Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, April 23, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - April 23, 1992, Baku, Azerbaijan ~6MAYí992 23 AiiPEii itn-m MU. wMe axuiamm, m m (»704| Ocacu 1919-vy UA» rojymiyiixyp. A33PBAJMAH PECnyBJIHKACbIHWH HMTHMAH-CHJACH r33ETH ri4M»1fl I MMiaT.KYHYH K3HAHH JYKCanHUIH YMyMXAJIf HUJMAHP ---------------------- TVA»rVi a rslM^n bb bIAAW BáM AaapóajnaH npeaHflCHTH-HHH C0JiahHjj0THHH h0jaTa K6HHP0H pecnyfiJiHKa Ajih CoaeTHHHH C0APH Jaryo M0M-M0AOB anpeJiHH 21*ao 3ara-TaJia, BajiaK0H. Tax aa lUa-KH paJoHJiapMHAa ojiMyiuAyp. J. M0MM0AOB SararaJia paJonyHAaKW lypHCT Oaaa-cbina KeTMHUi. oypaAa My-sarraTH cbiFhiHanar xanaH Xo-HaJiu ranrbiHJiapwHbiH najai UiapaHTH HJ19 TaHblUI OJIMyUJ-Ayp. A30p6ajMaH napJiaMeH-thhhh óaiuHbicw oHJiapjia C0n-6aT aaMaHbi acmhuiahp kh. pecnyÓJiHKaHbiH pah6ap;iHjH ranrbiHaapbi rapaOafUH AaF-jibir hHCcacHHAaKH AOFMa mahapJiapHHa aa KaHAJiapHHa rajTapMar Y^Yh <5ytyh laA* ÓHpjiapH K0PYP- UlYoha Jox-nyp KH, epM9HH Japarjibijia-pbi Tapa<})HHAaH AaFWAWJi-Mbiui XoMaJibi Aa. AHKap JamaJbiiii MaHiaraJiapH Aa Je-HHAaH THKHJiasaK, opaAa ha- JaT AHpHaJiAHJiasaK, aapap naKaHJiapHH haMbicw A®aAaT-A0H MaAAH K6MaK Ba Ma’He-BH JapAfaiM aJianarAbip. J-MaMMaAOB haMHHHHH AHp KH. AaFJibir rapaóaFAa. o MYMJiaAaH X<3MaJibiAa ooj* rbipbiMW haAHcaJiapHHHH ia(t)-cHJiaibiHbi ajAWHJiauiAbipMar Yhyh AenytaT HCTHHxar ko-MHCCHjacbi JapaAW-nMbiuJAbip., KYHahKap.nap MYaJJaH bah-jiaMaK Ba waaaJiaHAWpwJiaMar-jiap. Caja-ibi 3ejHaJiOBa XosaJibi-fla 6eui oFJiyny Ba 6Hp hox rohyMJiapwHbi hthpmhihahp. OnyH Y*<    haJiaK oJiMym, HKHCH HCa HTKHH AYUI^YUi. JarHH KH, KHpoB TyxyjiMyui-flyp, J. MaMMaAOB ÓHJIAHP* mhuiahp KH. pecnyójiHKa he-KyMaxH KHpoB KexYPY^MYui luaxcjiapHH cHjahbiCMHbi xy-xyp. O aMHH exMHuiAHp kh. KHpOBJiapblH 03 BHAaJiapHHa raJxapwJiMacbi yhyh 6yxyh HMKaHJiapAaH. o HY»*-aaAaH ÓejHaJixaJir xauiKHJiaxjiapwH BacHxaHHJiHjHHAaH HCXH4)aAa ojiyHanarAbip. PecnyÓjiHKa Ajih CoBexH-HHH caAPH 3araxaJia xytyh* (j)epMeHXJieM9 KOMÓHHaXMHMH kojijickxhbh HJia KepYUiMYUi-AYP. TaKHa 6y hjihh ÓHpHH-HH KBapxaJibiHAa MyaccHca-HHH xaJind MaH4>aaxH 30 mhji-JoH ManaxAaH hox ojiMym. hap 6hp hiuhhhhh opxa aMan harrbi Hca 2500 Manaxbi ex-MYiuAYp.    MaMMaAOB my- accHcaHHH 4>aaJiHjJaxHHH jia-jHrHHHa FHjMBXJiaHAHpapaK paJoHAa e’MaA Hcxehcajiax- V © BajiaR0H paJOHy camRJiBpa hji0 Kepym. Ooxo J. XajiHJiOByHA3T>- (A3apHH4>opM). jiapbiHbiH uia6aKacHHH Aaha Aa KeHHuiJiaHAHpMaK Jiyay-MyHy    rejA exMHuiAHp.    Pa- JoHAa HcxehcaJi oAyHaH (|)biH-AbiFa. rbi3biJiliY<a jaFbiHa sa AHKap e<|)Hp JaFJiapbiHa aY®' Ja 6a3apbiHAa xajiaoax aap- Abip'. MeBHyA noxeHCHaAAaH óanapaiTAa HcxHiJíaAa OJiyHca. 6y,‘ pecny6jiHKaja xejjni bbji-Jyxa Karapa 6HJiap. Peony6-jiHKa    napJiaMe«THHHH    6am- Hbicbi    arpap-canaje    kom- HJieKCHHHH ÓyxYH cahaJiapHH-Aa HUI cYP'axHHH apxMpMa-FbiH ahaMHjJaxHHH rejA ex-MHuiAHp. By, pecnyÓjiHKaAa apaar óehpaHUHU apaAan rajiAupMaFa hmkah Bepap. J, MaMMaAOB paJonyH aMaK-HHjiapH Ba 3HjajibiJiapbiH hymb-JaHAaJiapH HAa KepYuiMYUWYP-Cehóax aaMaHW paJOH cosexH ceccHjacbMbiH rapapMHAaH cea AYuimyuiayP- By rapapAa pajón HHpa haKHMHjJaxH ÓauiHhi-cbiHa e’xHMaACbi3Jibir Kocxa-pHJiMHuiAHp. AaapCajMBH Ajih CoBexHHHH caApH AeMHUiAHip: Tooccy4) kh, 6eJia hajiJiap 6np cbipa Gaiura paJOHJiapAa Aa 6aui BepHp. AaKHH 6y rapap-jiap raHyna 3Haahp. hyhkh HHpa haKHMHjJaxH iSauiHbuiapbi pecnyÓJiHKa upeaHAeHXH xapa-4>HHAaH xa’jHH ojiynypjiap. ByuyHJia ÓeAa, napAaMenxHH 6aiuHbicbi xaKJiH^) exMHiUAHp KH, JepjiapAa pan6apAHK pa- JoHyH 6ytYh ahaJiHCH xapa-(J)HHAaH ceHHjicHH. Ojia 6hji-CHH KH. Ajih CoBex KaJianaKAa 6eji0 rapap raÓyA eAanoKAHp. BaJiaKaH caKHHJiapH HJia ceh6axAa J. MaMMaAOB Aaap-. CaJnaH PecnyóJiHKacw npe-3HAeHXH ceHKHJiapH KaMua-HHjaCblHblH K6AHUIH harFblH-Aa 03 (JiHKHpjiapHHH cejjia-MHuiAHp. o, acJi A«**OKpa-XHK CeHKHJiap KeHHpHJIMa-CHHH la’MHH exM3K JiyayMy-Hy rejA exMHuiAHp. Maha • 6y MarcaAJid Mapnaan cen-KH KOMHccHjacbiHbiH, AaHpa Ba MaHxara KOMHCCHjaJiapw-HUH xapKHÓHHAa asJhuihk-jiHKJiap anapwAMbiui, pec-nyóJiHKaAa MeanyA ojian hh-XHMBH XaUIKHJiaXJiap, CHjaCH napxHjaAap Ba hapanaxjiap Aaha KeHHui xaMCHji 6AHji-MHuiAHp.    PecnyÓJiHKaHWH pahCapHHH xajir cenMaJiHAHp. JaAHhia 6y aaMau o, xaJi-rwH MYAa4>K00HHa 6eA 6aF-Aaja óHJiap. PecnyCjiHKa uapAaMeHTHHHH CauiHbicbi xy-cycH re Ja exMHuiAHp kh, ceHKHJiapHH KeAHuiHHa xaa-jHr xecxapMaK y^y« cAHJiaH hap HYP HahAJiapHH rapuibi-cbi aJibiHMaJiw, xarcHpKap-jiap Hca hhaah HaaaJiaHAW- puAMaAUAbipJiap. KaHAJiHJiapH hancbi Maca-jiaJiap Hapahax eAHp, OHJia- pwH 4)HKpHHHa, haHCbi npo6-jieMJiap HJiK H0B6aA0 hajui ojiyHMaJiwAwp? AaapÓaJnaH upeaHAeHXHHHH caJiaíiHjJaxH-HH hajaxa KenHpan pecny6-JIHKa Aah COBeXH caApHHHH 6y cyajiJiapbwa Pax pajón MapKaaHHHH caKHHJiapH rw-cana 6eJia naBaC BepMHui-jiap:    «MyhapHÓa AajaHAW- pbiJicbiH. rapaóaFWH Aar- jibir hHCcacHHAa Ba caphaA paJoHJiapbíHAa epMaHH Japar-jibiJiapbiHbiH raXH HaBa6bi se-pHJICHH». J. MaMMaAOB 60JI-KaA0 JapaHMbiui BaanJJax, pecnyÓjiHKaJa aopjia raóyji eXAHpHJIMHUI    MYHarHUiaHH apaAaH raJiAwpMar y*iYH pyJiaH xaA<5Hpjiap harruHAa xoujiamaHJiapa Ma’jiyMax aep-MHuiAHp. O AeMHuiAHp: Pec-nyÓJiHKBHbiH pahdapjiHjH rap-lubiAypMaHbi ahhh CHjaCH BacHxaJiapJia apaAan rajiAwp-Mara HaJibiuiup Ba eacHxa-hhjihk MapaMbiHbi hajaxa Ke-HHpaH ÓejHaJixaJir xauiKHjiax-jiapbiH 4>oaJi ca’jAapHHa YMHa CacjiajHp. Mhhck koh-4)paHCbiHAa HuixHpaKbiMbiaa KaJiAHKAa, 6y GapaAa MOBre-Jhmh3 raxHAHp — PapaÓaFbiH ABFJIbir hHCCaCHHHH epMaHH HHMacbiHbiH HYMaJaHAaJiapH JajiHbia AaapÓajMaHWH sahHA HYMaJaHAa heJ’axHHHH xapr KHÓHHB AaxHJi eAHJia ÓHJiap-Jiap. MyhapHÓe bo 0MOK serepa-Hu ryjty MHp30jeB Aeionn* AHp: — PecnyÓAHKa MYhapR6oj0 HaJi6 oJiynyO, aophr lirTRCt-AH ChhpaH B03Rjj0TRHAO* AHp. BeA0 B03HJJ0TA0 CaFJiaM    JYBB0JI0PHH JeKAHJl* jihJh, Cytyh AaapCajHaH xaji-rbiHbiH OHpjiHjH hasa b0 cy KHMH BaHH6AHp. ByHcy3 hen Haja HaHA ojia 6hjim0J0H0Jhk. Ca4>ap MapuipyxyHAa axw-pblHHbl M0HT0T0 1U0KH paJOHy HAH. A3ap6ajHaHbiH 6y F0AHM AHjapbiHbi BaxTHJia pecoydnH-KaHbiH «hejBBHAapjibir aica- • ABMHjacbi» aAJiaHAupbipAbi’ jiap, HHAH HC0 haMRH cahá ab-pHH xanaaayA b03hJJ0THha0* AHp. COH HJUI0PA0 0T, CYA HC-xehcaJibi xejAH asajiMbiuiAup. XaXbUIHblJIblFblH. MejB0HHJIR-JHH, AHKap K0HA T00CppY4>aTliI cahaJiapHHHH KOCxaj^HHJiapH cesHHAHpHHH AOjHJIAHp. K0HA jLmaJbtni MaHxaraJiapHHHH co-c.iaji HahaxABH a^AJiauiAbi-pbiJiMacbi CYP’axH 3aH(})AHp. OHJiapbiH 0Hp HOxynyH cy T9h* hnaaxbi, JoJiAapu. AHKap pa-haxAbirJiapbi joxAyp. xeJie4>0H. JiaUlABipMaHblH B03HjjaXH UHC-AHp. JaniH KH, 6yna Kepa pajón 3HjaJibUiapbiHbiH HyMaJaH-AaAaPH Ba aMaKHHJiap HJia J. MaMMaAOByn K&pyuiJiBpm-Aa óa'aaH eMOCHjajiap yctyh KaAMHuiAHp. TaJiaÓ eAHJiMHui-AHp KH, paJOHyH pahCapJiHjH Hcxe’4)a BepcHH. pajoH, uiahap coBexjiapHHHH Aenyxaxjiapbi Ba lUaKH paJoHyHAaH cbhhji-MHui pecnyOjiHKa xajir Aeny-Taxjiapu KepH HaFbipbiJicbm. Pecny6JiHKa napJiaMeHXHHHH ÓauiHbicbi AOMHuiAHp kh. Gy^YH AeJiyxaxJiap xajir xapacjiHHAaH ceHHJiMHUiJiap Ba 6y MacaJia-jiapH hajiji exMaK hyryry xaJi-ra MaxcycAVp. PapuibiAaKbi upeaHAeHX cen-KHAapH Hjia aJiaraAap Maca-jiajiap PapaAa JeHHAau cehóax aHblAMblUlAbip. J. MaMMaAOB AeMHiuAHp KH, A3ap6ajHaH XajirWHblH M.VApHKnHjHHa HHa-Hbip, fieJia necafi eAHp kh, xaJir JiajHFJiH npeaHAeHx cena-Hah, pecny($JiHKaAa HHXHMaH-cHjacH BaaHjJexHH cafinxjiaui-MacHua HaHji ojianarAup. haMHH KYH J. MaMMaAOB BaKbiJa raJbixMwuiAbip. Ca(|}apAa oHy AaapÓaJnaH PecnyÓJiHKacw 6aui HaanpHHHH caJiahHjJaxjiapHHH Hnpa eA0H O. Mycxa(})aJeB MyuiajHax ei-MHUlAHp. « M. KBPHMOB, AsapHB^KipMyH zYcycH mtz-6rph. FAiinillUAPM NePYUI Epumacnmim bo PapiOt* rbm fí/unta haccactmABR ro* Byjncym rtTOnwipAi»H 11W na^pR MYaarrBTR ojitpar <3y-ryjite» cBRBTopHjacbiHAt Jep jiaoiARpHRMRou^. A38p6ajRBa Pecny6jiRKacbi npeSMABHTRHHH CaJlthRjJaTH-HR hajBTt KCHRpaH Asapí^J-laa PecnydJiRKacbi Ajih Co-BeTHHHH CaApH J- MaMMaAOB BTaR'/iBaap kyhy haw« caHBTopRjaAa oJiMyui. rannoH-jitpioH MaRuiar rt)rfciJiapbi RJia MaparJiaHMfciiuAbiP. KepYin aaMaRU ranrbiHJiap uiaxcH npoóJieMRapH* aa pee-n^jiHKaAa JapaRMwm BaaRj-Jaxjia aJiaraAtp taicJiMd), xa-jio6 Ba apayjiapuHbi orjiahp* MRuiJiap. JaryfS MaMMaAOB oh-jiapbiH cyajiaapbma atpaijwihi HBBa6 BepMRiuAHp. hA3bipAa pecnyCJiRKa Ha 3HpJiap KaÓRHexRHAa bo mybb (|)Hr TauiKHJiaiJiapAa raHTMHJia pbui cocHaJi uiapaHTHHHH iax uibiJiauiAbipKUiMacbi HJia jiu KOHKpex TaACHpJxap KopY P*eny«*Mcii lipciVAeaTRHHR MMoyat XRAHaTH. ^ Ba'3H' 9P3AT MdhCyJIJlAPblHIiIH 9JIAB3 A0J9PH YHYH TVryJIAH BEPKHHHH JI9FB EMJIM9CH hAfrunjiA A39PBAJMAH PECnyBJIHKACU nPE3HAEHTHHHH OGPMAHbl dhaJiHHHH cocHaJi MYAa-4>H3CH MarcaAH HJia rapapa aaupaM: 1. 9thh b0 ar MahcyJiJia-pbiHbiH (o HYMJiaAOH rym axHHHH), JyMypxBHhiH aJiaBa AaJapn y**Yh xyxyjiaH aepKH jiaFB cahjichh. 2. 9x Ba ax MahcyjiJiapbi (o HYMJiaAOH ryui axn) y**YH xHHapax aJiaaacH oHJiapbiH AaJapHHHH 10 (|)aH3H raAap. JyMypxa y^YH Hca 15 4»aH3M raAap MvaJJaH eAHJicHH. 3. By ^apMan HMaaaaHAbiFbi aHAaH ryBBaJa ^HHHp. ÁaaptejRaH PecnyibiHRacu npeaHAeHTHHHH caJiahRjJaxRHR hajaxa MHRpaH AaapbajHaR Pecoytfjnnacu AjÚI COBeXRRHH C8, »»■ J. M9MM9A0B. BaKbi luahapH. 22 anpeJi 1992-hh hji.Asep6#wi Naiy6iwinc>iiihiii m NpiN Mcmm hmcfummpti    nwrjioMaiNN HMIM91N nacnoprmp tcachaMia nptmt mmm cyp«TA9 m9|Mi«-m9imiiin hmatuR JiyM NMMNBMMMMp.    % ^ Hpm NCJMM PtCWyilBiWCMIIhMI fip«llU|9NTN •. ••HiíhmihN^ciihuw •mmtmí Tíapmm Hmmp jm|n Tipt^mtii TtrANM ONyNMyiu yn ^NnjiOMmi nmmmm Cqmt HnN^airuNMH yn pBcnyoiMiiacMN« C9* 0np TB'JnN tTMNIUANp. * HpaR MaxdyaxbBibH BepAMjR xadapa Kopa. Bcrap Ha-haaaRARaR Aaap6ajHaRa. PyjiaM Paa BampH TvpKMaBiicxa-Ha. Bjir 9mpa(|> MYRxahxA UlafiYCxapH Hca TanMicRcxaHa ca^np xa'jMR aAHJiMMiuAap. MIhmbmt iMlyra OoNAyNyN lSI«] N«ipa My-AMp«y«TM II«.nn MyANpiwp UlypMMNa tmcn|» «t-mmmhp hn. AsM6a|ÍHHHH 6y m«m||« TMMmiwnM NONd oiumcm ñ^mmm cae BapaiH. <PoHi^ H8piu8H0a axmaMbi dypaAa MaxOyax y^YH )•* JbuiMbim Me'jyMaxbiHAa xa6ap aepHJiHp kh. nnpa myar-pRjjaxR MYAHpJiap lUypacbma BaKbmuH apnaacM Yapa aa rapapioRfai 6y rji MajuH 4-AaK HbnapMarbi x8kjih(|) exMRin Ba XBBCMja exMRUiAKp KH, AsapóajHaH y**YH 78 mhjiJoh xy* cycR aJirhi hyryry — cap (cap BejRaJixaJir BajiJyxa <X»oHAy-RyH hecafijiamMa BahRAHAMp. anpeJiHH 14-Aa 6Hp cap 1,37208 ABUI AOJUiapMHa 6apa(Jap hah) MHrAapbmAa hji-khh HopMa MyaJJaHJiauiAHpHACHH. H9 rM9p KNr    TApiólfA* MYHarNiiM M9N T9pM^JI9p C9pr MB6I|9II9UIM#NN Iwp MYP M«T9AIMP* fia AIMM, aTANpMMc aaMNHAMNpiiap m cn|icm Ky-sMiTiiapa hmm hasup A9|NiVMipii9Py Nn aacimMif iMR cxaMiiapN aa ca'jiiapN |axhM avTnapAa aasN||a-fNH NNsaAAa caiMNMacuHa «faxiiN km, KaMaic «A* CNN. haMHH 6eJiK8A8 BaaHjJaxH xahJiHJi exMRui PycHja Cxpa-xewH B0 BejHaJTxajir TaArnraxJiap MapKaaHHHH eKcnepxjiapH 6y ()>HKHpAaAHpJiap. OKJiap 6cJia 30Hh eAHpJiap kh, myhb-rauiaHHH apaAHH rajiAupuJiMacboia Hauji oJiMar y^Yh myx-TaJiH4) xaajHT MexoAJiapHHAaH, 8H aBsaJi, OeJiKaJa KaHapAaH CHJiah B8 aoJyhi cypcaxw KaxHpHjiMacH HMKaHbiHbi apaA&H raJiAwpMarjia aJiaraAap MexoAJwPAaH HCXHc^Aa exMaK ojiap-AW. AnpBiMH 22>ab BanM MyaccHcaiwpNHAW 6npn> HNN rypauiAupMwiiapM T6niimcn nppciMUTNHA« re* lyiiMyiii XI OpAV •6na*cnhnh cMcyiiáMCMW SaiiiM* MUttinap. A6ha0 uiahap HMoa haKHMHjJaxHHHH capaHRaMbi HJia Ba pecnyÓJiHKa HHXHMaHjjaTHHHH xaJiaóHHa yjryH ojiapar Ke- rypY^^ .Í^HMaHjJaxMH (JiRKpKHMa, 6y aOHAa xapHXHMH-3HH K0A8pJIH CahH{|)8JI0pHHAaH ÓHpHHH — TbiablJI Op-AyHyH pecnyfiJiHKa apaancma coxyjiMachiHhi xaxwpJia-Abip. BynyH HoxMPiacHHAa 1920-rh nn anpejiHH 28-Aa Aaap-OajRaH ¿cMOKpaxHK PecnyfiJiHicacbi cyryx exMHiu sa Coaex haKMMHjJaxH rypyjiMyuiAy. hap NiCN xapMpN xaMaMNiia rana aAM rapaiM-hmtim paaujiMUMa acacuNAa Tapa A*nn3 AoNaNMacM 6apacNNA9 Yicp^ aa Pyci^a NYMaJaNA* NNN AaNMiuMrmpM anpaiNiN 29—30-a* Oanccia« Na« ***^AnpSi^ PycHja <PeAepacHjacbi XapHYiH Hnuiap HaanpjiHjHHHH Max6yax MapKasHHAa HenHpHJiMHui 6pH<pHin^ JypH AyOHHHH 6y Aa xycyc» xanuiupbirJiap yapa ca4>Hp HH4x)pMaci|JaHbi e’jiaH ejMHuiARp. Ma’JiyM khmh, AaHbiuibirAap anpejiHH 22-Aa 6¿mjiaHMaJibi hah. AwiJiOMa-xwH AeAHjHHa Kepa. AaHhiuibirJiap MYaaimpaJa aepHJi^ ca-H8AJiapHH Aaha Anrraxjia HuuiaHüJiMacH MarcaAH HJia oaiora Saxxa KeHHpHJIMHUlAHp. X0TTHHH9 XYCyCM MYXBMPH9PMMM3 XOB9P BBPMPII9P G rVBAAJIbl COH KYHJiap epM8HH CH-.lahjibi    óHpjiauiMaJiapHHHH paJoHyH KaHAJiapHHa hYHyMy KYMJiaHMHUIAHp.    AnpeJIHH 22-H8 KenaH Kena caax 3-A9 raigan Ba Kopyc paJOHJiapw apasHCHHAaKH A^ByA^eK ea XHH3HpaK KaHAJiapHHAaH Ty-ÓaAJiwJa ejHH BaxxAa «AJia-3aH» paKexjiapH áxwjiMbiui, xouJiapAaH. nAM-JiapAaH axaui aHbiJiMbiuiAwp. MapMHJiap xeJieBH3Hja exYpY^Y cxaHCH-JacbiHbiH, óeuiMapxaCaJiH Ja-UiaJWUI ÓHHaCbIHblH JaXblH-jiwFbiHAa napxjiaMbiLUAbip. TaJia4>ax ojiMaMbiuiAwp. haMHH BaxT 0JiHryjiyyma-FW, TejMyp MycKaHJiM KaHA-jiapHHa Ba Orya racaóacHHa Aa MapMHJiap aYIHMYuíAYP-Hkh eB AarbiJiMWUiAbip. Mhji-jiH OpAyHyH 6hp acKapH Ja-paJiaHMbiuiAbip. Beui caax Aa-BaM eAaH kyhjiy axbiuiMa aaMaHw AYiHMaHHH 6Hp 3H-pehJiH MauibiHbi MahB cahji-MHui, ÓacrbiHHbiJiapAaH hkh Ha(|)apH ejiAYPY*^MYuiAYP- ÁYHaH ra(})aH. Kopyc Ba ryÓaAJiH paJOHJiapbi hyryr MYha(|)H3a opraHJiapw pah-óapjiapHHHH HapaJiH b8 Af- eypA KaHAJiapHHHH capha-AHHAa KepyuiY oJiMyuiAyp. 0 H9BPAJbIJI AnpeJiHh 21-Aa axmaMa JaxbiH paJoHyH CyJiejMaHJibi, rwuiJiar. Hycyc KaHAJiapH haApyxyn Tar sa XoaaÓepA K8HAJiapH T0pa<í)A0H KYHJry axauia xyxyjiMyiuAyp* Mhji-jih opAynyH 6hp acKapH japa-jiaHMbiiuAbip. MasaG axaiuH HJia AYHIM0H cycAypyJiMyui-Ayp. AYHaH kyhyh ÓHpHHMH Ja-pbicbl CaKHT KeHMHUlAHp. 0 39HKHJ1AH AnpeJIHH 21-A9 6ytyh KyH B8 22-A9 caax 10-ask pajo-HyH at>a3HCHHAa axaui cac-JiapH ^UlHAHJIMdMHUIAHp. © <pV3yJiH • CoH HKH KYHA8 caphaA K8HAJiapHHA9 apa-cbipa axaui cacjiapH euiHAHJica Aa. AYi“* MaHHH KYMJiy hynyMy rejAO aJibiHMaMhiuiAbip. haApyxAa b9 oHyH OyayJiH HJia haMcap-haA KaHAJiepHHAB epMaHH lapaiJiH MaHJibi Bb hapÓH xex-HHKa TonjiaMarAa AaBaM eAHp. K03Ji0HHhaH hyMyMyn rapuiwcbiHbi aJiMar yhyh x8A* ÓHpjiap KepYJiYP- O. P9CyJI0B. 0 opaybaa CparaKYH EpMaHHCxaHbiH MehpH paJoHy apasHCHKAan KH.1HX nocxyna 6acrbiH oji-MyuiAyp. Mhjihc HaiJiapH Ja-sap 9JiHjeB KHpOB K0XYPYJ*’ myiuayP- Ayh8h HaxHbiBaH Myxxap PecuyCjiHKachi Ajih M9HJIh-CHHHH caAPH hejAap BjihJbb EpMaHHciaH PecnyOjiHKacM-HbiH pahOapJiapH HJia xejie-¿OH aJiaracH cauaMbuuAbip. AaHblUIbir H9XHH0CHHA0 kh-POB K0XYPYJÍNYIH MRJIHC H9-^apH KepH raJxapbUiMum-Abip. © T0BV3 AnpeJIHH 21-A3 caax 20-A8 BejYK rfaiiiiJiar aonacbi-HbiH    roma KaHAHHa EpMa- HHCxaHbiH UlaMmaAAHH pajo-Hy T8pa4>A9H cHJiahjibi oac-rbiH    eAHJiMHmAHp. Hkh ep MaHH ryjiAypy OypaAaH kh-poB    KeiypMaK HcxapKaH KaHAHH MYAa4)H0HHJiapH OH- jiapbi KepMYUi B0 axam an-MbimJiap. KeMaJa KaJiaH Ja-parjibiJiap Ahhh ahaJiHHH axama xyxMymJiap. K9HAHH MYAa4>HaHHJiapH ryjiAYP-^apa jiajHrjiH HasaO aepMHmJiap. AxbimMa anpeJiHH 22-h ca-hap    caax 5-a raAap AaaaM exMHmAHp. ' BejYK PbimJiar CoBeiJiHjH-HHH MyHHyrjiy, hacaHJiH. Tapajiap KaHAJiapHHAa A» Ha-pahaxJibir sap. KejaOaxaH K0HAH 8Xpa(})blHAa AYIHM0HHH xexHHKacbi Ba HaHJiw ryasacH xonjiaHbip. B. muxjubi. 0    KOPAHBOJ Ayhbh KYHopxaAaH conpa epM0HHJiap JamaJaH TapanH-Hap    K9HAH xapa(|)AaH IIl94>ar K8HAH nAM-JiapA3H B8 HpH-Hanjiu nyjieMjoxjiapAaH Kyx-jiY axama xyxyjiMymAyp. Masad    axamH.HJia AY^iMaH cyc- AYpyJiMymAyp- AaFbiHXbi sa xajia^x joxAyp. EpMaHHJiap JamaJaH k0HA-Jiapa aoJYíh xexHHKacw Ba HaHJibi ryBBa xoiuiaHMachi AasaM eAHp. 2 BcpxoJiJox Ky-jiycxaH KaHAHHa eHMHuiAHp. h. TACblMOB. KdJ1B9M9P KOM9K MCT9JMP PaJOH HHXHMaHjJaXHHHH HY' MaJaHAaJiapH pecnyÓJiHKanbiH OyxYH BaxaHAamJiapbuia Mypa-HHaxjia xadapAapJibir eAHpjiap KH, KaJidaHapwH ysapRHH Xo-HaJIbl (JiaMHaCHHHH xdKpapjiaH-Macbi TahJiYKacH> aJiMbimAwp. MypaHHaxAa AeJKJiKp kh, epMaHH ryjiAyp oHpjiamMaJiapH xapa<J)HHAaH xanaByaa Ma’pya I rajiaH KaJidanap ahaJiHCH i^-JoHy xapK eAHp. Hox doJjK ranruHJiap opAycyna 45 mrh KaJidanapjiH Aa aJiasa oJiyfa dHJiap. KdJidaHap caKHHJiapH 6ypá-HbiH MYAa4>K0CHHH MehKaM-jiaiMajHH aapypHJiHjHHH rejA eAapaK pecnyÓJiHKaHbiH Oy^YH BaiaHAamJiapbiHbi, MyaccHca B9 xamKHjiaxJiapbiHbi paJoHyn MYAa4>H8CHHHH XamKHJIHHa K0MaK KecxapMaja naFbipbip’ jiap. ByHAan expy BacaRXH pecnydJiHKa Arpap-Canaje BaHKbiHbiH KaJidaHap me’da-CHHA9 aHbiJiaH xYcycH hecada KOHYPMaK OJiap:    70032    koa 501383. (A3apHH<}x)pM). • UnTIR PNCnyOfMICaCUNMN hNICyMRTNNA» 6«li|>aN •MMr-iiuNap apTMarAaAhip. AnpeJIHH 21-Aa heicyMaTHH 10 Y3by Oajanax icpMmii B8 haMHH daJaHaxAa Ajih Coaexa MypaMHax eAapan. «Ha-3HpjiapHH Ba dam naaHpHH ^yHKCHjaJiapbiHbiH B9 MacyJiRj-Jax Mc’JapjiaphiHbiH MyaJJaHJiamAHpHjiMacH harriiiHAa» mbco-jia rojMar xaKJiwbHHH HpaJiH CYPMyui, hadeJia «rJaAHMHHac BarHopJyc Hjia dHpxa HmJiaMajHH mymkyhjiyJy hamaca» MacaJia HpaJiH cypmbk HHjjaxHHAa ojiAyry harrbiHAa xawp-Aapjibir exMHmAHp. A38PBAJMAH PECnySJIMKACUHUH AUM COBETMHA8H AaapdaJ^aH PecnydjiHKacbWhiH Ajih CosexH AaapOaJ-nan PecnyOjiHKacwHbiH xajir Aenyxaxw 3aKHp TaJiaHAap OFJiy M8MM8A0RyR aBXOModHjr raaacbi HaxHMacHHAa (Jia^HaJiH cy-paxAa haJiaK ojiAyryny AapRR hyaHJia dHJiARpHp sa Maphy-MyH aHJiacMHa damcarJibirbi sepHp. «AMOKO»: T9KW h6(|)t a^Íha, han Aa hyMaHHiap japAMM H6IIB8TN CAXTAKAPJIUr Hl Mirttfl NYflYP AaapdajMEH PecnydJiHKa-cbiHfaiH MocKsa mahapHHAa-KM caJiahHjJaxAH HYMaJaHAO* jiHjH AaapdajRaHbiH MyAa-(^Ra Ha3HpH PahHM Tasbije-bhh    daJaHaxbiHbi    JajMbnn- Awp. O. AsapdajHaH MyAa-^Ha    HaaapJiHjRHa    HcxHHaA eAHJidH b9 «Hera> AjceHX-jiHjH    xapad)HHAaH jaJbuiMbim dejia dHp daJaHaxbi raxHjJex-jia xdK3Hd exMHmARp kh. Kyja    PycHjaHbiH,    EpMaHHc- xaHbiH B8 AaFJibir raj^daFiiiH cRjacH xaAHMJiapHHH RRCMan apaARH rajiAupMar nnanjiam-ÁbipuJiup- «PypdaHJiap» apa-cbfflAa JI. Tep-TlerpPcJRHHH, r. CxapoBoJxoBaHHH, h. Ilo-rocjaHbiR. A. Bojickhhrh ba-jiaiñti HaKKJiHp. i’ahRM Pa-3biJeB dHJiAHpMHmARp kr. de- jia H^xHi^ap. eJiBRB Aa A. MKpxHjaHMH 0JiAYPYJ»ia- cHHAa RyJa AsapdaJiRHHH 8JIH ojiAypy dapaAB yjAypMa- jiap pecn^RKaHbiH jepRX-AhJh cHjacaxH xahpRip ex; Maja JeHaJiAHJiMRm KaMoa-HHjaHblH XapKHd hHCcacB-AMp. HasRp MYHarHmaHHH CM^CH jojira apaAan raAAU* pbiJiMacbiHa xapa^Aap ojiAy* ryny xacARr exMHmARp. O AeMRmAHp:    JlaicHR peoiyO- jiRKa X9iBBT3xapa Tapn« se- Jym aMaJiHjJaxjiapbi anap-Mara MandypAyp. O. dena dRp Ma’jiyMaxbi xacARr    ex- MRiiiARp KR* epM8HH xapa4>H ai^JiHH    apa4>ocHHAa «dahJiH3» nnnppaJiH aA an-xbiHAa aMaJiRjjax hajaxa Ke-HRpMaJa- hasbipjiambip.    By 8M8J»JJaX EpM8HHCXaH HJI9 /(apjibir rapadaF apacbiHAa cxpaxeHCH Aahjraa annaFa J0H8JIARJIMHII1ARP* HaSRpRH (}>MKPHHR8,    ha- MNR aMaARjJaxbiH danuiaH-iprnu dy dojiKaAa arRdaxH rafiar^nAaH (huRHMaJw Ra-xRRaJiap sepa dRJiap. BaKu xacxaxanaJiapbi b8 KjiifHHKaJiapbi y*íYh HaaapAa xyxyjiaH hJhpmh aJiru xoh hy-MaHHiap xHddH JapAbiMu Aaap-dajMaH naJxaxxbiHa naiAbip-MarAan expy AMepHKaKbiH nar* jiHjJai xaJJapacH oh caaxAan HOX yHMaJibi ojiMyuiAyp. Ha-MHH JapAbiM «AaapH» He(|)T íaXaFblHMH HmJI8HM8CH JIHJH-haCHHHH TeXHHKH-HTTHCaAH acacjiaHAbipbiJiMacbiHbm ha-3bipjiaHMacbiHAa <Amoko JeB-pasHja nexpoJieyM komibhh» mHpKaiH damAa ojiMarJia Hm-THpaK eA9H Tapd ne^Ji 4>Rp-Majiapw KOHCopcHyMyHyH dnp-K8 haAHjJaCHAHp. KOHCOpCH- yMa hadejia «JynoKaji HHxep-HemHJr KopnopeJmeH», «BpH-XHm nexponeyM KOMnaHH», <MaKAepMOTX HHxepHemHJi HHBecxMeHxc KOMnaHH», «Cxar oJJi» khmh HpH mHpKaxJiap Aa-XHJIAKp. hyMaHHxap Jyky darbiuiJia-JaHJiap OHyH AaJepRHHH 2;5 MHJiJoH 'AOJiJiapAaH hox OJiAy-ryny dHjiAHpi^jiap. JlaKHH OHyH harHTH AdJapH dyHAan dem Aa4>a ^oxAyp* Axu «Amo-KO B8 K—O* AaapdajHaH y^YH aAAfaiFbi xHdd aBaAaRJibnpbiHu Ba AaBa-Aap>iaHbiH haMbiCbOibi (pHpMajiap ojiAyrna amarbi rHjMoiJia caiMbnuJiap. AHaJUcexHKJiap sa anxHdHO-XHKJiaPA8H. dHpAa4>8JIHK IBÓd asaAaHJibiFbiHAaH (mnpHCJiap. cHCxeMJiap) B9 capfbi MaxepH-aJibiHAaH. KapAHOJiOHCH b8 aji-jiepKHja ajieJhHHa npenapax-jiapABH ajuma. AMepHKa xaj-JapacH pecnydJiHKaAa xaJiada-xhm XYcycHJia Jykc8k ojiaY^ dejyK MHrAapAa HHcyjiHH Aa KaXHpMHmAHp. «AMOKO B8 K—O» hadeJia raHAa mana-pHH MHTAapbrafalH Xa’HHJIH aHa-JIH3H yRYH anapaxjiap Aa ajiMbmiAup« AaapdajHaHbiH cahRjJa Ha3H|Hf P- M. hYceJ-HOByH ACAHjHHd K0pa, maha-pHH aJiTbi XHdd HoapacH — Heipx Kam^íHjJaxHhiJiapbiHiiiH KJiHHRK xacxaxtHacbt. O. 9<^HAHjeB aAbma 4 HOMpaJiR mahap kjirhhk zacxaxaHaciii. mahap eHAORonHOJiORoi ARC* naHcepH. M. Mn^yacbiMOB aAbiHa ptcnydJiHKa kjirhhk xacxaxaHacbi. 6 HeMpaJiR ymar KJiHHHK xacxaxaHacbi b8 Kaxa-H3K pecnydjnuca Ymar AR®*^ HocxHKa MapKa3H aRROcxrr eKcnpecc-AHaraocxHKacbi r*YR dy HaAHp rypfyjiaphi aJ»w-JUp. haKHMJiapHMBSRH haMRH anapaxjiapjia HiiuiaMajHH Me- TOAHKaCblHbl TeSJIHKJia 98 KeJ- sepcHxexH th66 (paKYJixacHHRH aM8RAaniJiapiii AOKxop Kepp B8 XRdd dtRMCM Horr EKepR Aa fcunmiiiJiap. Oiuiap dRp'Mena RYR apMWAa Bikm xacxaxBHBJiapM W9 Rjoanma-ntpfaiHiiiR heJ’axRHR dy ti*-AiEJiiarjia RnuiaMaja RjpaAa-HaKJiap. «AMOKO»ByR iroeaHAami Po* depx BnairroR A3apHR4»PNyR MYxdRpana dRAARpMRmARP RR. onyH pahdapHRR ePARjR “RP“ K8X 03 BaMHpaCRRR^ X91CR0 AaapdajRaHAB dRpRa b¿^ <Th3-HecRHR RomiyH HHKRma^ rr-ARpMoig^ AcjRJi. haM Aa pcc-nydjmcisbiH cahRjJaqpia Jtp-aum necxapHBKAa. pecnyOne- KtAi' XRdd caha/iapRHH hhkh-ouKp exARpMaKAa nepyp. A38^jRaji ^í^ciiydnRRRChi ñmm RBSRpRHRR caJiáhBjJaxjia-pRHR RRpt «AaR o. My<^<^-jea AMepHKaMUH    «Amoko JeaptaRja nexpoaeyM KOMiia-HR» tORpKdXRHRH BaRblAR ORRR émp Tpyn myx9X9Cchcrhb ra-dyx exMBiiiAgip. IHRpR>^ flpcaiaeBXR Podepx Barhxor «MpR» AaHB3 JtXtrHHMH RI1UI8RM8CHB8 A*Rp dtPJiam-■É»«!.— hiaaipRaHMacbiBiiiH Re-jpmw hUTUW Ma^RyMBX BCp* MHm. dtrJiamMaRUH hap rkr T8pa4> TRTR rtpoiMJtwjai ARCUHH r«jA — Yffu rtpmMJtwJOi «par u rejA axNmARP. ^ , MycraipaJeB AaapdaJ- „aH—AMepHKa nrxMcaAR 8M8k- AauuibirbiHABH ptsbi rajiAMFbi- Hbi dHJiARpMRBi. hadeJia oRyR dejYK cRjacH ahaMHjJaxRRR rejA cxMHuiAHP. KepYQiAa Asapdaj^aH Pec-nydJiMKacu dam HaanpRHiw MYaiHHR. Aawax HrracaARj-Jar B8 IlJiaHJiamAHpMa Komr- T8CHHBB caApR PahHM KyceJ-HOB, «AaapRBeipx» A^R^ax KoRcepftRHRH npesHARRTR CaH'tH 9AR3iAa. damra pacMH mascjiap RorrapaK exMRiiiAap. (A3apRR4>apM). 0 Jyr domaaxump: P* Bjum RcypNajHKfaaiia nt cahHla Rcm- ^    _ 0OTO H. Ma^apcayvxyp^ ;
RealCheck