbph Y**y»" HyxapuHus hau Teie^ouB* hbm A3 MBKrydja pej^BcnJa- xb^hr **®*”“®^'®®P" ¡líiaa MYMiiaT eAM6rB6yR rajAMapsnma oRa 6mx9^K th6 oRyHMyiu «AsBpeaJw ABjHBinuaauiBpRB MaparaaHupJap. 9i hox ah hyMaHHxap xapnxH nporpaMu»Ha acac-nMhAuan fianaMB HaDihaTAMlMiap. Copymyp- RananarAup. TapHX ChBHHH Y3P0 HMxahaHU raCyR «Arh dmuraAMi ntTahautp óapaAB lapahaTAUPRip aap: oíq> haafls n, CCfH ab®mrm5 Jchbabi CdPH TtpHXH Ò8MHHMA3B nTahu OJMiar?    HMxahaHU    nporpaMu MYx6apnras oxjHjRapu lapahar cx®m haMHi eyax^p- m8Kxb6rbp ,yhyh rsOyR rajAB-aa BJiiH^MP poenrtfjnna Xaxr Tahauoi HaaiMjH,^ Rapu»na abxmr eAMRMHuiARp Tahou BB Brm Habpbchhhh pbhch Pa^Hr J9hJAJlB9 ^ jaxuH BaxxRapAh HBUip oRy-MTPaHHBT •THHllIXBp.    Hy5 aOHXypHjeHXRBpB HBXAU- puRanarAup. — OxynyRapuH hbsbphhb pHc-MexoAHKa “®P**^,^®    PaRAU    aABÓHjJaxABH    HMxa- HBXAUPUM KH. haaUpAB pee-    MHH 4>8HRBP Y3P3    I««h 6HReXR8pKHB CaRUHaHBT ny^RHKa xahcHR KOHcencHjacu xaHUHMUui mytbxbcchcrbpxj^ cvaRRai» mb'rymayp kh. 6y RajHhBCHHHH Y^YB^BRT Mysa-    p®4>““^»"j®“"^®"    (bBHABH ra6yR MMxahaHRapu- KHpacH KeAHp. MyaaKHpaABH xyHyH ranaÍAapHHa yjryn uiaK-    cyannapu    aflaÍHjJaT«    a»- coMpa sepiuaH T8HAH<|wiap ab    "P 6hahkji8p»i yaa Hbixapaix- HB3BP8 aRUHapBr xahcHR har-    Mbcbrbh, kbshprhJh^rm    ^ggy|,g xhambx exMBRpAHp. ruHAB nmyH haoupRaHanar.    EhrcÍSbÍ?« ?ÍÍx»6hhab aSp- Hb pbabp kh JeHH raHyH xac-    Oormbchhjih    OaJnaH íSbkxbóhhhh bh’bhbbm AHT ORyHMaJuO 1992-hh hrjib    hh h^b brh ib °P”    xbhpy^bch acac koxypyrbhbk. aRH MBKTBÓRBPB FBÍÍyR rajAB-    MBKXBÓRBpraAB    J9 HH aÓHXypHjCHXRBp BH'BHB- RapUHAB hhaah abJBíhbkrhk hhhabh rafiyR HMxahaHRapu xo-uv vana unKbahH lO ;S.8BMMHp!^a.S« rafiHAMj- KeHHpBAMacH óapBAa «^exa    S    XX JatxH aflHtypHjeHTxepHH ce-    aep BAaÍHjJarbi. aAaíHjJar na- hhrmbcm miumhr ABha cauapa-    CCPH tbphxh (Pbhhhhash ra    ggpjijjggu o^ahm acapRapHH RH BB oCjCKXHB XBUIKHR 6XM8K    6yR    J"*    M83MyHy BB C. HCXHTaMBXRBp yhyh 6ytym brh M8KTb6r8PA3 MacuHU MBCRBhax 6HRMHmAH^    cy^apa HaaaÓ aepua- SíyR.    BB MYHarHuiB KO- ByHABH 6eRB BRH m®kt3^3P; vap^cy^apa naBao aep MMCCMjBRapUMUM XBpKHOMHHH A3. IWMHHHHH °P^®.    HMDVHB K8RHHH8 OHY KeHBH HRR8 MYrajMC8A3 5y HR MBKXBfiRBpHHAS MYBa4>HT HX- CoieX AOBpW “®f^ BcacRU cypBXAB JeHHRBiiiAH-    XHcacRap J3P® C36yR MMxaha-    acJhm kh. S!.mÍÍht£XhÍSmHC?P- Hb.Hb«Wx»    ¡ÍSIaM®^ SÍÍh^S S^OiSS; MVmVK    KeHHpHRMBCH HBSaPAB VfVfA" aRH3M peaRH3MH MCTO^nyil Sv6hacH3 CCPH-hhh AB- MyuiAyp* TapHx 4>bhhhha3H xbrbórbphhb yJryH ®cb^3P sSra'm: s-ísí-Sj 'Br.    r«i5S srpH""y5"pa”n«;!&^^^    sSaSusss"‘«.r'í í?SjSaS^A8Y*MSS?S!ÍS25S SimnS. TapHHfiHHB abxhx jgc^^pypHp^j^^    «¿JS!yTox£’SSfÍ c‘«: MPAH MYLUABHPM HAXHbIBAHAA Wmb Hcjiaif PecnvORHica-    9iAHjeBR8 KopYnryHAB    A®"    cb’Jrbpmho    )ymcbk    rajMBT B» Hewonn CCP Hrmia-    paioiBAa mnflqiaK eriiejB    í^ffS^LiiJfiSVcxBbHre SSSaoi^SPa.    T““- lUejX a?rap HBZHbOBBB kb-    MyÓahHCBRH fnpoOReMRBp    a®-    **®WJJP- .    Hc- s=L.f»“vsíJix:i apBABH MYHammBHHH j^juiapRa Ikjrr raRAUpbUOiacu ca-    ^ hacHHAB HpiHua lacHxaHH- ^P-RHK <|>BaRHjÍ8TM HRB BRBTB- h. 9nKjeB O, HaxHU- macHHHH eAHRMBRH- ,jg,g„ Myxxap PecnyORHKa-cu apacuHAB rapmuRurRU rapaOar MYHam-    aMBKABUiRuruH    hh STSSrp.*>SSS =S áB“¿S¡r?S: Arh Mbirhchhhh cbapk h- nydflHiiacuHMji híchtbhhrhk aaicHpB eAHRMHUiAwp ;